aruanne AT

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "aruanne AT"

Väljavõte

1 Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru

2 Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega rahulolu tulemuste alusel. Küsitlus viidi läbi Turu-uuringute AS telefoniküsitluste keskuses Küsitlus toimus Valimi suurus oli inimest vanuses 1+ Küsitlus hõlmas kõiki, st 7 Eesti kohalikku omavalitsust Vastajate arvule valdades olid kehtestatud kvoodid: v.a. Piirissaare ja Ruhnu vald, küsitleti igast maapiirkonna vallast 1 inimest, linnadest rohkem (sh Tallinnas 1) Vastajate valik toimus juhuvalimi meetodil Lauatelefonidele helistades paluti vastama noorimat kodusolevat 1+ aastast meesliiget, meeste puudumisel noorimat naist selline meetod tagab kodust raskemini kättesaadava kontingendi parima esindatuse valimis Osa intervjuusid tehti mobiiltelefonide vahendusel, mis samuti soodustab raskesti tabatavate elanikegruppide kättesaadavust Küsitlustulemused on kaalutud vastajate soo ja vanuse järgi vastavusse riiklike demograafiaandmetega Tulemuste lubatud statistiline kõikumine antud valimi suuruse puhul on ±1,% Intervjuud viidi läbi vastajatega, kes ise või kelle pereliikmed olid viimase 1 kuu jooksul tundnud vajadust vähemalt ühe teenuse järele loetletud -st Tellija soovil on aruandes ja arvutitabelites linnapiirkonnaks loetud vaid Tallinn, Maardu, Viimsi vald, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve kokku moodustasid need valimist 1%

3 KOKKUVÕTE Keskmine rahulolu heal tasemel teenuste kättesaadavusega oli -pallisel skaalal,, sealjuures linnainimeste puhul oli keskmine rahulolu veidi kõrgem kui maainimeste puhul Teenuse vajajate poolt kujunes kõrgeim keskmine hinnang heal tasemel raamatukogu, lasteaia ja kooli kättesaadavusele Kõige madalama hinnangu korraliku teenuse kättesaadavusele pälvisid hooldekodud ja jalgrattateed maal (st maal ja väikelinnades), hooldekodud ning aktiviseerimis- ja kaugtöökeskused suurtes linnades Kõigi teenuste puhul oli nii neid, kes selle kättesaadavust kõrgelt hindasid, kui ka neid, kes kehvaks või väga halvaks pidasid Kõigi hinnangute kokkuvõttes võib tinglikult öelda, et kõige suurem oli rahulolu koolieelsete lasteasutuste teenuste kättesaadavusega (mille puhul oli vajajaid suhteliselt vähe), kõige väiksem tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ning transpordirajatistega

4 KÜSITLUSTULEMUSTEST Vastajatele loeti ette teenust, mis jagunesid valdkonda (tervishoiu- ja sotsiaalteenused, üldhariduskool, koolieelsed lasteasutused, vaba-ajakeskus või spordiobjektid, ühistranspordiga kaasnevad rajatised). Iga teenuse kohta küsiti, kas vastaja või keegi tema pereliikmeist on tundnud selle järele viimase 1 kuu jooksul vajadust. Teenuste kohta, mille järele oli vajadust tuntud, küsiti, kas seda on ka kasutatud ja mis hinnangu vastaja annaks heal tasemel teenuse kättesaadavusele. Üle poole vastajaskonnast (peredest) on tundnud aasta jooksul vajadust järgmiste teenuste järele (joonis 1): Perearst % Raamatukogu 7% Bussiootepaviljonid % Bussijaam 1% Rahvamaja % Vajajate arvu järgi olid pingerea lõpus spetsiifilisemat laadi teenused, nagu erilasteaed (alla 1% - inimest), lastekodu (1%), õpilaskodu (%), lastesõim (%) ja hooldekodu (%). Siiski ei olnud ühtki teenust, mille puhul vajajaid üldse poleks olnud. Linna- ja maarahva vajadused olid suures osas üpris ühesugused (joonises ja ). Vaid teenuse puhul oli erinevus märkimisväärne: rahvamaja, mida maainimesed vajasid kaugelt rohkem kui linnainimesed, ja reisiterminal, mille puhul oli olukord vastupidine. Väiksemad erinevused olid linna- ja maainimeste vastustes võimla, spordiväljaku ja jalgrattatee puhul, mida vajasid veidi sagedamini linnainimesed, ja raamatukogu, perearsti ja kooli spordirajatiste puhul, mis oli veidi sagedamini märgitud maainimeste poolt. Siiski ei olnud erinevused kuigi suured vajadus oli üsna suur olenemata elukohast. Kuigi teenuste grupeerimisel valdkondadesse tekib mulje, et et kõige suuremat vajadust tunti tervishoiu- ja sotsiaalteenuste järele (sest perearsti teenuseid vajasid peaaegu kõik), tuleb tulemuste terasemal uurimisel siiski nentida, et kõige laialdasemat huvi tunti vaba-aja veetmise ja spordiga seotud teenuste vastu.

5 KÜSITLUSTULEMUSTEST Teenustest, mida vaatamata vajadusele ei ole 1 kuu jooksul kasutatud, kerkisid mittekasutajate osakaalu järgi vajajate seas esiplaanile järgmised (joonised ): Vajati, kuid ei kasutatud Jalgrattatee % Päevakeskus % Lastesõim % Erilasteaed % (Nagu eespool kirjas, oli viimase teenuse puhul vajajate arv üsna väike. Kogu elanikkonnale tulemusi laiendades tuleb aga ka nende teenuste puhul tuhandeid vajajaid: 1%=ca 17 inimest. Muidugi tuleb silmas pidada ka statistilist viga ±1,%) Kõige enam oli vajadus kaetud perearsti, kooli, kooli spordirajatiste, lasteaia, raamatukogu ja reisiterminali puhul, mis on kõik üpris suure nõudlusega teenused. Linna ja maa võrdluses on enamus teenuseid olnud kasutatumad linnainimeste poolt, eriti mis puutub vaba-aja- ja sporditeenuseid ja transpordirajatisi. Laste-, õpilas-, hooldekodude ja ka lasteaiateenuse ning aktiviseerimis- ja kaugtöökeskuse puhul oli kasutajate osakaal vajajate seas veidi suurem maaelanike hulgas. Hinnanguid heal tasemel teenuste kättesaadavusele anti skaalal: =suurepärane, =hea, =rahuldav, =kehvavõitu, 1=halb. Saadud hinnangute proportsioonidest tuletati keskmine hinnang. Vastajad, kes hinnangut anda ei osanud, jäid keskmise hinnangu arvutamisest välja. Hinnanguid andsid vastajad, kes antud teenuse järele oli tundnud viimase 1 kuu jooksul vajadust. Kõige paremad keskmised hinnangud (vähemalt,) heal tasemel teenuse kättesaadavusele pälvisid järgmised teenused (joonised 7-): Raamatukogu, Lasteaed,1 Alg-, põhi-, keskkool, Erilasteaed, (selle puhul jättis küll vastajat -st vastamata, st see on ühe inimese hinnang)

6 KÜSITLUSTULEMUSTEST Kõige viletsamad keskmised hinnangud kättesaadavusele (alla hinde )anti: Jalgrattateed,7 Hooldekodud, Hinnangut suurepärane anti kõige enam raamatukogude (1%), lasteaedade (7%) ja õpilaskodude (%) kättesaadavusele. Hinnangu väga halb teenisid peale jalgrattateede (%)ja hooldekodude (%) rohkesti ka päevakeskused (%) ja ootepaviljonid (1%). Võttes lihtsa aritmeetilise tehtega kokku valdkondades sisalduvate teenustele antud hinnangud, võib öelda, et keskmiselt oli rahulolu suurim koolieelsete lasteasutuste grupi teenuste kättesaadavusega (,), seejärel vabaajateenuste ja üldhariduskooliga (mõlemad,1) ning lõpuks transpordirajatiste ja tervishoiu- ning sotsiaalteenustega (,7). Siiski tuleb silmas pidada, et iga grupp sisaldas üpris erineva taseme ning nõutavusega teenuseid ning üldistusse tuleks suhtuda ettevaatlikult. Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonnas oli hinnang kõrgeim perearsti, madalaim hooldekodu osas Üldhariduskooli puhul kõrgeim kool ise, madalam kooli spordirajatised Koolieelsed lasteasutused: parim lasteaed, madalaim lastesõim Vaba-ajakeskus, spordiobjektid: kõrgeim raamatukogu, madalaim jalgrattatee Transpordirajatised: kõrgeim reisterminal, madalaim ootepaviljonid

7 KÜSITLUSTULEMUSTEST Joonisel 1 on graafiliselt näha teenuste positsioonid vajaduse ja hinnangute järgi. Keskmise rahulolu ja keskmise vajaduse telg jagab pinna nelja ossa. Teenused, mis asuvad ülemises paremas sektoris, on vastajate üldkogumi seisukohast kõige enam nõutud ja samas ka kõige paremini kättesaadavad: perearst, raamatukogu, rahvamaja, võimla, spordiväljak ja kool. Ülemises vasakus sektoris on keskmisest nõutumad, ent keskmisest halvemini kättesaadavad teenused: ootepaviljonid, bussijaam, jalgrattatee, huvikeskus. Alumistes sektorites on vastavalt väiksema nõudluse, ent: hästi korraldatud teenused - kooli spordirajatised, reisiterminal, lasteaed, lastesõim, õpilaskodu, lastekodu halvemini kättesaadavad teenused aktiviseerimis- ja kaugtöökeskus, päevakeskus, hooldekodu Joonised 1 ja 1 demonstreerivad, kuidas erinevad linna- ja maaelanike arvamused heal tasemel teenuste kättesaadavusest võrreldes vajadusega nende järele. Kuna nn. maaelanikud moodustavad valimist põhiosa, on maaelanike joonisel (j.1) muutused võrreldes üldtulemustega peaaegu märkamatud. Linnaelanike puhul (joonis 1) aga võib näha, et enamnõutud teenustest on spordiväljakute kättesaadavus nihkunud keskmisest madalama rahulolu sektorisse, huvikeskused aga kõrgema rahulolu omasse. Väiksema nõudlusega teenustest on rahulolu suurenenud päevakeskuse, vähenenud aga lastekodu osas. Kõigi teenuste vajaduse ja kättesaadavusega rahulolu keskmised linna ja maa lõikes on järgmised: linn maa Keskmine vajadus 1,1 1, Keskmine rahulolu,71, Seega võib öelda, et vajadus teenuste järgi on maal pisut suurem kui linnas, sealjuures rahulolu heal tasemel teenuste kättesaadavusega madalam.

8 Vastajaskonna struktuur Kõik küsitletud n= Sugu Vanus Maakond Mees Naine 1- a. - a. - a. - a. - a. + a. Harjumaa Hiiuma a Ida-Virumaa Jõge vamaa Järvamaa Läänemaa Lääne-Virumaa Põlvamaa Pärnumaa Raplamaa Saaremaa Tartumaa Valgamaa Vilja ndima a Võrumaa Asulatüüp linn maa 1 1 % 7 1

9 1. Järgmiste teenuste/rajatiste järele tunti vajadust viimase 1 kuu jooksul. Kõik vastajad n= Tervishoiu- ja sotsiaalteenused 1 Vaba-ajakeskus või spordiobjektid ühistranspordirajatised Üldhariduskool 7 Koolieelsed lasteasutused sh 1 perearst raamatukogu 7 ootepaviljonid bussijaam rahvamaja, kultuurimaja 1 jalgrattatee võimla spordiväljak alg-, põhi- või keskkool huvikeskus kooli spordirajatised reisiterminal 1 lasteaed töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus 1 päevakeskus hooldekodu lastesõim õpilaskodu lastekodu 1 erilasteaed % 1

10 . Järgmiste teenuste/rajatiste järele tunti vajadust viimase 1 kuu jooksul. Linna/maapiirkondade lõikes linn n=7 maa n=1 perearst raamatukogu ootepaviljonid bussijaam rahvamaja, kultuurimaja jalgrattatee võimla spordiväljak alg-, põhi- või keskkool huvikeskus kooli spordirajatised reisiterm inal lasteaed töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus päevakeskus hooldekodu lastesõim õpilaskodu lastekodu erilasteaed % 1

11 . Järgmiste teenuste/rajatiste järele tunti vajadust viimase 1 kuu jooksul. Asustustüübi lõikes T ervishoiu- ja sotsiaalteenused Vaba-ajakeskus, spordiobjektid Ühistranspordirajatised Üldhariduskool Koolieelsed lasteasutused Sealhulgas: ootepaviljonid bussijaam reisiterminal raamatukogu rahvamaja, kultuurimaja jalgrattatee võimla spordiväljak huvikeskus lasteaed lastesõim lastekodu erilasteaed alg-, põhi- või keskkool kooli spordirajatised õpilaskodu perearst töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus päevakeskus hooldekodu % maa n=1 linn n=

12 . Teenuste kasutajaid vajajate seas viimase 1 kuu jooksul. n=antud teenuse vajajad T ERVISHOIU- JA SOT SIAALT EENUSED, SH perearstn= lastekodu n=1 töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus hooldekodu n= päevakeskus n= ÜLDHARIDUSKOOL, SH alg-, põhi- või keskkool n=11 kooli spordirajatised n=7 õpilaskodu n= KOOLIEELSED LASTUTUSED, SH lasteaed n= erilasteaed n= lastesõim n= Kasutas Ei kasutanud VABA-AJAKESKUS, SPORDIOBJEKTID, SH raamatukogu n=1 rahvamaja, kultuurimaja n=1 spordiväljak n=7 võimla n=1 huvikeskus n= jalgrattatee n= ÜHISTRANSPORDIRAJATISED, SH reisiterminal n= bussijaam n=1 ootepaviljonid n=1 7 % 1

13 . Teenuste kasutajaid vajajate seas viimase 1 kuu jooksul. Reastatud vajajate hulga järgi. n=antud teenuse vajajad perearstn= raamatukogu n=1 ootepaviljonid n=1 bussijaam n=1 rahvamaja, kultuurimaja n=1 jalgrattatee n= võimla n=1 spordiväljak n=7 alg-, põhi- või keskkool n=11 Kasutas Ei kasutanud huvikeskus n= kooli spordirajatised n=7 reisiterminal n= lasteaed n= töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus n= päevakeskus n= hooldekodu n= lastesõim n=7 õpilaskodu n= lastekodu n=1 erilasteaed n= 7 77 % 1

14 . Teenuste kasutajaid vajajate seas viimase 1 kuu jooksul. Asustustüübi lõikes linn maa ootepaviljonid n=linn/maa /1 bussijaam n=/1 reisiterminal n=1/7 raamatukogu n=/1 rahvamaja, kultuurimaja n=1/1 jalgrattatee n=/1 võimla n=/1 spordiväljak n=/ huvikeskus n=/1 lasteaed n=71/7 lastesõim n=1/1 lastekodu n=/1 erilasteaed n=/1 alg-, põhi- või keskkool n=1/ kooli spordirajatised n=1/7 õpilaskodu n=/ perearst n=/7 töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus n=7/1 päevakeskus n=1/1 hooldekodu n=1/1 %

15 7. Hinnang heal tasemel teenuste kättesaadavusele n=vajasid antud teenust suurepärane () hea rahuldav kehva võitu halb (1) ei oska öelda Keskmine 1- raamatukogu n=1 1 1, lasteaed n= 7 1,1 alg-, põhi- või keskkool n=11 erilasteaed n= õpilaskodu n= kooli spordirajatised n=7 reisiterminal n= võimla n=1 perearst n= lastekodu n=1 rahvamaja, kultuurimaja n= ,,,,1,,7,7,7,71 spordiväljak n=7, lastesõim n= , huvikeskus n= 1, bussijaam n=1 1 1, päevakeskus n=1 1 1, ootepaviljonid n=1 töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus n= hooldekodu n= ,1,, jalgrattatee n= 1,7 % % % % % 1%

16 . Hinnang heal tasemel teenuste kättesaadavusele n=vajasid antud teenust suurepärane () hea rahuldav kehva võitu halb (1) ei oska öelda Tervishoiu- ja sotsiaalteenused perearst lastekodu päevakeskus töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus hooldekodu ,7,7,,, Üldhariduskool alg-, põhi- või keskkool õpilaskodu kooli spordirajatised 1 1 1,,,1 Koolieelsed lasteasutused lasteaed erilasteaed lastesõim ,1,, raamatukogu Vaba-ajakeskus, spordiobjektid võimla rahvamaja, kultuurimaja spordiväljak huvikeskus jalgrattatee ,,7,71,,,7 Transpordirajatised reisiterminal bussijaam ootepaviljonid ,,,1 % % % % % 1%

17 . Hinnang heal tasemel teenuste kättesaadavusele. Linnaelanikud. n=vajasid antud teenust. suurepärane () hea rahuldav kehva võitu halb (1) ei oska öelda Keskmine 1- raamatukogu 1 1, päevakeskus 1 7 1,1 lasteaed 1, alg-, põhi- või keskkool 1, võimla erilasteaed õpilaskodu 7 1,,1, reisiterminal 1,7 rahvamaja, kultuurimaja 1,7 lastesõim,7 kooli spordirajatised 1 1 1,71 perearst 7, huvikeskus 1 1, spordiväljak 1, ootepaviljonid 1 7 7, bussijaam 1, jalgrattatee 1 1,1 lastekodu, töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus , hooldekodu ,7 % % % % % 1%

18 1. Hinnang heal tasemel teenuste kättesaadavusele. Maaelanikud. n=vajasid antud teenust. suurepärane () hea rahuldav kehva võitu halb (1) ei oska öelda Keskmine 1- raamatukogu 1, lasteaed 7,1 alg-, põhi- või keskkool 1 1, õpilaskodu 1 1, kooli spordirajatised reisiterminal lastekodu ,,,1 perearst 1,7 võimla 1,7 rahvamaja, kultuurimaja 1 7, spordiväljak 7 1, lastesõim 1 1, huvikeskus 1 1, bussijaam 1 1 1, töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus 1, päevakeskus 1 1, ootepaviljonid 1 1,1 hooldekodu 1 1,1 jalgrattatee 1 1, erilasteaed,, % % % % % 1%

19 . Keskmine hinnang heal tasemel teenuste kättesaadavusele Linna/maapiirkondade lõikes linn maa raamatukogu lasteaed alg-, põhi- või keskkool erilasteaed õpilaskodu kooli spordirajatised reisiterminal võimla perearst lastekodu rahvamaja, kultuurimaja lastesõim spordiväljak huvikeskus bussijaam päevakeskus ootepaviljonid töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus hooldekodu jalgrattatee 1 Keskmine hinnang 1-

20 1. Keskmine hinnang heal tasemel teenuste kättesaadavusele võrreldes vajadusega nende järele. n=kõik vastajad 1 perearst raamatukogu ootepaviljonid bussijaam Vajadus (%), keskm. 1, jalgrattatee rahvamaja, kultuurimaja võimla alg-, põhi- või keskkool kooli spordirajatised spordiväljak huvikeskus reisiterminal lasteaed töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus päevakeskus 1 Rahulolu (%), keskm., hooldekodu lastesõim õpilaskodu lastekodu

21 1. Keskmine hinnang heal tasemel teenuste kättesaadavusele võrreldes vajadusega nende järele. Linnaelanikud perearst Vajadus (%), keskm. 1,1 1 ootepaviljonid raamatukogu bussijaam võimla jalgrattatee spordiväljak alg-, põhi- või keskkool huvikeskus reisiterminal rahvamaja, kultuurimaja kooli spordirajatised lasteaed töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus laste sõim päevakeskus hooldekodu 1 Rahulolu (%), keskm.,71 laste kodu õpilaskodu erilasteaed

22 1. Keskmine hinnang heal tasemel teenuste kättesaadavusele võrreldes vajadusega nende järele. Maaelanikud perearst Vajadus (%), keskm. 1, 1 raamatukogu ootepaviljonid bussijaam jalgrattatee rahvamaja, kultuurimaja võimla alg-, põhi- või keskkool kooli spordirajatised spordiväljak huvikeskus reisiterminal lasteaed töötute tööleaitamis- ehk õppekeskus päevakeskus hooldekodu 1 Rahulolu (%), keskm., lastesõim õpilaskodu lastekodu erilasteaed

23 Projektirühm Küsimustik ja aruanne: Hella Kaldaru Küsitluse koordineerijad: Kea Väinoja Programmeerimine, tabeltöötlus: Kaire Siimon Graafilised tööd: Hella Kaldaru Kontakt: Telefon: Faks: 77 E-post: Kodulehekülg: Aadress: Tatari, 1 Tallinn

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel post@turu-uuringute.ee www. turu-uuringute.eu SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST...

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas 24.09.2014 järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (edaspidi ka keskus), et saada ülevaadet 2013.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener Majandus- ja taristuministri 30.04.2015. a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LIS 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Meetme 1.3 uuring_2010

Meetme 1.3 uuring_2010 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Nõuandeteenuste mõju põllumajandus- ja metsandussektorile Uuring Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.3 Nõuandesüsteemi

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Nr

Nr Protokoll nr 65 LISA Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni 07.11.2012 koosoleku (protokoll nr 65, päevakorrapunkt nr 5) OTSUS: Teha 2012. aasta II

Rohkem

Tallinn 2018

Tallinn 2018 Tallinn 2018 Uuring on valminud Sotsiaal- ja Kultuuriministeeriumi tellimusel ning rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA) tegevuse

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal)

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal) Eesti Konjunktuuriinstituut Estonian Institute of Economic Research Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015 (elanike hinnangute alusel) Tallinn Mai 2016 Aruande koostajad: Elmar Orro,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Rahandusministri 11. detsembri a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartne

Rahandusministri 11. detsembri a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartne Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartnerite koodid Kood Registrinumber Üksuse nimetus Alates

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES SPRINT 2.03.2013.a M14 1870m 11KP 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:18.13 00:18.13 2. Villu Serv Põlvamaa EST 00:19.01 +0:48 3. Kaarel Vesilind Harjumaa EST 00:20.33 +2:20 4. Marten Kuusmann Ida-Virumaa

Rohkem

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr M14 2820m LÜHIRADA 3.märts 2013.a. 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00:27.12 00:27.12 2. Andris Sarksna Ogre OK LAT 00:27.52 +0:40 3. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:31.32 +4:20 4. Villu Serv Põlvamaa

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s )

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s ) UURINGU VORM Maakondade kaardistus sotsiaalteenuste olemasoleva olukorra osas aastal 2015 Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Ida-Viru MAAKOND Koostaja Lauri Jalonen, Vanemkonsultant,

Rohkem