untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 ABIKS TAOTLEJALE Sisukord 1. ÕIGUSAKTID ÕLLUMAJANDUSLIKUD OTSETOETUSED Kes saab toetust õllumajandusmaa kasutusõigus Toetusõiguslik põllumajandusmaa üsirohumaa säilitamine õllumassiivide uuendamine registris TOETUSÕIGUSLIKKUS JA HEAD ÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNATINGIMUSED ÜHTNE INDALATOETUS Toetuse saamise nõuded Toetuse vähendamise alused Taotluse rahuldamata jätmise põhjused Ühtse pindalatoetuse ühikumäära kehtestamine ja toetuse väljamaksmine ÕLLUKULTUURI KASVATAMISE TÄIENDAV OTSETOETUS Toetuse saamise nõuded õllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse kontrollimine Toetuse vähendamise alused Taotluse rahuldamata jätmise põhjused õllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine ja toetuse väljamaksmine

2 6. ÕLLUMAJANDUSKULTUURI TÄIENDAV OTSETOETUS Toetuse saamise nõuded: Toetuse vähendamise alused Taotluse rahuldamata jätmise põhjused õllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine ja toetuse väljamaksmine HEINASEEMNE TÄIENDAV OTSETOETUS Toetuse saamise nõuded Toetuse vähendamise alused Taotluse rahuldamata jätmise põhjused Heinaseemne täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine ja toetuse väljamaksmine TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE, MENETLEMINE JA TOETUSTE VÄLJAMAKSMINE Taotluste esitamine Ilmsed vead Taotlusel esitatud andmete muutmine või taotluse menetlemise lõpetamine Taotlusel esitatud andmete muutmine Taotluse menetlemise lõpetamine (annulleerimine) Taotluse kontrollimine Administratiivselt kontrollitakse Kohapealne kontroll õllumajandusmaa heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoidmise nõuete järgimise kontrollimine Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine Toetuse maksmine Otsuse vaidlustamine Toetussummade tagasinõudmine Lisa 1. õllumajanduskultuuride loetelu Lisa 2. indalatoetuse taotlus Lisa 3. õllumassiivide kaart

3 1. ÕIGUSAKTID indalatoetuste maksmise aluseks on järgmised õigusaktid: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus; õllumajandusministri 5. septembri a määrus nr 89 õllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord ; Vabariigi valitsuse 30. aprilli a määrus nr 162 õllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus ; õllumajandusministri 10. aprilli a määrus nr 30 Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord (edaspidi ÜT määrus); õllumajandusministri 9. aprilli a määrus nr 36 õlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord ; Euroopa Ühenduse (EÜ) Nõukogu määrus nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid - EMÜ nr 2019/93, EÜ nr 1452/2001, EÜ nr 1453/ 2001, EÜ nr 1454/2001, EÜ nr 1868/94, EÜ nr 1251/1999, EÜ nr 1254/1999, EÜ nr 1673/2000, EMÜ nr 2358/71 ja EÜ nr 2529/2001; Euroopa Ühenduste (EÜ) Komisjoni määrus nr 796/2004, millega kehtestatakse EÜ nõukogu määruses nr 1782/2003 ette nähtud täiendavate tingimuste, toetuse muutmise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid; EÜ Komisjoni määrus nr 795/2004, 21. aprill 2004, millega kehtestatakse EÜ Nõukogu määruses nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad talupidajate jaoks) sätestatud ühtse toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad; EÜ Komisjoni määrus nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ Nõukogu määruse nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks; 3

4 EÜ Komisjoni määrus nr 1444/2002, millega muudetakse komisjoni otsust nr 2000/115, mis käsitleb omaduste määratlusi, määratlustest erandite kehtestamist ning piirkondi ja alasid põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevates vaatlustes. RIA peadirektori käskkiri indalapõhiste toetuste vähendamise kord heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste rikkumise ning kogu maa deklareerimata jätmise nõude rikkumise eest. Muud toetuste menetlemisel aluseks olevad dokumendid: Komisjoni töödokument AGRI/60363/2005, maa-ala kohapealne kontroll vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 796/2004 artiklitele 23-32; European Commission working document AGR 49533/2002, On the concept of obvious error according to Art 12 of Commission Reg. (EC) No 2419/ 2001 (kättesaadav ainult inglise keeles); European Commission working document DS/2006/24-REV 1, On increases in the percentages of area aids applications to be checked where significant irregularities are found (kättesaadav ainult inglise keeles); European Commission working document DS/2006/24/rev2, On increases in the percentages of area aids applications to be checked where significant irregularities are found (kättesaadav ainult inglise keeles); European Commission discussion document JRC ISC/G03//SKA/ska D(2004)(2575), Implementation of IACS-GIS, Reg and 796/2004 (kättesaadav ainult inglise keeles); European Commission working document DS/2006/25 - REV 1, Working document on increases in the percentages of farmers to be checked in the context of cross- compliance when a significant degree of non-compliance is found (kättesaadav ainult inglise keeles); Komisjoni töödokument VI/10535/99 EN Rev. 7, nõukogu määruse 1257/ 1999 kohaste maaelu arengukava meetmete menetlemine, kontroll jmt. Eesti õigusaktidega saab tutvuda Riigi Teataja koduleheküljel Euroopa Liidu õigusaktidega koduleheküljel ja ning muude toetuse menetlemisel aluseks olevate dokumentidega RIA kodulehel. NB! Erinevuste korral käesoleva juhendi ja õigusakti vahel tuleb järgida õigusakti. 4

5 2. ÕLLUMAJANDUSLIKUD OTSETOETUSED Käesolev Abiks taotlejale käsitleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames välja makstavaid põllumajanduslikke otsetoetusi, mida on võimalik aasta kevadel taotleda: ühtne pindalatoetus; põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus; põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus; heinaseemne täiendav otsetoetus; energiakultuuri toetus (vt eraldi Abiks taotleja RIA kodulehel) Lisaks on võimalik taotleda Maaelu Arengukava (MAK) alusel järgnevaid pindalapõhiseid toetusi, mida antud infomaterjalis täpsemalt ei kajastata: põllumajanduslik keskkonnatoetus; o o o o keskkonnasõbralik tootmine; mahepõllumajanduslik tootmine; ohustatud tõugu looma kasvatamine; poolloodusliku koosluse hooldamise toetus; ebasoodsamate piirkondade toetus; Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus Kes saab toetust õllumajanduslikke otsetoetusi saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja), kes harib või hooldab maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut (vt järgmist ptk). Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha toetusõigusliku põllumajandusmaa kohta, kusjuures iga toetusõigusliku põllu pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. õld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud RIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse toetusõigusliku maana. Toetuse taotlusel märgitav põld peab olema selgelt eristatav teise maakasutaja või maakasutusviisi suhtes. Ühtse pindalatoetuse taotlemisel loetakse üheks põlluks samal massiivil 5

6 kõrvuti asuvad toetusõiguslikud põllud ka siis, kui need vastavad selle toetuse nõuetele ehk moodustavad ühtse kultuurigrupi (nagu on sätestatud EÜ Komisjoni määrusega nr 796/2004 art 49 lõige 1 punkt g) ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha. Avaldus taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks tuleb esitada koos pindalatoetuste taotlusega neil taotlejatel, kes ei ole seda varem teinud õllumajandusmaa kasutusõigus Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mis on kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning mille kohta on taotlejal põllumajandusmaa kasutusõigus (omandiõigus või rendisuhe). Kui taotlejal puudub põllumajandusmaa kasutusõigus, kuid vaatamata sellele hakkab ta maad harima ning taotleb põllumajandusmaale toetust, rikub taotleja omandiõigust. Kui samale maale esitab toetuse taotluse kaks isikut ja selline vastuolu avaldub administratiivse kontrolli käigus, siis saadab RIA kõigile osapooltele kirjaliku järelepärimise, millega küsitakse omandi- või kasutusõigust tõendavaid dokumente. Nende põllumajandusmaade osas, mille kasutamiseks puudub taotlejal õiguslik alus, jäetakse taotlus rahuldamata. iisava tõendusmaterjali puudumisel ei rahuldata kumbagi taotlust 1. Kasutusvaldust reguleerib Asjaõigusseadus ( ). Tasuta kasutamise lepingut reguleerib Võlaõigusseadus ( ) Toetusõiguslik põllumajandusmaa Toetust võib taotleda põllumajandusmaale, millel kasvatati põllumajanduskultuure, mida kasutati püsirohumaana või mis oli ajutiselt põllumajanduslikust kasutusest väljas ja mis oli 30. juuni a heas põllumajanduslikus korras 2. Samuti peab see maa olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise (edaspidi EL Ü) seaduse 77 ei saa alates aastast uusi põllumassiive registrisse kanda ning põllumassiivi piire ja pindala suurendada, seega ka toetusõiguslikku maad ei saa lisanduda (v.a energiakultuuri toetuse jaoks toetusõiguslik maa, mis võib asuda väljaspool ühtse pindalatoetuse toetusõiguslikku põllumajandusmaad). 1 Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 5 ja preambula punkt 6 2 Nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, art 143 b p.4 6

7 õllud peavad olema selgelt piiritletavad, eriti juhtudel, kui tegu on ühel põllumassiivil asuvate, kuid eri põllumajandustootjate kasutuses olevate rohumaadega. Kui taotleja või taotleja esindaja viibib kohapealse kontrolli juures, peab ta vajadusel järelevalveametnikule ette näitama põllu piiri. Maad, millel kasvab puid, loetakse toetusõiguslikuks, kui seal on võimalik teostada põllumajanduslikku tootmist samal viisil nagu sama piirkonna puudeta aladel 3. Kooskõlas Euroopa Komisjoni selgitustega on Eestis kehtestatud nelja maakonna osas erand, mis tuleneb selle piirkonna looduskeskkonna tingimustest ja traditsioonilise põllumajandustegevuse erisustest 4. Nimelt loetakse Saare, Hiiu, ärnu või Lääne maakonnas asuv püsirohumaa, millel kasvavad puud ja kadakad ning mis vastab EÜ Komisjoni määruse nr 796/2004 artikli 30 nõuetele, heas põllumajanduslikus korras olevaks. Kuigi üldreeglina kehtib jätkuvalt põhimõte, et põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik alal, kui sellel kasvavate kadakate ja puude liituvus on üle 0,5. Selle erisuse korral toimub toetusõigusliku pinna osas liituvuse arvestus vaid puudealuse pinna, mitte kogu põllu pinna suhtes. RIA kui akrediteeritud makseagentuur kasutab kaalutlusõigust hindamaks põllumajandusliku tegevuse võimalikkust ja ka selle tegelikku teostamist nendel aladel. Liituvuse hindamisel on aluseks ortofotod ja satelliitfotod. Vajadusel kasutab RIA liituvuse hindamisel ekspertide abi. Maksimaalne toetusõiguslik püsirohumaa pindala on sellisel juhul RIA väljastatud põllumassiivi kaardil märgitud pindala. Seejuures kohapeal looduslikult eristuvad piirid võivad hõlmata suurema maatüki (sisaldades mittetoetusõiguslike puude ja kadastike gruppe), kuid taotlusele märgitav ja toetusõiguslik pindala ei tohi kindlasti olla suurem kui põllumassiivi pindala. Kõik mittetoetusõiguslikud alad, mis on jäänud taotlejal põllu pindalast maha arvamata, liidetakse üledeklareeritavaks ja toetuse vähendamisel arvesse võetavaks pindalaks. Liigniiske on ala, millel veerohkuse tõttu mullas ei ole võimalik teha põllumajanduslikke töid agrotehniliselt õigel ajal ja viisil. Liigniisked alad jagatakse järgmiselt: pidevalt liigniisked alad; ajutiselt liigniisked alad. idevalt liigniisked on alad, millel liigse vee tõttu ei ole võimalik põllumajanduslikku tegevust (rohumaade puhul niitmist või karjatamist, põllukultuuride puhul kultuuri rajamist, harimist ja koristust) läbi viia. õllumajandusmaa hulka ei loeta tiike, soote, 3 Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004, art 8 p. 1 4 Komisjoni töödokument AGRI/60363/2005, Maa-ala kohapealne kontroll vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklitele

8 mudaseid/soiseid alasid ja kõrkjastikke. idevalt liigniisketes tingimustes toimub ka soostumine ning neid on võimalik tuvastada iseloomuliku taimestiku järgi. idevalt liigniiskeid alasid ei loeta toetusõiguslikeks, seega kuuluvad need põllumassiivide registrist kustutamisele ning pindalapõhiseid toetusi neile taotleda ei saa. Ajutiselt liigniisked on alad, mida katab üleujutusvesi ainult mingi aja aastast. Selliste alade liigniiskus on varieeruv aastast aastasse. Ajutiselt liigniiskeid alasid ei kustutata põllumassiivide registrist. Küll aga tuleb sellistel aladel olla objektiivne pindalapõhiste toetuste taotlemisel. Kui põllumajandusmaad pole võimalik heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoida, ei tohi sellele ka toetust taotleda. Kahtluste ja vaidluste korral on lõpliku otsuse aluseks kohapealne kontroll ja selle tulemused. õllumajandusmaal asuvad puukoolid on toetusõiguslikud 5. Jõulupuude istanduse alune pind loetakse metsamaa hulka, mis ei ole toetusõiguslik üsirohumaa säilitamine üsirohumaa on maa, mida kasutatakse kõrreliste või muude rohttaimede looduslikuks kasvatamiseks (isekülvi teel) või harimiseks (külvamise teel), ning mis ei ole põllumajandusettevõtte külvikorraga hõlmatud viie aasta jooksul või kauem 6. Lubatud on püsirohumaa uuendamine heinaseemnega. Kui säilitamisele kuuluva püsirohumaa asemele külvatakse vahekultuur (näiteks teravili) või rajatakse mustkesa, siis ei loeta seda põldu püsirohumaaks ja taotlusele tuleb näidata maakasutustüüp, maa läheb välja külvikorrast ning taotleja saab põllule, millele on külvatud teravili, taotleda ka põllukultuuride kasvatamise täiendavat otsetoetust. Kui taotleja pärast teravilja koristamist külvab põllule taas heinaseemne, siis peab ta taotlusele järgnevad 5 aastat näitama maakasutustüübina ning alles kuuendal aastal on tegemist püsirohumaaga ning taotlusele saab näidata maakasutustüübi R. Ühtse pindalatoetuse taotleja peab säilitama või suurendama eelnevalt pindalatoetuste taotlusel märgitud püsirohumaa pindala. üsirohumaana käsitletakse kõiki põlde, mille maakasutuse tüübiks on põldude loetelus märgitud pikaajaline rohumaa (R) ja looduslik rohumaa (LR). 5 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1444/2002 lisa 1 punkt G5 6 Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 2 lg 2 8

9 Säilitamisele kuuluva püsirohumaa pindala teatas RIA taotlejale 1. jaanuariks a. Kogu Eesti kohta ei tohi taotlusalune püsirohumaa pindala edaspidi väheneda 7. Ainsaks erandiks on püsirohumaa pinna vähenemine selle metsastamise tõttu a alates loetakse püsirohumaa säilinuks ka juhtudel, kui taotleja taotleb oma püsirohumaa säilitamise kohustusega hõlmatud maale poollooduslike koosluste hooldamise toetust ja täidab seal nimetatud toetuse tingimusi 8. Kui a pindalatoetuste menetlemise tulemusena a lõpul selgub, et Eesti on säilitanud a püsirohumaa absoluutväärtuse või on säilitanud a pindalatoetuste taotlustel esitatud püsirohumaa suhte kogu põllumajandusmaasse, siis on püsirohumaa säilitamise nõue Eesti jaoks täidetud. Antud valdkonnas tuleb taotlejatel jälgida, et nad säilitaksid endi poolt eelnevatel aastatel pindalatoetuste taotlustel esitatud püsirohumaa pindala a pindalatoetuste taotlemisel. Seega, kui põllumajandustootja säilitab püsirohumaa pindala mahus, mille RIA teatas aasta pindalatoetuse taotluse alusel, ei kohaldu temale alljärgnevad tegevused. - Juhul, kui a pindalatoetuste menetlemise tulemusena a lõpuks selgub, et kogu Eesti taotlustel esitatud püsirohumaa pindala suhe kogu põllumajandusmaasse on võrreldes a samade näitajatega vähenenud rohkem kui 5%, teavitab RIA sellest taotlejaid detsembriks Taotlejad, kes siiski soovivad pärast selle teatise saamist oma püsirohumaa pinda vähendada, peavad esitama hiljemalt 1. veebruariks a taotluse järgnevaks kalendriaastaks püsirohumaa pinna vähendamiseks või kasutusotstarbe muutmiseks. RIA vaatab esitatud taotlused läbi ning otsustab nende rahuldamise, lähtudes võrdse kohtlemise põhimõttest ja Eesti jaoks vajaliku püsirohumaa suhte säilitamisest. RIA võtab otsused vastu hiljemalt 1. aprilliks a. - Juhul, kui 2008.a pindalatoetuste menetlemise tulemusena 2008.a lõpul selgub, et kogu Eesti taotlustel esitatud püsirohumaa pindala suhe kogu põllumajandusmaasse on võrreldes a samade näitajatega vähenenud üle 10%, tuleb põllumajandustootjal püsirohumaa RIA poolt määratud ulatuses uuesti rajada 10. üsirohumaa rajamise kohustus hektarites määratakse igale taotlejale pindalatoetuste taotlustel märgitud püsirohumaa hektarite alusel, minnes tagasi kahe aasta võrra, lähtudes taotlejate võrdse kohtlemise printsiibist ja riigi tasandil vajaliku püsirohumaa 7 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003 art 5 8 õllumajandusministri määrus oolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord 3 lg 6 9 Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord (edaspidi ÜT) määrus 6 p 1 10 ÜT määrus 7 p 1 9

10 pindala säilitamise kohustusest. Vastava kohustuse teatab RIA taotlejale hiljemalt 1. aprilliks a. Kui a pindalatoetuste taotlemise käigus selgub, et taotleja ei säilita ega raja uuesti RIA poolt ette nähtud ulatuses püsirohumaad, vähendatakse taotlejale a pindalatoetuste menetlemisel määratavat toetussummat 20% 11, kuna rikkumine on tahtlik. Seega on taotlejal seoses püsirohumaa säilitamise kohustusega riigi tasandil vajalik a: säilitada või suurendada enda poolt pindalatoetuste taotlusel esitatud ja püsirohumaa säilitamise kohustuse üleandmise-vastuvõtmise taotlusega üle võetud püsirohumaa pindala; maakasutuse üleminekul teavitada RIA-t püsirohumaa säilitamise kohustuse üleminekust teisele põllumajandustootjale mõlemapoolse püsirohumaa säilitamise kohustuse üleandmise-vastuvõtmise taotlusega, mille lisadeks on põllumassiivide kaart ja põldude loetelu, kus on toodud üleantavad/ ülevõetavad püsirohumaa kohustusega põllud 12 ; teavitada RIA-t püsirohumaa pinna ülekandmisest enda kasutuses oleva maa piires ühelt põllumassiivilt teisele püsirohumaa säilitamise kohustuse üleandmise-vastuvõtmise taotlusega 13 ; säilitada püsirohumaa põllul, mis asub sellisel registrisse kantud põllumassiivil, mille kohta ei ole alates a ühegi põllu kohta pindalatoetust taotletud ja mille kasutuseks on a teatatud püsirohumaa. üsirohumaa säilitamise kohustust on võimalik vähendada ainult püsirohumaa metsastamisel. Eraldi taotlust enda püsirohumaa kohustuse vähendamiseks esitama ei pea need, kes esitasid RIA-le aastal metsastamise rajamistoetuse taotluse. Need taotlejad, kes metsastavad oma püsirohumaad ilma metsastamise rajamistoetust taotlemata, peavad RIA-t sellest teavitama, esitades avalduse (piirimuutmise avalduse vorm) püsirohumaa pinna vähendamiseks ning näidates ära põllumassiivi kaardil metsastatavad põllud ja nende pindala. Seejuures peab arvestama, et metsastatav maa läheb põllumajanduslike pindalatoetuste jaoks toetusõigusliku maa hulgast välja. 11 Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art ÜT määrus 5 p 4 13 õllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimääruse lisa 2 10

11 Samuti väheneb püsirohumaa säilitamise kohustus nende alade osas, mis on põllumassiivide piiride parandamise käigus toetusõiguslike alade hulgast maha läinud õllumassiivide uuendamine registris õllumassiivide registrit täiendatakse jooksvalt ning registri aluseks on ortofotod, mida uuendatakse järk-järgult selleks, et hoida register ajakohasena ning teostada kontrolle toetuse maksmise üle. Hetkel on põllumassiivide registris kõige vanemad fotod aastast ning kõige uuemad aastast. Kuivõrd looduslik situatsioon muutub pidevalt, on vajalik regulaarne massiivide piiride uuendamine. Uuendatud ortofotode põhjal tuvastatakse erinevused registris oleva pinna ja looduses oleva reaalse olukorra vahel ning korrigeeritakse vajadusel põllumassiivide piire. Kui massiivi pind on vähenenud visuaalselt põllumassiivil tuvastatavate püsiobjektide tõttu (teed, kraavid, tiigid, hooned, mets), siis põllumassiivi pinda vähendatakse. Kui maad on juurde haritud, siis põllumassiivi pinda ei suurendata. Vaid peale 30. juunit a rajatud ajutiste objektide (sõnnikupatareid jms) alust pinda, mis on eelnevatel aastatel toetusõiguslikust pinnast ajutiselt välja arvatud, on võimalik taotleja avalduse alusel massiiviga taas liita. Nende alust pinda saab taotleja arvestada toetusõigusliku pinna hulka alles pärast taasliitmise toimumist. õllumassiivide registri andmete kontrolli teostatakse aastaringselt. Sellega kaasnevatest muudatustest teavitatakse jooksvalt ka taotlejaid. Taotlejale väljastatud põllumassiivi kaart näitab registris olevat toetusõiguslikku pinda hektarites. Kaardile peab taotleja märkima võimalikult täpselt tema kasutuses oleva maa piirid, millele ta toetust taotleb aastast teostab RIA nende põllumassiivide jagamist katastripiiride abil, milliste puhul ei ole olulisele osale toetust taotletud. Muudatuste aluseks on EÜ Komisjoni määruse nr 796/2004 artikli 6 punkt 2. Sisuliselt jagatakse põllumassiivid katastrija maakasutuspiiride abil väiksemateks massiivideks. Olulisim eesmärk on eraldada massiivist need osad, millele toetust ei ole taotletud. Oluline on, et selle tegevuse tulemusena ei kustutata pinda registrist, vaid lihtsalt jagatakse väiksemateks osadeks. Iga muudetud massiivi kohta saadetakse teave ka taotlejatele. Arusaamatuste vältimiseks tuleb pindalatoetuste taotluse lisana kasutada alati kõige uuemaid põllumassiivide kaarte. Kui RIA on konkreetsel taotlusaastal lisaks pindalatoetuse jaoks sobivatele kaartidele väljastanud taotlejale ka põllumassiivide registri uuendamise käigus muutunud põllumassiivide kaardid, siis tuleb alati vaadata kaardi serval olevas tekstiosas toodud väljatrüki kuupäeva ning kasutada pindalatoetuse taotluse lisana kõige värskemaid väljatrükke. 11

12 Kui taotleja pole rahul põllumassiivide registris tehtud muudatusega, siis on tal vastavalt Haldusmenetluse seaduse 75 võimalik haldustoimingut vaidlustada 30 päeva jooksul toimingust teadasaamisest arvates või esitada vastavalt Halduskohtumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul kaebus halduskohtule. Tehtavas vaides tuleb täpselt põhjendada, miks ei soovita põllumassiivide piire muuta. Arvestama peab aga mittetoetusõiguslike pindade (mets, võsa, ehitised jms) registrist mahaarvamisega ning asjaoluga, et pindalatoetust saab ikkagi niisugusele põllumajandusmaale, mida taotleja kasutab õiguslikel alustel. 12

13 3. TOETUSÕIGUSLIKKUS JA HEAD ÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNATINGIMUSED Alates a EL Ü reformi otsustest on võetud suund põllumajanduslike otsetoetuste tootmise kohustusest lahti sidumisele, eesmärgiga siduda põllumajandustootjate majandusotsused enam turusituatsiooni ja vähem toetavast tootmisest sõltuvaks. Toetuse saamise nõuded jagunevad toetusõiguslikkuse nõueteks ja nõuetele vastavuse nõueteks. Esimene nõuete grupp annab aluse toetuse taotlemiseks, teise puhul on tegu põllumajanduslike ja keskkonnakaitseliste, hiljem ka loomade tervishoiu ja heaolu, toiduohutuse ja taimekaitse alaste nõuetega, milliste täitmise kohustus võib lisaks tuleneda ka teistest õigusaktidest ning mille rikkumise või täitmata jätmise korral vähendatakse taotlemise aasta toetussummat sõltuvalt rikkumise tahtlusest ja tõsidusest. I Toetusõiguslikkuse nõue Ühtse pindalatoetuse toetusõiguslikkuse nõudeks on, et põld, millele toetust taotletakse, oli heas põllumajanduslikus korras 30. juunil a seisuga ning on kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. õld muutub mittetoetusõiguslikuks ning kustutatakse registrist, kui sellele on tekkinud mittepõllumajanduslik püsiv objekt (ehitis või rajatis) või põld on mitme järjestikuse aasta jooksul olnud hooldamata ja muutunud põllumajanduslikult mittekasutatavaks (näiteks kui sellel kasvab mets või on umbrohutõrje mitme aasta jooksul tegemata ja põllul kasvab võsa). Toetusõiguslikkus on kokku lepitud Eesti liitumislepingus, sätestatud EÜ Nõukogu määruse nr 1782/2003 art 143b ning selle alused on EL Ü seaduse paragrahvis 12. II Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused on kehtestatud EÜ Nõukogu määruse nr 1782/2003 Lisas IV antud raamistiku alusel nelja teema lõikes ja täpsemalt sätestatud põllumajandusministri määrusega (vt ÜT). Nimetatud neli teemat on järgmised: 1. teema - Mulla erosioon: mulla kaitsmine sobivate vahenditega Kuna erosioon ei ole terve Eesti seisukohalt oluline probleem (problemaatiline on vaid 3,7% põllumajandusmaa pindalast), siis selles valdkonnas nõuet kehtestatud ei ole. 13

14 2. teema - Mulla orgaaniline aine: mulla orgaanilise aine säilitamine asjakohaste tegevuste abil. Koristusjäätmete käitlus haritaval maal Kulu, heina ja põhu põletamine põllumajandusmaal on keelatud 14. Erandina võib mittetuleohtlikul ajal kokku kogutud heina või põhku põletada äästeseaduse 21 lõike 4 alusel sätestatud korra kohaselt. Erand on kehtestatud eesmärgiga vältida olukorda, kus põllu äärtesse on aastateks kuhjatud põhk ja hein. 3. teema - Mulla struktuur: mulla struktuuri säilitamine asjakohaste meetmetega. Masinate asjakohane kasutamine õllumajandusmaal tehtavatel töödel tuleb lähtuda muldade harimiskindlusest. õlluharimist võib läbi viia ajal, kui muld ei kleepu ja kasutatav tehnika ei jäta põllule harimissügavusest sügavmaid jälgi 15. Mulla oluline omadus on struktuursus, eriti aga selle vastupidavus vee ja masindegradatsiooni mõjule. Moodustunud mullastruktuur võib puruneda juba vähese vee ja mehaanilise surve, s.o mullaharimise all. Vastupidav mullastruktuur tekib intensiivse mullaelustiku tegevuse ja säästliku mullaharimise tulemusena. 4. teema - Minimaalne hooldustööde tase: hooldustööde minimaalse taseme tagamine ja asustuse kahjustamise vältimine; minimaalne loomkoormus ja/või asjakohane režiim; püsikarjamaade kaitse; maastikule iseloomulike vormide säilitamine; põllumajandusmaa võsastumise vältimine Selles valdkonnas on tingimused kehtestatud vastavalt põllumajandusmaa kasutusviisile järgmiselt: Kogu kasutataval põllumajandusmaal tuleb rakendada tuulekaera tõrjeabinõusid, mille üle teostab järelevalvet Taimetoodangu Inspektsioon (edaspidi TTI). Ühtse pindalatoetuse taotlemise nõudena peab taotleja kasutuses oleval põllumajandusmaal tuulekaera leviku korral olema edastatud vastavasisuline teatis, millele järgnevad tegevused on sätestatud Maaelu- ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 6. peatükis. Tuulekaera levikust tuleb TTI-d teavitada hiljemalt 31. juuliks 16. Saare, Hiiu, ärnu või Lääne maakonnas asuva püsirohumaa kohta, millel kasvavad puud ja kadakad ja mis vastab EÜ Komisjoni määruse nr 796/2004 artiklis 30 sätestatud nõuetele, loetakse erandina heas põllumajanduslikus korras olevaks Kuigi üldreeglina ei ole põllumajanduslik tootmine võimalik 14 ÜT määrus 3 15 ÜT määrus 4 16 ÜT määrus 2 p 1 ja 12 p 5 17 ÜT määrus 2 p 2 14

15 alal, kui sellel kasvavate kadakate ja puude liituvus on üle 0,5. Erisus tuleneb nende maakondade põllumajanduslikest traditsioonidest, sest keskkonnatingimustest tulenevalt kasvavad sealsetel poolloodusliku kooslusega püsirohumaadel puud ja kadakad. Kui maa ei vasta kehtestatud nõuetele, arvatakse see pind toetusõigusliku pinna hulgast välja (analoogiliselt üldreegliga, et üle 0,01 ha suurused maa-alad, kus põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik, arvatakse toetusõigusliku põllumajandusmaa hulgast välja). õllumajanduslikus kasutuses oleval põllumajandusmaal peab kasvatama põllumajanduskultuuri, mis on külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juuniks, kasutades kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja vältides seejuures umbrohu levikut, või peab kasutuses olevat põllumajandusmaad hoidma mustkesas 18. õllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleval põllumajandusmaal peab taotluse esitamise aasta 1. juuliks olema külvatud, maha pandud või istutatud põllumajanduskultuur või rajatud mustkesa või peab seal 31. juuliks olema tehtud mehhaaniline umbrohutõrje. Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid kogu taotlusel märgitud maa-alal visuaalselt tuvastada 19. Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaa või looduslik rohumaa peab vähemalt üks kord enne 31. juulit olema niidetud või peab seal olema loomi karjatatud. Hiljemalt 31. juuliks peab niide olema koristatud või hekseldatud. Karjamaana kasutataval rohumaal peab olema karjatatud loomi loomkoormusega, mis tagab niitmisega sarnase tulemuse, ning ebapiisava tulemuse korral tuleb rohumaa üle niita 20. Rohumaa rajamise aastal niitmise ja karjatamise nõue ei kehti. iisavaks loomkoormuseks tuleks arvestada orienteeruvalt 0,5 loomühikut hektari kohta (see on arvestuslikult 1 täiskasvanud veis või hobune 2 ha kohta või 1 noorloom või neli täiskasvanud lammast või kümme talle 1 ha kohta). Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid kogu taotlusel märgitud maa-alal visuaalselt tuvastada. Heinaseemne, heintaimede energiakultuurina kasvatamisel ning mahepõllumajanduses kuni kaheaastase haljasväetiseks sisseküntava rohumaa puhul ei kehti niitmise ja karjatamise nõuded ÜT määrus 2 p 3 19 ÜT määrus 2 p 7 20 ÜT määrus 2 p 4 21 ÜT määrus 2 p 6 15

16 Erandlik tähtaeg on rakendatav nende rohumaade suhtes, millele looduskaitseliste otsuste alusel on kehtestatud muu tähtaeg. Sellisel puhul peab nõue olema täidetud hiljemalt 20. augustiks 22. õllumajandusmaa, millele taotleja toetust ei taotle, peab olema hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatuslikku levikut ning võimaldavad seda maad järgmisel kasvuperioodil põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks kasutusele võtta ilma lisakuludeta. Ebasoovitavate taimede all mõeldakse eelkõige takjat, ohakat, puju, putkesid ja puittaimi. Nimetatud taimede ulatuslik levik võib soodustada maa põllumajanduslikust kasutusest väljalangemist. Kui põllumajandusmaa, millele toetust ei taotleta, on rohumaa, siis tuleb seda niita või peab seal karjatama loomi, kuid ei nõuta, et seda peab tegema igal aastal. Oluline on, et kasutatavad agrotehnilised võtted välistaksid ebasoovitavate taimede ulatuslikku levikut. Täiendavate lisakulude all on mõeldud kulusid, mis ületavad tavapäraste agrotehniliste rakendamise puhul tehtavaid kulusid. Näitena võib tuua võsa, põõsaste ja puude lõikamiseks tehtavad kulud. Taotleja peab antud nõuet täitma ka vähemalt 0,3 ha suurusel põllumajandusmaal, mis pole kantud põllumassiivide registrisse, aga mida ta põllumajandusliku tegevuse eesmärgil kasutab. Lisaks eelnimetatutele kuulub heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste alla ka püsirohumaa säilitamine, mida käsitleti punktis 2.4. Nõuetele vastavuse alaste tegevuste kontrolli tõhustamise aluseks on põllumajandustootja poolt põlluraamatusse kantavad tegevused ja nende teostamise ajad. õllumajandusega tegelevad isikud, kelle tegevused ei ole seotud Veeseadusest tuleneva põlluraamatu kohustusega, täidavad oma tegevuste kohta tegevuste aruande, mis kehtestatakse ÜT määruse lisas ÜT määrus 2 p 5 16

17 4. ÜHTNE INDALATOETUS Ühtne pindalatoetus oli üks esimesi rakendatud toetusi, kus minimaalseks toetuse saamise nõudeks on toetusõigusliku maa hooldamine ehk toetus on lahti seotud tootmise nõudest toetuse taotlemise aastal. Seega tuleb toetuse saamiseks järgida toetusõiguslikkuse ja nõuetele vastavuse nõudeid. Ühtse pindalatoetuste taotlemiseks peab taotleja esitama järgmised dokumendid: pindalatoetuste taotluse koos põldude loeteluga, kuhu on märgitud kõik tema kasutuses olevad üle 0,3 ha suurused põllud (vorm T50 koos lisaga) (vt Lisa 2); põllumassiivi kaardi(d), millele on märgitud põldude numbrid ja piirid; 4.1. Toetuse saamise nõuded taotleja on täitnud peatükis 3 nimetatud nõuded; taotleja peab taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta jooksul olema säilitanud või suurendanud eelneval pindalatoetuste taotlusel märgitud püsirohumaa pindala 23 ; põllumajandusmaal tehtavad tegevused peavad olema kantud põlluraamatusse või ÜT määruse lisas 2 olevasse tegevuste aruandesse; hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) kasvatajale esitatavad nõuded 24 : o o o o lisaks taotlusele tuleb esitada kanepi seemnepakendi ametlikud etiketid 30. juuniks 2008; kui kanepit kasvatatakse kiu- või energiakultuurina, peab toetuse saamiseks olema kasvatajal eelleping töötlejaga, või kui taotleja töötleb kanepit ise, siis peab ta esitama vormikohase töötlemisdeklaratsiooni; kontrolli võimaldamiseks teavitab taotleja RIAt kanepi õitsema hakkamisest ning kanep peab pärast õitsemist kasvama veel vähemalt 20 päeva; kasvatada võib kuni 0,2% THC sisaldusega sertifitseeritud sorte, mis on nimetatud lisas 1; 23 ÜT määrus 5 p 1 24 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003 art 52; Komisjoni määrused (EÜ) nr 1973/2004 art 56; nr 796/2004 art 13, 33 17

18 o põldude loetelus tuleb lisaks kultuurile näidata ära ka kasvatava kanepi sort; o kanepi õitsema hakkamisest tuleb RIAt teavitada telefonil Toetuse vähendamise alused Kui taotlus esitatakse hilinenult ajavahemikul 22. maist 15. juunini a vähendatakse toetust 1% iga tööpäeva kohta 25. Kuna sellel aastal on 15. juuni pühapäev, siis võetakse hilinenult esitatud taotlusi vastu ka 16. juunil 2008.a Toetuse vähendamine toetusõiguslikkuse nõuete rikkumise alusel, sh pindalade erinevuse tõttu 26 Taotlusel esitatud ja tegeliku haritava maa pindalade vahe Taotlusel esitatud põldude kogupindala on mõõdetud pindalast väiksem. Taotlusel esitatud põldude kogupindala on kuni 3% suurem mõõdetud pindalast. Taotluses esitatud põldude kogupindala on üle 3%, kuid mitte üle 30% suurem mõõdetud pindalast. Toetussumma vähendamine Toetus määratakse taotluses esitatud pindala alusel. Toetus määratakse kontrollimisel mõõdetud pindala alusel. Toetust vähendatakse (mõõdetud pindala vähendamisel) taotlusel esitatud ja kontrollimisel mõõdetud pindala kahekordse vahe võrra (vt näidet). Näide: Kui taotleja taotles toetust 100 ha kohta, kuid kohapealses kontrollis selgus põlde üle mõõtes, et tegelik pindala on 90 ha, siis leitakse pindalade protsendivahemik järgmiselt: 10/90 x 100 = 11%. Kuna taotlusel esitatud pindala on kontrollimisel selgunud pindalast suurem üle 3%, aga alla 30%, siis vähendatakse toetussummat kahekordse protsendivahemiku võrra ehk 22%. Toetuse vähendamine heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste nõuete rikkumise tõttu 27. Heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste rikkumiseks loetakse: rohumaa on täies ulatuses õigeaegselt niitmata või karjatamata; niide on koristamata; põllumajandusmaale ei ole rajatud põllumajanduskultuuri või mustkesa; 25 Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art Komisjoni määrus (EÜ) nr 1973/2004 art Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 66 18

19 põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljasoleval maal on umbrohutõrje tegemata; mustkesa on umbrohtunud; külvatud või rajatud põllukultuur on umbrohtunud; tuulekaera levikust ei ole teavitatud TTI-d 31. juuliks; põllul on põletatud kokku kogumata põhku/heina/kulu; mullastruktuuri on rikutud; puudub põlluraamat või tegevuste aruanne; põlluraamat või tegevuste aruanne on puudulikult täidetud. Toetussumma vähendamise suurus sõltub rikkumise raskusest. Kui üksteisele järgneva kolme aasta jooksul on toetust vähendatud ulatusliku rikkumise, raske rikkumise või hooletuse tõttu, siis eelmise aasta vähendamise protsent (3 või 5) korrutatakse kolmega. Nõuetele vastavuse rikkumiste raskuse hindamine õllumajandusmaa heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoidmise nõuete järgimise puhul hinnatakse leitud rikkumiste korral 28, kas tegemist on hooletusest või tahtlikkusest tingitud rikkumisega, raske või ulatusliku rikkumisega või on kergendavaid asjaolusid. Juhul, kui taotleja on toetuse saamise nõudeid rikkunud ka eelmisel aastal, on tegemist juba korduva rikkumisega. Toetussummasid vähendatakse vastavalt RIA peadirektori käskkirjale (vt õigusaktide loetelu). Rikkumise raskusest ja ulatusest tulenevalt vähendatakse üldreeglina 1-5% ja tahtliku rikkumise korral üldreeglina 20% toetuse summast Taotluse rahuldamata jätmise põhjused Toetuse rahuldamata jätmise alused on kajastatud EÜ Nõukogu määruse nr 1782/ 2003 artiklis 143 b ja EÜ Komisjoni määruse nr 1973/2004 artiklis 138: taotleja ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning taotluses esitatud andmete alusel ei ole võimalik temaga ühendust võtta; taotluses esitatud põldude kogupindala on väiksem kui 1,00 ha 29 ; 28 Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 41, 65, 66, EL Ü rakendamise seadus 12 19

20 kontrollimisel selgub, et toetusõiguslikkuse nõuetele vastavate põldude kogupindala on väiksem kui 1,00 ha; taotlus on esitatud pärast 16. juunit a 30 ; taotleja ei võimalda läbi viia kohapealset kontrolli 31 ; taotleja on taotlusele märkinud tegelikult haritavast maa-alast üle 30% suurema pindala 32 ; pindalade erinevuse korral üle 50% jääb taotleja toetuse saajate hulgast välja käesoleval aastal ning üks kord järgmise kolme kalendriaasta jooksul selles ulatuses, milline oli taotletud ja kindlakstehtud pindalade vahe taotlemise aastal 32 ; taotleja on häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi rikkunud hooletuse tõttu enam kui 50% taotletud pinnast; taotleja on häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi tahtlikult rikkunud enam kui 20% taotletud pinnast; heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste tahtliku rikkumise korral kahel järjestikusel aastal arvatakse taotleja toetuse saajate hulgast välja ka järgmisel kalendriaastal; toetust ei maksta nende kanepi põldude eest, mille osas ei ole taotleja järginud kanepi kasvatajale esitatud nõudeid 24. Taotlust ei võeta menetlusse, kui taotlusel puudub taotleja allkiri ning taotlejaga ei õnnestu ühendust saada (kehtetu taotlus) Ühtse pindalatoetuse ühikumäära kehtestamine ja toetuse väljamaksmine õllumajandusminister kehtestab ühtse pindalatoetuse ühikumäära 24. novembriks a 33. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks a. 30 Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 21 p 1 31 Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 23 p 2 32 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1973/2004 art 138 p 1 33 ÜT määrus 17 p 2 20

21 5. ÕLLUKULTUURI KASVATAMISE TÄIENDAV OTSETOETUS õllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus on tootmise nõudega seotud toetus. Seega selle toetuse puhul kontrollitakse kasvatavate põllukultuuride toetusõiguslikkust ja taotlusel esitatud maa suuruse vastavust toetuse saamise nõuetele. Toetust võib taotleda kogu külvatud põllumaa kohta, millel on kasutatud kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid. õllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda EÜ Nõukogu määruse nr 1782/2003 Lisas IX nimetatud põllukultuuri kasvatamise eest, mis on külvatud hiljemalt 15. juuniks. õllukultuuri peab kasvatama vähemalt õitsemisperioodi alguseni, vältides umbrohu levikut. õllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotleja peab Veeseaduse 26 1 lõike 7 kohaselt põlluraamatut. Taotlusel peab olema maakasutustüüp märgitud tähega (taotluse lisa veerg 5). Iga taotlusaluse põllu pindala peab iga põllukultuuri osas olema vähemalt 0,30 ha, kusjuures pindalatoetuste taotlus tuleb esitada vähemalt 1 ha toetusõigusliku põllumajandusmaa kohta Toetuse saamise nõuded: põllukultuurid peavad olema külvatud hiljemalt 15. juuniks 34 ; põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust saab taotleda EÜ Nõukogu määruse nr 1782/2003 Lisas IX toodud põllukultuuride kasvatamise eest; toetusõiguslikud on järgmised põllukultuurid (toetuse taotluse lisa veerus 9 märkida tähega T ): kõva nisu (KN-kood ), nisu ja meslin ( ), rukis ( ), oder ( ), kaer ( ), mais (1005), terasorgo ( ), tatar hirss ja muu teravili, sh tritikale (1008), suhkrumais ( ), sojauba ( ), rapsiseemned (ex ), päevalilleseemned (ex ), hernes ( ), põlduba ( ), maguslupiin (ex ; vt ka punktidele järgnevat selgitust maguslupiini kohta), linaseeme (ex ), lina - toores või leotatud, kiu tootmiseks (ex ), kanep - toores või leotatud (ex ) 35 ; vastavalt Euroopa Komisjoni määruse nr 1973/2004 artikli 2 lõikele 5 loetakse maguslupiinideks neid lupiinisorte, mille seemned ei sisalda üle 5% mõruseemneid. 34 ÜT määrus 1 p 3 35 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003 art 66 ja Lisa IX 21

22 segavilja kasvatamise puhul on põld toetusõiguslik, kui kõik põllul kasvatatavad kultuurid on põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse jaoks toetusõiguslikud. Toetust võib taotleda kogu külvatud põllumaale põllukultuuri kasvatamise eest vähemalt kuni õitsemisperioodi alguseni, vältides umbrohtude levikut; toetust võib taotleda kogu põllumaa kohta, millele on täies ulatuses külvatud põllukultuur, mida kasvatatakse vähemalt kuni õitsemisperioodi alguseni, vältides umbrohtude levikut; kohalikele normidele vastavad agrotehnilised võtted tähendavad eelkõige normaalset külvinormi vastavalt kultuurile, et hoida ära ebasoovitavate taimede kasv; põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse (põllumajandusministri 9. aprilli a määrus nr 36 õlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord ) õllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse kontrollimine RIA kontrollib vähemalt 5% taotlejatest kohapeal. Lisaks põldude pindade suurusele kontrollitakse kohapeal, et põllukultuurid oleks külvatud hiljemalt 15. juuniks ega oleks koristatud enne õitsemisperioodi ning valgurikkad taimed (hernes, põlduba jt) enne piimküpsusfaasi 37. Kui külv on õigeaegselt tegemata või põllukultuur liiga vara koristatud, siis see pind ei ole toetusõiguslik. Juhul, kui taotletakse kas või ühele põllule põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust, peab taotleja pidama põlluraamatut kõigi oma põldude kohta Toetuse vähendamise alused Kui taotlus on esitatud hilinenult ajavahemikul 22. maist 16. juunini a, vähendatakse toetust 1% iga tööpäeva kohta 30. Kui taotlusel esitatud pinnad ja kontrolli tulemusel nõuetele vastavaks tunnistatud pinnad on erinevad, vähendatakse toetuse summat pinnaerinevust arvesse võttes. 36 ÜT määrus 2 p 9 37 ÜT määrus 8 p 1 22

23 Toetuse vähendamine pindade erinevuse tõttu 38 Kui taotlusel esitatud põllu andmed ei ole kantud põlluraamatusse, vähendatakse põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust selle põllu kohta 3% ulatuses. Kui põlluraamat puudub, vähendatakse põllukultuuri kasvatamise toetuse summat 5 % Taotluse rahuldamata jätmise põhjused Toetuse rahuldamata jätmise alused on kajastatud EL Ü rakendamise seaduses 18: taotleja ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning taotluses esitatud andmete alusel ei ole võimalik temaga ühendust võtta; taotlus on esitatud pärast 16. juunit a 30 ; taotleja ei kasvata toetusõiguslikku põllukultuuri 35 ; põllukultuur pole 15. juuniks külvatud 37 ; põllukultuuri pole kasvatatud vähemalt õitsemisperioodi alguseni 37 ; põllu umbrohtumus on üle 30% 40 ; taotleja ei võimalda läbi viia kohapealset kontrolli; 38 ÜT määrus 15 p 1 39 ÜT määrus 15 p 2 40 ÜT määrus 15 p 3 23

24 kohapealse kontrolli käigus selgub, et põllukultuuride kasvatamise tegelik kogupindala on üle 20% väiksem pindalast, millele taotleti põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust 41 ; taotleja ei ole pindalatoetuste taotlusel esitanud vähemalt 1 ha toetusõiguslikku põllumajandusmaad 42 ; taotlusel esitatud ja kontrollimisel kindlakstehtud põllukultuuride kasvatamise pindala erinevus tuleneb tahtlikust eeskirjade eiramisest õllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine ja toetuse väljamaksmine õllumajandusminister kehtestab põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse ühikumäära 24. novembriks a 44. Toetus makstakse välja 30. juuniks a Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 51 p 1 42 ÜT määrus 8 p 3 43 Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art ÜT määrus ÜT määrus 20 p 2 24

25 6. ÕLLUMAJANDUSKULTUURI TÄIENDAV OTSETOETUS õllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus on tootmise kohustusest lahti seotud toetus, mille puhul kontrollitakse a põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlemisel kindlaks määratud põllumaa hektarite arvu ja taotlemisaastal ühtse pindalatoetuse toetusõiguslike hektarite arvu Toetuse saamise nõuded: taotleja esitas a põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse ja taotluse menetlemise käigus määrati kindlaks EÜ Nõukogu määruse nr 1782/2003 artiklis 141 ja lisas IX nimetatud põllukultuuride hektareid (va heinaseemne-põldude alune pind); taotleja taotleb ühtset pindalatoetust. NB! Erinevus eelmise aasta sama toetusega on see, et heinaseemne kasvatajad, kes aastal taotlesid põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust EÜ Nõukogu määruse nr 1782/2003 lisas XI punktides 3 ja 4 nimetatud seemne (välja arvatud hariliku herne ja põldoa seeme) kasvatamise eest, saavad taotleda heinaseemne täiendavat otsetoetust (vt punkt 7) Toetuse vähendamise alused Kui taotlemise aastal on taotlejal ühtse pindalatoetuse toetusõiguslikke hektarid vähem, kui tal oli aastal punktis 6.1 nimetatud hetareid, siis võetakse põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse arvutamise aluseks ühtse pindalatoetuse toetusõiguslike hektarite arv Taotluse rahuldamata jätmise põhjused taotleja ei esitanud a põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse taotlust või tema puhul ei leitud nõuetekohaseid põllumajanduskultuuri hektareid; taotlus on esitatud pärast 16. juunit a 30 ; taotleja ei taotle ühtset pindalatoetust; taotleja ei võimalda läbi viia kohapealset kontrolli. 46 ÜT määrus 16 25

26 6.4. õllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine ja toetuse väljamaksmine õllumajandusminister kehtestab põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse ühikumäära nõuetele vastavate taotlejate a põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud ja ühtse pindalatoetuse hektarite kogupinna alusel 24. novembriks a 44. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks a

27 7. HEINASEEMNE TÄIENDAV OTSETOETUS a esmakordselt makstav heinaseemne täiendav otsetoetus on tootmise kohustusest lahti seotud toetus, mille puhul kontrollitakse a põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otseteotuse taotlemisel kindlaks määratud heinaseemnepõldude hektarite arvu, põldtunnustamist ning käesoleval aastal taotleja põllumajandusliku tegevuse jätkumist. Iga põllu kindlakstehtud ha alusel saab maksta ainult kas põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust või heinaseemne täinedavat otsetoetust (sõltuvalt seal kasvatatud kultuurist) ja muidugi juhul, kui kõik teised toetuse saamise nõuded on täidetud. Kui taotleja kasutuses on põllumajandusmaa, siis peab ta taotlusele märkima kõik oma kasutuses olevad üle 0,3 ha suurused põllud Toetuse saamise nõuded 47 taotleja esitas a põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse ja taotluse menetlemise käigus määrati kindlaks EÜ Nõukogu määruse nr 1782/2003 lisa XI punktides 3 ja 4 nimetatud liiki seemne (välja arvatud harilik hernes ja põlduba) põldude hektareid; taotleja heinaseemne põllud on Taimetoodangu Inspektsiooni poolt aastal põldtunnustatud; taotleja on põllumajandusega tegelev isik. õllumajandusliku tegevuse kontrollimisel tuvastab RIA, kas 48 : - taotleja põllumajandusmaa on taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud; - registreerimisele kuulunud loom on registreeritud põllumajandusloomade registris taotluse esitamise aasta 19. märtsi seisuga. Kui eelnimetatud kahe kontrolli alusel ei selgu taotleja põllumajanduslik tegevus, siis kontrollib RIA taotlejat vajadusel kohapeal. 47 ÜT määrus ÜT määrus 13 27

28 7.2. Toetuse vähendamise alused Kui taotlejal oli aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud punktis 7.1 nimetatud heinaseemne-põldude hektareid rohkem kui TTI poolt põldtunnustatud hektareid, siis makstakse heinaseemne täiendavat otsetoetust TTI poolt põldtunnustatud hektarite alusel Taotluse rahuldamata jätmise põhjused taotleja ei esitanud a põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlust või tema puhul ei määratud kindlaks nõuetekohaseid heinaseemne hektareid; taotleja heinaseemne-põllud ei olnud aastal TTI poolt põldtunnustatud; taotlus on esitatud pärast 16. juunit a 30 ; taotleja ei tegele põllumajandusliku tegevusega; taotleja ei võimalda läbi viia kohapealset kontrolli Heinaseemne täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine ja toetuse väljamaksmine õllumajandusminister kehtestab heinaseemne täiendava otsetoetuse ühikumäära nõuetele vastavate taotlejate a põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud ja põldtunnustatud heinaseemne põldude (vt punkt 7.1ja 7.2) hektarite kogupinna alusel 24. novembriks a 44. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks a

29 8. TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE, MENETLEMINE JA TOETUSTE VÄLJAMAKSMINE Käesolevas peatükis toodud reeglid on a toetuste taotlemise perioodil ühised kõigi selles juhendis käsitletud toetuste ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse, põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse ning heinaseemne täiendava otsetoetuse osas Taotluste esitamine indalatoetuste taotlusi võetakse vastu RIA regionaalsetes büroodes ajavahemikus 2. maist kuni 21. maini a. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 22. maist kuni 15. juunini a. Kuna 15. juuni on sel aastal pühapäev, siis viimane päev taotlust hilinenult esitada ning põldude andmeid muuta ja lisada on 16. juuni. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. ärast 16. juunit a. esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. osti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks postitempli kuupäev. Taotleja saab esitada ainult ühe pindalatoetuste taotluse aastas. Taotleja esitab ühe taotluse kõigi oma põllumajandusettevõtete kohta. Soovitame taotluse isiklikult regionaalsesse büroosse tuua, et oleks võimalik üle vaadata, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas. Eelmis(t)el aasta(te)l esitatud taotlusest koopia saamiseks peab taotleja esitama RIA-le avalduse. Koopia dokumentidest saadetakse taotlejale posti teel. RIA taotluste vastuvõtja ülesandeks on taotlusdokumentide ning juhendmaterjali jagamine ning taotluste vastuvõtmine. RIA toetuste vastuvõtuga tegelevad ametnikud ei tohi Teile sisulist nõuannet jagada, küll aga võib nende käest küsida teavet üldise informatsiooni, õigusaktide kättesaadavuse jms küsimustes. Taotlusdokumentide vorme võib saada RIA regionaalsetest büroodest ja koduleheküljelt Toetuse nõuetest arusaamiseks, vajaliku täiendava teabe saamiseks ja individuaalse taotlusvormi täitmiseks abi vajamisel tuleb pöörduda tunnustatud nõuandekeskuste poole või leida koolituse läbinud konsulent. Nõuandekeskuste andmed võib leida portaalist ja telefonil

30 NB! Taotlusele tuleb märkida kogu taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa 49. Taotleja peab ära näitama ka maa, mille kohta ta toetust ei taotle, sealhulgas ka vähemalt 0,3 ha põllud, mille kohta pindalatoetusi ei maksta ehk mis ei ole registreeritud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Välja renditud maad paneb taotlusele kirja maa tegelik kasutaja (rentnik). Taotluse esitamisel võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui taotleja eest kirjutab taotlusele alla esindaja, peab ta taotlusega koos esitama taotleja poolt kinnitatud lihtkirjaliku volituse. Soovi korral saab taotluse esitada elektrooniliselt e-posti aadressil Elektrooniliselt esitatavad dokumendid tuleb kinnitada digitaalallkirjaga. Viie tööpäeva jooksul pärast seda, kui taotlus on elektroonilisel teel RIA-sse jõudnud, saadetakse saatja e-posti aadressile kinnitus taotluse vastuvõtmise kohta. Kui taotluse esitaja ei ole millegipärast saanud tagasisidet elektrooniliselt esitatud taotluse vastuvõtmise kohta, palume pöörduda RIA otsetoetuste osakonna piirkonna büroo poole telefonil Taotlusel ja sellele lisatud dokumentidel esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotluse esitaja, kinnitades seda oma allkirjaga. indalatoetuste taotlus ja sinna juurde kuuluvad dokumendid tuleb täita selgelt ja loetavalt, soovitavalt trükitähtedega. Kõik dokumendid, sh põllumassiivide kaardid, tuleb taotleja poolt allkirjastada ning lisada täitmise kuupäev. Taotlusele tehtud igale parandusele tuleb lisada alati märkus parandus õige ning taotleja allkiri ja kuupäev. Taotluse lisas tuleb märkida loetavalt iga põllumassiivi ja põllu (vajadusel maa-ala) number ning veergudesse 5-14 tuleb teha vastavad märked toetuste taotlemise kohta (vt Lisa 2). Kuna toetustaotlusele tuleb märkida kogu maakasutus (ka nende põldude osas, millele toetust ei taotleta) ning kui toetuse taotlemise kohta pole tehtud märget vastavalt kas risti või toetuse märkimise jaoks ettenähtud tähega, siis märketa põldudele toetust ei maksta. Niitmise ja karjatamise nõuet ei pea 31. juuliks täitma nende põldude osas, millel kasvatatakse heinaseemet, heintaimi energiakultuurina või mis on mahepõllumajanduses kuni 2-aastane haljasväetiseks sisseküntav rohumaa ja vastav märge on tehtud põldude loetelu veergudesse 13 või 14 (vt lisa 2). õllumassiivi kaardid, mis taotlusega koos esitatakse, peavad olema samal aastal RIA-st pindalatoetuse taotlemiseks väljastatud. Vanemad kaardid taotlemiseks ei sobi. õllumassiivide registris teostatakse ulatuslikku põllumassiivide piiride korrigeerimist uute ortofotode alusel aastaringselt. Seetõttu võivad varem välja 49 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003 art 22 ja Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 14 30

31 trükitud põllumassiivide kaartidel olevad põllumassiivide piirid (ka tootjatele aprilli lõpus koju saadetavatel põllumassiivide kaartidel) olla taotlemise ajaks põllumassiivide registris muudetud. Kaardile tuleb märkida võimalikult täpselt taotleja poolt kasutatav ja taotletava toetuse nõuetele vastav põllumajandusmaa (vt ptk Toetusõiguslik põllumajandusmaa). Samuti tuleb jälgida, et taotleja poolt taotlusele märgitud pind ei ületaks põllumassiivi pindala. õllumassiivi kaardile tuleb kanda võimalikult täpselt ja selgelt eraldatava joonega kõigi põldude loetelus olevate põldude piirid ning märkida juurde põldude numbrid. õldude kandmisel kaardile tuleks vältida topeltjooni ja joonte mahatõmbamist. Soovitame kasutada põldude loetelus ja põlluraamatus ühtset numeratsiooni. Hektarite märkimine kaardile ei ole nõutav, kuid on soovitatav (vt Lisa 3). Kui võrreldes ettetrükitud kaartidega on taotlemise hetkeks põllumassiivi maakasutuse osas muudatusi (nt maa on võsastunud või metsastatud), on taotleja kohustatud põllud kaardile kandma vastavalt tegelikule olukorrale. õllu piiride märkimisel kaardile tuleb jälgida, et: põld oleks märgitud õigele massiivile; põld ei ületaks põllumassiivi piire ega paikneks väljaspool põllumassiivi piire; üks põld ei oleks korraga mitmel massiivil; sama numbriga põllud ei korduks ühel massiivil; põllul oleks piiritletud mittetoetusõiguslikud 0,01 hektarist suuremad maaalad (puude grupid, kivihunnikud jms). Ülaltoodud nõuete täitmist kontrollitakse ning puuduste avastamisel kutsutakse taotleja regionaalsesse büroosse tagasi puudust kõrvaldama. Taotleja on vastutav taotlusel ja selle lisadel esitatud andmete eest. Ta võib soovi korral taotlusele kantava maa ise üle mõõta või tellida mõõtmise sellealast teenust osutavalt isikult. Viimasel juhul jääb vastutuse määramine mõõtmise tulemuste eest taotleja ja mõõtmise teinud isiku vaheliseks küsimuseks. Kui taotleja esitab suurema pindala kui ettetrükitud põllumassiivi kaardil, kontrollivad inspektorid erinevuse kohapealse kontrolli käigus üle. õllumassiivi pindala määramisel arvatakse maha põllumassiivi sees paiknevad üle 0,01 ha suurused maa-alad, kus põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (nt puude grupid, kivihunnikud jne.). 31

32 8.2. Ilmsed vead Ilmsete vigade parandamine 50 võib toimuda taotleja avalduse alusel või RIA ettepanekul. Enne parandamist peab RIA ametnik veenduma, et tegemist on ilmse veaga, mida tehes taotleja käitus heauskselt ja ausalt. Ilmseteks vigadeks saab lugeda vigu, mida saab kontrollida registri andmete alusel või mis ilmnevad toetuse taotluse eri andmeid võrreldes või kui viga on tehtud näiteks numbrite vales järjekorras kirjutamisel (169 asemel 196), vale on telefoni või pangakonto number või on tehtud liitmisviga, kuid taotlus on muidu täidetud hoolikalt Taotlusel esitatud andmete muutmine või taotluse menetlemise lõpetamine Taotlusel esitatud andmeid võib täiendada või taotluse menetlemise osaliselt või täielikult lõpetada (annulleerida) taotleja kirjaliku avalduse alusel 51. Soovituslikud vormid on saadaval RIA koduleheküljel ja RIA regionaalsetes büroodes Taotlusel esitatud andmete muutmine taotlusel esitatud andmeid on võimalik täiendada kuni 16. juunini a; toetuse taotluse võib kirjaliku avaldusega täielikult või osaliselt tagasi võtta igal ajal 52 ; taotluse andmeid saab muuta 51 kuni kohapealse kontrolli toimumiseni või kohapealsest kontrollist teatamiseni, RIA poolt leitud vigadest teada andmiseni, ületaotlemiskirja saamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni; taotleja peab RIA-t 10 päeva jooksul kirjalikult teavitama pärast taotluste esitamist tekkinud olulistest muudatustest (taotleja asendab taotlusel esitatud põllumajanduskultuuri või vähendab põllumajandusmaa pindala, mille kohta ta toetust taotleb) ja nõuete täitmist takistavatest asjaoludest (näiteks niitmise hilinemine pikaajalise sajuperioodi tõttu jms). Nii on võimalik hoiduda järgnevatest arusaamatustest või toetussumma vähendamisest ja karistavast toetussummast ilmajätmisest Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 72 32

33 Taotluse menetlemise lõpetamine (annulleerimine) Taotluse või toetusliigi menetlemist on võimalik lõpetada (annulleerida) taotleja kirjaliku avalduse alusel kuni kohapealse kontrolli toimumiseni või kohapeasest kontrollist teatamiseni, RIA poolt leitud vigadest teada andmiseni, ületaotlemiskirja saamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni 52. Taotluse annulleerimisel on taotleja samas seisus nagu enne taotluse esitamist, ehk - ta saab esitada uue taotluse taotluste vastuvõtmise ajal Taotluse kontrollimine Taotluse kontrollimine jaguneb administratiivseks ja kohapealseks kontrolliks. Kontrollitakse, kas taotleja ja põllumajandusmaa vastavad toetusõiguslikkuse nõuetele ja kas põllumajandusmaad hoitakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes. Lisaks kontrollitakse erinevaid dokumente (nt põlluraamatut jm) Administratiivselt kontrollitakse: kas taotleja taotlusel esitatud iga põld on vähemalt 0,30 ha ning kas ka pärast kontrollimist on toetusõiguslikku pinda kokku vähemalt 1,00 ha; kas põllumassiiv, mille kohta toetust taotletakse, on kantud RIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse; kas kõik põldude loendis kirja pandud põllud on kantud põllumassiivi kaardile (ka need, millele toetust ei taotleta); ületaotlemist, st võrreldakse põllumassiivi põhiselt taotlustes kirjas olnud põldude pindalade summat ja põllumassiivi kogupindala. Võrdluses arvestatakse taotlusel esitatud põldudega (mille kohta taotletakse toetust), taotluses esitatud põldudega (mille kohta ei taotleta toetust) ja põllumajandusmaa metsastamise toetuse taotlusel esitatud põldudega ning poollooduslike koosluste hooldustoetuse taotlusel põllumassiivide sisse jäävate aladega. Kui põldude kogupindala on suurem kui põllumassiivi kogupindala, siis saadetakse taotlejale ületaotlemise kiri, mis on kohustuslik täidetult tagastada RIA-sse 10 päeva jooksul. RIA kontrollib antud põllumassiivil asuvate põldude pindalasid ja vajadusel kasutamise õiguslikku alust kohapeal; kas kultuur on toetusõiguslik taotletud toetuse jaoks; taotlusel märgitud maakasutustüübi ja kultuuri vastavust. 33

34 Kui administratiivse kontrolli käigus avastatakse märke võimalikust nõuete rikkumisest, viiakse läbi järelkontroll mis tahes teise asjakohase menetluse abil ja vajadusel kohapealse kontrolli abil või saadetakse järelpärimine taotlejale Kohapealne kontroll indalatoetuste kohapealsed kontrollid algavad mai lõpus ja kestavad oktoobrini; vajadusel teostatakse nõuetele vastavuse kontrolli aastaringselt. Kohapeal kontrollitakse kontrollvalimite alusel igas maakonnas vähemalt 5% taotlejatest. RIA inspektorid kontrollivad kohapeal, kas taotluses esitatud põllumajanduskultuur on ka tegelikult tähtaegselt külvatud, kas maakasutus vastab taotletule ning kas toetuse saamise nõuded on täidetud. õldude pindala mõõtmiseks kasutatakse kalibreeritud GS-seadmeid, millega mõõdetakse täpselt mööda põllumajanduskultuuri piiri. Kui samale põllule taotletakse erinevate nõuetega toetusi (nt taotletakse põllule nii ühtset pindalatoetust kui põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust), mõõdetakse vajadusel põldu mitu korda. õllu toetusõiguslikust pindalast arvatakse välja üle 2 meetri laiused kraavid, teed, kiviaiad jms ning üle 0,01 ha suuruse pindalaga kivihunnikud, metsa- ja võsatukad, tiigid, alaliselt liigniisked alad jms objektid 55. õllu pindalast mõõdetakse välja ka eelmisest aastast seisvad heina- ja silopallid, ühel kohal hoitavate põllumajandusmasinate alune maa jmt. Kui alla 0,01 ha objektid moodustavad olulise osa (vähemalt 5%) põllu pinnast, siis mõõdetakse sellised objektid välja 56. Seega tuleks sellised alad juba taotlemisel põllu pinnast välja arvestada. Saare-, Hiiu-, Lääne- ja ärnumaal on toetuskõlblikud püsirohumaad, millel kasvavad puud ja kadakad, ning see vastab EÜ Komisjoni määruse nr 796/2004 artiklis 30 sätestatud tingimustele. Kuna puudega kaetud alal ei ole tootmine võimalik samamoodi nagu puudeta alal, siis arvatakse põllu toetusõiguslikust pindalast välja alad, kus puude ja/või kadakate liituvus ületab 0,5 56. Arvestus toimub vaid puudealuse pinna, mitte kogu põllu pinna suhtes. Nt on 5 ha põllu ühes osas ca 0,5 ha ulatuses puudega kaetud ala, millel kasvab 30 puud. Arvestatuna 1 ha peale on sellel alal 60 puud, mistõttu puudega kaetud osa mõõdetakse põllu pinnast välja. Kui sellel pinnal oleks 15 puud, siis arvestatuna 1 ha kohta on seal 30 puud ja seda ala välja ei mõõdetaks. 54 Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art JRC ISC/G03/p/SKA/ska D(2004) (2575) 34

35 Kohapealses kontrollis ei loeta toetusõiguslikeks liigniiskeid alasid, millel liigse vee tõttu ei ole võimalik põllumajanduslikku tegevust (rohumaade puhul niitmist või karjatamist, põllukultuuride puhul kultuuri rajamist, harimist ja koristust) läbi viia. Sellised alad on näiteks kobraste üleujutusalad, tiigid jt alad, mida ei saa lugeda heas korras olevaks põllumajandusmaaks, nt soodid, mudamülkad ja kõrkjaväljad. Sellised alad kuuluvad põllumassiivide registrist kustutamisele ning pindalapõhiseid toetusi neile taotleda ei saa õllumajandusmaa heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoidmise nõuete järgimise kontrollimine Tuulekaera kontrollimine Alates a on tootjatel kohustus kohe teavitada Taimetoodangu Inspektsiooni (TTI) põldudest, kus esineb tuulekaer a esitab RIA TTI-le järelepärimise kõikide taotlejate ja nende põldude kohta, kus kohapealse kontrolli käigus leiti tuulekaera, kas taotleja on nende põldude kohta teavituse esitanud 57. Rohumaa niitmise ja karjatamise kontroll Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaa või looduslik rohumaa peab vähemalt üks kord enne 31. juulit olema niidetud või peab seal olema loomi karjatatud. Hiljemalt 31. juuliks peab niide olema koristatud või hekseldatud. Karjamaana kasutataval rohumaal peab olema karjatatud loomi loomkoormusega, mis tagab niitmisega sarnase tulemuse, ning ebapiisava tulemuse korral tuleb rohumaa üle niita. iisavaks loomkoormuseks tuleks arvestada orienteeruvalt 0,5 loomühikut hektari kohta (arvestuslikult 1 täiskasvanud veis või hobune 2 ha kohta või 1 noorloom ha kohta või neli täiskasvanud lammast või kümme talle 1 ha kohta). Kahtluse korral kontrollib RIA põllumajandusloomade registrist loomade olemasolu loomkoormuse kontrolliks. Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid kogu taotlusel märgitud maa-alal visuaalselt tuvastada. Looduskaitseseaduse 10 ja 11 alusel kaitse alla võetud pindalalistel loodusobjektidel peab niitmise ja karjatamise nõue olema täidetud hiljemalt 20. augustiks. Heinaseemne, heintaimede energiakultuurina kasvatamisel ja mahepõllumajanduses kuni kaheaastase haljasväetiseks sisseküntava rohumaa puhul ei kehti niitmise ja karjatamise nõue. 57 ÜT määrus 2 p 1 ja 12 p 5 35

36 Kui taotleja või taotleja esindaja viibib kohapealse kontrolli juures, peab ta vajadusel järelevalveametnikule ette näitama põllu piiri. Heina koristamine Kohapeal kontrollitakse, et niidetud hein oleks põllult ära veetud, hekseldatud pressitud rullidesse või pandud kuhjadesse 58. Heinaseemne kasvatamine Heintaimede seemnepõlluks loetakse põldu, kui sellel kasvatatakse ühte heintaime liiki puhaskultuurina. Heinaseemne kasvatamisel kontrollitakse, kas oma tarbeks kasvatatav heinaseemnepõld vastab nõuetele, st on tegemist monokultuuriga. Segukülvina on lubatavad vaid : a) timuti ja ristiku segukülv b) timuti ja lutserni segukülv. Umbrohtumuse hindamine Kohapeal hinnatakse haritaval maal kasvatatava põllukultuuri põllu umbrohtumust. Kui on näha, et põllul on kultuur külvatud liiga hõredalt, ei ole kasutusele võetud meetmeid umbrohu tõrjumiseks ja antud põllult saaki saada ei ole võimalik ning on näha, et vili on külvatud väikse külvinormiga üksnes toetuse saamise eesmärgil (teraviljad külvatud külvinormiga alla 180 kg/ha), siis ühtse pindalatoetuse ja põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse raames vähendatakse toetuse summat 59. Umbrohtumust kontrollitakse visuaalselt. Vajadusel määratakse umbrohtumuse määr. Umbrohtumuse määra arvestamisel kontrollitava põllu kohta võetakse aluseks umbrohutaimede arv pinnaühikul väljendatuna protsentides põllukultuuride arvust. Umbrohtumuse määramiseks loetakse arvestuslapil suurusega cm kokku umbrohutaimede arv, mille kõrgus on vähemalt 3/4 kultuurtaime kõrgusest. Kuni 5 hektari suurusel põllul määratakse umbrohtumus neljal arvestuslapil, 510 hektari suurusel põllul kaheksal arvestuslapil ja iga järgneva 10 hektari kohta lisaks neljal arvestuslapil. Arvestuslapid, mille keskmise umbrohtumuse järgi arvutatakse põllu umbrohtumus, peavad asuma diagonaalselt üle põllu. ärast viljakoristust umbrohtumust ei kontrollita. 58 ÜT määrus 2 p 4 59 Komisjoni määrused (EÜ) nr 796/2004 art 30 p 2; nr 1973/2004 art 2 p 2 36

37 Mehaaniline umbrohutõrje Mehaanilist umbrohutõrjet peab tegema põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleval põllumajandusmaal selleks loetakse maa niitmist, randaalimist, kultiveerimist jms töid, mis hävitavad mehhaaniliselt umbrohtusid ja tagavad umbrohtude leviku tõkestamise. Tehtud tööd peavad kontrolli hetkel olema visuaalselt tuvastatavad. Mustkesa hooldamine Mustkesa tuleb harida selliselt, et seal kasvavad umbrohutaimed ei kasvaks kõrgemaks kui 5 cm. Erandjuhul tulenevalt ilmastikust aktsepteeritakse mustkesana maad, millel umbrohtude kõrgus ei ületa 20 cm ja taimed ei ole jõudnud õitsemisfaasi. Kulu, heina ja põhu põletamise keeld õllumajandusmaal ei ole lubatud kulu, heina ja põhu põletamine, et säilitada ja koguda mulda toitaineid. õletamise indikaatoriks on selgete põlemistunnustega taimeosad. Erandkorras võib kokku kogutud heina ja põhku põletada mittetuleohtlikul ajal. Asjakohaste masinate kasutamine Et säilitada mulla struktuur, tuleb põlluharimisel lähtuda muldade harimiskindlusest. õlluharimist võib läbi viia ajal, kui muld ei kleepu ning kasutatav tehnika ei jäta põllule harimissügavusest sügavamaid jälgi. Kohapeal kontrollitakse masinate poolt põllule jäetud roobaste sügavust ja ulatust. Kanepi õitsema hakkamisest teavitamine Taotleja, kes on toetust taotlenud kanepi kasvatamise eest, peab kanepi õitsemahakkamisel sellest RIAt teavitama telefonil Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine RIA peadirektor otsustab ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise hiljemalt 1. detsembriks a. Toetuse saajate nimed avalikustatakse RIA kodulehel 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Toetuse vähendamise või taotluse rahuldamata jätmise otsusest teavitab RIA taotlejat kirjalikult, saates käskkirja väljavõtte 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist. Väljavõtet ei saadeta neile, kellele määratakse toetus ilma toetuse vähendamisteta. 37

38 8.6. Toetuse maksmine Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse väljamaksmine toimub 1. detsembrist a kuni 30. juunini a. NB! Arveldusarve numbri või arve omaniku nime muutumisel tuleb taotlejal kohe RIA-t teavitada. Vastasel juhul ei ole võimalik toetussummat üle kanda Otsuse vaidlustamine Kui taotleja ei ole RIA otsusega nõus, on tal võimalus esitada Haldusmenetluse seaduse nõuetele 60 vastav vaie RIA peadirektorile, põhjendades omapoolset seisukohta. Vaie tuleb edastada aadressil Narva mnt 3, Tartu päeva jooksul pärast haldusakti kättesaamist. Vaide põhjal vaadatakse taotlus uuesti üle ja tehtud otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult Toetussummade tagasinõudmine Kui selgub, et eelmiste aastate toetus on välja makstud alusetult, peab tootja kõnealuse summa koos intressidega tagasi maksma. EL Ü alusel võib RIA otsustada alla 100 euro suuruseid toetussummasid ilma intressideta mitte tagasi nõuda 61. Tulenevalt kehtivast põllumassiivi identifitseerimissüsteemi ajakohastamise nõuetest (kord 5 aasta jooksul tehakse uued ortofotod) ja kohapealse kontrolli valimi suurusest (5% taotlejatest), on kehtestatud alusetult väljamakstud toetussummade tagasinõudmiseks kuni 10-aastane tähtaeg. Tagasimaksekohustust ei kohaldata, kui ajavahemik toetuse maksmise kuupäevast kuni kuupäevani, mil pädev asutus toetuse saajat esimest korda teavitab, et makse oli alusetu, on pikem kui kümme aastat. 60 Haldusmenetluse seadus 71 ja Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2004 art 73 38

39 Lisa 1. õllumajanduskultuuride loetelu Alljärgnevas loetelus on iga kultuuri juurde märgitud sobiv maakasutustüüp. Mitme maakasutustüübi korral tuleb valida neist üks. põllumajanduskultuurid ja lühiajaline rohumaa R pikaajaline rohumaa K püsikultuur LR looduslik rohumaa Arbuus Arooniad K Artišokk Aruhein, harilik Aruhein, lamba- Aruhein, punane Aruhein, roog- Astelpaju K Bakla aan Dekoratiivtaimed K Esparsett, harilik Festulolium Haljaskesa Heintaimed, R, LR Heintaimed, liblikõielised ja kõrrelised, R, LR Heintaimed, liblikõielised, R, LR Hernes Kikerhernes, harilik Hiirehernes Hiirehernes, põld- Hirss Humalad K Jõhvikas K Kaalikas Kabatšokk Kaer allakülviga Kaer Kanep, Beniko Kanep, Bialobrzeskie Kanep, Cannacomp Kanep, Carmagnola Kanep, Chamaeleon Kanep, CS Kanep, Delta 405 Kanep, Delta-Llosa Kanep, Denis Kanep, Dioica 88 Kanep, Epsilon 68 Kanep, Fasamo Kanep, Fedora 17 Kanep, Felina 32 Kanep, Felina 34 Felina 34 Kanep, Ferimon - Ferimon Kanep, Fibranova Kanep, Fibrimon 24 Kanep, Futura 75 Kanep, Kompolti Kanep, Kompolti hibrid TC Kanep, Lipko Kanep, Lovrin Kanep, Red etiole Kanep, Santhica 23 Kanep, Santhica 27 39

40 Kanep, Silesia Mais, hübriid- Kanep, Silvana Mais, suhkru- Kanep, Uso 31 Mesikas Kanep, UNIKO-B Meslin Kapsas Murakas K Kartul Murel K Karusmari K Mustikad K Kastehein, harilik Mustjuur, aed- Kastehein, roomav Mustkesa Kastehein, soo- Naeris Kastehein, suur- Naeris, õli- Kastehein, valge- Nisu allakülviga Kasteheinad Nisu Keerispea Nisu, kõva Kerahein, harilik- Nurmikas, aas- Kirsipuud K Nurmikas, harilik- Kitsehernes, ida (galeega), R Nurmikas, salu- Kurk Oad Kõrvits Oder allakülviga Köögivili Oder Küüslauk aprika Lilled K astinaak (moorputk, aed-) Lina eakapsas Lupiin, magus- eet Lupiinid etersell Lutsern, harilik irnipuud K Lutsern, humal- loomipuud K Lutsern, hübriid organd Lääts, harilik ohl K Maapähkel, harilik K orrulauk Maasikas K uukool (täpsustada kultuuri) K Magunad uuvill Mais õldhein 40

41 õldmari K Segatis õlduba Segavili allakülviga äideroog Segavili äevalill Seller üsikluste, ohtetu Sibul Rabarber K Sinep Raihein Sojauba Raihein, hübriid Sorgo, tera- Raihein, itaalia Sorgod Raihein, karjamaa- Spinat Raihein, üheaastane- Sõstar, must- K Raikaerik, kõrge- Sõstar, punane- K Raps Sõstar, valge- K Ravim- ja maitsetaimed K Söödajuurviljad Redis Tatar Ristik, aleksandria Timut, mugul- Ristik, kahkjaspunane Timut, põld- Ristik, kroon-magus- Tomat Ristik, punane- Tritikale allakülviga Ristik, pärsia- Tritikale Ristik, roosa Tubakad Ristik, valge- Tuder, põld- Ristiku, valge- Tuder, õli- (varieteet Giganteum) Vaarikas K Ristikud Vikid Rukis allakülviga Vikk, suvi- Rukis Viljapuud ja marjad K Rõigas Õlilina Rüps Õunapuud K Salat 41

42 42

43 43

44 Lisa 3. õllumassiivide kaart (näidis) Kaardil on esitatud põllumassiivide pindalad hektarites. Toetuse tüüp: Asutus: RIA Lehekülg: Taotleja: Trükkija: Mõõtkava: Maakond: Amet: Kuupäev: 2008 Vald: Allkiri: Küla: õllud nr 1 ja 2 asuvad tervikuna Natura 2000 alal ja neile saab taotleda Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust. (LFA = ebasoodsamad alad) 44

untitled

untitled õllumajanduslik keskkonnatoetus Sisukord I OSA. TAOTLEMINE... 3 1. 2008. aasta maaelu arengukava pindalatoetused... 3 2. Taotluse esitamine...4 3. Toetuste üldised nõuded... 7 3.1. Taotleja...7 3.2. Toetusõiguslik

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne MAK 214-22 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne 218. aasta kohta Foto: Ere Ploomipuu M A K 2 1 4-2 2 4. j a

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel Uuringu aruanne Tartu,

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel Uuringu aruanne Tartu, Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Uuringu aruanne Tartu, 2016 1 Uuring Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc Indikaatori Ettevõtjatulu analüüs 2015. aasta andmetel, aruande lühikokkuvõte 2016 Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Ere Ploomipuu, ere.ploomipuu@pmk.agri.ee Töö teostaja: OÜ AgriNet,

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx 1. Sissejuhatus SELETUSKIRI Maaeluministri määruse Mesilaspere toetus eelnõu juurde Maaeluministri määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 18 lõike 1 ja 20 2 lõike 1 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

SELETUSKIRI

SELETUSKIRI SELETUSKIRI põllumajandusministri määruse Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord eelnõu juurde Sissejuhatus

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem