Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kostivere Kooli arengukava Kostivere"

Väljavõte

1

2 Kostivere Kooli arengukava Kostivere

3 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe-kasvatusprotsess Arengukava uuendamise kord

4 SISSEJUHATUS Kostivere Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad, - valdkonnad ja tegevuskava viieks aastaks ( ) ning arengukava uuendamise korra. Kooli arengukava lähtub järgmistest alusdokumentides: Põhikooli ja gümnaasiumiseadus Jõelähtme valla haridusvõrgu arengukava Kostivere Kooli põhimäärus Kostivere Kooli sisehindamisaruanne Kostivere Kooli digiarengukava Eesti elukestva õppe strateegia Arengukava koostamine toimus aasta sügisel, tuginedes eelkõige aastal valminud Kostivere Kooli sisehindamise aruandele , lastevanemate, õpetajate, koolitöötajate ning õpilaste seas läbi viidud küsitluste tulemustele ning õpetajate ja lastevanemate töörühmade koosolekute tulemustele. Arengukava ja selle tegevuskava on aluseks kooli üldtööplaanile, milles esitatakse arengukava eesmärkide realiseerumine konkreetsete tegevuste ja nende rakendamise kaudu. Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused eesmärkide saavutamiseks. Arengukava I osa sisaldab kooli üldiseloomustust. Arengukava II osas kirjeldatakse kooli arengu kavandamist viie erineva valdkonna kaupa: 1) eestvedamine ja juhtimine 2) personalijuhtimine 3) koostöö huvigruppidega 4) ressursside juhtimine 5) õppe-kasvatusprotsess Arengukava üldiseks eesmärgiks on tagada Kostivere Kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele 4

5 ÜLDANDMED Jõelähtme piirkonnas on ajalooliselt väga pikad hariduslikud traditsioonid. Esimene eestikeelne n-ö Forseliuse kool alustas Jõelähtmes tegevust aastal, seega juba 330 aastat tagasi. Esimese õpetajana asus tööle Forseliuse õpilane Marten. Kaasaegne koolihariduse andmine ulatub aastasse, mil Jõelähtme vald ostis sõjaväelaste baraki, kus õppetööd alustati aastal. Praegu asub selles hoones Jõelähtme rahvamaja aastal kasvas kool 6-klassiliseks algkooliks aastal kehtestati 7- klassiline kooliharidus. Kooli kasutusse saadi ruumid Jõelähtme koguduse- ja leerimajas. 1. septembrist 1984 asub kool Kostiveres ja see kandis esialgu nime Kostivere 8- klassiline Kool aastal sai kooli uueks nimeks Kostivere 9-klassiline Kool, aastal Kostivere Põhikool ja alates aasta 29. juunist kannab kool nime Kostivere Kool. Aastatel toimus koolimaja renoveerimine. 2013/2014. õppeaastal alustati koolitööd renoveeritud koolimajas aastal sai valmis staadioni I etapi rajamine. 1999/2000. õppeaastal õppis Kostivere Põhikoolis 171 õpilast aasta sügisel alustas kooliaastat ainult 87 õpilast, kuid viimaste aastate jooksul on õpilaste arv kasvanud ning 2017/2018. õppeaastal õpib Kostivere Koolis 144 õpilast. Esimeses klassis alustas oma kooliteed 22 õpilast, eelkoolis käib 27 õpilast. Koolis töötab 9 klassikomplekti ning on hästi toimiv tugisüsteem eripedagoog, sotsiaalpedagoog, abiõpetaja, logopeed ja psühholoog. Vastavalt vajadusele on avatud väikeklassid ja üks-ühele õppe klass. Noori õpetajaid abistavad mentorid suurte kogemustega õpetajate hulgast. Koolis töötab 16 tasuta ning 3 tasulist huviringi, sügisel on muretsetud uus varustus robootika- ja loodusteadusteringile. Suurt tähelepanu on pööratud individuaalsele lähenemisele: järjepidevat tuge on saanud hariduslike erivajadustega lapsed, sh keskmisest nõrgemad ja tugevamad õpilased. Seoses õpilaste arvu kasvuga suurenes ka uute õpetajate, tugispetsialistide ning koolitöötajate arv aastal tuli kooli meeskonda neli uut töötajat, aastal neli uut töötajat, aastal 16 uut töötajat, aastal 21 uut töötajat. Hetkel töötab koolis 40 inimest, neist 26 on pedagoogid. (Lisaks on üks töötaja lapsehoolduspuhkusel, kaks ringijuhti on tööle võetud tähtajalise töölepinguga ning loodusteadusteringi juhendaja ja logopeed käsunduslepinguga). Kooli meeskond on mitmekesine, mitmekesisus tuleneb mitmest faktorist. 5

6 Õpetajate keskmine vanus (k.a koolitöötajad, kes on pedagoogilise tööga otseselt seotud): aastased 5 (siia hulka on arvestatud huvijuht, kes annab arvutiõpetuse tunde); aastased 10 (sealhulgas abiõpetaja ja pikapäevarühma kasvataja); aastased 5 (siia hulka on arvestatud õppejuht, kes annab karjääriõpetuse tunde, direktor, sotsiaalpedagoog ja eripedagoog); - üle 50-aastased 6 (siia hulka on arvestatud abiõpetaja) a oktoobrikuu seisuga kõige noorem on 25 ja kõige vanem 67 aastat vana. Naisõpetajate protsent 88,46%. Õpetajate keskmine vanus on 42 aastat. Õpetajate elukoht Osa õpetajatest elab Kostiveres ning kuulub kohalikku kogukonda, osa käib tööl Tallinnast, Viimsist, Maardust, Loolt, Arukülast, Lagedilt, Jürist, Kakumäelt ja Kuusalust. Õpetajate haridustase (pedagoogid, eripedagoog, õppejuht, direktor): bakalaureus 5, rakenduskõrgharidus 2, magister 15, TÜ täiendkoolitus 4. Koolis töötavad kvalifitseeritud spetsialistid, kes järjepidevalt täiendavad oma teadmisi. Loodusainete õpetaja õpib Tallinna Ülikooli magistrantuuris, muusikaõpetaja õpib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kunstide ja tehnoloogia magistrantuuris, õpetajad käivad regulaarselt ainealastel, didaktilistel, metoodilistel, silmaringi laiendavatel ning arendavatel koolitustel. Alates 2017/18. õppeaastast on koolis trimestrid ja hindeid pannakse välja 3 korda õppeaastas, välja arvatud I klass, kus kasutatakse kujundavat hindamist ja õpilastele antakse tagasisidet õpitulemuste kohta 2 korda aastas (jaanuaris ja juunis). Õppetöö põhivorm on tund, lisaks toimuvad õuesõppe tunnid, õppekäigud, muuseumite, koolikontsertide, kultuuriürituste külastamised, kohtumised kirjanikega, kasutatakse probleemõpet ja uurimusõpet. Igal õppeaastal toimuvad arenguvestlused õpilase ja tema vanema(te)ga, kuhu kaasatakse vastavalt vajadusele eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog või 6

7 õppejuht. 9. klassis korraldatakse jaanuaris õpilase ja vanema(te) kohtumine kõigi aineõpetajate ning kooli direktori ja õppejuhiga. Õpilaste olümpiaadideks ja muudeks konkurssideks, võistlusteks ettevalmistamine toimub läbi aine-, konsultatsiooni- või huviringi tunni. Osaletakse ka Tallinna Tehnikaülikooli Mectory tehnoloogiakooli ning Tartu Ülikooli teaduskooli töös. 7

8 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON, VISIOON, VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA Kostivere Kooli missioon: toetada õpilaste kujunemist iseseisvateks, sotsiaalseteks, kaasaegses ühiskonnas toimetulevateks kodanikeks, kes väärtustavad haridust ja hoolivad oma kodukandist. Visioon: Kostivere Kool on traditsioone ja innovaatilisust ühendav kool, mis annab õpilasele piisavad oskused ja teadmised, et saada hakkama iseseisvas elus ning soovi korral jätkata haridusteed oma valitud suunal. Kostivere Kooli põhiväärtused: Hoolivus hoolimine iseendast (tervis), lugupidav käitumine teiste suhtes, eripäradega arvestamine, teiste inimeste märkamine ja abistamine. Koostöö koostöö igal tasandil (õpilane-õpilane, õpilane-õpetaja, õpetaja-õpetaja, koolkodu-kogukond), oma töö hästi tegemine, avatus koostööle, suutlikkus tajuda oma seotust teiste inimestega, kaaslaste tunnustamine, oskus töötada paaris ja rühmas. Loovus loov ja julge mõtlemine, ettevõtlikkus, omaalgatus, oma arvamuse ja loomingu väljendamine, avatus uutele ideedele ja lahendustele. Haritus isiksuse mitmekülgsed teadmised ja oskused erinevates valdkondades, üldtunnustatud eetilised hoiakud, lai silmaring ja huvi maailma vastu, teadmistehimu. Sümboolika: Koolil on oma logo, lipp ja laul. Kostivere kooli identiteet on tugevalt seotud koolihariduse ja kirjaoskuse levikuga Eestimaal. Kooli logol kujutatud aabitsakukk pärineb aastal välja antud aabitsa kaanelt. Logo esimese variandi kavandas Raimo Sau. Teise tegi Jussi Mõttus. Praegusel logo kujundamisel on disainer Merle Kannus aluseks võtnud R. Sau variandi, varasemaga võrreldes muutnud kirja paigutust, kirjatüüpi ja kuke kehakuju. Kool kui hariduskeskus Võrreldes eelmise arengukava perioodiga on Kostivere Kool muutunud tugevamaks hariduskeskuseks: kui aasta seisuga õppis Kostivere Koolis ainult 17% piirkonna lapsi, siis aastaks tõusis see arv peaaegu 50%-ni. 8

9 Kostivere alevik Sambu küla Rebala küla Maardu küla Jägala küla Koogi küla Loo küla Loo alevik Jõesuu küla Manniva küla Parasmäe küla Raasiku vald Kaberneeme küla Jõelähtme küla Koila küla Ruu küla Haljava küla Vandjala küla Neeme küla Ihasalu küla Tallinn Õpilaste elukohad 1. klass 22 õpilast klass 16 õpilast klass 18 õpilast klass 22 õpilast klass 12 õpilast klass 19 õpilast klass 11 õpilast klass 9 õpilast klass 15 õpilast Kokku 144 õpilast

10 Nagu on näha eelpooltoodud tabelist, moodustab Jõelähtme vallas elavate õpilaste elukohtade jaotust vaadates suurima piirkonna just Kostivere alevik. Võttes arvesse ka väljastpoolt Jõelähtme valda koolis käivad õpilased, moodustub Kostivere alevikus elavate õpilaste osakaal lausa 59,03% õpilaste koguarvust. Enam kui 30% põhikooliealistest käib koolis väljaspool valda ja u 20% Loo Keskkoolis. Gümnaasiumiastmes on osakaalud vastavalt 70% (väljaspool) ja 30% (Lool). Samas on viimastel aastatel oluliselt suurenenud Loo Keskkooli gümnaasiumis õppivate laste osakaal. Kuna lähimal neljal aastal on sarnaste proportsioonide jätkudes oodata kiiret õpilaste arvu kasvu, siis tulevikuvaates peab Kostivere Kool suutma pakkuda koolikohti oluliselt suuremale arvule piirkonna õpilastest. Samas tuleb märkida, et arengukava koostamise hetkel on ruumipuudus probleemiks, kuna klassid on kohati ebafunktsionaalselt väikesed ja väikeklassid vajavad eraldi ruume. Kool on ehitatud ühe paralleeliga kooliks, mis tähendab, et täiendavate paralleelide lisandumisel jääbki ruume vajaka. 10

11 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD Eestvedamine ja juhtimine Eesmärgid: Kostivere Kool on uuendusmeelne ja jätkusuutlik Kooli, valla allasutuste ja huvigruppide vahel toimub aktiivne infoliikumine ja koostöö Kogu koolipere osaleb kooli töö eesmärgipärases kavandamises, tegevustes, analüüsis ja parenduses Kooli dokumentatsioon vastab nõuetele Tegevus Tulemus Vastutaja Arengukava koostamine ja tegevuste planeerimine Arengukava ja selle tegevuskava on koostatud X Direktor a arengukavas fikseeritud ja saavutatud tasemed ning tulemused on säilitatud X X X X X Direktor Aastateks planeeritud tegevused on ellu viidud X X X X X Direktor On koostatud arengukava aastateks X Direktor Dokumentatsiooni Koolikorralduslikud dokumendid on koostatud koostamine meeskonnatööna ning läbi räägitud osapooltega X X X X X Direktor Toimuvad vajaduspõhised sisekoolitused ning igal Koolitused töötajal on võimalus arendada ennast valitud X X X X X Direktor, õppejuht koolitustel Hoolekogu Hoolekogu täidab oma funktsiooni lastevanemate esindusorganina X X X X X Hoolekogu esimees 11

12 Üldkoosolek ning klassikoosolek Õppenõukogu Üldtööplaan Sisehindamine Rahuloluuuringud Uus hoolekogu on valitud X X Direktor Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas X X X X X Hoolekogu esimees Hoolekogu teeb ülevaate oma tööst lastevanemate üldkoosolekul ning koostab ja avalikustab hoolekogu koosolekute protokollid kooli koduleheküljel X X X X X Hoolekogu esimees Vähemalt üks kord aastas toimub lastevanemate üldkoosolek; vähemalt üks kord aastas toimub X X X X X Direktor, klassijuhatajad klassi lastevanemate koosolek Õppenõukogu tööst võtavad osa kõik õpetajad, õppenõukogu otsused on ellu viidud X X X X X Direktor, õppejuht Üldtööplaan on koostatud ning vastu võetud õppeaasta alguses X X X X X Direktor, õppejuht, huvijuht Õppeaasta kokkuvõtte ja analüüs ning sisehindamise vahearuanne on tehtud X X X X X Direktor, õppejuht Rahulolu-uuringud lastevanematele, õpilastele ning koolitöötajatele on läbi viidud ning analüüsitud X X Direktor Sisehindamise aruanne perioodiks on koostatud ning kinnitatud X Direktor 12

13 Personalijuhtimine Eesmärgid: Koolis töötavad kvalifitseeritud õpetajad ja tugispetsialistid Kostivere Kooli töötasujuhend on kinnitatud Töötajate tunnustamise kord on välja töötatud ning kinnitatud Tegevus Tulemus Vastutaja Arenguvestluste Kõigi töötajatega on läbi viidud arenguvestlused läbiviimine töötajatega kord iga kahe aasta tagant, mis toetab X X X Direktor, õppejuht tunnustust väärivate töötajate märkamist Töötajate tunnustamine Kõiki töötajaid on märgatud ja toetatud nende X X X X X Direktor Infovahetus Ühistest kokkulepetest kinni pidamine professionaalset arengut Iganädalase infokirja kaudu on töötajaid teavitatud koolis toimuvatest sündmustest ja üritustest Õpetajate koosolek toimub kord nädalas kell 8.00 Juhtkonna nõupidamised toimuvad regulaarselt kord nädalas Kõik töötajad täidavad ühiselt saavutatud kokkuleppeid. X X X X X Direktor, õppejuht, huvijuht, juhiabi-personalispetsialist X X X X X Direktor, õppejuht, huvijuht X X X X X Direktor X X X X X Direktor, õppejuht 13

14 Koostöö huvigruppidega Eesmärgid: Huvigrupid on kaasatud kooli arendustegevusse ja ürituste korraldamisse Koostöö vanematega on mitmekülgne ja üksteise ootusi vajadusi toetav Igal aastal toimuvad traditsioonilised ühisüritused Tegevus Tulemus Vastutaja Koolil on hea maine, koolipere, Koolielu kajastamine koolilehes, Direktor, kogukond ning laiem avalikus on kooli X X X X X vallalehes, Õpetajate Lehes, kooliraadios tegevustega kursis Kooli kodulehekülg ja Facebook sisaldab aktuaalset infot sündmustest, saavutustest, plaanidest, pildigalerii annab ülevaate toimunud üritustest Kostivere Kool teeb tihedat koostööd: hoolekoguga/lastevanematega õpilasesindusega vilistlaskoguga Kostivere Lasteaiaga Kostivere Kultuurimõisaga ning Kostivere raamatukoguga Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooliga Loo Keskkooliga Neeme Kooliga MTÜ-dega ja eraettevõtetega piirkonna noorsoopolitseinikuga ning veebikonstabliga Lastevanemad ja õpilased saavad laiaulatusliku ülevaate koolis toimuvast ning võimaluse tagasisidet anda Jätkuvalt eksisteerib tugev koostöövõrgustik, mille tulemuseks on partnerlusüritused, ülevallalised ühisüritused, asutustevahelised üritused, sponsorlus, on tihenenud koostöö kooli ja lasteaia vahel (ühiskoolitused, eelkool, tõhus infovahetus lasteaia ja kooli tugispetsialistide ja õpetajate vahel) X X X X X X X X X X huvijuht, eesti keele õpetaja Huvijuht, õpilasesindus Direktor, huvijuht, hoolekogu, õpilasesindus 14

15 vallavalitsuse ja volikoguga ressursside juhtimise osas Koostöö gümnaasiumitega ning kutsekoolidega Loengusari lastevanematele jätkub, selle baasil luuakse 2018/2019. õppeaastal Lastevanemate Kool (loengud, avatud uste päevad, kunstiteraapia, vestlusringid spetsialistidega ning õpetajatega, avatud tunnid, muud tegevused ) Lastevanemate kaasamine õppetöö läbiviimisesse Rahvusvaheline koostöö 9. klassi õpilastel on tagatud võimalus külastada haridusasutusi, kus nad planeerivad pärast põhikooli lõpetamist oma haridusteed jätkata Loengute külastajate arv on kasvanud, lastevanemate teadlikkus kaasaegsete kasvatuspõhimõtete osas on tõusnud, on loodud võimalus kohtuda tuntud ja kogenud arvamusliidritega, oma ala spetsialistidega, professionaalsete koolitajatega. Lastevanemate läbi viidud tunnid rikastavad koolielu, oma ala spetsialistid saavad lastele oma kogemusi ning teadmisi jagada, lastevanemad õpivad tundma koolielu seestpoolt On loodud sõprussuhe mõne välismaal asuva kooliga ning on osaletud rahvusvahelistes projektides X X X X X Direktor, 9. klassi klassijuhataja X X X X X Direktor, hoolekogu X X X X X Õppejuht, õpetajad X X X X Direktor, õpilasesindus 15

16 Ressursside juhtimine Eesmärgid: Koolis on olemas vajalik arv klassiruume ning aula Õueala on täiustatud Tegevus Tulemus Vastutaja/finantsallikas Kostivere Kooli staadioni ja terviseraja välja-arendamine Staadioni II etapp on valmis X Direktor, majandusjuhataja Aula ehitamine Aula on ehitatud X Direktor, majandusjuhataja Kunstiklassi kavandamine ja ehitamine Kunstiklass on valmis X Direktor, majandusjuhataja Vaikuseruumi ehitamine Vaikuseruum, kus õpilased saavad emotsioone maandada, on ehitatud X Direktor, hoolekogu Õuesõppe paviljoni ehitamine Õuesõppe paviljon on valmis X Hoolekogu Mängulinnaku/liikluslinnaku Kooli õueala kui asulakeskuse ehitamine täiustamine on teostatud X Direktor, hoolekogu Suurema klassiruumi 2018/2019. õppeaastaks on ehitamine klassiruum olemas X Direktor, majandusjuhataja Koolimööbli soetamine Iga õppeaasta alguseks on vajalik arv laudu, toole ja kappe olemas X X X X X Direktor, majandusjuhataja Eripedagoog ja abiõpetaja aasta alguseks on klassiruumid saavad uued ruumid olemas X Direktor, majandusjuhataja Haridustehnoloogi ametikoha loomine Koolil on oma haridustehnoloog X Direktor 16

17 Õppe-kasvatusprotsess Eesmärgid: Iga õpilane väärib tähelepanu, iga õpilase eripära ja võimetega arvestamine Õpilaste kaasamine kooli igapäevaelu korraldusse Õpilaste positiivsete isikuomaduste arendamine Tegevus Tulemus Vastutaja Kooli õppekava analüüs ja täiendamine Kooli õppekava on ajakohane ja tagab õpilaste mitmekülgse arengu X X X X X Õppejuht Ainetevahelise lõimingu ning Valdkondadevaheline lõiming on X X X X X Õppejuht, õpetajad teemade põhise õppe suurenenud: õpetajad teevad ainealast osakaalu suurendamine koostööd (arvutiõpetus eesti keele tunnis, ingliskeelsed materjalid ajalootunnis jne), koos on planeeritud ainetunde, õppekäike, projekte, ülekoolilisi üritusi ja need on kajastatud Õpilaste üldpädevuste ja kooli põhiväärtuste arendamine, õpilaste väärtuspõhine tunnustamine Õpilaste digioskuste arendamine vastavalt kooli digiarengukavale õpetajate töökavades Õpilased on mõtlevad, loovad, aktiivsed ja ettevõtlikud, iseseisvad, haritud, tolerantsed, tervislike eluviisidega ning oskavad oma teadmisi praktikas kasutada Õpilased kasutavad uuenevat digitehnoloogiat, oskavad digivahendite abil infot leida ja säilitada ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust, oskavad ise luua sisu ja seda kasutada X X X X X Õppejuht, õpetajad X X X X X Õpetajad, õppejuht, direktor, IT spetsialist Ainealane aastatöö/ Õpitulemused ning üldpädevused on X X X X X Õppejuht, õpetajad 17

18 projektipõhine töö (alates teisest kooliastmest on aasta kokkuvõtvad tööd erinevates ainetes) Erivajadustega õpilaste väljaselgitamine, vajaduste kaardistamine, nende toetamine ja õppe diferentseerimine Andekate ja eeskujulike õpilaste tähelepanemine ja arendamine Õpilaste tunnustamise korra väljatöötamine ja rakendamine Õpilaste kaasamine õpetamise ja õppimise protsessi ning koolielu üldisesse arendamisse; õpilaste eneseanalüüsi oskuste arendamine Õuesõppe arendamine suuna paranenud Õpiraskustega õppija on varakult märgatud. Iga erivajadusega õpilase kohta on individuaalne arengukaart; erivajadused on märgitud EHIS-es; individuaalsed õppekavad koostatakse vajaduspõhiselt. On vähenenud täiendavale õppetööle jäetud õpilaste arv; klassikursuse kordajate arv on viidud miinimumini Õpilased on hästi ettevalmistatud ja osalevad olümpiaadidel ja muudel võistlustel, konkurssidel. Osalevate õpilaste arv on suurenenud ja õpilased saavutavad häid tulemusi Õpilaste tunnustamise kord on rakendunud Õpilased oskavad seada õpieesmärke, analüüsida oma arengut, anda tagasisidet, on ennastjuhtivad õppijad, vajadusel toetavad klassikaaslasi nende õpitulemuste saavutamise protsessis. Õpilased osalevad aktiivselt koolielu arendamises. Välja on töötatud õppekäikude ja ekskursioonide süsteem. Rohkem tähelepanu on pööratud klassipõhistele väljasõitudele ning ühistegevustele. Õuesõppe tundide osakaal on kõikides kooliastmetes proportsionaalne. X X X X X Õppejuht, HEV-koordinaator, õpetajad X X X X X Õppejuht, aineõpetajad X X X X X Õppejuht X X X X X Õpetajad X X X X X Direktor, õppejuht, huvijuht, õpetajad Karjääriõppe ja -nõustamise Õpilased oskavad ennast analüüsida ja X X X X X Õppejuht/karjääri-koordinaator, 18

19 korraldamine koostöös Rajaleidja karjäärinõustajatega planeerida oma eluteed pärast põhikooli lõpetamist, on kujunenud isiksusteks, kes väärtustavad haridust ja saavad hakkama iseseisvas elus Huvitegevus toetab kooli õppekava. Õpilaste koostööoskused ja enesega rahulolu on paranenud, on tõusnud nende enesehinnang ja motivatsioon Koolis pakutavate huvitegevuste kaudu kogu koolipere omaalgatuse propageerimine ja seeläbi eneseteostuse leidmine ning tegutsemisrõõm Vahetundide sisustamine Sportlikud vahetunnid jätkuvad, on loodud võimalused sisustada vahetunde lühiajaliste mängudega Parimate praktikate toomine Õpetamisel on kasutatud erinevaid Kostivere Kooli võimalusi Noored Kooli, Tagasi Kooli, asendusõpetajad, lapsevanemad, ettevõtjad jne Loomateraapia Õpilastele on loodud võimalus kontakteeruda loomadega stressi maandamiseks, lugemisoskuste harjutamiseks jne klassijuhatajad X X X X X Direktor, huvijuht X X X X X Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetajad, õpilasesindus X X X X X Direktor, õppejuht X X Direktor, HEV-koordinaator 19

20 Arengukava uuendamise kord Õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava täitmist ning kokkuvõtet valminud hinnangust arutatakse kooli õppenõukogus ja hoolekogus. Arengukava uuendatakse õiguseaktide muudatuste, õppenõukogu või hoolekogu ettepanekute või tähtaja möödumise tõttu. Parandused ja muudatused viiakse sisse I trimestri jooksul peale nende läbiarutamist õppenõukogus. Hoolekogu avaldab uuenenud arengukava projekti kohta arvamust ning direktor esitab uuenenud arengukava projekti vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 1. detsembriks. Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab direktor. 20

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Algus kell Lõpp kell Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VI

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Algus kell Lõpp kell Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VI KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU 30.08.2018 KOOSOLEKU PROTOKOLL Algus kell 17.00 Lõpp kell 18.45 Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VIIL, Siiri BUNDER, Ene KRUZMAN, Ülle PEEDO, Merli PALMIK,

Rohkem

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko Järveküla Kooli arengukava 2018-2021 Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamise protsessi kaasati koolipere, lapsevanemad,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja:

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja: Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl 17.30 Koosoleku lõpp kl 19.40 Koosoleku juhataja: Vahur Vingisaar Protokollija: Aino Viinapuu Osalesid

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-7/5 Kostivere Kooli õppekava Üldosa Kostivere 2015

KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-7/5 Kostivere Kooli õppekava Üldosa Kostivere 2015 KINNITATUD Direktori 17.12.2015 käskkirjaga nr 1-7/5 Kostivere Kooli õppekava Üldosa Kostivere 2015 Sisukord: 1. Üldsätted... 3 2. Kooli väärtused ja eripära ning õppe- ja kasvatuse eesmärgid... 3 3. Õppekorraldus...

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2016 2020 2016 MAARDU SISUKORD I SISSEJUHATUS... 3 II ÜLDANDMED... 3 2.1. Kooli ajalugu... 3 2.2. Demograafiline

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA

PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2009-2012 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 VISIOON... 3 MISSIOON... 3 MOTO... 3 KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED... 4 OLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS... 4 ÜLDANDMED... 4 AJALUGU... 4 PEDAGOOGILINE

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem