TALLINNA JUUDI KOOLI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TALLINNA JUUDI KOOLI"

Väljavõte

1 TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA

2 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS HARIDUSASUTUSE AJALUGU ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS TALLINNA JUUDI KOOLI MISSIOON, VISIOON, VÄÄRTUSED Moto Visioon Missioon Väärtused KOOLI EESMÄRGID AASTAKS PRIORITEETSED KOOLIARENDUSE VALDKONNAD AASTATEKS TEGEVUSKAVA Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Finantsressurside sihipärane kasutamine Materiaal-tehnilise baasi arendamine Õppe- ja kasvatustegevus Õppekava Õppekorraldus ja meetodid Laste areng ja selle toetamine Väärtused, eetika ja tervislik eluviis ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Lisa nr ASUTUSE SWOT ANALÜÜS

3 1. SISSEJUHATUS Tallinna Juudi Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse eesmärgid, põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Tallinna Juudi Kooli arengukava lähtub: eelmise arengukava analüüsist Tallinna Juudi Kooli põhimäärusest Tallinna linna hariduse arengukavast üldhariduse arengukavast haridus- ja koolikorralduslikest õigusaktidest kooli sisehindamise kokkuvõttes Arengukavas käsitletakse kooli hetkeseisu, arengusihte ja -eeldusi, mis toetaksid parimal viisil õpilase kujunemist mitmekülgseks isiksuseks ja edukaks ühiskonnaliikmeks. Arengukava vaadatakse läbi iga aasta tagant, vajadusel täpsustatakse strateegilisi eesmärke ja tegevusi järgnevaks perioodiks. Arengukava valmimist juhtis direktor, kes kaasas selle koostamisse kooli personali, kooli hoolekogu, õpilasomavalitsuse. Hetkeolukorra kaardistamiseks viidi läbi asutuse SWOT analüüs (lisa nr.1). 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU Tallinna Juudi Kool on sõjaeelse, a. juudi kogukonna poolt rajatud Juudi Gümnaasiumi õigusjärglane. Kuni natsionaliseerimiseni aastal töötas kool Karu tn. 16 asuvas hoones. Eesti Vabariigi taassünniga tagastati õigusvastaselt võõrandatud vara ning aastal taastati Tallinna Juudi Kooli kui õppeasutuse tegevus oma esialgses asupaigas. Tallinna Linnavolikogu otsusega taasavati 1990.a Tallinna Juudi Kool munitsipaalkoolina Karu tn. 16 hoones. Hoone kuulub Eesti Juudi Kogudusele. Kooli on edukalt lõpetanud üle 900 õpilast, neist 33 kuld- ja 31 hõbemedaliga. Alates kooli taasavamisest 1990.a on meie põhieesmärgiks olnud orienteeritus kvaliteetsele ja tulemuslikule õppetööle, mida oleme püüdnud saavutada õpetajate professionaalse kvalifikatsiooni tõstmise, õpetamise kaasajastamise ja kooli materiaal-tehnilise ja infotehnoloogilise baasi kindlustamise kaudu. 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS Tallinna Juudi Kool on munitsipaalkool, Tallinna Linna haridusasutus, asub aadressil: Karu 16, Tallinn 10120, Harjumaa, Eesti; veebileht: Tallinna Juudi Kooli õppekavas on judaica ainevaldkond, mille raames õpitakse heebrea keelt, juudi tavasid, juudi ajalugu, juudi kirjandust, osaletakse ja kaitstakse projekti bar-bat mitsva ja rahvusvahelist projekti masa sorashim. Koolis tähistatakse eesti ja juudi tähtpäevi, järgitakse juudi tavasid. Tallinna Juudi Kool on koostööd väärtustav kool. Meie koostööpartneriteks on Iisraeli Haridus- ja Teadusministeerium, Ülemaailmne organisatsioon ORT, Eesti Juudi Kogukond, Eesti Juudi Kogudus, Viimsi Kool, Tallinna Kesklinna Vene gümnaasium, Riia Juudi Kool. Koolis on oma sümboolika ja koolivorm. 3

4 Tallinna Juudi Kooli õpilased on motiveeritud ja õpihimulised. Medaliga lõpetanud õ.a. 2014/ / /2017 kuldmedal 2 5 hõbemedal 4 Õpilaste üldarv 2014/ / /2017 Õpilaste arv kokku I kooliaste klass II kooliaste klass III kooliaste klass gümnaasium klass Klassikomplektide arv 2015/ / /2018 kokku I kooliaste klass II kooliaste klass III kooliaste klass gümnaasium klass Klassikomplekti keskmine täituvus 2015/ / /2018 kokku I kooliaste klass II kooliaste klass III kooliaste klass gümnaasium klass

5 Eelkool kokku 2015/ / / Gümnaasiumi astmes on õpilasi vähe, kuid õpilaste arvu pidev tõus põhikoolis kindlustab ka gümnaasiumi õpilaste arvu. Aastaks prognoositav õpilaste arv on õpilast. Kõrgkoolidesse astub keskkoolijärgselt igal aastal umbes 75% lõpetanuist. Riigieksamite tulemused GÜMNAASIUMI KITSAS MATEMAATIKA TULEMUSED VABARIIGI KESKMINE 34, ,4 KOOLIKESKMINE 33,5 38,6 53,3 43,4 GÜMNAASIUMI LAI MATEMAATIKA TULEMUSED VABARIIGI KESKMINE 55,8 50, ,8 KOOLIKESKMINE 56,7 57, ,3 5

6 GÜMNAASIUMI inglise keele TULEMUSED VABARIIGI KESKMINE 49,2 66,7 68,5 73,5 KOOLIKESKMINE 58,9 59, GÜMNAASIUMI EESTI KEELI TULEMUSED VABARIIGI KESKMINE 71, ,5 63 KOOLIKESKMINE 68 81,1 83,1 79,5 6

7 Riigieksamite tulemused on stabiilsed ja riigi keskmisel ja keskmisest kõrgemal tasemel. Paljud meie kooli 12. klassi õpilased sooritasid eesti keele C1 tasemeeksami ning inglise keele IELTS tasemeeksami, mis annab õiguse vabastada õpilasi eesti ja inglise keele riigieksamist. Kollektiiv Tallinna Juudi Koolis töötavad kompetentsed ja ühtehoidvad õpetajad. Kooli kõikide pedagoogide kvalifikatsioon vastab nõuetele. Koolis töötab 36 pedagoogi, neist 4 on õpetaja-metoodikut, 5 vanemõpetajat. Personali värbamine toimub lähtudes kooli vajadustest ja sõltub klassikomplektide ja õpilaste arvust, kooli plaanidest ja eesmärkidest. Uus õpetaja võetakse tööle konkursi korras esitatud avalduse alusel. Konkursile esitatud CV-d vaadetakse läbi ja neid, mis vastavad ameti nõuetele, arutatakse TJK vakantsete ametikohtade täitmise komisjoni istungil, kuhu on kaasatud ka hoolekogu esindaja. Seejärel toimub vestlus kandidaadiga ja sobivuse korral võetakse ta tööle. Noorele õpetajale määratakse ka mentor, kes juhendab noore pedagoogi tööd ning aitab tal kohaneda uutes töötingimustes. Pedagoogilise kaadri iseloomustus vanuse järgi alljärgnevalt: ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS Kooli eelarve koosneb riigieelarvest eraldatavatest vahenditest pedagoogide ja administratsiooni töötasudeks ning kohaliku omavalitsuse poolt eraldatavatest summadest, mida kasutatakse abipersonali töö tasustamiseks, kommunaalteenuste eest tasumiseks, kulutusteks õppevahenditele, raamatutele, mööblile, infotehnoloogiale, turvateenuste osutamiseks ja jooksvale remondile. Tähtis osakaal on omatuludel: Omatulud Kooli ringitasu 21783, Haridusas.ruum.kasut 4160, Äriruumi kommunaalteenuste müük 7772,70 Annetused ORT 16810, Muud projektid Viimastel aastatel on Tallinna Juudi Koolil esinenud pidev eelarveliste ressursside puudujääk kooli eelarves, 2015.a ,00 eur; 2016.a ,00 eur; 2017.a ,00 eur, iga finantsaasta puudujaagi summa väheneb, puudajäägi põhjused on välja selgitatud, parendus tegevus määratletud. Koostööleping Ülemaailmse ORT-iga on alla kirjutatud Tallinna Juudi Koolis on kasutusel järgmised IKT vahendid: 7

8 Arvutid - 35 Arvutiklass (Õppilane)- 17 Sülearvutid 14 Sülearvutid (mobiilne klass) 20 Smart-tahvlid - 17 Multimeediaprojektor 28 (11- Lähikuva/ 17 -Tavaline) kinoekraan - 1 videoprojektor aulas - 1 Koolis on kolm heebrea keele kabinetti. Koolil on raamatukogu ja väike lugemissaal. Raamatukogu fondis on hetkel õppekirjandust 5247 eksemplari, ilukirjandust 7724 eksemplari ja auviseid 67, elektrooniliste teavikute arv on 335. Raamatukogu fondi täiendatakse pidevalt perioodil teostatud järgmised kooli ruumide ja hoone renoveerimistööd: a. Kooli peasissepääsu renoveerimine, uue sissepääsu süsteemi paigaldamine, 2- korruse viimistlusremont, uue koolikella süsteemi paigaldamine a. 0-korrusel veetorude vahetus, 0 ja 1korruse viimistlus remont, 2 ja 4 korruse WC remont, treppi astmete remont, spordisaali remont 2017.a. katuse kapitaalne remont. Kokkuvõte Tallinna Juudi Kooli arendamise Tallinna Juudi Kooli sisehindamine ning Arengukava täitmise analüüs aastal on taganud kooli arengu ja tulemuste põhjal võib väita, et kool areneb Arengukavas kirjeldatud suundumustele vastavalt ja Arengukavas püstitatud eesmärgid on suuremas osas täidetud. 5. TALLINNA JUUDI KOOLI MISSIOON, VISIOON, VÄÄRTUSED 5.1 Moto Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et tehakse sinule. Prohvet Hilel 5.2 Visioon Tallinna Juudi Kool on omanäoline ja rahvuslikku identiteeti arendav juudi kultuuri keskus, kelle olemasolu tegelikult ainukese rahvuskoolina Eestis võib saada multikultuurse ühiskonna positiivseks kogemuseks. Kool ühendab endas ühtaegu Eesti Vabariigi kodaniku ja eurooplase kujundamist ning juudi rahvusliku eneseteadvuse edasiarendamist tihedas koostöös Iisraeli Haridus- ja teadusministeeriumiga, Eesti Juudi Kogukonnaga, Eesti Juudi Kogudusega ja rahvusvahelise organisatsiooniga Ülemaailmne ORT. Tallinna Juudi Kool on kaasaegne õppeasutus, mis on võimeline kindlustama põhi- ja keskhariduse saamist erinevate võimete ja vajadustega lastele. Kooli lõpetaja on mitmekülgselt haritud, konkurentsivõimeline Eesti ja rahvusvahelisse kõrgkooli astumisel ning on valmis elukestvaks õppeks. Tallinna Juudi Kool arendab ja toetab kõikide töötajate kutsestandardit, motiveerib nende püüet tegutseda õppeasutuse arengu, õppe- kasvatusliku protsessi tulemuslikkuse parendamise nimel. 8

9 5.3 Missioon Tallinna Juudi Kool on rahvuslikke algeid tugevdav, ühiskonna uuendustele reageeriv ja neid elluviiv kool, kus luuakse tingimused süsteemse ja kvaliteetse keskhariduse omandamiseks. Koolis kasvatatakse iseseisvalt mõtlevat tolerantset isikut, kes on võimeline jätkama pidevat enesetäiendamist, olema konkurentsivõimeline tööturul, edukalt toime tulema nii töötajana, pereliikmena, sõbrana kui ka kodanikuna, kes tuleb toime nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Missiooni realiseerumise kriteeriumiks on: õpilaste vajadustele vastav ja mitmekülgset arengut toetav õppekava ja õppekorraldus ning turvaline ja kaasaegne õpikeskkond. 5.4 Väärtused Kooli traditsioonid ja ajalugu Austades Eesti Vabariigi traditsioone hoiame ka elavana juudi tavasid. Väärtuste kujunemist ja hoidmist mõjutab oma kooli tunne, mida pakub meile kooli vilistlaskond ning ajalooline koolimaja. Iga koolipere liige on aktiivne osaline oma kooli ja oma riigi näo kujundamisel. Koolidemokraatia ja koostöö Tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, julgeme oma arvamust välja öelda, oleme tolerantsed erinevate seisukohtade suhtes. Väärtustame suhtlemist ning koostööd kooli sees ja kooli partneritega. Tähtsal kohal on kooli ja kodu koostöö, lapse arendamine aktiivseks ja vastutusvõimeliseks ühiskonna liikmeks. Kvaliteet ja turvalisus Väärtustame positiivset, harmoonilist, mitmekülgset ja kaasaegset õpi- ja töökeskkonda, mis on turvaline õpilastele ja töötajatele. Toetame erivajadustega õpilaste arengut ning arendame loomingulisust ja originaalsust, oma tee otsimist, süsteemsust ja pidevõpet. Me hoolime üksteisest ja suhtume lugupidavalt kaaslastesse. Õppimine ja areng Õpetajad ja õpilased väärtustavad isiksuse arengut õppimise ja enesetäienduse kaudu. Oleme uuenduslikud ning soovime kasutada kogu oma potentsiaali. Meie õppesüsteem toetab õppijaid heal tasemel hariduse omandamisel ning loob tugeva aluse edasistele valikutele elu- ja arenguteel. Mitmekesisuse austamine ja omanäolisus Meie koolis õppivate ja töötavate inimeste erinev taust ja isiksuseomadused on rikkus, mida kasvatavad usaldus, tolerantsus ja sõbralikkus. Meile on tähtis iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem. Me soovime ise elada ja särada ning lasta ka teistel elada ja särada, hoides seejuures oma kooli nägu ja tunnet. 6. KOOLI EESMÄRGID AASTAKS Uuendada kooli õppekava tuginedes riiklikule õppekavale, et pakkuda õpilastele parimat võimalust kaasaegse gümnaasiumihariduse omandamiseks; Säilitada ja edasi arendada kooli unikaalsust, traditsioone ; Luua tingimused ja rakendada osalise eesti keeles ainete õpetamine alg ja põhikoolis; Säilitada ja tugevdada Tallinna Juudi Kooli gümnaasiumihariduse konkurentsivõimelisus; Toetada õpetajate professionaalset arengut ja kaasaegsete metoodikate rakendamist õpilaste õppimise toetamiseks; Reaalainete, infotehnoloogia ainete tugevdamine kasutades ORT-i vahendit, metoodikat ja tehnoloogiat; Laiendada MÕKi kasutamine keele ainetes, reaal ainetes, judaica ainetes; Laiendada aineringide tegevus, luua uued keele aineringid samas ka tasulise ringi vormis; Vältida eelarvelise puudujääki ja säilitada stabiilsed eelarvelist seisu ja arengut; Tagada kooli stabiilne areng ning toetada õppimise ja õpetamise väärtustamist koolis. 9

10 7. PRIORITEETSED KOOLIARENDUSE VALDKONNAD AASTATEKS Kooliarenduse põhisuunad määratakse kindlaks kooli arengukavas kaheksas põhivaldkonnas ja nende alavaldkondades, mis on seotud tulemustega. Arengukava elluviimine toimub läbi nimetatud valdkondade arendamise, milles lähtutakse olemasolevatest ressurssidest finantsidest, personalist ja ajast. Need valdkonnad on alljärgnevad: 1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 2. Personalijuhtimine 3. Koostöö huvigruppidega 4. Ressursside juhtimine Finantsressurside sihipärane kasutamine Materiaal-tehnilise baasi arendamine 5. Õppe- ja kasvatustegevus Õppekava Õppekorraldus ja meetodid Laste areng ja selle toetamine Väärtused, eetika ja tervislik eluviis 8. TEGEVUSKAVA Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Eesmärk: kooli arendamisel tagada strateegiline juhtimine, tegevuse süsteemne planeerimine, kavandatu elluviimine, analüüsimine ja täiendamine. Tegevused Saavutatav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutaja Kooli stabiilse arengu tagamine ja sisehindamise analüüsi otstarbekas kasutamine erinevate valdkondade tegevuste Sisehindamisel välja selgitatud parendusvaldkondade, arengukava, üldtööplaani ja õppeaasta kokkuvõtte vahel eelarve Üks aastas kord Kooli juhtkond parendamisel on sidusus. Toimub perioodiline arengukava ja Kooli tegevus lähtub kehtivatest õigusaktidest, kooli põhimäärusest, kooli arengukavast, kooli õppekavast ja kooli asjaajamiskorrast Õppijate arvu suurendamine kaotamata seejuures haridustaset Kooli positiivne maine kujundamine. Kooli esindamine ja tegevuse ajakohane tutvustamine üldtööplaani seire Kooli dokumentatsioon on asjakohane, kooskõlas kehtiva õigusega ja sellest juhindutakse igapäevases tegevuses Õppijate arv suureneb, gümnaasiumis mitte vähem kui 70 õpilast Tegevuse ja tulemusete pidevalt kajastamine meedias, tutvustamine kooli leheküljel, Facebookis, kooli Youtube videokanalis Eelarve Pidev Direktor Eelarve Pidev Kooli uhtkond Õpetajad Eelarve Pidev Kooli juhtkond, õpetajad, huvijuhid 10

11 Kujunenud väärtuste, kooli traditsioonide toetamine ja arendamine. Säilitada ja hoida elujõulisena kooli omanäolisust, koolis väljakujunenud traditsioone ja korraldada traditsioonilisi tegevusi ja üritusi. Eelarve Pidev Kooli Juhtkond Huvijuht Iisraeli õpetajat Kooliinfosüsteemi parendamine ja arendamine. Kooliveebilehel informatsiooni ajakohane kajastamine 8.2 Personalijuhtimine Informatsioon on uuendatud ja korrastatud Eelarve Pidev Kooli juhtkond Infojuht Huvijuht Eesmärgid: Toetada õpetajate professionaalset arengut ja motivatsiooni, luua kompetentne ja motiveeritud meeskond ja hoida kollektiivis head mikrokliimat. Tegevused Saavutatav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutaja Täiendkoolituse plaani täiustamine vastavalt kooli nõuetele Ainesektsioonide töö korraldamine Tallinna Ülikooli, Iisraeli Haridus- ja teadusministeeriumi, projekti Noored kooli, Eesti Juudi Kogukonna ja Ülemaailmse ORT koostöö kaudu kooli vajaliku personaliga kindlustamine. Õpetajate töövõtted, teadmised oskused on mitmekesisemad ja kaasaegsed Kõik õpetajad osalevad aineseksioonide töös, arendavad oskusi, analüüsivad probleeme, rakendavad õiged meetmeid. Personaali kooseis on komplekteeritud Eelarve Pidev Kooli juhtkond Eelarve Pidev Õppealajuhata ja, ainesektsioonide juhatajad Eelarve ORT vandeid Vajadusel Direktor Õpetajad osalevad IKT koolitusel Personaliga viiakse läbi arenguvestlused, et selgitada välja töötajate arenguvajadused ja rahulolu ning tuuakse välja õppeaasta tugevad ja nõrgad küljed. Tunnustussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine Õpetajad tõstavad IKT vahendite kasutamise taset õppetöös, ja kasututavad IKT vahendeid tundides Selgub töötajate rahuolu ja arengu ja motivatsiooni vajadus ja kus tuuakse õpetaja tugevused Uue tunnustussüsteemi rakendamine nii õpilastele kui õpetajatele ja kooli töötajatele Eelarve ORT vandeid Pidev Kooli juhtkond Eelarve igaaastaselt Kooli juhtkond Eelarve 2018 Kooli juhtkond Ainesektsiooni juhatajad Hoolekogu 11

12 8.3 Koostöö huvigruppidega Eesmärgid: Tallinna Juudi Koolile olulised huvigrupid on määratletud ja kaasatud õpilaste ja kooli arengu toetamisse. Koolil on tugev positiivne maine lapsevanemate, teiste koolide ja haridusasutuste ning avalikkuse silmis. Tegevus Saavutatav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad Küsitlusi läbiviimine Õpetajate, õpilaste ja Eelarve igaastaselt Direktor vanemate tagasiside saamine Kooli Koostöö Kooli ja Eesti Juudi Kogukonna ja Juudi Koguduse vahel Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi ühisürituste kaudu. Karjääriõppe alaste projektide korraldamine koostöös huvigruppidega Kooli Hoolekogu tegevus toetab kooli arengut ja õppekasvatustööd Kooli ja Ülemaailmne ORT koostöö Juudi Kooli ja Juudi lasteaia koostöö 8.4 Ressursside juhtimine Eesti Juudi kogukonna koolieluga kaasamine, ühise ürituste läbiviimine Õpetajad kaasavad lastevanemaid ürituste korraldamiseks Õpilased teevad õppekäigud erinevatesse asutusse Hoolekogu liikmed informeeritud koolis toimuvatest ja võtavad osa tähtsamate otsuste väljatöötamisel Kool kuulub Ülemaailmse ORT koolide võrku ja osaleb ORT projektides Annetused ORT vahendit Pidev psühholoog Huvijuhid Õppeala juhataja Direktor Eelarve Pidev Õpetajad Huvijuhid Eelarve Pidev Karjaariõpetuse õpetaja Huvijuht Õpetajad Eelarve Pidev Hoolekogu ORT vahendit Pidev Direktor Õpealajuhataja Infotehnoloogia aineõpetaja Ühiste ürituste läbiviimine, Eelarve Pidev Huvijuht Õpealajuhataja Muusikaõpetaja Eesmärgid: Kooli eelarveliste vahendite efektiivne kasutamine et tagada kooli arengukava ja õppekava materiaalset täitmist Finantsressurside sihipärane kasutamine Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad Mõistlikkus ja ratsionaalsus Eelarve planeerimisel on Eelarve Igaaastaselt Direktor, eelarve koostamisel ja arvestatud kõik kooli majandusala rahaliste vahendite vajaduset juhataja kasutamisel. Säästliku majandamise Kooli töötajad ja õpilased Eelarve Pidev Kooli planeerimine ja kasutavad ressursid juhtkond rakendamine säästlikult ja õpetajad keskonnasõbralikult Kaasaegne, õpisõbralik, Töötajatele ja õpilastele Eelarve Igaaastaselt Kooli turvaline kool korraldatud koolitused ja õppehäired juhtkond õpetajad 12

13 8.4.2 Materiaal-tehnilise baasi arendamine Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad Kaasaegsete vahenditega ja Õppekeskkond on kaasaegne, Eelarve Pidev Direktor, metoodiliste materjalidega turvaline ja efektiivne. majandusjuhataja varustamine, koolihoone ja õppevara korras hoidmine IKT vahendite kaasajastamine Kooli IKT vahendid on Eelarve Pidev Kooli ja uuendamine, infosüsteemi kaasaegsed, vastavad ORT juhtkond, efektiivsuse jälgimine ja õppetegevuse nõuetele. vahendit Infojuht, arendamine Uue Keemia, Bioloogia Digi Rakendame õppeprotsessis ORT Direktor laborite soetamine keemia ja bioloogia digi laborid vahendit 4 korrusel pideva WI FI levi Vajalik WI FI levi ORT 2018 Direktor loomine õppeprotsessi toetamisele vahendit Infojuht Arvuti klassi üleviimine 4-le Kaasaegse, turvalise ja Eelarve, 2018 Direktor korrusele koos robootika loomingulise klassi loomine ORT Majandusjuhataja laboriga vahendit, Eesti Juudiusu Koguduse Raamatukogu ümbepaigaldamine 0-korrusele vastavalt hoone omaniku ettekirjutusele Uue universaalse e-klassi loomine 405 ruumis Klassiruumide kaasajastamine, treppide remont, hüdroisolatsiooni tööd, kooli hoovi asfalteerimise, ventilatsiooni ja kanalisatsiooni probleemide lahendamine Turvaline raamatukogu Kaasaegne universaalne e- klass, mobiilne arvuti klassi baasil Remont tehtud, probleem lahendatud vahendit Eelarve, Eesti Juudiusu Koguduse vahendit Eelarve, ORT vahendit, Eesti Juudiusu Koguduse vahendit Eesti Usu Koguduse vahendit Juudi 2018 Direktor Majandusalajuh ataja Direktor Majandusjuhataja infojuht Direktor Majandusjuhataja 8.5 Õppe- ja kasvatustegevus Eesmärk: Toetatakse õpilaste arengut ja kindlustatakse selline õppe- ja kasvukeskkond, kus saavutatakse sellised õpiväljundid, mis võimaldavad sujuva ülemineku järgnevale haridustasemele Õppekava Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad Kooli õppekava täiendamine Kooli õppekava vastab Eelarve Pidev Direktor vastavalt muudatustele RÕKi nõutele arvestades Õppealajuha- 13

14 RÕKis Ainekavade ja tööplaanide korrigeerimine seoses RÕK i muudatustele. Tunnijaotus plaan vastavuses RÕK i normidele Judaica ainete kava väljatöötamine ja rakendamine. Korrastada ja areneda hindamis meetmeid ja vormi Judaika ainetes Judaica ainete tsükliga Õpilaste nädalakoormuse normid vastavuses RÕK i piirnormidele arvestades Judaica ainete tsükliga Kooli õppekava ja Judaika ainete kava on oma vahel sidunud. Hindamis süsteem paindlik ja samas objektiivne mis tõstab motivatsiooni ainete õpetamisele taja Eelarve Pidev Õppealajuhataja Eelarve Pidev Õppeala - juhataja Eelarve Pidev Õppealajuhataja Õppekorraldus ja meetodid Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad Üldõpetuse ja pädevuspõhise õpetamise ning uute meetodite juurutamine, MÕK i printsiipi Huvi ja õpimotivatsiooni tased on tõusunud. Õpitulemuste paranemine Eelarve Pidev Õppealajuhataja õpetajad kasutamine : õppekäigud, muuseimi tunnid, veebikeskkonna kasutamine, projekti vormi rakendamine Eesti ja inglise keele arendamine. Põhikoolis eesti keeles ainete lisamine. Rakendatakse paindlikku tunniplaani, mis võimaldab integreerida aineõpet koolis ja seda toetavat koolivälisest vormi Projektides osalemine Euroopa Liidu struktuurifondide, Iisraeli Haridus Ministeeriumi programm Hevciba, Juudi kogukonna, Kooli poolt organiseeritud Põhikooli õppekavasse lisada ainet eesti keeles. Põhikoolis õppekavasse lisada inglise keele tunnid. Ettevalmistamine C1 eksamiks eesti keeles kursuse Gümnaasiumi õppekavas säilitamine. Inglise keele IELTS tase eksamiks ettevalmistuse võimaldamine Toimub õpilaste keele- ja suhtlemisoskuste arendamine Vastavalt Kooli õppekavaga planeeritud projektides osalemine, seotud loov ja uurimistööga Eelarve Pidev Õppealajuhataja Eesti ja Inglise keele ainesektsiooni d Eelarve Pidev Õppealajuhataja õpetajad Projekti, ORT, Iisraeli HTM i vahendit Pidev Kooli juhtkond Huvijuht Direktor Laste areng ja selle toetamine Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad HEV õpilaste (õpiraskustega, HEV õpelastele õppetöö on Eelarve Pidev Kooli juhtkond, käitumisraskustega, jõukohane ja tulemuslik. Õpetajad terviseprobleemidega, andekad Andekate õpilastele on õpilased) ja andekate õpilaste õppetöö rohkem pingutust 14

15 väljaselgitamine ja toetamine. nõudev ja motiveeriv Tugisüsteemide koostöö täiustamine. Väikse klassi avamine Koostöös Eesti Juudi kogukonnaga avatud väike klass HEV õpilastele Õpilasesinduse kaasamine Õpilaste arvamustega koolile tähtsate otsuste arvestades, tõstame nende arutamisprotsessi motivatsiooni. Koolielu muutub aktiivsemaks, laste õpitulemused parenevad. Tunnustus süsteemi Uue tunnustussüsteemi uuendamine kriteeriumi välja töötlemine eelarve 2018 Direktor, Õpealajuhataja eelarve Pidev Huvijuht, õpilasesindus eelarve 2018 Kooli juhtkond, hoolekogu, õpilasesindus Väärtused, eetika ja tervislik eluviis Tegevused Saavutav tulemus Ressursid Tähtaeg Vastutajad Kooli ajaloo ja traditsiooni Koolis on kujundatud hea Eelarve Pidev Kooli Juhtkond, jäädvustamine, kooli eripära maine kui kool oma huvijuht säilitamine, Juudi kultuuri ja traditsiooniga ja väärtustega, traditsioonide väärtustamine. õpilastel kujundavad oma Tervislike eluviiside propageerimine ja riskikäitumise ennetamine väärtused Tervisedendavates ja riskikäitumist ennetavates projektides osalemine Hädaolukorras käitumise õppuste ettevalmistamine ja läbiviimine. 9. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Eelarve Pidev Kooli psühholoog, Huvijuht klassijuhatajad Arengukava täitmine vaadatakse üle igal aastal augustis enne uut õppeaastat toimuvas õppenõukogus ja septembris toimuval hoolekogu ja lapsevanemate koosolekul. Arengukava täiendusettepanekuid võivad teha kõik kooli õppenõukogu, hoolekogu, juhtkonna ning õpilasesinduse liikmed. Ettepanekud arengukava muudatusteks arutatakse ja kinnitatakse õppenõukogus ja hoolekogus. Arengukava uuendatakse järgmistel juhtudel: haridusalase seadusandluse muudatused; riikliku õppekava muudatused; kooli eelarve või investeeringute muudatused; õppenõukogu või hoolekogu ettepanekute alusel; haridusnõudluse muudatused; arengukava tähtaja möödumise Arengukava on heaks kiidetud: 1. ÕN protokolliga nr. 4; Hoolekogu protokolliga nr.4; Õpilasesinduse protokolliga nr. 4;

16 Lisa nr.1 ASUTUSE SWOT ANALÜÜS S (strengths)- TUGEVUSED ehk kooli arengut soodustavad sisemised tegurid: püsiv personal, kvalifitseeritud ja kogemustega õpetajad; täienduskoolituse võimaldamine, õpetajate pidev enesetäiendamine; toetava ja turvalise õpikeskkonna olemasolu; individuaalne lähenemine õpilastele; stabiilne ja kasvav õpilaste arv I ja II kooliastmes ja gümnaasiumis; põhikoolist väljalangevuse puudumine ja õpilaste soov jätkata õpinguid TJK-s; konkurentsivõimeline põhikooli-ja gümnaasiumiharidus; stabiilsed riigieksamite tulemused; abiturientide edukas sissesaamine ja õppimine kõrgkoolides; ajalooline järjepidevus, traditsioonidega kool; kool kui juudi kultuuri edendaja; koostöö juudi kogukonnaga; koostöö Ülemaailmse ORT-ga; põhikooli projektikogemus judaica ainevaldkonnas; osalemine rahvusvahelistes juudi projektides; pikapäevarühmade, psühholoogi ja logopeedi tugisüsteem; eelkooli tegutsemine, paljud vilistlased toovad oma lapsed kooli; E- kooli aktiivne kasutamine; kiire ja ajakohane info liikumine e-posti kaudu; tehniliste vahendite olemasolu; nõustajate olemasolu W(weaknesses)- nõrkused ehk kooli arengut pidurdavad sisemised tegurid: eelarveliste vahendite vähesus; kooli sündmuste vähene kajastatus meedias; õpilaste vähesus gümnaasiumiastmes; õpilaste motiveerimatus osaleda aineolümpiaadidel ja ainevõistlustel; karjäärinõustamise süsteemi vähene järjepidevus; judaica ainete õpetajate järelkasvu puudumine; tugipersonali vähesus. Puudub abiõpetaja, sotsiaaltöötaja ja asendusõpetaja ametikoht; ei jätku aineõpetajaid, kes oleksid suutelised õpetama oma ainet eesti keeles; noorte õpetajate vähesus; ebapiisav õpetajate töö tunnustamine; ruumikitsikus, kitsas söökla; õpetajatel puuduvad töökeskkonnas võimalused puhkamiseks, tervise tugevdamiseks; arstikabinet töötab ainult kaks päeva nädalas; tööõpetuse kabinetid ei vasta uue ainekava nõuetele; kooli õpilasomavalitsuse vähene aktiivsus; hoolekogu ja lapsevanemate vähene kaasatus; vähene koostöö ümbruskonna koolidega; nõrk kooli ja kõrgkoolide koostöö; vähene koostöö vilistlastega; T(threats) - ohud ehk kooli arengut pidurdavad välised tegurid: ühiskonnas valitsevate väärtushinnangute muutumine; eelarveliste vahendite vähesus; 16

17 uuele õppekavale vastava õppekirjanduse hilinemine või puudumine; sotsiaalsete probleemide peegeldus koolis; väliskeskkonna (alkoholism, narkomaania jms) mõjude kasv; vanematepoolse kontrolli nõrgenemine laste õppeedukuse ja kooliskäimise üle; laste ja õpetajate tervise halvenemine seoses ülekoormuste ja pingetega; õpetajate kaadri vananemine; üldine õpilaste õpimotivatsiooni alanemine; on kasvanud erivajadustega õpilaste arv; laste agressiivsuse kasv. O(opportunities)- võimalused ehk välised arengut soodustavad tegurid: kooli soodne asukoht; omatulude teenimine kooli ruumide rentimisega; uue õppekava rakendamine; konkurentsivõimeline ja pädev õpetajaskond; õpetajate ametialase professionaalsuse tõstmine, koolitustel osalemise võimaldamine; õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks meeskonnatöö rakendamine; nõustamissüsteemi arendamine; õppeasutuse konkurentsivõime tagamine; rahvusvahelistes ja riigisisestes projektides osalemine; koostöö Iisraeli Haridus-ja Teadusministeeriumiga; koostöö Ülemaailmse ORT organisatsiooniga; koostöö teiste õppeasutustega; lapse arengu toetamine hea õpikeskkonna kaudu; turvalise õpikeskkonna tagamine; koostöö vanematega, info jagamine, arvamuste ja küsitluste läbiviimine; isamaalisuse süvendamine, oma kultuuri säilitamine, multikultuursus; materiaal- tehnilise baasi tugevdamine sponsorite abiga; IT üldine areng, e-õppe laialdane kasutamine, edasiarendamine 17

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2015 2017 SISUKORD: 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 4 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 5 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 13 4. ASUTUSE SWOT ANALÜÜS... 14 6. TALLINNA

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegevusaruanne 2016 majandusaasta kohta. 1 Asutuse tegevusvaldkond: haridusvaldkond. 2 Osutatav teenus : Põltsamaa Ühisgümnaasium on munitsipaalkool, kus osutatakse haridusteenust,

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem