DCM2068_12 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "DCM2068_12 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend

2 Sisukord 1. Oluline Teie mikrosüsteem...4 Tutvustus...4 Mis kuulub varustusse?...4 Ülevaade peaseadmest...5 Ülevaade kaugjuhtimispuldist Alustamine...7 Paigaldamine...7 FM antenni ühendamine...7 Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine...7 Vooluvõrku ühendamine...7 FM-raadiojaamade automaatne salvestamine..8 Kellaaja seadistamine...8 Sisselülitamine Teised funktsioonid...13 Äratustaimeri seadistamine...13 Unetaimeri seadistamine...13 Välise heliseadme kuulamine...13 Muusika kuulamine kõrvaklappidega Seadme informatsioon...14 Tehnilised andmed...14 Informatsioon USB taasesitamise kohta...14 Toetatud MP3 plaatide formaadid Probleemide lahendamine Teade Taasesitamine...9 Taasesitamine ipodist/iphone'ist/ipadist...9 Plaadi taasesitamine...9 Taasesitamine USB seadmelt...10 Taasesitamise juhtimine (CD/USB reþiimis)...10 Lugude programmeerimine...10 Helitugevuse reguleerimine...11 Erineva informatsiooni kuvamine Raadio kuulamine...11 Raadiojaama sagedusele häälestumine...11 Raadiojaamade automaatne salvestamine...11 Raadiojaamade manuaalne salvestamine...12 Eelsalvestatud raadiojaamade valimine...12 RDS informatsiooni kuvamine...12 Stereo/mono ülekande valimine

3 1. Oluline Hoiatus Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa. Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale. Ärge kunagi vaadake seadme sees olevasse laserkiirde. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest. Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada. Patareisid (patareide pakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte, nagu näiteks päikesevalgus, tuli või sarnane. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet: Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse. Ärge kasutage samaaegselt erinevaid patareisid (vana ja uus või süsinik ja leeliseline jne). Eemaldage patareid, kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul. Veenduge, et seadme ümber oleks ventilatsiooniks piisavalt palju ruumi. Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke. Ärge asetage seadme peale potentsiaalselt ohtlikke objekte (vedelikeanumaid, küünlaid). Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks. Kuulamisohutus Hoiatus Vältimaks võimalikke kuulmiskahjustusi, ärge kuulake muusikat pikaajaliselt väga kõrgel helitugevusel. Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel: Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul. Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb. Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ise kuule mis ümberringi toimub. Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Kõrvaklapid ja nende liigne helirõhk võivad põhjustada kuulmiskahjustusi. 3

4 2. Teie mikrosüsteem Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil Tutvustus Selle seadmega saate: nautida heli plaatidelt, USB seadmetelt, ipodist/iphone'st ja teistelt välistelt helikandjatelt; kuulata raadiojaamu. Teil on võimlik rikastada heli järgmiste heliefektidega: Digitaalne helikontroll (DSC, Digital Sound Control) Dünaamiline bassivõimendus (DBB, Dynamic Bass Boost) See seade toetab järgmiseid meediaformaate: Mis kuulub varustusse? Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad: Peaseade Kaugjuhtimispult (koos patareiga) Voolujuhe Kinnitused (2 tüüblit ja 2 kruvi) FM antenn Lühike kasutusjuhend Leht ohutuse ja teatega Seinale kinnitamise juhend Philipsiga ühendust võttes küsitakse teilt selle seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on mängija all. Kirjutage need numbrid siia: Mudeli number: Seerianumber: 4

5 ... Teie mikrosüsteem Ülevaade peaseadmest Ühendage USB infokandja. Kõrvaklappide pesa. Lülitab mikrosüsteemi sisse. Lülitab süsteemi ootereþiimi. 4. SOURCE Valib allika: CD, FM, USB, Dock (alus) või MP3 LINK. 5. / Valib eelmise või järgmise loo. Otsib loo või plaadi raames. Häälestub raadiojaamale. Muudab kellaaega. 6. OK/ Kinnitab valiku. Alustab või katkestab taasesituse. 7. MP3 LINK Ühendage väline heliseade. 8. Avab või sulgeb plaadisahtli. 9. VOLUME +/- Muudab helitugevust. 10. MENU/ Avab ipodi/iphone'i/ipadi menüü. Peatab taasesituse või kustutab programmi. 11. FM ANT Parandab FM signaali vastuvõtmist. 12. DC IN Ühendage voolujuhe. 13. Ekraanipaneel Kuvab informatsiooni. 14. Plaadisahtel 15. Alus ipodi/iphone'i/ipadi jaoks 5

6 ... Teie mikrosüsteem Ülevaade kaugjuhtimispuldist Lülitab mikrosüsteemi sisse. Lülitab süsteemi ootereþiimi. Avab või sulgeb plaadisahtli. 3. CD/MP3-LINK Valib allikaks CD või MP3 seadme. 4. / Valib salvestatud raadiojaama. Liigub eelmise/järgmise albumi juurde. Navigeerib ipodi/iphone'i/ipadi menüüs. 5. / Valib eelmise või järgmise loo. Otsib loo või plaadi raames. Häälestub raadiojaamale. Muudab kellaaega. 6. VOL +/- Muudab helitugevust. 7. MUTE Vaigistab või taastab heli. 8. REPEAT/ SHUFFLE Taasesitab ühte või kõiki lugusid korduvalt. Taasesitab käesoleva albumi kõiki lugusid korduvalt. Taasesitab lugusid juhuslikus järjekorras. 9. DBB/DSC Valib eelnevalt salvestatud heliseadistuse. Lülitab dünaamilise bassi rikastamise sisse või välja. 10. CLOCK Seadistab kellaaega. 11. SLEEP/TIMER Muudab unetaimerit või äratusalarmi. 12. PROG Programmeerib lugusid. Salvestab raadiojaamu. 13. RDS/DISPLAY RDS signaaliga FM-raadiojaamade korral: kuvab RDS informatsiooni. Kuvab aega ja taasesitamise informatsiooni. 14. Alustab või jätkab taasesitust. 15. MENU/ Avab ipodi/iphone'i/ipadi menüü. Peatab taasesituse või kustutab programmi. 16. OK Kinnitab valiku. 17. FM/USB Valib allikaks FM-raadio või USB seadme. 18. DOCK Valib allikaks ipodi/iphone'i/ipadi. 6

7 3. Alustamine Hoiatus Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi. Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras. Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine 1. Avage patareisahtel. 2. Sisestage üks AAA patarei õigete polaarsustega (+/-), nagu pildil näidatud. 3. Sulgege patareisahtel. Paigaldamine Teil on võimalik paigaldada oma süsteem tasasele pinnale või kinnitada see seinale. Seinale kinnitamine Vaadake kaasasolevat seinale kinnitamise juhendit. FM antenni ühendamine Nõuanne Signaali parimaks vastuvõtmiseks pikendage antenn täies ulatuses ning muutke selle asendit. Sisestage kaasasolev FM antenn peaseadme FM ANT pessa. Vooluvõrku ühendamine Ettevaatust Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha. Elektrilöögi saamise oht! Kui te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest. Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused. Seadme tüübiplaat asub seadme taga. Ühendage voolujuhe: süsteemi DC IN pessa. seinakontakti. 7

8 ... Alustamine FM-raadiojaamade automaatne salvestamine Kui süsteemi vooluvõrku ühendamisel ei ole seadmesse salvestatud ühtegi raadiojaama, siis süsteem pakub teile raadiojaamade otsimist ja kõigi leitud raadiojaamade automaatset salvestamist. 1. Ühendage süsteem vooluvõrku. Kuvatakse: [AUTO-INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL] (automaatseks otsimiseks vajutage nuppu; katkestamiseks nuppu). 2. Raadiojaamade otsimise alustamiseks vajutage nuppu. Süsteem salvestab piisava signaalitugevusega raadiojaamad automaatselt. Süsteem hakkab automaatselt mängima esimesena salvestatud raadiojaama. Nõuanne Salvestamise reþiimist lahkumiseks vajutage või nuppu. Kellaaja seadistamine 1. Vajutage ja hoidke kaks sekundit ootereþiimis kaugjuhtimispuldil all CLOCK nuppu. Ekraanil kuvatakse [SET CLOCK] (kellaja seadistamine). 2. Vajutage korduvalt / nuppu, et valida kas kellaaega sünkroniseeritakse RDS jaamadega. [RDS TIME SYNC[Y]]: kellaaeg sünkroniseeritakse RDS jaamadega automaatselt. [RDS TIME SYNB[N]]: kellaaja sünkroniseerimine deaktiveeritakse. 3. Kinnitamiseks vajutage CLOCK nuppu. Vilgub 12/24 tunniformaat. 4. Korrake samme 2-3, et seadistada tundide formaat ning tunni- ja minutinäit. Sisselülitamine Sünkroniseeritud kellaaja täpsus sõltub RDS jaamast, millega kellaaeg sünkroniseeritakse. Kui 90 sekundit ühtegi nuppu ei vajutata, siis süsteem väljub automaatselt kellaaja seadistamise reþiimist. Vajutage nuppu. Süsteem lülitub viimati valitud allikale. Nõuanne Mõne teise allika valimiseks vajutage korduvalt SOURCE nuppu või vastavaid allikanuppe kaugjuhtimispuldil. Ootereþiimi lülitamine Süsteemi ootereþiimi lülitamiseks vajutage nuppu. Ekraanil kuvatakse kella (kui see on seadistatud). 8

9 4. Taasesitamine Taasesitamine ipodist/iphone'ist/ ipadist Kui ipod/iphone on ühendatud mikrosüsteemiga, siis on teil võimalik kuulata muusikat seadme kõlaritest. Ühilduvad ipodid/iphone'id/ipadid Seadme alus toetab järgmiseid ipodi/iphone'i mudeleid: ipod touch (5. põlvkond) ipod nano (7. põlvkond) iphone 5 ipad 4 ipad mini ipodi/iphone'i/ipadi ühendamine Vajutage alusele, et see välja tuleks. Asetage ipod/iphone/ipad alusele. Taasesitamise katkestamiseks või jätkamiseks vajutage nuppu. Järgmise või eelmise loo juurde liikumiseks vajutage / nuppu. Kerimiseks taasesitamise ajal vajutage ja hoidke all / nuppu ning normaalse taasesitamise jätkamiseks laske nupp lahti. Eelnemise ipodi/iphone'i/ipadi menüü juurde naasmiseks vajutage MENU nuppu. Menüüs navigeerimiseks kasutage / nuppe. Oma valiku kinnitamiseks vajutage OK nuppu. ipodi/iphone'i/ipadi lahtiühendamine Tõmmake ipod/iphone/ipad aluse küljest lahti. ipodi/iphone'i/ipadi laadimine ipod/iphone/ipad alustab laadimist, kui süsteem on ühendatud vooluvõrku. Plaadi taasesitamine Vajutage nuppu, et avada plaadisahtel. Sisestage plaat, etikett üleval. Eemaldage enne ipad 4 või ipad mini ühendamist kaitsev ümbris. Taasesitamine ipodist/iphone'st/ipadist Veenduge, et ipod/iphone/ipad oleks korralikult ühendatud. 1. Vajutage seadmel korduvalt SOURCE nuppu või kaugjuhtimispuldil DOCK nuppu, et allikaks valida ipod/iphone/ipad. 2. Taasesitage lugusid ipodis/iphone'is/ipadis Vajutage nuppu, et plaadisahtel sulgeda. Plaadi allikaks valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil CD nuppu. Hetkeks vilgub [Reading] (lugemine) ning seejärel algab CD taasesitamine automaatselt. Vastasel juhul vajutage nuppu. 9

10 ... Taasesitamine Taasesitamine USB seadmelt 1. Veenduge, et USB seade sisaldab taasesitatavat muusikat. Sisestage USB seade pessa. OK REPEAT/ SHUFFLE Peatab taasesitamise. Kinnitab valiku. [ ]: Taasesitab antud lugu korduvalt. [ ALB ] (ainult MP3/WMA jaoks): Taasesitab kõiki lugusid antud albumis korduvalt. [ ALL]: Taasesitab kõiki lugusid korduvalt. [ ]: Taasesitab kõiki lugusid juhuslikus järjekorras. Tavalise taasesitamise taastamiseks vajutage REPEAT/SHUFFLE nuppu, kuni kordamise või juhuesituse ikoon kaob. 2. USB allikaks valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil USB nuppu. Taasesitamine algab automaatselt. Vastasel juhul vajutage nuppu. Taasesitamise juhtimine (CD/USB reþiimis) / Helifaili valimine. Taasesitamise ajal kerimiseks vajutage ja hoidke nuppu all ning seejärel laske normaalse taasesitamise jätkamiseks lahti. / MP3/WMA lugude puhul valib albumi või kausta. Lugude programmeerimine Te saate programmeerida kuni 20 lugu. 1. CD või USB reþiimis olles, vajutage nuppu, et taasesitamine peatada. 2. Vajutage nuppu PROG, et aktiveerida programmeerimise reþiim. Kuvatakse [PROG] (programmeerimine). 3. MP3/WMA lugude puhul kasutage albumi valimiseks / nuppe. 4. Loo valimiseks kasutage / nuppe ning seejärel vajutage PROG nuppu, et enda valik kinnitada. 5. Rohkemate lugude programmeerimiseks korrake samme Programmeeritud lugude taasesitamiseks vajutage nuppu. Taasesitamise ajal kuvatakse [PROG] (programmeerimine). Programmi kustutamiseks vajutage kaks korda nuppu. Alustab või katkestab taasesitamise. 10

11 ... Taasesitamine 5. Raadio kuulamine Helitugevuse reguleerimine Taasesitamise ajal on teil võimalik reguleerida helitugevust ning valida erinevaid heliefekte. Nupp VOL +/- MUTE DBB DSC Funktsioon Suurendab või vähendab helitugevust. Vaigistab või taastab heli. Dünaamilise bassirikastamise sisse või välja lülitamiseks hoidke seda nuppu all. Heliefektide valimiseks vajutage: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klassikaline) [FLAT] (tasane) Erineva informatsiooni kuvamine Kellaaja ja erineva informatsiooni kuvamiseks vajutage taasesitamise ajal korduvalt DISPLAY nuppu. Raadiojaama sagedusele häälestumine Nõuanne Asetage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugele. Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage ja reguleerige antenni asendit. 1. Vajutage FM nuppu, et valida FM-raadio reþiim. 2. Vajutage ja hoidke kolm sekundit all või nuppu. Kuvatakse [SEARCH] (otsimine) Süsteem häälestub automaatselt tugevaima signaaliga raadiojaamale. 3. Teistele raadiojaamadele häälestumiseks korrake sammu 2. Nõrga signaaliga raadiojaamadele häälestumiseks: vajutage korduvalt nupule /, kuni leiate parima signaali. Raadiojaamade automaatne salvestamine Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama (FM). Vajutage ja hoidke raadioreþiimis vähemalt 3 sekundit all PROG nuppu Kuvatakse [AUTO] (automaatne otsing) Kõik raadiojaamad salvestatakse ning esimesena salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt esitama. 11

12 ... Raadio kuulamine Raadiojaamade manuaalne salvestamine Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama (FM) Häälestuge raadiojaamale. Vajutage nuppu PROG, et aktiveerida salvestamise reþiim. Kuvatakse [PROG] (salvestamine). 3. Vajutage korduvalt nuppe või, et määrata raadiojaamale number Vajutage kinnitamiseks nuppu PROG. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme 1-4. Stereo/mono ülekande valimine Mono- ja stereoülekande vahel valimiseks vajutage FM-raadio reþiimis OK nuppu. Nõuanne Salvestatud raadiojaama kustutamiseks salvestage uus raadiojaam vana raadiojaama peale. Eelsalvestatud raadiojaamade valimine Raadioreþiimil olles vajutage nuppu või, et valida eelsalvestatud raadiojaam. RDS informatsiooni kuvamine Raadioreþiimis on vaikimisi valitud stereoülekanne. Nõrga signaaliga kanalite vastuvõtu parandamiseks lülituge mono-helile. RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM-raadiojaamadel kuvada lisainformatsiooni. 1. Häälestuge RDS funktsiooniga raadiojaamale. 2. Vajutage korduvalt nupule RDS/DISPLAY, et vahetada informatsiooni (kui saadaval): Raadiokanali nimi Programmi tüüp (nt. [NEWS] (uudised), [SPORT] (sport), [POP M] (poppmuusika)...) Raadiotekst Kellaaeg 12

13 6. Teised funktsioonid Äratustaimeri seadistamine Veenduge, et teie seadistatud kellaaega oleks õige. Nõuanne Kui allikaks on valitud CD/USB/DOCK, kuid ühtegi plaati ei ole sisestatud või ühtegi USB/iPodi/iPhone'i/iPadi ei ole ühendatud, siis lülitub seade automaatselt raadioreþiimile. 1. Vajutage ja hoidke ootereþiimis all nuppu TIMER, kuni ekraanil kuvatakse [SET TIMER] (seadista taimer). Ekraanile kuvatakse [SELECT SOURCE] (valige allikas). 2. Plaadi, FM-raadio, ipodi/iphone'i/ipadi või USB valimiseks äratuskellahelina allikaks vajutage korduvalt SOURCE nuppu või kaugjuhtimispuldil vastavat nuppu. 3. Vajutage nuppu TIMER, et kinnitada oma valik. Tunninäit hakkab vilkuma. 4. Tunninäidu muutmiseks kasutage ja nuppe. 5. Vajutage nuppu TIMER, et kinnitada oma valik. Minutinäit hakkab vilkuma. 6. Minutinäidu ja äratuse helitugevuse seadistamiseks korrake samme 4-5. Nõuanne Kui ühtegi nuppu ei vajutata 90 sekundi jooksul, siis väljub süsteem automaatselt äratuse seadistamise reþiimist. Kui äratuse allikana on valitud ipodi/iphone'i/ipadi esitusloend ja te olete itunesis loonud esitusloendi nimega PHILIPS, siis valitakse äratuse helinaks juhuslik lugu sellest esitusloendist. Kui ipodis/iphone'is/ipadis ei ole PHILIPS nimelist esitusloendit, või selles ei ole mitte ühtegi taasesitatavat helifaili, siis kasutatakse äratuse helinana ipodis/iphone'is/ipadis viimasena kuulatud lugu. Unetaimeri seadistamine Veenduge, et teie seadistatud kellaaega oleks õige. Kui süsteem töötab, siis vajutage korduvalt SLEEP nuppu, et valida unetaimeri ajaperiood (minutites). Kui unetaimer on aktiveeritud, siis kuvatakse. Unetaimeri deaktiveerimiseks: Vajutage korduvalt SLEEP nuppu, kuniks kuvatakse [OFF] (välja lülitatud). Välise heliseadme kuulamine Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist heliseadet (näiteks MP3-mängijat). 1. Ühendage MP3 link kaabel: süsteemi MP3-LINK pessa. välise heliseadme kõrvaklappide pessa. 2. MP3 linki allikaks valimiseks vajutage korduvalt CD/MP3-LINK nuppu. 3. Alustage taasesitust oma välisel heliseadmel (vaadake seadme kasutusjuhendit). Muusika kuulamine kõrvaklappidega Ühendage kõrvaklapid süsteem pessa. Äratustaimeri aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks Vajutage ootereþiimis korduvalt TIMER nuppu. Kui taimer on aktiveeritud, siis kuvatakse. 13

14 7. Seadme informatsioon Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda. Üldine informatsioon Vooluvõimsus...Mudel: AS AE300; Sisend: V~, 50/60 Hz, 1.2 A; Väljund: 12V 3 A Tehnilised andmed Võimendi Väljundi võimsus...2 x 10 W Sagedusvahemik Hz, -3dB Signaali ja müra suhe...> 57 dba Kogu harmooniline moonutus...< 1 % Helisisend mv RMS Plaat Laseritüüp...pooljuht Plaadi diameeter...12 cm /8cm Toetatud plaadiformaadid...cd-da, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD Kogu harmooniline moonutu s...<1% Sageduse vastuvõtt Hz, -3dB Signaali ja müra suhe...> 57 dba Raadio (FM) Sagedusvahemik...87,5 108 MHz Kanalisamm...50 KHz Tundlikkus - Mono, 26 db müra ja signaali suhe...< 22 dbf - Stereo, 46 db müra ja signaali suhe...< 43 dbf Voolutarbivus tööreþiimis...25 W Voolutarbivus ootereþiimis...< 1 W Mõõtmed Peaseade (LxKxS) x 235 x 98 mm Kaal Peaseade...2,2 kg Informatsioon USB taasesitamise kohta Ühilduvad USB seadmed: USB mälupulk (USB 1.1) USB mängijad (USB 1.1) mälukaardid (vajavad lisaks kaardilugejat, mis töötaks selle seadmega) Toetatud formaadid: USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti) MP3 bitimäär (andmemäär): Kb/s ja varieeruv bitimäär WMA v9 või varasem Juurkaustadena kuni 8 taset Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99 Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999 ID3 tag v2.0 või uuem Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 16 baiti) Kogu harmooniline moonutus...< 3 % Signaali ja müra suhe...> 50 dba 14

15 ... Seadme informatsioon 8. Probleemide lahendamine Formaadid, mida ei toetata: Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata. Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on.dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata. AAC, WAV, PCM helifailid DRM kaitsega WMA failid (.wav,.m4a,.m4p,.mp4,.aac) WMA failid Lossless formaadis Toetatud MP3 plaatide formaadid ISO9660, Joliet Maksimaalne pealkirjade arv: 999 (olenevalt faili nime pikkusest) Maksimaalne albumite arv: 99 Toetatud valimimäära sagedused: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Toetatud bitimäärad: 32~320 (kb/s), varieeruv bitimäär Hoiatus Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ( Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit. Puudub vool Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga. Veenduge, et vooluringis on elekter olemas. Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkereþiimi, kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut. Heli puudub või heli on moonutatud Reguleerige helitugevust. Eemaldage seadme küljest kõrvaklapid. Seade ei reageeri Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi. Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkereþiimi, kui 15 minuti jooksul peale taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut. Kaugjuhtimispult ei tööta Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas. Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel. Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked +/-). Asendage patareid uutega. Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile 15

16 ... Probleemide lahendamine Plaati ei tuvastata Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada USB seadet ei toetata Raadiovastuvõtt on halb Taimer ei tööta Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud Sisestage plaat. Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool. Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub. Asendage või puhastage plaat. Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati. USB seadmel olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga. Nende failide formaate ei toetata. See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet. Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale. Tõmmake antenn täielikult välja. Seadistage kellaaeg õigesti. Lülitage taimer sisse. Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti. 9. Teade Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet. See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. 16

17 ... Teade Keskkonnaalane informatsioon Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast). Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju. Sellel seadmel on järgmine märgistus: Olge vastutustundlik Austage autoriõiguseid Loata koopiate tegemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada. Seadme tüübiplaat asub seadme taga. ESIMESE KLASSI LASERTOODE See on teise klassi aparaat kahekordse isolatsiooniga ning ilma maanduseta. "Made for ipod", "Made for iphone" ja Made for ipad tähendavad, et see elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma ipodiga, iphone'iga või ipadiga ja on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle seadme kasutamine koos ipodi, iphone'i või ipadiga võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist. ipod ja iphone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistest riikides. ipad on Apple Inc. kaubamärk. 17

18 ed 18

19 Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. 19

20 Külastage Philipsit internetis:

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

SA4TP408KF_12 estonian.cdr

SA4TP408KF_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome GoGEAR SA4TP404 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem