1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1"

Väljavõte

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13

2 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika Andmete analüüs Uuringu valim Vastanute iseloomustus: sugu, vanus ja vastamise keel Vastanute elukoht Uuringu statistilised kokkuvõtted Üldine rahulolu ja lojaalsus Haiglasse saabumine Ravi haiglas Rahuolu raviarstiga Rahulolu õdede ja ämmaemandatega Rahulolu haiglaga Haiglast väljakirjutamine Lisa 1: Vastuste protsendid ja vastanute arvud.... Lisa 2: Uuringus kasutatud ankeet

3 1. Uuringu läbiviimise metoodika Statsionaarsete patsientide uuring viidi läbi Uuringus osalejad täitsid paberküsimustiku, mille aluseks oli PATH töörühmas välja töötatud eesti- ja venekeelne ankeet. Küsitleti nii statsionaarseid kui päevaravi patsiente. Küsitluse viisid läbi õed vanemõdede eelneva juhendamise alusel. Patsientidel paluti küsimustik täita viimasel haiglaravi päeval. Kui patsient ei saanud oma tervisliku seisundi tõttu ankeeti ise täita, võis ankeedi täita õde patsiendi ütluse alusel. Kui patsiendiga oli haiglas kaasas hooldaja (näiteks lapsevanem), võis ankeedi paluda täita temal. Statsionaarsete patsientide rahulolu uuringu eesmärk oli selgitada patisentide rahulolu raviteenuste ning haiglaravi erinevate valdkondadega Ida-Tallinna Keskhaiglas. Patsientidel paluti hinnata arstide ja õdede usaldusväärsust ning oskusi, teavet raviviiside ja võimaluste kohta, raviteenuste kättesaadavust ning haigla olmet. Küsimustikule vastamine oli vabatahtlik ja vastaja jäi anonüümseks. Täidetud ankeedid paluti patsientidel panna kasti Teie arvamus on meile tähtis. Lisas 2 on toodud eestikeelne ankeet. 2. Andmete analüüs Andmed analüüsiti programmide STATA ja EXCEL abil. Kategooria tunnustel on esitatud absoluutne ja suhteline sagedus (vaatluste arv ja protsent). Pideva tunnuse puhul (näiteks ooteaja pikkus) on esitatud keskmine, standardhälve (SD), mediaan, miinimum ja maksimum. Protsentide vahelist erinevust võrreldi hiiruut testi abil ja keskmiste vahelise statistiliselt olulise erinevuse kontrollimiseks kasutati t-testi. Andmete analüüsi teostasid Katrin Lang ja Sigrid Vorobjov Teadusosakonnast. 2

4 3. Uuringu valim Kokku trükiti ja edastati osakondadesse patsientidele täitmiseks 4154 struktuuriüksuste nimede ja koodidega ankeeti (2770 eestikeelset ja 1384 venekeelset ankeeti). Ankeedi täitis 1388 patsienti. 11. aastal oli see arv 940 (analüüsiks kõlbulikud olid 919 küsimustikku), 09. aasta uuringus oli valimis 733 inimest. Tabelis 1 on toodud ankeetide vastamismäär kokku, mis oli 33, ja vastavad määrad kliinikute kaupa. On näha, et kõige kõrgem vastamismäär oli diagnostikakliinikus ning kõrgemad vastamismäärad olid veel kirurgia ja taastusravikliinikus. Tabel 1. Ankeetide vastamismäär kliinikute lõikes. Kliinik Ankeete väljastati Ankeete tagastati Tagastamise diagnostika kirurgia naiste silma sise hooldusravi taastusravi Kokku Vastanute iseloomustus: sugu, vanus ja vastamise keel Küsimustikule vastanutest 68 olid naised ja 32 olid mehed, 64 inimest oli jätnud soo küsimuse vastamata. 11. aastal oli valimis 69 naised ja 31 mehed. Vastanute keskmine vanus oli 52,9 aastat (SD=,2). Noorim vastaja oli 3 (küsimustiku täitis lapsevanem) ja vanim vastaja 96 aastane. Oma vanuse jättis märkimata 82 vastajat. Joonisel 1 on toodud vastajate vanuse jaotus. On näha, et enim on esindatud vanemad vanusgrupid nagu ja 56-65, aga ka noorem vanusgrupp aastat. 3

5 25,0,0 17,2 17,0 19,6 15,0,0,4,3 11,7 13,8 5,0 0,0 < vanus aastates Joonis 1. Vastajate vanuseline jaotus vanusgruppide lõikes. Joonisel 2 on toodud vastajate jaotus vanusgruppides aastate lõikes. Sellelt on näha, et vaadeldud aastatel on toimunud väga väikesed muudatused vastajate vanuselises profiilis. kuni üle Joonis 2. Vastajate jaotus vanusgruppidesse uuringuaastate lõikes. Järgnevalt on toodud vastajate vanuseline jaotus kliinikute lõikes (joonis 3). Kliinikute nimetuste järel sulgudes on toodud vastajate arvud. On näha, et naistekliinikus, 4

6 diagnostikakliinikus ja kirurgiakliinikus on vastajad nooremates vanusgruppides ning ülejäänud kliinikutes on rohkem vastajaid vanemates vanusgruppides. Taastusravikliinik (53) Sisekliinik (402) Silmakliinik (162) Naistekliinik (276) Kirurgiakliinik (411) Hooldusravikliinik (64) Diagostikakliinik () < Joonis 3. Vastajate vanuseline jaotus (vanusgrupid) kliinikute lõikes Täideti 893 (64) eestikeelset ja 495 (36) venekeelset küsimustikku Vastanute elukoht Tulemused vastanute elukoha kohta on toodud joonisel 4. Tuleb märkida, et elukohta ei kirjutanud ankeeti umbes neljandik ankeedile vastanutest. Üle poolte vastanutest elas Tallinnas ning Harjumaal ja mujal Eestis kummaski elas umbes viiendik vastanutest. Venemaa märkis elukohaks 17 vastanut ehk 1,6. 5

7 Tallinn 54,8 Harjumaa,8 muu Eesti 22,8 Venemaa 1, Joonis 4. Vastanute elukohtade jaotus. Järgnevalt on toodud vastanute elukoha võrdlus aastate lõikes (joonis 5). Tulemustest on näha, et see on aastate lõikes jäänud samaks. Tallinn Harjumaa muu Eesti Joonis 5. Vastanute elukohtade jaotus uuringuaastate lõikes. 6

8 4. Uuringu statistilised kokkuvõtted Tulemuste protsentuaalsed jaotused ja konkreetsetele küsimustele vastajate arvud on toodud Lisas Üldine rahulolu ja lojaalsus Küsimusele Kas Te jäite haiglaraviga rahule? vastas Jah, väga 70,7 ning Jah, üldiselt küll 29,0 küsimustikule vastanutest. Tulemused on toodud joonisel 6. Teisi vastusevariante, Ei, üldiselt mitte ja Ei, üldse mitte vastas kokku ainult 0,3 ehk 4 vastajat. Tulemused näitavad seega, et haiglaraviga oli rahul 99,7 vastanutest , ,3 Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei Joonis 6. Vastuste jaotus küsimusele Kas Te jäite haiglaraviga rahule?. Järgnevalt analüüsime vastuseid küsimusele Kas tulete taas Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kui Teil tekib vajadus ravi järele?. Sellele küsimisele jättis vastamata ainult 4 ankeedi täitnutest. Vastavad tulemused on toodud joonisel 7. Enamus vastajatest (99, 1316 vastajat) oli nõus taas tulema Ida-Tallinna Keskhaiglasse haiglaravile (vastused Kindlasti tulen (77,1) ja Pigem tulen (21,8) ), kusjuures varianti Kindlasti tulen valis üle 7

9 kolmveerandi vastanutest. Samuti väärib märkimist, et varianti Kindlasti ei tule vastas ainult 4 inimest , ,8 0,8 0,3 Kindlasti tulen Pigem tulen Pigem ei tule Kindlasti ei tule Joonis 7. Vastuste jaotus küsimusele Kas tulete taas Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kui Teil tekib vajadus ravi järele?. Patsientidel paluti ringitada nende jaoks kolm kõige olulisemat küsimust ankeedis. Vastajatest 481 ringitas ühe, 459 ringitas kaks ning 424 patsienti kolm kõige olulisemat küsimust. Seega oli nende küsimuste osas vastamismäär umbes kolmandik kõigist ankeedile vastanutest ja neid vastuseid ei saa pidada küsitletute suhtes esinduslikuks. Tähtsamad tulemused on siiski toodud Tabelis 2, kus vastavate variantide ringitamised on kokku summeeritud. On näha, et esikohal on küsimused, mis puudutavad arstidega suhtlemist ja rahulolu arstide usaldusväärsuse ja oskustega. Ka sageduselt järgmised küsimused puudutavad arstidega kokkusaamise sagedust, arstide poolt küsimustele vastamist jms suhtlemisega seotut (olulisuse järjekord 3-4 ja 6-7). Veel on tähtsaks peetud küsimusi õdede/ämmaemandate usaldusväärsuse, oskuste, kättesaadavuse ja viisakuse kohta (olulisuse järjekord 5, -13). 8

10 Tabel 2. Ankeedis küsitud kõige olulisemad küsimused. Küsimuse olulisuse järjekord Küsimus Küsimuse nr ankeedis Seda küsimust ringitanute arv 1 Kas saite arstiga piisavalt suhelda? Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega? Kui sageli Te kohtusite oma raviarstiga? Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, arusaadavad 4 vastused? Kas jäite õdede/ämmaemandate usaldusväärsuse ja 5 oskustega rahule? Kas enne operatsiooni selgitati Teile piisavalt, mis toimub operatsiooni ajal ja pärast seda? 61 7 Kas Teile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi? Kas Teie tervis halvenes haiglaravi ootamise perioodil? Kas jäite rahule varustuse ja aparatuuri kaasaegsusega? Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse -13 vastuvõtul? Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside ja-võimaluste kohta Teie haigusest? Kas jäite rahule õdede/ämmaemandate kättesaadavusega vajadusel? Kas jäite rahule õdede/ämmaemandate viisakusega? Haiglasse saabumine Haiglasse tulek oli planeeritud varem 72 (969 vastajal), ligi kolmandik (28, 368 vastajat) saabus haiglasse erakorralise haigena kiirabi või erakorralise meditsiini osakonna kaudu. Kõige enam oli planeeritud haigeid diagnostika- ja silmakliinikus, kõige vähem hooldusravikliinikus (tabel 3). 9

11 Tabel 3. Haiglaravile saabumise planeeritus eri kliinikute lõikes Kliinik Haiglaravi oli varem planeeritud () Tuli erakorralise haigena () diagnostika 95 5 kirurgia naiste silma- 90 sise hooldusravi taastusravi Planeeritud haiglaraviga patsientide keskmine ooteaeg, alates eriarsti vastuvõtust, mil talle öeldi, et vajab haiglaravi, oli 51 päeva (SD=76,5). Üle poolte (64, 473 vastajat) ootas haiglaravi kuni üks kuu, 95 sai haiglaravile hiljemalt poole aasta jooksul (joonis 8) , ,2 6,9 4,6 16,8 0p 1p 2p 3-p p- 1k 13,7 ooteaja pikkus 8 9,7 4,2 0,4 1-2k 2-3k 3-6k 6k-1a üle 1a Joonis 8. Haiglaravi ooteaja kestus ( vastanutest). Kõige pikem keskmine ooteaeg haiglaravile oli kirurgiakliinikus (82 päeva) ja silmakliinikus (69 päeva) ning kõige lühem oli naistekliinikus (14 päeva) ja hooldusravikliinikus (15 päeva) (tabel 4).

12 Tabel 4. Haiglaravi ooteaeg päevades kliinikute lõikes. Kliinik keskmine standardhälve mediaan vahemik diagnostika , kirurgia 81,5 85, naiste- 14,1 39, silma- 68,9 86, sise- 24,9 59, hooldusravi 14,7, taastusravi 50,0 75, Küsimusele, kas jäädi rahule ooteaja pikkusega, vastas 904 inimest, kelle haiglasse tulek oli varem planeeritud. Tulemused on toodud joonisel ,7 36,8 11,8 5,6 Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte Joonis 9. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule ooteaja pikkusega. Valdavalt oldi ooteaja pikkusega rahul, väga rahul oli 36,8 (333 vastanut) ja üldiselt rahul 45,7 (413 vastanut). Üldse ei olnud ooteaja pikkusega rahul 51 vastanut ehk 5,6. Plaanilised haiged, kes pidid haiglaravi kauem ootama, olid ooteaja pikkusega vähem rahul. Ooteajaga mitte rahul olnud patsientide keskmine ootega oli 3 päeva ja ooteajaga rahulolnud patsiendid ootasid keskmiselt 39 päeva (p<0,001). 11

13 11,7 (3 inimest) nn. plaanilistest haigetest nõustus, et nende tervis üldiselt halvenes haiglaravi ootamise ajal ja 2,7 (24 inimest) vastas, et nende tervis halvenes väga. Pooled uuritavatest (52, 640 inimest) vastas, et sai ise valida haigla, kuhu ravile tulla (vastasid Jah väga ja Jah, üldiselt küll ). Planeeritud haigetest 53 (473 inimest) ja erakorralistest haigetest 47 (145 inimest) nõustus, et sai ise valida haigla, kuhu ravile tulla. Asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuvõtul jäi väga rahule 56 (728 vastanut) ja üldiselt rahule 38 (500 vastanut). Tulemused on toodud joonisel. Kokku ei jäänud asjaajamise kiiruse ja selgusega rahule (vastuse variandid Ei, üldiselt mitte ja Ei üldse mitte ) 77 vastanut ehk ligikaudu , , Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte 4,3 1,6 Joonis. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuvõtul. Aastal 11 jäi asjaajamise selguse ja kiirusega väga rahule 59 ja 09 aastal

14 4.3. Ravi haiglas Uuringus osalenud patsientidest 55-le (724 vastanule) tehti operatsioon. Nendest, kellele operatsioon tehti, leidis 96, et said piisavalt informatsiooni ja selgitust operatsiooni kohta. 99 vastas, et neilt võeti kirjalik nõusolek operatsiooniks. Haiglasoleku ajal oli valusid 65 (673) vastanutest, kellest 33 vastas Jah väga ja 26 vastas Jah, üldiselt küll. Valude leevendamiseks sai abi piisavalt kiiresti 66 (395) ja 29 (176) jäi valude leevendamisega üldiselt rahule. Varustuse ja aparatuuri kaasaegsusega jäi väga rahule 69 (801) ja üldiselt rahule 29 (331) vastanutest. Aastal 11 jäi aparatuuriga väga rahule 54 ja 09 aastal 53. Teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta oli väga rahul 53 (585) ja üldiselt rahul 39 (432). Üldse ei olnud rahul 2 vastanutest. Läbi aastate on need protsendid jäänud üldiselt samaks, 11 aastal oli väga rahul teabega 54 ja 09. aastal Rahuolu raviarstiga Ligi kaks kolmandikku vastanutest oli väga nõus väitega, et sai arstiga piisavalt suhelda (806 inimest). Need protsendid vastavad 11. aasta uuringu tulemustele. Kui lisada ka need vastanud, kes olid selle väitega üldiselt nõus (416 vastanut), siis saame 95 vastanutest. 5 ehk 67 vastanut ei olnud nõus väitega, et sai raviarstiga suhelda, enamus neist ei olnud üldiselt sellega nõus ning vaid 15 vastanut ei olnud selle väitega üldse nõus. Täpsemad tulemused on toodud joonisel

15 , ,3 0 Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte 4 1,1 Joonis 11. Vastuste jaotus küsimusele Kas saite arstiga piisavalt suhelda. 97 vastanutest (1250) väitis, et sai arstilt oma küsimusele piisavad ning arusaadavad vastused, ning ainult inimest (0,8) ei olnud selle väitega üldse nõus. Vastajad, kes olid enam rahul sellega, et arst suhtles nendega piisavalt, olid saanud oma küsimustele ka rohkem piisavaid ja arusaadavaid vastuseid (p=0,000). Arstide usaldusväärsuse ja oskustega jäi rahule 99 vastanutest (1274 inimest). Ainult 13 inimest vastas, et nad ei jäänud üldiselt sellega rahule ning 3 inimest, et nad ei jäänud üldse sellega rahule. Vastajad, kes olid enam rahul sellega, et arst suhtles nendega piisavalt, jäid rohkem rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega (p=0,000). Teabega erinevate raviviiside ja võimaluste kohta oma haigusest jäi täiesti või üldiselt rahule 95 (1170) sellele küsimusele vastanud patsientidest. Aasta 11. uuringus oli selliseid vastajaid 94. Selle väitega ei nõustunud üldiselt 52 ja üldse mitte vastanut, mis kokku moodustas 5. Vastajad, kes olid enam rahul sellega, et arst suhtles nendega piisavalt, jäid rohkem rahule arstide teabega erinevate raviviiside ja võimaluste kohta oma haigusest (p=0,000). Arstide viisakusega jäi rahule 1276 inimest ehk 99 vastanutest. Sellega jäi väga rahule 84 ja üldiselt rahule 15 vastanuist. Need tulemused on samad kui 11. aasta uuringus. Arstide 14

16 viisakusega ei jäänud üldiselt rahule 9 inimest ja üldse ei jäänud sellega rahule 3 inimest, mis moodustas kokku 1 sellele küsimusele vastanutest. Haiglas viibides kohtus oma raviarstiga iga päev 794 patsienti (63), ning mõned korrad haiglas oleku jooksul 3 patsienti (26). Igapäevaselt raviarstiga kohtunud patsientide hulk oli suurem kui 11. aastal, mil see oli 56. Jooniselt 12 on näha, et kõikides kliinikutes välja arvatud diagnostikakliinikus kohtusid pooled kuni kolmveerand patsientidest oma raviarstiga iga päev. Taastusravikliinik (53) Sisekliinik (402) ,3 Silmakliinik (162) Naistekliinik (276) Kirurgiakliinik (411) Hooldusravikliinik (64) ,7 1,7 Diagostikakliinik () iga päev mõned korrad haiglas oleku jooksul ühe korra haiglas oleku jooksul ei kohtunud üldse Joonis 12. Patsientide raviarstiga kohtumise sageduse jaotus kliinikute lõikes Rahulolu õdede ja ämmaemandatega Joonisel 13 on toodud tulemused väite kohta, kas jäädi rahule oma murede ja soovide mõistmisega õdede/ämmaemandate poolt. On näha, et 69 vastanutest (899) oli selle väitega täiesti nõus ja 29 (381) üldiselt nõus. Kokku oli seega nõus 99 vastanutest. Ainult üks vastaja ei olnud selle väitega üldse nõus. 15

17 , ,4 1,2 0,1 Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte Joonis 13. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega õdede/ämmaemandate poolt? Andmed on üldiselt kooskõlas 11. aasta uuringuga, kus selle väitega oli täiest nõus 72 ja üldiselt nõus 26 uuritutest. Kui võtta võrdluseks ka 09. aasta tulemused, siis võib täheldada mõningast langust selle väitega täiesti nõustunute osakaalus, kuna 09. aastal oli see 81. Õdede/ämmaemandate kättesaadavusega vajadusel jäi täiesti rahule 72 (9) ja üldiselt rahule 26 (336) vastajat. Need tulemused on heas kooskõlas 11. aasta uuringuga (vastavad protsendid olid täpselt samad). Järgnevalt küsiti rahulolu õdede/ämmaemandate usaldusväärsuse ja oskustega. Tulemused näitavad, et täiesti oli sellega rahul 72 (917) ja üldiselt rahul 27 (347). Ainult üks vastaja ei olnud selle väitega üldse nõus. Need tulemused on heas kooskõlas 11. aasta uuringuga (vastavad protsendid olid 73 ja 26). Õdede/ämmaemandate poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta jäi väga rahule 64 (804) ja üldiselt rahule 33 (416) vastanutest. Patsiendid, kes jäid rohkem rahule õdede/ämmaemandate usaldusväärsuse ja oskustega, jäid rohkem rahule ka nende poolt jagatud teabega (p=0,000). Mõnevõrra väiksem nõustujate osakaal oli väitega, kas patsientidele selgitati piisavalt, kuidas kodus toime tulla. Täiesti nõustus selle väitega 55 (640) ning osaliselt 37 (427), ning kokku 8 ei nõustunud üldiselt või osaliselt, seejuures patsienti (1,7) ei nõustunud selle väitega üldse. 16

18 Õdede/ämmaemandate viisakusega jäi täiesti rahule 76 (973) ja osaliselt rahule 22 (284) vastanutest. Need tulemused on heas kooskõlas 11. aasta uuringuga (vastavad protsendid olid 78 ja 22). Õdede/ämmaemandate arvu piisavusega oli täiesti rahul 61 (763) ja üldiselt rahul 31 (385) vastanut. Need tulemused on heas kooskõlas 11. aasta uuringuga (vastavad protsendid olid 61 ja 35) Rahulolu haiglaga Haigla ruumide puhtuse ja korrashoiuga jäi täiesti rahule 71 (894) ja üldiselt rahule 29 (363) vastanutest. Need tulemused on heas kooskõlas 11. aasta uuringuga (vastavad protsendid olid 73 ja 24). Selle väitega mittenõustujate osakaal oli alla ühe protsendi (osaliselt ei nõustunud 8 ja üldse ei nõustunud 3 patsienti). Palatisse abi kutsumise võimalusega jäi täiesti rahule 65 (765) ja üldiselt rahule 32 (372) vastanutest. Need tulemused on heas kooskõlas 11. aasta uuringuga (vastavad protsendid olid 63 ja 33). Järgnevalt on analüüsitud tulemusi väitele, kuidas oldi rahul võimalusega olla soovi korral omaette palatis või eraldatult. Vastuste jaotus on toodud joonisel , ,4 30 9,3 8,5 0 Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte Joonis 14. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite rahule võimalusega olla soovi korral omaette palatis või eraldatult? 17

19 On näha, et võrreldes eelmiste küsimustega on nõustumise protsendid mõnevõrra madalamad ning et mittenõustujaid on kokku 17 (178). Eelmises uuringus 11. aastal olid selleväitega täiesti ja üldiselt nõustunute protsendid samad. Kõige madalam täiesti väitega rahul olnud vastajate osakaal on haigla toiduga rahulolu puhul, (joonis 15) kus väitega on täiesti nõustunud 35 (418) ja üldiselt nõustunud 42 (502) vastanutest. Võrreldes 11. aasta uuringuga on täiesti rahul olnute osakaal langenud (11. a. 42). Mittenõustujad moodustavad kokku , , ,4 5 0 Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte 6,9 Joonis 15. Vastuste jaotus küsimusele Kas jäite haiglatoiduga rahule? 4.7. Haiglast väljakirjutamine Haiglaravil viibimise keskmine kestus oli 5,7 päeva (SD,1). Varem on need olnud 09. aastal 5,9 päeva ja 11. aastal 5,1 päeva. Detailsemad tulemused ravi kestusest kliinikute kaupa on toodud tabelis 5. 18

20 Tabel 5. Haiglaravi kestus päevades kliinikute lõikes. Kliinik keskmine standardhälve mediaan vahemik diagnostika 4,3 0, kirurgia 3,8 4, naiste- 3,3 3,6 2 0,5 26 silma- 2,4 3,5 1,5 0,5 30 sise- 5,4 4,3 5 0,5 47 hooldusravi 32,1 24, taastusravi 14,6 24, kokku 5,7, Vastanutest 9-l jätkus ravi mõnes teises haiglas. Vastanud patsientidest 3 (36) leidis, et neid kirjutati liiga vara haiglast välja ja 23 (268) leidis, et neid kirjutati üldiselt liiga vara haiglast välja. Eelmise uuringu tulemused 11. aastal andsid vastavateks protsentideks 3 ja 26). Vastanutest 57 (666) oli täiesti nõus väitega, et neile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi ning 38 (442) oli selle väitega üldiselt nõus. Eelmise uuringu tulemused 11. aastal andsid vastavateks protsentideks 62 ja 3. Kokku 5 vastanutest ei olnud selle väitega nõus, sealhulgas 14 inimest (1,2), kes ei olnud sellega üldse nõus. 19

21 Lisa 1: Vastuste protsendid ja vastanute arvud. nr ankeedis Küsimus Jah, väga Jah, üldiselt Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte vastanutest 1 Kas Te jäite haiglaraviga rahule? 70,7 29,0 0,07 0, Kas tulete taas Ida-Tallinna keskhaiglasse, kui Teil 77,1 21,8 0,8 0, tekib vajadus haiglaravi järele? 5 Kas te jäite rahule ooteaja pikkusega? 36,8 45,7 11,8 5, Kas Teie tervis halvenes haiglaravi ootamise 2,7 11,7 39,3 46,4 884 perioodil? 7 Kas saite ise valida, kuhu ravile tulla? 29,2 22,8,0 27, Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega 55,3 38,4 4,3 1, haiglasse vastuvõtul? Kas enne operatsiooni selgitati Teile piisavalt, mis 66,7 29,2 2,6 1,4 643 toimub operatsiooni ajal ja pärast seda? 12 Kas Teil oli valusid haiglas olemise ajal? 32,9 25,7 22,6 18, Kas Te saite valude leevendamiseks abi piisavalt kiiresti? 66,1 29,4 3,0 1, Kas jäite rahule varustuse ja aparatuuri 69,4 28,7 1,5 0, kaasaegsusega? 15 Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende 52,9 39,0 6,5 1,6 17 kõrvaltoimete kohta? 16 Kas saite arstiga piisavalt suhelda? 62,5 32,3 4,0 1, Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, 68,7 28,4 2,1 0, arusaadavad vastused? 18 Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega? 76,5 22,2 1,0 0, Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside javõimaluste 60,1 34,2 4,2 0, kohta Teie haigusest? Kas jäite rahule arstide viisakusega? 84,4 14,7 0,7 0, Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega õdede/ämmaemandate poolt? 69,4 29,4 1,2 0, Kas jäite rahule õdede/ämmaemandate 72,3 26,4 1,2 0, kättesaadavusega vajadusel? 24 Kas jäite õdede/ämmaemandate usaldusväärsuse ja 72,0 27,2 0,7 0, oskustega rahule? 25 Kas jäite rahule õdede/ämmaemandate poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta? 64,3 33,3 2,1 0, Kas õed/ämmaemandad selgitasid Teile piisavalt, 55,0 36,7 6,5 1, kuidas kodus toime tulla? 27 Kas jäite rahule õdede/ämmaemandate viisakusega 76,4 22,3 1,0 0, Kas Teie hinnangul oli õdesid/ämmaemandaid 61,3 31,0 4,8 2, piisavalt? 29 Kas jäite rahule palatisse abi kutsumise võimalusega? 65,1 31,7 2,2 1, Kas jäite rahule võimalusega olla soovi korral omaette 47,9 34,4 9,3 8,5 04 palatis või eraldatult? 31 Kas jäite haiglatoiduga rahule? 35,3 42,4 15,4 6, Kas Te jäite ruumide puhtuse ja korrashoiuga rahule? 70,5 28,6 0,6 0, Kas Teie arvates kirjutati Teid haiglast välja liiga 3,1 23,0 32,1 41, vara? 36 Kas Teile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi? 57,2 37,9 3,7 1, Vastanuid

22 Lisa 2. Uuringus kasutatud ankeet 21

23 22

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava KINNITATUD Tervise- ja tööministri...09.2017 käskkirjaga nr... Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla funktsionaalse arengukava I etapi ambulatoorse eriarstiabi kinnitamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad Nele Parrest Teie 10.03.2014 nr 7-9/131500/1401100 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie 29.04.2014 nr 1.2-5/769-14-1 15193 TALLINN Seisukohad Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku kontrollkäigu

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE 2012 www.icds.ee UURINGU TAUST... iii UURINGUTULEMUSTE ÜLDKOKKUVÕTE... 6 UURINGUTULEMUSED TEEMADE KAUPA... 12 1 Suhtumine ajateenistusse....

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode]

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode] Koduõendusteenuse kvaliteet 2010 aasta õendusdokumentatsiooni põhjal Jana Trolla Tartu 17.11.2011 Käesolev kliiniline audit järgneb 2005. aastal toimunud koduõendusteenuse auditile ning selles analüüsiti

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Kutseaasta_2009_2010 seire

Kutseaasta_2009_2010 seire Kutseaasta VI etapi seire kokkuvõte 29/21 Tallinn 21 1 Kutseaasta seire läbiviimist on toetanud EV Haridus- ja teadusministeerium. Koostajad: Epp Reiska ja Eve Eisenschmidt Andmetöötlus: Epp Reiska Ankeetide

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Info vähihaige hooldajale

Info vähihaige hooldajale INFO VÄHIHAIGE HOOLDAJALE Siin toodud info on mõeldud eelkõige vähihaigete hooldajatel, kuid sellest võib abi olla ka teistele. Välja on toodud mõned enamlevinud väljakutsed, millega hooldajad peavad rinda

Rohkem

THKK 2004

THKK 2004 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Keskalbori kliendid

Keskalbori  kliendid Tartu Ülikool Arstiteaduskond Õendusteaduse osakond Eve Palotu ÜLE 45 AASTASTE ÕDEDE TERVISEVAEVUSED JA HAIGESTUMISEST TINGITUD TÖÖLT PUUDUMISE RISK AS IDA-TALLINNA KESKHAIGLAS Magistritöö õendusteaduses

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem