Microsoft Word - Eesti-turism2015

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Eesti-turism2015"

Väljavõte

1 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer, märts 216). Seega on perioodil kõigil aastatel välisreisid maailmas kasvanud 4% või veidi rohkem. UNWTO esialgsetel andmetel tehti 215.a. kogu maailmas 1,18 miljardit ööbimisega välisreisi see on 5 miljonit reisi rohkem kui 214.a. Reiside arv Euroopasse kasvas 5%, jõudes 69 miljonini. See teeb 28 miljonit reisi rohkem kui 214.a. ehk arvuliselt üle poole kogu maailma turismi kasvust. Reiside arv (Põhja- ja Lõuna-) Ameerikasse ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda kasvas samuti 5%. Reiside arv Lähis-Idasse kasvas 3%, kuid reisimine Aafrikasse vähenes 3%. Euroopas saavutasid 215.a. häid tulemusi kõik piirkonnad: reiside arv Lääne-Euroopa piirkonda kasvas 3%, Lõuna-Euroopasse 5%, Põhja-Euroopasse 7% ning Kesk- ja Ida-Euroopasse 6% (kuna aga Kesk- ja Ida-Euroopa oli Euroopas ainuke piirkond, kuhu reisimine 214.aastal vähenes, tähendas 6% kasv seda, et 215.a. kasvas reiside arv sellesse regiooni uuesti 213.a. tasemele 1 ). Maailma turisminõudlust mõjutasid eelkõige ebatavaliselt suur valuutakursside kõikumine, nafta hinna langus ja turvalisusprobleemid. Kuna neil teguritel on erinevate riikide arengutele erinev mõju, ilmnes 215.aastal erinevate sihtkohtade vahel rohkem erisuunalisi arenguid kui tavapäraselt. Häid tulemusi seostab UNWTO muuhulgas sellega, et kasvasid selliste oluliste lähteriikide nagu USA ja Suurbritannia elanike kulutused välisreisidele (vastavalt 9% ja 6%), mis kajastab nende riikide majanduse ja valuuta tugevust. Samuti jätkus Hiina elanike reisikulutuste kiire kasv, millest lõikasid kasu paljud maailma sihtriigid. Euroopa suurima turismituru Saksamaa elanike reisikulutused kasvasid 2%; teistest olulisematest Euroopa turismiturgudest näitasid kasvu ka Itaalia (+2%), Hollandi (+3%), Norra (+9%), Rootsi (+12%) ja Hispaania (+16%) elanike reisikulutused. Märkimisväärselt vähenesid aga Venemaa elanike välisreisid (rublades arvestatuna vähenesid nende kulutused välisreisidele aasta kokkuvõttes 3%, kusjuures iga kvartaliga langus isegi süvenes). Samas nähtub ülaltoodud andmetest, et valdav osa Euroopa riike kompenseeris tugeva languse Vene turistide arvus muude turgude kasvuga. UNWTO prognoosi järgi kasvab 216.aastal välisturism kogu maailmas ja Euroopas 3,5%-4,5%. EESTI TURISM Eesti majutusettevõtetes peatus 215.a. 3,1 miljonit turisti ehk,8% rohkem kui 214.aastal. Siseturiste oli majutusettevõtetes 1,18 miljonit (7% rohkem kui 214.aastal). Majutatud välisturiste oli 1,93 miljonit (2,7% vähem kui 214.aastal). Sise- ja välisturistid veetsid majutusettevõtetes kokku 5,8 miljonit ööd (,5% vähem kui 214.a.). Siseturistide veedetud öid oli 2 miljonit (kasv 6%), välisturistide veedetud öid oli 3,77 miljonit (langus 3,8%). Selle tulemuse poolest sarnaneb Eesti Soomega, kus Vene turu tugeva languse tõttu vähenes välisturistide veedetud ööde arv 215.aastal 3,6%. Siseturistide ööbimiste arv jõudis kolmandat aastat järjest uue rekordini (joonis 1). Kui välisturistide ööbimised jõudsid perioodil viis aastat järjest igal aastal uue rekordini, siis 215.a. tulemus jäi veidi alla isegi 212.aasta tulemusele. See tuleneb eelkõige Vene turu tugevast vähenemisest, kuid oma osa oli ka Soome turu väiksel langusel, eelkõige I poolaastal (langus oli aasta kokkuvõttes küll vaid,7%, kuid Soome turu suure osatähtsuse tõttu mõjutas see siiski üldtulemust negatiivselt). Kuigi paljude muude välisriikide turistide ööbimiste arv kasvas, kattis see kasv arvuliselt vaid väikese osa Vene turistide ööbimiste langusest. Nagu näitab joonis 2, kattis ka siseturismi kasv arvuliselt vaid veidi üle poole Vene turu langusest. Tulenevalt siseturismi kasvust ja välisturismi vähenemisest kasvas siseturistide ööbimiste osakaal 34,8%-ni kõigist majutusettevõtetes veedetud öödest (214.aastal oli see 32,5% ja 213.aastal 31,8%). Soome ja Saksamaa turu osatähtsus kõigist ööbimistest jäi 214.a. tasemele (Soome 29% ja Saksamaa 4,2%), Läti osakaal aga kasvas veidi (2,9%-lt 3,4%-ni). Vene turistide osakaal aga vähenes teist aastat järjest. Kõrgeim oli nende osakaal 213.aastal (11,8% kõigist majutusettevõtetes veedetud öödest), a. vähenes reisimine Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonda 6%. Piirkonna kui terviku negatiivne tulemus oli 214.aastal olulisel määral seotud Venemaa ja Ukraina konfliktiga, mis tunduvalt vähendas mõlema riigi puhul nii sissetulevat kui ka väljaminevat turismi. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Registrikood 966 Tel: Lasnamäe tn 2, Tallinn Faks: eas@eas.ee 1

2 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) aastaks aga vähenes see 6,8%-ni. Seega oli 215.aastal nende osakaal veedetud öödest umbes sama suur kui 21.aastal (joonis 4). SISSETULEV TURISM Kui võtta arvesse ainult välisturistide ööbimised, kasvas Soome turu osatähtsus sissetulevas turismis veidi: kui a. moodustasid nende ööbimised 43% kõigist majutusettevõtetes veedetud välisturistide ööbimistest, siis 215.aastal 44,5% (joonis 5). Vene turu osatähtsus vähenes uuesti 21.a. tasemele: seni rekordilisel 213.aastal moodustasid nende ööbimised 17,4% välisturistide ööbimistest, 215.aastaks aga vähenes see näitaja 1,4%-ni välisturistide veedetud öödest. Saksamaa ja Läti turuosa kasvas veidi (Saksamaa osatähtsus jõudis 6,4 protsendini ja Läti osatähtsus 5,2 protsendini). Suuruselt viienda turu Rootsi turuosa aga jäi 214.a. tasemele (moodustades 3,8% välisturistide ööbimistest). Välisturistide ööbimiste arv vähenes eelkõige puhkusereiside vähenemise tõttu, samas ööbimised tööreisidel kasvasid (joonis 6). Välisturistide ööbimisi puhkusereisidel oli 2,5 miljonit, võrreldes 214.aastaga vähenes nende arv võrra ehk 5,3%. Välisturistide ööbimisi tööreisidel oli , võrreldes 214.aastaga kasvas nende arv võrra ehk 4%. Välisturistide ööbimisi muudel reisidel oli , võrreldes 214.aastaga vähenes nende arv võrra ehk 8%. Välisturistide ööbimiste regionaalne jaotus 215.aastal oluliselt ei muutunud (joonis 7). Tallinnas veedeti välisturistide ööbimistest 65,5% (214.aastal 64,8%). Välisturistide ööbimiste langus Tallinnas oli veidi väiksem (-2,7%) kui Eestis tervikuna (kus need vähenesid 3,8%). Pärnus veedeti välisturistide ööbimistest 12,7%, Tartus 4,6%, Ida-Virumaal 3,6% ja Saare maakonnas 3,4% (kõigis oli muutus 214.aastaga võrreldes marginaalne). Jätkuvalt jagunesid kõige hajusamalt üle Eesti Läti turistide ööbimised (42% ööbimistest veetsid nad väljaspool Tallinna). Teiste naaberriikide Rootsi, Venemaa ja Soome turistide ööbimistest oli Tallinnas veidi alla 6% (joonis 9). Suhteliselt palju ööbivad väljaspool Tallinna asuvates piirkondades ka Leedu ja Saksamaa turistid, muudest välisriikidest saabujad aga veetsid üle 8% ööbimistest Tallinna majutusettevõtetes. Turism Soomest Soomest saabunud turiste oli majutusettevõtetes 215. aastal Võrreldes 214. aastaga (mil majutatud Soome turistide arv saavutas seni rekordilise taseme) vähenes nende arv,9% ehk 8488 võrra Nende veedetud öid oli majutusettevõtetes 1,68 miljonit,7% ehk võrra vähem võrreldes 214.aastaga. Nende ööbimiste arv vähenes veidi teist aastat järjest (214.aastal oli langus,1%). Soome turistide ööbimised vähenesid arvuliselt kõige rohkem Läänemaal ja seejärel Harjumaal (vt. järgnev tabel ja joonis 1). Kui Harjumaal eelnes sellele langusele neli aastat kasvu, siis Läänemaal eelnes neli aastat langust. Läänemaal on pikaajaliselt vähenenud nii majutatud Soome turistide arv kui ka nende viibimise kestus, mis viitab sellele, et vähenenud on eelkõige pikemate ravi- ja spaareiside arv. 21.aastal, mis oli Statistikaameti avaldatud majutusstatistika põhjal Soome turistide ööbimiste arvult senine rekordaasta Lääne maakonnas, oli nende keskmine viibimise kestus seal 3,9 ööd, kuid järk-järgult on see vähenenud 3,3 ööni 215.aastal. Läänemaal majutatud Soome turistide arv oli 215.aastal 15% ja nende veedetud ööde arv koguni 27% väiksem kui 21.aastal. Ka Saare maakonnas vähenes nende ööbimiste arv eelmisel neljal aastal, kuid 215.a. kasvas Soome turistide ööbimiste arv seal 5%. Selle näitajaga saavutas Saare maakond sihtkohtade võrdluses absoluutarvudes suurima Soome turistide ööbimiste kasvu. 215.a. kasvas nende ööbimiste arv seal peaaegu kõigil kuudel. Võrreldes eelnevate aastate langusega oli 215.a. kasv arvuliselt siiski üsna tagasihoidlik ning pikema perioodi võrdluses on Saare maakonnas (sarnaselt Läänemaaga) nii majutatud Soome turistide arv kui ka nende viibimise kestus vähenenud. 25.aastal, mis oli Soome turistide ööbimiste arvu poolest senine rekordaasta Saare maakonnas, oli nende keskmine viibimise kestus seal 3,55 ööd, kuid 214.ja 215.aastaks oli see vähenenud 2,67 ööni. 214.a. jõudis Soome turistide ööbimiste arv Tallinnas teist aastat järjest ja Tartus koguni neljandat aastat järjest uue rekordini. 215.a. aga mõlemas nende arv 214.a. rekordtasemega võrreldes veidi vähenes (Tallinnas,3% ja Tartus 3%). Pärnus on Soome turistide ööbimiste arv viimasel viiel aastal püsinud enam-vähem ühel tasemel. I poolaastal vähenesid nende ööbimised tulenevalt sellest, et Pärnus oli sel perioodil müügisolevate voodikohtade arv väiksem kui 214.a. samal perioodil. II poolaastal aga nende ööbimiste arv Pärnus taas kasvas, mistõttu 215. aasta kokkuvõttes oli langus vaid,1%.

3 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 3 Soome turistide ööbimised (veedetud ööd) /12 214/13 215/14 215/14 Kokku ,7% Tallinn ,3% Pärnu ,3%..Pärnu ,1%..Pärnu * % Tartu %..Tartu %..Tartu * % Lääne % Saare % Harju % Lääne-Viru % Ida-Viru % Valga % *väljaspool Tartu ja Pärnu linna. Allikas: Statistikaamet. Turism Venemaalt 215.a. ööbis Eesti majutusettevõtetes Vene turisti. See oli 32% ehk võrra vähem kui 214.aastal. Nende veedetud ööde arv oli (langus 36% ehk öö võrra). Vene turistide ööbimiste arv oli peaaegu kõigil kuudel tunduvalt madalam isegi 211.a. vastava kuu tasemest (215.aasta lõpukuude tase oli pigem sarnane koguni 21.a. vastava kuu tasemega, seega ei ole praeguseks veel näha mingeid märke languse pidurdumisest) aasta kokkuvõttes oli nende ööbimiste arv 17% 211.a. tasemest madalam. Vene turistide ööbimised (veedetud ööd) Eesti majutusettevõtetes kuude kaupa. Allikas: Statistikaamet. Jaan. Veebr. Märts Apr. Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. kokku Vene turistide ööbimised (veedetud ööd) /11 213/12 214/13 215/14 214/13 215/14 Kokku % -36% Tallinn % -38% Ida-Viru % -22% Tartu % -3%..Tartu % -25%..Tartu * % -61% Pärnu % -38%..Pärnu % -39%..Pärnu * % -16% Valga ,4% -39% Harju % -53% Lääne-Viru % -45% Saare % -38% Põlva % -41% Lääne % -36% Võru % -44% *väljaspool Tartu ja Pärnu linna. Allikas: Statistikaamet.

4 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 4 Vene turistide ööbimised vähenesid tunduvalt peaaegu kõigis Eesti sihtkohtades. Absoluutarvudes ülekaalukalt suurim oli langus nende suurima osatähtsusega sihtkohas Tallinnas, kuid suhtarvudes oli Tallinnas langus umbes sama suur (-38%) kui Eestis keskmiselt (-36%). Vene turistide tähtsuselt teises sihtkohas Ida-Virumaal aga vähenes nende ööbimiste arv vähem kui Eestis keskmiselt (-22%) ning maakonnale tervikuna kompenseeris siseturistide ööbimiste tugev kasv Vene turu languse täielikult. Vene turistide ööbimiste arv vähenes 215. aastal märkimisväärselt väga paljudes Euroopa riikides (kes on siiani aasta esimese 9-11 kuu või ka kogu aasta kohta statistikat avaldanud). Eestiga samas piirkonnas asuvates ja sarnastes riikides on langus olnud umbes samas suurusjärgus kui Eestis (4% ringis). Lätis vähenes Vene turistide ööbimiste arv 33%, Poolas 34%, Eestis 36%, Leedus ja Tšehhis 38% ning Soomes 42% (joonis 11). Joonis 12 näitab võrdlust meie lähiriikidega ka absoluutarvudes. Kuna Soomes vähenes Vene turistide ööbimiste arv juba 214.a. tunduvalt rohkem kui Balti riikides ning perioodil oli Soomes kasv aeglasem kui Balti riikides, oli Vene turistide ööbimiste arv seal 215.aastal väiksem isegi 27.a. tasemest. Kõigis Balti riikides oli nende ööbimiste arv mõnevõrra väiksem kui 211.a. Konsultatsioonifirma Tourism Economics andmetel 2 olid Vene turistide saabumised Euroopa riikidesse kokku 215.aastal 2,5% 21.aasta tasemest allpool. Seejuures nende saabumised Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse kokku olid koguni 25% 21.aasta tasemest allpool, saabumised Põhja-Euroopa riikidesse kokku aga olid 6,5% 21.aasta tasemest allpool. Tourism Economics prognoosib, et 216.aastal väheneb Venemaa SKP jätkuvalt (-1% võrreldes 215.a.), ning rubla kurss euro suhtes langeb veel 15%. Seetõttu on ka välisreiside prognoos negatiivne ja kõige varem võib Venemaa elanike turisminõudluse tagasihoidlik taastumine alata 216.a. lõpus. Turism Lätist Nagu 214. aastal, oli ka 215. aastal Läti üks suurimat kasvu näidanud välisturge (ööbimiste absoluutarvult). Sealt saabunud turistide ja nende veedetud ööde arv jõudis juba viiendat aastat järjest uue rekordini (joonis 3). 215.a. ööbis Eesti majutusettevõtetes Läti turisti võrra ehk 13% rohkem kui 214.aastal. Nende veedetud ööde arv oli , mida oli 15% rohkem kui 214.a. Suurematest sihtkohtadest jõudis nende arv uue rekordini näiteks Tallinnas, Pärnu linnas ja maakonnas, Harjumaal ja Valgamaal. Arvuliselt kõige rohkem lisandus Läti turistide ööbimisi Tallinnas (joonis 13). Seejuures oli Tallinnas kasv suurem madalhooajal, mõnevõrra tagasihoidlikum aga suvekuudel. Kuigi suhtarvudes oli Läti turistide ööbimiste kasv Tallinnas märkimisväärne (19%), kattis see kasv absoluutarvudes Tallinna majutusettevõtetele vaid 1/1 Vene turu langusest. Absoluutarvudes oli Läti turistide ööbimiste lisandumise poolest järgmine sihtkoht Pärnu maakond (eelkõige Pärnu linn). Seal eelnes 215.aastal saavutatud 21% kasvule märkimisväärne kasv (49%) 214.aastal. Ööbimiste arv kasvas tunduvalt nii suvel kui ka madalhooajal. Tänu kiirele kasvule on Pärnu maakond alates 214.aastast olnud ööbimiste arvult Läti turistide tähtsuselt teine sihtkoht Tallinna järel. Uuesti hakkas kasvama nende ööbimiste arv Saare maakonnas (pärast väikest langust kahel eelneval aastal). Lisaks lisandus nende ööbimisi märkimisväärselt ka mitmes väiksema osatähtsusega maakonnas: Lääne-, Valga- ja Järvamaal. Läänemaal kasvas nende arv eelkõige jaanuarist maini põhiliselt tulenes see pikalt viibivate tööreisijate lisandumisest. Arvuliselt kõige rohkem vähenesid Läti turistide ööbimised Tartu maakonnas (väljaspool Tartu linna). Seal kasvas nende ööbimiste arv kiiresti perioodil (pärast Ahhaa keskuse avamist). Tänu kiirele kasvule oli Läti turistide ööbimisi Tartu maakonnas 212. ja 213.aastal rohkem kui Pärnu maakonnas. Nii 214. kui ka 215.aastal aga nende arv Tartu maakonnas veidi vähenes. 2 European Tourism Trends & Prospects (Q4/215): trends-and-prospects-(q4-215)?page=download-report&report_id=84

5 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 5 Läti turistide ööbimised (veedetud ööd) /11 213/12 214/13 215/14 214/13 215/14 Kokku % 15% Tallinn ,8% 19% Pärnu % 21%..Pärnu % 19%..Pärnu * % 37% Tartu % -4%..Tartu % 1%..Tartu * % -21% Saare % 7% Harju % 5% Ida-Viru % -3% Valga % 33% *väljaspool Tartu ja Pärnu linna. Allikas: Statistikaamet. Muud välisriigid Saksamaa turiste ööbis Eesti majutusettevõtetes see oli 3% ehk 3211 võrra rohkem kui 214.aastal. Nende veedetud ööde arv oli (langus,3% ehk 72 öö võrra). Kui 214.a. oli Saksamaa absoluutarvudes suurimat ööbimiste kasvu näidanud välisturg, siis 215.a. vähenes nende ööbimiste arv 214.aasta rekordilise tasemega võrreldes,3%. Langus toimus suvehooajal (maist augustini vähenes nende ööbimiste arv 6%), ülejäänud hooaegadel aga nende ööbimiste arv kasvas. Ööbimiste arv vähenes suvekuudel hoolimata sellest, et 215.a. suvehooajal lisandus lennuühendusi Tallinnast Saksamaa linnadesse (võrreldes 214.a. suvehooajaga). Absoluutarvudes suurimat langust näitas nende ööbimiste arv suurima osatähtsusega sihtkohas Tallinnas, kus nende arv 214. aastal ka ülekaalukalt kõige rohkem kasvas (suhtarvudes vähenesid nende ööbimised Tallinnas 214.aasta rekordilise tasemega võrreldes vaid 2%, majutatud turistide arv aga koguni kasvas 3%). Tartus ja Pärnus nende ööbimiste arv kasvas (ööbimisi lisandus seal ka suvehooajal, kui Tallinnas nende ööbimiste arv vähenes). Samuti kasvas teist aastat järjest nende ööbimiste arv Jõgevamaal (seoses tööreisidega). Juunis mitmekordistus nende ööbimiste arv Viljandi maakonnas, kus toimusid rahvusvahelised hansapäevad. Saksa turistide ööbimised (veedetud ööd) /11 213/12 214/13 215/14 214/13 215/14 Kokku % -,3% Tallinn % -2% Tartu % 8%..Tartu linn % 8%..Tartu * % -5% Saare % -2% Lääne-Viru % -6% Pärnu % 1%..Pärnu linn % 7%..Pärnu * % -27% Ida-Viru % -1% Jõgeva % 65% Harju % 15% Lääne % -8% Viljandi % 29% *väljaspool Tartu ja Pärnu linna. Allikas: Statistikaamet. Rootsi turiste ööbis majutusettevõtetes See oli 1% ehk 876 võrra vähem kui 214. aastal. Nende veedetud öid oli (3,5% ehk 5217 võrra vähem kui 214.a.). Langus oli suurem 215.a. esimesel poolel, aasta teine pool näitas mõnevõrra paremaid tulemusi. Rootsi turistide ja nende ööbimiste arv

6 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 6 vähenes veidi neljandat aastat järjest, kuid langus oli väiksem kui 214. aastal. Absoluutarvudes suurimat langust näitas nende ööbimiste arv suurima osatähtsusega sihtkohas Tallinnas, samas suhtarvudes vähenesid nende ööbimised Tallinnas 214.aastaga võrreldes vaid 2,5%, majutatud turistide arv aga koguni kasvas,5%. Pärnus kasvas majutatud Rootsi turistide arv 4%, nende ööbimised aga 1%. Tunduvalt lisandus nende ööbimisi Võrumaal, kus aga ööbimiste absoluutarv on üsna väike. Rootsi turistide ööbimised (veedetud ööd) /11 213/12 214/13 215/14 214/13 215/14 Kokku % -3,5% Tallinn % -2,5% Pärnu % 1,1%..Pärnu linn %,8%..Pärnu * ,2% 9% Tartu % -3%..Tartu linn % -1%..Tartu * % -35% Saare ,1% -8% Lääne % -14% Ida-Viru % -7% Valga % -14% Harju % -34% *väljaspool Tartu ja Pärnu linna. Allikas: Statistikaamet. Absoluutarvudes kasvas märkimisväärselt Hispaaniast ja USAst pärit turistide ööbimiste arv tulenevalt nende pikast viibimisest Eestis töö ja teenistusega seoses. Uue rekordini jõudis turism Jaapanist ja Hiinast. Eriti märkimisväärseid tulemusi näitas Jaapan, mis oli ka absoluutarvudes üks suuremat kasvu näidanud sihtturge (nad veetsid 215.a. majutusettevõtetes ööd, mis oli 22% ehk 636 võrra rohkem kui 214.aastal). Nende ööbimisi lisandus tunduvalt ka juba kahel eelneval aastal (mistõttu nende arv oli 215.aastaks võrreldes 212.aastaga rohkem kui kahekordistunud). Ka Lätis ja Leedus on nende ööbimiste arv viimase kolme aastaga kasvanud umbes samapalju kui Eestis. SISETURISM 215.a. jõudis siseturism Eestis kolmandat aastat järjest uue rekordini. 215.a. ööbis Eesti majutusettevõtetes 1,18 miljonit siseturisti, mis oli 7% rohkem kui 214.a. Siseturistid veetsid majutusettevõtetes 2 miljonit ööd (6% rohkem kui 214.a). Siseturistide ööbimised kasvasid põhiliselt tänu puhkusereiside lisandumisele. Siseturistide ööbimisi puhkusereisidel oli 1,5 miljonit, võrreldes 214. aastaga kasvas nende arv võrra ehk 8%. Siseturistide ööbimisi tööreisidel oli 215.aastal , võrreldes 214. aastaga kasvas nende arv 312 võrra ehk,6%. Ööbimisi muudel reisidel oli , võrreldes 214. aastaga kasvas nende arv võrra ehk 11%. Ka pikaajalist arengut jälgides on siseturism kasvanud tänu puhkusereisidele 215.a. jõudsid need juba neljandat aastat järjest uue rekordini (joonis 14). Kasv on olnud märkimisväärne: nii 213. kui ka 214.aastal kasvasid ööbimised puhkusereisidel eelneva aastaga võrreldes 12%, 215.aastal 8%. Puhkusereiside kiire kasv tuleneb Eesti elanike sissetulekute kasvust ja siseturistidele atraktiivsete ajaveetmis- ja puhkamisvõimaluste pidevast lisandumisest. Tööreiside ööbimiste arvu senine rekord aga jäi majanduskriisi eelsesse 27.aastasse. Ööbimiste arvu järgi on siseturistide peamised sihtkohad suuruse järjekorras: Tallinn (16% ööbimistest), Pärnu koos Pärnuga (14%), Ida-Viru (1%), Tartu koos Tartuga (1%), Harju (8%) ja Saare (8%). Sihtkohtade pingerida on pikema perioodi vältel olnud suhteliselt püsiv. 215.aastal said sisereiside kasvutrendist osa pea kõigi maakondade majutusettevõtted. Arvuliselt kõige rohkem lisandus siseturistide ööbimisi Ida-Virumaal, Pärnus, Valgamaal ja Lääne-Virumaal (seejuures Ida-Virumaal ja Pärnus jõudis nende ööbimiste arv ühtlasi uue rekordini). Kõigis neljas sihtkohas kasvas eelkõige puhkusereiside arv. Siseturistide ööbimiste arv vähenes vaid Tartu maakonnas (nii Tartus kui ka väljaspool) ja Pärnu maakonnas väljaspool Pärnu linna (214.a. kasvas seal nende ööbimiste arv märkimisväärse 18% võrra, kuid 215.a. vähenes 8%).

7 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 7 Siseturistide ööbimised (veedetud ööd) /11 213/12 214/13 215/14 214/13 215/14 Kokku % 6% Tallinn % 1% Pärnu % 5%..Pärnu linn % 9%..Pärnu * % -8% Ida-Viru % 14% Tartu ,6% -2%..Tartu linn % -2%..Tartu * % -,6% Harju % 6% Saare % 6% Lääne-Viru % 1% Valga % 16% Lääne % 13% Põlva % 9% Võru % 3% Viljandi % 17% Jõgeva % 7% Rapla % 17% Hiiu % 1% Järva % 4% *väljaspool Tartu ja Pärnu linna. Allikas: Statistikaamet. TURISMITULU Eesti Panga 216.a. septembris korrigeeritud andmetel oli reisiteenuste eksport (väliskülastajate kulutused Eestis) 215.aastal 1,29 miljardit eurot (langus 214. aastaga võrreldes 5,8% ehk 78,6 miljoni võrra). Reisijateveo eksport (väliskülastajate maksed Eesti transpordifirmadele) oli 215.aastal 353 miljonit eurot. Võrreldes 214. aastaga kasvas see 13% ehk 41 miljoni võrra. Kahe eelmise näitaja summa ehk Eesti kogutulu välisturismist (turismiteenuste eksport) oli 1,64 miljardit eurot (langus 214. aastaga võrreldes 2,3%). Turismiteenuste osatähtsus Eesti kaupade ja teenuste ekspordis oli 215. a. 1,2%. Turismiteenuste osatähtsus Eesti teenuste ekspordis oli 215. a. 31,5% (mõlemad näitajad jäid 214.aasta tasemele). Turismiteenuste eksport Eesti maksebilansis (miljon eurot). Allikas: Eesti Pank Turismiteenuste eksport kokku Sh. reisiteenuste eksport (väliskülastajate kulutused Eestis) Sh. Reisijateveo eksport (välisresidentide maksed Eesti transpordifirmadele) Kaupade eksport Teenuste eksport Kaupade ja teenuste eksport kokku Turismiteenuste eksport koguekspordist 12,6% 1,% 1,1% 12,% 9,7% 8,3% 8,% 9,6% 1,2% 1,2% Turismiteenuste eksport teenuste ekspordist 35,5% 3,1% 28,7% 31,3% 3,1% 29,8% 26,5% 31,3% 31,5% 31,5% Andmeid korrigeeriti 216.a. septembris. NB! Reisiteenuste eksport näitab kõigi väliskülastajate kulutusi Eestis. Mobiilpositsioneerimise andmetel, mida kasutab Eesti Pank, käis 215.a. Eestis 5,7 miljonit väliskülastajat, kellest 3 miljonit ööbis Eestis (tasulises või tasuta majutuses) ning 2,74 miljonit viibis Eestis ühe päeva (216.a. augustis korrigeeritud andmed). 214.aastal käis Eestis 6,19 miljonit väliskülastajat, kellest 2,92 miljonit ööbis Eestis (tasulises või tasuta majutuses) ning 3,27 miljonit viibis Eestis ühe päeva. Seoses metoodika muutusega ei ole 215.a. külastajate arv eelnevate aastatega täpselt võrreldav. Detailsem mobiilpositsioneerimise statistika on avaldatud:

8 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 8 tuh Joonis 1. Sise-ja välisturistide ööbimised (veedetud ööd) Eesti majutusettevõtetes, (tuh.). Allikas: Statistikaamet kokku sh. välisturistide ööbimised sh. siseturistide ööbimised ,5% ,8% ,4% muutuse%, 215.a. võrreldes 214.a tuh Soome Siseturistid 111 Allikas: Statistikaamet. Andmed elukohariigiti. Saksamaa 164 Joonis 2. Veedetud ööd Eesti majutusettevõtetes, (tuh.) Siseturistid Soome Venemaa Saksamaa Venemaa

9 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 9 tuh Joonis 3. Veedetud ööd Eesti majutusettevõtetes, (tuh.) Allikas: Statistikaamet. Andmed elukohariigiti Läti Rootsi Suurbrit % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 9,7 1,5 1,5 1,6 11,2 1,8 11,1 12,9 13, 12,6 13,3 14,4 2,2,9 2,6 3, 2,5 1, 3,2 2,7 2,6 2,2 1,1 1,3 3,9 1,5 1,3 1,2 3,4 3, 2,4 1,9 1,7 4,9 1,6 4,4 2,7 Joonis 4. Ööbimised Eesti majutusettevõtetes riigiti (%). 5,7 5,2 4,2 4, 3,8 3,6 1,8 2,2 2,6 2,7 2,5 2,4 5,3 4,1 3,8 4,1 3,7 3,6 3,4 3,9 3,2 4,3 5,4 7, 2,3 2, 1,6 1,4 1,4 1,6 1,5 3,2 2,3 1,7 1,6 1,5 1,7 1,6 1,8 3,3 2,9 2,8 2,6 2,4 2,8 2,8 2,9 2,5 4,1 4,1 3,7 3,4 4,2 4,2 8,8 1,7 11,8 1,6 6,8 3,5 44,3 33, 3,8 34,4 35,4 29, 38,5 31,1 29,8 29,5 29,1 37,6 33,5 36,3 33,5 31,8 26,9 27,5 3,6 31, 31,8 32,5 34, muud Norra Leedu Suurbrit. Rootsi Läti Saksamaa Venemaa Soome Eesti

10 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 1 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Joonis 5. Välisturistide ööbimised Eesti majutusettevõtetes riigiti (%). 13,3 14,4 15,7 17,1 17,5 16,3 16,3 18,6 18,8 18,5 19,7 22,2 3, 1,2 3,5 6,7 2,2 6, 3,7 3,5 1,4 4,5 5,3 1,7 5,2 7,9 2,5 7,2 4,6 5,1 4,3 2,1 2,4 4,8 3,8 7,8 6,7 6,3 3,4 4,1 4,2 6,1 6,1 6,4 5,9 5,1 6,8 3,9 3,2 2, 1,7 2,9 2,6 5,8 3,8 5,6 8,1 1,3 12,7 15,5 17,4 15,7 1,4 6,6 53, 49,7 48,9 48,3 51,7 51,9 44,7 43,2 43,3 43,1 44, ,2 3,5 5,2 3,3 2,9 2,3 2,1 2, 2,4 2,2 2,4 4,6 3,3 2,6 2,6 4,2 4,1 3,8 4,8 3,5 4, 4, 4,3 5,8 6, 5,4 6,2 2,3 2,4 2,8 3,8 5,2 6,4 muud riigid Norra Leedu Suurbrit. Rootsi Läti Saksamaa Venemaa Soome tuh Puhkusereis Tööreis Muu reis Joonis 6. Välisturistide ööbimised Eesti majutusettevõtetes reisi eesmärgi järgi (tuh.). Allikas: Statistikaamet

11 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 11 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,5 4,3 4,9 4,7 4,9 4,9 4,8 4,7 5,1 5,8 5,9 5,7 3,7 3, 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 2,7 2,6 4,2 3,8 3,3 3,1 2,5 2,1 1,6 1,9 2,5 2,4 2,2 2,7 2,7 5,6 5,7 5,3 6,2 6,2 4,9 4,7 4,2 2,8 2,3 3,7 3,6 3,2 3,4 2,5 2,2 2,4 2,2 2,5 2,7 3,2 3,6 4,1 4,5 4, 3,6 3,5 3,8 3,7 3,3 4,3 4,1 3,6 3,6 4,2 4,5 4,4 4,6 17,9 17, 16,6 14,6 15,6 14,7 12,5 12,2 12,2 12,3 12,7 2,5 55,6 Joonis 7. Välisturistide ööbimised Eesti majutusettevõtetes regiooniti (%). Allikas: Statistikaamet. 59,3 6,4 61, 61,8 62,6 64,2 66,8 65,2 64,2 64,8 65, mujal Lääne Harju Saare Ida- Viru Tartu Pärnu Tallinn tuh Joonis 8. Välisturistide ööbimised Eesti majutusettevõtetes regiooniti (tuh.) Allikas: Statistikaamet muud Lääne Harju Saare Ida-Viru Tartu Pärnu Tallinn

12 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 12 muud Saare Tartu Ida- Viru Pärnu Tallinn 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Joonis 9. Veedetud ööd Eesti majutusettevõtetes regiooniti, 215 (%). 23 4,9 5,7 6, , , , , ,7 74 1, Allikas: Statistikaamet Allikas: Statistikaamet Joonis 1. Soome turistide veedetud ööd majutusettevõtetes, tuh. 117,3 119, 17,7 13,5 84,9 7,6 74,5 7,4 74,5 68,6 86,8 84,9 75, 74,8 69,4 96,8 81,7 94,6 89,4 78,1 74,2 63,2 58,4 61,5 43,4 47,9 45, 39,3 48,2 45,7 47,9 53,1 56,7 6, 63,1 61,4 89,7 81,8 69,1 58,9 47,5 36,4 32,8 43,3 53,5 54,6 56,9 52, Lääne Saare Tartu Harju

13 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 13 % Montenegro 6 Joonis 11. Venemaa turistide ööbimiste muutus majutusettevõtetes, 215/214 (%). Serbia-16 Türgi *-18 Holland-25 Bulgaaria *-26 Horvaatia-27 Ungari-27 Saksamaa-29 Sloveenia-3 Šveits-31 Rootsi-31 Itaalia-31 Läti-33 Poola-34 Austria-34 EESTI-36 Suurbrit.*-36 Taani-36 Hispaania-37 Leedu-38 Slovakkia-38 Küpros -38 Tšehhi-38 Malta-4 Portugal-4 Soome-42 Norra-42 Allikas: statistikaametid Arv näitab muutuse % võrreldes 214.aasta sama perioodiga (kui riik ei ole veel kogu aasta tulemusi avaldanud, on näidatud esimese 9-11 kuu andmeid). Tärniga märgitud riikide puhul on näidatud piiriületuste andmed. Kreeka *-61 tuh Joonis 12. Vene turistide veedetud ööd majutusettevõtetes (tuh.) Eestis Lätis Leedus Soomes

14 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) ,1 65,9 7, 7,1 69,6 Tallinn 83,1 15, 15,6 17,7 18,3 Joonis 13. Läti turistide veedetud ööd majutusettevõtetes, tuh. 27,1 32,9 14, 14,3 16,1 17, 24,6 29, , 1,3 1,5 1,3 2,6 3,6 8,6 1,6 18,6 23, 22, 21,1 6,9 9, 15,2 17,4 16,9 17,1 * väljaspool Pärnu ja Tartu linna. Allikas: Statistikaamet. 1,7 1,6 3,4 5,6 5,1 4, 15,6 19,1 2,8 2,3 19,7 21, Pärnu..Pärnu linn..pärnu * Tartu..Tartu linn..tartu * Saare 11 1 Puhkusereis Joonis 14. Siseturistide ööbimised Eesti majutusettevõtetes reisi eesmärgi järgi (tuh.). Allikas: Statistikaamet Tööreis Muu reis

15 EESTI TURISM 215 (uuendatud ) 15 Eesti majutusettevõtetes majutatud turistid ja nende ööbimised (elukohariigi järgi), Allikas: Statistikaamet, Majutatud turistid /12 214/13 215/14 215/14 kokku ,8% Eesti ,2% välisturistid ,7% Soome ,9% Venemaa % Läti % Saksamaa % Rootsi % Leedu % Suurbrit % USA % Norra % Itaalia % Hispaania % Prantsusmaa % Jaapan % Poola % Holland % Taani % Hiina % muud riigid % Ööbimised (veedetud ööd) /12 214/13 215/14 215/14 kokku ,5% Eesti ,4% välisturistid ,8% Soome ,7% Venemaa % Saksamaa ,3% Läti % Rootsi % USA % Suurbrit % Leedu % Norra ,6% Hispaania % Itaalia % Prantsusmaa % Poola % Holland % Jaapan % Taani % Hiina % muud riigid ,4%

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

LDOSA (METODOLOOGIA, ANDMETE KOKKUSOBIVUS VMS)

LDOSA (METODOLOOGIA, ANDMETE KOKKUSOBIVUS VMS) Välisturistid Ida-Viru, Tartu ja Valga maakonnas 1. aprill 2004 31.detsember 2006 Tellija: Sihtasutus Lõuna- Eesti Turism Teostaja: OÜ Positium, Anto Aasa PhD, anto.aasa@ut.ee Tartu 2007 SISSEJUHATUS...3

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete tootja- ja jea Eestis 4 Piima ja piimatoodete tootmisest Eestis 5 Eksport ja Import 6 Hinnad

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

1 Pärnu talvekülastaja 2019 Uuringu Pärnu talvekülastaja 2019 analüüs Teostaja: TÜ Pärnu kolledž Kontakt: Liis Juust Uuring on valm

1 Pärnu talvekülastaja 2019 Uuringu Pärnu talvekülastaja 2019 analüüs Teostaja: TÜ Pärnu kolledž Kontakt: Liis Juust Uuring on valm 1 Pärnu talvekülastaja 2019 Uuringu Pärnu talvekülastaja 2019 analüüs Teostaja: TÜ Pärnu kolledž Kontakt: Liis Juust (liis.juust@ut.ee) Uuring on valminud Pärnu Linnavalitsuse tellimusel Allikas: VisitParnu

Rohkem

Hinnainfo mai 2015

Hinnainfo mai 2015 HINNAINFO MAI 2015 Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad: Claudia Meriküla, Katrin Männaste, Aivar Voog Tellijapoolne kontaktisik: Aleksander Vukkert AS Emor Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Marje Josing mai 2018 Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Koostööpartner: Kultuuriministeerium EKI Eesti loomemajanduse kaardistused 2005. aastal

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias Peipsil kalasta

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias Peipsil kalasta Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias Peipsil kalastavate lätlaste ajalis-ruumiline käitumine ja sihtkohalojaalsus

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja  t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem