(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)"

Väljavõte

1 Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011

2 SISUKORD SISSEJUHATUS RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE AASTAL ULUKITE RUUTLOENDUSE METOODILINE JUHEND ANDMETÖÖTLUS... 7 TULEMUSED... 9 PÕDER METSSIGA PUNAHIRV METSKITS PRUUNKARU HUNT ILVES KOBRAS VALGEJÄNES HALLJÄNES REBANE KÄHRIK MÄGER MINK TUHKUR METSNUGIS NIRK KÄRP SAARMAS ORAV METSIS TEDER LAANEPÜÜ PÕLDPÜÜ OLULISEMAD MUUTUSED VÕRRELDES EELNEVATE AASTATEGA NING NENDE VÕIMALIKUD PÕHJUSED KOKKUVÕTE LISA

3 SISSEJUHATUS Käesolev aruanne annab ülevaate aasta talvel Eestis läbiviidud ulukite ruutloendusest ja võtab kokku vastavad loendustulemused. Samuti võrreldakse loenduste põhjal leitud erinevate ulukiliikide jäljeindekseid eelnevate aastate vastavate näitajatega. Talvine ruutloendus e ulukijälgede transektloendus põhineb lumelt leitud ulukite jäljeradade registreerimisel kindlatel ruudukujulistel ca 12 kilomeetristel püsimarsruutidel (4 x 3 km). Hetkel on iga-talviseks ulukijäljeradade loenduseks kasutusel Eestis kokku 383 loendusruutu. Üleriigiliselt on ulukijälgede ruutloendust läbi viidud alates aastast. Loenduse läbiviijateks on peamiselt jahimehed, kellel on vastavalt jahimaa kasutusõiguse loale kohustus oma kasutuses olevatele jahimaadele märgitud loendusruutudel ruutloendust teostada. Loendust koordineerib Keskkonnaamet koostöös maakondlike jahindusorganisatsioonidega. Andmed koondatakse ja analüüsitakse Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakonna poolt, kus säilitatakse ka loendustel täidetud andmevormid. Metoodika nõuetekohasel täitmisel on tulemuseks konkreetne pideval skaala muutuv jäljeindeks, mis võimaldab jälgida piirkondlikke erinevusi ja aastatevahelisi muutusi erinevate ulukiliikide suhtelises asustustiheduses. Kokku kogutakse ruutloenduste vahendusel infot 21 imetaja- ja 5 linnuliigi kohta. Jälgitavate liikide seas on aga ka mõned sellised liigid, kelle puhul leitud jäljeindeksid ei peegelda adekvaatselt suhtelisi muutusi liigi asustustiheduses. Kahtlemata on sellisteks liikideks taliuinakut tegevad pruunkaru ja mäger, kelle jäljeradade esinemine või mitteesinemine sõltub suuresti loenduste läbiviimise ajast. Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakond tänab kõiki, kes 2011 a. ruutloenduse läbiviimisel osalesid. 2

4 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE AASTAL aastal läbiti 383-st kasutuses olevast ulukiruudust 347 e 90,6% kõikidest ulukiruutudest (Tabel 1 ja joonis 1). Läbitud loendusmarsruutide kogupikkuseks oli 4193 km, mis annab representatiivsuseks 1,07 km marsruuti 1000 ha jahimaa kohta. Sarnaselt a. loendustega, läbiti a. valdav enamus e 81% loendusruutudest märtsis. 17% ruutudest läbiti veebruaris ning mõned üksikud ruudud ka veel jaanuaris ja aprillis. Kõige varasem ruutloendus tehti 10. jaanuaril ja kõige hilisem 10. aprillil (Tabel 1). Juba teist aastat järjest sobib talviste lumeolude kirjeldamiseks sõnadepaar erakordselt lumerohke, mida tuleb kahtlemata arvesse võtta ka aasta ruutloenduste tulemuste tõlgendamisel ja võrdlemisel varasemate aastate omadega. Tabel aastal läbitud ulukiruudud ja ruutloenduste läbiviimise ajaline jaotus. Maakondade võrdlus. Ruutude koguarv 2011 a. läbitud ruutude arv 2011 a. läbitud % Jaanuar Veebruar Märts Aprill Teadmata Esimene Viimane Harjumaa , veebruar 27.märts Hiiumaa , veebruar 26.märts Ida-Virumaa , veebruar 27.märts Jõgevamaa , veebruar 20.märts Järvamaa , veebruar 31.märts Läänemaa , märts 10.aprill Lääne-Virumaa , jaanuar 31.märts Põlvamaa , veebruar 26.märts Pärnumaa , jaanuar 2.aprill Raplamaa , jaanuar 29.märts Saaremaa , veebruar 29.märts Tartumaa , veebruar 31.märts Valgamaa , veebruar 21.märts Viljandimaa , veebruar 31.märts Võrumaa , veebruar 21.märts Eesti kokku , jaanuar 10.aprill % kõikidest 1,2 17,0 80,7 0,6 0,6 3

5 Joonis 1. Ulukijälgede loendusruutude läbimine aastal. % 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 jaanuar veebruar märts aprill teadmata 45,1 42,3 55,4 38,8 79,6 51,3 43,6 82,9 80,7 30,0 20,0 10,0 0,0 9,2 15, ,6 3,1 0,3 0, ,2 0,6 1,2 1,2 1,5 1,2 0,6 0,6 Joonis 2. Ruutloenduste läbiviimise aeg aastal. 4

6 2. ULUKITE RUUTLOENDUSE METOODILINE JUHEND Loendustransekt ehk ulukiruut Ulukiruut on kolmekilomeetriste külgedega loendustransekt ümbermõõduga 12 km. Ulukiruudud peavad olema kantud vähemalt A4-suurustele loenduse kaardilehtedele, soovitatavalt mõõtkavas 1: Iga ulukiruut peaks olema eraldi lehel. Loenduse kaardilehe suurus ja mõõtkava tuleks valida sellised, et loenduse käigus oleks piisavalt täpselt võimalik märkida leitud ulukite jäljerajad. Transekti nelinurkne kuju võimaldab loenduse alustamist ja lõpetamist samas kohas ning samas välistab loendustransekti väljumise ühest loenduspiirkonnast. Loenduspiirkond on reeglina üks jahipiirkond või kaitseala, mis ei kuulu jahipiirkonna koosseisu. Ühe ulukiruuduga ei tohiks koguda andmeid rohkem kui hektari loenduspiirkonna kohta. Ulukiruut tuleks paigutada sellisesse loenduspiirkonna osasse, kus ulukite esinemisagedus on suurim. Ulukiruudu paigutamisel tuleks silmas pidada, et biotoobid transektil paikneksid ligikaudu proportsioaalselt nende esinemisele looduses. Ulukiruudu asukohta ei ole lubatud aja jooksul muuta. Transektide kuju muutuste välistamiseks on jahimeestel soovitatav need silmatorkavalt märgistada. Loendamisele kuuluvad ulukiliigid Talvisel ulukite jäljeloendusel registreeritakse järgmiste ulukiliikide jäljerajad: valgejänes (Lepus timidus), halljänes (Lepus europaeus), orav (Sciurus vulgaris), kobras (Castor fiber), ondatra (Ondatra zibeticus), hunt (Canis lupus), rebane (Vulpes vulpes), kährik (Nyctereutes procyonoides), pruunkaru (Ursus arctos), kärp (Mustela erminea), nirk (M. nivalis), mink (M. vison), tuhkur (M. putorius), metsnugis (Martes martes), mäger (Meles meles), saarmas (Lutra lutra), ilves (Felis lynx), metssiga (Sus scrofa), põder (Alces alces), punahirv (Cervus elaphus), metskits (Capreolus capreolus), metsis (Tetrao urogallus), teder (T. tetrix), rabapüü (Lagopus lagopus), põldpüü (Perdix perdix) ja laanepüü (Bonasia bonasia). Olenemata isendi kaugusest transektist või loendajast, registreeritakse lisaks jäljeradadele ka kõik järgnevate liikide vaatlused: metsis, teder, rabapüü, põldpüü ja laanepüü. 5

7 Loendusperiood Kuna talvine ulukite jäljeloendus nõuab häid lumetingimusi, on loendust lubatud läbi viia ajavahemikul 15. jaanuarist kuni märtsi lõpuni. Loenduse originaaldokumendid (kaart, loendusankeet ja loendustulemuste aruanne) antakse jahipiirkonna kasutaja või kaitseala haldaja poolt hiljemalt 01. aprilliks üle Keskkonnaametile. Ilmastikutingimused Ulukite jäljedrajad loendustransektil tuleb registreerida 24 kuni 48 tundi pärast lumesadu, mis on katnud kõik ulukite jäljed. Lumikate peab olema selline, et ka väikseimate loendatavate ulukite jäljed näha jääksid ning oleksid loenduspäeval määratavad. Loenduse läbiviimisel tuleb silmas pidada, et vahetult enne loendust ei esineks ekstreemset pakast, tugevat lumesadu või tugevat tuult. Loendus Vähemalt üks ööpäev pärast lumesadu viiakse ulukiruutudel läbi jäljeloendus, mille käigus registreeritakse kõik uued loendustransektiga ristuvad jäljerajad ja loendamisele kuuluvate lindude vaatlused. Ulukiruudu piires peab loendus olema läbi viidud sama päeva jooksul. Jäljeloendusel kuuluvad loendaja varustusse järgmised töövahendid: a) loenduskaart (soovitatavalt mõõkavas 1:20 000, formaat A3); b) loendusleht (formaat A4); c) kirjutusvahend. (Kirjutusvahend ei tohiks olla musta värvi süsiga.) Loenduse käigus liigub loendaja kas jalgsi või suuskadel piki ulukiruudu külge kulgevat transekti. Avastades loendustransektiga ristuvad jäljed, tuvastab loendaja esmalt liigi, seejärel tõmbab loendaja loendusankeedi transektiga ristuvate jäljeradade arvu tähistavasse lahtrisse nii mitu püstkriipsu, kui mitu kõnealuse liigi jäljerada antud punktis transektiga ristub. Järgnevalt märgib loendaja loendustransekti ja antud liigi jälgede ristumise asukoha võimalikult täpselt loenduskaardil kujutatud ulukiruudule ja lisab selle juurde liigi tähise, isendi(te) liikumise suunda tähistava noole ning jäljeradade arvu. Ristumise asukoht ulukiruudul peab olema kujutatud silmapaistvalt. 6

8 Loendamisele kuuluva linnuliigi registreerib loendaja olenemata linnu kaugusest transektist. Esmalt tuvastab loendaja linnu liigi, seejärel vaadeldud isendite arvu ja võimaluse korral ka soo ning kannab andmed loenduslehe vastavatesse lahtritesse. Seejärel kannab loendaja vaatluse asukoha kaardile ning lisab selle juurde liigi tähise ja antud punktis vaadeldud isendite arvu ja soo. Vaatluse asukohaks loetakse siinkohal loendaja asukohta loendustransektil loendatava linnuliigi avastamise hetkel. Pärast loendusringkäigu lõppu teeb loendaja liikide lõikes kokkuvõtted. Loendaja summeerib iga liigi loendustransektiga ristuvate jälgede/vaadeldud isendite arvu tähistavasse lahtrisse kantud püstkriipsud, saades tulemuseks arvu, mitu antud liigi jäljerada/isendit loendustransektil kokku loendati. Saadud arvud kantakse ruutloenduse tulemuste aruande vastavatesse lahtritesse. Ruutloenduse tulemuste aruandesse märgitakse ka andmed lumesügavuse, loendusepäeva õhutemperatuuri ja viimase jälgikatva lumesaju kohta. Loendamisel registreeritakse ainult need jäljerajad, mis tegelikult loendustransektiga ristuvad. Loendaja on kohustatud registreerima ja kaardile kandma kõik loendustransektiga ristuvad ulukite jäljerajad isegi sellisel juhul, kui ta võib suure kindlusega järeldada, et mitu erinevat ristunud jäljerada kuuluvad samale isendile. Kui tekib vähimgi kahtlus, et samal jäljerajal on üksteise jälgedes liikunud mitu isendit, peab loendaja jälgedele järgnema kuni tõepärane transektiga ristunud jälgede arv on kindlaks tehtud. Seejärel jätkab loendaja loendust samast kohast, kus ta transektilt lahkus. Mõne liigi esindajad võivad lühikese aja jooksul mööda samu jälgi liikudes tallata sisse laia raja, sellisel juhul peab loendaja ristunud jälgede tõepärase arvu kindlakstegemiseks oma intuitsioonile toetuma. 3. ANDMETÖÖTLUS Ruutloenduse andmete sisestamiseks kasutati MS Excelit ja andmete esitamiseks ning analüüsiks Mapinfo Professionali ja Statistica 8.0. Kuigi Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakonda kogunesid andmed 347 läbitud loendusruudu kohta, võeti erinevate ulukiliikide jäljeindeksite arvutamisel aluseks 333 loendusruudu andmed. 14-l juhul oli loendus läbiviidud kas vahetult peale lumesaju lõppu, tugeva lumesaju ajal või esinesid muud olulised puudused loendusmetoodika järgimisel. 7

9 Kuigi enamusel loendusvormidel aastal oli esitatud ka väga vajalikud andmed loendatud jäljeradade võimaliku maksimaalse vanuse kohta, jäeti varasemate aastatega ( , mil suurel osal esitatud aruannetest vastav info puudus) võrreldavuse tagamise huvides tulemuste osa tabelites (va Tabel 3. lk 36-37) jäljeindeksid jäljeradade maksimaalse võimaliku vanuse suhtes korrigeerimata. Kaks kolmandikku ruutudest, mille puhul olid esitatud ka vajalikud andmed jälgede vanuse kohta, läbiti ligikaudu 1 ööpäev pärast vanu jälgi katva lumesaju lõppu. Nende ruutude jäljeindeksid jälgede maksimaalse vanuse suhtes korrigeerimisel ei muutu. 8

10 TULEMUSED Lehekülgedel on esitatud liikide kaupa info aasta ruutloenduste käigus erinevates maakondades saadud jäljeindeksite kohta ning jäljeindeksi dünaamika kohta aastatel Samuti on esitatud info erinevate liikide jäljeradade esinemise kohta loendusruutudes. Kuigi ruutloenduste vahendusel kogutakse ka infot ondatra ja rabapüü kohta ei ole nende liikide puhul loendusinfot eraldi välja toodud, kuna ondatra jäljeradasid a. loendustel ei kohatud ja rabapüüde kohtamine oli märgitud vaid ühel ruudul (Viljandimaal Mõisakülas). Tabelites esitatud näitajate seletus JI jäljeindeks e loendustransektiga ristuvate jäljeradade arv 1 km loendustransekti kohta N läbitud ulukiruutude arv Mediaan - arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ühepalju e sellise ulukiruudu jäljeindeks, millest meid huvitava ulukiliigi jäljeindeks on 50% ulukiruutudest väiksem ja 50%-l suurem. Min madalaim jäljeindeksi väärtus (ruudu kohta) Max kõrgeim jäljeindeksi väärtus (ruudu kohta) JI muutus jäljeindeksite suhteline muutus protsentides. JI = 100*(JI (A) JI (A-1) ) / JI (A-1), kus A on aasta. Jäljeindeksi positiivne muutus on esitatud roheliselt, negatiivne punaselt. Rohkuse indeks on vaadeldava aasta jäljeindeksi kõrvalekalle eelneva viie aasta indeksite keskväärtusest, millele on antud väärtus 100. Rohkuse indeks = 100* JI (A) / JK, kus JK on aastate jäljeindeksite keskväärtus. Rohkuse indeksi väärtus alla 100 (punaselt) näitab vähenemist, üle 100 (roheliselt) suurenemist. 9

11 PÕDER 1,100 PÕDER 94,0 Jäljeindeks 1,000 0,900 0,800 Esinemine ulukiruutudes (%) 93,0 92,0 91,0 90,0 89,0 88,0 0,700 87, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 1, , , , , ,92 0,67 0,00 4,33 2,7 83,8 Hiiumaa 9 1,09 8 1,14 4 1,19 9 1,26 9 1,10 9 1,11 0,83 0,25 3,19 1,6 96,5 Ida-Virumaa 25 1, , , , , ,83 0,50 0,00 3,44-1,7 81,9 Jõgevamaa 13 0, ,69 6 0, , , ,70 0,65 0,00 1,75 102,8 113,2 Järvamaa 19 0, , , , , ,59 0,50 0,17 1,41-41,3 71,9 Läänemaa 22 1, , , , , ,01 0,74 0,16 3,97-30,1 74,6 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,58 0,37 0,00 4,34-29,3 86,4 Põlvamaa 15 0, , , , , ,62 0,50 0,00 3,75 72,2 154,3 Pärnumaa 27 1, , , , , ,93 0,42 0,00 9,78 9,7 104,1 Raplamaa 28 1,73 9 1, , , , ,38 1,15 0,16 4,42-7,1 89,3 Saaremaa 28 1, , , , , ,21 0,67 0,17 4,25 55,7 111,9 Tartumaa 23 0, , , , , ,54 0,25 0,00 2,41 4,0 95,4 Valgamaa 30 0, , , , ,45 0,24 0,00 2,29-7,1 86,8 Viljandimaa 4 1, , , , , ,74 0,54 0,00 2,24-19,0 86,8 Võrumaa 24 1, , , , , ,50 0,33 0,00 1,82-9,3 60,4 EV kokku 286 1, , , , , ,82 0,57 0,00 9,78-1,3 90,8 JI - jäljeindeks (loendustransektiga ristunud jäljeradade arv 1 km kohta); N - läbitud loendusruutude arv 10

12 METSSIGA 3,000 METSSIGA 98,0 Jäljeindeks 2,500 2,000 1,500 Esinemine ulukiruutudes (%) 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 1,000 86, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 2, , , , , ,14 1,00 0,00 4,84 15,2 70,8 Hiiumaa 9 3,60 8 3,65 4 1,46 9 2,95 9 1,03 9 1,66 1,68 0,17 4,87 61,2 65,5 Ida-Virumaa 25 1, , , , , ,56 0,25 0,00 2,05 28,4 46,1 Jõgevamaa 13 1, ,73 6 1, , , ,60 1,31 0,25 4,87 62,8 95,5 Järvamaa 19 2, , , , , ,31 0,75 0,08 6,64-17,6 50,2 Läänemaa 22 3, , , , , ,74 1,38 0,58 3,97 15,4 68,7 Lääne-Virumaa 9 1, , , , ,07 0,90 0,00 2,92 22,3 83,2 Põlvamaa 15 1, , , , , ,62 1,13 0,00 5,57-3,2 91,6 Pärnumaa 27 1, , , , , ,98 0,66 0,00 2,96 12,3 61,6 Raplamaa 28 3,64 9 1, , , , ,72 1,52 0,00 5,01-4,9 60,3 Saaremaa 28 2, , , , , ,48 0,92 0,17 6,08 32,5 68,7 Tartumaa 23 2, , , , , ,59 0,67 0,00 8,00-11,4 55,8 Valgamaa 30 1, , , , ,25 0,62 0,00 6,09-13,6 77,1 Viljandimaa 4 0, , , , , ,18 0,95 0,00 3,94-0,8 78,0 Võrumaa 24 3, , , , , ,42 1,24 0,00 3,96 17,5 60,1 EV kokku 286 2, , , , , ,30 0,98 0,00 8,00 7,8 63,6 11

13 PUNAHIRV 0,300 HIRV 14,0 Jäljeindeks 0,250 0,200 0,150 Esinemine ulukiruutudes (%) 13,5 13,0 12,5 12,0 0,100 11, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Hiiumaa 9 2,72 8 2,41 4 0,48 9 1,89 9 1,19 9 1,71 1,09 0,50 5,91 43,3 98,2 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Jõgevamaa 13 0, ,03 6 0, , , ,09 0,00 0,00 1,33 86,7 194,1 Järvamaa 19 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Läänemaa 22 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,05 0,00 0,00 1,22 124,9 243,3 Põlvamaa 15 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Pärnumaa 27 0, , , , , ,01 0,00 0,00 0,33-83,1 33,3 Raplamaa 28 0,00 9 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Saaremaa 28 1, , , , , ,77 1,42 0,00 6,00 28,9 102,8 Tartumaa 23 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Valgamaa 30 0, , , , ,01 0,00 0,00 0,17 47,7 Viljandimaa 4 0, , , , , ,06 0,00 0,00 1,33 63,7 152,4 Võrumaa 24 0, , , , , ,04 0,00 0,00 0,50 445,7 126,2 EV kokku 286 0, , , , , ,19 0,00 0,00 6,00 14,8 86,5 12

14 METSKITS METSKITS 6, ,0 Jäljeindeks 5,000 4,000 3,000 2,000 Esinemine ulukiruutudes (%) 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 1,000 86, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 3, , , , , ,20 1,00 0,00 4,63-47,8 34,3 Hiiumaa 9 5,50 8 2,79 4 2,51 9 2,84 9 1,81 9 0,66 0,75 0,00 1,93-63,7 21,3 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,51 0,37 0,00 2,30-22,3 44,8 Jõgevamaa 13 2, ,63 6 3, , , ,02 1,41 0,00 6,85-19,7 67,3 Järvamaa 19 4, , , , , ,69 0,66 0,00 2,15-67,1 19,5 Läänemaa 22 6, , , , , ,27 1,00 0,00 3,61-45,6 24,4 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,82 0,58 0,00 3,66-43,1 50,9 Põlvamaa 15 5, , , , , ,36 2,50 0,00 5,82-2,1 47,5 Pärnumaa 27 4, , , , , ,03 0,50 0,00 8,46-64,8 25,8 Raplamaa 28 7,46 9 5, , , , ,21 0,66 0,00 5,41-59,3 22,0 Saaremaa 28 5, , , , , ,49 1,00 0,25 4,08-28,5 32,9 Tartumaa 23 6, , , , , ,22 0,66 0,00 20,13-4,6 41,5 Valgamaa 30 3, , , , ,26 1,09 0,24 4,01-9,8 48,7 Viljandimaa 4 2, , , , , ,08 0,91 0,00 2,85-50,5 38,8 Võrumaa 24 10, , , , , ,17 1,64 0,33 11,36-47,7 28,6 EV kokku 286 5, , , , , ,31 0,83 0,00 20,13-42,2 31,9 13

15 PRUUNKARU KARU Jäljeindeks 0,016 0,012 0,008 0,004 0,000 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, a a a a a a. Maakond JI muutus (%) Rohkuse indeks N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max Harjumaa 10 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,017 0,00 0,000 0,248 Järvamaa 19 0, , , , , ,010 0,00 0,000 0,175 Läänemaa 22 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Põlvamaa 15 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Pärnumaa 27 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Raplamaa 28 0, , , , , ,019 0,00 0,000 0,409 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Valgamaa 30 0, , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Viljandimaa 4 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Võrumaa 24 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 EV kokku 286 0, , , , , ,003 0,00 0,000 0,409 59,8 52,3 14

16 HUNT Jäljeindeks 0,070 0,060 0,050 0,040 0,030 HUNT Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,020 0, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,105 0,00 0,000 2, ,0 447,0 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,038 0,00 0,000 0,413-16,2 61,1 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,172 0,00 0,000 1,001 15,9 72,1 Järvamaa 19 0, , , , , ,088 0,00 0,000 0, ,0 157,7 Läänemaa 22 0, , , , , ,072 0,00 0,000 0,406 33,3 115,4 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,035 0,00 0,000 0, ,8 72,1 Põlvamaa 15 0, , , , , ,009 0,00 0,000 0,163-78,4 18,6 Pärnumaa 27 0, , , , , ,115 0,00 0,000 1,550 31,8 186,7 Raplamaa 28 0, , , , , ,044 0,00 0,000 0,491-61,0 70,6 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,076 0,00 0,000 0,831 21,9 115,4 Valgamaa 30 0, , , , ,051 0,00 0,000 0, ,4 427,0 Viljandimaa 4 0, , , , , ,051 0,00 0,000 0,335 44,8 176,5 Võrumaa 24 0, , , , , ,036 0,00 0,000 0,333 49,5 155,7 EV kokku 286 0, , , , , ,063 0,00 0,000 2,415 37,6 130,1 15

17 ILVES Jäljeindeks 0,180 0,170 0,160 0,150 0,140 0,130 0,120 0,110 0,100 ILVES Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,228 0,08 0,000 1,413 41,3 194,0 Hiiumaa 9 0, , , , , ,112 0,08 0,000 0,588 9,4 315,0 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,048 0,00 0,000 0,248-12,0 56,5 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,171 0,08 0,000 1,490 15,0 114,0 Järvamaa 19 0, , , , , ,302 0,17 0,000 1,244 10,5 159,3 Läänemaa 22 0, , , , , ,240 0,16 0,000 0,657 6,7 119,2 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,065 0,00 0,000 0,246-52,8 60,0 Põlvamaa 15 0, , , , , ,152 0,04 0,000 0, ,5 166,7 Pärnumaa 27 0, , , , , ,181 0,16 0,000 0,670-22,2 118,9 Raplamaa 28 0, , , , , ,275 0,12 0,000 3, ,8 182,9 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,115 0,00 0,000 0,910-7,4 91,2 Valgamaa 30 0, , , , ,107 0,04 0,000 0, ,8 91,7 Viljandimaa 4 0, , , , , ,140 0,08 0,000 0,755-12,1 108,6 Võrumaa 24 0, , , , , ,178 0,16 0,000 0,758 18,7 85,5 EV kokku 286 0, , , , , ,155 0,08 0,000 3,549 13,5 121,9 16

18 KOBRAS Jäljeindeks KOBRAS 0,100 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,040 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,030 0, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,059 0,00 0,000 0, ,4 213,6 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,048 0,00 0,000 0,661-49,4 22,8 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,062 0,00 0,000 0,509-31,0 37,0 Järvamaa 19 0, , , , , ,069 0,00 0,000 0,911 28,0 149,6 Läänemaa 22 0, , , , , ,027 0,00 0,000 0,165-2,2 43,3 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,054 0,00 0,000 1, ,9 132,3 Põlvamaa 15 0, , , , , ,083 0,04 0,000 0,333-4,8 140,0 Pärnumaa 27 0, , , , , ,026 0,00 0,000 0,165 37,2 44,1 Raplamaa 28 0, , , , , ,031 0,00 0,000 0,246 35,2 124,7 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,033 0,00 0,000 0,417-6,3 72,5 Valgamaa 30 0, , , , ,026 0,00 0,000 0,409-29,8 42,6 Viljandimaa 4 0, , , , , ,070 0,00 0,000 1,164 4,7 111,4 Võrumaa 24 0, , , , , ,032 0,00 0,000 0,332-32,9 59,3 EV kokku 286 0, , , , , ,042 0,00 0,000 1,168 7,7 68,0 17

19 VALGEJÄNES Jäljeindeks VALGEJÄNES 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 Esinemine ulukiruutudes (%) 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,27 0,08 0,00 2,08-2,1 82,9 Hiiumaa 9 0,02 8 0,05 4 0,02 9 0,09 9 0,03 9 0,06 0,00 0,00 0,17 100,0 131,2 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,57 0,25 0,00 3,18-0,0 77,4 Jõgevamaa 13 0, ,24 6 0, , , ,43 0,16 0,00 1,83-22,3 87,5 Järvamaa 19 0, , , , , ,48 0,17 0,00 2,49 32,1 111,6 Läänemaa 22 0, , , , , ,14 0,00 0,00 0,66-24,3 84,3 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,18 0,08 0,00 1,08-40,5 73,7 Põlvamaa 15 0, , , , , ,21 0,08 0,00 1,33 13,5 78,3 Pärnumaa 27 0, , , , , ,23 0,08 0,00 2,04-36,6 74,3 Raplamaa 28 0,75 9 0, , , , ,62 0,16 0,00 4,56-17,5 103,0 Saaremaa 28 0, , , , , ,04 0,00 0,00 0,33-23,2 23,4 Tartumaa 23 0, , , , , ,14 0,00 0,00 0,74-44,6 46,5 Valgamaa 30 0, , , , ,30 0,16 0,00 2,13 102,4 105,6 Viljandimaa 4 0, , , , , ,39 0,17 0,00 2,07 2,0 140,4 Võrumaa 24 0, , , , , ,26 0,08 0,00 1,48-10,9 100,9 EV kokku 286 0, , , , , ,30 0,08 0,00 4,56-7,1 87,3 18

20 HALLJÄNES HALLJÄNES 0,700 74,0 Jäljeindeks 0,600 0,500 0,400 0,300 Esinemine ulukiruutudes (%) 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 0,200 60, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,26 0,17 0,00 1,33-47,9 56,7 Hiiumaa 9 0,03 8 0,02 4 0,02 9 0,01 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,08 0,00 0,00 0,58-17,3 52,9 Jõgevamaa 13 0, ,41 6 0, , , ,30 0,25 0,00 1,00-49,2 53,9 Järvamaa 19 0, , , , , ,21 0,08 0,00 1,33-65,0 51,6 Läänemaa 22 0, , , , , ,49 0,08 0,00 2,86-0,5 62,6 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,27 0,08 0,00 1,83-38,2 70,3 Põlvamaa 15 0, , , , , ,49 0,25 0,00 2,05 3,3 69,5 Pärnumaa 27 0, , , , , ,22 0,08 0,00 1,48-52,3 45,7 Raplamaa 28 0,95 9 0, , , , ,34 0,16 0,00 2,05-35,1 50,1 Saaremaa 28 0, , , , , ,23 0,08 0,00 1,17-12,5 60,0 Tartumaa 23 0, , , , , ,30 0,08 0,00 2,18-22,0 44,9 Valgamaa 30 0, , , , ,25 0,00 0,00 3,11 12,1 73,8 Viljandimaa 4 0, , , , , ,26 0,17 0,00 1,08-61,0 52,3 Võrumaa 24 1, , , , , ,66 0,34 0,00 3,39-32,0 57,0 EV kokku 286 0, , , , , ,29 0,08 0,00 3,39-36,3 53,9 19

21 REBANE Jäljeindeks REBANE 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 Esinemine ulukiruutudes (%) 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 94,5 94,0 93,5 93,0 92, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 1, , , , , ,22 0,83 0,00 3,66-27,4 88,6 Hiiumaa 9 1,16 8 1,06 4 1,00 9 1,28 9 0,95 9 0,79 1,08 0,00 1,58-16,8 72,3 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,60 0,41 0,00 1,80 7,1 93,9 Jõgevamaa 13 0, ,89 6 0, , , ,22 1,07 0,00 2,65-41,2 100,9 Järvamaa 19 1, , , , , ,22 0,98 0,17 3,98-24,3 102,3 Läänemaa 22 1, , , , , ,55 0,74 0,25 5,96-5,8 90,8 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,04 0,41 0,00 11,48-23,3 96,9 Põlvamaa 15 1, , , , , ,57 1,42 0,17 4,84-10,8 98,8 Pärnumaa 27 1, , , , , ,17 0,58 0,08 5,03-46,1 82,0 Raplamaa 28 2,24 9 1, , , , ,36 0,86 0,16 3,88-36,1 70,5 Saaremaa 28 1, , , , , ,31 0,58 0,00 14,25-9,7 69,3 Tartumaa 23 1, , , , , ,49 0,67 0,08 6,19-11,4 84,1 Valgamaa 30 0, , , , ,09 0,50 0,08 5,48 38,9 143,3 Viljandimaa 4 0, , , , , ,38 1,07 0,33 4,57-38,2 112,4 Võrumaa 24 2, , , , , ,95 1,16 0,25 7,48-19,3 95,7 EV kokku 286 1, , , , , ,27 0,75 0,00 14,25-24,3 87,9 20

22 KÄHRIK Jäljeindeks 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 KAHRIK Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,000 0, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,13 0,00 0,00 0,75 21,0 143,9 Hiiumaa 9 0,22 8 0,04 4 0,10 9 0,30 9 0,23 9 0,23 0,17 0,00 0,67-0,2 129,3 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,05 0,00 0,00 0,83-7,1 56,4 Jõgevamaa 13 0, ,28 6 0, , , ,27 0,08 0,00 0,92 26,3 109,3 Järvamaa 19 0, , , , , ,66 0,25 0,00 2,90 33,3 114,7 Läänemaa 22 0, , , , , ,75 0,33 0,00 3,84 13,5 153,7 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,12 0,00 0,00 1,33 26,8 133,8 Põlvamaa 15 0, , , , , ,18 0,12 0,00 0,75 27,2 224,8 Pärnumaa 27 0, , , , , ,42 0,17 0,00 3,29 110,1 170,1 Raplamaa 28 0,07 9 0, , , , ,67 0,16 0,00 4,87 100,7 184,6 Saaremaa 28 0, , , , , ,21 0,00 0,00 2,67 236,2 134,4 Tartumaa 23 0, , , , , ,24 0,08 0,00 1,58 52,3 146,6 Valgamaa 30 0, , , , ,14 0,00 0,00 1,55 59,0 236,8 Viljandimaa 4 0, , , , , ,36 0,12 0,00 1,58 375,6 151,6 Võrumaa 24 0, , , , , ,34 0,17 0,00 2,07 329,0 258,1 EV kokku 286 0, , , , , ,31 0,08 0,00 4,87 68,1 144,8 21

23 MÄGER MÄGER Jäljeindeks 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, a a a a a a. Maakond JI muutus (%) Rohkuse indeks N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max Harjumaa 10 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Järvamaa 19 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Läänemaa 22 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Põlvamaa 15 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Pärnumaa 27 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Raplamaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Saaremaa 28 0, , , , , ,022 0,00 0,000 0,500 Tartumaa 23 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Valgamaa 30 0, , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Viljandimaa 4 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Võrumaa 24 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 EV kokku 286 0, , , , , ,002 0,00 0,000 0,500-61,8 21,9 22

24 MINK Jäljeindeks MINK 0,050 0,040 0,030 0,020 0,010 0,000 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,031 0,00 0,000 0,583-9,8 121,1 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,003 0,00 0,000 0,083-91,1 8,3 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,044 0,00 0,000 0, ,5 113,2 Järvamaa 19 0, , , , , ,005 0,00 0,000 0,083-96,7 9,6 Läänemaa 22 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,003 0,00 0,000 0,083-6,4 20,6 Põlvamaa 15 0, , , , , ,014 0,00 0,000 0, ,9 294,3 Pärnumaa 27 0, , , , , ,012 0,00 0,000 0,251 1,2 51,3 Raplamaa 28 0, , , , , ,016 0,00 0,000 0,245 34,8 131,6 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,018 0,00 0,000 0,251-73,5 29,7 Valgamaa 30 0, , , , ,005 0,00 0,000 0,081 12,5 63,2 Viljandimaa 4 0, , , , , ,026 0,00 0,000 0,332 60,5 65,3 Võrumaa 24 0, , , , , ,012 0,00 0,000 0,166-62,5 32,7 EV kokku 286 0, , , , , ,013 0,00 0,000 0,583-46,0 51,5 23

25 TUHKUR TUHKUR Jäljeindeks 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,000 0, a a a a a a. Maakond JI muutus (%) Rohkuse indeks N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max Harjumaa 10 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Järvamaa 19 0, , , , , ,005 0,00 0,000 0,083 Läänemaa 22 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Põlvamaa 15 0, , , , , ,005 0,00 0,000 0,083 Pärnumaa 27 0, , , , , ,017 0,00 0,000 0,414 Raplamaa 28 0, , , , , ,016 0,00 0,000 0,245 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,004 0,00 0,000 0,083 Valgamaa 30 0, , , , ,036 0,00 0,000 0,573 Viljandimaa 4 0, , , , , ,013 0,00 0,000 0,165 Võrumaa 24 0, , , , , ,004 0,00 0,000 0,083 EV kokku 286 0, , , , , ,007 0,00 0,000 0,573-17,4 45,0 24

26 METSNUGIS Jäljeindeks METSNUGIS 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,41 0,25 0,00 2,08-0,8 97,9 Hiiumaa 9 1,06 8 1,02 4 0,38 9 0,65 9 0,19 9 0,26 0,25 0,00 0,67 33,5 39,5 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,34 0,21 0,00 0,90-42,4 73,3 Jõgevamaa 13 0, ,12 6 0, , , ,42 0,33 0,00 1,09-39,5 91,2 Järvamaa 19 0, , , , , ,44 0,08 0,00 1,75 26,6 120,8 Läänemaa 22 0, , , , , ,40 0,38 0,00 0,97-17,8 50,9 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,20 0,12 0,00 0,82-58,2 60,7 Põlvamaa 15 0, , , , , ,50 0,21 0,00 3,59 14,4 125,6 Pärnumaa 27 0, , , , , ,59 0,25 0,00 3,14-15,5 105,9 Raplamaa 28 0,67 9 0, , , , ,43 0,08 0,00 1,72-31,2 84,1 Saaremaa 28 0, , , , , ,25 0,08 0,00 1,42 13,6 64,0 Tartumaa 23 0, , , , , ,54 0,33 0,00 3,06 28,1 86,8 Valgamaa 30 0, , , , ,38 0,16 0,00 2,37-15,9 146,3 Viljandimaa 4 0, , , , , ,69 0,46 0,00 2,86 0,9 165,7 Võrumaa 24 0, , , , , ,38 0,25 0,00 1,91-16,8 73,1 EV kokku 286 0, , , , , ,43 0,25 0,00 3,59-13,4 89,3 25

27 NIRK Jäljeindeks NIRK 0,150 0,120 0,090 0,060 0,030 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,000 0, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,010 0,00 0,000 0,333-56,9 41,9 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,048 0,00 0,000 0,249 3,0 73,8 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 Järvamaa 19 0, , , , , ,015 0,00 0,000 0, ,5 39,9 Läänemaa 22 0, , , , , ,087 0,00 0,000 0,819 11,3 185,6 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 Põlvamaa 15 0, , , , , ,064 0,00 0,000 0, ,2 135,4 Pärnumaa 27 0, , , , , ,021 0,00 0,000 0,245 10,7 46,7 Raplamaa 28 0, , , , , ,025 0,00 0,000 0,164-35,4 57,2 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,014 0,00 0,000 0, ,4 20,3 Valgamaa 30 0, , , , ,010 0,00 0,000 0,158 12,5 100,3 Viljandimaa 4 0, , , , , ,016 0,00 0,000 0,332-37,3 106,5 Võrumaa 24 0, , , , , ,016 0,00 0,000 0,335 0,7 30,7 EV kokku 286 0, , , , , ,021 0,00 0,000 0,819-0,1 46,9 26

28 KÄRP KÄRP Jäljeindeks 0,060 0,050 0,040 0,030 0,020 0,010 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,000 0, a a a a a a. Maakond JI muutus (%) Rohkuse indeks N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max Harjumaa 10 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,003 0,00 0,000 0,083 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,006 0,00 0,000 0,083 Järvamaa 19 0, , , , , ,010 0,00 0,000 0,083 Läänemaa 22 0, , , , , ,014 0,00 0,000 0,245 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Põlvamaa 15 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Pärnumaa 27 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Raplamaa 28 0, , , , , ,016 0,00 0,000 0,165 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,014 0,00 0,000 0,249 Valgamaa 30 0, , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Viljandimaa 4 0, , , , , ,016 0,00 0,000 0,332 Võrumaa 24 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 EV kokku 286 0, , , , , ,005 0,00 0,000 0,332-42,4 32,6 27

29 SAARMAS Jäljeindeks SAARMAS 0,020 0,016 0,012 0,008 0,004 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,000 0, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,002 0,00 0,000 0,084-2,4 34,3 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,003 0,00 0,000 0,083-4,2 43,1 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,011 0,00 0,000 0,167 86,7 170,1 Järvamaa 19 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 Läänemaa 22 0, , , , , ,010 0,00 0,000 0, ,5 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 Põlvamaa 15 0, , , , , ,037 0,00 0,000 0, ,1 284,0 Pärnumaa 27 0, , , , , ,014 0,00 0,000 0, ,8 146,5 Raplamaa 28 0, , , , , ,006 0,00 0,000 0,164-18,7 48,6 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,011 0,00 0,000 0, ,2 306,1 Valgamaa 30 0, , , , ,031 0,00 0,000 0, ,0 208,0 Viljandimaa 4 0, , , , , ,006 0,00 0,000 0,083-66,4 22,9 Võrumaa 24 0, , , , , ,031 0,00 0,000 0, ,3 95,8 EV kokku 286 0, , , , , ,010 0,00 0,000 0,409 65,5 98,1 28

30 ORAV Jäljeindeks ORAV 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 Jäljeradade esinemine ulukiruutudes (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,000 0, a a a a a a. Maakond JI muutus Rohkuse N JI N JI N JI N JI N JI N JI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,13 0,08 0,00 0,50-59,2 30,8 Hiiumaa 9 0,15 8 0,15 4 0,02 9 0,03 9 0,02 9 0,02 0,00 0,00 0,08-0,4 25,6 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,07 0,00 0,00 0,25-52,1 24,3 Jõgevamaa 13 0, ,17 6 0, , , ,06 0,00 0,00 0,42-60,2 29,9 Järvamaa 19 0, , , , , ,08 0,00 0,00 0,50-36,1 27,3 Läänemaa 22 0, , , , , ,26 0,08 0,00 1,72 2,3 80,0 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,06 0,00 0,00 0,49-27,0 40,6 Põlvamaa 15 0, , , , , ,16 0,00 0,00 1,25 51,3 68,1 Pärnumaa 27 0, , , , , ,30 0,08 0,00 3,59 25,1 105,7 Raplamaa 28 0,19 9 0, , , , ,27 0,04 0,00 1,64-11,3 43,4 Saaremaa 28 0, , , , , ,07 0,00 0,00 0,58 36,9 36,8 Tartumaa 23 0, , , , , ,23 0,08 0,00 1,33-16,7 80,1 Valgamaa 30 0, , , , ,15 0,00 0,00 1,39 47,7 128,3 Viljandimaa 4 0, , , , , ,26 0,17 0,00 2,53 79,4 85,3 Võrumaa 24 0, , , , , ,19 0,16 0,00 1,32 42,2 106,8 EV kokku 286 0, , , , , ,16 0,00 0,00 3,59-5,7 60,2 29

31 METSIS Vaatlusindeks METSIS 0,050 0,040 0,030 0,020 0,010 0,000 Esinemine ulukiruutudes (%) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, a a a a a a. Maakond VI muutus Rohkuse N VI N VI N VI N VI N VI N VI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,010 0,00 0,000 0,083-22,3 94,4 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,093 0,00 0,000 0,576 31,3 99,4 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,017 0,00 0,000 0,250 61,6 Järvamaa 19 0, , , , , ,034 0,00 0,000 0, ,9 614,2 Läänemaa 22 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0, ,0 0,0 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,026 0,00 0,000 0,243 67,8 87,8 Põlvamaa 15 0, , , , , ,005 0,00 0,000 0,083-44,4 64,2 Pärnumaa 27 0, , , , , ,033 0,00 0,000 0,253-30,2 100,4 Raplamaa 28 0, , , , , ,041 0,00 0,000 0,411 50,5 125,1 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,004 0,00 0,000 0,083 40,0 Valgamaa 30 0, , , , ,015 0,00 0,000 0, ,3 290,6 Viljandimaa 4 0, , , , , ,038 0,00 0,000 0, ,7 69,6 Võrumaa 24 0, , , , , ,016 0,00 0,000 0,168 87,1 EV kokku 286 0, , , , , ,024 0,00 0,000 0,576 34,3 111,8 30

32 TEDER 0,200 TEDER 30,0 Vaatlusindeks 0,160 0,120 0,080 0,040 Esinemine ulukiruutudes (%) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,000 0, a a a a a a. Maakond VI muutus Rohkuse N VI N VI N VI N VI N VI N VI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,060 0,00 0,000 0,916 27,5 83,1 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,024 0,00 0,000 0,334-51,8 13,8 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,011 0,00 0,000 0,165 18,4 Järvamaa 19 0, , , , , ,015 0,00 0,000 0, ,4 41,5 Läänemaa 22 0, , , , , ,053 0,00 0,000 0,735-58,8 24,7 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,079 0,00 0,000 0, ,7 Põlvamaa 15 0, , , , , ,155 0,00 0,000 2, ,8 120,7 Pärnumaa 27 0, , , , , ,149 0,00 0,000 2,757 81,9 57,9 Raplamaa 28 0, , , , , ,129 0,00 0,000 1, ,1 145,7 Saaremaa 28 0, , , , , ,036 0,00 0,000 0,333-23,8 112,1 Tartumaa 23 0, , , , , ,011 0,00 0,000 0,250-21,6 10,0 Valgamaa 30 0, , , , ,026 0,00 0,000 0,416-53,1 37,8 Viljandimaa 4 0, , , , , ,057 0,00 0,000 0,575-18,5 70,7 Võrumaa 24 0, , , , , ,060 0,00 0,000 0,498 87,6 55,0 EV kokku 286 0, , , , , ,065 0,00 0,000 2,757 46,1 58,7 31

33 LAANEPÜÜ Vaatlusindeks LAANEPÜÜ 0,080 0,060 0,040 0,020 Esinemine ulukiruutudes (%) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,000 0, a a a a a a. Maakond VI muutus Rohkuse N VI N VI N VI N VI N VI N VI Mediaan Min Max (%) indeks Harjumaa 10 0, , , , , ,014 0,00 0,000 0,166-27,3 59,3 Hiiumaa 9 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Ida-Virumaa 25 0, , , , , ,055 0,00 0,000 0,576-22,3 67,5 Jõgevamaa 13 0, , , , , ,067 0,00 0,000 0,509 25,3 105,1 Järvamaa 19 0, , , , , ,024 0,00 0,000 0,166-68,8 56,6 Läänemaa 22 0, , , , , ,015 0,00 0,000 0,164-37,5 111,5 Lääne-Virumaa 9 0, , , , ,015 0,00 0,000 0, ,4 Põlvamaa 15 0, , , , , ,005 0,00 0,000 0,083-94,9 8,2 Pärnumaa 27 0, , , , , ,049 0,00 0,000 0, ,0 140,9 Raplamaa 28 0, , , , , ,063 0,00 0,000 0,825 1,6 224,6 Saaremaa 28 0, , , , , ,000 0,00 0,000 0,000 Tartumaa 23 0, , , , , ,032 0,00 0,000 0,414-27,7 56,0 Valgamaa 30 0, , , , ,005 0,00 0,000 0,081 55,4 Viljandimaa 4 0, , , , , ,058 0,00 0,000 0, ,8 47,1 Võrumaa 24 0, , , , , ,016 0,00 0,000 0, ,3 27,9 EV kokku 286 0, , , , , ,030 0,00 0,000 0,997-0,8 78,7 32

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Aastaraamat Mets 2005; jahindus

Aastaraamat Mets 2005; jahindus 8. Jahindust on järjest enam mõjutanud Eesti astumine Euroopa Liitu ning ühinemine loomastiku kasutamist, elupaikade kaitset, loomade eksporti, kauplemist jms reguleerivate rahvusvaheliste lepetega. Eesti

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus ILVESE PESAKONNA KODUPIIRKONNA SUURUS TALVEL II Uuringu aruanne Koostaja: Peep Männil Tartu 2007 Uurimus on valminu

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus ILVESE PESAKONNA KODUPIIRKONNA SUURUS TALVEL II Uuringu aruanne Koostaja: Peep Männil Tartu 2007 Uurimus on valminu Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus ILVESE PESAKONNA KODUPIIRKONNA SUURUS TALVEL II Uuringu aruanne Koostaja: Peep Männil Tartu 2007 Uurimus on valminud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Seire- ja teadusmaterjalide kogumine 2009 jahihooajal:

Seire- ja teadusmaterjalide kogumine 2009 jahihooajal: 1 Seire- ja uurimismaterjalide kogumine 2017 jahihooajal: Vastavalt 2013. aasta 1. juunist kehtivale jahiseadusele on jahipiirkonna kasutaja kohustatud teostama ulukite seiret (koguma seireandmeid) oma

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES SPRINT 2.03.2013.a M14 1870m 11KP 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:18.13 00:18.13 2. Villu Serv Põlvamaa EST 00:19.01 +0:48 3. Kaarel Vesilind Harjumaa EST 00:20.33 +2:20 4. Marten Kuusmann Ida-Virumaa

Rohkem

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr M14 2820m LÜHIRADA 3.märts 2013.a. 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00:27.12 00:27.12 2. Andris Sarksna Ogre OK LAT 00:27.52 +0:40 3. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:31.32 +4:20 4. Villu Serv Põlvamaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu,

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 7. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 7 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 7. aastal Keskkonnaameti tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc MAK keskkonnaga seotud toetuste bioloogilise mitmekesisuse hindamise raames 2010.- 2015. a teostatud põllulindude seire kokkuvõte Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

EESTI VABARIIGI XIII JAHITROFEEDE KATALOOG PÕLTSAMAA 2019

EESTI VABARIIGI XIII JAHITROFEEDE KATALOOG PÕLTSAMAA 2019 EESTI VABARIIGI XIII JAHITROFEEDE KATALOOG PÕLTSAMAA 2019 Sisukord Eessõna Eessõna 1 Jahitrofeede hindamine 2 Trofeed 3 Trofeede ettevalmistamise head tavad 4 Mida mõõdetakse? 5 Punahirvesarved (Cervus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

aegcau

aegcau Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 2015. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 2015 1 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 2014. aastal Keskkonnaameti

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Ülevaade Maa-ameti avaandmetest Tanel Hurt Maa-amet / Geoinformaatika osakond 9. mai 2019 Teemad Andmekogud Ruumiandmete / avaandmete uuendamine Eesti topograafia andmekogu andmed Andmete korraga allalaadimine,

Rohkem

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017 Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2018-2027 Keskkonnaamet 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...4 1.1. Ala iseloomustus...4 1.2. Maakasutus...4 1.3. Huvigrupid...5 1.4. Kaitsekord...5 1.5. Uuritus...6

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 Kriminaalpoliitika uuringud 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 Tallinn 2014 Koostajad: Andri Ahven, Urvo Klopets, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Jako Salla,

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem