KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA"

Väljavõte

1 KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

2 Sisukord 1. Sissejuhatus Üldandmed, eripära ja ajalugu Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused Missioon Visioon Põhiväärtused Tulemuslikkuse hindamine Hetkeseis EESTVEDAMINE JA PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA RESUSSIDE JUHTIMINE ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS Parendusvaldkonnad EESTVEDAMINE JA PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA RESUSSIDE JUHTIMINE ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS Arengukava eesmärgid ja tegevuskava aastateks EESTVEDAMINE JA PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA RESSURSSIDE JUHTIMINE ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS Arengukava uuendamise kord Kooskõlastused

3 1. Sissejuhatus Kaiu Lasteaed Triinutare arengukava aastateks on dokument, mis määrab lasteaia arendamise põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Kaiu lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteasutuse põhimäärusest ning kohaliku omavalitsuse arengukavast. 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu Õppeasutuse nimi Kaiu Lasteaed Triinutare Aadress Leandri tee 3, Kaiu alevik, Raplamaa Telefon Liblika ja Mesimummu rühmas Lepatriinu rühmas E-post Kodulehekülg Õppeasutuse pidaja, aadress Koolitusluba Kaiu Vallavalitsus Kasvandu tee 17, Kaiu alevik, 79301, Raplamaa 1736HTM Tegevuspiirkond Kaiu vald Laste arv 37 (andmed seisuga ) Personali arv 15 Pedagoogilise personali arv 8 Arengukava periood Kaiu Lasteaed Triinutare (edaspidi lasteaed) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus. Lasteaed on munitsipaallasteaed ja Kaiu valla allasutus. Lasteaial on kehtiv koolitusluba ja välja töötatud oma õppekava (2009), mis hõlmab õppeja kasvatustööks püstitatud eesmärke, erinevaid ainevaldkondi ja laste eeldatavaid õpitulemusi 2, 3, 5 ja 7 aastaselt. Kohaliku omavalitsuse poolt on kinnitatud lasteaia põhimäärus, hoolekogu, teeninduspiirkond ning laste lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord. 2

4 Lasteaia eripära: Lasteaed asub looduskaunis ümbruses ja sellest tulenevalt peame tähtsaks õuesõpet ning võimalikult palju värskes õhus viibimist, matkamist, vaatlusi looduses ning meisterdamisi looduslikest materjalidest. Meile on olulised ka perekonna, kodu ja kodukoha väärtustamine ning eetilise inimese kasvatamine eeskuju läbi. Ajalugu: Kaiu Lastepäevakodu alustas tööd aastal kortermajas kohandatud ruumides a. 23. märtsiks valmis Kaiu koolimaja kõrvale lasteaiamaja. Uus maja sai nimeks Triinutare. Avati sõimerühm, kolm aiarühma ja I klass. Majas olid laste kasutada veel saal, võimla ja bassein (keldrikorrusel) a. sügisest katkes Kaiu aleviku sooja veega varustamine, mille tagajärjel lõpetati lasteaias basseini kasutamine. Aastatega vähenes vallas laste arv ja seega otsustati vähendada lasteaia käsutuses olevaid ruume ning paigutada 1. korrusele võimla ruumidesse raamatukogu (1999) a. septembrist kasutab ühte rühmaruumi tervisekeskus. Alates sellest ajast jäi lasteaeda kolm rühma Lepatriinu, Liblikas ja Mesimumm aastal viidi 1. klass koolimajja ja seoses sellega vabanesid 2. korrusel ruumid, mis kohandati võimlaks aastal lõpetas apteek tegevuse ning nendesse ruumidesse paigutati metoodiline kabinet. 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused 3.1 Missioon Kaiu lasteaia missiooniks on meeskonnatööna luua kõigi laste arenguks vajalikud tingimused, toetada igat last tema arengus ja alushariduse omandamisel, nõustada lapse perekonda õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel ning tagada laste turvaline hoid Visioon Tahame kujuneda lasteaiaks, mida iseloomustab: Koostöövalmidus, avatud organisatsioon Kvalifitseeritud, loominguline kaader Laste igakülgset arengut toetav turvaline töökeskkond Õppekava, mis arvestaks laste ja paikkonna eripära 3.3. Põhiväärtused Meie lasteaia põhiväärtused on: Eetiline inimene olla ise ja kasvatada eeskuju läbi ausaid, viisakaid, empaatiavõimega loovaid inimesi. Tervis toetada ja süvendada tervislikke eluviise. Kodu väärtustada perekonda, oma lasteaeda, oma kultuuri ja kodukohta, kus me elame. 3

5 4. Tulemuslikkuse hindamine Lasteaias viiakse läbi sisehindamist, mille tulemusel hinnatakse lasteasutuse missiooni, visiooni ja põhiväärtuste kontekstis järgmisi töövaldkondi: eestvedamine ja personalijuhtimine koostöö huvigruppidega ressursside juhtimine õppe- ja kasvatusprotsess Enesehindamise ja enesekontrolli kaudu tegelevad tulemuslikkuse hindamisega kõik pedagoogid. Juunis toimuvad töötajate arenguvestlused. Lapsevanemate ja laste arenguvestlused viiakse läbi märtsi- ja aprillikuus. Õppeaasta tegevuskava analüüs koostatakse õpetajate eneseanalüüside ning tegevuskava täitmise analüüsi tulemusel. Tulemustest lähtuvalt korrigeeritakse arengukava tegevuskava ja püstitatakse järgmise õppeaasta eesmärgid, prioriteedid ning koostatakse tegevuskava. Lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seaduse 21 lõikest 4 esitab direktor eelnevalt pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus kooskõlastatud õppeaasta kokkuvõtte lasteaia pidajale ning tutvustab sügisesel lastevanemate üldkoosolekul lastevanematele. 5. Hetkeseis 5.1 EESTVEDAMINE JA PERSONALIJUHTIMINE Personal on saanud läbi õppeaasta osaleda erinevatel koolitustel. Töötajatele on korraldatud tuleohutusalane koolitus (tuleohutuse eest vastutajad, evakuatsiooniplaani ülevaatamine). Õpetajad osalevad maakonna lasteaiaõpetajate sektsiooni töös, muusikaõpetaja muusikaõpetajate sektsiooni töös. Infot jagatakse Kaiu vallalehes (lasteaia üritused, huvitavad tegemised), rühmade stendidel ja koduleheküljel. Personali hulgas viidi juunis läbi arenguvestlused. Lasteaia dokumentatsiooni on pidevalt täiendatud. 5.2 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA Koostöös Kaiu Vallavalitsusega esitati taotlus SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele lasteaia renoveerimiseks. Direktor osales valla haridus- ja kultuurikomisjoni töös. Koostöös hoolekoguga tehti ettepanek laste toidupäeva maksumuse tõstmiseks, kinnitati lasteaia kodukord. Hoolekogu liikmed organiseerisid ja viisid läbi ja 2016.a. lasteaia jõulukohvikut. Lastevanemate koosolekud toimuvad lasteaias kaks korda aastas: sügisel ja kevadel. Pedagoogilistes küsimustes leiavad rühmaõpetajad koostöös logopeediga vastuse vanemate küsimustele töö käigus. Sotsiaalseid probleeme aitab lahendada valla sotsiaalvaldkonna spetsialist, terviseküsimuste lahendamiseks saame abi pereõelt. Maikuus viiakse läbi rahuloluküsitlus lastevanemate hulgas. Korraldatakse ühisüritusi lastele ja vanematele: vanavanemate päev, isadepäev, jõulukohvik, jõulupidu, emadepäev ja koolisaatmispidu. Kooli algklasside õpetajatega on tihe koostöö laste kooliks ettevalmistamisel. Õpetaja 4

6 tutvub kooliminejatega aasta varem sügisel ning lapsed käivad õpetajaga kokkuleppel üks kord kuus kooliga tutvumas. Kooli 1. klass esineb lasteaias veebruaris Vabariigi aastapäeval ning kevadeti (alates a) tulevad koolilapsed lasteaia rühmadesse koos mängima. Toimub tihe koostöö ka lähiümbruse lasteaedadega: Kehtna lasteaias ujumistunnid ja ühisüritused Ingliste lasteaiaga. Muusikakooli õpilased esinevad lasteaias kaks korda aastas: jõulu- ja kevadkontserdiga. Lasteaialapsed esinevad hooldekodus rahvakalendri tähtpäevadel, hooldekodu sünnipäeval. Toimub tihe koostöö majas asuva raamatukoguga. Raamatukogu direktor viib läbi ettelugemispäevi ja tutvustab uut kirjandust lastele ja pedagoogidele. 5.3 RESUSSIDE JUHTIMINE Lasteaia majandustegevus toimub iga eelarve aasta kohta Kaiu Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve piirides. Arengukavas aastateks loetletud ja planeeritud töödest said uuendatud laste riietuskapid ja remonditud esikud (seinte ja lagede värvimine, põrandatele uued katted), kõikidesse rühmadesse osteti lastele uued toolid, Mesimummu rühm sai uued lauad. Õpetaja abide nõudepesuruumid varustati uute kappide ning nõudepesumasinatega - töötingimused muutusid paremaks. Õpetajate töö parandamiseks sisustati metoodikakabinet ning süstematiseeriti õppevahendid. Metoodilised materjalid on koondatud kokku, selles ruumis on lastel hea vaadata õppefilme. Kõik rühmad said sülearvutid, mis võimaldab operatiivselt ELIIS-i süsteemis andmeid edastada ja salvestada. Lasteaial on värviprinter, millega saab kujundada ilmekamaid õppematerjale. Õuemänguasjadest on juures uus tasakaalukiik lastele. Kööki soetati uus kuivainete kapp ning uued roostevabad töötasapinnad. Töötingimused köögis paranesid ka mööbli ja tehnika ümberpaigutusega. Personali palgatõus oli aasta jaanuaris. 5.4 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS Kaiu lasteaias Triinutare on kolm liitrühma: Lepatriinu, Liblika ja Mesimummu rühm. Laste kasutada on peale rühmaruumide veel saal, kus toimuvad muusikategevused ja lastepeod ning võimla, kus viiakse läbi liikumistegevusi. Lasteaiateenust saame pakkuda 54 lapsele, kelle heaolu eest vastutavad 2016 (aasta seisuga) 15,35 ametikohal 15 töötajat: direktor, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 6 rühmaõpetajat, 3 õpetaja abi, 2 kokka, koristaja-aednik ja koristaja-pesupesija. Laste arv õppeaastate algul eelneva arengukava perioodil ÕPPEAASTA 2014/ / /2017 LASTE ARV Töötajad lähtuvad oma töödes töösisekorraeeskirjadest, ametijuhendist, käitumisreeglitest õnnetusohu korral jt. vajalikest õigusaktidest, mida tutvustatakse igale uuele töötajale tööleasumisel ning iga õppeaasta algul töötajate üldkoosolekul. 5

7 Eelkooliealiste (1,5-7aastased) laste arv Kaiu valla piirkonnas AASTA LASTE ARV Lasteaiakohad komplekteeritakse Kaiu valla piirkonna lastega. Vabade kohtade olemasolul võtame vastu ka soovi avaldanud teiste piirkondade lapsi. Lasteaia pedagoogiline nõukogu koostöös direktoriga tagab lasteaia tulemusliku töö: planeerib ning analüüsib õppe- ja kasvatustegevust. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Kaiu Lasteaed Triinutare õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Õppekasvatustöö lasteaias toimub üldõpetuse järgi lasteaia õppekava alusel. Lasteaia hoolekogu annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi eelarve ja arengukava koostamiseks ja jälgib nende täitmist ning otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi. 6. Parendusvaldkonnad 6.1 EESTVEDAMINE JA PERSONALIJUHTIMINE Lasteaia sisehindamissüsteemi analüüsimine ja parenduste tegemine lähtuvalt analüüsist; Koostöös personali ja hoolekoguga uuendamist vajavate kordade, süsteemide, juhendite analüüsimine ja muutmine; Personali kaasamine tegevuste planeerimisse, analüüsimisse ja hindamisse; Lasteaia kodulehe täiendamine lasteaeda puudutavat infot edastamine ning meie tegemiste kajastamine; 6.2 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA Lapsevanemate kaasamine lasteaia tegevustesse; Lapsevanemate osaluse suurendamine arenguvestlustel, koosolekutel ja koolitustel; Koostöö ja kogemuste vahetamise jätkamine teiste lasteaedadega; Hoolekogu suurem kaasamine lasteaia tegevustesse; Pereõe kutsumine lastevanemate koosolekule rääkima lapse tervisest; 6.3 RESUSSIDE JUHTIMINE Lasteaia hoone renoveerimine või uue ehitamine; Lasteaia mööbli järk-järguline uuendamine; Internetipõhise infosüsteemi ELIIS kasutamine; Lasteaia töö- ja kasvukeskkonna kaasajastamine; Õueala täiendamine ja korrastamine; Videovalve parandamine. 6

8 6.4 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS Osalemine keskkonnaalastes projektides; Lahtiste tegevuste läbiviimine lasteaia pedagoogidele tegevuste vaatlemiseks, analüüsimiseks ja kogemuste vahetamiseks; Õuesõppe rakendamine; Õpikeskkonna täiustamine lapse arengu toetamiseks; Metoodilise kabineti korrastamine, õppematerjalide ja -vahendite kaasajastamine; Laste arengumappide kooskõlastamine; Logopeedi leidmine. 7. Arengukava eesmärgid ja tegevuskava aastateks EESTVEDAMINE JA PERSONALIJUHTIMINE Üldeesmärgid: 1. Lasteaed on hea mainega ja omanäoline. 2. Laste arengut toetab kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal. TEGEVUS TULEMUS VASTUTAJA Töötajate ametijuhendite ja tööülesannete uuendamine. Töötajate vajaduspõhise koolituskava koostamine töö analüüside ja arenguvestluste põhjal. Töötajate koolituste tulemuslikkuse hindamine. Professionaalse arengu toetamine heade inimestevaheliste suhtega. Lasteaia igapäevatöö efektiivsem korraldamine. Töötajate töötervishoiuarsti Ametijuhendid ja tööülesanded vastavad vajadusele Koolituskava vastab personali vajadustele Tulemuslik koolitus parandab igapäevaselt töötaja professionaalsust. Töötajad on motiveeritud ja tööga rahul Personal on kaasatud tegevuste planeerimisse, analüüsimisse ja hindamisse. Lastele on tagatud vajalikud tugiteenused ja turvalisus. Töötajad ja tööandja on teadlikud tööga + Direktor + Direktor 7

9 külastamine. 2017/ /19 õ/a sisehindamise aruande koostamine. Kodulehe täiendamine. Riskianalüüsi ülevaatamine ja täiendamine. kaasnevatest terviseriskidest. Sisehindamise aruanne annab sisendeid arengukavasse Vanemate teavitamine toimub efektiivsemalt. Hinnatud on riske töötaja tervisele ja ohutusele. + Direktor 7.2. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA Üldeesmärgid: 1. Erispetsialistide abi ja kaasamisega on tagatud laste arengu toetamine ja nõustamine. 2. Huvigrupid toetavad lasteaia arengut ja head mainet. TEGEVUS TULEMUS VASTUTAJA Vajaduspõhise koostöö tegemine "Rajaleidja" tugispetsialistidega. Lastevanemate kaasamine lasteaia tegevustesse. Võimalikult suure osa lastevanemate osalemine lapse arenguvestlusel. Lastevanemate osalemine lasteaia pakutavatel koolitustel. Lastevanemate koosolekute läbiviimine. Koolieelikud käivad Kaiu Põhikooli eelkoolis. "Rajaleidja" tugispetsialistid nõustavad vajadusel õpetajaid ja lastevanemaid. Lastevanemad osalevad lasteaia ja rühmade ürituste kavandamisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 95% lastevanematest on osa võtnud arenguvestlustest. 50% lastevanematest on osa võtnud koolitustest. Lastevanemate osalus koosolekutel on 90%. Koolieelikud on tutvunud kooli ja õpetajaga ning on läbinud koolieelse õppeprogrammi., õpetajad, õpetajad Õpetajad, õpetajad Õpetajad, õpetajad 8

10 Koostöös teiste lasteaedadega ühisürituste läbiviimine lastele ja töötajatele. Lasteaias toimuvad muusikakooli õpilaste kontserdid jõulude ajal ja kevadel. Lapsed esinevad hooldekodus vähemalt kolm korda aastas (eakatepäev, jõulud, emadepäev) ning jagavad enda tehtud kingitusi. Koostöös Kaiu Raamatukoguga lastele ja õpetajatele uute raamatute tutvustamine. Koostöös Kuimetsa Rahvamajaga lasteetenduste külastamine Kuimetsas. Koostöös perearstikeskusega lastevanemate nõustamine laste terviseküsimustes. Töötajad on vahetanud kogemusi ning lapsed on osalenud ühisüritustel. Koostöös Kaiu Muusikakooliga lastes huvi äratamine muusikaliseks arenguks. Koostöös Kaiu Hooldekoduga lastes empaatiavõime kasvatamine, esinemisjulguse ning - oskuse õpetamine. Lastes on tekitatud huvi raamatute vastu ning õpetajad on tutvunud uue kirjandusega. Kultuurikogemuse pakkumine teises keskkonnas. Vanemad on teadlikud õigest tervisekäitumisest., õpetajad, Õpetajad, õpetajad Õpetajad Õpetajad 7.3. RESSURSSIDE JUHTIMINE Üldeesmärgid: 1. Lasteaia ruumid ja mänguväljak on heakorrastatud ja turvalised. 2. Investeeringutega on kaasajastatud lasteaia töö- ja kasvukeskkonda. TEGEVUS TULEMUS VASTUTAJA Lasteaia hoone renoveerimine või uue ehitamine. Lastemööbli uuendamine: osta uued lastelauad välja vahetada õppevahendite Lapse- ja töötajasõbralik, soe ja turvaline hoone. Tänapäevane ja laste vajadusi arvestav inventar Direktor koostöös vallavalitsusega + Direktor 9

11 kapid, vahetada välja narivoodid sahtelvoodite vastu + Lasteaia trepikodade remontimine/värvimine (seinad, laed, trepid). Rühmade toiduplokkide remontimine. Rühmaruumide remontimine (põrandad, seinad). Rühmade tualettruumide remontimine (WCpottide, pesemisaluse, kraanikausside, põrandate- ja seinaplaatide vahetamine). Saalitoolide väljavahetamine. Õuevalgustuse ja videovalve kvaliteedi parandamine. Õuealal mängumaja väljavahetamine. Õueala piirava võrkaia välja vahetamine ja lukustatavate väravate paigaldamine. Eraldi mänguala väljaehitamine sõimerühmale. Töötajate olmetingimuste parandamine (dušinurk, puhkeruumi kaasajastamine). Metoodilise toa sisustamine (koosolekulaud, toolid). Lasteaia trepikojad on värvitud. + Rühmade toiduplokid on remonditud. Rühmade põrandad on uuendatud ja seinad värvitud. Tualettruumides on välja vahetatud vanad WC potid, jalgade pesemisalus, kraanikausid, uuendatud seina- ning põrandaplaadid. Ostetud uued toolid saali. Õueala on valgustatud, töötavad turvakaamerad. Lastel on uus mängumaja õues. Õueala piirab korralik aed, millel on lukustatavad väravad. Õuealal on sõimerühma ealistele lastele eraldi mänguala. Töötajatel on dušinurk, puhkeruumi mööbel on uuendatud. Metoodilises toas on koosolekulaud ja toolid. Direktor + Direktor + + Direktor + Direktor + Direktor + + Direktor koostöös vallavalitsusega + Direktor koostöös hoolekoguga + + Direktor koostöös vallavalitsusega. + + Direktor koostöös vallavalitsusega. + Direktor + Direktor 10

12 5.4. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS Üldeesmärgid: 1. Õppekava on täiendatud ja selgelt välja toodud lasteaia eripära. 2. On loodud toetav õpi- ja kasvukeskkond lapse individuaalseks arenguks. 3. Lastele on loodud turvaline kasvukeskkond, kus ei ole kiusamist. TEGEVUS TULEMUS VASTUTAJA Õppekava täiendamine lasteaia eripära järgides. Lasteaias toimuvad loodushoidu väärtustavad tegevused ning valdkondi lõimiv õuesõpe. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektides osalemine. Lastele pakutakse võimalust osaleda huviringides. Lasteaias on abivajavatele lastele tagatud eripedagoogiline ja logopeediline abi. Jätkub töö "Kiusamisest vaba lasteaed" projektiga. Infosüsteemi ELIIS andmete jagamine lapsevanematega. Lapse arengumapi järjepidev täiendamine ning selle vormi ühtlustamine. Metoodiliste vahendite täiendamine. Õpetajate lahtiste tegevuste läbi viimine. Õppekavas on selgelt välja toodud lasteaia eripära. Lapsed on keskkonnateadlikud ning õppetegevused toimuvad õues. Loodushariduse osakaalu suurendamine Mitmekülgne huviharidus. Erivajadusega lapsed on saanud abi, lastevanemad nõustamist. Lapsed ei kiusa ning ei satu ise kiusamise ohvriks. Lapse arengudokumendid on vanemale kättesaadavad läbi infosüsteemi. Lapse arengumapp kajastab lapse ja tema loovuse arengut. Metoodika kabinetis on kaasaegsed õppematerjalid ja - vahendid. Tegevused on läbimõeldud ja planeeritud. koostöös pedagoogilise nõukoguga koostöös pedagoogilise nõukoguga koostöös pedagoogilise nõukoguga koostöös vallavalitsusega koostöös pedagoogilise nõukoguga koostöös pedagoogilise nõukoguga koostöös pedagoogilise nõukoguga koostöös õpetajatega koostöös õpetajatega 11

13 6. Arengukava uuendamise kord Kaiu Lasteaed Triinutare arengukava täitmist analüüsitakse ja kava korrigeeritakse igal aastal. Arengukava korrigeerimisel lähtutakse õppeaasta töö kokkuvõttest, mis arutatakse läbi pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning kus tehakse direktorile ettepanekud muudatuste sisseviimiseks arengukava tegevuskavasse. Muudatused arengukava tegevuskavas kinnitab Kaiu Vallavolikogu ja iga kolme aasta tagant koostatakse uus arengukava, mille kinnitab Kaiu Vallavolikogu. 7. Kooskõlastused Kaiu Lasteaed Triinutare arengukava on kooskõlastatud: 1. Kaiu Lasteaed Triinutare pedagoogilise nõukogu koosolekul 15. juuni 2017 protokoll nr 7 2. Kaiu Lasteaia Triinutare hoolekogu koosolekul 01. august 2017 protokoll nr 5 ning kinnitatud Kaiu Vallavolikogu xx.xx.2017.a määrusega nr xx 12

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM VÄLISHINDAMISOSAKOND ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015. ÕPPEAASTAL TARTU 2015 Koostanud Erge Edesi,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja:

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja: Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl 17.30 Koosoleku lõpp kl 19.40 Koosoleku juhataja: Vahur Vingisaar Protokollija: Aino Viinapuu Osalesid

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018 SISEHINDAMISE ARUANNE PALDISKI LASTEAED SIPSIK SISU 1. Üldandmed õppeasutuse kohta...2 2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära...3 3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid...4 4. Sisehindamissüsteemi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

RAKVERE LASTEAED TRIIN ÕPPEKAVA

RAKVERE LASTEAED TRIIN ÕPPEKAVA Õppekava kinnitatud 09.september2009a juhataja käskkirjaga nr 1-1/16 Muudatused kinnitatud 27.05 2010 juhataja käskkirjaga nr 1-1/13 Muudatused kinnitatud 14.12.2011 juhataja käskkirjaga nr 1-1/33 Muudatused

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Vastu võetud 27.08.2002 nr 23 Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349;

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem