Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_"

Väljavõte

1 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda ja seeläbi suurendada nende elluviimise efektiivsust. Indikaatori iseloomustus Mõjuindikaatorid Indikaator Mõõtmine Algtase Sihttase Ettevõtjate suurem kaasatus poliitikate kujundamise ja õigusloome protsessi. Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse kasv Programmi lõppedes hinnatakse muutust järelhindamise käigus programmis osalejate poolt. Mõõtmine toimub ettevõtlusorganisatsioonide osakaalu põhjal, läbi mille ettevõtjate kaasatus poliitika kujundamise ja õigusloome protsessi on sisuline. Selleks vaadatakse haldussuutlikkuse indeksi kategooriate 1.2 ja 1.3 punkte kokku. Kaasatus hinnatakse sisuliseks kui punktide arv ületab 33, mis tähendab vähemalt kaks kolmandikku maksimumist. Indikaator mõõdetakse EVOde haldussuutlikkuse indeksi abil ja vaadatakse koondpunktide arvu. Evo-de osakaal, läbi mille ettevõtjate kaasatus poliitika kujundamise ja õigusloome protsessi on sisuline, on väike. 13 liitu ületavad 33 punkti piiri, mis on 57% kõikidest ettevõtlusorganisatsioonidest, mis osalesid haldussuutlik-kuse analüüsis. Haldussuutlikkuse analüüsis osalenud evode keskmine punktide arv on 151, mis on 63% maksimumskoorist. Evo-de osakaal, läbi mille ettevõtjate kaasatus poliitika kujundamise ja õigusloome protsessi on sisuline, on kasvanud. Sihttase on 75% haldussuutlikkuse analüüsis ja programmis osalenud evo-dest ületavad 33 punkti piiri. Programmis osalenud evo-de haldussuutlikkuse indeks on paranenud. Sihttase on haldussuutlikkuse analüüsis ja programmis osalenud evo-de keskmine punktide arv 75% maksimumskoorist..

2 Alaeesmärk: 1. Ettevõtlusorganisatsioonide ja riigi koostöö tugevdamine läbi sotsiaalpartnerite teadmiste ja oskuste tõstmise poliitika kujundamise protsessist, sh eelnõude mõjude analüüsimine, läbirääkimisoskused, riigi toimimine jms. Tegevused: 1. Rahvusvaheline parimate praktikate uuring ja õppereisid; 4. Koolitusprogramm organisatsiooni juhtidele Indikaatori iseloomustus Tulemus-indikaator, mõõdetakse programmi lõpus. Indikaator Mõõtmine Algtase Sihttase Reageerimise kiirus ja kvaliteet. Evo-de võimekus reageerida ja anda kvaliteetset tagasisidet EL tasandilt ja riigi tasandilt tulevatele initsiatiividele, nt õigusaktide eelnõud, strateegiad vms. Mõõdetakse ettevõtlusorganisatsioonide osakaalu, kelle reageerimise kiirus ja kvaliteet on hea. Selleks vaadatakse haldussuutlikkuse indeksi küsimuste punktide arvu kokku. Kui punktide arv on vähemalt 8 (mis on kaks kolmandikku maksimumist) siis loetakse kiirus ja kvaliteet heaks. Evode osakaal, kelle reageerimise kiirus ja kvaliteet on hea, on madal. 12 liitu ületavad 8 punkti piiri, mis on 52% kõikidest evodest, mis osalesid haldussuutlikkuse analüüsis. Evode osakaal, kelle reageerimise kiirus ja kvaliteet on hea, on tõusnud. Sihttase on 75% haldussuutlikkuse analüüsis ja programmis osalenud evo-dest ületavad 8 punkti piiri.

3 Alaeesmärk: 2. Ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmine läbi haldussuutlikkuse analüüsi, strateegilise planeerimise ja juhtimisalaste teadmiste tõstmise ning parimate praktikate vahetamise. Tegevused: 2. Haldussuutlikkuse analüüs (sh ); 3. Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine, 3.2 Ühiste IT lahenduste väljatöötamine ja arendamine; 3.3 Haldussuutlikkuse tõstmise programmi tulemuste mõõtmine; 4. Koolitusprogramm organisatsiooni juhtidele; Indikaatori iseloomustus Tulemus-indikaator, mõõdetakse programmi lõpus Tulemus-indikaator, mõõdetakse programmi lõpus Indikaator Mõõtmine Algtase Sihttase Finantsressursside kasv - evo-de finantsvõimekus, mis võib tähendada eelarve kasvu (tänu kompetentsi, liikmete arvu või lisateenuste kasvule) või olemasolevate ressursside otstarbekamat kasutamist, funktsioonide ühildamist teiste evo-dega vm. Initsiatiiv evo-de võime algatada erinevaid projekte ettevõtluskeskkonna parandamiseks, õigusloome, koolituse vms vallas. Mõõdetakse evo-de osakaalu, kus finantsressursse on piisavalt ja finantsvõimekus on hea. Selleks vaadatakse haldussuutlikkuse indeksi küsimuste ja punktide arvu kokku. Kui punktide arv on vähemalt 4 (mis on kaks kolmandikku maksimumist) siis loetakse finantsvõimekus heaks. Mõõdetakse evo-de osakaalu, mille algatusvõime on hea. Selleks vaadatakse haldussuutlikkuse indeksi küsimuste 1.1.5, 1.2.1, 1.3.3, ja punktide arvu kokku. Kui punktide arv on vähemalt 1 (mis on kaks kolmandikku maksimumist) siis loetakse algatusvõime heaks. Evosid, kus finantsressursse on piisavalt ja finantsvõimekus on hea, on vähe. 15 liitu ületavad 4 punkti piiri, mis on 65% kõikidest haldussuutlikkuse analüüsis osalevatest evo-dest. Evode osakaal, kellel on hea võimekus algatada erinevaid projekte, on väike. 12 liitu ületavad 1 puntki piiri, mis on 52% kõikidest haldussuutlikkuse analüüsis osalenud evo-dest. Evode osakaal, kus finantsressursse on piisavalt ja võimekus on rahuldav, on kasvanud. Sihttase on 8% haldussuutlikkuse analüüsis ja programmis osalevatest evo-dest ületavad 4 punkti piiri. Evode osakaal, kellel on hea võimekus algatada erinevaid projekte, on kasvanud. Sihttase on 75% haldussuutlikkuse analüüsis ja programmis osalevatest evo-dest ületavad 1 punkti piiri.

4

5 Alaeesmärk: 3. Ettevõtjate suurem kaasatus läbi ettevõtlusorganisatsioonide värbamisalaste teadmiste ja oskuste tõstmise, koostöö edendamise ja pakutavate teenuste arendamise. Tegevused: 3.1 Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine (organisatsiooni tasandil); 4. Koolitusprogramm organisatsiooni juhtidele; 5.3 Kaasamiskampaania korraldamine Indikaatori iseloomustus Tulemus-indikaator, mõõdetakse programmi lõpus Tulemus-indikaator, mõõdetakse programmi lõpus Indikaator Mõõtmine Algtase Sihttase Esindatus - evo-de esindatus sektori tasemel vastavalt sektori esindatuse kriteeriumidele. Kaasamine olemasolevate liikmete osalemine evo-de töös ja uute liikmete kaasamine. Mõõdetakse liikmete osakaalu vastavast sektorist, kas ettevõtete arvu, käibe või töötajate arvu järgi. Liidud ise määravad, milline nendest kolmest kriteeriumist on antud sektorist kõige asjakohasem. Oluline on algtaseme ja sihttaseme mõõtmine sama kriteeriumi järgi. Mõõdetakse evo-de osakaalu, mille esindatus on vähemalt 5%. Mõõdetakse evo-de osakaalu, kelle liikmed osalevad aktiivselt evo töös. Selleks vaadatakse haldussuutlikkuse indeksi küsimuste 1.2.2, 1.2.5, ja punktide arvu kokku. Kui punktide arv on vähemalt 8 (mis on kaks kolmandikku maksimumist) siis loetakse algatusvõime heaks. Osade evo-de esindatus on ebapiisav. 7 liitu ületavad 5% esindatuse taseme, mis on 3% programmis osalenud evo-dest. Evo-de osakaal, kelle liikmed osalevad aktiivselt evo-de töös, on madal. 13 liitu ületavad 8 punkti taseme, mis on 57% haldussuutlikkuse analüüsis osalenud evo-dest. Evo-de osakaal, kus esindatuse tase on piisav, on kasvanud. Sihttase on 5% programmis osalevatest evo-dest ületavad esindatuse 5% taseme. Evo-de osakaal, kelle liikmed osalevad aktiivselt evo-de töös, on tõusnud. Sihttase on 75% haldussuutlikkuse analüüsis ja programmis osalenud evo-dest ületavad 8 punkti taseme.

6

7 Alaeesmärk: 4. Ettevõtjate ühisseisukohtade kuuldavaks tegemine läbi organisatsioonide kommunikatsioonialaste teadmiste ja oskuste tõstmise ning koostöövõrgustike arendamise. Tegevused: 4. Koolitusprogramm organisatsiooni juhtidele; 5. Kommunikatsioon ja teavitus Indikaatori iseloomustus Tulemus-indikaator, mõõdetakse programmi lõpus Indikaator Mõõtmine Algtase Sihttase Ettevõtlusorganisatsioonide maine hinnatakse teadlikkust ettevõtlusorganisatsioonide tegevusest erinevate sihtgruppide (ettevõtjad, ajakirjanikud, avalikkus) seas. Mõõtmine toimub evo-de osakaalu põhjal, mille kohta teadlikkus on piisav. Selleks vaadatakse haldussuutlikkuse indeksi kategooria 1.5 punktide arvu. Maine hinnatakse heaks kui punktide arv on vähemalt 12, mis tähendab kaks kolmandikku maksimumist. Evo-de osakaal, kelle tegevuse osas on teadlikkus erinevate sihtgruppide (ettevõtjad, ajakirjanikud, avalikkus) seas hea, on madal. 5 liitu ületavad 12 punkti taseme, mis on 22% kõikidest haldussuutlikkuse analüüsis osalenud evodest. Evo-de osakaal, kelle tegevuse osas on teadlikkus erinevate sihtgruppide (ettevõtjad, ajakirjanikud, avalikkus) seas hea, on tõusnud. Sihttase on 5% haldussuutlikkuse analüüsis ja programmis osalenud evo-dest ületavad 12 punkti piiri.

8 VÄLJUNDINDIKAATORID TEGEVUSTE LÕIKES 1. Rahvusvaheline parimate praktikate uuring ja õppereisid Tegevus Väljund Mõõtmine Algtase Sihttase 1.1 Rahvusvaheline parimate praktikate uuring 1.4 Uuringu ja õppereiside põhjal õppematerjali koostamine 1.2 Õppereis (1) 1.3 Õppereis (2) Rahvusvahelise parimate praktikate uuringu aruanne Õppereisi toimumine, osalejate arv ca 15 inimest, õppereisi kestus kuni 5 päeva. Õppereisi toimumine, osalejate arv ca 15 inimest, õppereisi kestus kuni 5 päeva. Aruande kvaliteeti hindab uuringute juhtrühm. Osalejate hinnang õppereisile. Kvantitatiivsete näitajate saavutamine. Osalejate hinnang õppereisile. Kvantitatiivsete näitajate saavutamine. Kinnitatud aruanne. 2. Haldussuutlikkuse analüüs Tegevus Väljund Mõõtmine Algtase Sihttase 2.1 Sidusgruppide ootuste ja vajaduste Õppereis on toimunud vähemalt 15 inimesele, osalejad on rahul. Õppereis on toimunud vähemalt 15 inimesele, osalejad on rahul. Uuringu olemasolu. Kinnitatud uuring Uuringute juhtrühma 2.2 Haldussuutlikkuse analüüs hinnang uuringu Analüüsi olemasolu. organisatsioonide tasandil kvaliteedile ja aruannetele. 2.3 Haldussuutlikkuse võrdlev koondanalüüs Analüüsi olemasolu. lähtearuanne, vahearuanne ja lõpparuanne. 3. Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine Tegevus Väljund Mõõtmine Algtase Sihttase 3.1 Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine (organisatsiooni tasandil) 3.2 Ühiste IT lahenduste väljatöötamine ja arendamine Programmis osalenud evo-del on olemas arengukavad. IT lahenduste vajadusanalüüs. IT lahenduse arenduse ellu viimine. Olemasolu. Olemasolu. Programmis osalevatel evodel on olemas kinnitatud arengukavad. Heaks kiidetud IT lahenduste vajadusanalüüs.

9 3.3 Haldussuutlikkuse tõstmise programmi tulemuste mõõtmine Tulemuste hindamise läbiviibimine ja aruande koostamine. Aruande olemasolu. Toimiv ühine IT lahendus. Heaks kiidetud aruanne. 4. Koolitusprogramm organisatsiooni juhtidele Tegevus Väljund Mõõtmine Algtase Sihttase 4.1 Koolitusprogrammi välja töötamine 4.2 Koolitusprogrammi rakendamine Koolitusvajaduse analüüs ja selle põhjal väljatöötatud koolitusprogramm. Ettevõtlusorganisatsiooni koolitusprogrammi läbiviimine 8 moodulit, ühe mooduli kestus ca 1,5 päeva, ühel koolitusel osalejate arv ca 2 inimest olenevalt koolituse formaadist. 4.3 Koolitusmaterjalid Koolitusmaterjalid ettevõtlusorganisatsiooni juhile 4.4 Mentorite koolitusprogrammi välja töötamine ja rakendamine 4.5 Koolituse järeltegevused (tulemuste mõõtmine, teadmiste integreerimine) Koolitatud mentorid, kes on valmis ettevõtlusorganisatsioonide uusi juhte välja õpetama, ca 1 inimest. Koolituste tulemuste hindamise aruanne. Olemasolu. Koolituse juhtrühm hindab kvaliteeti. Kvantitatiivsete näitajate saavutamine. Osalejate hinnangud koolitustele. Heaks kiidetud vajadusanalüüs ja kinnitatud koolitusprogramm. Läbi on viidud 8 moodulist koosnev koolitusprogramm, mille on läbinud 2 liidu juhti. Osalejad on rahul koolitustega. Olemasolu. Koolitusmaterjalid on kättesaadavad EEVT kodulehel. Mentorprogrammi läbinute arv ja osalejate hinnangud koolitusele. Aruande olemasolu. Kvaliteeti hindab koolituste juhtrühm. 1 mentorit on läbinud koolituse. Heaks kiidetud aruanne. 5. Kommunikatsioon ja teavitus Tegevus Väljund Mõõtmine Algtase Sihttase Programmis osalejad Heaks kiidetud Ühine kommunikatsiooniplaan. 5.1 Kommunikatsiooni strateegia välja hindavad komm.plaani. tegevusplaan. töötamine ja pidev teavitamine Programmis osalejatele info saatmine Spontaanne tagasiside info Osalejate programmi tegevuste kohta. saajatelt. informeeritus. 5.2 Teavitusürituste korraldamine Komm.plaanis kavandatud Programmis osalejad Kõik kavandatud

10 5.3 Kaasamiskampaania korraldamine (sh trükised) teavitusürituste ellu viimine. Komm.plaanis kavandatud kampaania tegevuste ellu viimine. hindavad tegevuste tulemuslikkust. eesmärgid on saavutatud.

11 Lisa 1 Näitajad evo-de lõikes haldussuutlikkuse indeksi sisend. Andmed koguti liitude lõikes programmi alguses, programmi lõppedes kogutakse andmed uuesti ja analüüsitakse muutusi. Näitajad Programmiga liitunud evo-d (v.a. katusorg) Märkused Töötajate arv org.-s Keskmine töötajate arv evo-des 2,5 Programm peab aitama kaasa töötajate kompetentsi tõstmisele evo-des, mis vähendab vajadust lisatööjõu järele. Kas töötajate arv on piisav? kui ei, siis lisatööjõu vajadus (in) Juhatuse/volikogu liikmete arv Piisav / puudu 1-3 inimest Erinevad struktuurid, juhatus 2-15, volikogud Evo asutamise aasta Enamus evo-sid on asutatud 9-ndate alguses. Evo arengueesmärgid lähima 3 aasta jooksul Liikmete arv Evo-de eesmärgid 3 aasta peale ühtivad programmi eesmärkidega: Liikmete äri suutlikkuse tõstmine Teenuste parendamine Liikmete arvu suurendamine (esindatus) Koostöö parandamine avaliku sektoriga, partnerlus Valdkonna hariduse korralduses kaasa rääkimine ja koostöö parandamine Sektori maine arendamine Sektori äri korraldamine (korrastamine), seadusloome protsessis osalemise tõhustamine Oma valdkonna kompetentsikeskuseks olemine Tugi liikmetele ühishuvide esindamiseks Koostöö EL-ga 88 (lisaks katused - EVEA 3, ETK 74 ettevõtet + 23 liitu, EKTK 35) Finantsvõimekuse kasv võimaldab palgata vajadusel lisatööjõudu. Haldussuutlikkuse tõus, sh teatud funktsioonide ühendamine võimaldab vähendada vajadust lisatööjõu järele. Haldussuutlikkuse analüüs toob välja, kuivõrd sõltub evo võimekus struktuurist (nt juhatuse suurusest, tegevjuhi kuulumisest juhatusse, juhatuse ja tegevteenistuse volituste jaotusest jms). Hinnatakse, kuivõrd on programm aidanud kaasa liitude eesmärkide täitmisele. Programm peab aitama kaasa liikmete suuremale kaasatusele, mis võib väljenduda olemasoleva liikmeskonna säilimises (välja astumiste vähesus ja evo-dest mittetulenevad põhjused) ja uute liikmete kaasamises. Liitude kaupa on sihttasemed erinevad. Programmi tulemuste

12 Evo esindatus tegevusvaldkonnas (%) ja selle määramise alus Liikmetele pakutavad teenused Eelarve kogumaht kroonides sh tulud liikme-maksudest tulud muudest tegevustest Liikmemaksu keskmine suurus ja selle arvutamise alused Peamiselt hinnatakse esindatust turuosa järgi. Olenevalt sektorist ja selle ettevõtete struktuurist on esindatuse tase turu osa järgi alates 45% kuni 9%. Keskmiselt esindavad programmis osalevad evo-d üle poole oma sektori turust. Esindatus ettevõtete arvu järgi sõltub palju sektori ettevõtluse struktuurist. Sektorites, kus on vähem tegutsejaid nt kindlustusseltsid, haiglad vms, on esindatus ettevõtete arvu järgi kõrge. Sektorites, kus on palju väikeseid ettevõtteid, jääb esindatus ettevõtete arvu järgi alla 5%. Osad liidud hindavad oma esindatust ka liikmeskonna töötajate arvu järgi võrreldes sektoris hõivatute arvuga. Näitajad on selles osas pisut alla poole kuni 7-8%-ni. Koolitus ja konsultatsioonid, statistika kogumine, regulaarne infoleht 1,5 milj - 8 milj, keskmine 2,5 milj keskmiselt 5% projektidest ja muudest tuludest erandid, kellel ei ole üldse projekte ja kellel projektid moodustavad ülekaaluka osa eelarvest keskmiselt 1,4 miljonit, max 4 milj, min 4 tuhat keskmiselt 1,2 miljonit, max 6 milj, min 16 tuh 2-9, keskmine 3 krooni aastas. Arvutatakse peamiselt käibe järgi, aga töötajate arvu ja sektorispetsiifiliste näitajate järgi (hektarid, autode arv vms). Toetajaliikmetel fikseeritud väiksem liikmemaksu summa. hindamisel vaadatakse muutusi liikmeskonnas. Programm peab aitama kaasa esindatuse tõusule nendes liitudes, kus nö lagi ei ole veel käes. Liikmeskonna kasvatamisel peab arvestama ka liidu suutlikkusega liikmeskonda teenindada võttes massiliselt liikmeskonda väikeettevõtteid, kelle liikmemaksu tasemed on suhteliselt madalad ja stabiilsus nõrk Läbi evo-de kompetentsi tõstmise aitab programm kaasa liikmetele pakutavate teenuste kvaliteedi tõusule. Programmi raames analüüsitakse, millised evo-de on võimekamad ja kuivõrd sõltub see nende eelarve mahtudest ning proportsioonidest. Analüüsitakse, millised on lisaressursse juurde toovad tegevused ja kuidas mõjuvad need haldussuutlikkusele. Eraldi eesmärgiks ei ole eelarve mahtude kasvatamine, vaid see on lisatulemus esindatuse, teenuste kvaliteedi ja kompetentsi kasvu juures. Liikmemaksude tasemeid võrreldakse pakutavate teenuste mahuga. Analüüsitakse liikmemaksude suurte erinevuste põhjuseid (nt sektori spetsiifika vms), arvutamise aluseid ja kujunemist (nt eelarve kulude põhiselt või reglemendi põhine), tasuliste teenuste osakaalu jms.

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Piirkonna turismipotentsiaali

Rohkem

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus 2 SISUKORD 3 4 Kolm sammu hankijate kaasamiseks hankijaid 2. Kujunda sõnum igale grupile erinevaid hankijagruppe, korduvalt 7 Milliseid

Rohkem

73190-Eesti Noorsootöö Keskus-KAAS.cdr

73190-Eesti Noorsootöö Keskus-KAAS.cdr NOORTEVALDKONNA ARENGUKAVA 2014-2020 Väljaandja: Eesti Noorsootöö Keskus Kõik õigused kaitstud Väljaandmist toetas: Haridus-ja Teadusministeerium Teostaja: Mprint NOORTEVALDKONNA ARENGUKAVA 2014-2020 SISUKORD

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava meetme 1.2 Põllumajandusliku tegev

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava meetme 1.2 Põllumajandusliku tegev Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem