Haiglaravi maakondades

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Haiglaravi maakondades"

Väljavõte

1 Haiglaravi maakondades

2 Tervise Arengu Instituut Haiglaravi maakondades Merike Rätsep, Katrin Tomson Tallinn 2020

3 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist toetavaid hoiakuid, käitumist, poliitikat ja keskkonda eesmärgiga suurendada inimeste heaolu Eestis. Väljaande andmete kasutamisel viidata allikale. Soovitatav viide käesolevale väljaandele: Rätsep M, Tomson K. Haiglaravi maakondades. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2020.

4 Sisukord Joonised... 4 Mõisted... 5 Lühendid... 6 Lühikokkuvõte... 7 Sissejuhatus Haiglad Ravivoodid Haiglaravi erakorralisus Patsientide vanusjaotus Patsientide ravipõhjused Kasutatud kirjandus... 21

5 Joonised Joonis 1. Haiglate arv maakondades,... 9 Joonis 2. Keskmine ravivoodite arv maakondades, ja Joonis 3. Keskmine ravivoodite arv kokku ja suurimad profiilid, Joonis 4. Voodiprofiilide jaotus (%) maakondades, ja Joonis 5. Iseseisva statsionaarse õendusabi keskmised voodid ja voodipäevad maakondades tuhande 65-aastase ja vanema elaniku kohta, Joonis 6. Õendusvoodite jaotus haiglavõrgu arengukava ja õendushaiglates, ja Joonis 7. Laste ravivoodite ja hospitaliseeritud laste arvu muutus (%), vs Joonis 8. Erakorraliselt hospitaliseeritute osatähtsuse muutus aktiivravi hospitaliseeritutest, vs Joonis 9. Haiglast lahkunute ja rahvastiku vanusjaotus, ja Joonis 10. Haiglast lahkunute vanusjaotus (%) maakondades, ja Joonis 11. Haigla aktiivravi ravipõhjuste jaotus (%) maakondades, Joonis 12. Iseseisva õendusabi ravipõhjuste jaotus (%) maakondades,... 20

6 Mõisted Aktiivravi Erakorraline abi Haiglast lahkunud Laps Maakond Ravipõhjus Ravivoodid Täiskasvanu Voodipäevad haiglaravi, sh taastusravi, järelravi ja psühhiaatria; v.a iseseisev statsionaarne õendusabi tervishoiuteenus, mida tervishoiuteenuse osutaja osutab vältimatu abi osutamise korras ja/või väljaspool ravijärjekorda väljakirjutatud ja surnud; v.a surnult sündinud ja terved vastsündinud. Haiglaravi põhjuste dubleerimise vältimiseks ei loeta haiglast lahkunute hulka teise haiglasse üleviidud ega RHK-10 põhidiagnoosiga Z03 (terveks osutunud) patsiente. Ravi jätkamisel iseseisvas statsionaarses õendusabis näidatakse patsient aktiivravilt väljakirjutatuna alla 15-aastane tervishoiuteenuse osutaja asukoht. Harju maakond on kajastatud koos Tallinnaga, Tartu maakond koos Tartuga peamine ravitud seisund RHK-10 klassifikaatori alusel haiglaravivoodid, v.a vastsündinute ravivoodid (nendest on sees väike osa laste või intensiivravi ravivoodite all). Ravivoodid jagunevad: terapeutilised sisehaigused, kardioloogia, gastroenteroloogia, endokrinoloogia, hematoloogia, nefroloogia, pulmonoloogia, reumatoloogia, onkoloogia, kutsehaigused, lastehaigused kirurgilised üldkirurgia, neurokirurgia, rindkerekirurgia, kardiokirurgia, traumatoloogia, põletus, ortopeedia, uroloogia, suu-, näo- ja lõualuukirurgia, vaskulaarkirurgia, lastekirurgia intensiivravi I, II III aste taastusravi naha-suguhaigused nakkushaigused neuroloogilised täiskasvanute ja laste nina-, kõrva-, kurguhaigused psühhiaatria psühhiaatria, akuutpsühhiaatria, lastepsühhiaatria radioloogia silmahaigused sünnitusabi ja günekoloogia sünnitusabi, raseduspatoloogia, günekoloogia tuberkuloos iseseisev statsionaarne õendusabi laste ravivoodid lastehaigused, lastekirurgia, laste neuroloogia, lastepsühhiaatria 15-aastane ja vanem on arvestatud perioodi 1. jaanuar 31. detsember kohta täispäeva täpsusega 5

7 Lühendid EHK HVA Eesti Haigekassa Haiglavõrgu arengukava RHK-10 Rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon, kümnes väljaanne 6

8 Lühikokkuvõte Viimase kümne aasta haiglaravi statistika peegeldab muutusi tervishoiukorralduses ja rahvastikunäitajates. Iseloomulik on ravivoodite ja patsientide arvu vähenemine õendusabi kasvuga. Maakondades on toimunud muutused vastavalt maakonnas oleva haigla vastutusalale, üld- ja kohaliku haiglaga maakondades on vähenenud voodiprofiilide (erialade) arv. Kõigis maakondades olid. aastal avatud sisehaiguste, üldkirurgia ja õendusabi voodid ja osutati erakorralist statsionaarset abi. Haiglaravi patsientide keskmine vanus on aastate jooksul tõusnud kogu rahvastiku keskmisest vanusest kiiremini. Maakondades on haiglapatsientide vanusjaotus erinev, mida tuleb analüüside tõlgendamisel arvestada. Maakondlik haiglapatsientide vanusjaotus sõltub lisaks rahvastiku vanusjaotusele haiglas olevatest voodiprofiilidest (erialadest) ja töökorraldusest. Ravil viibitakse enamasti vereringeelundite haiguste tõttu, mis on peamisteks haigla aktiivravi põhjusteks pooltes maakondades ning õendusabis kõigis maakondades. 7

9 Sissejuhatus Eesti elanike hinnangud oma terviseseisundile ja samuti nende tervisenäitajad erinevad maakonniti (1, 2, 3). Inimese tervis sõltub pärilikkusest, eluviisist ja keskkonnast, aga ka tervishoiu kättesaadavusest ja kvaliteedist. Tervishoiu ühtlase kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamisel peetakse koduläheduse printsiipi eriti oluliseks esmatasandi puhul. Ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi arendamisel järgitakse ühiskonnale jõukohast ja vastuvõetavat kvaliteedi, ratsionaalse ressursikasutuse ja koduläheduse tasakaalu (4). Eriarstiabiteenuste ühtlase kättesaadavuse võimaldamiseks on riik loonud haiglavõrgu. Haiglavõrgu arengukava (HVA) (5) määratleb 20 nn strateegilist haiglat, nende ülesanded ja tõmbepiirkondade suuruse. HVA haigla vastutab oma tõmbepiirkonna elanike tervisevajadustele vastamise ja ravi kättesaadavuse eest vastavalt talle esitatud nõuetele, tehes eesmärgi saavutamiseks koostööd paikkonna esmatasandi tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemiga ning teiste haiglavõrgu haiglatega. Maakondliku eriarstiabi tagamiseks on HVA koostamisel arvestatud maakonnas vähemalt ühe HVA haigla olemasoluga ja igas maakonnakeskuses on haiglas tagatud 24/7 erakorraline arstiabi. (5) Vastutuse ulatusest lähtuvalt jagunevad haiglad (6): maakondliku vastutusega haiglad eriarstiabi tagamiseks oma maakonna elanikele Lõuna- Eesti, Valga, Põlva, Järvamaa, Raplamaa, Läänemaa, Hiiumaa, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Narva üldhaiglad ja Jõgeva kohalik haigla; Pärnu, Ida-Viru, Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaiglad; piirkondliku vastutusega haiglad ehk pädevuskeskused eriarstiabi tagamiseks kogu Eesti elanikele piirkondlikud haiglad Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Lastehaigla, kokkulepitud erialadel Tallinna keskhaiglad. Haiglate võrgustumise (4) ehk piirkondlike ning üld- ja kohalike haiglate koostöös tagatakse nende vastutuspiirkondades reaalne võimekus osutada vajalikke eriarstiabi teenuseid. Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond kogub haiglaravi voodite ja nende kasutamise, patsientide vanuserühma, soo ja ravipõhjuste andmeid haigla kaupa teenuseosutaja asukoha maakonna järgi 1. Andmeid Eesti kohta kokku mõjutavad enim piirkondlikud ja keskhaiglad ning maakondades osutatav haiglaravi on erinev ja raskesti võrreldav, seetõttu on maakondlikke haiglaravi võrdluseid tehtud harvem. Järgneva analüüsi eesmärk on seda puudujääki parandada, andes ülevaate haiglatest, ravivooditest ja patsientidest maakondades viimase kümnendi jooksul. 1 Tervisestatistika aruanded kogutakse vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 51 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord. Viide määrusele, aruandevormid ja juhendid on avaldatud 8

10 1 Haiglad Haiglate arv on vähenenud HVA väliste haiglate arvelt.. aasta lõpu seisuga oli Eestis 53 haiglat, neist 3 piirkondlikku, 4 kesk-, 11 üld-, 4 kohalikku, 9 eri-, 3 taastus- ja 19 õendushaiglat (joonis 1). Võrreldes aastaga vähenes haiglate arv kuue võrra. Vaadeldava perioodi suurim haiglate arv 61 oli aasta lõpus, mil moodustusid esimesed õendushaiglad (7) endistest hooldushaiglatest või uute teenuseosutajatena. Kõik neist ei osutunud haiglana elujõuliseks, mitu väiksemat kohalikku ja õendushaiglat on jätkanud hoolekande-asutusena.. aasta lõpus oli igas maakonnas vähemalt üks HVA haigla. Joonis 1. Haiglate arv maakondades, Võrreldes. aastaga on HVA-sse lisatud üks kogu Eesti elanikkonnale taastusravi osutav haigla Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus. 2 Ravivoodid Kümne aasta võrdluses on kokku ravivoodite arv langustrendis, iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv on kasvanud.. aastal oli Eestis avatud keskmiselt 7125 ravivoodit. Perioodi iseloomustab ravivoodite langustrend, kuigi õendushaiglate tekkega toimus aastal lühiajaline kasv iseseisva õendusabi voodite avamise tõttu (joonis 3). Viimase kümne aasta jooksul vähenes ravivoodite arv enamikus maakondades, suurima langusega Valga (-42%) ja Rapla (-38%) maakonna ravivoodite arvus (joonis 2). 9

11 Harjumaa Tartumaa Ida-Virumaa Viljandimaa Pärnumaa Läänemaa Lääne-Virumaa Võrumaa Jõgevamaa Saaremaa Põlvamaa Järvamaa Valgamaa Raplamaa Hiiumaa Voodite arv Joonis 2. Keskmine ravivoodite arv maakondades, ja Enim (26% vooditest) oli. aastal iseseisva statsionaarse õendusabi voodeid. Õendusabi on kümne aasta võrdluses üks väheseid kasvutrendiga voodiprofiile, ehkki viimasel viiel aastal on õendusvoodite arv samuti vähenenud (joonis 3). Arvukuselt järgnevad terapeutilised (21%) ja kirurgilised (16%) voodid, mille mõlema arv on languses. Võrreldes aastaga on vähenenud ka psühhiaatriavoodite arv, kusjuures akuut- ja lastepsühhiaatria voodite osatähtsus psühhiaatria profiilis on kasvanud. Voodite arv Kokku Iseseisev statsionaarne õendusabi Terapeutilised voodid Kirurgilised voodid Psühhiaatria voodid Joonis 3. Keskmine ravivoodite arv kokku ja suurimad profiilid 2, 2 Terapeutilised sisehaigused, kardioloogia, gastroenteroloogia, endokrinoloogia, hematoloogia, nefroloogia, pulmonoloogia, reumatoloogia, onkoloogia, kutsehaigused, lastehaigused. Kirurgilised üld-, neuro-, kardio-, rindkere-, vaskulaar-, näo-lõualuu-, lastekirurgia, ortopeedia, traumatoloogia, põletus, uroloogia 10

12 Kõigis maakondades olid. aastal avatud terapeutilised (sisehaigused), kirurgilised (üldkirurgia) ja õendusvoodid. Viimase kümne aasta jooksul on voodiprofiilide arv maakondades vähenenud, enim vähenes taastusravi vooditega maakondade arv. Maakondades on voodiprofiilide jaotus ja viimase kümne aasta muutus olnud erinev. Lisaks terapeutilistele, kirurgilistele ja õendusvooditele olid enamikus maakondades. aastal avatud sünnitusabi ja günekoloogia voodid, aga kümne aasta taguse ajaga võrreldes on nende arv vähenenud peamiselt sündide arvu muutuse tõttu. Statsionaarset taastusravi pakuti seitsmes maakonnas, mis on. aastaga võrreldes nelja maakonna võrra vähem. Psühhiaatriateenust osutati statsionaaris. aastal samuti seitsmes maakonnas, kahes vähem kui. aastal. Üksikutes üldhaiglaga maakondades mõjutab voodiprofiilide jagunemist üle-eestilise teenuse osutamine teatud valdkondades, nt Läänemaal taastusravi ja Viljandimaal psüühikahäirete sundravi. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ülejäänud Günekoloogia Taastus Psühhiaatria Kirurgilised Terapeutilised Õendusvoodid Tartumaa Viljandimaa Läänemaa Ida- Virumaa Võrumaa Hiiumaa Saaremaa Harjumaa Pärnumaa Järvamaa Lääne- Virumaa Põlvamaa Valgamaa Jõgevamaa Raplamaa Joonis 4. Voodiprofiilide 3 jaotus (%) maakondades, ja 3 Ülejäänud nahasugu-, nakkus-, silma-, nina-, kõrva-, kurguhaigused, intensiivravi, neuroloogia, radioloogia, tuberkuloos 11

13 Eesti hooldusravivõrgu arengukava eesmärk oli aastaks kümne statsionaarse voodikoha olemasolu tuhande 65-aastase ja vanema elaniku kohta (8). Hilisem tervishoiu planeerimine kinnitab vajadust iseseisva statsionaarse õendusabi, hospiitsi ja palliatiivse ravi kättesaadavuse ning sisu arendamiseks, suurema rõhuga inimkesksusele ja esmatasandi arstiabi, eriarstiabi, iseseiseva statsionaarse õendusabi, sotsiaalteenuste ja hoolekande vahelisele koostööle (4, 9).. ja. aasta võrdluses on õendusabi osatähtsus ravivoodites enamikus maakondades kasvanud (joonis Õendusvoodite, neis ravitute ja voodipäevade arvus esineb maakondlikku varieeruvust. Õendusabiteenuse mahu kasv on toimunud peamiselt HVA haiglate arvel. 4), aga voodikohtade arv 65-aastaste ja vanemate elanike kohta jäi alla planeeritu ja maakondades esines suur erinevus. Keskmiselt kasutati. Joonis 5. Iseseisva statsionaarse õendusabi keskmised voodid ja voodipäevad maakondades tuhande 65-aastase ja vanema elaniku kohta, 12

14 aastal ühte õendusabi voodit 278 päeva aastas, maakonniti varieerus see 140-st päevast 340-ni. Andmed näitavad ühest küljest voodifondi kasutamise efektiivsuse erinevust, teisalt ravivoodite andmete kogumise keerukust õendushaiglates. Kuna tervishoiu- ja hoolekandeteenust osutatakse osades õendushaiglates paindlikult ühel ja samal voodifondil, ei suudeta voodeid ja patsiente alati reeglipäraselt kokku lugeda. Õendusvoodite ja -voodipäevade puhul on kümne aasta trendina iseloomulik õendusabi kasv HVA haiglates ja vähenemine enamikus õendushaiglates (joonis 6). Nagu eelnevalt mainitud, on osad väiksemad õendushaiglad lõpetanud tervishoiuteenuse osutamise, samuti on osades õendushaiglates vähenenud voodite ja patsientide arv. Erandiks on Harjumaa, kus õendusabi osutamine on kasvanud rohkem õendushaiglates. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Harjumaa Tartumaa Raplamaa Pärnumaa Valgamaa Jõgevamaa Põlvamaa Ida- Virumaa Lääne- Virumaa Hiiumaa Järvamaa Viljandimaa Läänemaa Saaremaa Võrumaa HVA haiglad Õendushaiglad Joonis 6. Õendusvoodite jaotus haiglavõrgu arengukava ja õendushaiglates, ja 13

15 Laste ravivoodite arv on vähenenud kiiremini kui hospitaliseeritud laste arv. Tervisestatistikas ajakohastati aastal voodiprofiilide loendit, mille käigus lõpetati mitmete laste voodiprofiilide eristamine (mitteeristatavad laste voodiprofiilid moodustasid. aastal 30% laste ravivooditest). Allesjäänud nelja laste voodiprofiili andmed on võrdluse aluseks. Rahvastikus on laste 4 arv kümne aastaga tõusnud, seda Harju- ja Tartumaa arvel. Teistes maakondades on trend olnud langev, kuigi viimase paari aastaga mitmes maakonnas stabiliseerunud ja hakanud kasvama (10).. aastal oli Eestis kokku avatud keskmiselt 300 laste ravivoodit. Hospitaliseeriti last keskmise ravikestusega 3,6 päeva. Võrreldes. aastaga on vähenenud nii laste voodite kui hospitaliseeritute arv (joonis 7), samuti keskmine ravikestus (. a 4,2 päeva). Laste ravivoodite arv on vähenenud kiiremini kui hospitaliseeritud laste arv. Laste ravivoodid 5 olid avatud kõigis maakondades peale Jõgevamaa 6 ja Raplamaa. Ainus maakond, kus haiglas lapsi ei ravitud, oli Raplamaa. Voodite muutus oli suurim Raplamaal (-100%) ja Valgamaal (ligi -90%). Enamuses maakondades on laste voodite arv vähenenud, sealhulgas hospitaliseeritutest kiiremini (joonis 7). Osaliselt on laste haiglaravi asendunud päevaraviga, mille patsientide arv on kümne aasta taguse ajaga võrreldes kasvanud pooltes maakondades (11) Raplamaa Valgamaa Põlvamaa Hiiumaa Muutus (%) Lääne-Virumaa Läänemaa Võrumaa Pärnumaa Ida-Virumaa Eesti Järvamaa Viljandimaa Tartumaa Saaremaa Harjumaa Voodite muutus Hospitaliseeritute muutus Joonis 7. Laste ravivoodite ja hospitaliseeritud laste arvu muutus (%), vs. 4 Laps - alla 15-aastane 5 Laste ravivoodid lastehaigused, lastekirurgia, laste neuroloogia, lastepsühhiaatria, 6 Jõgevamaa ei ole joonisel: laste ravivoodeid ei olnud kummalgi aastal, hospitaliseeritud laste arv kasvas 9- lt 30-le 14

16 3 Haiglaravi erakorralisus Erakorraliselt hospitaliseeritute osatähtsus erineb maakondades oluliselt. Kõigis maakondades osutati. aastal statsionaarset erakorralist abi. Erinevate maakondade erakorraliselt hospitaliseeritute osatähtsus on erinev, moodustades aktiivravi 7 hospitaliseeritutest 20% kuni üle 90%. Varieeruvus on seletatav mitte ainult patsientide arvu erinevusega, vaid on põhjustatud ka haiglate poolt definitsioonide erinevast kasutusest, keda loetakse erakorraliseks patsiendiks, keda mitte. Haiglate erakorralise meditsiini osakonna või erakorralise vastuvõtu/traumapunkti patsientide arv on viimase kümne aasta jooksul kasvanud, neist hospitaliseeritute arv samas vähenenud (12). Eestis kokku oli. aastal erakorraliselt hospitaliseeritute osatähtsus aktiivravi hospitaliseeritutest 48 %. Võrreldes. aastaga on erakorraliselt hospitaliseeritute osatähtsus veidi vähenenud. Maakondades on muutused suuremad, erakorraliste patsientide osatähtsus hospitaliseeritutest vähenes enim Põlvamaal (33 protsendipunkti), kasvas enim Saaremaal (6 protsendipunkti) (joonis 8). Osatähtsuse (%) muutus Joonis 8. Erakorraliselt hospitaliseeritute 8 osatähtsuse muutus aktiivravi hospitaliseeritutest, vs. 7 Aktiivravi siin v.a iseseisev õendusabi ja sünnitusabi. 8 Ei ole sees sünnituse tõttu hospitaliseeritud. Hiiumaa võrreldud on 2010/. aasta andmeid. Ida- Virumaa - võrreldud on 2011/. aasta andmeid. Jõgevamaa on väljas tehniliste probleemide tõttu. 15

17 4 Patsientide vanusjaotus Haiglaravile sattumise tõenäosus suureneb vanusega. Viimase kümne aasta jooksul on haiglaravis vanemate patsientide osatähtsus kasvanud kiiremini kui rahvastikus tervikuna. Vanus on üks olulisemaid inimese tervist, haiglaravi vajadust ja tulemust mõjutavaid tegureid. Vanuse kasvades suureneb haiglaravile sattumise tõenäosus (joonis 9).. aastal moodustasid 65-aastased ja vanemad rahvastikust 17% (10), haiglaravi patsientidest kolmandiku.. aastaks oli 65-aastaste ja vanemate osatähtsus kasvanud nii rahvastikus (20%) kui haiglapatsientide seas (42%). Haiglas ravitute seas kasvas vanemaealiste osa- Haiglast lahkunud Rahvaarv 85 ja vanem Absoluutarv Absoluutarv Joonis 9. Haiglast lahkunute ja rahvastiku vanusjaotus, ja 16

18 tähtsus enam kui rahvastikus tervikuna, mis on seletatav nii haigestumise dünaamikaga (nt vähi kui vanema earühma diagnoosi sagenemine) kui mitme kaasuva diagnoosiga eakate patsientide ravi võimaldavate ravimeetodite kasutuselevõtuga. Ka laste arv on rahvastikus kasvutendentsiga (10), aga haiglas ravitakse lapsi vähem. Enamlevinud laste ravipõhjuseid on võrreldes täiskasvanutega võimalik rohkem ravida ambulatoorselt.. aastal oli 65-aastaste ja vanemate elanike suurim osatähtsus rahvastikus Ida-Viru- ja Jõgevamaal (24%) ja kõige väiksem Harju- (17%) ja Tartumaal (18%) (10). Võrreldes. aastaga kasvas vanemate inimeste osatähtsus enim Ida-Virumaal. Lisaks rahvastiku vanusjaotusele sõltub maakondade haiglapatsientide vanusjaotus haigla voodiprofiilidest ja töökorraldusest. Enamikus maakondades osutatakse ravi piiratud erialadel ja erineva vastutusulatusega haiglates ei pruugi töösisu olla sama isegi samade voodiprofiilide puhul. Näiteks ravitakse sise- või üldkirurgia voodiprofiilil pädevuskeskustest järelravile suunatud patsiente, mis mõjutab omakorda patsientide vanusjaotust.. aasta suurima vanemate patsientide osatähtsusega maakondades Rapla- ja Jõgevamaal oli õendusvoodite ja -voodipäevade osatähtsus kõrge (joonis 6), aga ka aktiivravi patsiendid olid nendes maakondades vanemad (11). Ida-Virumaal, kus on rahvastikus samuti kõrgem 65-aastaste ja vanemate elanike osatähtsus, osutatakse keskhaigla taseme teenuseid piirkonna haigetele, mistõttu vanemate patsientide osatähtsus on väiksem ja vanem Jõgevamaa Raplamaa Valgamaa Hiiumaa Põlvamaa Saaremaa Võrumaa Viljandimaa Järvamaa Läänemaa Lääne-Virumaa Pärnumaa Ida-Virumaa Harjumaa Tartumaa 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Joonis 10. Haiglast lahkunute vanusjaotus (%) maakondades, ja 17

19 5 Patsientide ravipõhjused Vereringeelundite haigused on haigla aktiivravi peamisteks ravipõhjusteks, olles enamikus maakondades sageduselt esimesel või teisel kohal. Joonis 11. Haigla aktiivravi ravipõhjuste jaotus (%) maakondades, 18

20 Tervisestatistika agregeeritud aruandega ei koguta kõiki diagnoosirühmi (nt rütmihäireid (RHK-10 koodid I44 I49) või südamepuudulikkust (I50)), mis on üksikutes maakondades haigekassa (EHK) andmete põhjal suurima osatähtsusega vereringehaiguste diagnoosid haigla aktiivravis. Enamikus maakondades on siiski levinumad peaajuveresoonte haigused (I60 I69) ja nendest omakorda peaaju infarkt (I63) (11). Pädevuskeskuseid, kus teostatakse invasiivseid protseduure, iseloomustab suurem isheemiatõvega (I20 I25) patsientide osatähtsus. Kasvajad on haigla aktiivravi põhjustena vereringeelundite haiguste järel sageduselt järgmised, peamiselt pädevuskeskuste ravijuhtude tõttu. 80% haiglas ravitud kasvajatest olid pahaloomulised. Raseduse ja sünnituse haiglaravi ei osutatud. aastal kolmes maakonnas. Statsionaarse günekoloogia ja sünnitusabiga maakondades moodustasid vastavate diagnoosidega patsiendid ligikaudu kümnendiku aktiivravi patsientidest. Erandiks oli keskmisest väiksema juhtude arvuga Valgamaa viimaste aastate tervishoiupoliitiliste otsuste tõttu ja läbi aastate keskmisest suurema osatähtsusega Lääne-Virumaa (joonis 11). Hingamiselundite haigustega viibiti enamikus maakondades sagedamini ravil kopsupõletiku tõttu (11), paaris maakonnas suulae- ja neelumandlite krooniliste haiguste tõttu (EHK). Lastel on hingamiselundite haigused peamiseks haiglaravil viibimise põhjuseks, samas on see aastate jooksul enim vähenenud haigusrühm. Erinevalt täiskasvanutest oli lastel suurem osatähtsus ülemiste hingamisteede, bronhiidi/bronhioliidiga, suulae- ja neelumandlite krooniliste haigustega patsientidel (EHK). Seedeelundite haiguste tõttu oldi haiglas kõigis maakondades sageli kirurgilisel ravil. Üld- või kohaliku haiglatega maakondades raviti seedeelundite haigusi põdevatest patsientidest enamikus maakondades üle 80%-i üldkirurgia voodiprofiilil (EHK). Erandiks olid Rapla- ja Jõgevamaa, kus erakorralist kõhuõõne kirurgiat ei teostata ning üldkirurgia voodiprofiilil ravitute osatähtsus moodustas seedeelundite haigustega patsientidest kolmandiku. Sagedasemad ravipõhjused olid sapipõie (sh sapikivitõbi) ning ussripiku haigused (11). Ravipõhjuste osas on erand üldhaiglaga maakonnad, kus osutatakse teatud erialadel/osakondades teenust patsientidele üle Eesti. Näiteks Läänemaal on lisaks vereringeelundite haigustele suurem osatähtsus närvisüsteemi, vigastuste ja lihasluukonna haigustel taastusravihaigla tõttu. Viljandimaal on sagedasemad haiglaravi põhjused psüühika- ja käitumishäired, seda sundravi osakonna tõttu, kuhu suunatakse patsiente üle Eesti. Õendusabi sagedamast haigusrühmast vereringeelundite haigustest olid enamikus maakondades suurima osatähtsusega ajuveresoonte haigused, neist omakorda oli sagedasim ajuinfarkt. Kasvajate tõttu ravitute osatähtsus oli sageduselt teisel kohal üheksas maakonnas, vigastuste tõttu ravitute osatähtsus kuues maakonnas. 19

21 Õendusabis on vereringeelundite haigused ülekaalukalt sagedamateks ravipõhjusteks kõigis maakondades. Joonis 12. Iseseisva õendusabi ravipõhjuste jaotus (%) maakondades, 20

22 Kasutatud kirjandus 1. Leesment M. Tervise ja sissetulekuvaheline seos Eestis. Rmt:Eesti piirkondlik areng Servinski M., Kivilaid M., Tischler G., koost. Tallinn: Statistikaamet; lk , 2. Karelson K. Rahvastiku tervisekaotus maakondades. Rmt:Eesti piirkondlik areng Servinski M., Kivilaid M., Tischler G., koost. Tallinn: Statistikaamet; lk , 3. Tervise Arengu Instituut. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated. Maakondi võrdlev tabel; Sotsiaalministeerium. Eesti tervishoiu arengusuunad aastani Haiglavõrgu arengukava. Vabariigi valitsuse määrus nr 105. RTI, , Haigla liikide nõuded. Sotsiaalministri määrus nr 103. RTI, , Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele. Sotsiaalministri määrus nr 3. RTI, , Sotsiaalministeerium. Eesti hooldusravivõrgu arengukava ngukava_ pdf 9. Sotsiaalministeerium. Rahvastiku tervise arengukava Statistikaamet. Statistika andmebaas: Rahvaarv ja rahvastiku koosseis. vastiku_koosseis/04rahvaarv_ja_rahvastiku_koosseis.asp. Kasutatud 17.dets Tervise Arengu Instituut. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas: Tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused. Päeva- ja haiglaravi põhjused. 02Paevaravi/?tablelist=true. Kasutatud 04.dets Tervise Arengu Instituut. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas: Tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused. Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond. 03Kiirabi/KE33.px/?rxid=a7f4271b-336d-4c9b-8d00-a16fbc66be67. Kasutatud 10.veebr

23 Tervisestatistilised andmed ja informatsioon: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna veebileht Andmepäring Tervise Arengu Instituudile Statistikaameti andmebaas Euroopa Liidu statistika Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa esinduse tervise andmebaas Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmebaas

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava KINNITATUD Tervise- ja tööministri...09.2017 käskkirjaga nr... Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla funktsionaalse arengukava I etapi ambulatoorse eriarstiabi kinnitamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD tervise- ja tööministri... 04.2019 käskkirjaga nr... Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas toetuse andmise tingimused TAT abikõlblikkuse periood 01.01.2019 28.02.2023 Rakendusasutus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad Nele Parrest Teie 10.03.2014 nr 7-9/131500/1401100 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie 29.04.2014 nr 1.2-5/769-14-1 15193 TALLINN Seisukohad Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku kontrollkäigu

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - EB6B7637.doc

Microsoft Word - EB6B7637.doc SISEHAIGUSTE ERIALA ARENGUKAVA KAASAJASTAMINE JA TÄIENDAMINE 2004. AASTAL Koostajad - Sotsiaalministeeriumi sisehaiguste komisjoni liikmed: Margus Lember Arvo Mesikepp Ann Raadik Veiko Vahula Viktor Vassiljev

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Muudatused_2015_2016_Priimagi_koolitus2015

Muudatused_2015_2016_Priimagi_koolitus2015 Ülevaade kõikidest 2015. ja 2016. tervishoiustatistika aruandevormide muudatustest Ave Priimägi Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode]

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode] Koduõendusteenuse kvaliteet 2010 aasta õendusdokumentatsiooni põhjal Jana Trolla Tartu 17.11.2011 Käesolev kliiniline audit järgneb 2005. aastal toimunud koduõendusteenuse auditile ning selles analüüsiti

Rohkem

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu) rahvusvahelise dementsuse teemalise konverentsi

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani Endokrinoloogia eriala arengukava aastani 2020 2012 Koostajad: Ülle Jakovlev, Ida-Tallinna Keskhaigla Eve Kelk, Ida-Tallinna Keskhaigla Maire Lubi, TÜ Kliinikum Tarvo Rajasalu, TÜ Kliinikum Vallo Volke,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

THKK 2004

THKK 2004 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Microsoft Word - Laborimeditsiini arengukava kokku 30_03_2012_v7 _elmy_

Microsoft Word - Laborimeditsiini arengukava kokku 30_03_2012_v7 _elmy_ Laborimeditsiini arengukava 2011-2020 1. Eriala areng 1.1. Eriala definitsioon ja olemus Laborimeditsiin on meditsiinieriala, mis tegeleb inimkehast võetud materjalide bioloogia, mikrobioloogia, immunoloogia,

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Miks sümboliseerib kilpkonn ravikindlustust ehk haigekassat? Paljudes kultuurides on kilpkonn Maa loomise sümbol, mis märgib pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Nakkushaiguste esinemine, immunoprofülaktika ja järelevalve tulemused Eestis 2017. aastal Terviseamet Sisukord Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft Word - magistr_Natalja Jed.doc

Microsoft Word - magistr_Natalja Jed.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvamajanduse instituut Statistika ja ökonomeetria õppetool Natalja Jedomskihh-Eigo EESTI TERVISHOIUKULUDE ARVESTUS Magistritöö Juhendaja: Jaan Vainu Kaasjuhendaja:

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 31.01.2014 etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspidi ka Ravikeskus) osutab õendusabiteenust ja hooldusteenust.

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

EVL tegevus 2013

EVL tegevus 2013 Eesti Vähiliidu 2013 aasta tegevusaruanne Vähiregistri andmetel elab Eestis ligikaudu 45 000 vähipatsienti (seisuga 2008) igal aastal tuleb juurde umbes 7122 esmajuhtu ja sureb ca 3600 haiget. Viimase

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem