Microsoft Word - EB6B7637.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - EB6B7637.doc"

Väljavõte

1 SISEHAIGUSTE ERIALA ARENGUKAVA KAASAJASTAMINE JA TÄIENDAMINE AASTAL Koostajad - Sotsiaalministeeriumi sisehaiguste komisjoni liikmed: Margus Lember Arvo Mesikepp Ann Raadik Veiko Vahula Viktor Vassiljev SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Sisekliiniku juhataja; Eesti Sisearstide Seltsi juhatuse esimees; AS ITK II Sisehaiguste osakonna juhataja; SA Pärnu Haigla Sisehaiguste Kliiniku juhataja; Eesti Sisearstide Seltsi peasekretär Tallinn 2005

2 SISEHAIGUSTE ERIALA DEFINITSIOON Sisehaiguste eriala on üks arstlikest põhierialadest. Sisehaiguste eriala ehk sisemeditsiini ehk internmeditsiini defineeritakse täna kui arstiteaduse ja arstikunsti haru, mis käsitleb sisehaigusi ja hõlmab kõiki neist sõltuvaid spetsiaalharusid. Nii on see defineeritud ka Rahvusvahelise Sisearstide Seltsi - International Society of Internal Medicine (ISIM) - põhikirjas. Sisehaiguste arst on erialaarst, kelle tööks on tegelemine siseelundite haiguste diagnostika ja ravi, vältimise ja taastusraviga (sünonüümiks sisehaiguste arst, sisearst, internist, üldsisehaiguste eriala arst ja erialana sisemeditsiin, internmeditsiin, üldsisemeditsiin. Sisehaiguste eriala tegeleb järgmiste haigestumiste ravi, intensiivravi, taastusravi, ennetamisega täiskasvanutel, sealhulgas vanuritel ja noorukitel: - kopsuhaigused - südame-veresoonkonna haigused - liigeste haigused - verehaigused - neeruhaigused - allergilised haigused - immuunhaigused - ainevahetushaigused - nakkushaigused - kasvajalised haigused - mürgistused. Sisehaiguste eriala arstiks saadakse läbides diplomijärgse koolituse programmi residentuuris ja residentuuri eksami sooritamise järel. Arstid, kellele on varem omistatud sisehaiguste arsti eriala residentuuri läbimata, tunnistatakse sisehaiguste arstideks (vastavalt Tervishoiuameti tervishoiutöötajate registrile). Sisehaiguste arstide pädevuse hindamiseks ja sellega seotud küsimuste lahendamiseks loob Eesti Sisearstide Selts komisjoni. 1.SISEHAIGUSTE ERIALA ARENG 1.1 ERIALA ARENGU PRIORITEEDID Sisemeditsiini roll erinevates Euroopa Liidu maades on varieeruv, kõigis maades püütakse leida optimaalset tasakaalu üldsisehaiguste arstide ning kitsamalt spetsialiseerunud sisehaiguste arstide arvus ja funktsioonides. Sisemeditsiini allerialade osakaal on kõikjal suurenenud eeskätt seoses erialaspetsiifiliste uurimisja ravimeetodite keerukuseastme kasvuga. Kui üldlevinud seisukoht on, et sisearst on haiglameditsiiniga seotud arst, siis mõnede maade tervishoiusüsteemides on sisearstil võimalik töötada ka ainult ambulatoorselt - olles üheks esmatasandi arstiks. Esmatasandi arstiabi osas on paljudes Euroopa riikides abiosutajaks arstiks spetsiaalse koolituse läbinud perearst. Eesti tingimustes on sisehaiguste arsti ambulatoorne vastuvõtt reguleeritud läbi perearsti. Oleme seisukohal, et sisehaiguste eriala arstil (üldsisearstil) peab olema õigus soodusravimeid välja kirjutada võrdväärselt sisemeditsiini alaerialade spetsialistidega. Tuleb muuta patsientide edasisuunamise korda paindlikumaks, näiteks lubada patsientide otsepöördumist haigekassa kulul eriarstide poole 1

3 täiendava omaosaluse sisseviimisel ning neil juhtudel haigeid ambulatoorselt vastu võtta ka ilma perearsti saatekirjata. Eri küsimus on üldarstides, kes pole spetsialiseerunud ega õpi residentuuris. Üle 300 üldarsti olemasolu pole sisehaiguste eriala probleem, kuid vajab õiguslikku regulatsiooni. Sisearstidel haiglates on erinevad rollid sõltuvalt sellest, kas nad töötavad paljuprofiilses haiglas koos teiste sisemeditsiini spetsialistidega või haiglates, kus nende ülesandeks on tegelemine kogu sisemeditsiini valdkonda kuuluvate probleemidega. Töötamisel paljuprofiilses haiglas on sisearsti funktsiooniks tegelemine valdavalt erakorraliste haigetega, samaaegselt erinevaid haigusi põdevate haigetega, patsientidega, kel pole kindlalt defineeritavat ühte või teise sisehaiguste allerialasse kuuluvat haigust või kelle haiguse jaoks ei ole spetsiaalset erialaosakonda, keerukate diferentsiaaldiagnostiliste haigetega. Töötamisel üldhaiglas katab sisearst kogu sisemeditsiini valdkonna, hospitaliseerib haigeid sisehaiguste osakonda ning otsustab ja korraldab kitsamalt spetsialiseeritud abi vajavate haigete suunamist järgmisesse ravietappi. Sisearst annab ka ambulatoorset abi ja tegeleb krooniliste enamlevinud sisehaigustega patsientide jälgimisega. Eestis on vajalik kõrvaldada bürokraatlikud tõkked - näiteks soodusretseptide väljastamisel. Arvestades kohalikku vajadust võib sisearst tegeleda süvendatult erinevate kontingentidega (sealhulgas täiendavate uurimismeetoditega töötamine - endoskoopilised uuringud, sonograafilised uuringud jms). Arvestades elanikkonna vananemist on üha enam abivajajaist multiprobleemsed geriaatrilised patsiendid. Haiglates on avatud geriaatriaosakondi ning haigekassal on kavas avada geriaatrilise voodipäeva teenus, kuid geriaatri arstliku eriala puudumisel jääb lähiaastatel selle kontingendiga hooldusravis valdavalt tegelema sisearst. 1.2.SISEMEDITSIINI PROBLEEMID EUROOPAS Eri maades on sisemeditsiinil erinev töökorraldus: kas ravitöö haiglas, haiglas ja ambulatoorses arstiabis, erapraksises, töö konsultandina (mis on pidevalt vähenev), mitmel tasemel kombinatsioonid üldsisehaiguste ja allerialade vahel. Euroopa Sisemeditsiini Föderatsioon on esitanud oma seisukohad (European Federation of Internal Medicine, EFIM: Political Issues in Internal Medicine in Europe - Position Paper, 5.september 2004; Working Group on Political Issues in Internal Medicine in Europe), pidades tähtsaks sisemeditsiini rolli haiglas, ambulatoorses arstiabis, akadeemilises tegevuses ja arstiabi üldises süsteemis. Põhilisteks probleemide ja konfliktide alaks on sisemeditsiini identiteet ja vahekorrad allerialadega haiglameditsiinis ja üld- ehk peremeditsiini vahel esmatasandi ambulatoorses arstiabis. Eri maade meditsiinialane olukord ei saa olla identne, kuid soovitakse siiski integreerida sisemeditsiini üle-euroopalisi suundasid rahvuslikesse tervishoiukorraldustesse ja erialaseltside tegevusse. Peamised probleemid - Muutused tervishoiu kättesaadavuses, tehnoloogia püsiv progress, tervishoiusüsteemide finantseerimise probleemid ja eri maade demograafilised muutused on oluliselt mõjustanud meditsiini, eriti sisemeditsiini kui traditsionaalset, avarat ja kompleksset distsipliini; 2

4 - sisemeditsiin on kaotanud osa oma identiteedist kui teaduslik eriala; on kergem ja edukam teha akadeemilist või erialalist karjääri allerialal kui üldsisehaiguste erialal; - sisemeditsiini ei peeta enam ema-erialaks ja on sageli tütar-erialade - subspetsiaalsuste rünnakute all; seda näeb sagedasti haiglates, kui sisehaiguste osakonnad elimineeritakse ja enam tekib rindkere-, vähi-, diabeedi-, südamekeskusi, kuid sama toimub õpetamise, uurimistöö, finantseerimise, tööstusliku toetuse, kongresside, tervisekindlustuse valdkondades; - geriaatriline meditsiin ja palliatiivne meditsiin, mis senini on olnud sisehaiguste arstide kompetentsis või sisehaiguste ravi osakondades - alustavad identifitseerimisega kui iseseisvad meditsiinilised erialad; - pole kerge leida lühikest ja selget definitsiooni sisehaiguste ja üldsisehaiguste eriala jaoks, sageli on kirjeldatud sisemeditsiini kui mittekirurgilist, mitteinvasiivset - sel moel on raske eriala entusiasmi mitte- erialal hoida; - sisehaiguste ravi eriala pole leidnud oma korporatiivset identiteeti kaasaegse distsipliinina integreeritud ja koordineeritud tervishoius, tervishoiualaste otsustuste tegijate jaoks, haiguste diagnoosijate ja ravijate, kliiniliste epidemioloogide jaoks, meditsiini erialana kompleksse ja polümorbiidse patsiendi jaoks; - tulevikuperspektiivid pole selged sisehaiguste eriala, peremeditsiini, üldmeditsiini ja ka ambulatoorselt iseseisvalt tegutsevate meditsiiniõdede positsioonide suhtes. Miks Euroopa maades tervishoiusüsteem vajab sisemeditsiini? - Tänapäeva tervishoiu kuludest ja arenguprobleemidest lähtudes peab olema integreeritud erialasid, vastukaaluna iseseisvalt töötavate spetsialistide kulude kuhjumisele (kuigi me vajame vastavalt näidustustele nende spetsialistide ekspertarvamusi); - arvestades paljude Euroopa maade demograafilisi muutusi suureneb püsivalt eakate inimeste ja mitmete haigustega patsientide arv, nende komplekssete haigustega tegelemine on sisemeditsiini peaülesandeks; - pidevalt tuleb juurutada uusi, kallihinnalisi, omavahel võistlevaid diagnostika ja ravi meetodeid, see ei saa olla ainult kitsa eriala tegevuseks; sama tuleb öelda ka standardite ja ravijuhiste juurutamise kohta - nende kasutamisele võtmine meditsiinis toimub läbi sisemeditsiinialase tegevuse ja uurimistöö; - kulutuste otstarbekuse arvestamine - saada parim arstiabi olemasoleva raha eest: see tähendab head koostööd haigla ja ambulatoorse arstiabi ja eri spetsialistide vahel, nõudes tõenduspõhise ravi ning parima diagnostilise ja raviaparatuuri otstarbekat kasutamist, samuti ravi integreerituse põhimõtteid; - haiglad ja kliinikud, mis on struktureeritud hulga erialade vooditega, kuid ei osuta üldsisehaiguste alast teenust, kaotavad võime anda patsiendile kvaliteetset, otstarbekate ravikulutustega, integreeritud ravi, seda eriti ebaselgete ja komplekssete diagnooside ja polümorbiidsete haigete tarvis; - perearstid ja üldarstid ning sisehaiguste erialade kitsamad spetsialistid vajavad head üldsisehaiguste alast väljaõpet - see on nendel erialade nurgakiviks; - haigla ja ambulatoorse meditsiini piirjooned sulavad sageli kokku, sisemeditsiin on selles olukorras klassikaliseks ühendusdistsipliiniks enamikes Euroopa maades; - sisehaiguste arstid on hästi välja õpetatud eriti keerulise haiguspildiga patsientidele, selekteerides haigetele määratavaid diagnostilisi ja raviprotseduure, vältides ülemääraselt kallite ja dubleerivate uuringute tegemist. EFIM soovitab - kehtestada kaasaegse distsipliini üldsisemeditsiin ja selle ülesannete kohta definitsioonid: 3

5 Sisemeditsiin on meditsiini põhidistsipliin, mis kannab hoolt statsionaarsete haigete ja ambulatoorsete haigete esmase arstiabi eest (haiglates, ambulatoorsetes meditsiinilistes keskustes, erapraksises). Tema põhiülesandeks on integreerida täiskasvanud haigete diagnostikat, ravi ja hooldust. Sisemeditsiin on nii kliiniline kui ka teaduslik eriala, mis analüüsib teadmisi, meetodeid ja avastusi, mis on saadud allerialadest ja integreerib neid spetsiifilistesse diagnostilistesse ja ravi strateegiatesse ja kontseptsioonidesse patsientide individuaalsete vajaduste jaoks. Spetsiifilisteks huvialadeks on polümorbiidsuse probleemid, keeruliste ja komplekssete diagnoosidega patsiendid, pikaajaline palliatiivne ravi, väljakujunenud standardite muutmised, ravikvaliteedi parandamise vahendid ja integreeritud diagnoosi ja ravi tarbeks tervishoiu arendamise süsteemid. - kontrollida ja parendada spetsialistide ettevalmistamise rahvuslikke programme (diplomijärgne õpe), et oleks kindel sisehaiguste arstide kompetentsus vastata eriala väljakutsetele (teadmised, oskused, suhtlemisvõime, meditsiinilise humaansuse ja meditsiiniökonoomika põhimõisted, teaduslikud ja õppetöö alased võimed); - asutada ja taastada sisemeditsiini osakondi ja kliinikuid kui kõrge kvaliteediga - keskusi, milledes ei domineeri allerialade õpetamine ja teadustöö, vaid koostöö kõigi erialade vahel (teadvustades finantsilisi komponente koopereerumisel); - selgeks teha sisemeditsiini, peremeditsiini ja üldmeditsiini vahekorrad ; - täpsustada vahekordasid varasemate allerialadega, - sisemeditsiin nagu iga professionaalne grupp vajab aktiivset marketingi, sisemeditsiini eelistest tervishoiusüsteemis ja individuaalse patsiendi jaoks peavad aru saama poliitilised liidrid, haiglate administraatorid, kindlustusettevõtted, ajakirjanikud, patsiendid ja kogu elanikkond. 2. TERVISHOIUTEENUSTE PROGNOOS 2.1.SISEMEDITSIINI TEENUSE VAJADUS AASTATEKS 2010 JA 2015 LÄHTUDES HAIGESTUMISE STRUKTUURIST JA RAVIVÕIMALUSTEST Sisehaiguste üldvoodifondi moodustavad üldsisehaiguste voodifond ja sisemeditsiini allerialade voodifond kokku. Sisemeditsiini üldvoodifondi suurus sõltub seega suuresti vastavas haiglas olemasolevast sisehaiguste subspetsialiteetide e. alaerialade voodifondist. Haiglates, kus eraldi voodifond on olemas sisehaiguste alaerialadel (s.o. regionaalhaiglates ja keskhaiglates), on sisehaiguste voodifond suhteliselt väiksem. Loogiliselt on üldhaiglates ja kohalikes haiglates sisehaiguste voodifond suhteliselt suurem, kuna seal puuduvad sisehaiguste alaerialade voodid. Teiseks on oluline sisehaiguste voodifondi suuruse hindamisel arvestada ka taastusravi voodifondi suurust, geriaatria (järelravi/pikaravi) voodifondi suurust ja õendushoolduse voodifondi suurust. Eesti Haiglavõrgu Arengukavas on need voodid käsitletud akuutravi vooditest eraldi VOODIKOHTADE ARVU PROGNOOS HAIGLA LIIKIDE JA HAIGLATE KAUPA 1997.aastal oli Eesti vabariigis 115 haiglat ravivoodiga aastal oli Eesti vabariigis 67 haiglat 9160 ravivoodiga, neist akuutraviks 6500 voodit (täituvusega 67%). 4

6 Eesti Haiglavõrgu arengukavas on 2015.aastaks planeeritud 3200 aktiivravi voodit prognoositava täitumusega 83%. I Piirkondlikud haiglad Tallinnas ja Tartus 1.Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (SA PERH) 2. Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (SA TÜK) II Keskhaiglad Tallinnas, Pärnus, Ida-Virumaal 3. Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla (AS ITK) 4. Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla (AS LTK) 5. Sihtasutus Pärnu Haigla 6. Sihtasutus Ida-Virumaa Keskhaigla III Üldhaiglad maakonnakeskustes 7. Aktsiaselts Järvamaa haigla (Paides) 8. Sihtasutus Kuressaare haigla 9. Sihtasutus Läänemaa haigla (Haapsalus) 10. Aktsiaselts Rakvere haigla 11. Aktsiaselts Lõuna-Eesti haigla (Võrus) 12. Sihtasutus Narva haigla 13. Sihtasutus Viljandi haigla 14. Aktsiaselts Valga haigla 15. Sihtasutus Hiiumaa haigla (Kärdlas) Kohalikud haiglad maakonnakeskustes 16. Sihtasutus Jõgeva haigla 17. Aktsiaselts Põlva haigla 18. Sihtasutus Rapla haigla Eesti Haiglavõrgu arengukavas on planeeritud sisehaiguste eriala teenuseid järgnevalt (andmed on esialgsed ja ebatäpsed, kuna haiglate arengukavad pole veel lõplikult vormistatud): I Piirkondlikud haiglad 1.Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (SA PERH) 2002.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid päevaravi (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid päevaravi) Sihtasutus Tallinna Lastehaigla 2003.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid 2 2. Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (SA TÜK) 2003.a sisehaiguste voodeid 15 (sh.3 voodit I astme intensiivravi) 2015.a sisehaiguste voodeid päevaravi (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid päevaravi) II Keskhaiglad 3. Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla (AS ITK) 2004.a sisehaiguste voodeid 50 (sh 8 intensiivravi) + 1 päevaravi 2010.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid 50 (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid päevaravi) 4. Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla (AS LTK) 2003.a sisehaiguste voodeid? 2009.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid? päevaravi? (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid päevaravi) 5. Sihtasutus Pärnu Haigla 5

7 2005.a sisehaiguste voodeid 37 (lisaks 3 voodit I astme intensiivravi) + 2 päevaravi 2010.a sisehaiguste voodeid 37 (lisaks 3 voodit I astme intensiivravi) + 2 päevaravi 2015.a sisehaiguste voodeid 37 (lisaks 3 voodit I astme intensiivravi) + 1 päevaravi (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid päevaravi) 6 Sihtasutus Ida-Virumaa Keskhaigla 2003.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid päevaravi (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 21) III Üldhaiglad 7. Aktsiaselts Järvamaa haigla (Paides) 2000.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid 23 (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 18) 8. Sihtasutus Kuressaare haigla 2003.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid 32 (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 19) 9. Sihtasutus Läänemaa haigla (Haapsalus) 2003.a sisehaiguste voodeid? 2015.a sisehaiguste voodeid? (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 11) 10.Aktsiaselts Rakvere haigla 2003.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid 32 (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid päevaravi) 11. Aktsiaselts Lõuna Eesti haigla (Võrus) 2003.a sisehaiguste voodeid? 2015.a sisehaiguste voodeid 24 (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 23) 12. Sihtasutus Narva haigla 2003.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid päevaravi (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid päevaravi) 13. Sihtasutus Viljandi haigla 2001.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid 43 (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 26) 14. Aktsiaselts Valga haigla 2003.a sisehaiguste voodeid? 2015.a sisehaiguste voodeid? (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 217) 15. Sihtasutus Hiiumaa haigla (Kärdlas) 6

8 2003.a sisehaiguste voodeid a. sisehaiguste voodeid? 2015.a kõiki voodeid 20 (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 5) Kohalikud haiglad 16. Sihtasutus Jõgeva haigla 2001.a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid a sisehaiguste voodeid 15 (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 14) 17. Aktsiaselts Põlva haigla 2003.a sisehaiguste voodeid? 2010.a. sisehaiguste voodeid? 2015.a. sisehaiguste voodeid? (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 9) 18. Sihtasutus Rapla Maakonnahaigla 2003.a sisehaiguste voodeid? 2015.a sisehaiguste voodeid? (Master Plan 2015: sisehaiguste voodeid 17) KOKKU Master Plan 2015 kohaselt: 2015.a sisehaiguste voodeid päevaravi. Eesti Haiglavõrgu arengukava kohaselt: 2015.a sisehaiguste voodeid päevaravi. 3. TEENUSTE JAOTUMINE 3.1. HAIGLA JA HAIGLAVÄLISE ARSTIABI VAHEL Vastavad andmed, mida valdab Eesti Haigekassa, ei ole osutunud kättesaadavaks ning omamata ülevaadet olemasolevast olukorrast ei saa prognoosida tuleviku arenguid. Samas pole täpselt prognoositavad ka ambulatoorse sisearsti teenuse õigusliku regulatsiooni arengud. Täna töötavad Tervishoiuameti registrisse kantud sisearstidest statsionaaris 52%, ülejäänud 48% jagunevad nendeks, kes tegutsevad teistel erialadel, ei tööta üldse arstina ning palju on nende seas ambulatoorselt tegutsevaid sisearste, pole teada. Ka Tervishoiuameti poolt ambulatoorse sisearsti teenuse osutamiseks väljastatavad tegevusload ei anna objektiivset ülevaadet, sest tegevusloa olemasolu ei tähenda automaatselt haigekassa lepingut ega üldse tegevusloa kohast reaalset tegevust. Täna osutab ambulatoorset eriarstiabi haiglaga seotud arst, tema töökoormuse jaotumine statsionaarse ja ambulatoorse töö vahel on iga tervishoiuasutuse sisene asi ning sellekohased tsentraliseeritud andmed puuduvad. 3.2 JAOTUS AKTIIVRAVI HAIGLATE VAHEL Voodifondi ja vastavalt teenusemahu jaotus aktiivravi haiglate vahel on vastab Eesti Haiglavõrgu arengukavas fikseeritule. Sellest lähtuvad haiglate arengukavad. Kohalike vajaduste muutudes on võimalikud üksikute haiglate osas teatud korrektiivid erialaseltsi(de) kooskõlastusel ja Sotsiaalministeeriumi eriloal. Sisehaiguste voodikohtade jaotus haiglate vahel on toodud käesoleva arengukava eelmises 7

9 peatükis, vastav prognoos võib muutuda olemasoleva õigusliku regulatsiooni muutudes. 3.3 PÄEVARAVI Kokku on Eesti Haiglavõrgu Arengukava kohaselt vajalik 27 päevaravi voodit, kuid seniste päevaravi hindadega pole päevaravi rakendamine soodustatud, pigem on olnud takistatud. Üksikud haiglad (kesk- ja regionaalhaiglad) on pannud arengukavadesse väheselt päevaravi voodeid, võimalusel haigeid diagnostilistele ja raviprotseduuridele hospitaliseerida. Tuleb arvestada ka kohalikke olusid (transport, asustus, sotsiaalsed probleemid jms.). 4. VALVETEENISTUSE VAJALIKKUS JA KORRALDUS HAIGLA LIIKIDE KAUPA Sisearsti haiglavalve käesoleva arengukava mõistes on kindlat liiki haigla ööpäevaringne valmisolek osutada sisemeditsiini tervishoiuteenuseid vastavalt Tervishoiuteenuste korraldamise seadusele (RT I 2001, 50, 284) ning teistele õigusaktidele. Sisearsti haiglavalve tagatakse kohalikes haiglates, üldhaiglates ja keskhaiglates sisearstide ja/või sisemeditsiini kitsama eriala spetsialistide ööpäevaringse viibimisega haiglas, regionaalhaiglates sisearstide ööpäevaringse viibimisega haiglas. Sisearstivalve kvaliteedi tagamiseks peab valvetöö kõigis haiglates olema korraldatud viisil, mis tagaks patsientidele ööpäevaringselt laborimeditsiini tervishoiuteenuste ja radioloogia tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning valve sisearstile oleks ööpäevaringselt tagatud konsultatisooni võimalus teiste põhierialade spetsialistidega (üldkirurg, naistearst, lastearst), samuti neuroloogiline konsultatsioon ja anestesioloogiline valmisolek intensiivraviks. 5. ARSTIDE KOORMUSSTANDARDID Sisemeditsiinis peaksid olema ambulatoorne ja statsionaarne töö omavahel lahutamatult seotud. Äärmiselt oluline on kõigi arstide töökoormuste planeerimisel kooskõlastada koormusnormatiivid Eesti Haigekassaga. Teema on eriti aktuaalseks seose kulupõhiste, s.h. ajakulupõhiste tervishoiuteenuste hindade kehtestamise sooviga Eesti Haigekassa poolt. Sisearsti töökoormuse planeerimisel soovitame arvestada ajakulu järgmistele sisearsti töölõikudele: 1. Töö statsionaarsete haigetega, s.h. intensiivravi haigetega 2. Töö ambulatoorsete haigetega, s.h. perearstide konsulteerimine 3. Konsultatiivne töö haigla teistele eriarstidele 4. Õppe-, teadus- ja arendustöö, s.h. enesetäiendamine ja koolitus 5. Meditsiiniliste uuringute ja protseduuride läbiviimine nii ambulatoorsetele kui ka statsionaarsetele haigetele 6. Töö valve - sisearstina 7. Juhtimis- ja arendustöö (siin planeeritud ainult vanem- ja peaspetsialistidel, üksuste juhtidel, osakondade juhatajatel, kliinikute juhatajatel) 8

10 Sisearsti töö kombineerub erinevate ülesannete täitmisest. 1,0 ametkohaga (täistööajaga 8 tundi päevas, 40 t nädalas) ainult statsionaaris või ainult ambulatoorselt töötava sisearsti koormuse planeerimise aluseks soovitame järgmiseid normatiive: 1. Statsionaarne töö 30 minutit ühele haigele. 2. Ambulatoorne töö - vastuvõtt 20 minutit ühele haigele. 3. Konsultatiivne töö - 40 minutit ühele konsultatisoonile. 4. Töö valve sisearstina (koormus sõltub konkreetse raviasutuse töökorraldusest ja arsti töölepingust tööandjaga.) - soovitame sisearstile erialase kvalifikatsiooni tagamiseks ja erakorraliseks meditsiiniabiks valmisoleku võime tagamiseks teha 2 valvet kuus. 5. Erinevate meditsiiniliste uuringute ja raviprotseduuride ajanorme käesolevaga ei paku. Arvatavalt kasutatavad oleksid Eesti Haigekassa kulupõhiste hindade aluseks võetud uuringute ja protseduuride ajanormid, kuna need on väidetavalt vastavate eriala seltsidega läbiräägitud. Vastasel juhul oleks otstarbekas need kokku leppida vastavate erialade seltsidega ning kooskõlastada Eesti Haigekassaga. 6. Õppe-, teadus- ja arendustöö - kuni 10% tööajast, s.h. vähemalt 60 tundi erialast koolitust aastas ning lisaks iga-aastane juhtimisalane koolitus keskastme juhtidele. 7. Juhtimis- ja arendustöö - juhtimiseks kuluva aja norm määratletakse iga raviasutuse poolt sõltuvalt raviasutuse töökorraldusest, juhitava struktuuri suurusest ja eriala iseärasustest. Üldjuhul on keskastme juhtide juhtimisalase tegevuse koormuseks 0,25-0,5 ametkohta. Sisearsti ühtset töökoormuse normi ja tegevuste sisu ei ole võimalik ega ka mõtet määratleda. Küll aga on igale sisearstile töökoormus kergelt normeeritav, võttes aluseks eespooltoodud normatiivid. Tabel 1: Arstide vajadus haigla liikides sõltuvalt voodite arvust Haigla liik Voodite arv 1 arsti kohta Kohalik haigla 6-12 Üldhaigla 6-12 Keskhaigla 6-12 Piirkondlik haigla 6-12 NB! Arvestatud on teoreetilist võimalust, et arst teeb ainult palatitööd, tegelikku vajadust on väga keeruline määrata arvesse tuleb valvete tegemine ja vastavalt seadusele valvetejärgse puhkeaja saamine, ambulatoorne ja diagnostiline töö, konsultatiivne tegevus, administratiivne ja teaduslik töö, töö puhkuste ja remontide perioodil, ja mitmed muud erinevused eri haiglate töökorralduses. Aastaringseks peame 85% vooditäituvust. 9

11 6. ERIARSTIDE VAJADUS ERIARSTIDE OPTIMAALNE ABSOLUUTNE ARV AASTATEL 2010 JA Seisuga on THA registris 236 sisehaiguste arsti a lõpus on haiglatelt saadud järgmised andmed: Tabel 2: Sisehaiguste eriala arstide jaotus töökoha järgi Tallinnas, 29 Sealhulgas: PERH-s 8 Sh: ITKH-s 9 Sh: LTKH-s 9 Sh: Lastehaiglas 1 Harjumaal 5 Hiiumaal 2 Ida-Virumaal, 44 Sh: IVKH-s 25 Sh: Narva H-s 16 Jõgevamaal 3 Järvamaal 3 Läänemaal 3 Lääne-Virumaal 4 Põlvamaal 3 Pärnumaal 9 Sh Pärnu H-s 9 Raplamaal 3 Saaremaal 2 Tartus 5 Sh: TÜK-s 5 Tartumaal 4 Valgamaal 3 Viljandimaal 7 Võrumaal 4 KOKKU 133 Andmete lahknevus (236 registreeritud sisearsti, 133 haiglates töötavat sisearsti) on tingitud sellest, et osa sisearstidest töötab teisel erialal või tegeleb ainult ambulatoorse vastuvõtuga, osa ei tegutse arstina ja osa töötab välismaal. Täpsed andmed ei ole kättesaadavad. Olukorda ei tee selgemaks ka teadaolevad juhtumid, kus sisearsti ametikohal töötab arst, kellel on THA registri järgi hoopis teine eriala. Koondandmete puudumisel ei ole selliste juhtumite üldarv teada. Haiglates töötavad 133 sisearsti moodustavad 52 % kõigist Tervishoiuameti registrisse kantud sisehaiguste arstidest. Tervishoiuameti registrisse kantud sisehaiguste arstidest (kokku 236) on naisi 82 %, mehi 18%. Arstide sünniaastad: (kuni 40 aastased) 12% 10

12 (41-50 aastased) 30% (51-60 aastased) 32 % (61-70 aastased) 24% (71-75 aastased) 2% Haiglates töötavast sisearstidest (kokku133) on naisi 80%, mehi 20%. Arstide sünniaastad: (kuni 40 aastased) 13% (41-50 aastased) 31% (51-60 aastased) 27 % (61-70 aastased) 27% (71-75 aastased) 2% Haiglas töötavatest sisearstidest on üle 60 aasta vanuseid 29% (registrisse kantud sisearstidest 26%). Residentuuris on 19 sisehaiguste eriala residenti (Võrdluseks: perearsti residente on 33, psühhiaatria - 30, kardioloogia - 11, endokrinoloogia - 7, neuroloogia - 7, pulmonoloogia - 7, nefroloogia - 6, hematoloogia - 6, reumatoloogia - 5, gastroenteroloogia - 5.) Residentide koolitusvajadus sisehaiguste erialal (Master plan 2015 lisa 13 järele) on 104 arsti. Haiglavõrgu arengukava (2002) andmetel on vajadus sisearstide järele: 2010.a a 300. See teeb 2,3 sisearsti elaniku kohta, mis on võrreldav teiste riikide näitajatega: Rootsi 2,86 Taani 1,75 Soome 1,96 Norra 2,31 Island 3,33 Lähtuvalt Haiglavõrgu arengukavas, haiglate arengukavades toodud voodikohtade prognoosist ning arvestades eriala arengut sisearstide optimaalne absoluutne arv: 2010.a a 250. Residentide koolitusvajadus aastatel on Haiglavõrgu arengukava (2002) andmetel igal aastal 8, kokku 80. See arv ei ole piisav, kuna täna on vaid 12% sisearstidest vanuses kuni 40 aastat, 88% on aastased. Aastaks 2010 on pensionieas 26% ja 2015 juba 42% tänastest sisearstidest. Tänased residendid (19) koos Haiglavõrgu arengukava kohaselt planeeritavatega suudavad katta vaid arstide vanuselisest struktuurist tingitud defitsiidi. Planeeritud vajaduse katmiseks tuleb rakendada täiendav hulk sisearste. Selleks on 2 teed: a) praegu sisearstina mittetöötavate kolleegide tööleasumine sisearstidena - on kiirem, võimalik, et teatavaid täienduskursusi vajav; b) residentuuri laiendamine - annab tulemuse alles minimaalselt 5 aasta möödudes. Tuleb arvestada, et arstiteaduskonna lõpetajaid on samuti piiratult, residentuurikohti ei ole võimalik saada teiste erialade arvelt. 11

13 Sisearstide optimaalse absoluutarvu (250) saavutamiseks tuleb aastaks 2010 koolitada 61 residenti ning aastaks 2015 kokku 127. Seega on igal aastal koolitusvajadus 11 residenti. Tuleb arvesse võtta ka olulised riskid, mille mõju ei ole täpselt prognoositav: täna registreeritud sisearstidest märgib 17% sisemeditsiini oma teise erialana, mistõttu ei saa olla kindel nende kõigi jätkamises sisearstidena; täna töötab haiglas vaid 58% registreeritud sisearstidest. Arvestades eriala arengut ei saa olla kindel nende kõigi jätkamises sisearstidena; laienevad võimalused töötamiseks välismaal. Residentide koolitusel sisehaiguste erialal tuleb laiendada õppebaase, kaasates haiglaid ka väljastpoolt Tartut ja Tallinna. Residentuuri asukohtade, täpse rotatsiooni, programmide jmt. väljatöötamine on TÜ Arstiteaduskonna ülesandeks. 7. OLEMASOLEVA ERIALA REGULATSIOON 7.1. SEADLUSANDLUSES Seaduselünga tõttu ja sisearstide vähesusest tingituna on nende ametikohtadele haiglates (kaasa arvatud osakonnajuhataja ametisse) määratud üld- ja perearste RAVIJUHISED, HINNANG JA VAJADUS Rahvusvahelise kogemuse järele toimub enamiku ravijuhiste tegemine kooskõlastatult sisehaiguste seltsiga. Peame taolist kooskõlastust vajalikuks TEISED STANDARDID Sisearstide koormusstandardid on antud käesolevas arengukavas ja täiendava regulatsiooni vajadus puudub. Tähtsaim on tööaja, valveaja ja koduvalve aja õiguslik regulatsioon, mille kohta on olemas EL direktiivi vastav projekt. 8. SISEARSTIDE PÄDEVUSE HINDAMISE SÜSTEEM Sisearstide pädevuse hindamine peab toimuma Eesti Sisearstide Seltsi poolt, milleks tuleb välja töötada ja rakendada vastavatel kriteeriumidel põhinev mehhanism. Kogemused selleks on olemas, kuna nii sisearstide kui sisemeditsiini alaerialade arstide atesteerimine on varasemalt toimunud Eesti Sisearstide Seltsi aktiivsel osavõtul. Täna puuduvad Seltsil vajalikud rahalised vahendid, mis on pädevuse hindamise süsteemi juurutamise ainsaks takistuseks 9. MUUD PROBLEEMID, ETTEPANEKUD Eriala olulised probleemid on käesolevas arengukavas kajastatud, neist eraldi äramärkimist väärivad järgmised: - sisearstide vajaduse katmine tulevikus, eriti residentuuri korraldamine; - sisearsti roll ambulatoorses arstiabis, õigus iseseisvalt praktiseerida, välja kirjutada soodusravimeid oma erialase pädevuse piirides; - sisearsti roll hooldusravis ja konkreetselt geriaatrias; - sisearsti roll erakorralises meditsiinis. 12

14 Käesolev arengukava on heaks kiidetud Eesti Sisearstide Seltsi juhatuse koosolekul 09.veebruar 2005.a. Koostajad: M.Lember A.Mesikepp A.Raadik V.Vahula V.Vassiljev 13

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani Endokrinoloogia eriala arengukava aastani 2020 2012 Koostajad: Ülle Jakovlev, Ida-Tallinna Keskhaigla Eve Kelk, Ida-Tallinna Keskhaigla Maire Lubi, TÜ Kliinikum Tarvo Rajasalu, TÜ Kliinikum Vallo Volke,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft Word - Laborimeditsiini arengukava kokku 30_03_2012_v7 _elmy_

Microsoft Word - Laborimeditsiini arengukava kokku 30_03_2012_v7 _elmy_ Laborimeditsiini arengukava 2011-2020 1. Eriala areng 1.1. Eriala definitsioon ja olemus Laborimeditsiin on meditsiinieriala, mis tegeleb inimkehast võetud materjalide bioloogia, mikrobioloogia, immunoloogia,

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD tervise- ja tööministri... 04.2019 käskkirjaga nr... Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas toetuse andmise tingimused TAT abikõlblikkuse periood 01.01.2019 28.02.2023 Rakendusasutus

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava KINNITATUD Tervise- ja tööministri...09.2017 käskkirjaga nr... Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla funktsionaalse arengukava I etapi ambulatoorse eriarstiabi kinnitamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_ Lähiaja tervishoiupoliitilised muutused Sotsiaalministeerium 6.09.2017 1. Tervishoiu rahastamine 2. Muudatused Eesti Haigekassa juhtimises 3. Muudatused täiendavas ravimihüvitises Haigekassast tasutud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu) rahvusvahelise dementsuse teemalise konverentsi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Miks sümboliseerib kilpkonn ravikindlustust ehk haigekassat? Paljudes kultuurides on kilpkonn Maa loomise sümbol, mis märgib pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

THKK 2004

THKK 2004 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tööprotsessi uuendused ja kokkuvõte erialaseltside tagasisidest Teele Orgse, Pärnu haigla Ilona Reiljan, Põhja-Eesti Regionaalhaigla 20. aprill 2011.a, Tallinnas Käsitlusulatus surm patoanatoomiline lahang

Rohkem