AK muudetud

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AK muudetud"

Väljavõte

1 - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool.

2 - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut toetavad tegurid lk 3 2. Visioon, missioon, põhiväärtused lk 4 3. Hetkeolukorra kirjeldus ja parendusvaldkonnad lk 5 4. Kooli arengu põhisuunad ja eesmärgid lk 8 5. Arengukava uuendamise kord lk 9 6. Tegevuskava lk Arengukava kooskõlastused ja kinnitamine 7.1 Õpilasesinduse kooskõlastus otsus nr 6/1 7.2 Õppenõukogu kooskõlastus otsus nr 1/4 7.3 Hoolekogu kooskõlastus otsus nr 2/1 7.4 Nõmme LOV kooskõlastus otsus nr 8/1 7.5 Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri nr 1.-1/27

3 - 3 - Tallinna Kivimäe Põhikooli arengukava lähtub Eesti Vabariigi seadustest ja sisaldab valdkonniti kooliarenduse üldeesmärke ning põhisuundi viieks aastaks. Arengukava koostamise aluseks on Kivimäe põhikooli sisehindamisaruanne, eelneva arenguperioodi analüüs ja traditsioonid. 1. Lühiülevaade ja arengut toetavad tegurid 1.1 Lühiülevaade Tallinnas Kivimäel alustas kool tööd aastal ja on erinevate nimede all edukalt tegutsenud tänaseni. Meie koolis on õppinud paljude praeguste laste vanemad ja vanavanemad. Traditsioonide hoidmine ja järjepidevus on Kivimäe kooli suurimaks väärtuseks. Kooli omanäolisus, ümbritsev looduskeskkond ja positiivsed suhted loovad lastele eelduse kodulähedases koolis võimetekohaselt õppida. 2018/2019 õppeaastal õpib koolis 363 õpilast 17-s klassikomplektis. Õppetöö toimub koduklassides- õpikuid on võimalik kooli jätta ja seeläbi koolikotti kergendada. Õpitegevust planeeritakse võimalikult paindlikult, arvestades õpilaste eripära, muutunud õpikäsitust ja ruumikasutust. Kõikjal õppimisele aitavad edukalt kaasa aktiivõppepäevad, mil koolitunnid toimuvad muuseumides, raamatukogus või vabas looduses. Suurt tähelepanu pöörame tugisüsteemidele ja võrgustikutöö arendamisele. Tugiteenust pakuvad logopeed, sotsiaalpedagoog ja psühholoog. Õpiraskustega õpilased saavad individuaalõpet õpiabi tundides. Aineõpetajate järeleaitamistunnid on kohustuslikud puuduliku trimestrihindega õpilastele. 1.2 Arengut toetavad tegurid (kokkuvõte SWOT analüüsist) Lapsesõbralik ja eluterve keskkond, hea sisekliima. Kohene probleemidega tegelemine ja lahenduste otsimine. Avar, miljööväärtuslik ja turvaline õueala ( Turvaline kool 2017). Personaalne lähenemine, individuaalsuse arvestamine. Traditsioonidele tuginemine ja järjepidevus. Kooli hea maine ja hästisujuv koostöö vanematega. Mitmekülgne huvi-ja sporditegevus. Kogukonna ühistegevused. Aktiivõppepäevad, ekskursioonid, õppekäigud. Head tööalased suhted, teotahteline ja mõistev juhtkond.

4 2. Visioon, missioon ja põhiväärtused Missioon Omanäolisusele ja traditsioonidele tuginedes, kooli ja kodu koostööle toetudes loome tingimused õpilaste kujunemisele loovateks, haridusteed jätkavateks ja eneseteostust otsivateks inimesteks, kes väärtustavad ja kannavad edasi isamaalisi ning üldinimlikke väärtusi. 2.2 Visioon Tallinna Kivimäe Põhikool on sõbralikult toimiv, õpihimuline ja loominguline kogukonda ühendav kool. 2.3 Põhiväärtused Positiivsus Sõbraliku ja heasoovliku suhtumisega loome eeldused arenguks. Koostöö Koostöös ja ühiselt eesmärke seades saavutame paremaid tulemusi ning suudame olla toeks igale õpilasele. Professionaalsus Oma aines pädevad, laia silmaringiga ja õpilasi toetavad ning mõistvad õpetajad tagavad õppetöö kvaliteedi. Kooli poolt pakutav huviharidus aitab kaasa lisaväärtuse loomisele kogu eluks. Avatus Avatud, usalduslik ja turvaline õhkkond annab kindlustunde õpilastele ja õpetajatele. Püsiväärtuste hoidmine Uuendustega kaasa minnes hoiame au sees oma riigi, pere ja kooli traditsioone.

5 Hetkeolukorra kirjeldus ja parendusvaldkonnad 3.1 Eestvedamine ja juhtimine Juhtimise süsteemsust toetavad õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesindus. Probleemide ennetamiseks ja otsuste kooskõlastamiseks kutsutakse kokku direktsioon, kuhu kuuluvad direktor, õppealajuhataja, õpetajate esindaja, sotsiaalpedagoog, huvijuht ja majandusjuhataja. Tegevused on reguleeritud töökorralduslike dokumentidega. Arengukava tegevuskava läbivaatamine, analüüs ja kokkuvõtete tegemine toimub kord aastas. Kooli üldtööplaanist tulenevad ettevõtmised kajastuvad klassijuhatajate, ringijuhtide ja tugiteenust pakkuvate töötajate tööplaanides ning õppealajuhataja koostatud kokkuvõtetes. Õppeaasta lõpus esitatakse analüüsiv aruanne, milles kajastuvad õnnestumised ja plaanid parandamist vajavate töölõikude osas. Kooli sisehindamise kokkuvõte on järgneva perioodi parendustegevuse aluseks. Parendusvaldkonnad 1. Õpilaste ja õpetajate suurem kaasamine otsustusprotsessidesse ja väärtuskasvatusse. 2. Õpilasesinduse aktiveerimine. 3.2 Personalijuhtimine Personalivajaduste väljaselgitamine tugineb kooli õppekavale ja kooli komplekteerimisele. Uute töötajate värbamine toimub konkursikorras vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Uute ja noorte õpetajate juhendajateks on direktori käskkirjaga määratud vanemad pedagoogid ja/või koolituse läbinud mentorõpetajad. Igal kevadel toimuvad töötajatega individuaalvestlused, millest saadav tagasiside on juhtkonnale abiks edaspidiste tegevuste kavandamisel. Ettepanekuid arutatakse töökoosolekutel ja nendega arvestatakse koolitusplaani ning üldtööplaani koostamisel. See on heaks eelduseks koostööle ja arengule tugineva töökeskkonna loomiseks. Personali tunnustamine ja motiveerimine toimub koolitöötajate tunnustamise korra ja töötasu juhendi alusel. Parendusvaldkonnad 1. Õpetajate IT-alaste pädevuste arendamine. 2. Personali omavahelise koostöö parendamine. Õpetajalt õpetajale õppimine. 3.3 Õppe-ja kasvatustegevus Päevakava ja tunniplaan on koostatud õpilaste arvust ja klassiruumide suurustest lähtuvalt. Paremate õpitulemuste saavutamiseks kasutatakse/katsetatakse erinevaid MÕK õpetamismeetodeid.

6 - 6 - Lõpueksamite ja tasemetööde tulemused on üldjuhul edukuselt ja kvaliteedilt võrreldavad vabariigi keskmisega. 8. klassi õpilaste loovtööde teemavalik on mitmekesine ja aastaid sooritatud suurepäraselt või väga hästi. Kooli loovtööde juhendajaid on sageli kutsutud esinema üleriigilistele konverentsidele ja tööde läbiviimise juhend on olnud eeskujuks teistele koolidele. Õpilaste osalemine Tallinna ja vabariiklikel ainevõistlustel ning olümpiaadide piirkonna- ja vabariiklikes voorudes on olnud edukas. Kõigi õpilaste ja õpetajate saavutused ning õnnestumised leiavad kajastamist kooli kodulehel, igakevadises Majalehes ja tunnustamist aktustel vastavalt kooli tunnustamise korrale. Õpilaste arengut analüüsitakse arenguvestlustel. HEV õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab erivajaduse väljaselgitamisel, teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks õppetööks ja õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks. Parendusvaldkonnad 1. Motiveeritud õppimine. 2. Interaktiivse õpikeskkonna arendamine. 3. Kooli väärtuste ja läbivate teemade rakendamise tõhustamine. 3.4 Avalik suhtlemine ja koostöö Toimuvad koolipere ühised tegevused (spordi- ja tervisepäevad, emad-isad koolitunnis, kooli jm tähtpäevadega seotud üritused, heategevuslik jõuluturg, Teeme ära koristustalgud jne). Heategevusliku jõuluturu tuludest toetame projekti Märka ja aita ning Vähihaigete laste fondi. Kool on Tallinna Loomaaias vaderiks kahele surikaadile. Kivimäe kooli laulus on sõnad Kivimäe kool, me mesipuu Koostöös kooli sihtasutuse ja mesindusseltsiga on alates aastast kooli meeneks mesi. Koostöö teiste organisatsioonidega: poiste tööõpetuse tunnid toimuvad Nõmme Põhikoolis, kehalise kasvatuse tunnid Nõmme spordikeskuses, Hiiu staadionil või Sõbra Spordihallis. Sisukas on koostöö kooli sotsiaalpedagoogi, Nõmme LOV lastekaitse töötajate ja noorsoo politseiga riskikäitumise ennetustöö küsimustes. Toimuvad muuseumitunnid Tallinna Linnamuuseumi filiaalides ja õppekava toetav loodusõpe Tallinna Loomaaias ning Tallinna Botaanikaaias, osaleme KIK projektides. Koostöö Tallinna Ülikooli ning Muusika-ja Teatriakadeemiaga üliõpilaste praktika läbiviimisel, ühised kontserdid meeskoori ja rahvatantsijatega. Meie õpetajad on aastaid osalenud SA Innove Riikliku Õppekava töörühmades. Tihe on olnud koostöö ka Rajaleidjaga lõpuklassi õpilaste karjäärinõustamisel.

7 - 7 - Vilistlased on andnud meeleolukaid tunde ja olnud abiks kooliga seotud tähtpäevade korraldamisel. Koostöös logopeediga, kes on HEV õpilase õppe koordinaator, võetakse vastu otsuseid erivajadustega õpilaste suhtes. Probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks korraldatakse klassijuhatajate ja lastevanematega klassi ümarlaudu. Õpetajate ja õpilasesinduse ettepanekuid arvestatakse otsuste tegemisel ja koolielu korraldamisel. Kaasatud on klassijuhatajad, ringijuhid ja nõuandva organina hoolekogu. Infovahetus toimub eelkõige vahetu suhtlemise kaudu. Kasutusel on ka järgmised info edastamise võimalused: - sisenet ja serverikaustad, õpetajate list, - E-kooli keskkond, kooli igakevadine Majaleht (alustatud 1990), mille numbritest oleme kokku pannud Kivimäe kooli kroonika, - juubelikogumiku e almanahhi koostamine ja väljaandmine iga viie aasta tagant, - kooli kodulehekülg, Nõmme Sõnumid, Õpetajate Leht. Parendusvaldkonnad 1. Lastevanemate nõustamine ja koolitus. 2. Projektides osalemine. 3. Huvigruppide suurem kaasamine. 3.5 Ressursside juhtimine Eelarve arutatakse juhtkonnaga läbi, projekt kooskõlastatakse hoolekoguga. Eelarve alusel kavandatakse inventari ja õppevahendite ostmine, omatulu on kasutatud sanitaarremondiks. Kooli eelarveliste vahendite kasutamine on olnud säästlik. Õpi- ja töökeskkonna kaasajastamine oleneb kooli eelarvest. Peamisteks kriteeriumiteks on ohutus ja vastavus kaasaja nõuetele. Omatulusid kasutatakse õpikeskkonna parendamiseks, lisavahendeid taotletakse erinevate projektide kaudu (taotlused Eesti Kooriühingule, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile, HITSAle jm). Kooli sihtasutus toetab tähtpäevadega seotud ürituste korraldamist. Õpi-ja töökeskkonna hetkeseis: igasuvise sanitaarremondi tulemusena oleme suutnud õpikeskkonna korras hoida. Täiemahuliseks ehitustegevuseks puuduvad eelarvevahendid. Puuduvad individuaalõppe-ja tugispetsialistide kabinetid, spordikompleks ja poiste tööõpetuse kabinetid. Klassikomplekte on 17, aga klassiruume on 13, millest tulenevalt alustavad 1. ja 2. klassid õppetööd siis, kui I vahetusest klassiruumid vabanevad. Parendusvaldkonnad 1. Õpi- ja töökeskkonna kaasajastamine. 2. Täiendavate võimaluste leidmine ruumipuuduse leevendamiseks.

8 Kooli arengu põhisuunad ja eesmärgid Põhisuunad ja parendusvaldkonnad 4.1 Eestvedamine ja juhtimine Kivimäe kooli missioon ja väärtused väljenduvad kõikides tegevustes. Kooli töötajad on kaasatud otsustusja vastutusprotsessidesse. 4.2 Personalijuhtimine Kivimäe koolis töötavad oma valdkonnas professionaalsed, õpilaste arengut toetavad ja motiveeritud õpetajad. 4.3 Õppe-ja kasvatustegevus Kivimäe kooli õpilastel on tingimused hea põhihariduse omandamiseks. Kooli lõpetajatele antakse kaasa üldtunnustatud eetilised tõekspidamised ja kool toetab iga õpilase arengut kaasavast haridusest lähtuvalt. 4.4 Avalik suhtlemine ja koostöö Kivimäe koolipere aktiivne koostöö toetab kooli arengut, huvigrupid on kaasatud õppe-ja kasvatusprotsessi ning kooli mainekujundus meedias on süsteemne. 4.5 Ressursside juhtimine Kivimäe koolis on muutunud õpikäsitusest lähtuv ning õpilase arengut toetav õpi-ja töökeskkond. Eesmärgid 1. Sisehindamistulemused on arvesse võetud kõikides valdkondades. 2. Kõik koolipere liikmed teavad meie põhiväärtusi. 3. Väärtuskasvatusega tegeletakse kõikides ainetundides ja tunnivälistes tegevustes. 1. Õpetajate kvalifikatsiooninõuded on täidetud. 2. Sise-ja individuaalkoolitused arvestavad õpetajate ainealaseid ja personaalseid vajadusi. 3. Õpetajate digipädevuste arendamine on esmatähtis. 1. Õppetöö metoodika on kaasaegne ja huvitav, IT lahendused klassides leiavad igakülgset kasutust. 2. Õpitulemused on kõrgemal vabariigi keskmisest. 3. Erivajadustega õpilaste õpijõudlust toetav õppetegevus (sh töö tugevamatega) on hästitoimiv ja tulemuslik. 1. Huvigruppide suurem kaasamine ülekoolilistesse traditsioonilistesse ettevõtmistesse. 2. Õppija arengut toetavate väljundite avardamine, projektide osakaalu suurendamine. 3. Meediakanalite kasutamine toetab kooli head mainet, on informatiivne, samas andmekaitse jm seadusi arvestav. 1. Kooli tehnilised ja ruumilised probleemid lahenevad ja optimaalne õpilaskohtade arv ning kaasaegne õpikeskkond on tagatud. Õueala on korras, koolil on õuesõppe klass. 2. Kaasaja nõuetele mittevastav koolimööbel on välja vahetatud. 3. Raamatukogu kataloogisüsteem on uuendatud, tagatud on võimalus kasutada digiõpikuid.

9 Arengukava uuendamine Tallinna Kivimäe Põhikooli arengukava on koostatud viieks aastaks. Arengukava kuulub muutmisele seoses - muudatustega haridusalastes seadustes ja riiklikus õppekavas, - kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega, - kooli sisehindamisel selgunud parendustegevustega, - arengukava tähtaja möödumisega. Arengukava läbivaatamine, analüüs ja kokkuvõtete tegemine toimub üks kord aastas. Kooli arengukava tegevuskava muudatusettepanekuid võivad esitada kõik õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu liikmed. Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor kooli õppenõukogu ja hoolekoguga ning seejärel kinnitab. Järgneva perioodi arengukava koostamine toimub poole aasta jooksul enne eelneva kehtivuse lõppu. Kooli arengukava kooskõlastatakse õppenõukogu, hoolekogu, õpilasesinduse ja Nõmme Linnaosa Valitsusega ning seejärel kinnitatakse seadusega ettenähtud korras Tallinna Haridusameti poolt.

10 Tegevuskava Eestvedamine ja juhtimine Tugevused: juhtimine on eesmärgipärane, koostööd toetav ja innustav arvestatakse koolipere soove koolil on hea maine Parendusvaldkonnad: 1. Õpilaste ja õpetajate suurem kaasamine otsustusprotsessidesse ja väärtuskasvatusse 2. Õpilasesinduse aktiveerimine Eesmärk Sisehindamistulemused on arvesse võetud kõikides valdkondades Sisehindamiskorra kaasajastamine 2019 juhtkond Sisehindamise läbiviimine, tulemuste rakendamine parendustegevuses juhtkond Sisehindamise koondaruande koostamine juhtkond Eesmärk Kõik koolipere liikmed teavad kooli põhiväärtusi Kaasava juhtimise arendamine direktor Kooli töökorralduslike dokumentide uuendamine juhtkond Vilistlaste kaasamine direktor Regulaarne rahuloluküsitluste korraldamine infojuht, direktor Toimiv koostööplaan lastevanematega 2019 hoolekogu, klassijuhatajad Eesmärk Väärtuskasvatusega tegeletakse kõikides ainetundides ja tunnivälistes tegevustes Õpilasesinduse aktiveerimine ja kaasamine väärtuskasvatusse pidev huvijuht, juhtkond Ühiste väärtuste visualiseerimine (stendid, koduleht jm) huvijuht, infojuht Väärtuskasvatuskoolituste korraldamine 1 x õppeaastas juhtkond Põhiväärtuste selgitamine, tegevustes neile tuginemine pidev juhtkond, klassijuhatajad 6.2 Personalijuhtimine Tugevused: töötajaid motiveeriv tunnustamissüsteem head tööalased suhted, paindlik tööaeg, koolitussoovide arvestamine noorte õpetajate olemasolu (keskmine vanus 46 a)

11 Parendusvaldkonnad: 1. Õpetajate IT-alaste pädevuste arendamine. 2. Personali omavahelise koostöö parendamine. Õpetajalt õpetajale õppimine. Eesmärk Õpetajate kvalifikatsiooninõuded on täidetud Individuaalvestluse läbiviimine kõikide töötajatega 1 x õppeaastas direktor Koolitusplaani koostamine ja tulemuslikkuse tagasiside 1x õppeaastas juhtkond Töötajate töötasujuhendi uuendamine juhtkond Noorte õpetajate juhendamissüsteemi korrigeerimine 1 x õppeaastas juhtkond Eesmärk Sise-ja individuaalkoolitused arvestavad õpetajate ainealaseid ja personaalseid vajadusi Meeskonnakoolitused MÕKst lähtuvalt 2x õppeaastas direktor Ainealastele individuaalkoolitustele suunamine tulenevalt sisehindamisest õppealajuhataja Noorte õpetajate juhendajate koolitamine direktor Õpetajalt õpetajale koolituskogemuste jagamine peale koolitust aineõpetajad, õppealajuhataja Eesmärk Õpetajate digipädevuste arendamine on esmatähtis Õpetajate IT- alane regulaarne koolitamine 1x trimestris direktor, infojuht Infokanalite kaasajastamine infojuht E-õppe keskkondade arendamine infojuht 6.3 Õppe-ja kasvatustegevus Tugevused: õppeedukuse kvaliteet on stabiilne õpilaste edukas osalemine ainevõistlustel ja olümpiaadidel õpilaste loovtööde teemade mitmekesisus ja kvaliteetne teostus õpilaste erivajaduste ja individuaalsuse arvestamine ainetunnid väljaspool klassiruumi, õuesõpe, aktiivõppepäevad konfliktide ennetamine, kohene tegelemine probleemidega Parendusvaldkonnad: 1. Motiveeritud õppimine. 2. Interaktiivse õpikeskkonna arendamine. 3. Kooli väärtuste ja läbivate teemade rakendamise tõhustamine.

12 Eesmärk Õppetöö metoodika on kaasaegne ja huvitav, IT lahendused klassides leiavad igakülgset kasutust Aktiivõppepäevade korraldamine, ainetevahelise lõimingu parendamine aineõpetajad, huvijuht Lastevanemate kaasamine Tagasi kooli tundidesse 2 x õppeaastas klassijuhatajad Digitehnoloogia laialdasem kasutuselevõtmine 2020 infojuht, IT tugiisik E-õppe võimaluste kasutamine vajadusel infojuht, IT tugiisik Eesmärk Õpitulemused on kõrgemal vabariigi keskmisest Õppija arengu ja õppeprotsessi analüüsimine aineõpetajad, tugispetsialistid Õpiabi süsteemi analüüsimine ja korrigeerimine aineõpetajad, õppealajuhataja Aineringide soovide väljaselgitamine ja töö korraldamine direktor, huvijuht Õpilaste tunnustussüsteemi täiendamine juhtkond, õpetajad Eesmärk Erivajadustega õpilaste õpijõudlust toetav õppetegevus (töö tugevamatega sh) on hästitoimiv ja tulemuslik Tugisüsteemide tulemuslikkuse hindamine 1 x trimestris tugispetsialistid, aineõpetajad Tugiplaani, IAK või IÕK koostamine vajajatele vajadusel tugispetsialistid, aineõpetajad Ainehuviringide osakaalu suurendamine 2020 aineõpetajad Kooli hindamisjuhendi uuendamine, kujundav hindamine loovainetes aineõpetajad, juhtkond 6.4 Avalik suhtlemine ja koostöö Tugevused: lapsevanemad ja vilistlased on kaasatud, koostöö hoolekoguga ja piirkonna koolidega õpilasesinduse tegevus ülekooliliste ürituste korraldamisel kooli traditsioonid, hea maine Parendusvaldkonnad: 1. Lastevanemate nõustamine ja koolitus. 2. Projektides osalemine. 3. Huvigruppide suurem kaasamine. Eesmärk Huvigruppide suurem kaasamine ülekoolilistesse ja traditsioonilistesse ettevõtmistesse Õpilaste, vanemate ja õpetajate ootuste väljaselgitamine 1 x õppeaastas direktor Lastevanemate ja vilistlaste kaasamine ürituste korraldamisse vajadusel direktor, huvijuht Kogukondlike ürituste toetamine vajadusel direktor Tõhusam koostöö Nõmme koolide jt asutustega huvijuht, direktor

13 Eesmärk Õppija arengut toetavate väljundite avardamine, projektide osakaalu suurendamine Osalemine piirkondlikes haridusprojektides taotluspõhine huvijuht, klassijuhatajad Õpetajate ja õpilaste osalemine rahvusvahelistes projektides taotluspõhine direktor, huvijuht Eesmärk Meediakanalite kasutamine toetab kooli head mainet, on informatiivne, smas andmekaitse jm seadusi arvestav Kooli kodulehekülje visuaali uuendamine 2020 infojuht, õppealajuhataja Operatiivne info edastamine kooli elektrooniliste infotahvlite kaudu pidev IT tugiisik, direktor Kooli tegevust kajastatakse Nõmme Sõnumites ja mujal meedias peale sündmust huvijuht 6.5 Ressursside juhtimine Tugevused: ressursside juhtimine on säästlik vajalikud õppe- ja IT vahendid on olemas koostöö kooli sihtasutusega, projektides osalemine füüsilise õpikeskkonna korrashoid kooli hoovi võimaluste mitmekülgne kasutamine Parendusvaldkonnad: 1. Õpi- ja töökeskkonna kaasajastamie. 2. Täiendavate võimaluste leidmine ruumipuuduse leevendamiseks. Eesmärk Kooli tehnilised ja ruumilised probleemid lahenevad ja optimaalne õpilaskohtade arv ning kaasaegne õpikeskkond on tagatud Õueala on korras, koolil on õuesõppe klass. Suure maja esise ja lipuväljaku katmine kiviparketiga investeeringute olemasolu korral juhtkond, hoolekogu Koostöö lähedal asuvate spordirajatiste valdajatega vajaduspõhine juhtkond Õuesõppe klassi projekteerimine koostöös Nõmme LOV-ga 2019 projekt juhtkond Õuesõppe klassi väljaehitamine investeeringute olemasolu korral Jalgrattaparkla laiendamine 2019 juhtkond Spordi-ja mänguväljaku uuendamine investeeringute olemasolu korral Tervikremont, väikese maja ümberehitus investeeringute olemasolu korral Eesmärk Kaasaja nõuetele mittevastav koolimööbel on välja vahetatud (eelarvevahendite olemasolu korral) Koolilauade jm inventari väljavahetamine väikeses majas 2019 direktor, majandusjuhataja Koolilauade ja toolide väljavahetamine suures majas 2020 direktor, majandusjuhataja

14 Eesmärk Raamatukogu kataloogisüsteem on uuendatud, tagatud on võimalus kasutada digiõpikuid Üleminek raamatukogu haldusteenusele RIKS 2019 raamatukoguhoidja Kooli wifi -võrgu arendamine, katvuse parendamine infojuht, raamatukoguhoidja E-õpe ja digiõpikute kasutamise võimalus on tagatud 2020 infojuht, raamatukoguhoidja Eesmärgid tulenevad sisehindamise käigus läbiviidud hetkeolukorra analüüsi tulemustest ja on reaalselt saavutatavad uue arenguperioodi jooksul. Tegevused on kooskõlas arengukava põhisuundadega ja tuginevad eesmärkidele. Vastutavad isikud tagavad erinevate huvigruppide kaasamise kaudu üldeesmärkide saavutamise. Ressursid: juhtimisalase, õppe-, kasvatustöö ja personali arendustegevuse rahalised vahendid leitakse kooli eelarvest. Kooli tähtpäevadega seotud ühisettevõtmisi toetavad Tallinna Kivimäe Põhikooli SA ja vilistlased. Õppekavavälise tegevuse toetamiseks kirjutatakse erinevaid projekte ja taotlusi. Ressursside leidmine koolihoonete remondiks ja territooriumi korrashoiuks toimub läbirääkimiste teel Tallinna Haridusameti (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 24 "Tallinna linna aasta eelarve" lisa 4) ja Nõmme Linnaosa Valitsusega.

15 - 15 -

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Lisa Paide Linnavalitsuse korraldusele nr Paide Muusikakooli arengukava aastateks

Lisa Paide Linnavalitsuse korraldusele nr Paide Muusikakooli arengukava aastateks Lisa Paide Linnavalitsuse 06.02.2017 korraldusele nr Paide Muusikakooli arengukava aastateks Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 II Missioon ja visioon... 6 III Eesmärgid aastateks... 7 IV Eesmärkide

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL Karjääriteenuste korraldus üldhariduskoolis Tugimaterjal Tallinn 2014 SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus Tugimaterjal on koostatud SA Innove poolt riikliku programmi Karjääriteenuste

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA

PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2009-2012 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 VISIOON... 3 MISSIOON... 3 MOTO... 3 KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED... 4 OLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS... 4 ÜLDANDMED... 4 AJALUGU... 4 PEDAGOOGILINE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko Järveküla Kooli arengukava 2018-2021 Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamise protsessi kaasati koolipere, lapsevanemad,

Rohkem

П Р О Е К Т

П Р О Е К Т KOHTLA-JÄRVE JÄRVE VENE GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA ÕPPEAASTATEKS 2010-2013 Kohtla-Järve SISU 1.SISSEJUHATUS 1.1 Arengukava eesmärk 3 2. ÜLDANDMED 2.1. Gümnaasiumi üldandmed 2.2. Missioon 2.3. Väärtused 2.4.

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2015 2017 SISUKORD: 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 4 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 5 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 13 4. ASUTUSE SWOT ANALÜÜS... 14 6. TALLINNA

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja:

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja: Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl 17.30 Koosoleku lõpp kl 19.40 Koosoleku juhataja: Vahur Vingisaar Protokollija: Aino Viinapuu Osalesid

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem