Informeeritus ja meediakasutus.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Informeeritus ja meediakasutus.doc"

Väljavõte

1 Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast kogu maailmani. Küsitlustulemused näitavad, et eestikeelsed vastajad hindavad oma informeeritust Eestis ja kodukohas toimuvast valdavalt heaks, maailmas ja Euroopa Liidus toimuva puhul on informeeritust kehvaks ja heaks hindajaid ligikaudu pooleks ning informeeritust Venemaal toimuva kohta peetakse valdavalt kehvaks (tabel 1). Venekeelsete vastajate puhul torkab suure erinevusena eesti vastajatest silma, et enda informeeritust Venemaal toimuvast peetakse samades proportsioonides heaks kui eesti vastajad seda kehvaks hindavad. Venemaa telekanalite igapäevase jälgimise kõrval (vt tabel 2) on siin kindlasti oluliseks teguriks ka regulaarsed kontaktid Venemaal elavate sugulaste ja tuttavatega, samuti asjaolu, et ligikaudu pooled venekeelsetest vastajatest on viimase 3 aasta jooksul Venemaal käinud (eesti vastajatest 9%). Märkimisväärse erinevusena eesti- ja venekeelsete vastajate vahel võib esile tuua ka seda, et Eestis ja kodukohas toimuva kohta kehvasti informeeritud on vene vastajate hulgas rohkem, kuigi nendegi seas on tugevas ülekaalus need, kes peavad end hästi informeerituks. Erinevate rahvarühmade hinnanguid omavahel võrreldes näeme, et suuri vanuselisi erinevusi informeeritushinnangutes ei ole ei eesti- kui venekeelsete vastajate hulgas. Küll on aga suuri erinevusi haridusrühmade hinnangutes, kõrgema haridustaseme puhul on hinnangud postiivsemad, nagu on ilmselt kõrgem ka huvi ja informeerituse tase. Seejuures on venekeelsete vastajate hulgas hariduslikud erinevused informeerituses märgatavalt suuremad kui eestikeelsete vastajate seas. Haridusrühmadega võrreldes veelgi suuremad on erinevused staatuserühmades, eriti vene vastajate hulgas. Madala staatuselise enesehinnanguga vene rühmades on informeeritust kehvaks hindajate osakaal kõigil tasanditel üle 40%. Kuivõrd seejuures televiisorist uudiste ja kommentaaride igapäevaste jälgijate osakaal staatuserühmades oluliselt ei erine (vt tabel 2), võib arvata, et küsimus ei mitte info puudumises, vaid sellest arusaamises, väiksemas orienteerumisvõimes. Võib arvata, et tervikpildi olemasolu või puudumine kodukohas, Eestis ja maailmas toimuvast on üheks oluliseks teguriks, mis mõjutab enda liigitamist kõrgema või madalama staatuserühma hulka. Tabel 1. Hinnangud informeeritusele (hästi informeeritute osakaal, %) Eestikeelsed vastajad Venekeelsed vastajad Kõik Sotsiaalne kiht Kõik Sotsiaalne kiht Madalam Kesk Kõrgem Madalam Kesk Kõrgem Kodukohas toimuv Eestis toimuv Euroopa Liidus toimuv Venemaal toimuv Maailmas toimuv Allikas: Integratsiooni monitooring 2008

2 2. Uudiste ja kommentaaride jälgimine elektroonilisest meediast Tabelis 2 toodud integratsiooni monitooringu andmed uudiste ja kommentaaride jälgimise kohta elektroonilisest meediast võimaldavad viimatimainitus eristada nelja kanaliterühma nii eesti- kui venekeelse elanikkonna jaoks: - Väga suure levikuga kanalid, mille mõjuväljas on üle 90% eesti- või venekeelsetest vastajatest ja mida üle 50% nendest jälgib iga päev. Nendeks kanaliteks on eestikeelsele elanikkonnale kõik 3 põhilist üleriigilist telekanalit (Eesti TV, Kanal 2 ja TV3), samuti eestikeelsed raadiokanalid. Venekeelse elanikkonna hulgas on sedavõrra laia levikuga Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) ja teised Venemaa telekanalid. Raadio levik on kohalike venelaste seas mõnevõrra tagasihoidlikum, kuigi oleme tabelis 2 paigutanud väga suure levikuga kanalite hulka ka Raadio 4 ja Eesti teised venekeelsed raadiokanalid, mille mõjusfääris on ligikaudu kolmveerand Eesti venekeelsest elanikkonnast, kuid igapäevaseid kuulajaid oluliselt vähem kui igapäevaseid televaatajaid, ligikaudu üks kolmandik kohalikest venelastest. - Küllaltki suure levikuga kanalid, mille mõjusfääris on ligikaudu pool elanikkonnast. Eestlaste puhul kuuluvad sellesse rühma eestikeelsed internetiportaalid ja venelastel venekeelsed, lisaks nendele on venelastel selles rühmas ka globaalsed uudistekanalid (Euronews, CNN, BBC), mida nad jälgivad eestlastest tunduvalt sagedamini 1, samuti Eesti TV. - Vähese levikuga kanalid, mille mõjuväljas on ligikaudu viiendik kuni kolmandik elanikkonnast. Eestlaste puhul kuuluvad sellesse rühma globaalsed uudistekanalid, Venemaa ja Soome telekanalid, ingliskeelsed internetiportaalid. Venekeelse elanikkonna puhul on selles rühmas eestikeelsed raadiokanalid, Kanal 2 ja TV3, samuti eesti- ja ingliskeelsed internetiportaalid. - Väga väikese levikuga kanalid, mille mõjuväljas on maksimaalselt kümnendik elanikkonnast. Eestlaste puhul on selles rühmas venekeelsed raadiokanalid ja internetiportaalid, kohalike venelaste puhul Soome ja Saksa telekanalid. Ülaltoodud rühmituse puhul on väga oluline silmas pidada, et see puudutab kanalite jälgimise ulatust ja regulaarsust, mitte jälgimise mahtu. Viimase järgi on eestlaste hulgas väga tugevateks liidriteks 3 suuremat üleriigilist telekanalit, mis hõlmavad 80-85% päevasest televaatamise ajast, kokku vähemalt 3 tundi iga päev. Selgeks liidriks nende hulgas on a sügisel jälle tõusnud Kanal 2, millele kulub kolmandik eestlaste televaatamise ajast, TV3-le ligikaudu neljandik ja Eesti TV-le viiendik. Kanal 2-ga televaatamise aja poolest võrreldaval positsioonil on venekeelses elanikkonnas PBK (septembris a 35% vaatamisajast), kuid talle vaatamismahu poolest järgnevate kanalite, RTR Planeta ja 3+ osakaal on palju väiksem (vastavalt 9% ja 8%). Kokku moodustab 3 enamjälgitava telekanali vaatamisaeg kohalike venelaste puhul 50-55%, eestlastel 80-85% (vt Teleauditooriumi ülevaade septembrikuus). 1 Ilmselt selletõttu, et Euronewsi on võimalik jälgida ka venekeelses versioonis. Venekeelsete vastajate inglise keele oskus on tunduvalt kehvem kui eestlastel, samuti harjumus seda kasutada väiksem.

3 Tabel 2. Uudiste ja kommentaaride jälgimine tele- ja raadiokanalitest, internetist (% vastajagrupist) Kõik Vanus Eestikeelsed vastajad väga suure levikuga kanalid (jälgib % eesti Eesti TV: iga päev Eestikeelsed raadiokanalid: iga päev Kanal 2: iga päev TV3: iga päev Venekeelsed vastajad väga suure levikuga kanalid (jälgib % vene PBK: iga päev Teised Venemaa telekanalid: iga päev Raadio 4: iga päev Teised venekeelsed raadiokanalid: iga päev RTVi: iga päev Eestikeelsed vastajad küllaltki suure levikuga kanalid (jälgib 50 % eesti Eestikeelsed internetiportaalid: mitu korda nädalas* Venekeelsed vastajad küllaltki suure levikuga kanalid (jälgib % vene Venekeelsed internetiportaalid: mitu korda nädalas* Euronews, CNN, BBC: mitu korda nädalas* Eesti TV: mitu korda nädalas* Eestikeelsed vastajad vähese levikuga kanalid (jälgib % eesti Euronews, CNN, BBC: mitu korda nädalas* Soome telekanalid: mitu korda nädalas* PBK: mitu korda nädalas* Ingliskeelsed internetiportaalid: mitu korda nädalas* Venekeelsed vastajad vähese levikuga kanalid (jälgib % vene Teised Venemaa telekanalid: mitu korda nädalas* Eestikeelsed raadiokanalid: mitu korda nädalas* Kanal 2: mitu korda nädalas* TV3: mitu korda nädalas* Eestikeelsed internetiportaalid: mitu korda nädalas* Ingliskeelsed internetiportaalid: mitu korda nädalas* * Hõlmab ka igapäevast jälgimist Allikas: Integratsiooni monitooring 2008 Kõigi Eesti telekanalite summaarne osakaal kohalike venekeelsete vastajate vaatamisajas moodustas telehooajal 2004/2005 5,3% (Šein 2005: 447) ja ei ole hiljem suurenenud. Kuid sellest ei saa teha järeldust, et venekeelsel telekanalil Eestis ei ole mõtet, kuna seda vaadatakse vähe. Ühe või teise meediakanali mõju üle saab otsustada mitte niivõrd selle jälgimise mahu järgi, kuivõrd kontaktis olemise regulaarsuse järgi. Mõju kujuneb eeskätt samasuunaliste teadete vastuvõtu kordumise tulemusena pikema aja jooksul. Seetõttu on eri kanalite jälgimise mahust olulisemad tabelis 2 toodud andmed jälgimise regulaarsuse kohta. Need näitavad, et juba kord päevas edastatava venekeelse Aktuaalse Kaamera tõttu on ETV 60-74

4 jälgimine venekeelsete vastajate hulgas kaks korda sagedasem kui Kanal 2 ja TV3 jälgimine. Kui ETV 2 töötaks põhiliselt venekeelse kanalina, oleks tema jälgimise sagedus oletatavasti vähemalt samas suurusjärgus kui Raadio 4 jälgimine, mida kolmandik venekeelsest elanikkonnast jälgib iga päev, 50-60% mitu korda nädalas. Ka juhul, kui ETV 2 osakaal kohalike venelaste televaatamise ajas jääb suurusjärku 5-10%, on kohalikest oludest lähtuv venekeelne telekanal väga oluline inforuumi element, regulaarne arusaamade ja tõlgenduste vahendaja, mis suurendaks tunduvalt Eesti oludes orienteerumist ning edendaks venekeelseid arutelusid nende üle. Tabel 2 näitab, et elektroonilise meedia jälgimises on suuri põlvkondlikke erinevusi, millele on osutanud ka mitmed teised uurimused (Vihalemm 2008a). Nii eesti- kui venekeelsed noored jälgivad järjest vähem tele- ja raadiokanaleid 2, samal ajal kui vanema põlvkonna ajakasutuses on need üha olulisemal kohal. Hoolimata interneti aina laialdasemast levikust ka kesk- ja vanemaealiste hulgas, on erinevus kõige noorema ja kõige vanema rahvarühma internetikasutuses süvenemas. Internet on kujunenud noorte jaoks kõige olulisemaks ja järjest universaalsemaks meediumiks a aprillis integratsiooni monitooringuga kogutud andmed kinnitavad 2007.a juunis TÜ/Saar Polli esindusliku küsitluse tulemusi, et eestikeelse meedia jälgimine on Eesti venekeelse elanikkonna hulgas märgatavalt rohkem levinud kui kohaliku venekeelse meedia jälgimine eestlaste hulgas (Vihalemm 2008b). Ajalehtede lugemises avaldub see selgeminigi kui elektroonilise meedia puhul. 3. Ajalehtede lugemine Nii nagu elektrooniliste kanalite puhul, võib ka ajalehtede lugemises eestikeelsete vastajate puhul esile tuua 3-4 selgelt domineerivat kanalit, samal ajal kui venekeelsete vastajate huvid ja harjumused hajuvad suurema hulga kanalite vahel. Postimehe, SL Õhtulehe ja Eesti Päevalehe mõjuväljas on 75-83% eestlastest, kõige laialdasema levikuga venekeelsete lehtede mõjuväli ulatub protsendini. Regulaarsete lehelugejate hulka kuulub Emori andmetel ligikaudu 80% eestlastest ja 60% mitte-eestlastest (Vihalemm 2008b: 77). Erinevaid rahvarühmi ajalehtede lugemise sageduselt võrreldes märkame suuri erinevusi hariduse ja sotsiaalse staatuse gruppide vahel. Lehelugemine, eriti regulaarne lehelugemine muutub üha enam elitaarseks, koondub haritumatesse ja kõrgema staatusega rahvarühmadesse, selgeks erandiks vaid kohalikud lehed, mõnevõrra ka SL Õhtuleht. Venekeelsete vastajate puhul erineb ajalehtede mõjuväljas olijate osakaal põhiharidusega ja kõrgharidusega inimeste seas mõnel juhul 2-3 korda. On heameel tõdeda, et märkimisväärne hulk kohalikke venelasi loeb ka eestikeelseid lehti, ennekõike Postimeest (viimase mõjuväljas on 19%, regulaarseid lugejaid 5%). Kõrgharidusega inimeste ja noorte puhul ulatub Postimehe mõjuväljas olijate osakaal ühe kolmandikuni, kuigi regulaarseid lugejaid ei ole 2 Seejuures järjest vähem avalik-õiguslikke kanaleid. Eesti noorte puhul avaldub see tendents selgemini kui vene noorte puhul.

5 rohkem kui 7-8%, ligikaudu 10 korda vähem kui regulaarseid Venemaa telekanalite vaatajaid. 4. Usaldus erinevate meediakanalite vastu a juunis TÜ/Saar Polli poolt tehtud esinduslik küsitlus näitas, et aprillisündmuste värske mõju all oli usaldamatus eestikeelse meedia, eriti ajalehtede suhtes venekeelsete vastajate hulgas kõrge. Eestikeelset meediat usaldas 18%, ei usaldanud 49%. Veelgi suurem oli eestikeelsete vastajate usaldamatus Venemaa meedia ja Eesti venekeelse meedia vastu (Vihalemm 2008b: 79). Möödunud aasta on kirgi jahutanud. Nagu tabelist 3 näeme, on usaldamatuse tase eestikeelse meedia suhtes langenud vene vastajate hulgas 10 protsendile. See moodustab ligikaudu veerandi nendest, kes eestikeelset meediat jälgivad, st kolmveerand jälgijatest peavad eestikeelset meediat usaldusväärseks. Eesti venekeelset meedia usaldajate osakaal on eestlaste hulgas mitmekordselt tõusnud, 8 protsendilt 23 protsendile. Siiski on kohaliku venekeelse meedia mitteusaldajaid veidi rohkem kui usaldajaid, 28% kõigist eestikeelsetest vastajatest, 57% nendest, kes kohalikku vene meediat jälgivad. Venemaa meediat peetakse eestlaste hulgas endiselt ebausaldusväärseks, kuigi seda usaldusväärseks pidajate osakaal kõigi eestikeelsete vastajate hulgas kasvas 2 protsendilt 9 protsendile. Ebausaldusväärseks peab Venemaa meediat 40% eestlastest, 82% nendest, kes Venemaa meediat jälgivad (ligikaudu pool eestikeelsetest vastajatest). Tugevasti on tõusnud Venemaa meedia usaldusväärsus venekeelsete vastajate silmis. Kui a aprillisündmuste kontekstis oli Venemaa meedia usaldajate ja mitteusaldajate vahekord kohalike venelaste hulgas 38% : 55%, siis 2008.a aprillis oli see 75% : 15%. Kui a juunis usaldasid kohalikud venelased Eesti venekeelset meediat oluliselt rohkem kui Venemaa meediat, siis a aprillis enam seda vahet ei olnud, usaldustase oli võrdne. Kaarel Tarand eksib, kirjutades Eesti Päevalehes, et haritud eestivenelased ei usu Moskvat. Integratsiooni monitooringu andmetel oli a aprillis kõrgharidusega kohalike venelaste hulgas Venemaa meedia usaldajate ja mitteusaldajate vahekord täpselt sama kui venekeelsete vastajate hulgas keskmiselt 78% : 16%. Võime järeldada, et kui Eesti a aprillisündmuste käsitlemisel ei olnud Venemaa meedia eriti edukas ka Eesti venekeelse elanikkonna puhul, enamus kohalikest venelastest pidas Moskvast tulevat käsitlust ebausaldusväärseks, siis aastaks oli usaldus taastunud ja Gruusia konflikti käsitlust Venemaa meedias peeti tõenäoliselt kohalike venelaste hulgas palju usaldusväärsemaks.

6 Tabel 3. Eri kanalite usaldusväärsus Eesti elu ja poliitikat kajastades (% vastajagrupist) Eestikeelsed vastajad Venekeelsed vastajad Eestikeelne meedia: ei jälgi seda 2 63 usalduväärsust ja mitteusaldusväärsust märkinute vahekord 92 : 7 27 : 10 Eesti venekeelne meedia: ei jälgi seda usalduväärsust ja mitteusaldusväärsust märkinute vahekord 23 : : 15 Venemaa meedia: ei jälgi seda usalduväärsust ja mitteusaldusväärsust märkinute vahekord 9 : : 15 Rahvusvaheline meedia: ei jälgi seda usalduväärsust ja mitteusaldusväärsust märkinute vahekord 52 : 9 62 : 10 Eestikeelsed internetiportaalid: ei jälgi seda usalduväärsust ja mitteusaldusväärsust märkinute vahekord 53 : : 14 Venekeelsed internetiportaalid: ei jälgi seda usalduväärsust ja mitteusaldusväärsust märkinute vahekord 9 : : 13 Allikas: Integratsiooni monitooring Milline igapäevaeluks vajalik informatsioon peaks olema kättesaadav ka vene keeles? Vastused ülalnimetatud küsimusele näitavad üsna selget tendentsi, et enamus venekeelsetest vastajatest peab vajalikuks venekeelse praktilise informatsiooni senisest laialdasemat kättesaadavust, seda ka valdkondades, kus see praegu tavaline ei ole sotsiaalteenused ja toetused, vastuvõetud õigusaktid, riigi ja omavalitsusasutuste koduleheküljed ja blanketid (tabel 4). Eestikeelsete vastajate enamus ei ole sellele otseselt ja täielikult vastu, eelistades vastusevariante võimalusel või erandjuhtudel. Täit arusaamist vastavatest vajadustest (vastusevariant kindlasti ) näitas üles veerand kuni kolmandik eestlastest, täit vastuseisu kutsus vene keele kasutamine nendes valdkondades esile 11-19% puhul. Venekeelseid teeviitasid ja tänavasilte venekeelse enamusega piirkondades tajub aga suur osa eestlastest liiga suure järeleandmisena, 47% on sellele kindlalt vastu. Sellesuunaliste nõudmiste aktiivsed esitajad on ka venekeelsete vastajate seas vähemuses (29% vastab, et seda peaks kindlasti tegema). Praegu üldlevinud venekeelse info kättesaadavaks tegemine ravimi- ja kaubapakendite puhul leiab eestikeelsete vastajate hulgas üldiselt mõistmist. Võime järeldada, et vene elanikkond peab väga vajalikuks venekeelse info kättesaadavuse suurendamist ametiasutuste tegevuse kohta. Kui seda ei tehta mehhaanilise sajaprotsendilise tõlkena, ei kutsu see esile eestlaste vastuseisu. Küll on aga eestlaste aktiivne protest tõenäoline venekeelsete tänavanimede ja teeviitade kasutuselevõtmisel.

7 Praktilise info senisest laialdasem levitamine on väga oluline eduka lõimumise tegur. Ka sellelt seisukohalt tuleb väga oluliseks pidada venekeelse telekanali võimalikult kiiret avamist. Tabel 4. Milline informatsioon peaks olema kättesaadav ka vene keeles? (%) Eestikeelsed vastajad Venekeelsed vastajad Ravimite juhendid ja tervisealane informatsioon: kindlasti Võib-olla* 28 9 Tarbija informatsioon (kauba koostis ja valmistaja): kindlasti Võib-olla* Sotsiaalteenused (pensionid, ravikindlustus): kindlasti Võib-olla* Vastuvõetud õigusaktid (seadused, määrused): kindlasti Võib-olla* Riigi ja KOV asutuste koduleheküljed ja blanketid: kindlasti Võib-olla* Teeviidad, tänavasildid piirkondades, kus üle poole elanikkonnast on venekeelne: kindlasti Võib-olla* *Vastusevariandid see võimalusel + see erandjuhtudel Allikas: Integratsiooni monitooring Kokkuvõtteks a integratsiooni monitooringu tulemused kinnitavad taas järeldust, et ei pea paika lootus, et inforuum, mis venelasi ja eestlasi ühendaks, saaks ettenähtavas tulevikus toimida pelgalt eestikeelsena. Hoopis rohkem on lootust seda saavutada, kui senisest tõhusamalt kasutada Eestis toodetavat venekeelset informatsiooni. (Vihalemm 2008b: 79). Nagu eespool öeldud, märgivad kehva orienteerumist nii kodukohas, Eestis kui maailmas toimuvas eeskätt vähemharitud ja madalama staatusega inimesed, kelle seas on palju neid, kes eestikeelset meediat ei jälgi ja kelle informeerituse edendamisel on suhteliselt vähe abi trükisõnast. Küll aga võib siin palju ära teha venekeelne telekanal, mis kohalike venelaste igapäevase elu ja probleemid järjekindlalt avalikkuse ette toob ja riigiasutuste tegevuse üle sellest seisukohast arutleb. Seejuures võib seda kanalit väga oluliseks pidada ka igapäevaseks eluks vajaliku praktilise info parema kättesaadavuse seisukohalt. See on ühelt poolt oluliseks lõimumisteguriks, teiselt poolt kujundab püsivaid antud kanali kasutamise harjumusi. Kaarel Tarandi arutlust selle üle, et teleuudised huvitavad üldse ainult väikest auditooriumi osa, 10-20% potentsiaalsest auditooriumist (Tarand 2008), ei saa meedia mõju seisukohalt asjatundlikuks pidada. Mõju kujunemisel ei ole oluline mitte niivõrd ühe konkreetse telesaate

8 ühekordse auditooriumi suurus (mis ka kõige populaarsemate meelelahutussaadete puhul ületab harva 30% potentsiaalsest auditooriumist), kuivõrd pidev võimalus jälgida teatava suunitlusega kanalit. Erinevad kanalid on mõjurikkad sedavõrd, kui nad on kujunenud osaks igapäevasest inforuumist ja meediakeskkonnast. Nii informeerituse kui arusaamade ja hinnangute kujunemisel on olulised regulaarsed kontaktid mingi meediakanaliga, isegi kui need ei ole pikaajalised. Nagu nägime tabelist 2, on Eesti TV tähtsus eestlaste inforuumis samaväärne Kanal 2 või TV3 olulisusega või nendest suuremgi, kuigi viimased vaatamise mahult selgelt ETV-d ületavad. Kirjandus Šein, H. (2005). Suur teleraamat. Tallinn: TEA. Tarand, K. (2008). Keda need uudised huvitavad? Eesti Päevaleht, Teleauditooriumi ülevaade septembrikuus. - TNS Emori uudis Vihalemm. P. (2008a). Current trends of media use in Estonia. Informacijos mokslai, 4, Vihalemm, P. (2008b). Venekeelse elanikkonna infoväli ja meediakasutus. Rmt: Heidmets, M. (toim), Eesti inimarengu aruanne Tallinn: Eesti Koostöö Kogu.

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

(Microsoft Word - Bakat\366\366_l\365pp_Supp.doc)

(Microsoft Word - Bakat\366\366_l\365pp_Supp.doc) TARTU ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSKOND AJAKIRJANDUSE JA KOMMUNIKATSIOONI INSTITUUT Eesti venekeelsed noored televaatajatena: nende vaatamiseelistused Eesti televisiooni kontekstis Bakalaureusetöö Anna-Liisa

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond EESTLASTE MEEDIATARBIMISHARJUMUSTE ANALÜÜS Meediapäeva uuringu tulemuste põhjal 2004 2006 Bakalaureusetöö (4 AP) Aive Villota

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal)

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal) Eesti Konjunktuuriinstituut Estonian Institute of Economic Research Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015 (elanike hinnangute alusel) Tallinn Mai 2016 Aruande koostajad: Elmar Orro,

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

IBS-integratsiooni-monitooringute-analüüs

IBS-integratsiooni-monitooringute-analüüs Lõimuv Eesti 2000-2011 Lõimuv Eesti 2000-2011 Integratsiooni monitooringute analüüs Kristina Kallas, Ingi Mihkelsoo, Kaarin Plaan 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS...4 I OSA: LÕIMUMISE KONTSEPTSIOONI KUJUNEMINE

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

ERR-arengukava

ERR-arengukava KINNITATUD Rahvusringhäälingu nõukogu 18.02.2014 otsusega nr 2.1 Eesti Rahvusringhäälingu arengukava 2015 2018 SISSEJUHATUS... 3 RINGHÄÄLINGU GLOBAALSED ARENGUD... 3 RAHVUSRINGHÄÄLINGU ASEND MEEDIATURUL...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem