Arengukava

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Arengukava"

Väljavõte

1 Heaks kiidetud hoolekogu /17 õppenõukogu /14 Tallinna Kadaka Põhikool

2 Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli sisehindamise analüüsi tulemused ja kooliarenduse põhisuunad... 7 Eestvedamine ja juhtimine... 7 Personalijuhtimine... 8 Ressursside juhtimine... 8 Koostöö huvigruppidega... 9 Õppe- ja kasvatusprotsess Kooli tegevuskava aastateks Arengukava uuendamise kord

3 SISSEJUHATUS Tallinna Kadaka Põhikooli arengukava on dokument, mis on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel ning sisaldab õppeasutuse ülevaadet, missiooni ja visiooni; kooliarenduse põhisuundi ja valdkondi ning tegevuskava aastateks Arengukava väljatöötamisel on arvestatud: õpilaste, nende vanemate ja kooli personali arenguvestluste käigus saadud tagasisidet (lapsevanemate ankeetimine iga õppeaasta alguses, E-kooli foorum lapsevanematele); Tallinna Kadaka Põhikooli a. arengukava täitmise analüüsi; Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti prioriteete; koostööst teiste koolidega saadud kogemusi erinevate projektide käigus. Kooli arendussüsteemi ülesehitamisel on aluseks võetud viis põhivaldkonda. Need põhivaldkonnad on alljärgnevad: Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Ressursside juhtimine Koostöö huvigruppidega Õppe- ja kasvatustegevus Kooli põhivaldkondadena aluseks võetud viis tegevusvaldkonda hõlmavad kokkuvõetult kogu kooli tegevust. Selline järjekindel ja süsteemne lähenemine, tuginedes viiele tegevusvaldkonnale, sisehindamises, arengukavas, üldtööplaanis ja õppeaasta analüütilises kokkuvõttes, soodustab strateegilise juhtimise kaudu eesmärkide saavutamist. 3

4 KOOLI ÜLDISELOOMUSTUS Tallinna Kadaka Põhikool on munitsipaalpõhikool erivajadustega õpilastele. Õppekeeleks on vene keel. Kooli ajalugu algas 4. märtsil aastal, kui toimus Tallinna 3. Eriinternaatkooli pidulik avamine. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele nr a. nimetati kool ümber Tallinna Õismäe Erikooliks. Tallinna Linnavolikogu otsusega nr a. toimus Tallinna Õismäe Erikooli (Järveotsa tee 33) ja Tallinna Abikooli (Tuisu 20) ühinemine. Alates 1. septembrist 2013.a. asub kool aadressil E.Vilde tee 120. Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2013 otsusega nr. 133, nimetati kool ümber Tallinna Kadaka Põhikooliks. Praeguse seisuga, alates , õpib Tallinna Kadaka Põhikoolis 161 õpilast. Õpilased on jaotatud vaimse puude astme alusel erinevatesse klassidesse. Koolis toimub õppetöö 23 klassikomplektis, kusjuures mõned nendest klassidest on liitklassid. 2015/16 õppeaastal on koolis 2 väikeklassi. Õppe- ja arendustegevuse planeerimise aluseks on riiklik põhikooli lihtsustatud õpekava. On moodustatud erinevat liiki klassid: Lihtsuatatud õppel olevate õpilaste klassid Toimetulekuõppel olevate õpilaste klassid Hooldusõppel olevate õpilaste klassid Väikeklassid Kooli sisseastumine toimub nõustamiskomisjonide otsuse alusel. Teeninduspiirkonda Tallinna Kadaka Põhikoolile kinnitatud ei ole. Õpilaste arv 2015/2016 õppeaastal pikapäevarühmas 65 õpilast. 4

5 2015/2016. õ/a töötab koolis 69 töötajat, nendest 30 õpetajat, 11 õpetaja abi, 11 spetsialisti. Suurt tähelepanu pööratakse töötajate kvalifikatsiooni tõstmisele. Enamik pedagoogidest on läbinud eripedagoogika täiendõppe mahus 320 tundi, 100 % kooli töötajatest võttis osa esmaabi- ja tuleohutusalastest kursustest. Koolil on 34-kohaline õpilaskodu. Õpilaskodusse saab õpilane koha lapsevanema või hooldaja avalduse alusel. Riiklikult toetatavatele kohtadele võetakse õpilasi vastu linnaosade sotsiaaltöötajate taotlusel, maavanema kooskõlastusel ja lapsevanemate taotluse alusel. Koolihoone pindala on 4169 m², kooli territoorium on m². 5

6 KOOLI MISSIOON, VISIOON JA PÕHISUUNAD Kooli missioon: Kasvatades, õpetades ja rehabiliteerides õpilasi, valmistada neid ette edasiseks eluetapiks ühiskonnas. Kooli visioon: Tallinna Kadaka Põhikool on kaasaegne turvalise ja soodsa õpikeskkonnaga õppeasutus, kus kvalifitseeritud pedagoogiline personal tegeleb õpilaste õpetamise ja kasvatamisega, arvestades iga õppuri individuaalseid iseärasusi. Kooli tegevuse põhisuunad kaasaegse ja ohutu õppe-kasvatuse keskkonna arendamine; õpilaste ettevalmistus võimalikult iseseisvaks toimetulekuks elus; individuaalsete vajaduste määratlemine, vajadusel õigeaegse sekkumise rakendamine; kooli poolt pakutavate teenuste suurendamine; rehabilitatsiooniteenuste rakendumine. iseseisvate tööoskuste kujundamine õuesõppe, raamatukogu ja praktiliste töötegevuste kaudu; lisaõppe rakendamisega tingimuste loomine kutse-eelseks õppeks, mille tulemusena on võimalus jätkata õppimist kutsekoolis või töö- ja tugikeskustes; lapsevanematega, kui peamise huvigrupiga, koostöö laiendamine ja nende rahulolu suurendamine osutatud teenuste kvaliteedi osas; autistlike laste õppekorralduse väljaarendamine; uute organisatsioonide ja ettevõtete otsimine partnerlussidemete loomiseks. Tallinna Kadaka Põhikooli pedagoogilise kollektiivi loominguline kreedo: Lapsed peavad elama ilu, mängu-, muinasjuttude-, headuse-, muusika- ja loomingu maailmas. 6

7 KOOLI SISEHINDAMISE ANALÜÜSI TULEMUSED JA KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD Kooli sisehindamise aruandes on esitatud olulisemad kooli tugevused ja kooliarenduse põhisuunad viie tegevusvaldkonna lõikes, mis määravad kindlaks kooliarenduse põhisuunad lähiaastateks. Eestvedamine ja juhtimine Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas Eestvedamine ja juhtimine: Rakendatud on strateegilise planeerimise süsteem, mis põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva parendamise ehk kavandamine Kavandatu teostamine Tulemuste hindamine Parendamine metodoloogial. Loodud on sidusus sisehindamise aruande, arengukava tegevuskava, üldtööplaani, õppeaasta analüütilise kokkuvõtte ja pedagoogide tööplaanide vahel. Kokku on lepitud ja sõnastatud kooli missioon ja visioon. Koolis on välja kujunenud traditsioonid, mis väljenduvad perioodiliselt toimuvates tunnivälistes kogu kooliperet kaasavates üritustes. Rakendatud on sisekontrollisüsteem, mis tagab kooli kui organisatsiooni tegevuse ning õppekasvatustegevuse õigeaegse korrigeerimise seoses vajadustega. Hindamise läbiviimiseks moodustatakse töögrupid, kes tegelevad kooli tegevuse kohta info kogumise ja analüüsimisega aruandes näidatud valdkondades. Ajakohastatud on kooli põhimäärus, arengukava, õppekava ning teised põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad kooli põhiprotsesse kirjeldavad dokumendid. Seoses kooli nime muutumisega on väljatöötatud uus sümboolika ( logo, embleem, lipp jne.) Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas Eestvedamine ja juhtimine: Kooli väärtushinnangute süsteemi arendamine, mis toetub professionaalsetele ja eetilistele normidele ning tulenevad õpilaste ja lastevanemate huvidest. Jätkata tööd kooli maine kujundamisel kooli töögrupi poolt kavandatud tegevusvaldkondade elluviimisega. Jätkata aktiivsemalt kooli osalemisega rahvusvahelistes projektides. 7

8 Personalijuhtimine Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas Personalijuhtimine: Personali koosseis moodustatakse vastavalt koosseisunimestikule, mis määratakse kindlaks kooli juhtkonna poolt ja kinnitatakse finantsiliste vahenditega. Personali planeerimisel lähtutakse kooli arengueesmärkidest. Koolis on efektiivselt tegutsev töötajate informeerimise süsteem. Eesmärgiga hoiduda emotsionaalsest läbipõlemisest, võimaldab kooli juhtkond personalile terve rea tasuta tervistedendavaid teenuseid. Personali täiendkoolitus toimub vastavalt olemaolevale täiendkoolituse läbiviimise plaanile. Juhtkond toetab iga pedagoogi arengut, kannustab neid osa võtma metoodilistest ainesektsioonidest. Kõik kooli pedagoogid on haaratud töögruppide tegevusse ja omavad võimalust osa võtta mitmetest projektidest, sh. ka rahvusvahelistest. Läbi on viidud seminare linna- ja riigi pedagoogidele. Tegevus ABA teraapia populariseeimiseks riigis, rahvusvahelise seminar-treeningu korraldamine Käitumise Rakendusliku Analüüsi kasutamiseks. Pedagoogide ja spetsialistide edukas osalemine erinevatel konkurssidel ja nomineerimistel Kooli juhtkonna ja pedagoogilise kollektiivi vaheline tagasiside Tasuta riigikeele õppimise kursuste korraldamine Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas Personalijuhtimine: Vajaliku riigikeeleoskuse taseme puudumine. Riigikeeleoskuse taseme tõstmine Töötajate motiveerimine erialastes metoodilistes üritustes oselemiseks. Mentorsüsteemi arendamine. Ressursside juhtimine Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas Ressursside juhtimine: planeerimine aastaks teostub kooskõlas kooli nägemuse ja prioriteetidega. 8

9 Pidev osalemine koolihoone plaanipärase renoveerimise küsimuste lahendamises ja kollektiivi informeerimine töö käigust. Kooli õppe-kasvatustööks ja majanduslikuks tegevuseks vajalike seadmetega varustamine. Täiendavat finantseerimist võimaldavate projektide elluviimine. Ökonoomne vee, soojus- ja elektrienergia kasutamine. Õpilastele taimede ja koduloomade eest hoolitsemise ja vastutustunde õpetamine. Kooli infotehnoloogilise baasi uuendamine. Seadmete muretsemine õpilaste erivajadusi arvestades. Omatulede kasv, osalemine projektides. Kasutusel virtuaalne õpetajate tuba. Infotehnoloogiliste programmide kasutamine töös (Riks, Ekis, Anc, E-kool) Abiklasside õpilaste blogi pidamine. Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas Ressursside juhtimine: Enesefinantseerimise allikate otsimine. Sponsorite otsimine toetuse ja finantsabi osutamiseks koolile. Kooli hoolekogu kaasamine nimetatud küsimuste lahendamiseks. Laiahaardelisem kooli materiaal-tehnilise baasi kasutamine töös (kommunikaatorid, vertikaalraam, tõstuk,tervisekabineti võimalused ja õppekauplus, infotehnoloogia seadmed ja programmiline varustatus. Infotehnoloogiliste vahendite kasutamise optimeerimine koolitöös. Koostöö huvigruppidega Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas Koostöö huvigruppidega: Koolis on loodud kindel süsteem töötamiseks huvigruppidega. Kogu huvigruppidega seotud töö planeeritakse iga õppeaasta alguses ja see on kajastatud kooli tööplaanis. Vastavalt huvigruppide vajadustele korraldatakse erinevate huvigruppide teavitamis- ja kaasamistööd. Koolis on välja töötatud huvigruppidega koostöö rahulolu hindamissüsteem. Koolipsühholoogi poolt on välja töötatud vastavad ankeedid: Kool lapsevanemate silmis, 9

10 Kool õpilase silmis, Kool personali silmis. Rahulolu hinnangu uuring toimub üks kord õppeaasta jooksul. Uuringu tulemustest teavitatakse kooli hoolekogu, õppenõukogut, lastevanemate koosolekut. Vastavalt rahulolu uuringu analüüsile planeeritakse kooli edaspidist tegevust. Lastevanemate kaasamine ühisürituste läbiviimiseks. Lasteklubi temaatiliste kohtumiste korraldamine. Koostöö uute partneritega Laste arengukeskuse Eriline lapsepõlv tegevus Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas Koostöö huvigruppidega: Kooli hoolekogu nõukogu tegevuse aktiviseerimine Lapsevanematega, kui peamise huvigrupiga, koostöö laiendamine ja nende rahulolu suurendamine osutatud teenuste kvaliteedi osas. Koostöölepingute sõlmimise vajadus põhipartneritega Rahvusvahelistes projektides osalemine. Õppe- ja kasvatusprotsess Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas Õppe- ja kasvatusprotsess: Koolis töötab õpilaste toetamise süsteem, mida on kirjeldatud kooli õppekava üldosas. Regulaarselt jälgitakse ja hinnatakse lapsevanemate kaasamisel õpilaste arengu tulemusi. Kõikidele toimetuleku ja hooldusklasside õpilastele peetakse IÕK-s sisalduvat jälgimise lehte õpilase arengu kohta ning üks kord poolaastas viiakse läbi püstitatud eesmärkide täitmise analüüs. Spetsialistide ümarlaua istungitel (õppeaasta jooksul, eraldi graafiku järgi) analüüsitakse iga õpilase õppe-kasvatustöö tulemusi ja püstitatakse eesmärgid edasiseks arenguks, tehes muudatused IÕK-s. IÕK täitmise analüüs toimub õppeaasta lõpus, kus määratakse edasised töösuunad. Koolis viiakse läbi arenguvestlusi õpilaste ja vanematega. Saadud informatsiooni analüüsitakse ja arvestatakse kooli edasise tegevuse planeerimisel. 10

11 On uuendatud kooli õppekava vastavalt põhikooli riikliku lihtsustatud õppekavale, kus on ettenähtud valikained ja EOÕ tunnid õpilaste edasise elutee kavandamiseks. Toimuvad tunnid ja koolivälised üritused, mis on suunatud õpilaste ettevalmistamiseks iseseisvaks eluks, õppeekskursioonid ettevõtetesse. Lisaõppe õpilased õpivad eelkutseõppel kutsekoolides. Koolis on sisustatud metoodiline kabinet, kus asuvad mitmesugused õppevahendid, samuti arendavad ja õpetavad didaktilised mängud. Rehabilitatsiooniteenuste osutamine kooli baasil Igale õpilasele individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine Regulaarne õpilase arengutulemuste analüüs, vajadusel õigeaegne sekkumine Aktiivne õppetegevuse läbiviimine väljaspool kooli Koostöö teiste õppeasutustega Turvalise õpikeskkonna alalhoidmine Osalemine heategevuses Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas Õppekasvatusprotsess: Tööõpetuse ja käsitöö konkursside organiseerimine, kaasates suuremal määral vabariigi erikoole Ekskursioonide ja muuseumitundide läbiviimise vormid Õppekava uuendamine (funktsionaalsed oskused) Õpilaste tegevuse organiseerimine vahetundides Vägivalla ennetamise üritused Pedagoogide korrapidamine Oluline pöörata tähelepanu käesolevale järjepidevusele arengukaartide täitmisel; kvaliteedile/ koostamise korrektsus. Koolivälised kättesaadavad üritused hooldusklasside õpilastele. Raamatukogutundide läbiviimine (vanemad klassid, Т- klassid, õpilaskodu) Järjepidevus töös kool õpilaskodu PPR - vanemad alternatiivse kommunikatsiooni kasutamise valdkond. 11

12 KOOLI TEGEVUSKAVA AASTATEKS Tegevuse elluviimine Finantseerimise allikad Eeldatav tulemus Tegevus Vastutaja / / / / Eesmärk: Tänu meeskonnatööle on kool kaasaegne õppeasutus erivajadustega õpilastele Eestvedamine ja juhtimine Kogu kooli personal on tegevused ellu viinud ühtse arengustrateegia alusel Kooli tegevuse planeerimine toimub kooskõlas ühtsete väärtuste, missiooni, väärtuste ja eesmärkidega. Kooli väärtuste hoidmine ja päevakohastamine Arengukava on ellu viidud kooskõlas seatud eesmärkidega Arengukava täitmise analüüs, vajalike muudatuste ja täienduste lisamisega Juhtkond On säilitatud kooli hea maine. Sihtgruppide rahulolu on saavutatud Tegevus kooli maine kujundamiseks (vastava töörühma tegevuse kavandamine). Kooli tegevuse tutvustamine massiteabevahendite ja infokanalite kaudu. Töörühm Personali esinemised erialastel üritustel Õppeala- Avatud uste päevad juhataja Lastevanemate tagasiside koduleheküljel Infojuht

13 Personal on aktiivselt osa võtnud kooli tegevuse arendamisest, on olnud initsiaatoriks projektide koostamisel ja/või osa võtnud ja/või juhtinud projektide koostamist Kollektiivi kõikide liikmete kaasamine kooli juhtimisse ja otsuste vastuvõtmisse (töörühmade tegevus, personali kaasamine otsuste kujundamisel arutelude, õppenõukogu ja töökollektiivi koosolekute käigus, arenguvestlused) Juhtkond Koolisisesed projektid Huvijuht Rahvusvahelised projektid Töörühma juht Projekt Kooli õpilastele on kättesaadavad kooli spetsialistide poolt osutatavad teenused, lastevanemate rahulolu on kasvanud Rehabilitatsiooni teenuste osutamine Psühholoogolised toetusrühmad lastevanematele Lapsevanemte töötoad Juhtkond Rehabilitastiooni teenuste osutamise SA + kooli eelarve On loodud kaasaegne ja turvaline õpikeskkond Kooli teenussüsteemide regulaarne hooldus, sh lift, turvasüsteemid jne. Projekt Valvuri tegevuse sisekontroll Juhtumite ennetamise koostöö Noorsoopolitsei- ja Tuletõrjega Majandus- juhataja On kehtestatud sisehindamise efektiivne süsteem, millest võtab osa kooli pedagoogiline kollektiiv. Tegevuse planeerimisel on arvestatud arendamist vajavaid valdkondi Küsitluslehe uuendamine huvigruppide rahulolu taseme uurimiseks kooli tegevuse kohta Kooli tegevuse sisehindamise süsteemi arendamine, personali kaasamine hindamise läbiviimisse, sisehindamise tulemuste arvestamine tegevuse planeerimisel ja elluviimisel. Töörühm 13

14 Personalijuhtimine Eesmärk: Koolis töötab professionaalne kollektiiv, kes tegutseb vastavalt kooli prioriteetidele ja väärtustele Kooli personal vastab kvalifikatsiooninõuetele. Huvigrupid on rahul kooli tegevuse ja selle tulemustega Personalipoliitika arendamine vastavalt kooli tegevuse eesmärkidele ja prioriteetidele (konkursi läbiviimine vakantse ametikoha täitmiseks, motiveerimine kvalifikatsiooni-kursustest osavõtuks) juhtkond On loodud soodne ja turvaline õppe- ja töökeskkond Õppe- ja töökeskkonna parendamine vastavalt kooli võimalustele ( rahunemistoa loomine õpilastele, mänguväljaku sisustamine). Kooli tervisenõukogu tegevus. Ürituste süsteem professionaalse läbipõlemise profülaktikaks (psühholoogilise toetamise rühm, täiendkoolitus, tervishoiuteenused, ujula kasutamine). Tervisthoidvaid töötingimusi kindlustavate vahendite muretsemine (kiilpadjad). Majandusjuhataja Tervisenõukogu esimees Kogu personal kasutab oma töös efektiivselt kaasaegseid innovaatilisi töömeetodeid Koolitöötajate kvalifikatsiooni tõstmise süsteemi arendamine (osavõtt erialaliitude tööst). Koolisiseste seminaride regulaarne läbiviimine. Personali integreerumine erihariduse süsteemi. Õppetoolide juhid Süstemaatilise tagasiside saamine kvalifikatsioonikursuste külastamisest. Üleriigilise seminari korraldamine Artiklite kirjutamine Eripedagoogika ajakirjale 14

15 Töötajad on motiveeritud oma ametialaste kohustuste kvaliteetsest täitmisest ja professionaalsuse kasvust Koolitöötajate motivatsiooni ja tunnustamise süsteemi arendamine (tööjuubelite tähistamine, ühisüritused, sporditegevused, teatri külastamine, pidulik õppenõukogu aasta lõpus). Regulaarne arenguvestluste läbiviimine kogu kooli personaliga. Koolitöötajad valdavad riigikeelt nõutaval tasemel Koolitöötajate motiveerimine riigikeele oskuse taseme tõstmiseks, vastavate tingimuste loomine. Enesefinantseerimine Noored ja koolis tööd alustavad pedagoogid on saanud toetust ja tunnevad ennast kollektiivi liikmena Mentorlussüsteemi uuendamine (mentorite ja uute töötajate tagasiside väljatöötamine) Ressursside juhtimine Eesmärk: Ressursse kasutatakse ratsionaalselt ja on suunatud kaasaegse, turvalise, soodsa õppekeskkonna loomisele Materiaal-tehniline baas on laienenud vastavalt kooli võimalustele ja prioriteetidele Vajadusel inventari muretsemine ainekabinettidesse, spordisaali, EOÕ kabinetti ja tööõpetuse kabinetti (kelgud, õpilaskodu mööbli uuendamine). Õppetoolide Juhid, majandusjuha taja Raamatukogufondi ja metoodilise kabineti vahendite suurendamine, mis on vajalikud tööks erivajadustega lastega (nägemispuuetega õpilastele ettenähtud õppevahendid). Raamatukogu hoidja Metoodilise kabineti juh. Omatulud on kasvanud Uute allikate otsimine omafinantseerimiseks. Projektide elluviimine täiendavaks finantseerimiseks. Huvijuht projektid 15

16 Ressursse ja olemasolevat materiaal-tehnilist baasi kasutatakse sihipäraselt ja efektiivselt Kooli õppekava elluviimine sihipäraselt. Innovaatiliste töömeetodite, sh. infotehnoloogiliste vahendite kasutamine (E-materjalide, e-töölehtede loomine, tahvelarvutid). Infojuht Kõik sihtgrupid saavad kooli tegevuse kohta õigeaegset informatsiooni Infotehnoloogilise keskkonna arendamine kõikide huvigruppide jaoks (blogid lapsevanematele). Infojuht Infotehnoloogilise keskkonna kasutamine metoodiliste materjalide vahetamiseks. Kooli kodulehe uuendamine. Infojuht On kujundatud koolipere keskkonnasäästlik käitumismudel Ökonoomne vee, soojus- ja elektrienergia kasutamine. Majandusjuhataja Prügi sorteerimine. Tooraine taaskasutamine loominguliseks tegevuseks. Õpilastele taimede ja loomade eest hoolitsemise õpetamine, vastutustunde kasvatamine koduloomade hooldamisel. Pedagoogiline personal Õpilaste osavõtt kooliõue haljastamisest. Kool on varustatud kaasaegsete infotehnoloogiliste seadmetega Kooli infotehnoloogilise baasi uuendamine. Klassiruumide projektorite ja arvutite uuendamine võimalusel. Infojuht, projektid Seadmete muretsemine õpilaste erivajadusi arvestades (Eye Controlled Devices, Multi-Access Devices.) 16

17 Koostöö huvigruppidega Eesmärk: Kõikide huvigruppide efektiivne koostöö kindlustab õpilaste eduka sotsialiseerumise On loodud tulemuslik koostöö teiste haridusasutuste ja organisatsioonidega Koostööprojektide koostamine ja läbiviimine. Eelkutseõpe kutsekoolides. Praktika läbiviimise võimaldamine Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilastele. Kooli hoolekogu on võtnud aktiivselt ja efektiivselt osa kooli tegevusest Hoolekogu esindaja osavõtt kooli tervisenõukogu tööst. Osavõtt projektidest ja kooli ühisüritustest. Hoolekogu esimees projektid Pedagoogide tegevuse tunnustamine hoolekogu poolt. Osavõtt kooli majandustegevuse planeerimisest. Tegevus koolilõpetajate edasise hõivatuse võimaluste laiendamiseks. Hoolekogu liikmed Lapsevanemad on kaasatud ja huvitatud kooli tegevusest ning rahul osutatavate teenuste kvaliteediga Lastevanemate osavõtt ühisüritustest ja projektidest. Lastevanemate õppe ja konsultatsioonide organiseerimine. Huvijuht Rahuloluküsitluste regulaarne läbiviimine. Perepäevade läbiviimine Heategevuse programmid lastele Projekt Lastevanemate temaatilised ümarlauad/kohtumised Tugiteenuse spetsialistid 17

18 Õpilased on sotsialiseerunud ühiskonda. Uute organisatsioonide ja asutuste otsimine partnerlussuhete laiendamiseks. Vabariiklike ja rahvusvaheliste projektide kirjutamine ja elluviimine. Huvijuht projekt Toimetuleku laste korrapidamine koolis Koolikohviku tegevus Kodunduse õpetaja Õppe- ja kasvatustegevus Eesmärk: On loodud soodne õpikeskkond, mis aitab kaasa iga õpilase õpetamisele, kasvatamisele ja arengule, arvestades tema individuaalseid iseärasusi. Töös on arvestatud õpilaste individuaalseid vajadusi ja iseärasusi. Kõik õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, peale kooli lõpetamist on nad oma võimete kohaselt valmis iseseisvaks eluks Tingimuste loomine vastavalt õpilaste võimetele. Üleminek IÕK koostamise uutele vormidele. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine iga õpilase arendamiseks. Individuaalsete vajaduste väljaselgitamine, vajadusel õigeaegne sekkumine. Ümarlaudade tegevus IÕK arutamiseks, probleemsete olukordade ennetamiseks ja nendele reageerimiseks. Kutsesuunitlusalane töö, kooli õppekava arendamine lisa- ja pikendatud õppe klassidele. Õppetoolide juhid Alternatiivkommunikatsiooni vahendite kasutamise laiendamine (õpilaskodu, PPR, aineõpetajad jne.). Küsitluslehtede vormi täiustamine arenguvestluste läbiviimiseks õpilaste ja lapsevanematega. Uute vormide otsimine õpilastele eesti keele 18

19 õpetamiseks (huvitegevus, osaline õppeainete õpetamine, PPR) Õpilaste tunnustamise ja autasustamise süsteemi arendamine (pidulikud vastuvõtud) Tööõpetuse konkursi läbiviimine (lihtsustatud õpe) Töörühm Kooli õppekava on pidevalt uuendatud ja arendatud vastavalt vajadusele ja kooli tegevuse prioriteetidele Aktiivsem õppeürituste läbiviimine väljaspool kooli (muuseumitunnid, õppekäigud, õuesõpe). Kooli uue õppekava tulemuste analüüs ja selle uuendamine, arvestades koolis saadud töökogemusi (loodusõpetuse ainekava lihtsustatud õppel õppijatele, hooldusõppe õppekava uuendamine, funktsionaalõppe süsteemi loomine) Õppetoolide juhid Koolis eksisteerib turvaline õppe- ja töökeskkond Pedagoogide korrapidamise organiseerimine. Õpilaste tegevuse organiseerimine vahetundide ajal. Regulaarne õppuste läbiviimine, kujundades õpilaste stereotüüpset käitumist hädaolukorras ja evakueerimise vajadusel. Vägivallailmingute ennetamine koolis ( ühised hommikuringid, vanemad õpilased aitavad nooremaid igapäevastes tegevustes, õpilasomavalitsuse elementide kasutamine jt). Huvijuht Majandusjuhataja Projekt Kohtumised Noorsoo- ja Munitsipaalpolitsei töötajatega Klassijuhatajad 19

20 Kooli kõik õpilased võtavad osa huvitegevusest Uute klassivälise tegevuse vormide otsimine. Huviringide arvu suurendamine spetsialistide kaasamisega väljastpoolt kooli. Huvijuht Klassijuhatajad Kooli projektialase töö arendamine. Projektid On tõusnud õpilaste enesehinnang, kasvanud mõistmine aidata abivajajat Õpilaste ja personali osavõtt heategevusüritustest. Tarbijaliku ellusuhtumise profülaktika (laadad, heade tegude nädal). Koostöö sotsiaalhoolekandeasutustega (eakate kodude külastus). Huvijuht 20

21 ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava rakendusplaan kooli üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis arutatakse läbi kooli õppenõukogus ning õppenõukogu esitab ettepanekud arengukava uuendamiseks. Arengukava uuendatud tegevuskava kinnitab kooli direktor õppenõukogu ettepanekute alusel käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused kooli hoolekogult aastal koostatakse sisehindamise aruanne, milles esitatud kooli tugevused ja parendusvaldkonnad on aluseks strateegiliste eesmärkide ja nende elluviimiseks vajalike meetmete kavandamisel uues arengukavas.

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

П Р О Е К Т

П Р О Е К Т KOHTLA-JÄRVE JÄRVE VENE GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA ÕPPEAASTATEKS 2010-2013 Kohtla-Järve SISU 1.SISSEJUHATUS 1.1 Arengukava eesmärk 3 2. ÜLDANDMED 2.1. Gümnaasiumi üldandmed 2.2. Missioon 2.3. Väärtused 2.4.

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2015 2017 SISUKORD: 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 4 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 5 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 13 4. ASUTUSE SWOT ANALÜÜS... 14 6. TALLINNA

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI TPM MEETING IN ESTONIA 2017-1LV01-KA219-035479_5 TUESDAY 29 th January 2019 28/01/2019-01/02/2019 9.50 Projekti partnerid: Leikskolinn Solborg (Island), Tallinn-Paide liinibuss Vaivaru pamatskola (Läti),

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2016 2020 2016 MAARDU SISUKORD I SISSEJUHATUS... 3 II ÜLDANDMED... 3 2.1. Kooli ajalugu... 3 2.2. Demograafiline

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD 27. jaanuar 2015. a. I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus 1.2 Ametinimetus Kriisireguleerimise nõunik 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Peadirektor 1.5 Alluvad Peadirektori ühekordsete

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem