untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober

2 SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika Põhijäreldused Tulemuste analüüs 3.1. Põlevkivi kaevandamise olulisus. Põlevkivitööstuse tähtsus Ida-Virumaa regiooni jaoks. Põlevkivist teiste toodete valmistamise olulisus 3.2. Väljakaevatava põlevkivi koguse suurendamise mõju Ida-Virumaa ja kogu Eesti majanduslikule arengule Põlevkivitööstuse ning sellest elektri tootmise muutmise otstarbelisus 3.4. Kursisolek Ida-Virumaal vanade karjääride rekultiveerimisega Põlevkivitööstuse laiendamisse suhtumine Vahetu keskkonna muudatused seoses põlevkivitööstuse laiendamisega. TABELID Saar Poll 2

3 1. SISSEJUHATUS JA METOODIKA Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis oktoobris läbi küsitluse, mille eesmärgiks välja selgitada Ida-Virumaa täiskasvanud elanikkonna arvamusi põlevkivitööstusse. Üldse küsitleti 1811 inimest. vanuses 18 aastat ja rohkem. Tegu süstemaatilise proportsionaalse juhuvalimiga (igast asumist nagu linna, vald küsitleti 1,2% kogu elanikkonnast). Küsitluspunktide nimistu on toodud alljärgnevas tabelis. Arvamusi koguti telefoniintervjuude teel inimeste kodudes. Inimeste valikul kasutati nö sünnipäevameetodit. Vastajate iseloomustus sotsiaal-demograafiliste tunnuste alusel Arv % Arv % SUGU KUI KAUA ON ELANUD IDA-VIRUMAAL Mees Kogu oma elu ,0 Naine Suurema osa oma elust ,3 Umbes pool oma elust 162 8,9 VANUS Veerandi või vähem oma elust 86 4, a , a ,0 AMET 40-49a ,5 Ettevõtte, organisatsiooni tippjuht 48 2, a ,4 Üksikettevõtja, talunik 41 2, a ,1 Spetsialist , ,4 Kontoritöötaja 131 7,2 Teenindustöötaja 173 9,5 ELUKOHT Reatöötaja, teeb füüsilist tööd ,1 Jõhvi linn 127 7,0 Pensionär (mittetöötav), invaliid ,6 Kiviõlilinn 76 4,2 Kodune/lapsehoolduspuhkusel 48 2,7 Kohtla-Järve ,4 Õpilane/üliõpilane 177 9,8 Narva ,4 Töötu 132 7,3 Püssi 28 1,5 Aseri vald 27 1,5 Avinurme 22 1,2 Kas Teie praegune töökoht on seotud põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega? Illuka vald 18 1,0 Jah ,3 Iisaku vald 12 0,7 Ei ,6 Jõhvi vald 15 0,8 Ei tööta ,2 Kohtla vald 18 1,0 Kohtla-Nõmme vald 8 0,4 Lüganuse vald 14 0,8 Kas keegi Teie lähematest sugulastest töötab ametis, mis on seotud põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega? Maidla vald 10 0,6 Jah ,9 Mäetaguse vald 14 0,8 Ei ,7 Sonda vald 13 0,7 Raske öelda 24 1,4 Vaivara vald 16 0,9 VASTAJAID KOKKU % VASTAJAID KOKKU % Saar Poll 3

4 2. PÕHIJÄRELDUSED Enamuse vastajate arvamusel nii põlevkivi kaevandamine kui ka põlevkivitööstus on olulised Ida-Virumaa regiooni arengus. Suurem osa, ehk kaks kolmandiku küsitletud (64%) toetavad põlevkivitööstuse laiendamist tingimusel et kaevanduste poolt mõjutatud keskkonna tänapäevaste meetoditega korralikult taastatakse. Toetus on tunduvalt rohkem aktiivsetes tööelu aastates olevatel inimestel (18-59.aastaste seas). Suurem toetus põlevkivitööstuse laiendamisele on nende seas, kelle töö on seotud põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega. Mida rohkem inimesed on arvamusel, et põlevkivikoguse suurendamine aitaks kaasa nii Ida- Virumaa kui ka kogu Eesti majanduslikule arengule, seda tugevamini toetavad nad põlevkivitööstuse laiendamist. Ja vastupidi, põlevkivitööstuse laiendamise vastu on need, kelle arvamusel see ei aitaks kaasa Ida-Virumaa ega Eesti majanduslikule arengule. Üldiselt ollakse vähe kursis vanade karjääride rekultiveerimisega - kolm veerandit vastajatest ei ole sellega kursis. Samas, rohkem rekultiveerimisega kursis olevad inimesed mõnevõrra vähem toetavad põlevkivitööstuse laiendamist ja nad on mõnevõrra rohkem selle vastu. 46% vastajatest arvab, et kaevanduste laiendamine ei muudaks nende vahetu elukeskkonna kvaliteeti, samas kõikidest vastajatest 38% arvab, et muutus toimuks kas väga suurel või suurel määral Põlevkivikaevanduste laiendamise vastu on enim valdade ning väiksemate linna elanikkond. Neid puudutab see küsimus vahetult ka märksa rohkem kui teiste asumite elanikke. Saar Poll 4

5 Uuring sedastas, et Ida-Virumaa elanikkond on väga halvasti informeeritud kaevanduste nüüdisaegsest rekultiveerimisest. Seega inimeste arvamused teatus küsimustes baseeruvad pigem teatud ettekujutustel, mitte aga reaalsetel faktidel. Mitmete küsimuste puhul selgus, et päris suur osa Ida-Virumaa elanikkonnast ei ole valmis oma arvamust väljendama, sest nad ei ole ilmselt olnud osalised avalikus diskussioonis antud probleemides või on neil vähe informatsiooni Saar Poll 5

6 3. TULEMUSTE ANALÜÜS 3.1. Põlevkivi kaevandamise olulisus. Põlevkivitööstuse tähtsus Ida-Virumaa regiooni jaoks. Põlevkivist toodete valmistamise olulisus. Kuivõrd olulist rolli mängib Teie arvates põlevkivi kaevandamine Ida-Virumaa arengus? Põlevkivi kaevandamist peetakse üldiselt vägagi oluliseks Ida-Virumaa arengule. 83 % kõikidest vastajatest jagab seda arvamust (summeeritud skaalapunktid väga oluline + küllaltki oluline ). Vanusegruppidest toetavad seda seisukohta kõige enam eelkõige üle 30 aastased inimesed. Nooremad on pisut leigemad. Kõik vastajad Väga olulist 47% Küllaltki olulist 36% Väheolulist 5% Täiesti ebaolulist 2% Raske öelda 10% Mida pikemat aega on inimene elanud Ida-Virumaal, seda olulisemaks peab põlevkivi kaevandamist Ida-Virumaa jaoks. Näiteks 84% nendest inimestest, kes on kas kogu oma elu või suurema osa oma elust elanud Ida-Virumaal peab põlevkivi kaevandamist oluliseks Ida-Virumaa arengus, samal ajal kui lühema staažiga inimestest toetab sama seisukohta 79 Mehed peavad põlevkivi kaevandamist mõnevõrra olulisemaks (86%), kui naised (82%). Samal ajal nii mehed (85%) kui ka naised (83%) peavad samavõrd tähtsaks põlevkivitööstust regiooni jaoks. Need inimesed, kelle praegune töökoht on seotud põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega, peavad põlevkivi kaevandamist rohkem oluliseks (93%) kui need, kes ei ole seotud selle sfääriga (86%).või kes üldse ei tööta (79%). Saar Poll 6

7 Kui keegi vastajate lähematest sugulastest töötab ametis, mis on seotud põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega, siis peavad vastajad rohkem (89%) põlevkivi kaevandamist oluliseks, kui need, kellel seal töötavaid sugulasi pole (83%). Valdavaks seisukohaks on põlevkivi kaevandamise rolli olulisuse teadvustamine Ida-Virumaa elanike hulgas. Elukoht määratleb mõnevõrra suhtumise jooned. Näiteks kõige rohkem tõstavad põlevkivi kaevandamise olulisust Kohtla-Järve elanikud (92%), Narva elanikud ja valdade elanikud jagavad seda seisukohta mõnevõrra nõrgemalt (79%) Saar Poll 7

8 Kuivõrd tähtsaks Te peate põlevkivitööstust regiooni jaoks? Kõik vastajad Väga tähtsaks 45% Küllaltki tähtsaks 39% Vähetähtsaks 6% Üldse mitte tähtsaks 1% Raske öelda 9% Ka põlevkivitööstust peetakse regiooni jaoks tähtsaks - 84 % kõikidest vastajatest (väga tähtis + küllaltki tähtis) ja isegi 90% aastaste seas. (vt. graafik all). Naiste ja meeste arvamused selles küsimuses oluliselt ei erine. Samuti ei mõjutanud selle küsimuse vastuseid Ida-Virumaal elamise perioodi pikkus. Kuivõrd tähtsaks Te peate põlevkivitööstust regiooni jaoks? VANUS Väga tähtsaks Küllaltki tähtsaks Vähetähtsaks Üldse mitte tähtsaks Raske öelda Vastajad kokku a a a a a Protsent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saar Poll 8

9 Need inimesed, kelle praegune töökoht on seotud põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega, peavad põlevkivitööstust regiooni jaoks tähtsamaks (92%) kui need, kes ei ole antud valdkonnaga seotud (84%). Küsitlus näitas, et regionaalses mõttes peavad erinevate asumite inimesed küllaltki oluliseks põlevkivi tööstuse olemasolu. Kõige vähem põlevkivitööstuse olulisuse rõhutamist leiab aset Narva elanike hulgas (79%), enim Kohtla-Järve ja teiste elanike seas (90%), kõige vähem aga vallaelanike hulgas (84%), kuigi ka viimane protsent on samuti väga kõrge. Väärib rõhutamist, vaid 7% vastajatest peab põlevkivi tööstust vähetähtsaks regiooni arengu jaoks. Kuivõrd oluliseks Te peate seda, et põlevkivist ei toodeta mitte ainult elektrienergiat, vaid valmistatakse ka vedelkütuseid ja keemiatooteid? Oluliseks peetakse ka seda, et põlevkivist ei toodeta mitte ainult elektrienergiat, vaid valmistatakse ka vedelkütuseid ja keemiatooteid 78% kõikidest vastanutes arvab, et see on kas väga või küllaltki oluline. Ida-Virumaal elatud elu pikkus korreleerub positiivselt seisukoha, et põlevkivist vedelkütuste ja keemiatoodete tootmine on kasulik Meeste ja naiste arvamused ei eristu.. Kõik vastajad Väga oluliseks 40% Küllaltki oluliseks 38% Väheoluliseks 8% Üldse mitte oluliseks 4% Raske öelda 10% Vastajate töökoha seotus põlevkivitööstusega determineerib ka positiivsema suhtumise sellesse, et põlevkivi rakenduslik ala on laiem kui vaid elektri tootmine. Sarnast tendentsi täheldame ka juhtumil, kui vastaja sugulastest keegi on seotud põlevkivitööstusega. Erinevus arvamustes moodustab 7-8%. Valdade ning Narva elanikud peavad antud asjaolu pisut vähem oluliseks kui Kohtla-Järve ja Narva elanikud. Saar Poll 9

10 3.2. Väljakaevatava põlevkivi koguse suurendamise mõju Ida-Virumaa ja kogu Eesti majanduslikule arengule. Kuivõrd suurel määral Teie arvates väljakaevatava põlevkivi koguse suurendamine aitaks kaasa Ida-Virumaa majanduslikule arengule? Kuivõrd suurel määral Teie arvates väljakaevatava põlevkivi koguse suurendamine aitaks kaasa Eesti majanduslikule arengule? Üle poole vastanutest on arvamusel, et väljakaevatava põlevkivi koguse suurendamine aitaks kaasa väga suurel või küllaltki suurel määral nii Ida-Virumaa (58%) kui ka kogu Eesti (56%) majanduslikule arengule. Veerand vastanutest on vastupidisel arvamusel. Pea viiendik vastanutest ei oma antud küsimuses selget seisukohta. Kõik vastajad Ida-Virumaa Eesti Väga suurel määral 20% 18% Küllaltki suurel määra 38% 38% Vähesel määral 20% 19% Üldse mitte 5% 5% Raske öelda 18% 19% Kõige tugevam see arvamus mõlema nii regionaalse kui ka riikliku taseme puhul on ja aastaste seas. Nii, peavad 63% vastajatest vanuses a ja 62% aastastest et see aitaks Ida- Virumaale ning 60% vanuses a ja jällegi 62% aastastest et see aitaks Eesti majandusele. Nendest inimestest, kellel oli antud küsimuses kindel seisukoht, arvab 71%, et kaevandatava põlevkivikoguse suurendamine aitaks kaasa Ida-Virumaa majanduslikule arengule, 29% aga ei jaga seda seisukohta. Naised on tunduval optimistlikumad selles küsimuses 60% naistest peavad seda mõju suureks Ida- Virumaa ja 59% - kogu Eesti majandusele. Samas kui 54% meestest jagab seda arvamust Ida-Virumaa arengu suhtes ja 53% meestest arvab, -et väljakaevatava põlevkivikoguse suurendamine aitab kaasa Eesti majanduslikule arengule. Erinevused arvamustes eksisteerivad, kuid need ei ole põhimõttelised. Suurte linnade elanikud on tunduvalt optimistlikumal seisukohal kui teiste linnade ja valdade elanikud. Samas tuleb märkida, et valdade elanikest tervelt üks neljandik ei oma antud seisukohas kindlat Saar Poll 10

11 seisukohta. Kui linnaelanikud on pigem selle seisukoha poolt, et väljakaevata põlevkivi koguse suurendamine aitab kaasa kas Ida-Virumaa või siis kogu Eesti majanduslikule arengule, siis valdade elanikud on pigem sellele seisukohale vastu Põlevkivitööstuse ja elektri tootmise laiendamise otstarbekusest Kas Teie arvates oleks otstarbekas põlevkivitööstust suurendada, vähendada või jätta praegusele tasemele? Kas Teie arvates oleks otstarbekas põlevkivist elektri tootmist suurendada, vähendada või jätta praegusele tasemele? Enamus vastanutest on arvamusel et nii põlevkivitööstust kui ka põlevkivist elektri tootmist oleks otstarbekas kas jätta samaks või suurendada. Nii, põlevkivitööstuse suurendamist pooldavad 39% kõikidest vastanutes ja selle samaks jätmise 41%. Põlevkivist elektri tootmise suurendamist pooldab ka 39% kõikidest vastajatest ja selle samal tasemel jätmist pooldab 38% kõikidest vastajatest. Seega võib öelda, et kaks seisukohta võrdselt prevaleerivad: tootmise laiendamise küsimuses: laiendada põlevkivi tööstust või jätta praegusele tasemele. Nende inimeste arv, kes peavad otstarbekaks tootmise vähendamist on päris väike. Ligikaudu kuuendik inimestest ei oma aga antud küsimuses oma seisukohta. Kõik vastajad põlevkivitööstust põlevkivist elektri tootmist Suurendada Vähendada 5 8 Jätta samale tasemele Raske öelda Kõige rohkem toetavad põlevkivitööstuse suurendamist ning aastased (43% ja 42% vastavalt). Kõige vähem (32%) toetavad suurendamist inimesed, kellel aastaid üle 70 (vt. graafik). Saar Poll 11

12 Ida-Virumaal elamise pikkus ei mõjutanud oluliselt mõlemas antud küsimustes arvamusi. Naised toetavad põlevkivitööstuse suurendamist (42%) mõnevõrra rohkem kui mehed (35%), samas kui mehed rohkem on praeguse taseme jätmise poolt - 46% meestest ja 38% naistest on sellel arvamusel. Täpselt sama olukord on ka põlevkivist elektri tootmisega 42% naistest ja 35% meestest pooldavad selle suurendamist ja 40% meestest ja 36% naistest selle jätmist praegusele tasemele. Kas Teie arvates oleks otstarbekas põlevkivitööstust suurendada, vähendada või jätta praegusele tasemele? VANUS. Suurendada Vähendada Jätta samale tasemele Raske öelda Vastajad kokku a a a a a Protsent 0% 25% 50% 75% 100% Oluliselt eristuvad arvamused põlevkivitööstuse tulevikuplaanidest sõltuvalt sellest, kas vastaja praegune töökoht on seotud põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega või mitte. Näiteks üle poole nendest (53%), kes on seotud tööalaselt põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega on arvamusel, et seda oleks vaja suurendada ja 32% soovib jätta seda praegusele tasemele. Samas kui suurem osa nendest, kes ei ole seotud tööalaselt põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega on Saar Poll 12

13 arvamusel, et seda oleks vaja jätta praegusele tasemele 41% ja 37% on põlevkivitööstuse suurendamise poolt. Kõige rohkem ollakse vastu põlevkivitööstuse laiendamise vastu valdades. Seal leiab 13%, et põlevkivitööstust võiks suurendada ja 16%, et võiks elektri tootmist laiendada. Põlevkivitööstuse vähendamise poolt on 12% ja elektritootmise vähendamise poolt on 21% valdade elanikest. Domineerivaks seisukohaks vallaelanike seas on status quo. Suuremate linnade elanikud (Narva ja Kohtla-Järve) on tugevalt toetamas nii põlevkivitööstuse kui ka elektri tootmise laiendamist Kursisolek Ida-Virumaal vanade karjääride rekultiveerimisega. Kuivõrd hästi Te olete kursis sellega, kuidas nüüdisajal toimub Ida-Virumaal vanade karjääride rekultiveerimine? Ainult umbes veerand vastajatest (26% kõikidest) on üldse kursis (väga hästi või pigem kursis) sellega, kuidas nüüdisajal toimub Ida-Virumaal vanade karjääride rekultiveerimine. Enamus vastajatest 71% ei ole sellega kursis (pigem ei ole kursis + ei tea midagi). Kõik vastajad Väga hästi kursis 5% Pigem olen kursis 21% Pigem ei ole kursis 27% Ei tea midagi 44% Raske öelda 3% Saar Poll 13

14 Kuivõrd hästi Te olete kursis sellega, kuidas nüüdisajal toimub Ida- Virumaal vanade karjääride rekultiveerimine? VANUS Väga hästi kursis Pigem olen kursis Pigem ei ole kursis Ei tea midagi Raske öelda Vastajad kokku a a a a a Protsent 0% 25% 50% 75% 100% Kõikidest vastajatest on parem kursis vanade karjääride rekultiveerimisega aastased vastajad 31% nendest on väga hästi kursis või pigem on kursis. Need, kelle enda või sugulaste töö seotud põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega, on mõnevõrra paremini kursis vanade karjääride rekultiveerimisega. Oma töö seotus põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega Sugulaste töö seotus põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega On seotud Ei ole seotud On seotud Ei ole seotud Väga hästi kursis 10% 6% 7% 5% Pigem olen kursis 22% 22% 27% 19% Pigem ei ole kursis 25% 30% 28% 27% Ei tea midagi 42% 40% 37% 46% Raske öelda 1% 2% 1% 3% Saar Poll 14

15 Valdade elanikest, kes on põlevkivitööstuse ning elektri tootmise laiendamise vastu paraku on samuti väga vähe informeeritud vanade karjääride kultiveerimisest nüüdisajal. 60% valdade elanikest ei sellest praktiliselt mitte midagi Suhtumine põlevkivitööstuse laiendamisse Kas juhtumil, kui tingimuseks on seatud kaevanduste poolt mõjutatud keskkonna tänapäevaste meetoditega korralik taastamine, oleksite Te põlevkivitööstuse laiendamise poolt või vastu? Umbes kaks kolmandiku kõikidest vastajatest pooldavad põlevkivitööstuse laiendamist tingimusel et kaevanduste poolt mõjutatud keskkonna tänapäevaste meetoditega korralikult taastatakse. Kõik vastajad Oleksite laiendamise poolt 64% Oleksite laiendamise vastu 22% Raske öelda 14% Aktiivses tööelu aastate inimesed (18-59 aastased) pooldavad põlevkivitööstuse laiendamist tunduvalt rohkem, kui 60 aastased ja vanemad. (vt. graafik ) Need, kelle enda töö on seotud põlevkivi kaevandamisega või põlevkivitööstusega, toetavad ka tugevamini põlevkivitööstuse laiendamist (75%) kui need, kelle töö ei ole sellega seotud (66%) või kes ei tööta -58% nendest toetavad põlevkivitööstuse laiendamist. Valdade elanikest oleks nendel tingimustel kaevanduste laiendamise poolt 45%, vastu oleks 40%. 15% küsitletud vallaelanikud ei omanud oma arvamust. Saar Poll 15

16 Kui kaevanduste poolt mõjutatud keskkonna korralikult taastaks, oleksite Te põlevkivitööstuse laiendamise poolt või vastu? VANUS Oleksite laiendamise poolt Oleksite laiendamise vastu Raske öelda Vastajad kokku a a a a a Protsent 0% 25% 50% 75% 100% Põlevkivi kaevandamist Ida-Virumaa arengus oluliseks pidanud vastajad toetavad ka tunduvalt rohkem (68% ) põlevkivitööstuse laiendamist kui need, kes ei pea põlevkivi kaevandamist oluliseks Ida- Virumaa jaoks. Viimastest toetab 39% kaevanduste laiendamist Need, kes on kursis vanade karjääride rekultiveerimisega toetavad mõnevõrra vähem (62%) põlevkivitööstuse laiendamist kui need, kes ei ole rekultiveerimisega kursis (viimastest 66% toetavad laiendamist). Samas kui rekultiveerimisega kursis olevatest inimestest on laiendamise vastu 29% ja kursis mitteolevate seast 20% on laiendamise vastu. Ootused vastajate elukeskkonna kvaliteedile seoses kaevanduste võimaliku laiendamisega ei mõjuta oluliselt küsitletute arvamusi põlevkivitööstuse laiendamise kohta. Naised on rohkem põlevkivitööstuse laiendamise poolt kui mehed (68% naistest ja 59% meestest). Ida-Virumaal elamise pikkus ei mõjutanud oluliselt põlevkivitööstuse laiendamisse suhtumist. Saar Poll 16

17 Tippjuhtidest ja spetsialistidest pooldab suur enamus põlevkivitööstuse laiendamist - 79% juhtidest ning 72% spetsialistidest. Pensionäride grupis toetajate osakaal on kõige väiksem, kuid ikkagi üle poole 51% pensionäridest toetab samuti põlevkivitööstuse laiendamist. Ametigrupi siseselt on kõige rohkem laiendamise vastu kontoritöötajad ning õpilased/üliõpilased 27% kontoritöötajatest ja 26 õpilasi/üliõpilasi on laiendamise vastu. Nende inimeste seas, kes on laiendamise vastu, leidub rohkem neid, kes prognoosivad, et kaevanduste laiendamine hakkab nende elukeskkonna kvaliteeti väga suurel määral mõjustama. Huvitav on asjaolu, et elukeskkonna prognoositaval mõjul on väga väike roll inimeste seisukohtade kujunemisele: kas olla kaevanduste laiendamise poolt või vastu. Päris huvitav on ka asjaolu, et need inimesed, kes ei ole ise põlevkivitööstusega ise või nende lähedased seotud (seega puudub vastava kogemus) on rohkem vastu põlevkivikaevanduste laiendamisele kui need, kellel vastav kogemus antud sfääris eksisteerib Vahetu keskkonna muudatused seoses põlevkivitööstuse laiendamisega. Kui suurel määral muudaks kaevanduste laiendamine Teie vahetu elukeskkonna kvaliteeti? Nende vastajate arv, kelle arvates kaevanduste laiendamine muudaks suurel määral nende vahetu elukeskkonna kvaliteeti, on mõnevõrra väiksem, kui neid, kes ei oota sellest oma elukeskkonna muudatusi või ootavad sellest väheseid muudatusi. 38% küsitletutest arvas, et tunnevad kaevanduste laiendamisest muudatusi kas väga suurel või küllaltki suurel määral, samas kui 46% arvas, et muudatused on vähesed või neid ei tuleks üldse mitte. Kõik vastajad Väga suurel määral 11% Küllaltki suurel määra 27% Vähesel määral 23% Üldse mitte 23% Raske öelda 16% Saar Poll 17

18 Kõige rohkem ootavad kas mingil määral muudatusi võimalikust kaevanduste laiendamisest kõige nooremad aastased vastajad (73% mingit muudatusi üldse, sellest 38% suuri muudatusi) ning kõige vähem ootavad kas mingil määral muudatusi võimalikust kaevanduste laiendamisest kõige vanemad vastajad vanuses 70 ja enam (53% mingit muudatusi üldse, sellest 34% suuri muudatusi). (vt. graafik ). Kui suurel määral muudaks kaevanduste laiendamine Teie vahetu elukeskkonna kvaliteeti? VANUS Väga suurel määral Küllaltki suurel määra Vähesel määral Üldse mitte Raske öelda Vastajad kokku a a a a a Protsent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kõige suuremaid muutusi prognoosivad enim valdade elanikud, kellele järgnevad Kohtla-Järve ja teiste linnade elanikud. Prognoositult kõige vähem mõjutusi eeldavad Narva elanikud. Saar Poll 18

19 TABELID Saar Poll 19

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE 2012 www.icds.ee UURINGU TAUST... iii UURINGUTULEMUSTE ÜLDKOKKUVÕTE... 6 UURINGUTULEMUSED TEEMADE KAUPA... 12 1 Suhtumine ajateenistusse....

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s )

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s ) UURINGU VORM Maakondade kaardistus sotsiaalteenuste olemasoleva olukorra osas aastal 2015 Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Ida-Viru MAAKOND Koostaja Lauri Jalonen, Vanemkonsultant,

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto ja saavutas 2558 punktiga Ida-Virumaa koolide 1. koha. Narva Vanalinna Riigikooli 1.a klassi õpilane Valeria Stretškova ja saavutas 2490 punktiga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Põlevkivi optimaalse tasustamise uuring Lühikokkuvõte

Põlevkivi optimaalse tasustamise uuring Lühikokkuvõte Põlevkivi optimaalse tasustamise uuring Lühikokkuvõte 30.12.2016 Põlevkivisektori jätkusuutlik arendamine on riigi seisukohalt oluline mitmel põhjusel. See tagab Eestile poliitiliselt tähtsa energeetilise

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

PEALKIRI. Versioon 1

PEALKIRI. Versioon 1 Eesti Energia hetkeseis ja arengusuunad Hando Sutter, juhatuse esimees 16. mai 2018 Oleme Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga energiaettevõte TOODAME ENERGIAT: põlevkivist põlevkivigaasist

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

EESTI PÕLEVKIVITÖÖSTUSE AASTARAAMAT 2018 i

EESTI PÕLEVKIVITÖÖSTUSE AASTARAAMAT 2018 i EESTI PÕLEVKIVITÖÖSTUSE AASTARAAMAT 2018 i Tekstid: Eesti Energia (EE), Viru Keemia Grupp (VKG), Kiviõli Keemiatööstus (KKT), TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK) Toimetaja: Mariliis

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal)

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal) Eesti Konjunktuuriinstituut Estonian Institute of Economic Research Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015 (elanike hinnangute alusel) Tallinn Mai 2016 Aruande koostajad: Elmar Orro,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

IOIO

IOIO Tööõnnevalem- nüüd ka teaduslikult tõestatud Tiina Saar-Veelmaa 30. jaanuar 2019. a 1 Õnnelik organisatsioon Kontrollipõhise asemel usalduspõhine. Protsessikeskse asemel inimesekeskne. Läbipaistev. Igaüks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem