Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc"

Väljavõte

1 Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS Rakvere 2008

2 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS ÜLDANDMED Kooli ajaloost Kool täna ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD Arenduse valdkonnad ja neid iseloomustavad indikaatorid Missioon Visioon TEGEVUSE TUGEVUSED JA PARENDUSVALDKONNAD Eestvedamine Personalijuhtimine Personali koosseis...error! Bookmark not defined Personali värbamine Personali kaasamine ja toetamine Personali hindamine ja motiveerimine Koostöö huvigruppidega Ressursside haldamine Kooli eelarve Inforessursid Materiaal- tehniline baas Säästlik majandamine ja keskkonna hoid Õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine PARENDUSVALDKONNAD JA ÕPPEAASTATE PRIORITEEDID Parendusvaldkonnad: Prioriteetsed eesmärgid TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside haldamine Õppe- ja kasvatusprotsess ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD...29 Lisa 1 SWOT- analüüs seisuga november 2007 Lisa 2 Info liikumine

3 SISSEJUHATUS Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks on dokument, mis on koostatud koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga asutuse järjepideva arengu tagamiseks. Dokumendi koostamisel on lähtutud Rakvere linnavolikogu a. määrusega nr 6 kinnitatud Rakvere Linna Algkooli põhimäärusest, Rakvere linnavolikogu 24. jaanuari 2007.a.määrusega nr. 3 kehtestatud ja 24. oktoobri 2007.a.määrusega nr 38 muudetud Rakvere linna Arengukavast aastateks kooli sisehindamise tulemustest. Arengukavas on määratud kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad ning tegevuskava 2008, 2009 ja 2010 aastaks. Seoses asutuse ümberkujundamisega lasteaed- algkooliks on meie põhiülesanne sihipärase tegevuse tagamine paljude muutuste ja ümberkorralduste käigus.

4 ÜLDANDMED Kooli ajaloost Lääne-Viru Maavalitsuse 30.aprilli 1992.a. määrusega nr 85 koolide avamise kohta otsustati 1. septembril a. avada Rakvere Linna Algkool asukohaga Posti 29. Juba aastaid töötas Rakvere 1. Keskkool väga suure koormusega kolmes vahetuses. Eriti raske oli algklasside õpilaste koolipäev õhtupoolses vahetuses. Puudusid ruumid klassiväliseks tegevuseks. Otsiti võimalusi, kuidas õpilaste õppimistingimusi parandada. Seoses Eesti taasiseseisvumisega 20.augustil aastal lahkus Rakverest väga palju vene rahvusest kodanikke ja sõjaväelaste perekondi. Vähenes laste hulk lastepäevakodudes. Nii otsustatigi sulgeda üks lasteaed ning vabanenud hoones avada Rakvere Linna Algkool. Kooli direktoriks määrati Ly Kivistik. Hoolimata uue kooli avamisele tekkinud tugevast vastuseisust (ei soovitud lahkuda mainekast koolist), saavutas kool kiiresti tuntuse ja tunnustatuse tänu professionaalsele, töökale personalile ja läbimõeldud koolielu korraldusele. Kool muutus linnas populaarseks, sellesse taheti oma lapsi õppima tuua. Lisaks heale õppetöö tasemele hinnatakse soodsat õpikeskkonda ja võimaluste mitmekesisust õpilaste tunnivälise aja organiseerimisel. Koolis oli 10- klassikomplekti (1.-5. klass, kaks paralleelklassi). Alates 2003.a. sügisest on igal aastal kooli vastu võetud ainult üks esimene klass. 2003/2004 õppeaastal tegutses koolieelikute ettevalmistusrühm, 2004/2005 õppeaastal oli kooli hoones avatud kaks lasteaia Triin mudilasrühma. 1. septembrist 2005.a tegutseb asutus lasteaed- algkoolina. 2005/2006 õppeaastal õppisid koolis esmakordselt 6. klasside õpilased. Sel õppeaastal on asutuses neli lasteaiarühma ja seitse klassikomplekti (1.-6. klass). Kooli alguspäevadest alates on koostatud kooli kroonikat, millest iga huviline saab üksikasjaliku ülevaate. On olemas rikkalik fotode kogu ja täpsed ülestähendused õpilaste ja õpetajate saavutuste ja koolielus toimunu kohta.

5 Kool täna Rakvere Linna Algkool asub Rakveres endises 280- kohalises 12- rühmalises lastepäevakodu hoones. Kooli aadress on Posti 29 Rakvere. Liik: lasteaed- algkool Omandivorm: munitsipaalasutus Ametikohtade arv: 41 Töötajate arv: 54 (s.h lapsehoolduspuhkusel viibijad, osalise koormusega töötajad) Õpilaste arv: 162 (1.-6. klass, 7 klassikomplekti) Lasteaialaste arv: 96 (4 rühma) Õppimistingimused on head. Lasteaiarühmad on korralikult remonditud ja nõuetekohaselt sisustatud. Koolis on õpilaste kasutada arvutiklass, raamatukogu, tüdrukute tööõpetusklass, muusika ja keelteklass, võimla, saal, kõneraviklass ja söögisaal. Õpperuumides on nõuetekohane valgustus. Õpilased hoiavad oma kooli, koolimaja on puhas. Õppetegevuse mitmekesistamiseks on palju tehnilisi vahendeid ja metoodilist materjali. Rakendatakse traditsioonilist aineõpet. Lasteaiaõpetajad kasutavad lapsekeskset metoodikat (Hea Algus). Õppetöö toimub eesti keeles. Hea kooli mainet on kujundanud innustunud pedagoogid, kes on aidanud kaasa laste edukale edasijõudmisele järgmises kooliastmes ja loonud mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvialategevuseks. Koostöö lastevanematega on tihe. Põnevate projektide elluviimiseks on leitud rahastajad (Hasartmängunõukogu, Eesti Olümpiakomitee Kooli olümpiamängud, Tervist Edendav Lasteaed/Kool jpm) Õpilased on saanud eduelamusi olümpiaadidel (alati esimese kümne seas!), spordivõistlustel (eriti pallimängudes, kergejõustikus ja males), laulukonkurssidel (poiste- ja mudilaskoor, solistid, ja poiste ansambel), rahvatantsurühmad tantsupeol, aeroobika- ja showtantsurühm Päikeseratas, kooli näiteringis esinedes, kooli ajalehte välja andes, joonistusvõistlustel (maakonna näitusel ja muudel konkurssidel auhindu võites), kooli raamatukogus korraldatud viktoriinides, konkurssidel osaledes. Kõigil õpilastel on võimalus täiustada arvuti kasutamise oskusi.

6 Õppeaasta jooksul selgeks saanud laulud, tantsud, näidendid jm jõuavad lastevanemate ja linnarahvani iga- aastasel jõulukontserdil ja suurel kevadpeol. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD Arenduse valdkonnad ja neid iseloomustavad indikaatorid 1) Eestvedamine a. Eestvedamine b. Strateegiline juhtimine 2) Personalijuhtimine a. Personalivajaduse hindamine b. Personali värbamine c. Personali kaasamine ja toetamine d. Võimaluste loomine personali arendamiseks e. Personali hindamine ja innustamine 3) Koostöö huvigruppidega a. Koostöö kavandamine b. Huvigruppide kaasamine c. Huvigruppidega koostöö hindamine 4) Ressursside haldamine a. Eelarvelised ressursid b. Materiaal- tehniline baas c. Inforessursid d. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 5) Õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine a. Õpilase arengu tingimused b. Õppekava c. Õppekorraldus ja-meetodid d. Väärtused ja eetika Missioon Meie missioon on õpilase/ lapse ealisi, individuaalseid ja soolisi iseärasusi ning vajadusi arvestades luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.

7 a) luua õpilasele/lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada õpilase/lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta; b) soodustada õpilase/lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks koostöövalmis inimeseks; luua eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis ning elukestva õppe jätkamiseks; c) toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid. Visioon Rakvere Linna Algkool on efektiivne kool. Meil on üksmeel eesmärkide suhtes, kaasalööv suhtumine ja toimiv koostöö. Õpi- ja kasvukeskkond vastab kaasaja nõudmistele ja on eeltingimuseks haritud inimese kujunemisele. Siin valitseb korralik, meeldiv ja ergutav tööõhkkond. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Meie kooli iseloomustab keskendumine õpetamisele ja õppimisele. Kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida. Õppimise aega kasutatakse maksimaalselt. Õpetus on tihedalt seotud praktikaga. Rõhuasetus on saavutustele ja edule, kõrged ootused on selgelt väljendatud. Õpetajad tunnevad huvi õpilaste isiksuse vastu. Õpilased saavad pidevalt adekvaatset tagasisidet. Distsipliin on õpilaste eneseväärikust tõstev, selge ja õiglane. Toimub asutusesisene personaliarendus ja pidev kooliarendus. Meie lasteaed on laste jaoks. Siin on kõigil hea olla.

8 TEGEVUSE TUGEVUSED JA PARENDUSVALDKONNAD Eestvedamine Meie kooli pikaajalised (strateegilised) eesmärgid on püstitatud ja kirjalikult fikseeritud. Töötajad osalevad eesmärkide seadmisel, nende täitmise jälgimises, järelduste tegemises. Enesehindamisse on kaasatud õpilased, lapsevanemad, personal, hoolekogu. Arengukava, kolme aasta tegevuskava, üldtööplaan ning sisehindamise aruanne on asutuse järjepideva arendustegevuse alusdokumendid. Põhimääruses on järgmised andmed: täielik nimetus, asukoht ja liik; tegevuse eesmärgid ja ülesanded; õppekeel; õppe- ja kasvatuskorralduse alused; õpilaste õigused ja kohustused; kooli töötajate õigused ja kohustused; finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused; ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise alused ning kord. Põhimäärus on kinnitatud Rakvere linnavolikogu määrusega nr 6 Arengukavas on kirjas visioon lapse arengust lähtuvalt, personali strateegilised eesmärgid ning õppeaastate prioriteedid. Tegevuskavas planeeritud tegevused toetavad pikaajaliste eemärkide saavutamist. Arengukava muutmisel lähtutakse sisehindamisetulemustest. Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks on kinnitatud Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2005.a. määrusega nr 12. Üldtööplaanis kavandatud tegevused tagavad õppeaasta eesmärkide täitmise ning selle koostamisel lähtutakse kooli sisehindamise tulemustest ja arengukavast. Sisehindamise käigus analüüsitakse põhitegevuste tulemuslikkust lähtuvalt õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise hindamise kriteeriumitest, tulemused on aluseks tegevuse parendamisel ning ressursside otstarbekaks kasutamiseks. Sisehindamise läbiviimise kord on kinnitatud a. direktori käskkirjaga nr 24- PT Kord aastas viiakse läbi töötajate rahulolu uuring, mille kaudu uuritakse strateegilise juhtimise tulemuslikkust (juhtimine, eesmärkide, juhtkonna töö valdkond). Valdkonnas vajab parendamist: sisehindamissüsteemi toimimine asjaajamiskorra uuendamine eesmärkide teadvustamine kõigi töötajate poolt

9 Personalijuhtimine Struktuur ja koosseis Asjaajaja (1,0) kantseleitöötaja DIREKTOR juht Infojuht (0,5) spetsialist Õppealajuhataja (1,0) juht Huvijuht (0,5) juht Meditsiiniõde (0,2) spetsialist Majandusjuhataja (1,0) juht Pedagoogid (22,0) (lastaiaõpetajad, aineõpetajad, klassijuhtajad) Vahetult põhitegevusega hõivatud töötajad Raamatukoguhoidja (1,0) Vahetult põhitegevusega hõivatud töötaja Ringijuhid (1,5) Vahetult põhitegevusega hõivatud töötajad Õpetaja abid (4,0) Vahetult põhitegevusega hõivatud töötajad Tehniline abipersonal (10,0) Personali koosseis on määratud lähtuvalt arengukavast, põhimäärusest ja õppekavast. Rakvere Linna Algkooli personali koosseis on määratud direktori a käskkirjaga nr 12-k ja kooskõlastatud Rakvere linnavalitsuse istungi otsusega. Meie asutuses on 37 pedagoogi, s.h koolis 20, lasteaias 10, lapsehoolduspuhkusel 7. Personali koosseis on muutlik seoses lasteaiarühmade arvu suurenemisega ja klasside vähenemisega ning töötajate lapsehoolduspuhkuste tõttu. Mitmed pedagoogid töötavad osalise koormusega.

10 kuni 30 (3) (12) (12) üle 50 (10) 0 Pedagoogid vanuse järgi 2008 Joonis 1 Enamik pedagooge vastavad kvalifikatsiooninõuetele. Kõik on huvitatud oma teadmiste ja oskuste täiendamisest tööalasel koolitusel. Täienduskoolituse kavandamine tuleneb arengukava strateegilistest eesmärkidest, sisehindamise ja arenguvestluse tulemustest. Lasteaias töötab 8 rühmaõpetajat, kellest kolm on erialase kõrgharidusega. Viis õpetajat on keskeriharidusega, nendest kolm omandavad TLÜ Rakvere Kolledžis kõrgharidust. On koostatud kõigi ametikohtade ametijuhendid, mis on vormistatud töötaja töölepingu lisana. Juhtide (direktor, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, huvijuht, majandusjuhataja) tööülesannete jaotus on kirjeldatud. Töösisekorraeeskirjades on kindlaks määratud tööaja algus ja lõpp; puhkamiseks ja einetamiseks antavad ajad; palga maksmise aeg ja koht; tööalaste korralduste andmise kord; töökaitse ja tuleohutuse üldjuhised. Töösisekorraeeskirjad on kinnitatud direktori a. käskkirjaga nr 12-PT ning kooskõlastatud Lääne- Virumaa Tööinspektsiooni a. otsusega nr / Personali värbamine i ja pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatakse konkursid. Valiku esimeseks kriteeriumiks on vastavus kvalifikatsiooninõuetele. Teiste ametikohtade täitmiseks konkurssi ei korraldata. Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord on kinnitatud hoolekogu a. otsusega nr 3 Personali kaasamine ja toetamine

11 Pedagoogide osalemine põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisel on aktiivne, sest juhtkond usaldab neid ja nad on piisavalt informeeritud. Õppenõukogu koosolek: arutatakse läbi ja kiidetakse heaks kooli arengukava ja õppekava; kooli üldtööplaan ja kooli põhimäärus; kinnitatakse kooli kodukord ja päevakava; arutatakse läbi riikliku järelevalve tulemused ja tehakse ettepanekuid tarvilike meetmete rakendamiseks; antakse hinnang kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele ja tehakse ettepanekuid selle täiustamiseks; delegeeritakse oma esindajad kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni koosseisu; arutatakse läbi koolis, ekskursioonil, õppekäigul või matkal esinenud õnnetusjuhtumid ja võimalikud meetmed nende vältimiseks tulevikus, tehakse otsuseid seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega ja seoses õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimisega. Pedagoogilise nõukogu koosolek: analüüsitakse ja hinnatakse lasteaia õppe- ja kasvatustegevust; tehakse direktorile, hoolekogule ning Rakvere linnavalitsusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks Personali hindamine ja motiveerimine i arenguvestlused töötajatega toimuvad igal aastal. See on usalduslik arutelu tööga seotud ühesuguste arusaamade kujundamiseks, räägitakse tööga seotud eesmärkidest ja nende saavutamisest, probleemidest ning tehakse tulevikuplaane. Pedagoogid koostavad õppeaasta kokkuvõtte, kus antakse hinnang enda tööle ning kavandatakse isiklikud arengueesmärgid järgnevaks perioodiks. Kontrolli meetodid on õppetunni vaatlus, tasemetööde tulemused, õppetöö aruanded õppeveerandi lõpus, sisehindamine (küsitlused, statistika). Töötajate tunnustamise kord kirjeldab juhtkonnapoolset läbimõeldud tähelepanu osutamist kooli personalile. Töötajate tunnustamise kord on kinnitatud direktori a käskkirjaga nr 10-PT Korraldatakse järjepidevalt personali rahulolu uuringut inimestevaheliste suhete, tunnustussüsteemi, toetamissüsteemi ja organisatsiooni kultuuri valdkondade kohta. Valdkonnas vajab parendamist - töötajate tunnustamine, töötajate atesteerimine

12 Koostöö huvigruppidega Koostöö huvigruppidega (lapsevanemad, teised koolid ja lasteaiad, endised õpilased, Rakvere linnavalitsus, koolitajad, teenuseid osutavad ettevõtted) on hea. Igal aastal toimub personali ja õpilaste küsitlus. See on protsess, mille kaudu selgitame välja huvigruppide arvamused nende vajaduste või ootuste täidetuse määra kohta. Uuritakse meie kooli/lasteaia lõpetanud laste edasijõudmist järgmises kooliastmes. Valdkonnas vajab parendamist - kõigi huvigruppide rahulolu- uuringute korraldamine - huvigruppidega koostöö põhimõtete täpsustamine ja koostööplaanide koostamine - lastevanemate küsitluse, koolituse ja üldkoosoleku korraldamise protsess. Ressursside haldamine Kooli eelarve Eelarve koostatakse igal aastal arengukava tegevuskava realiseerimiseks, projekt kooskõlastatakse hoolekoguga ja Rakvere linnavalitsusega. Iga kuu alguses hinnatakse ressursside kasutamise vastavust eelarvele. Inforessursid Koolil on raamatukogu ja arvutiklass (12 arvutit, 24 töökohta, multiprojektor). Viies klassiruumis, raamatukogus, õpetajate toas ja huvijuhi ruumis on õpetajate arvutid. Saalis on interneti ühendus, statsionaarne multiprojektor ja suur ekraan. Lasteaias interneti ühendus seni puudub. Informatsiooni liikumine toimub igas suunas ja kiiresti, sest infokanaleid on palju ja asutus ei ole suur. Tänu sellele on võimalik teha paremaid otsuseid, vähendada ebamäärasust. Hästi informeerituna on töötajad motiveeritud osalema asutuse arendustegevuses. Nad oskavad ja saavad teha ise adekvaatseid otsuseid. Määramatust on siiski tunda (vt SWOT, lisa 1), sest kaua aega räägitakse asutuse muutumisest lasteaiaks, kuid ühtegi otsust selle kohta ei ole linna arengukavas, kooli arengukavas ega üheski poliitilises kokkuleppes.

13 Materiaal- tehniline baas Materiaal- tehnilise baasi arendamise valdkonnas on tehtud töökeskkonna riskianalüüs. Hinnatakse raamatukogu toimivust, IT- vahendite ja õpitarkvara kasutatavust. Iga- aastase inventuuri järel tehakse kokkuvõte ja koostatakse plaan edasiseks tegevuseks. Tervishoiutöötaja teeb igal aastal hoolekogule ülevaate tervisekaitse nõuete täitmisest. Hoone seisukord on rahuldav. Klassi- ja rühmaruumides on piisav valgustus. Lasteaiarühmad on remonditud, kuid aknad on vahetamata. Aknad on vahetatud B- korpuse välisküljel, võimlas, kolmes kabinetis ja ühes klassiruumis. Võimla ja klassiruumide põrandad on murenenud ja seetõttu on katki ka põrandakatted. Klasside tualettruumid on remontimata. Hoone elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning soojussüsteem vajavad kapitaalset remonti. Õueala funktsioonide muutumise tõttu on vajalik õueala projekteerimine ja ehitus. (kooli sportimisvõimalused, suurenev lasteaiarühmade arv). Asutuse köögiplokk on antud rendile. Õpilaste ja laste toitlustamisega tegeleb erafirma. Säästlik majandamine ja keskkonna hoid Selle valdkonnaga tegelemiseks on moodustatud töögrupp. Valdkonnas vajavad parendamist - lisavahendite hankimine, hoone seisukord - säästliku majandamise ja keskkonnahoidlike majandamisvõtete planeerimine ja rakendamine - IKT valdkonna kavandamine

14 Õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine Õppe- ja kasvatustegevus on meie asutuse põhiprotsess. Tähtsaim on lapse areng ja selle toetamine. Seoses kooli ümberkujunemisega 6- klassiliseks lasteaed- algkooliks toimuvad muudatused laste arvus ja ruumide kasutamises. Õpilaste arv 2007/ klass- 23 õpilast 5. klass 28 õpilast 2.klass- 21 õpilast 6.a klass 24 õpilast 3.klass 22 õpilast 6. b klass 18 õpilast 4. klass 25 õpilast KOKKU: 162 õpilast Alates 2008/2009 õppeaastast on koolis 6 klassikomplekti (1.-6. klass) Lapsed lasteaias (rühmad): 2007/2008 õppeaastal on avatud 4 lasteaiarühma, igas rühmas 24 last (kokku 96). Seoses lasteaiakohtade nappusega on kavandatud aasta 1. septembrist kahe lasteaiarühma avamine. Õpingute alusdokument on õppekava, mis on koostatud riikliku õppekava alusel. Õppekava üldosa aluseks on järgmised kokkulepped: õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted; läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted; tunnijaotusplaan klassiti; ülekooliliste, koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted; hindamise korraldus; nõuded õpetaja töökavale; õpilaste nõustamine, õpiabi osutamine; õppekava uuendamise ja täiendamise kord. Rakvere Linna Algkooli õppekava on viimati muudetud a.direktori käskkirjaga nr 1-PT Koolis õpetatakse A võõrkeelena inglise keelt. Arvutiõpe algab 1. klassis. Alates 3. klassist toimub üks matemaatika tund arvutiklassis. Igal aastal toimuvad emakeelenädal, võõrkeelte päev, aineolümpiaadid, viktoriinid jms. Igal kevadel toimuvad tasemetööd eesti keeles ja matemaatikas kõikides klassides. Õppetöö mitmekesistamise eesmärgil korraldatakse õppekäike- ja ekskursioone. Õppetulemuste parandamisele aitab kaasa logopeed. Väljaspool tunde osutatakse õpiabi õpiraskustega õpilastele parandusõpperühmades.

15 Vastu tulles lastevanemate soovile tegutseb koolieelikute ettevalmistusrühm ning pikapäevarühm klassi õpilastele. Kodukorras on kirjas reeglid, mida õpetajad, õpilased ja lapsevanemad saavad täita, et lapse vaimne ja füüsiline turvalisus oleksid tagatud. Kodukord on kehtestatud õppenõukogu a. otsusega nr 1 Väga palju tehakse õpilaste tervise edendamiseks. Rakvere Linna Algkool on Eesti Tervistedendavate Koolide võrgustiku liige alates 23. märtsist 2003.a. Õpilaste rahulolu uuring toimub igal aastal. Valdkonnas vajavad parendamist - Lasteaia ja kooli õppekava täiendamine - Õpimotivatsiooni tõstmine - Õpilaste individuaalsuse arvestamine

16 PARENDUSVALDKONNAD JA ÕPPEAASTATE PRIORITEEDID Arengukava koostajate eesmärk on tagada lasteaia ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse vastavus õppekavas kehtestatud nõuetele. Õppeaastate prioriteedid on määratletud kõikide arendamist vajavate valdkondade lõikes igale indikaatorile. See tagab kõikehõlmava arendustegevuse personali ees seisvate eesmärkide saavutamisel. Õppeaastate prioriteedid on toodud iga indikaatori kohta prioriteesete tegevustena peatükis 5. Tegevuskava kolmeks aastaks. Parendusvaldkonnad: Eestvedamine sisehindamissüsteemi toimimine asjaajamiskorra uuendamine ühiste eesmärkide täpsustamine Personalijuhtimine töötajate tunnustamine, töötajate atesteerimine personali värbamine Koostöö huvigruppidega huvigruppidega koostöö põhimõtete väljatöötamine koostööplaanide koostamine lastevanemate küsitluse, koolituse ja üldkoosoleku korraldamise protsessi tõhustamine Ressursside haldamine hoone ja õueala renoveerimine Õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine lisavahendite hankimine, IKT valdkonna planeerimine säästliku majandamise ja keskkonnahoidlike majandamisvõtete planeerimine ja rakendamine. lasteaia õppekava täiendamine õpimotivatsiooni tõstmine õpilaste individuaalsuse arvestamine

17 Prioriteetsed eesmärgid 2008/2009 tegutsemispõhimõtete ja väärtuste kooskõla erinevates valdkondades, sisehindamissüsteemi parendamine personalitöö seoses struktuuri muutumisega (lasteaiarühmade arvu suurenemine, klasside arvu vähenemine) huvigruppide kaasamise põhimõtete määratlemine, koostöö teiste maade õpetajate ja õpilastega ümberkorraldused seoses lasteaiarühmade avamisega, hoone ja õueala projekti koostamine õpimotivatsiooni tõstmine 2009/2010 sisehindamise aruande koostamine ja esitamine Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele meeskonnatööd toetava keskkonna loomine- töörühmade moodustamine ja nende toimimise tagamine erinevate koolielu puudutavate ülesannete ja probleemide lahendamisel avalikkussuhete kavandamine informatsiooni liikumise tagamine õpimotivatsiooni tõstmine 2010/2011 arengukava koostamine ja esitamine Rakvere linnavolikogule kinnitamiseks töörühmade osalemine erinevate valdkondade analüüsimisel arengukava koostamise protsessis hoolekogu toimivuse tagamine säästlik majandamine laste individuaalsuse arvestamine

18 TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Prioriteetsed eesmärgid 2008/2009 tegutsemispõhimõtete ja väärtuste kooskõla erinevates valdkondades, sisehindamissüsteemi parendamine 2009/2010 sisehindamise aruande koostamine ja esitamine Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele 2010/2011 arengukava koostamine ja esitamine Rakvere linnavolikogule kinnitamiseks Jrk Prioriteetsed nr tegevused 1. Põhiväärtuste määratlemine. 2. Kooli põhiväärtuste vastavuse analüüs. 3. Rakvere linna ja riiklike haridusalaste prioriteetide selgitamine. 4. Arengukava uuendamine. Tulemus Vastutaja Meie kooli põhiväärtustes on kokku lepitud Erinevaid valdkondi reguleerivad dokumendid on kooskõlas meie kooli põhiväärtuste ja tegutsemispõhimõtetega. Kooli arengukava eesmärgid on kooskõlas Rakvere linna ja riiklike prioriteetidega. Iga õppeaasta alguseks on arengukavas kolme aasta tegevuskava ja õppeaastate prioriteedid. Töögrupi juht 5. Üldtööplaani koostamine lähtuvalt arengukavast 6. Lasteaia tegevuskava koostamine lähtuvalt arengukavast Üldtööplaan on direktori poolt õppeaasta algul kinnitatud. Tegevuskava on direktori poolt õppeaasta algul kinnitatud i kasvatustöö alal

19 7. Ürituste kava koostamine 8. Hinnata sisehindamise, arengukava ja töötajate tööplaanide sidusust 9. Missiooni ja visiooni teadvustamine (arenguvestlus, töökoosolek, uus töötaja jm) 10. Selgitada personali rahulolu eestvedamise, eesmärkide ja juhtimise valdkonnas 11. Moodustada töögrupid, mis tegelevad erinevate valdkondade analüüsi ja kavandamisega 12. Sisehindamine vastavalt Sisehindamise korrale 13. Sisekontrolli plaani koostamine iga õppeaasta alguses 14. Küsitlus õpilaste/laste arvamuse uurimiseks 15. Küsitlus kooli- ja lasteaialaste vanemate arvamuse uurimiseks Õppeaasta alguseks on koostatud ürituste plaan Sisehindamise tulemused, arengukava ja lühiajalised plaanid on omavahel seotud, strateegiline juhtimine (kontroll, tegutsemine, planeerimine) toimib. Iga kooli töötaja teab visiooni ja missiooni Personali arvamus juhtimise ja eestvedamise kohta on teada ja tulemusi on arvestatud tegevuse parendamisel Pedagoogid on kooli arendustegevusse kaasatud, mõistavad selle sisu ja osalevad aktiivselt Sisehindamine toimib ja toetab asutuse arengut. On teada ohud ja nõrkused, on võimalus luua suuremat stabiilsust Sisekontroll on süsteemne, hõlmab erinevaid valdkondi ja on ajaliselt planeeritud. Õpilaste arvamus koolikorralduse kohta on teada, tulemusi arvestatakse edasise tegevuse kavandamisel Lasteavanemate arvamus õppe- ja kasvatustegevuse, koolikorralduse ja koostöö kohta on teada, tulemusi arvestatakse edasise tegevuse kavandamisel Huvijuht Töögrupi juht i kasvatustöö alal i kasvatustöö alal i kasvatustöö alal

20 Personalijuhtimine Prioriteetsed eesmärgid: 2008/2009 töötajate arengu toetamine; personalitöö seoses struktuuri muutumisega (lasteaiarühmade arvu suurenemine, klasside arvu vähenemine) 2009/2010 meeskonnatööd toetava keskkonna loomine- töörühmade moodustamine ja nende toimimise tagamine erinevate koolielu puudutavate ülesannete ja probleemide lahendamisel. 2010/2011 töörühmade osalemine erinevate valdkondade analüüsimisel arengukava koostamise protsessis Jrk Prioriteetsed nr tegevused 16. Personalivajaduse hindamine 17. Korraldada lasteaia pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks konkurss 18. Korraldada õpetajate arvutialane koolitus 19. Lasteaiaõpetajate koolitus Lapsekeskne metoodika (Hea Algus) 20. Liikumisõpetaja tööalane koolitus 21. Korraldada ühistegevusi lasteaia ja kooli töötajatele 22. Arenguvestlused töötajatega Tulemus Vastutaja Kõikidel ametikohadel on kvalifikatsiooninõuetele vastavad töötajad Lasteaiarühmas töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogid. Õpetajad oskavad kasutada IKT vahendeid õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks Kõik lasteaiaõpetajad on läbinud 160- tunnise Lapsekeskse metoodika kursuse ja töötavad selle alusel. Liikumisõpetaja on läbinud kvalifikatsioonikursuse Asutuse töötajad tunnevad üksteist, tööõhkkond on meeldiv, koostöö toimib, vastastikune suhtlemine on lugupidav. Vastastikused ootused on selged, eesmärgid on täpsustatud Arvutiõpetaja Liikumisõpetaja Huvijuht

21 23. Kolleegidele tööalase koolituse kokkuvõtte edastamine 24. Pedagoogid õpivad üksteise parimatest töökogemustest 25. Töötajate tunnustamise korra uuendamine 26. Võtta lasteaeda tööle äraolevate töötajate asendaja (õppepuhkused, haiged töötajad) Töötajad on kursis uute ideedega, võimalusel rakendavad seda töös lastega Koostöö õppetegevuse parendamiseks on väga hea Iga töötaja tunneb, et talle on osutatud tähelepanu, töötajate rahulolu on kõrge Töökorraldus on sujuv, laste jaoks turvaline i kasvatusalal i kasvatusalal Juhtkond Koostöö huvigruppidega Prioriteetsed eesmärgid 2008/2009 huvigruppide kaasamise põhimõtete määratlemine, koostöö 2009/2010 avalikkussuhete kavandamine 2010/2011 hoolekogu toimivuse tagamine Jrk Prioriteetsed nr tegevused 27. Huvigruppide määratlemine 28. Huvigruppide vajaduste ja ootuste selgitamine (küsitlus) 29. Koostöövajaduse ja tegevuskava koostamine 30. Hoolekogu toimivuse tagamine 31. Hoolekogu liikmete koolitus Tulemus Vastutaja Huvipooled, kes on huvitatud või mõjutatud meie asutuse toimivusest ja edust, on määratletud Huvigruppide ootused ja vajadused on kaardistatud Koostöövajadus on määratletud, koostöö on kavandatud Hoolekogu osaleb asutuse juhtimises Hoolekogu liikmed teavad oma õigusi, kohustusi ja tegevusvõimalusi Töögrupi juht, direktori kasvatustöö alal, huvijuht

22 32. Hoolekogu liikmetelt info lastevanematele üldkoosolekul ja klassi koosolekutel ja veebilehel 33. Avalikkussuhete kavandamine Lapsevanemad osalevad hoolekogu liikmete kaudu otsuste tegemises. Kooli mitmekesist tegevust on meedias kajastatud 34. Õpilaste küsitlus On teada õpilaste arvamus selle kohta, kuidas on kool vastab nende ootustele ja vajadustele 35. Lapsevanemate küsitlus On teada lastevanemate arvamus selle kohta, kuidas kool vastab nende ootustele ja vajadustele 36. Personali küsitlus On teada personali arvamus selle kohta, kuidas asutus vastab nende ootustele ja vajadustele 37. Korraldada õpetajatele koolitus lastevanematega koostöövõimaluste mitmekesistamisest 38. Lastevanemate üldkoosolekute korraldamine (osavõtt, sisu) 39. On korraldatud Lahtiste uste päev uutele 1. klassi õpilastele ja lasteaialastele 40. Otsida võimalusi teiste maade õpetajate ja õpilastega suhtlemiseks Lastevanematega koostöö on sisukas, täiskasvanud on lapsele toeks Lastevanemate koosolekul osaleb 2/3 lastevanematest, lapsevanemad on teadlikud kooli tegevusest Lapsevanemad ja lapsed on teadlikud meie kooli ja lasteaia õppimistingimustest Õpilaste ja õpetajate õppimisvõimalused on mitmekesised Infojuht i kasvatustöö alal i kasvatustöö alal

23 Ressursside haldamine Prioriteetsed eesmärgid 2008/2009 ümberkorraldused seoses lasteaiarühmade avamisega, hoone ja õueala projekt 2009/2010 informatsiooni liikumise tagamine 2010/2011 säästlik majandamine Jrk Prioriteetsed nr tegevused 41. Teha Rakvere linnavalitsusele ettepanekud investeeringuteks (elektrisüsteem, ventilatsioon, fassaad, aknad) 42. Automaatse tulekahju häiresignalisatsiooni ümberehitus 43. Tellida õueala projekt 44. Täiendada õueala mänguvahendeid: mängumajad, -autod, peenramaa jm 45. Soetada lasteaiale tõukerattad, suusad 46. Tagada õueala turvalisus (väravad kinni, kõrvaliste isikute juurdepääs, majahoidja, valvuri töö jm) 47. Korraldada õueala asfaldi parandus 48. Koostada ruumide kasutamise kava (klassiruumid, panipaigad, õppevahendite ladu) Tulemus Vastutaja Rakvere linnavalitsus on teadlik hoone seisukorrast ja investeeringute vajadusest Hoonesse on paigaldatud automaatne tulekahju häiresignalisatsioon Õueala on otstarbekalt sisustatud, on korraldatud parkimine, õues õppe ja sporditegemise võimalused Lastel on õuealal erinevaid võimalusi liikumiseksmängimiseks, õppimiseks Liikumisvõimalused on mitmekesised Õueala on laste jaoks turvaline Hoonet ümbritsevad teed on korras. Õppetöö toimub tõrgeteta, ruumide kasutamine on otstarbekas. Majandusjuhataja Majandusjuhataja

24 49. Uuendada kooli mööblit 50. Koolisöökla ja koridori vahele paigaldada piire 51. Saali paigaldada lükandsein 52. Rühmadesse paigaldada ronimissein 53. Rühmadesse paigaldada riidekuivatuskabid 54. Informatsiooni liikumise süsteemi kirjeldamine 55. Ajalehe Infoke väljaandmine september - mai 56. Kodulehekülje uuendamine 57. Uuendada kooli sümboolika (blanketid, voldik jm) 58. E-kooli kasutatakse maksimaalselt 59. Uurida ruumide ja õueala ohutust 60. Infotehnoloogia uuendamise kava koostamine aastateks Klassides on vajalik mööbel, joonistustööde kuivatamise jaoks on riiulid Söökla ja koridor on eraldatud, õpilased saavad koridoris vabalt liikuda Saalis on tehnilisi vahendeid kasutades parem õppetundi korraldada Lastel on võimalus liikumiseks Laste riided on kuivad, ruumid korras Asjaajamise kord on uuendatud. Infoke on ilmunud iga kuu 1. kuupäevaks, õpilastel, õpetajatel ja lastevanematel on vajalik info. Koduleheküljel ei ole aegunud teavet Koolil on kaasaegne sümboolika Lastevanematel on lisavõimalus kooliga suhtlemiseks Oht tervisele on kõrvaldatud või on koostatud abinõude kava Infotehnoloogia uuendamise kava on koostatud, IT soetamiseks eraldatud raha kasutatakse otstarbekalt, õppeprotsessis on arvuti kasutamise võimalusi senisest rohkem Majandusjuhataja Majandusjuhataja Majandusjuhataja Majandusjuhatja Majandusjuhataja Sekretär Infojuht Infojuht Sekretär Infojuht Tervist Edendava Kooli (TEK) meeskonna juht Infojuht

25 61. Rühmadesse luua interneti ühendus 62. Soetada interaktiivne tahvel 63. Multiprojektorite hankimine igasse klassi 64. Multiprojektori (jt tehniliste vahendite) kasutamise koolitus pedagoogidele 65. Igal õpetajal on CD mängija 66. Kodunduse klassi soetada kolm uut õmblusmasinat 67. Õpilastele tunnivälisel ajal IT vahendite kasutamiseks paigaldada veel üks arvuti raamatukokku 68. Uurida raamatukogu teenuse kasutamist 69. Täiendada auviste kogu kaasaegsete õppematerjalidega (CD, DVD) 70. Õpikute lattu soetada käru raamatute transportimiseks 71. Jalgrataste ja varustuse ostmine 72. Korraldada kampaania raamatute ja videofilmide hankimiseks pikapäevarühmale 73. Täiendada rahvariiete komplekte (poiste valged pluusid ja peakatted) Lasteaiaõpetajad saavad tegevust mitmekesistada, tööaega säästlikult kasutada Õppetegevus on mitmekesine, näitlikustatud Õppetegevust saab mitmekesistada IKT vahendeid kasutades Õpetajad kasutavad IT vahendeid tundides Õppetegevus on mitmekesine Õpilastel on vahendid õmblemise õppimiseks Õpilastel on võimalik IT vahendeid õpiülesannete täitmiseks kasutada vabal ajal Raamatukogu teenuse kasutamise aruanne, on teada kasutamise sagedus ja ettepanekud töö parendamiseks Õppetegevus on kaasajastatud Raamatukoguhoidja saab täita oma tööülesandeid Jalgrattaõpetus on vastab nõuetele Pikapäevarühma lastel on vahendid vaba aja sisustamiseks Rahvatantsuringi lastel on nõuetekohased riided Majandusjuhataja Arvutiõpetaja Arvutitehnik Raamatukoguhoidja Majandusjuhataja Majandusjuhataja Raamatukoguhoidja Majandusjuhataja Liiklusringi juhendaja Pikapäevarühma kasvataja Ringijuht

26 74. Uurida säästmise võimalusi (vesi, soojus, elekter, paber jm) Säästlike majandamispõhimõtete tulemusena on saavutatud kokkuhoid. Õppe- ja kasvatusprotsess X Töögrupi juht Prioriteetsed eesmärgid 2008/2009 Õpimotivatsiooni tõstmine 2009/2010 Õpilaste individuaalsuse arvestamine 2010/2011 Õppekava täiendamine Jrk Prioriteetsed nr tegevused 75. Lasteaia ainekavade koostamine 76. Töökavade koostamine lähtuvalt klassi õpilaste eripärast 77. Õppetegevuse mitmekesistamine ja kaasajastamine (õpetajate koolitus, õppevahendid, õppekava jm) 78. Õpilaste arvutioskuse parandamine 79. Kogu asutuse tegevus on analüüsitud tervislikkuse seisukohast, tegevused on kavandatud 80. Tervist Edendava Lasteaia/Kooli tegevuskava elluviimine 81. Haridusliku erivajaduse väljaselgitamine 82. Logopeedi ametikoha täitmine 83. Tugisüsteemi loomine koolikohustuse mittetäitjatele Tulemus Vastutaja Ainekavad on koostatud Töökavad on koostatud I ja II poolaastaks, on arvestatud õpilaste erinevusi Lapse/ õpilase arengutingimused on väga heal tasemel Kõik meie kooli õpilased on omandanud IKTalased algteadmised Tervist Edendava Kooli/ Lasteaia tegevuskava koostamine Kooli keskkond on tervislik Haridusliku erivajadusega õpilased on selgitatud i kasvatustöö alal i kasvatustöö alal Arvutiõpetaja Tervist Edendava Lasteaia/Kooli meeskonna juht Tervist Edendava Lasteaia/Kooli meeskonna juht Klassiõpetaja Koolis töötab logopeed Tegutsemise kord koolikohustuse mittetäitmise korral i kasvatustöö alal

27 84. Sotsiaalpedagoogi ja õpetajate koostöö 85. Koolisisesed ja üleriigilised tasemetööd 86. Tasemetööde tulemuste analüüs 87. Vilistlaste õppeedukuse uurimine 88. Arenguvestluse läbiviimine õpilasega 89. Uurida arenguvestluste mõju 90. Huviringide tegutsemine kooli juures 91. Luua looduse huviring 92. Korraldada jalgrattaga liiklemise algkursus 93. Teavitada õpilasi Rakveres tegutsevatest huviringidest 94. Huviringides osalevad õpilased esinevad konkurssidel, spordivõistlustel, näitustel, laulu- ja tantsupeol, Toimib koolisisene ja väline võrgustik õpilaste toetamiseks i kasvatustöö alal Läbi viidud tasemetööd X i kasvatustöö Tasemetööde tulemuste aruanne, järeldused Kokkuvõte õpilaste edasijõudmisest 7. klassis Arenguvestlus on läbi viidud, õpilase enesehinnang on tõusnud, ta on teadlik enda arendamise viisidest Arenguvestluste kohta on arvamust avaldanud õpilased ja nende vanemad, vajadusel tegevuse korrigeerimine Iga õpilane osaleb vähemalt ühes huviringis Loodushuvilistel lastel on võimalus huviringis käia Kõigil 3. klassi õpilastel on jalgratturi load ja nad oskavad ohutult liigelda Õpilased on leidnud enda huvidele ja võimetele vastava huviringi (kaasaarvatud klassi poisid, kellel on kooli juures huvitegevuse võimalused piiratud Õpilased on saanud oma võimeid proovile panna, tulemused on väga head (sport, tants, muusika, kunst) i kasvatustöö alal i kasvatustöö alal Huvijuht Huvijuht Huvijuht Huvijuht Huvijuht, ringijuhid

28 kokkutulekutel, annavad välja ajalehte vm. 95. Klassi ja rühma reeglite kehtestamine 96. Kodukorra uuendamine 97. Korraldada ajurünnak Sõpruskoolid 98. Sõpruskoolidega suhete arendamine 99. Õpetajate ja õpilaste võõrkeeleoskuse parandamine 100. Uurida koolivägivalla sagedust ja olemust meie koolis Reeglid on laste ja õpetajate vahel kokku lepitud ja neid järgitakse Kooli kodukorras on täpsustatud Suhted sõpruskoolidega on head, selle tegevuse eesmärgid on selged Töötajad ja õpilased on kohtunud Keila Algkooli, Haapsalu Algkooli sõpradega Sõprussuhted välisriikide koolidega on võimalikud Pedagoogid teavad, kas ja millises ulatuses puutuvad õpilased kokku koolivägivallaga ja sekkuvad koheselt Klassijuhataja, lasteaiaõpetaja Töögrupi juht Huvijuht Huvijuht Huvijuht i kasvatustöö alal

29 ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal vastavalt Rakvere Linna Algkooli arengukava korrigeerimise korrale. Arengukava kinnitab Rakvere Linnavolikogu.

30 õnõrkused Tugevused Väike kool, väike lasteaed, turvaline, Asutuse tulevik on ebamäärane oma kooli tunne, lihtne suhelda (õpetajate, lastevanemate, üldsuse Lapsevanemate soov tuua lapsi meie jaoks) kooli- lasteaeda Koolil on vähe ruumi Õppetöö head tulemused Viletsad sportimistingimused Üleminek lasteaiast kooli on sujuv Konfliktid õueala kasutamisega Tehnilised vahendid õppetegevuse (kool- lasteaed) mitmekesistamiseks: õueala risustatakse ja lõhutakse Kaasaegne koopiamasin ja printer koolivälisel ajal Klassides õpetaja arvutid + internet Klasside ja võimla põrandad on katki, Arvutiklassis ja saalis kaasaegne kanalisatsioonisüsteem esitlustehnika + internet amortiseerunud, osa aknaid Igas klassis grafoprojektor vahetamata Info liigub hästi: Infoke, E- kool, IKT vahendeid kasutatakse vähe e- kirjad, kogunemised, stendid, Lasteaias puudub interneti ühendus koosolekud, Lasteaias on väga vähe ühisüritusi Õpilaste huvitegevus: klassi poistele on vähe Mitmed erinevad huviringid huvitegevuse võimalusi Väga head tulemused spordis lasteaia ja kooli päevakava erinevus Laste esinemine on mitmekesine ja heal lasteaial aeg- ajalt infopuudus (nt tasemel ühised üritused, tundide ärajäämine Raamatukogus on hea valik jm) kirjandust, metoodilisi ja lasteaial ei ole õppealajuhatajat audiovisuaalseid materjale Võimalus ise valida õppevahendeid ja mänguasju oma klassile ja rühmale Tugisüsteemid hariduslike erivajadustega lastele (logopeed, sotsiaalpedagoog, parandusõpe) Õueala kasutamisvõimalused Õues õpe, õppekäigud ja ekskursioonid Enamus õpetajaid vastavad kvalifikatsiooninõuetele Hea mikrokliima Õpetajate ühised üritused Õpilaste ja õpetajate tunnustamine Personali koolitusvõimalused Tervist Edendav Kool/Lasteaed Hea Alguse lasteaed Oma köök ja söögisaal Lasteaia ruumid on remonditud Lasteaias on avarad ruumid Lisa 1

31 õvõimalused õppetöö väga hea tase koostöö lastevanematega (arenguvestlused, lastevanemate koosolekud, tihe kontakt) huvitegevuse väga hea tase kodulehekülg atraktiivne, vajaliku ja operatiivse infoga (fotod) arvutialane koolitus õpilastele ja õpetajatele üksteiselt õppimine osaleda rahvusvahelistes projektides (kirjasõbrad, joonistamine, Rakvere sõpruslinnade koolid, projektid- Comenius vms Tervist Edendav Lasteaed /Kool = TELK Keskkonnahoid Ohud Lasteaiakohtade puuduse tingimustes võidakse lastead- algkool ümber kujundada lasteaiaks Ebamäärane olukord võib mõjutada lapsevanemaid kooli valikul (1. klassi täituvus)

32 LISA 2 INFO LIIKUMINE Õpetaja infokanalid: õppenõukogu koosolek ja pedagoogilise nõukogu koosolek töökoosolek 1-2 korda kuus ürituse ettevalmistamiseks, koolituselt kuuldud teadmiste vahendamiseks, projektide läbiarutamiseks, plaanide koostamiseks, nn jooksva info jagamiseks; klassijuhatajate koosolek: klassijuhataja on kooli esindaja lastevanemate ees, ta on informeeritud ja jagab infot lastevanematele infokoosolek operatiivse teate edastamiseks vahetunnis 5-10 minuti jooksul; klassi lastevanemate koosolek tagasiside saamiseks, plaanide tegemiseks, info edastamiseks arenguvestlus lapse ja lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks, arenguvestlus direktoriga vastastikuste ootuste täpsustamiseks, tunnustamiseks, Infoke: igakuine infoleht, milles on teave õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Kirjas on ülekoolilised ja klasside üritused, õpetajate koolitused, raamatukogus tähistatavad sündmused, pikapäevarühma toiduraha suurus, õpetajate sünnipäevad, õpetajate ja õpilaste tunnustamine. Selle lehe saavad kõik kooli töötajad ja kõik õpilased (v.a lasteaed) Seinaleht: teated, tähtpäevad, näitused E- post: juhtkonna teated, huvijuhi teated, maavalitsuse ja omavalitsuse info, koosolekute protokollid ja otsused, otsuste projektid, teave koolituste, laste ürituste, konkursside kohta, e- ajakirjad, õppevahendite kaubapakkumised, ülevaade uutest teavikutest kooli raamatukogus Kooli veebileht: ürituste info, dokumendid Mitteformaalne (õpetaja- õpetaja): õpetajate suhtlemine vahetunnis, ühiskoolitused, ühised üritused, suhtlemine kolleegidega teistest koolidest, osalemine ainesektsiooni tegevuses Lapsevanema infokanalid: lapse õpilaspäevik, e- kool, arenguvestlus, klassi/rühma lastevanemate koosolek, lastevanemate üldkoosolek, kooli kodulehekülg, Infoke Mitteformaalne: laps, lastevanemate omavaheline suhtlus, koolipeod, jõulu- ja kevadkontsert, laste saatmine ekskursioonil, meedia. suhtlemine klassijuhataja ja

33 aineõpetajatega (e- post, telefon või vestlus), lasteaias on igal rühmal telefon vanematega suhtlemiseks. Õpilase infokanalid: õpetajad, ringijuhid, huvijuht, õpilaste kogunemine, e- kool, kooli kodulehekülg, Infoke, seinaleht (info väljaspool kooli toimuvate huviringide ja ürituste kohta, sportlikud jm saavutused, tähtpäevad) Mitteformaalne: teised õpilased Juhtkonna infokanalid Õppenõukogu koosolek, töökoosolek, infokoosolek, arenguvestlused töötajatega, Hoolekogu koosolek, lastevanemate koosolekud, E- kool, Eesti Hariduse Infosüsteem, aruanded, statistika personali, lastevanemate, õpilaste ja pedagoogide küsitlused, linnavolikogu hariduskomisjoni koosolek, linna haridusasutuste juhtide koosolek Mitteformaalne: suhtlemine õpetajate, laste ja lastevanematega, ühised üritused, suhtlemine teiste koolide- lasteaedade juhtide jt töötajatega, linnavalitsus, maavalitsus, koolitusasutused, osalemine töögruppides- komisjonide tegevuses jm Asjaajamiskord määrab kindlaks dokumentide vastuvõtmise ja väljasaatmise, registreerimise ja täitmisele suunamise, tähtajalise täitmise kontrolli, koostamise, vormistamise, toimikute moodustamise ja säilitamiseks ettevalmistamise ning asjaajamise üleandmise nõuded. Töötajate ja laste kohta kogutud andmeid hoitakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale. Kinnitatud a. direktori käskkirjaga nr 43-PT

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem