TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA"

Väljavõte

1 TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA Tallinn 2013

2 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather ( ) SISUKORD Sissejuhatus Õppeasutuse lühiülevaade Missioon, visioon, põhiväärtused Analüüs Eestvedamine ja juhtimine Personali juhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatusprotsess Arenduse valdkonnad ja põhisuunad Tegevuskava aastateks Eestvedamine ja juhtimine Personali juhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatustegevus Arengukava uuendamise kord Lisa 1. Pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu kooskõlastus

3 Sissejuhatus Tallinna Muinasjutu Lasteaia arengukava aastateks on dokument, mis sisaldab ametlikku pikaajalist kokkulepet selle kohta, mis on organisatsioonile oluline ja kuidas seda saavutada. Lasteasutuse arengukava valmis sisehindamise tulemuste põhjal. Arengukava on suunatud organisatsiooni arendustegevusele, mille koostamise eesmärgiks oli lasteaia põhisuundade ja valdkondade määratlemine ning arengukava uuendamise korra määratlemine. Arengukava korrigeerimisel lähtub lasteaed sisehindamise tulemustest. 3

4 1. Õppeasutuse lühiülevaade Muinasjutu Lasteaia kujunemislugu Tallinna Muinasjutu Lasteaed (endine nimetus Tallinna 91. Lastepäevakodu) asub aadressil Energia 11, Kristiine linnaosas, (Reg. nr ). Lasteaia hoone on ehitatud lasteaiaks ja avatud aasta 17.oktoobril. Algselt töötas lasteaias 4 vene õppekeelega rühma: kaks sõimerühma ja kaks aiarühma. Lasteasutus on aegade jooksul lähtuvalt kujunenud olukorrast ja vajadustest läbi teinud mitmeid struktuurilisi ümberkorraldusi, hetkel töötab lasteaias 4 rühma: üks sõimerühm (1,5-3 aastased lapsed) ja kolm aiarühma (3-7 aastased lapsed). Lasteaed on avatud 7.00 kuni Tallinna Muinasjutu Lasteaia hoone on kahekorruseline (hoone alune pind 638 m²). 2004/2005 õppeaastal toimus hoone kapitaalremont. Eripära Kakskeelsus (eesti-vene õppekeelega lasteaed); Loodus- ja keskkonnakasvatuse tähtsustamine õppe- ja kasvatustöös. Sümboolika Lasteaial on alates 11.mai 2005 oma logo, mis on Tallinna Haridusameti kingitus lasteaia taasavamise puhul. Lasteaias toimub tihe koostöö oluliste huvigruppidega (lapsed, lapsevanemad, personal, hoolekogu, teised haridusasutused ja organisatsioonid). Lasteaed on avatud kõikidele potentsiaalsetele partneritele. Teiste haridusasutuste ja partneritega tehtavat koostööd hinnatakse saadud tagasisidede ja õnnestunud ürituste järgi. 4

5 2. Missioon, visioon, põhiväärtused Missioon Tallinna Muinasjutu Lasteaed on oma piirkonnas omanäoline, kus kvaliteetse meeskonnana toetatakse perekonda lapse ettevalmistamisel kooliks, väärtustades seeläbi kultuuritraditsiooni, koostööd ja avatust. Visioon Tallinna Muinasjutu Lasteaed on turvaline ja suurepärase õpikeskkonnaga lasteasutus, kus on õnnelikud lapsed, koostööst huvitatud lapsevanemad ning kvalifitseeritud ja motiveeritud personal. Põhiväärtused lasteaias Lastesõbralikkus Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav. Vahendid ja meetodid, kuidas seda saavutada: vastavalt eale sobiv keskkond; võimalus valida läbi igapäevategevuste õppe- ja mänguvahendeid; Individuaalne lähenemine; loovad mänguvahendid ja tegelused. Hoolivus Igasuguse suhtlemise aluseks on lasteaias austus ja lugupidamine; vastastikune rikastamine ja toetamine; ühine õppimine ja koos õppimine; pidev õppimine ja arenemine. Meeskonnatöö Lapse õppimisprotsessis osalevad pere, lasteaed, teised lapsed, erinevad keskkonnad: teater, muusika, kunst, muusika, kunst, kool; Koos- ja ühistöö erinevad vormid on: laps-laps, laps-õpetaja, laps-lapsevanem, lapsevanem-õpetaja, õpetaja-õpetaja, juhtkond-õpetaja. Õpi- ja töökeskkond on loov, eesmärgistatud, teadmishimuline ja meeldiv Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, esteetilist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. Vahendid ja meetodid, kuidas seda saavutada: terve eluhoiak; lasteaias ühtsed nõudmised; tervislike eluviiside (kommete) ja hea käitumise tava juurutamine 5

6 3. Analüüs Ülevaade arenguperioodi tulemustest Käesoleva analüüsi aluseks on eelmise arengukava perioodi sisehindamise tulemused ning sisehindamisaruande parendusettepanekud Eestvedamine ja juhtimine Tugevused Korrastatud lasteaia tööks vajalik kohustuslik dokumentatsioon. Dokumentatsiooni registreerimine EKIS süsteemis. i eestvedamisel ja koostöös meeskonnaga on ühiselt sõnastatud lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused. Sõnastatud põhiväärtused (mis toetavad missiooni ja visiooni ning kajastavad lasteaia eripära) on lahti kirjutatud. Põhiväärtuseid on analüüsitud ja rakendatud. Lasteaia visioon ja missioon on aluseks lasteasutuse eesmärkide püstitamisel; Eestvedamisel ja juhtimisel lähtutakse lasteaia põhiväärtustest ja üldtunnustatud eetilistest normidest; Täiustatud lasteaia sümboolikat, välja töötatud lasteaia maskott, loodud lasteaia laul ja video. Arengukava korrigeerimisel lähtutakse sisehindamistulemustest; Õppeaasta tegevuskava aluseks on arengukava ning sisehindamise tulemusel püstitatud eesmärgid; Juhtkond toetab organisatsioonikultuuri arendamist. Pedagoogid, hoolekogu, lapsevanemad on kaasatud arengut toetavate otsuste vastuvõtmisesse, parendustegevuste määratlemisse; Lasteaia toimimise hindamiseks, personali ja lastevanemate ootuste regulaarseks väljaselgitamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid (rahuloluküsitlused, pedagoogiline nõukogu, lastevanemate koosolekud, arenguvestlused laste, lastevanemate, personaliga). Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ning on liitunud MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga Kiusamisest vaba lasteaed. Parendusvõimalused - Toetada keskkonnateadlike ja terviseõpetuse põhimõtete rakendamist planeerimises ja rakendumises erinevates lasteaia tegevusvaldkondades. - Uuendada personali enesehindamise vormi; 6

7 - Täiustada lasteaia sümboolikat, välja töötada lasteaia lipp. - Osa võtta Tallinna Haridusameti poolt korraldatud konkurssidest Personali juhtimine Tugevused Lasteaia kõik ametikohad on täidetud kvalifitseeritud töötajatega; Personali kaasatakse planeerimis-, arendus- ja parendustegevustesse, kõiki lasteaia olulisi dokumente vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas kogu personaliga, täienduste tegemiseks; Personali arendamiseks korraldatakse õpetajatele ja õpetaja abidele väljasõite teistesse lasteaedadesse; Personal osaleb aktiivselt projektides (sh välisprojektides). Pedagoogidele on loodud võimalused IT- vahendite kasutamiseks (arvutid rühmades ja õpetajate toas); Juhtkond toetab personali omaalgatusi (ühisürituste korraldamine, uued ideed, koolitused, koostöövõimalused, väljasõidud). Parendusvõimalused - Toetada personali arengut pedagoogiliste ja isiksuse arengut toetavate koolituste kaudu. - Tõhustada parima majasisese kogemuse jagamist, millega tagatakse koolitustelt saadud teadmiste ja oskuste edastamine ja nende rakendamine kõigi õpetajate poolt (majasisesed lahtised tegevused igal kevadel, koolitustelt saadud ideede edastamine, mentoriks olemine noorele kolleegile, praktikantide juhendamine) Koostöö huvigruppidega Tugevused Lasteaias on määratletud olulised huvigrupid ja nendega toimub tihe koostöö; Lastevanemate teavitamiseks ja koostöö parendamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid (rahuloluküsitlused, infostendid, maililistid, koosolekud, lastevanemate tunnustamine); Majasisesed tugiteenused nagu toitlustamine, puhastus- ja korrashoid mõjutavad igapäevast õppe- ja kasvatustööd. Lepinguliste partneritega toimib koostöö vastavalt lepingutele ja nende ülevaatuse korras tehtud täiendustele. 7

8 Lastevanemate esindajad on juhtimisse kaasatud hoolekogu kaudu. Hoolekogu osaleb aktiivselt lasteaia juhtimistegevuse toetamises, lasteaia parendustegevuses ja huvitegevuse korraldamises; Lastevanemaid kaasatakse aktiivselt rühma õppe- ja kasvatustöösse, et rikastada õpivõimalusi, kujundada õpikeskkonda (õppevahendite valmistamine, rühmaruumide õpikeskkonna kujundamine, õppekäigud, üritused); Lapsevanemaid ja koostööpartnereid tunnustatakse tänukirjade ning meenetega kord aastas (kevadel). Laiendatud on lasteaia koostööpartnerite võrgustikku, sh on võetud osa erinevatest koostööprojektidest (Keskkonnainvesteeringute keskuse KIK, Hariduskoostöö keskus SA Archimedes). Lasteaed on algatanud ja läbi viinud mitmeid heategevusüritusi, mille tulu on annetatud Märka ja Aita heategevusprogrammi. Parendusvõimalused - Suurendada koostööd kooliga. Laste üleminekut lasteaiast kooli toetaks eelnev lastevanemate ettevalmistus loengute näol algklassi õpetaja või eelkooli läbiviiva õpetaja poolt. - Jätkata keskkonnateadliku mõtteviisi ja lasteaia koostööpartnerite võrgustiku laiendamist, sh võtta jätkuvalt osa erinevatest koostööprojektidest (Keskkonnainvesteeringute keskuse KIK, Hariduskoostöö keskus SA Archimedes). - Huvigruppide aktiivne kaasamine organisatsiooni arendustegevustesse Ressursside juhtimine Tugevused Lasteaias rakendatakse keskkonnasõbralikku ja keskkonnasäästlikku poliitikat (territooriumi haldamine, säästlik eluviis, optimaalne kokkuhoid, väiksem jäätmete tootmine, keskkonnasõbralike toodete eelistamine). Ühtlustatud majasisene info ja aruandlussüsteem. Ressursside juhtimine on lähtunud asutuse missioonist, põhiväärtustest ja arengukava eesmärkidest. Muudatuste keskmes oli lastele parimate võimaluste loomine läbi õpi- ja kasvukeskkonna uuendamise, arendati infovahetust ja koostööd erinevate huvigruppidega. 8

9 Lasteaed on olnud avatud uuendustele ning täiendanud pidevalt protsesside juhtimist üldeesmärkide saavutamiseks läbi uuenevate infotehnoloogiliste võimaluste. Asutuses toimub elektrooniline dokumendihaldus ja infovahetus. Osaletud on Tallinna Linnavalitsuse Sõnumisaatmise süsteemi pilootprojektis (SMS teavituskeskkond). Parendusvõimalused - Uuendada ja täiustada vahendeid õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks rühmades ja õuealal. - Laiendada informatsiooni edastamise ja tagasiside saamise võimalusi Õppe- ja kasvatusprotsess Tugevused Rakendunud on lapsest lähtuv õppetegevuste planeerimine ja läbiviimine. Õppetegevused on mängulised, valdkonniti integreeritud ja teemapõhised. Süsteemselt on toimunud lapse arengu jälgimine, analüüsimine ja tagasiside andmine lapsevanemale. Toimub hariduslike erivajaduste ja multikultuursusega arvestamine ja individuaalne lähenemine lastele; Kõikides rühmades on rakendunud õues õppimise praktika erinevates õppetegevuse valdkondades. Ümbritsevat looduskeskkonda kasutatakse regulaarselt õppetegevuste läbiviimiseks. Õuesõppe läbiviimiseks on loodud tingimused ja õpikeskkond; Huviringide tegevus on toetanud laste individuaalset arendamist. Huvitegevust on lasteaias laiendatud. Õppetegevuse ilmestamiseks ja näitlikustamiseks kasutavad õpetajad erinevaid ITvõimalusi (õppefilmid, pildimaterjal jne). Korrastatud ja süstematiseeritud metoodilised materjalid - koostatud temaatilised mapid valdkondade kaupa. Loodud loodus- ja keskkonnaõpetuse õppevara kõikidele vanuserühmadele. Parendusvõimalused - Keskkonnakasvatuse ja terviseõpetuse seostamine ja rakendamine õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel; 9

10 - Laste arengumappide koostamise juhendi koostamine sõimest koolini, kaasata sellesse protsessi lapsevanemaid. - Teemakastide loomine mängulise õppetegevuse läbiviimiseks, koos laste ja lastevanematega (keskkonnakasvatus, terviseõpetus); 10

11 4. Arenduse valdkonnad ja põhisuunad Tallinna Muinasjutu Lasteaia arengukava valdkonnad ja põhisuunad on ülesehitatud viies juhtimisvaldkonnas ning sisehindamisest ja arenguvajadustest tulenevalt. Eestvedamine ja juhtimine Arengu põhisuund: Tallinna Muinasjutu Lasteaed kujuneb omanäoliseks lasteasutuseks keskkonnakasvatuse ja terviseõpetuse eripära rakendades. Personali juhtimine Arengu põhisuund: Organisatsiooni kultuuri tõstab meeskonnatööd väärtustav, motiveeritud ning kvalifitseeritud personal, kes õpetavad lapsi loovalt ja mänguliselt. Koostöö huvigruppidega Arengu põhisuund: Huvigruppide kaasamise arendustegevusse toetab laste arengut ja suurendab lasteaia avatust. Ressursi juhtimine Arengu põhisuund: Mõistliku eelarve juhtimisega tagame lastele turvalise mängu- ja õpikeskkonna, kus on arvestatud lasteaia väärtusi, keskkonnakasvatuse ja terviseedendamise tähtsust. Õppe ja kasvatustegevus Arengu põhisuund: Lapse eluterve maailmapildi kujundamine keskkonnakasvatuse, terviseõpetuse kaudu. 11

12 Tegevuskava aastateks Eestvedamine ja juhtimine Eesmärgid: 1. Toetatud keskkonnateadlike ja terviseõpetuse põhimõtete rakendamist planeerimises ja rakendumises erinevates lasteaia tegevusvaldkondades 2. Lasteaial on muudetud personali enesehindamise vorm 3. Lasteaia sümboolikat on eripärast lähtuvalt täiendatud 4. Osaletud Tallinna Haridusameti poolt korraldatud konkurssidel. Tegevus Tähtaeg Täitja/ Vastutaja Maksumus Eneseanalüüsi vormi ühtsesse süsteemi viimine; Rakendamine; Analüüsimine Osa võtta Tallinna Haridusameti poolt korraldatud konkurssidest Huvigruppidega koostöös keskkonnakasvatuse ja terviseõpetuse eripära põhimõtete väljatöötamine; Rakendamine; Analüüs Lasteaia lipu väljatöötamine Personal on teadlik säästva tarbimise võimalustest ja säästliku majandamise põhimõtetest, kaasates sellesse lapsevanemaid ja lapsi Uute eesmärkide ja arengusuundade väljatöötamine lähtuvalt lasteaia sisehindamise tulemustest Arengukava koostamine Personali juhtimine Eesmärgid: 1. Personali arendamine on tasakaalustatud, lähtuvalt koolitusvajadustest. 2. On toimunud parima majasisese kogemuse jagamine, millega tagatakse koolitustelt saadud teadmiste ja oskuste edastamine ja nende rakendamine kõigi õpetajate poolt. 12

13 Tegevus Tähtaeg Täitja/ Vastutaja Maksumus Lastekaitseliidu projektis Kiusamisest vaba lasteaed osalemine uute rühmade liitumine Väärtuskasvatuse teemaline sisekoolitus Kiusamisest vaba lasteaed Koolitus õpetaja abidele teemal Õpetaja abi roll õppe-kasvatustöös Sisekoolitused pedagoogilisele personalile (koolitustelt saadud ideede edastamine) Majasisese kogemuse jagamine, selle planeerimine Rakendamine Analüüs Töötajate motiveerimine läbi tunnustamise, osalemaks heategevusprojektides ja ühisüritustes personal personal Koostöö huvigruppidega Eesmärgid: 1. Üleminekut järgmisele haridustasemele toetab koostöö kooliga. 2. Keskkonnateadlikku mõtteviisi ja koostööd teiste lasteaedadega on arendatud läbi ühise projektitegevuse ning koostöös lastevanematega korraldatavate ühisürituste. 3. Organisatsiooni huvigrupid on kaasatud arendustegevusse. Tegevus Tähtaeg Täitja/ Vastutaja Maksumus Koolidega koostöö planeerimine, ühise tegevuskava välja töötamine; Rakendamine; Analüüs Kooli õpetaja loeng lasteaia õpetajatele ja lastevanematele teemal Tutvumine kooli ootustega Kiusamisest vaba lasteaed koolitused lastevanematele Lasteaia töö tutvustamine avalikkusele (ajakirjanduses, meedias) lasteaia ühisüritused ja 13

14 nendest artiklite kirjutamine Koolide koostööprojekti algatamine, taotlusdokumentide koostamine ja esitamine (Hariduskoostöö keskus SA Archimedes) Koostööprojekti algatamine, taotlusdokumentide koostamine ja esitamine (Keskkonnainvesteeringute keskus) Jätkata koostööd Lasteaed Nõmmekannike ja Lasteaed Naeratus Koostöö planeerimine; Rakendamine ; Analüüs Erinevate heategevusüritustel osalemine ja nende korraldamine Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi avatud õppe- ja kasvatustegevste ja mängupäevade kaudu. Info edastamine lastevanematele SMSteavituskeskkonna süsteemi kaudu Kokkuleppel huviringidega osalevad tasuta ringitöös sotsiaalselt vähekindlustatud lapsed Majandusjuhataja 5.4. Ressursside juhtimine Eesmärgid: 1. Loodud on turvaline ja arengut soodustav õpi- ja töökeskkond rühmas ja õuealal. 2. Informatsiooni edastamise ja tagasiside saamise võimalusi on laiendatud. Tegevus Tähtaeg Täitja/ Vastutaja Maksumus Hankida pimendavad rulookardinad saali 300. Liivakastide ümber kõnnitee plaatide paigaldamine Lasteaia lipu soetamine Lasteaia rühmaruumide renoveerimine (värvimine) Majandusjuh. Majandusjuh. Majandusjuh

15 Uuendada lasteaia IT riistvara, arvestades uuendusi IT valdkonnas (2 arvutit, SMART tahvel) SMS- teavituskeskkonna rakendamine, võimalusel kõikide lastevanemate hulgas Keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamine, kaasates sh ka lapsi 5.5. Õppe- ja kasvatustegevus Eesmärgid: 1. Keskkonnakasvatus ja terviseõpetus on seotud ja rakendunud õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel õppekava täiendamise kaudu. 2. Koostöös lastevanematega on loodud laste arengumappide juhend, mida kasutatakse laste arengu jälgimisel. 3. Toimiv, järjepidev õppekava arendustöö, täiustatud õppevara lastele mängulise õppetegevuse läbiviimiseks. Tegevus Tähtaeg Täitja/ Vastutaja Maksumus Teemakastide loomise planeerimine lähtuvalt lasteaia eripärast Rakendamine Analüüs Arendusa moodustamine, Eripärast lähtuvate põhimõtete väljatöötamine Põhimõtete täiendamine Analüüs Õppekavaarendustöö planeerimine Terviseõpetuse õppekava 2-7 aastastele lastele, rakendamine, analüüs; Keskkonnakasvatuse õppekava 2-7 aastasele lastele (täiendamine) Rakendamine, analüüs Laste arengumappide koostamise juhendi töögrupi moodustamine Juhendi koostamine Rakendamine, analüüs Täiendamine 15

16 Näidendite õpimapi koostamine ja täiendamine Keskkonnateemaliste näituste korraldamine koos lastevanematega Kehtestada õuesõppe tegevuste kord. Kasutada õuesõppe metoodikat kõikides ainevaldkondades. Täiendada õuesõpet toetavat metoodilisi materjale. Pedagoogid Pedagoogid 16

17 6. Arengukava uuendamise kord Lasteaia arengukava on avatud ja kuulub täiendamisele ning parandamisele pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, lastevanemate ja Tallinna Haridusameti poolt esitatud ettepanekute alusel. Arengukava täiendused, muudatused ja prioriteedid vaadatakse üle iga õppeaasta pedagoogilisel nõupidamisel. Parandusi ja ettepanekuid võivad esitada kõik lasteaia töötajad ja lastevanemad. Analüüsi ja ettepanekute tulemuste põhjal korrigeeritakse ja täiendatakse arengukava. Arengukava muudatused pannakse välja avalikuks tutvumiseks ning ettepanekute tegemiseks ja see kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Tallinna Muinasjutu Lasteaia arengukava uuendatakse seoses: haridusalase seadusandluse muudatustega; muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas; muudatustega riiklikus õppekavas; lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega; lasteaia arengukava tegevuskava tähtaja möödumisega; lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. Lasteasutuse pidaja korraldab arengukava avalikustamise avaliku teabe seaduse alusel lasteasutuse tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel. 17

18 Lisa 1. Pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu kooskõlastus Väljavõte 1. Tallinna Muinasjutu Lasteaia pedagoogilise nõukogu protokollist nr 1-5/3, 28 oktoober 2013.a. Otsustati: Kooskõlastada Tallinna Muinasjutu Lasteaia arengukava aastateks Väljavõte 2. Tallinna Muinasjutu Lasteaia hoolekogu protokollist nr 1-4/4, 28. oktoober 2013.a. Otsustati Kooskõlastada Tallinna Muinasjutu Lasteaia arengukava aastateks

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem