IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring"

Väljavõte

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

2 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring Uuringu läbiviimise metoodika Andmete analüüs Uuringu valim Vastanute iseloomustus: sugu, vanus ja vastamise keel Vastanute sugu Vastanute vanus Vastamise keel Vastanute elukoht Uuringu statistilised kokkuvõtted Üldine rahulolu ja lojaalsus Haiglasse saabumine Küsimused ravi kohta Rahuolu raviarstiga Rahulolu õdede ja ämmaemandatega Rahulolu haiglaga Haiglast väljakirjutamine Parendamist vajavad tegurid Lisa 1: Vastuste protsendid ja vastanute arvud Lisa 2. Uuringus kasutatud ankeet

3 1. Uuringu läbiviimise metoodika Statsionaarsete patsientide uuring viidi läbi Uuringus osalejad täitsid paberküsimustiku, mille aluseks oli PATH töörühmas välja töötatud eesti- ja venekeelne ankeet. Küsitleti nii statsionaarseid kui päevaravi patsiente. Küsitluse viisid õed läbi eelneva õendusjuhtide juhendamise alusel. Patsientidel paluti küsimustik täita viimasel haiglaravi päeval. Kui patsient ei saanud oma tervisliku seisundi tõttu ankeeti ise täita, võis ankeedi täita õde patsiendi ütluse alusel. Kui patsiendiga oli haiglas kaasas hooldaja (näiteks lapsevanem), võis ankeedi paluda täita temal. Statsionaarsete patsientide rahulolu uuringu eesmärk oli selgitada patisentide rahulolu raviteenuste ning haiglaravi erinevate valdkondadega Ida-Tallinna Keskhaiglas. Patsientidel paluti hinnata arstide ja õdede usaldusväärsust ning oskusi, teavet raviviiside ja võimaluste kohta, raviteenuste kättesaadavust ning haigla olmet. Küsimustikule vastamine oli vabatahtlik ja vastaja jäi anonüümseks. Täidetud ankeedid paluti patsientidel panna kasti Sinu tagasiside on meile oluline Lisas 2 on toodud eestikeelne küsitluse ankeet. 2. Andmete analüüs Andmed analüüsiti programmide Excel ja STATA 11.2 abil. Kategoorilistel tunnustel on esitatud absoluutne ja suhteline sagedus (vaatluste arv ja protsent). Pideva tunnuse puhul (näiteks ooteaja pikkus) on esitatud keskmine, standardhälve (SD), mediaan, miinimum ja maksimum. Joonistel on välja toodud tulemuste sagedusjaotused. Hinnangud moodustusid rahulolu mõõtvate küsimuste skaalal vahemikus 1-4 (1=jah, väga; 2=jah, üldiselt küll; 3=ei, üldiselt mitte; 4= ei, üldse mitte) Tabelitest, mis on aasta 2015 tulemuste kohta, on välja jäetud see protsent vastanuid, kes ei märkinud oma vastust ankeedile. Seega, tabelites on jagatud vastusevariantide vahel vastanute protsentide hulk. Iga küsimuse juurde on märgitud, mitu inimest ei vastanud ja mitu protsenti see koguhulgast moodustab. Kolme aasta võrdluste tabelites aga on jagatud kogusumma ehk 100 kõigi vastanute vahel. Mittevastanuid need tabelid ei sisalda. Koostajad on Marika Tammaru MD, PhD Teadusosakonnast ja Kristel Taevere Kvaliteedikeskusest. 3. Uuringu valim Kokku trükiti ja edastati osakondadesse patsientidele täitmiseks 3343 struktuuriüksuste nimede ja koodidega ankeeti (1771 eestikeelset ja 1571 venekeelset ankeeti). Ankeedi täitis 1173 patsienti aastal oli 1388 tagastatud ankeeti aastal oli see arv 940, aasta uuringus oli valimis 733 inimest. 3

4 Kliinik Ankeete väljastati Ankeete tagastati Tagastamise % diagnostika kirurgia naiste silma sise hooldusravi taastusravi Kokku Kõige kõrgem vastamismäär oli diagnostikakliinikus ning kõrgemad vastamismäärad taastusravikliinikus ja hooldusravikliinikus Tabel 1 Ankeetide tagastamise määr protsentides kliinikute lõikes Järgnevalt on toodud ankeetide vastamismäär kliinikute kaupa. Enamuse analüüsitud ankeetide koguhulgast (protsentides) olid naistekliiniku, sisekliiniku ja kirurgiakliiniku ankeedid, moodustades kokku 79,1% ankeetidest. 4

5 35,0 25,0 21,7 30,5 26,9 15,0 5,0 0,9 10,9 4,3 4,8 Tabel 2 Ankeetide vastamise määr koguhulgast protsentides kliinikute lõikes Tagastatud ankeete oli 2011 aastal 919 (tagastamise protsent 26,4%), 2013 tagastati 1388 ankeeti (39,9%) ja 2015 aastal 1173 ankeeti (33,7%) ,41 39,89 33, ,388 1,173 Tabel 3. Tagastatud ankeetide arv aastate 2011, 2013 ja 2015 lõikes Vastanute iseloomustus: sugu, vanus ja vastamise keel Vastanute sugu Küsimustikule vastanutest olid 68,5% naised ja 27,6% mehed, 46 (3,9%) inimest oli jätnud soo märkimata aastal olid 69% naised ja 31% olid mehed, 31 vastajat jätis oma soo märkimata, 2013 aastal oli küsimustikule vastanutest 68% naised ja 32% olid mehed, 64 inimest oli jätnud soo küsimuse vastamata Vastanute vanus Vastanute keskmine vanus oli 51,8 aastat. Noorim vastaja oli 2 (küsimustiku täitis lapsevanem) ja vanim vastaja 97 aastane. Oma vanuse jättis märkimata 48 vastajat. Tabelis 4 5

6 on toodud vastajate jaotus vanusegruppide kaupa. Enim on esindatud vanusgrupid eluaastat ja eluaastat, aga ka vanusgrupp üle 75 eluaasta. Vastanute keskmine vanus oli 2011 aastal 55,4 aastat ja 2013 aastal oli see 52,9 aastat. 25,0 20,8 15,0 11,6 13,0 13,3 17,2 15,0 9,2 5,0 < Tabel 4 Vastajate vanuseline jaotus vanusgruppide lõikes. Vaadeldud aastatel on toimunud väikesed muudatused vastajate vanuselises profiilis, suurenenud on alla 45 vanuste inimeste osakaal ja veidi vähenenud üle 46 aastaste vastajate osakaal. Enim rahulolevaid patsiente on vanusegrupis, kelle vanus on üle 66 eluaasta < Tabel 5. Vastajate jaotus vanusgruppides aastate lõikes. Järgnevalt on toodud vastajate vanuseline jaotus kliinikute lõikes. Naistekliinikus, diagnostikakliinikus ja kirurgiakliinikus on vastajad nooremates vanusgruppides ning 6

7 ülejäänud kliinikutes on rohkem vastajaid vanemates vanusgruppides, see on olnud samasugune ka eelnevatel aastatel > <25 Tabel 6 Vastajate vanuseline jaotus kliinikute lõikes Vastamise keel Täideti ja tagastati 738 (63%) eestikeelset ja 435 (37%) venekeelset küsimustikku Vastanute elukoht Tallinna ja Harjumaa märkis oma elukohaks 845 inimest (72%) ja mujal Eestis elas 206 inimest ehk 17,6% vastanutest. Väljastpoolt Eestit oli 4 vastanut ehk 0,3 %. Elukohta ei kirjutanud ankeeti 118 inimest, see on 10,6% ankeedile vastanutest. Väljaspoolt Eestit 0,3% Muu Eesti 17,6% Tallinn ja Harjumaa 72% Tabel 7 Vastanute elukohtade jaotus. 7

8 Järgnevalt on toodud vastanute (1055 inimest) elukoha võrdlus aastate lõikes. Tulemusted on aastate lõikes jäänud samaks. 76% 79% 79% % 21% 23% 19% 2015 Tallinn ja Harjumaa Muu Eesti Tabel 8. Vastanute elukohtade jaotus uuringuaastate lõikes. 4. Uuringu statistilised kokkuvõtted 4.1. Üldine rahulolu ja lojaalsus Küsimusele Kas Te jäite haiglaraviga rahule? vastas Jah, väga 75,96% ning Jah, üldiselt küll 20,8% küsimustikule vastanutest. Tulemused on toodud joonisel 9. Teisi vastusevariante, Ei, üldiselt mitte vastas ainult 5 vastajat ehk 0,43% ja vastusevarianti Ei, üldse mitte ei märkinud mitte ükski vastanutest. Küsimusele jättis vastuse märkimata 34 (2,81%) inimest. Tulemused näitavad seega, et haiglaraviga oli rahul 96,76% vastanutest , ,8 10 0,43 0 Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Tabel 9. Vastuste jaotus küsimusele Kas Te jäite haiglaraviga rahule?. 8

9 2011 aastal vastas küsimusele Kas Te jäite haiglaraviga rahule? Jah, väga 76,06% ning Jah, üldiselt küll vastas 23,5%, 2013 aastal vastas Jah, väga 70,7% ning Jah, üldiselt küll 29, küsimustikule vastanutest ,5 29,06 21,4 ei, üldse mitte 60 ei, üldiselt mitte 40 76,06 70,64 78,16 jah, üldiselt küll jah, väga 20 0 Tabel 10 Vastuste jaotus küsimusele Kas Te jäite haiglaraviga rahule? aastate lõikes Küsimusele Kas tulete taas Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kui Teil tekib vajadus haiglaravi järele? vastas enamus (96,93%, 1137 vastajat), et on nõus taas tulema Ida-Tallinna Keskhaiglasse haiglaravile (vastused Kindlasti tulen (77,58%) ja Pigem tulen (19,35%)) Sellele küsimusele jättis vastamata 33 (2,73%) ankeedi täitnud inimestest. Samuti väärib märkimist, et variandi Pigem ei tule valis 3 inimest ja vastusevariandi Kindlasti ei tule valis ainult 1 inimene , ,35 0,26 9 Kindlasti tulen Pigem tulen Pigem ei tule Kindlasti ei tule Tabel 11. Vastuste jaotus küsimusele Kas tulete taas Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kui Teil tekib vajadus haiglaravi järele?. 9

10 2015 aasta uuringus raviga väga rahulejäänud patsientidest pöörduks vajaduse korral uuesti Ida- Tallinna Keskhaiglasse, sel korral rahulejäänutest ei tuleks tagasi siia haiglasse. Raviga mitterahulejäänud patsientidest pöörduks tagasi 56% patsientiest, siia ei pöörduks tagasi 44% vastanutest. Seos haiglaraviga rahulejäänud ja vajadusel tagasipöördumisel ei jah Tabel 12 Seos haiglaraviga rahulejäänud patsientide ja võimaliku tagasipöördumise vahel 2015 aastal 2011 aastal oli vastuseid Kindlasti tulen (81,77%) ja Pigem tulen (16,55%).2013 aastal oli vastuseid Kindlasti tulen (77,1%) ja Pigem tulen (21,8%) ,45 0,83 0,26 16,55 21,8 19,89 81,77 77,07 79,75 kindlasti ei tule pigem ei tule pigem tulen kindlasti tulen Tabel 13 Vastuste jaotus küsimusele Kas tulete taas Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kui Teil tekib vajadus haiglaravi järele? aastate lõikes. 10

11 4.2. Haiglasse saabumine Haiglasse tulek oli planeeritud varem 73,7% (865 vastajal), ligi viiendik vastanud patsientidest (17,6%, 206 vastajat) saabus haiglasse erakorralise haigena kiirabi või erakorralise meditsiini osakonna kaudu. 103 inimest (8,7%) jättis sellele küsimusele vastamata. 8% 7% 73,7% 6% 5% 4% % % 17,6% % % jah ei Tabel 14. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teie haiglasse tulek oli varem planeeritud? aastal oli eelnevalt planeeritud haiglaravil 76,15% vastanutest ja erakorralisena saabus 23,85% vastajatest, 2013 aastal oli haiglasse tulek planeeritud varem 72,46% vastanul, 27,54% saabus haiglasse erakorralise haigena ,85 27,54 19,23 76,15 72,46 80,77 ei jah Tabel 15 Vastuste jaotus küsimusele Kas Teie haiglasse tulek oli varem planeeritud? aastate lõikes. Planeeritud haiglaraviga patsientide keskmine ooteaeg, alates eriarsti vastuvõtust, mil talle öeldi, et ta vajab haiglaravi, oli 39 päeva. Üle poolte (46,9%, 406 vastajat) ootas haiglaravi kuni üks kuu, 68,6% (594 vastanut) sai haiglaravile hiljemalt poole aasta jooksul. 11

12 35% 31,4% 25% 15% 19,7% 15,1% 5% 8,6% 6,4% 6,2% 4% 4, 3% 1% 0p 1p 2p 3-10p 10p-1k 1-2k 2-3k 3-6k 6k-1a üle 1a Tabel 16. Vastuste jaotus küsimusele Kui kaua Te pidite haiglaravi ootama?. Keskmine ooteaeg oli kõige pikem naistekliinikus ja kirurgiakliinikus, kõige lühem oli hooldusravikliinikus ja sisekliinikus. Keskmine Mediaan Ajavahemik Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik Kokku Tabel 17. Ooteaeg kliinikute kaupa päevades. Küsimusele Kas Te jäite rahule ooteaja pikkusega vastas 422 inimest (44,9%), et jäi väga rahule ooteaja pikkusega, üldiselt jäi rahule 345 inimest (37,6%), üldiselt ei jäänud ooteajaga rahule 82 inimest (9,25%), üldse ei jäänud rahule ooteaja pikkusega 34 inimest (3,5%), küsimusele jättis vastamata 290 inimest (4,74%). 12

13 ,86 37,57 Tabel 18. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule ooteaja pikkusega?. 9, aastal oli ooteaja pikkusega väga rahul 41,16% ja üldiselt rahul 43,09% vastanutest, 2013 aastal oli ooteaja pikkusega väga rahul 36,8 % ja üldiselt rahul 45,7% vastanutest. 3,58 jah, üldiselt küll ei, üldiselt mitte ei, üldse mitte ,34 5,64 3,76 11,41 11,84 9,71 39,44 43,09 45,69 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga 20 41,16 36,84 47,09 0 Tabel 19. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule ooteaja pikkusega aastate lõikes. Ooteajal tervis üldse ei halvenenud 419 vastajal (48,4%), üldiselt ei halvenenud tervis 261 vastanul (30,2%), üldiselt halvenes tervis 84 (9,7%) ja 33 vastajat hindas oma tervist märgatavat halvenenuks (3,8%). Küsimusele jättis vastamata 68 inimest (7,9%). 13

14 6 5 48,4 4 30,2 3,8 9,7 Tabel 20. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teie tervis halvenes haiglaravi ootamise perioodil? 2011 aastal hindas oma tervise halvenenuks ooteaja jooksul 3,75% ja üldiselt halvenes 12,4% vastanutel tervis, 2013 aastal plaanilistest haigetest nõustus 11,7% et nende tervis üldiselt halvenes haiglaravi ootamise ajal ja 2,7% inimest vastas, et nende tervis halvenes väga ,39 46,43 40,46 39,18 52,57 32,75 12,4 11,66 10,54 3,75 2,72 4,14 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 21 Vastuste jaotus küsimusele Kas Teie tervis halvenes haiglaravi ootamise perioodil? aastate lõikes. Küsimusele Kas saite ise valida haigla, kuhu ravile tulla? vastasid peaaegu pooled (48,3%), et nad said ise valida 314 inimest (26, 8%) sai väga valida ja 253 (21,6%) üldiselt valida haigla. Sellele küsimusele ei andnud oma vastust 125 inimest (10,7%). 14

15 25,0 26,8 21,6 24,1 16,9 15,0 5,0 Tabel 22. Vastuste jaotus küsimusele Kas saite ise valida haigla, kuhu ravile tulla? aastal sai ise haigla valida 56,7%, 2013 aastal vastas 52%, et sai ise valida haigla, kuhu ravile tulla ,57 27, ,77 20,96 18,89 24,2 22,83 24,14 32,47 29,16 29,96 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 23 Vastuste jaotus küsimusele Kas saite ise valida haigla, kuhu ravile tulla? aastate lõikes. Küsimusele Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuvõtul? vastas 647 inimest (55,2%) et jäi väga rahule, 392 vastajat (33,4%) hindas üldiselt rahuldavaks. Üldiselt ei jäänud rahule 49 inimest (4,2%) ja üldse ei jäänud rahule 15 inimest (1,3%). Küsimustele ei vastanud 70 inimest (6%). 15

16 6 55, ,4 4,2 1,3 Tabel 24 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuvõtul? aastal jäi asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuvõtul jäi väga rahule 58,51% ja üldiselt rahule 34,51%, 2013 aastal jäi väga rahule 56% ja üldiselt rahule 38% ,91 4,29 4,44 34,51 38,34 35,54 58,51 55,83 58,66 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 25 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuvõtul? aastate lõikes Küsimused ravi kohta Operatsioon toimus 642 (54,7%) vastanutest, operatsiooni ei tehtud 483 vastajale (41,2%), sellele küsimusele ei vastanud 48 inimest (4,1%). 16

17 6 54, ,2 jah ei Tabel 26 Vastuste jaotus küsimusele Kas Teile tehti operatsioon? aastal opereeriti 60,6% vastanutest, 2013 aastal tehti operatsioon uuringus osalenud patsientidest 55%-le ,41 60,59 44,73 42,93 55,19 57,07 Tabel 27 Vastuste jaotus küsimusele Kas Teile tehti operatsioon? aastate lõikes. Nendest vastanutest, kellel teostati operatsioon, jäid selgitustega enne operatsiooni rahule kokku 88,3%, nendest väga rahule jäi 65,7% (422 vastanut), üldiselt rahule jäi 22,6% (145 inimest), üldiselt ei jäänud selgitustega rahule 1,4% (9 inimest) ja üldse ei jäänud rahule vaid ei jah 17

18 4 inimest (0,6%). Sellele küsimusele jättis vastamata 62 inimest (9,7%). 7 65, ,6 1,4 0,6 Tabel 28 Vastuste jaotus küsimusele Kas enne operatsiooni selgitati Teile piisavalt, mis toimub operatsiooni ajal ja pärast seda? 2011 aasta tulemustest selgus, et 96,3% ja ka 2013 aastal hindas 96%, et said piisavalt informatsiooni ja selgitust operatsiooni kohta ,65 2,64 1,55 29,94 29, ,4 66,72 72,76 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 29 Vastuste jaotus küsimusele Kas enne operatsiooni selgitati Teile piisavalt, mis toimub operatsiooni ajal ja pärast seda? aastate lõikes. Küsimusele Kas Teilt võeti kirjalik nõusolek enne operatsiooni? vastas 586 inimest, et nendelt võeti kirjalik nõusolek, väidetavalt ei võetud kirjalikku nõusolekut 4 inimeselt. Sellele küsimusele ei märkinud vastust 52 inimest (8,1%). 18

19 9 8 80, ,9 0,2 0,5 Tabel 30 Vastuste jaotus küsimusele Kas Teilt võeti kirjalik nõusolek enne operatsiooni? 2011 ja ka 2013 aastal vastas 99%, et neilt võeti kirjalik nõusolek operatsiooniks. 10 0,41 0,76 0,17 95% 12,76 12,67 11,86 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte 85% jah, üldiselt küll 86,63 85,8 87,46 jah, väga 75% Tabel 31 Vastuste jaotus küsimusele Kas Teilt võeti kirjalik nõusolek enne operatsiooni? aastate lõikes Küsimusele Kas Teil oli valusid haiglasoleku ajal? vastas, et tundis väga valusid 339 inimest (28,9%, üldiselt oli valusid 236 inimesel (20,2%), üldiselt ei olnud valusid 209 inimesel (17,8%) ja üldse ei olnud valusid 210 inimesel (17,9%). Sellele küsimusele ei vastanud 179 inimest (15,3%). 19

20 35,0 28,9 25,0 20,1 17,8 17,9 15,0 5,0 Tabel 32. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teil oli valusid haiglasoleku ajal? 2011 aastal oli valusid 54,5% vastanutest, 2013 aastal oli valusid 65% vastanutest, kellest 32,9% vastas Jah väga ja 25,7% vastas Jah, üldiselt küll ,23 18,83 21,13 24,3 26,57 27,9 22,58 21,03 25,72 23,74 32,87 34,1 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 33 Vastuste jaotus küsimusele Kas Teil oli valusid haiglasoleku ajal? aastate lõikes Küsimusele Kas Te saite valu leevendamiseks abi piisavalt kiiresti? vastas nõusolevalt 65,2% (vastavalt 544 vastajat (46,4%) sai väga kiiresti ja 221 vastanut (18,9%) üsnagi kiiresti leevendust valule). Abi ei hinnanud piisavalt kiireks 43 inimest (nendest ei jäänud üldiselt kiirusega valu leevendamisel rahule 25 inimest (2,1%) ja üldse mitte piisavalt kiireks hindas seda 18 inimest (1,5%)). Vastust ei märkinud 365 inimest (31,1%). 20

21 5 45,0 4 35,0 25,0 15,0 5,0 46,4 18,8 2,1 1,5 Tabel 34 Vastuste jaotus küsimusele Kas Te saite valu leevendamiseks abi piisavalt kiiresti? Aastal 2011 sai piisavalt kiiresti abi valude leevendamiseks 65,9%, 2013 aastal sai valude leevendamiseks abi piisavalt kiiresti 66% ja 29% jäi valude leevendamisega üldiselt rahule aastal mõningane paranemine võrreldes eelnevate aastatega valu leevendamise kiiruses vastanud patsientide arvates ,54 2,2 2,98 2,55 3,09 2,23 29,32 31,17 27,35 65,93 63,3 67,33 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 35 Vastuste jaotus küsimusele Kas Te saite valu leevendamiseks abi piisavalt kiiresti? aastate lõikes Küsimusele Kas jäite rahule privaatsuse tagamisega haiglasoleku ajal? vastas jaatavalt kokku 964 inimest, neist jäi väga rahule privaatsuse tagamisega 681 inimest (58,1%) ja üldiselt jäi rahule 283 inimest (24,1%). Privaatsusega ei jäänud üldiselt rahule 28 inimest (2,4%) ja üldse ei jäänud rahule 11 inimest (0,9%). Küsimusele ei vastanud 170 inimest (14,5%). 21

22 7 6 58, ,1 2,4 0,9 Tabel 36 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule privaatsuse tagamisega haiglasoleku ajal? Eelnevate aastatega ei saa teha võrdlust, kuidas patsiendid privaatsuse tagamist hindavad, sest selline küsimus oli ankeedis esmakordselt. Küsimusele Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta? vastas nõusolevalt 900 inimest (76,7%), nendest jäi väga rahule 555 inimest (47,3%) ja üldiselt jäi rahule 345 inimest (29,4%), üldiselt ei jäänud rahule 44 inimest (3,8%) ja üldse ei jäänud rahule 11 inimest (0,9%). Sellele küsimusele ei märkinud vastust 218 inimest (18,6%). 5 45,0 4 35,0 25,0 15,0 5,0 47,3 29,4 3,8 Tabel 37 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta? 2011 aastal oli väga rahul teabega 54% ja 2013 aastal jäi teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta väga rahule 53% (585) ja üldiselt rahul 39% (432). Üldse ei olnud rahul 2013 aastal 2% vastanutest aastal on tõusnud veidi väga rahulolevate patsientide arv 0,9 22

23 küündides 58%-ni. Langenud on pisut nende patsientide arve, kes pidas üldiselt mittepiisavaks teavet ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta ,08 6,5 4,61 37,42 39,02 36,13 53,57 52,85 58,12 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 38 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta? aastate lõikes 23

24 4.4. Rahuolu raviarstiga Arstiga suhtlemist pidas piisavaks 90,3% vastanutest. Väga rahule jäi 711 inimest (60,7%) ja üsna rahule jäi 348 inimest (29,7%). Üldiselt ei pidanud piisavaks oma arstiga suhtlemist 55 inimest (4,7%). Üldse ei jäänud rahule vaid 5 inimest (0,4%). Sellele küsimusele jättis oma vastuse andmata 54 inimest (4,6%) ,6 4 29,7 4,7 0,4 Tabel 39 Vastuste jaotus küsimusele Kas saite arstiga piisavalt suhelda? Arstiga suhtlemise rahulolu hindamisel kliinikute kaupa on diagnostikakliinikus ainult rahulolevad patsiendid. Kõige kõrgem oli rahulolu hooldusravikliinikus ja samuti on kõrge rahulolu ka sisekliinikus ja naistekliinikus. Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik jah, väga 36,4 61,8 55,9 61,7 65,5 6 60,7 jah, üldiselt küll 54,6 27,6 35,2 24,2 27,2 34,0 21,4 ei, üldiselt mitte 0 7,9 3,9 3,1 3,2 4,0 8,9 ei, üldse mitte 0 0,8 0,6 Tabel 40. Vastuste jaotus küsimusele Kas saite arstiga piisavalt suhelda? kliinikute kaupa 24

25 2011 aastal hindas arstiga suhtlemist piisavaks 93,5%, nendest 61,9% pidas väga piisavaks ja üldiselt piisavaks pidas 31,6% aastal said arstiga piisavalt või üsna piisavalt suhelda 95% vastanutest. 5% vastanutest ei olnud 2013 aastal nõus väitega, et sai raviarstiga piisavalt suhelda ja 15 vastanut ei olnud selle väitega üldse nõus. Aastal 2015 on rahulolevaid patsiente 94,6% ,88 4,04 4,92 31,63 32,3 31,1 61,86 62,5 63,54 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 41 Vastuste jaotus küsimusele Kas saite arstiga piisavalt suhelda? aastate lõikes Oma küsimustele, kas väga või üsna piisavad ja arusaadavad vastused sai 93,9% vastanutest. Vastuseid ei pidanud piisavaks 13 (1,1%) vastanut. Üldse ei jäänud vastanute hulgas saadud vastustega rahule 6 inimest (0,5%). Küsimusele jättis vastamata 53 inimest (4,5%) ,7 26,2 1,1 0,5 Tabel 42 Vastuste jaotus küsimusele Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, arusaadavad vastused? 25

26 Vaadates kliinikute kaupa patsientide rahulolu arstidelt saadud vastustega, siis kõige kõrgem on rahulolu hooldusravikliinikus, samuti on rahulolu suurem kirurgiakliinikus ja naistekliinikus ning sisekliinikus. Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik jah, väga 72,7 69,7 67,6 64,8 68,4 62,0 66,1 jah, üldiselt küll 18,2 26,4 27,4 21,9 26,0 36,0 21,4 ei, üldiselt mitte 1,6 0,8 1,6 1,0 1,8 ei, üldse mitte 0,6 0,6 3,6 Tabel 43 Vastuste jaotus küsimusele Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, arusaadavad vastused? kliinikute kaupa aastal aga oli rahul 95,1% vastanutest, aastal 2013 olid 97% vastanutest nõus, et nad said arstilt oma küsimusele piisavad vastused. Aastal 2015 on aga väike tõus toimunud ja rahulolevaid patsiente oli vastanute hulgas 98,3% ,08 2,1 1,16 24,48 28,44 27,41 70,63 68,69 70,89 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 44 Vastuste jaotus küsimusele Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, arusaadavad vastused? aastate lõikes Arstide usaldusväärsuse ja oskustega jäi rahule 94% vastanutest, jagunedes väga rahulolevate vastanute ja üldiselt rahulolevate vahel järgmiselt: 848 (72,3%) jäi väga rahule 26

27 ja 255 (21,8%) jäi üldiselt rahule. Üldiselt ei jäänud rahule 11 inimest (0,9%) ja üldse ei jäänud rahule 4 inimest (0,3%). Küsimusele ei märkinud vastust 55 inimest (4,7%) , ,7 0,9 0,3 Tabel 45 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega? 2011 aastal ja ka 2013 toimunud uuringus jäi arstide usaldusväärsuse ja oskustega rahule 99% vastanutest aastal on see protsent 98,6% ,12 0,31 0,36 21,54 22,25 22,81 77,65 76,43 75,85 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 46 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega? aastate lõikes Teabega erinevate raviviiside ja võimaluste kohta oma haigusest jäi täiesti või üldiselt rahule 85,8% vastanutest (1006). Üldiselt ei jäänud rahule 3,7% (43) ja üldse ei jäänud rahule 0,6% (7 inimest). Sellele küsimusele ei märkinud vastust 117 inimest (9,8%). 27

28 7 6 57, ,2 3,7 0,6 Tabel 47 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside ja - võimaluste kohta Teie haigusest? 2013 toimunud uuringus jäi täiesti või üldiselt rahule 95% (1170) teabega erinevate raviviiside ja võimaluste kohta oma haigusest sellele küsimusele vastanud patsientidest. Aasta uuringus oli selliseid vastajaid 94% aastal see protsent kokku samuti 95%, kuid on tõusnud väga rahulolevate patsientide arv 3% võrra ,11 0,81 0,66 32,84 34,17 31,34 60,74 60,8 63,92 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 48 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside ja - võimaluste kohta Teie haigusest? aastate lõikes Raviotsustesse kaasati 813 vastanut (69,3%), raviotsustesse eriti ei kaasatud 136 inimest (11,6%) ja üldse ei kaasatud 57 inimest (4,9%). Kas Teid kaasati raviotsuste tegemisse küsimusele jättis vastamata 167 inimest (14,2%) 28

29 5 45,0 4 35,0 25,0 15,0 5,0 43,0 26,3 11,6 4,9 Tabel 49. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teid kaasati raviotsuste tegemisse? Kõige rohkem kaasati raviotsustesse patsiente naistekliinikus (74,9%), sellele järgnevad kirurgiakliinik (73,6%) ja diagnostikakliinik (72,7%). Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik jah, väga 36,4 47,2 46,9 43,8 37,7 4 30,4 jah, üldiselt küll 36,4 26,4 27,9 21,1 25,3 28,0 30,4 ei, üldiselt mitte 18,2 10,2 10,3 9,4 13,9 8,9 ei, üldse mitte 5,5 2,2 2,3 7,9 6,0 7,1 Tabel 50. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teid kaasati raviotsuste tegemisse? kliinikute kaupa Patsiendid, keda kaasati raviotsuste tegemisse jäid rohkem rahule haiglaravie, need patsiendi, ked raviotsustesse ei kaasatud jäid vähem ka haiglaraviga rahule. Tulemused on toodud tabelis

30 Rahulolu seos raviotsustesse kaasamisega ei jäänud haiglaraviga rahule jäid haiglaraviga rahule ei kaasatud jah, kaasati Tabel 51 Rahulolu seos raviotsustesse kaasamisega Eelnevate aastatega ei saa teha võrdlust, kuidas patsiendid hindavad nende kaasamist raviotsustesse, sest selline küsimus oli ankeedis esmakordselt. Arstide viisakusega jäi väga rahule 931 inimest (79,4%), üldiselt rahule 182 vastanut (15,5%) ehk kokku 94,9%. Seevastu ei jäänud eriti rahule vaid 6 inimest (0,5%) ja üldse ei jäänud rahule ainult 1 inimene (0,1%). Sellele küsimusele ei andnud vastust 53 inimest (4,5%) , ,5 0,5 0,1 Tabel 52. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule arstide viisakusega? Kliinikute kaupa jäid enim arstide viisakusega rahule naistekliiniku patsiendid, samuti on väga rahul kirurgiakliiniku ja sisekliiniku vastajad. Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik 30

31 jah, väga 81,8 80,3 77,1 84,4 82,6 6 76,8 jah, üldiselt küll 9,1 15,0 19,0 7,8 13,0 34,0 12,5 ei, üldiselt mitte 0 0,4 0,6 0 0,3 0 3,6 ei, üldse mitte 0 0 0, Tabel 53. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule arstide viisakusega? kliinikute kaupa Aastal 2013 tehtud uuringus jäi arstide viisakusega rahule 99,1% vastanutest. Need tulemused olid samad ka aasta uuringus (99,08%) aastal aga on see number 99,4% ,4 0,3 9 15,2 14,7 16,3 83,8 84,4 83,1 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga 0 Tabel 54 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule arstide viisakusega? aastate lõikes 4.5. Rahulolu õdede ja ämmaemandatega Joonisel 52 on toodud tulemused väite kohta, kas jäädi rahule oma murede ja soovide mõistmisega õdede/ämmaemandate poolt. 72,2% vastanutest (848) oli selle väitega täiesti nõus ja 24% (281) üldiselt nõus. Kokku oli seega nõus 96,3% vastanutest. Ainult kaks vastajat ei olnud selle väitega üldse nõus. Sellele küsimusele ei märkinud vastust 41 inimest (3,5%). 31

32 8 7 72, ,0 0,8 0,2 Tabel 55. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega õdede poolt? aasta uuringus oli selle väitega täiesti nõus 72% ja üldiselt nõus 26% uuritutest aastal oli 69% vastanutest selle väitega täiesti nõus ja 29% üldiselt nõus aastal on pisut tõusnud väga rahulolevate patsientide arv 74,4%-ni ja üldiselt rahulolevaid patsiente oli 24,7% ,11 8 0,18 26,05 29,4 24,65 72,81 69,37 74,39 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 56 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega õdede poolt? aastate lõikes Õdede/ämmaemandate kättesaadavusega vajadusel jäi täiesti rahule 72,7% (853) ja üldiselt rahule 23% (270) vastajat. Üldiselt ei jäänud rahule 7 vastajat (0,6%) ja üldse ei jäänud rahule kõigest 2 vastanut (0,2%). Sellele küsimusele ei vastanud 41 inimest (3,5%). 32

33 8 7 72, ,0 0,6 0,2 Tabel 57. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule õdede kättesaadavusega vajadusel? Vaadates küsimust Kas jäite rahule õdede kättesaadavusega vajadusel? kliinikute kaupa, siis on tähelepanuväärne rahulolu 10 hooldusravikliinikul, sellele järgnevad naistekliinik ja kirurgiakliinik. 33

34 Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik jah, väga 81,82 72,4 70,1 74,2 74,7 8 67,9 jah, üldiselt küll 9,09 23,6 26,3 19,5 20,9 25,0 ei, üldiselt mitte 0 0,4 1,1 0 0,6 0 0 ei, üldse mitte 0 0, ,3 0 0 Tabel 58 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule õdede kättesaadavusega vajadusel? kliinikute kaupa 2011 aasta uuringus hindas kättesaadavust väga piisavaks 72,3% ja üldiselt piisavaks 26,3% vastanutest aasta uuringus jäi samuti õdede/ämmaemandate kättesaadavusega vajadusel täiesti rahule 72% ja üldiselt rahule 26% vastajat aastal aga on veidi tõusnud väga rahulolevate patsientide arv 75,4%-ni ,18 26,3 26,42 23,85 72,32 72,33 75,35 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 59 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule õdede kättesaadavusega vajadusel? aastate lõikes Järgnevalt küsiti rahulolu õdede/ämmaemandate usaldusväärsuse ja oskustega. Sellele küsimusele andis väga rahuloleva vastuse 832 inimest (70,9%), üldiselt rahule jäi 277 inimest (23,6%). Üldiselt jäi rahulolematuks 9 vastajat (0,8%) ja täiesti rahulolematuks 2 inimest (0,2%). Sellele küsimusele ei märkinud oma arvamust 53 inimest (4,5%). 34

35 8 7 70, ,6 0,8 0,2 Tabel 60. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite õdede usaldusväärsuse ja rahule? oskustega Õdede/ämmaemandate usaldusväärsuse ja oskustega jäid kliinikute kaupa kõige rohkem rahule kirurgiakliiniku vastajad, sellele järgnevad hooldusravikliinik ja naistekliinik. Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik jah, väga 81,8 68,5 68,4 76,6 71,8 76,0 73,2 jah, üldiselt küll 9,1 28,0 27,1 15,6 21,2 19,6 ei, üldiselt mitte 0 0 1,4 0 1,0 2 0 ei, üldse mitte ,3 2 0 Tabel 61 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite õdede usaldusväärsuse ja rahule? kliinikute kaupa oskustega 2011 aasta uuringus oli õdede/ämmaemandate usaldusväärsuse ja oskustega rahul täiesti 72,7% ja üldiselt rahul 25,9%, 2013 aasta tulemused näitasid, et täiesti oli rahul 72% ja üldiselt rahul 27% aastal aga on pisut tõusnud väga rahulolevate patsientide arv 74,3%-ni. 35

36 ,18 25,92 27,24 24,73 72,7 71,98 74,29 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 62 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite õdede usaldusväärsuse ja rahule? aastate lõikes oskustega Õdede/ämmaemandate poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta jäi väga või üldiselt rahule 94,5% (1109), üldiselt ei jäänud rahule 18 inimest (1,53%) ja üldse ei jäänud rahule 3 inimest (0,3%) , ,0 1,5 0,3 Tabel 63 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule õdede poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta? 2011 aastal õdede/ämmaemandate poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta jäi väga rahule 64,9% ja üldiselt rahule 32,7% vastanutest aastal jäi väga rahule 64,3% ja üldiselt rahule 33,3% aastal on tõusnud väga rahulolevate patsientide arv 70,1%-ni. 36

37 ,01 2,08 1,59 32,74 33,28 28,05 64,89 64,32 79 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 64 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule õdede poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta? aastate lõikes Küsimusele Kas õdede vastused Teie küsimustele olid arusaadavad? vastas 810 inimest (69,1%), et vastused olid väga arusaadavad, üldiselt jäid vastustega rahule 309 inimest (26,3%). Üldiselt ei pidanud vastuseid piisavaks 8 inimest (0,7%) ja ainult 1 inimene märkis, et vastused polnud üldse rahuldavad , ,3 0,7 0,1 Tabel 65 Vastuste jaotus küsimusele Kas õdede vastused Teie küsimustele olid arusaadavad? Eelnevate aastatega ei saa teha võrdlust, kuidas patsiendid õdede vastuseid hindavad, sest selline küsimus oli ankeedis esmakordselt. Õdede/ämmaemandate viisakusega jäi täiesti rahule 76,9% (902) ja osaliselt rahule 19,2% (225) vastanutest. Üldiselt ei jäänud õdede viisakusega rahule 6 inimest (0,5%) ja üldse ei jäänud õdede viisakusega rahule 2 inimest (0,2%). Sellele küsimusele ei vastanud 38 inimest (3,2%) aastal jäi täiesti rahule õdede/ämmaemandate viisakusega 76% ja osaliselt rahule 22% vastanutest. 37

38 , ,2 0,5 0,2 Tabel 66 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule õdede viisakusega? 2011 aastal toimunud patsientide rahulolu uuringus jäi õdede viisakusega rahule 99,5% vastanutest, 2013 aastal oli see 98,7% aastal see küll 99,3%, kuid on veidi tõusnud väga rahulolevate patsientide arv ,12 0,24 0,18 21,77 22,31 19,82 77,65 76,43 79,47 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 67 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule õdede viisakusega? aastate lõikes Õdede/ämmaemandate arvu piisavusega oli täiesti rahul 62,3% (731) ja üldiselt rahul 29,8% (350) vastanut. Õdede/ämmaemandate arvu ei pidanud üldiselt piisavaks 34 inimest (2,9%), üldse ei pidanud piisavaks 7 inimest (0,6%). Küsimusele ei märkinud vastust 51 inimest (4,4%). 38

39 7 6 62, ,8 2,9 0,6 Tabel 68. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teie hinnangul oli õdesid piisavalt? Õdede/ämmaemandate arvu pidasid piisavaks eelkõige naistekliiniku patsiendid, sellele järgnesid hooldusravikliiniku ja kirurgiakliiniku patsiendid. Kõige rohkem pidasid sisekliiniku patsiendid õdede arvu mittepiisavaks. Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik jah, väga 72,7 65,4 69,0 67,2 54,4 56,0 42,9 jah, üldiselt küll 18,2 27,2 27,7 23,4 32,9 38,0 48,2 ei, üldiselt mitte 0 3,2 1,7 0 5,7 4 0 ei, üldse mitte 0 0, ,9 0 0 Tabel 69. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teie hinnangul oli õdesid piisavalt? kliinikute kaupa Õdede/ämmaemandate arvu piisavusega oli 2011 aastal väga rahul 60,8% ja üsna rahul 34,7%, aastal 2013 oli täiesti rahul 61% ja üldiselt rahul 31% vastanut aastal on tõusnud nii väga rahulolevate patsientide arv (65,2%) kui ka üsna rahulolevate patsientide hulk (31,2%). 39

40 ,41 2,81 0,62 4,82 34,71 30,95 31,19 60,82 61,41 65,15 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 70 Vastuste jaotus küsimusele Kas Teie hinnangul oli õdesid piisavalt? aastate lõikes 4.6. Rahulolu haiglaga Palatisse abi kutsumise võimalusega jäi täiesti rahule 59,3% (696) ja üldiselt rahule 22,8% (267) vastanutest. Abi kutsumist palatisse hindas üldiselt mitte piisavaks 21 inimest (1,8%) ja üldse mitte piisavaks 8 inimest (0,7%). Küsimusele ei märkinud vastust 181 inimest (15,5%) ,3 22,8 1,8 0,7 Tabel 71. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule palatisse abi kutsumise võimalustega? Kliinikute kaupa hinnates jäid palatisse abi kutsumisega 10 rahule diagnostikakliiniku vastajad, sellele järgnevad hooldusravikliinik ja kirurgiakliinik. 40

41 Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik jah, väga 81,8 74,8 53,1 41,4 57,9 82,0 53,6 jah, üldiselt küll 18,2 18,9 24,6 16,4 26,6 12,0 32,1 ei, üldiselt mitte 0 0,8 3,6 0 1,3 4 0 ei, üldse mitte 0 0,4 2, Tabel 72. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule palatisse abi kutsumise võimalustega? kliinikute kaupa 2011 aastal uuringus jäi palatisse abi kutsumise võimalusega jäi täiesti rahule 63,2% ja üldiselt rahule 32,6% vastanutest aasta uuringus jäi palatisse abi kutsumise võimalusega jäi täiesti rahule 65% ja üldiselt rahule 32% vastanutest aastal on tõusnud väga rahulolevate patsientide arv ulatudes 70,2%-ni ,26 1,02 0,81 32,64 31,63 26,92 63,18 65,14 70,16 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 73 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule palatisse abi kutsumise võimalustega? aastate lõikes Soovi korral sai omaette palatis või eraldatult olla 74,5% vastanutest. Üldiselt ei jäänud rahule võimalusega olla omaette palatis 78 inimest (6,7%), üldse ei jäänud rahule 41 inimest (3,5%). Küsimusele ei märkinud vastust 305 inimest (26%). 41

42 45,0 4 40,3 35,0 25,0 22,9 15,0 5,0 7,3 3,5 Tabel 74. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule võimalusega olla soovi korral omaette palatis või eraldatult? 2011 aastal sai olla omaette 81,9%, 2013 aastal hindas võimalust olla omaette 82,3%. Aastal 2015 on tõusnud nii väga rahulolevate patsientide arv kui ka üsna rahulolevate patsientide hulk ja nende summa on sel aastal 85,4% ,42 8,47 4,72 9,91 9,65 9,26 33,51 34,36 48,42 47,91 30,88 54,49 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 75 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule võimalusega olla soovi korral omaette palatis või eraldatult? aastate lõikes Haiglatoiduga jäi täiesti rahule 455 inimest (38,8%), üldiselt jäi rahule 419 vastanut (35,7%). Üldiselt ei jäänud rahule 78 inimest (6,7%) ja üldse ei jäänud rahule 41 inimest (3,5%). Sellele küsimusele jättis aga vastamata 180 inimest (15,4%). 42

43 45,0 4 35,0 25,0 15,0 38,8 35,7 5,0 6,7 3,5 Tabel 76. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite haiglatoiduga rahule? Vaadates kliinikute kaupa siis taas 10 rahulolu oli diagnostikakliiniku patsientide poolt. Sellele järgnevad taastusravikliinik ja kirurgiakliinik. Kõige vähem jäid haiglatoiduga rahule silmakliiniku ja naistekliiniku patsiendid. Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik jah, väga 36,4 44,1 30,2 35,9 42,1 62,0 37,5 jah, üldiselt küll 63,6 38,6 35,8 28,1 37,0 14,0 46,4 ei, üldiselt mitte 0 5,1 8,9 0,8 7,6 4 10,7 ei, üldse mitte 0 3,2 3,6 0 2,9 20 1,8 Tabel 77. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite haiglatoiduga rahule? kliinikute kaupa 2011 jäid haiglatoiduga väga rahule 42,2% ja üsna rahule 41,8% vastanutest aastal on haiglatoiduga väga rahule jäänud 35% ja üldiselt rahule jäänud 42% vastanutest aastal on veidi tõusnud väga rahulolevate patsientide hulk (45,8%) ja on vähenenud nende patsientide koguhulk, kes ei ole haiglatoiduga rahul. 43

44 ,67 6,85 4,13 7,85 9,28 15,38 41,83 42,22 42,43 35,33 42,2 45,82 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 78 Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite haiglatoiduga rahule? aastate lõikes Haigla ruumide puhtuse ja korrashoiuga jäi täiesti rahule 68,9% (808) ja üldiselt rahule 23,3% (273) vastanutest. Üldiselt ei jäänud puhtusega rahule vaid 9 inimest (0,8%) ja üldse ei jäänud rahule kõigest 2 inimest (0,2%). Küsimusele ei vastanud 81 inimest (6,9%) , ,3 0,8 0,2 Tabel 79. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite ruumide puhtuse ja korrashoiuga rahule? Vaadates kliinikute kaupa rahulolu haigla ja ruumide puhtusega, siis on 10 rahulolu nii diagnostikakliinikul kui ka hooldusravikliinikul. 44

45 Diagnostikakliinik Kirurgiakliinik Naistekliinik Silmakliinik Sisekliinik Hooldusravikliinik Taastusravikliinik jah, väga 90,9 72,1 64,5 68,0 67,4 94,0 66,1 jah, üldiselt küll 9,1 24,0 26,0 10,2 26,9 6,0 30,4 ei, üldiselt mitte 0 0 2, ei, üldse mitte 0 0 0, Tabel 80. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite ruumide puhtuse ja korrashoiuga rahule? kliinikute kaupa 2011 aastal jäid haigla ruumide puhtuse ja korrashoiuga täiesti rahule 73% ja üsna rahule 24,4% aastal jäi haigla ruumide puhtuse ja korrashoiuga täiesti rahule 70,5% ja üldiselt rahule 28,6% vastanutest aastal on veidi tõusnud väga rahulolevate patsientide arv 74%-ni ja üsna rahulolevaid patsiente on 25% ,86 0,24 0,18 24,39 28, ,04 70,5 73,99 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 81. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite ruumide puhtuse ja korrashoiuga rahule? aastate lõikes 45

46 4.7. Haiglast väljakirjutamine Haiglaravil viibimise keskmine kestus oli 5,2 päeva (SD11,1). Varem on need olnud 2013 aastal 5,7 päeva, aastal 5,1 päeva ja aastal 5,9 päeva. Detailsemad tulemused ravi kestusest kliinikute kaupa on toodud tabelis 80. Keskmine Mediaan Ajavahemik Diagnostikakliinik 4, Kirurgiakliinik 3, Naistekliinik 2, Silmakliinik 1, Sisekliinik 5, Hooldusravikliinik 29, Taastusravikliinik 13, Tabel 82. Vastuste jaotus küsimusele Kui kaua Te ravil viibisite? 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40 5,30 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 Keskmine päevade arv 5,7 5,09 5,2 Tabel 83 Vastuste jaotus küsimusele Kui kaua Te ravil viibisite? keskmine päevade arv aastate lõikes Teise haiglasse viidi üle 84 inimest (7,2%), üle ei viidud 751 inimest (64,). Küsimusele ei märkinud vastust 338 inimest (28,8%). 46

47 7 6 64, ,2 jah ei Tabel 84. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teie ravi jätkub teises haiglas? ,23 91,38 89,94 4,77 8,62 6 ei jah Tabel 85. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teie ravi jätkub teises haiglas? aastate lõikes Haiglaravi pikkusega jäi rahule 790 inimest (67,4%) ja üldiselt jäi rahule 204 inimest (17,4%). Üldiselt ei jäänud rahule 30 inimest (2,6%) ja üldse ei jäänud rahule vaid 3 inimest (0,3%). 47

48 8 7 67, ,4 2,6 0,3 Tabel 86. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule haiglaravi kestusega? Eelnevate aastatega ei saa teha võrdlust, kuidas jäid rahule haiglaravi kestvusega, sest selline küsimus oli ankeedis esmakordselt. Vastanutest 796 inimest (67,9%) oli täiesti nõus väitega, et neile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi ning 17,6% (206) oli selle väitega üldiselt nõus. Küsimusele ei vastanud 146 inimest (12,5%) ,9 17,6 1,8 0,3 Tabel 87. Vastuste jaotus küsimusele Kas Teile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi? 2011 aastal oli selgituste piisavusega väga nõus 62,3% ja üldiselt nõus 34% vastanutest haiglajärgseks toimetulekuks aastal toimunud uuringus oli täiesti nõus 57% väitega, et neile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi ning 38%oli selle väitega üldiselt nõus on hüppeliselt tõusnud patsientide hulk, kes on jäänud väga rahule nõustamisega haiglajärgseks toimetulekuks. 48

49 ,14 1,2 0, ,05 37,94 77,51 62,25 57,17 ei, üldse mitte ei, üldiselt mitte jah, üldiselt küll jah, väga Tabel 88 Vastuste jaotus küsimusele Kas Teile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi? aastate lõikes Parendamist vajavad tegurid Valdkond Rahulolu % Seose tugevus Mõju Haiglatoit 44 0,27 15,1 Kaasamine raviotsuste tegemisse 49 0,29 15 Selgitused ravivõimalustele 64 0,37 13,2 Arsti aeg 63 0,35 13,1 Asjaajamise selgus 62 0,34 12,9 Selgitused ravimitele 57 0,29 12,5 Omaette palat 54 0,27 12,4 Õdede piisavus 65 0,34 12 Õdede usaldusväärsus 75 0,43 10,7 Lojaalsus 80 0,53 10,5 Privaatsuse tagamine 70 0,34 10,3 Arsti selgitused 71 0,35 10,1 Õdede empaatia 76 0,41 9,9 Arsti usaldusväärsus 76 0,41 9,8 Ooteaja pikkus 49 0,19 9,7 Tabel 89 Parendamist vajavad tegurid 49

50 Lisa 1: Vastuste protsendid ja vastanute arvud. nr ankeedis Küsimus Jah, väga Jah, üldiselt Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte Vastanuid % vastanutest Kas Te jäite haiglaraviga 78,16 rahule? 21,4 0, Kas tulete taas Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kui Teil tekib 79,75 19,89 0, vajadus haiglaravi järele? Kas te jäite rahule ooteaja 47,09 pikkusega? 39,44 9,71 3, Kas Teie tervis halvenes haiglaravi ootamise 4,14 10,54 32,75 52, perioodil? Kas saite ise valida, kuhu 29,96 ravile tulla? 24,14 18, Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega 58,66 35,54 4,44 1, haiglasse vastuvõtul? Kas enne operatsiooni selgitati Teile piisavalt, mis 72,76 toimub operatsiooni ajal ja 25 1,55 0, pärast seda? Kas Teil oli valusid haiglas 34,1 olemise ajal? 23,74 21,03 21, Kas Te saite valude leevendamiseks abi piisavalt 34,1 23,74 21,03 21, kiiresti? Kas jäite rahule privaatsuse tagamisega haiglasoleku 58,1 24,1 2,4 0, ajal? Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende 58,12 36,13 4,61 1, kõrvaltoimete kohta? Kas saite arstiga piisavalt 63,54 suhelda? 31,1 4,92 0, Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, 70,89 27,41 1,16 0, arusaadavad vastused? Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja 75,85 22,81 0,98 0, oskustega? Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside javõimaluste kohta Teie 63,92 31,34 4,07 0, haigusest? Kas Teid kaasati raviotsuste 50,1 tegemisse? 30,72 13,52 5,

51 Kas jäite rahule arstide 79,4 viisakusega? 15,5 0,5 0, Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega 74,39 24,65 0,79 0, õdede/ämmaemandate poolt? Kas jäite rahule õdede/ämmaemandate kättesaadavusega 75,35 23,85 0,62 0, vajadusel? Kas jäite õdede/ämmaemandate 74,29 usaldusväärsuse ja 24,73 0,8 0, oskustega rahule? Kas jäite rahule õdede/ämmaemandate poolt jagatud teabega 79 28,05 1,59 0, uuringute ja protseduuride kohta? Kas õdede vastused Teie küsimustele olid 69,1 26,3 0,7 0, arusaadavad? Kas jäite rahule õdede/ämmaemandate 79,47 19,82 0,53 0, viisakusega Kas Teie hinnangul oli õdesid/ämmaemandaid 65,15 31,19 3,03 0, piisavalt? Kas jäite rahule palatisse abi 70,16 kutsumise võimalusega? 26,92 2,12 0, Kas jäite rahule võimalusega olla soovi 54,49 korral omaette palatis või 30,88 9,91 4, eraldatult? Kas jäite haiglatoiduga 45,82 rahule? 42,2 7,85 4, Kas Te jäite ruumide puhtuse ja korrashoiuga 73, ,82 0, rahule? Kas jäite rahule haiglaravi 67,35 kestusega? 17,39 2,56 0, Kas Teile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma 77,51 terviseprobleemidega 6 2,04 0, pärast haiglaravi? 51

52 Lisa 2. Uuringus kasutatud ankeet IDA TALLINNA KESKHAIGLA Lugupeetud patsient! AS Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi 18, Tallinn Reg.nr e-post: Palume Teil vastata järgnevatele küsimustele, mille eesmärgiks on selgitada Teie rahulolu raviteenustega Ida- Tallinna Keskhaiglas. Küsitluse tulemused on aluseks meie töö parandamisel. Küsitlus on anonüümne, s.t üksikvastajate arvamusi välja ei tooda ja andmeid kasutatakse vaid üldistatult. Ankeedile vastamine on vabatahtlik. Küsimustega ankeedi kohta palume pöörduda kvaliteedispetsialist Kristel Taevere poole telefonil Täidetud ankeedid palume panna postkasti pealkirjaga Sinu tagasiside on meile oluline 1 Kas Te jäite haiglaraviga rahule? Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte 2 Kas tulete taas Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kui Teil tekib vajadus haiglaravi järele? Kindlasti tulen Pigem tulen Pigem ei tule Kindlasti ei tule Mõned küsimused haiglasse saabumise kohta 3 Kas Teie haiglasse tulek oli varem planeeritud? Jah, haiglaravi oli varem planeeritud 1 4 Kui kaua Te pidite haiglaravi ootama (alates eriarsti vastuvõtust, kus Teile öeldi, et vajate haiglaravi)? Ei, tulin erakorralise haigena (kiirabi, EMO) 2 Ei korral jätkake küsimusega 7 päeva või nädalat või kuud Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte 5 Kas Te jäite rahule ooteaja pikkusega? 6 Kas Teie tervis halvenes haiglaravi ootamise perioodil? Ei, üldse mitte 7 Kas saite ise valida haigla, kuhu ravile tulla? 52

53 8 Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuvõtul? Mõned küsimused ravi kohta 9 Kas Teile tehti operatsioon? Jah 1 Ei 2 Ei korral jätkake küsimusega Kas enne operatsiooni selgitati Teile piisavalt, mis toimub operatsiooni ajal ja pärast seda? 11 Kas Teilt võeti kirjalik nõusolek enne operatsiooni? 12 Kas Teil oli valusid haiglasoleku ajal? 13 Kas Te saite valu leevendamiseks abi piisavalt kiiresti? 14 Kas jäite rahule privaatsuse tagamisega haiglasoleku ajal? 15 Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta? Küsimused Teie raviarsti kohta 16 Kas saite arstiga piisavalt suhelda? 17 Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, arusaadavad vastused? 18 Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega? 19 Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside ja - võimaluste kohta Teie haigusest? 20 Kas Teid kaasati raviotsuste tegemisse? 21 Kas jäite rahule arstide viisakusega? Küsimused õdede/ämmaemandate kohta 22 Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega õdede poolt? Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte 23 Kas jäite rahule õdede kättesaadavusega vajadusel? 24 Kas jäite õdede usaldusväärsuse ja oskustega rahule? 25 Kas jäite rahule õdede poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta? 26 Kas õdede vastused Teie küsimustele olid arusaadavad? 27 Kas jäite rahule õdede viisakusega? 28 Kas Teie hinnangul oli õdesid piisavalt? 53

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava KINNITATUD Tervise- ja tööministri...09.2017 käskkirjaga nr... Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla funktsionaalse arengukava I etapi ambulatoorse eriarstiabi kinnitamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad Nele Parrest Teie 10.03.2014 nr 7-9/131500/1401100 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie 29.04.2014 nr 1.2-5/769-14-1 15193 TALLINN Seisukohad Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku kontrollkäigu

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Keskalbori kliendid

Keskalbori  kliendid Tartu Ülikool Arstiteaduskond Õendusteaduse osakond Eve Palotu ÜLE 45 AASTASTE ÕDEDE TERVISEVAEVUSED JA HAIGESTUMISEST TINGITUD TÖÖLT PUUDUMISE RISK AS IDA-TALLINNA KESKHAIGLAS Magistritöö õendusteaduses

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - Estonian - Practice Reasoning Test doc

Microsoft Word - Estonian - Practice Reasoning Test doc GLOBAALNE LOOGIKA TEST HARJUTAMISTEST COPYRIGHT 2008 PROCTER & GAMBLE CINCINNATI, OH 45202 U.S.A. HOIATUS: Kõik õigused kaitstud. Brošüüri ühtegi osa ei tohi mingilgi kujul ega moel paljundada ilma kirjaliku

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Info vähihaige hooldajale

Info vähihaige hooldajale INFO VÄHIHAIGE HOOLDAJALE Siin toodud info on mõeldud eelkõige vähihaigete hooldajatel, kuid sellest võib abi olla ka teistele. Välja on toodud mõned enamlevinud väljakutsed, millega hooldajad peavad rinda

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE 2012 www.icds.ee UURINGU TAUST... iii UURINGUTULEMUSTE ÜLDKOKKUVÕTE... 6 UURINGUTULEMUSED TEEMADE KAUPA... 12 1 Suhtumine ajateenistusse....

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode]

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode] Koduõendusteenuse kvaliteet 2010 aasta õendusdokumentatsiooni põhjal Jana Trolla Tartu 17.11.2011 Käesolev kliiniline audit järgneb 2005. aastal toimunud koduõendusteenuse auditile ning selles analüüsiti

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

Vastuvõtuajad üleriigilises digiregistratuuris LK 3 Hapnikubaari mõju LK 4 Epilepsiaõe vastuvõtt LK 5 Statsionaarsete patsientide rahulolu 10 aasta jo

Vastuvõtuajad üleriigilises digiregistratuuris LK 3 Hapnikubaari mõju LK 4 Epilepsiaõe vastuvõtt LK 5 Statsionaarsete patsientide rahulolu 10 aasta jo Vastuvõtuajad üleriigilises digiregistratuuris LK 3 Hapnikubaari mõju LK 4 Epilepsiaõe vastuvõtt LK 5 Statsionaarsete patsientide rahulolu 10 aasta jooksul LK 8 SISELEHT nr 220 august 2019 www.kliinikum.ee/leht

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

THKK 2004

THKK 2004 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo

Rohkem

MergedFile

MergedFile Vanemlusprogrammi Imelised aastad 2018. aasta tulemused Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2019 1 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem