HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HTS7500_7520_7540 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil HTS HTS HTS Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud

3 JPEG... TÄHTSAMAD TERMINID Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG või JPEG' järgi. LAN (Local Area Network) Grupp ühendatud seadmeid ettevõttes, koolis võikodus. Tähistab ühte võrku kuuluvaid seadmeid. Lokaalne vahemälu Seda mälu ala kasutatakse DB-Live kaudu allalaaditud materjali salvestamiseks. MP3 Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat. PBC Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut. WMA Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi WMA. SISUKORD Oluline informatsioon...4 Ohutusinfo ja teated...4 Informatsioon kaubamärkide kohta...5 Hooldus...6 Teie kodukinosüsteem...7 Funktsioonide ülevaade...7 Seadme ülevaade Ühendused...11 Sobiva asukoha leidmine seadmele...11 Videokaablite ühendamine...11 Kõlarikaablite ühendamine kõlaritega...13 Kõlarite ühendamine aluse külge...13 Kõlarite ja subwooferi ühendamine...14 Raadioantenni ühendamine...15 Helikaablite / lisaseadmete ühendamine...15 LAN ühendamine...18 Voolujuhtme ühendamine Alustamine...19 Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti...19 Sobiva kanali leidmine...19 Peamenüü kasutamine...20 Menüükeele valimine...20 Võrgu seadistamine...20 Philips EasyLink funktsiooni kasutamine Taasesitamine...23 Plaatide taasesitamine...23 Video taasesitamine...24 Muusika taasesitamine...28 Pildifailide taasesitamine...28 Taasesitamine USB lisaseadmelt...29 Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt...30 Raadio Helifunktsioonide seadistamine...32 Helitugevuse reguleerimine...32 Bassi- / sopranhelide reguleerimine...32 Ruumheliseadete muutmine...32 Eelseadistatud heliefektide valimine Seadete reguleerimine...33 Video seadistamine...33 Heli seadistamine...34 Eelistuste seadistamine...35 EasyLink funktsiooni seadistamine...37 Lisafunktsioonide seadistamine Tarkvara uuendamine...40 Tarkvara uuendamine võrgu kaudu...40 Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu Toote tehnilised andmed Probleemide lahendamine Tähtsamad terminid

4 OLULINE INFORMATSIOON 1 TÄHTSAMAD TERMINID Ohutusinfo ja teated kopeerimiskaitse kohta AVCHD Dolby Digital Hoiatus! Ülekuumenemise oht. Ärge paigaldage seadet kinnisesse riiulisse või kappi. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm (4 tolli) ventilatsiooniruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kataks seadme ventilatsiooniavasid. Ärge asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või küttekollete vahetusse lähedusse, samuti otsese päikesevalguse kätte. Kasutage seda kodukinosüsteemi ainult sisetingimustes. Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid. Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale. Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal. Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla. Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega. See seade vastab Euroopa Ühenduse See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EN /108/EN. OLGE VASTUTUSTUNDLIK! AUSTAGE AUTORIÕIGUSI! Ebaseaduslike koopiate tegemine kopeerimise vastu kaitstud materjalist (kaasaarvatud arvutimängud, failid, video- ja helisalvestused) võib olla autoriõiguste rikkumine ning kriminaalkorras karistatav kuritegu. Seda seadet ei tohi nendel eesmärkidel kasutada. Macrovisioni märkused autoriõiguste kohta Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud. AVCHD on uus formaat (standard) kõrgeralduslike videokaamerate jaoks, mida saab kasutada kõrgresolutsiooniliste HD piltide salvestamiseks ja taasesitamiseks. BD-J Mõned BD-Video plaadid sisaldava Java rakendusi, mida kutsutakse nimega BD-J. Tänu nendele rakendustele on teil võimalik nautida erinevaid interaktiivseid funktsioone lisaks harilikule video taasesitamisele. 'Blu-ray' disks (BD) Blu-ray plaat on järgmise põlvkonna optiline videoplaat, millele on võimalik salvestada viis korda rohkem videomaterjali kui harilikule DVD plaadile. Suur maht võimaldab plaadile salvestada kõrgeralduslikku videot, multikanalilist ruumheli, interaktiivseid menüüsid jne. BONUSVIEW See on BD-Video (profiil Final Standard või 1) funktsioon, mis toetab interaktiivset sisu, mis on plaadile salvestatud (näiteks funktsioon pilt pildis). See tähendab, et samal ajal on võimalik taasesitada nii peamist videot kui ka lisavideot pisikeses kõrvalaknas. DivX Video DivX on digitaalne videoformaat, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX sertifitseeritud seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati. DivX Video-On-Demand Te peate selle DivX Certifi ed seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-on-demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com ning selle abil sealt videofaile soetada. Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer). Dolby Pro Logic IIx Edasijõudnud maatriks-tehnoloogia, mis eraldab kahekanalilise või 5.1-kanalilise ruumheli 7.1- kanaliliseks heliks, mis tagab ruumhelielamuse. Dolby TrueHD Dolby TrueHD on väga kõrge kvaliteediga heliformaat, mis tagab stuudiokvaliteediga heli DTS Digital Theatre Systems. Ruumhelisüsteem, mida kasutatakse 5.1-kanalilise digitaalse heli edastamiseks tarbeelektroonikas ning tarkvaras. Selle arendajaks ei ole Dolby Digital. DTS-HD DTS-HD on kõrgekvaliteetne heliformaat, mida kasutatakse kinodes. Varasemad DTS Digital ruumheliseadmed taasesitavad DTS-HD heliformaati DTS digitaalse ruumhelina. BD video toetab kuni 7.1-kanalilist väljundit. HDCP (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse). See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist). HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti. HDMI-l on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga. Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamiseta toob kaasa video ja audio väljundi puudumise. 4 45

5 ... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE... OLULINE INFORMATSIOON Taasesitamine Plaati ei ole võimalik taasesitada Veenduge, et plaat on mõeldud selle seadmega taasesitamiseks. Lugege lähemalt peatükist Toote tehnilised andmed. Veenduge, et DVD või BD plaadi piirkonnakood sobib teie mängijale. Veenduge, et sisestatud DVD±RW või DVD±R plaat on lõpetatud. Puhastage plaat. USB mälupulga sisu ei ole loetav Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) USB mälupulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega. Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS). Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada. BD-Live funktsioonidele ei ole võimalik ligi pääseda Vana seadme ning vanade patareide hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. ed kaubamärkide kohta HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt. Andmefaile (JPEG, MP3, WMA) ei ole võimalik taasesitada ega kuvada DivX filmide esitamine ei ole võimalik Veenduge, et andmefailid salvestati UDF, ISO9660 või JOLIET formaadis. Veenduge, et JPEG faililaiend oleks kujul.jpg,.jpg,.jpeg või.jpeg. Veenduge, et MP3/WMA faililaiend oleks kujul.mp3 või.mp3, ja.wma või.wma (Windows Media Audio). Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik. Veenduge, et faililaiend oleks õige. Kontrollige võrguühendust või veenduge, et võrguühendus on sooritatud. Tühjendage lokaalne vahemälu või USB mäluseadme mälu. Veenduge, et sisestatud BD plaat toetab BD Live funktsiooni. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumisekohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk. DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. Ametlikud DivX Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX video formaate (kaasa arvatud DivX 6), parima kvaliteediga DivX meediafaile ja DivX meediaformaate. See seade taasesitab DivX videofaile koos menüüde, subtiitrite ning helikanalitega. 'DVD Video' on kaubamärk, mis kuulub äriühingule DVD Format / Logo Licensing Corporation. 'Blu-ray Disc' ja 'Blu-ray Disc' logo on kaubamärgid. 44 5

6 ... OLULINE INFORMATSIOON 10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid. Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja HTS-HD Master Audio Essential on DTS Inc. registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud. Java ja kõik muud Java kaubamärgid ning logod on USA-s ning muudes riikides äriühingule Sun Microsystems, Inc. Registreeritud kaubamärgid. BONUSVIEW 'BD LIVE' ja 'BONUSVIEW' on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid. 'AVCHD' ja 'AVCHD' on äriühingutele Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ja Sony Corporation kuuluvad kaubamärgid. (AVCHD - mudeli BDP7300 puhul). 'x.v.colour' on äriühingule Sony Corporation kuuluv kaubamärk. ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid. Hooldus LASERKIIRGUS ÄRGE VAADAKE KIIRE SISSE! ESIMESE KLASSI LASERSEADE Ettevaatust! Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele. Plaatide puhastamine Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas. HOIATUS! Elektriðoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudeli ning seerianumbrit. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles: Mudeli number: Seerianumber: Peaseade Klahvid ei tööta Pilt Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see. Puudub pilt Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele Video In sisendkanalile. HDMI ühendusest ei tule videoväljundit Kui olete selle seadme ühendanud lisaseadmega, mis ei ühildu HDCP-ga, ei pruugi toimuda helisignaali edastust HDMI ühenduse kaudu. Kasutage liit- või komponentvideoühendust Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega. Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, vajutage korduvalt klahvile HDMI, kuni kuvatakse ekraanipilt. Komponentühenduse (Y Pb Pr) korral puudub pilt Heli Kui olete HDMI videoühenduse seadistanud asendisse [Auto] või [1080p/24Hz], ei toimugi videoedastust komponentvideoühenduse kaudu. Muutke HDMI videoseadeid või eemaldage HDMI ühendus. Televiisor ei kuva kõrglahutuslikke videosignaale Veenduge, et plaadile on salvestatud kõrglahutuslik video. Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutusliku video taasesitamist. Heli ei kostu Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks AUDIO SOURCE, USB), et valida seade, mille heli soovite kuulata. HDMI ühendusest ei kostu heli HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sellisel juhul sooritage analoog- või digitaalne heliühendus. Veenduge, et HDMI heliväljundi seaded [HDMI Audio] oleks sisse lülitatud. Telekanalite edastamisel ei kostu heli Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, et valida soovitud helisisend. Kõlaritest ei kostu ruumheli Ruumheliseadete valimiseks vajutage klahvile SURR. SOUND. Veenduge, et allikas, mida soovite taasesitada, on salvestatud ruumhelireþiimis (Dolby Digital jne). HDMI ühenduse kaudu ei edastata heli, kui ühendatud lisaseade ei ühildu HDCP-ga või ühildub ainult DVI-ga. Sooritage analoog- või digitaalühendus. 6 43

7 ... TOOTE TEHNILISED ANDMED TEIE KODUKINOSÜSTEEM Kaal: HTS7500: Keskmine: 3 kg Eesmine / tagumine: 5 kg HTS7520: Keskmine: 3 kg Eesmine: 3.9 kg Tagumine: 5 kg HTS7540: Keskmine: 3 kg Eesmine / tagumine 3.9 kg Subwooferi andmed Takistus: 3 oomi Kõlari draiverid: 165 mm (6.5 ) woofer Sageduse vastuvõtt: 45 Hz - 5 khz Mõõtmed (l x k x d): 295 x 375 x 295 (mm) Kaal: 6.3 kg Laseri andmed Laseri tüüp: BD Laser Diode: InGaN/AIGaN DVD Laser Diode: InGaAIP CD Laser Diode: A IGaAs Lainepikkus: BD: nm/-5 nm DVD: nm/-10nm CD: nm/-20nm Väljundi võimsus: BD: kuni 20 mw DVD: kuni 7 mw CD: kuni 7 mw Õnnitleme teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis Funktsioonide ülevaade Philips EasyLink Philips EasyLink tehnoloogia kasutab HDMI CEC tööstusstandardi protokolli, et jagada ühendatud seadmete funktsionaalsust ning võimaldada juhtida neid ühe kaugjuhtimispuldi abil. See funktsioon toimib vaid juhul, kui selle DVD mängijaga on läbi HDMI kaabli ühendatud HDMI CEC televiisor. Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega. Kõrgeraldusega meelelahutus Teil on võimalik vaadata kõrgeraldusega plaate HDTV (kõrgeraldusega televiisor) kaudu, ühendada kiire HDMI (3 või kategooria 2) kaabli abil. Teil on võimalik progressiivse skaneerimise väljundina nautida kõrgekvaliteedilist ekraanipilti resolutsiooniga kuni 1080p, kuni 24 kaadrit sekundit. Loomutruu 5.1-kanaliline ruumheli See Blu-ray plaadimängija toetab kõrglahutusliku heli edastust, nagu seda on Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio. Selle seadme helifunktsioonide täielikuks ärakasutamiseks ühendage see seade analoogse 5.1-kanalilise AV vastuvõtja / võimendiga ning kõlaritega, et edastada 5.1-kanalilist ruumheli. BONUSVIEW / PIP (pilt pildis) See on BD-Video uus funktsioon, mille abil on teil võimalik kahte videot samaaegselt taasesitada. Bluray plaadimängijad, millel on olemas profiil Final Standard või 1, suudavad taasesitada boonusvaate funktsiooni. BD-Live Seda Blu-ray plaadimängijat on teil võimalik LAN pesa kaudu suunata filmistuudiote veebilehele ning vaadata sinna üleslaetud sisu (filmide eelvaated, eksklusiivsed erikaadrid). Teil on võimalik nautida ka tulevikutehnoloogiaid, nagu näiteks taustapiltide / helinate allalaadimine, suhtlus teiste kasutajatega, live-sündmused, mängud. Piirkonnakoodid Selle seadmega on võimalik taasesitada plaate järgnevate piirkonnakoodidega: Piirkond DVD BD Piirkonnakood Euroopa, Suurbritannia Aasia, Taivan, Korea Ladina-Ameerika Austraalia, Uus- Meremaa Venemaa, India Hiina 42 7

8 ... TEIE KODUKINOSÜSTEEM 9. TOOTE TEHNILISED ANDMED Seadme ülevaade Kaugjuhtimispult USB andmed Peaseade Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteteatamiseta. Taasesitamiseks sobivad andmekandjad Sobivus: Hi-Speed USB (0) Klass: Toetab UMS klassi seadmeid Failisüsteem: FAT16, FAT32 (Standby-On) Seadme lülitamine sisse ja puhkereþiimi. Plaadiliugur Võimendi andmed BD-Video, BD-R, BD-RE, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD- R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attçlu CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB flash. Väljundi koguvõimsus (kodukino): 1000W RMS Sageduse vastuvõtt: 40 Hz ~ 20 khz Peaseade Voolunäitajad: V; - 50 Hz Voolutarbimine: 180 W Voolutarbimine puhkereþiimis: < 0.8 W Mõõtmed (l x k x d): 435 x 64 x 341 (mm) Kaal: 4 kg 3. Ekraan 4. Infrapunasensor Sensor kaugjuhtimispuldi signaalide tuvastamiseks. Suunake kaugjuhtimispult selle sensori suunas. 5. (Open / Close) Plaadiliugur avamine / sulgemine. 6. SOURCE Soovitud heliallika valimine või heli taasesitamine ühendatud lisaseadmelt. 7. (Play / Pause) Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine. Raadioreþiimis: raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel). 8. USB pesa Pesa USB mäluseadme ühendamiseks. 9. MP3 LINK Pesa kaasaskantava muusikamängija ühendamiseks. Video andmed Heli andmed Müra tase signaalis: > 65 db (A-kaaluline) Sisendi tundlikkus: AUX 1/2: 400 mv MP3 LINK: 250 mv Signaalisüsteem: PAL / NTSC Komponentvideoväljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i HDMI väljund 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 S/PDIF digitaalne heliväljund: koaksiaalne: IEC optiline: TOSLINK Sämplingusagedus: MP3: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz WMA: 44.1 khz, 48 khz Pidev bitimäär: MP3: 113 kbps 320 kbps WMA: 48 kbps 192 kbps Kõlarid Süsteem: täisulatussatelliit Kõlarite takistus: 3 oomi (keskmine), 5 oomi (eesmine / tagumine) Kõlarite draiverid: Keskmine / eesmine / tagumine: 2 x 3 woofer + 1 X 2 tweeter Sageduse vastuvõtt: 130 Hz ~ 20 khz Mõõtmed (l x k x d): HTS 7500: Keskmine: 370 x 104 x 87 (mm) Eesmine / tagumine: 130 x 324 x 130 (mm) HTS7520: Keskmine: 370 x 104 x 87 (mm) Eesmine: 247 x 1108 x 247 (mm) Tagumine: 130 x 324 x 130 (mm) HTS7540: Keskmine: 370 x 104 x 87 (mm) Eesmine / tagumine: 247 x 1108 x 247 (mm) 10. VOL +/- (Volume +/-) Helitugevuse suurendamine / vähendamine. Raadio andmed Otsinguvahemik: FM MHz (50 khz ) Müra tase signaalis: FM 50 db Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz - 9 khz / ±6dB 8 41

9 8. TARKVARA UUENDAMINE... TEIE KODUKINOSÜSTEEM Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga Vajutage klahvile. Valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage 3. Valige menüüs [Advaced Setup] (lisafunktsioonide seaded) > [Version Info] (informatsioon versiooni kohta), seejärel vajutage Tarkvara uuendamine võrguühenduse kaudu Valmistage ette võrguühendus. Lugege lähemalt peatükist Alustamine > Võrguühenduse seadistamine. Valige peamenüüs [Settings] (seaded) > [Advaced Setup] (lisafunktsioonide seaded) > [Software Download] (tarkvara allalaadimine) > [Network] (sidevõrk). 3. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid. Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja. 4. Eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust eemaldada ja seejärel taasühendage see. Tarkvara uuendamine USB seadme kaudu Külastage Philipsi kodulehte et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele. Looge USB mäluseadmele alamkaust nimega 'UPG'. Laadige uus tarkvara USB mäluseadmele kausta nimega 'UPG'. Pakkige allalaaditud tarkvara lahti kausta 'UPG'. 5. Ühendage USB mäluseade selle süsteemiga. 6. Valige peamenüüs [Settings] (seaded) > [Advaced Setup] (lisafunktsioonide seaded) > [Software Download] (tarkvara allalaadimine) > [USB] (USB mäluseade). 7. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid. Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja. 8. Eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see. Tarkvara uuendamise ajal ei tohi USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib seadet kahjustada. (Standby-On) Seadme lülitamine sisse ja puhkereþiimi. Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televiisor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon. (OPEN/CLOSE) Plaadiliugur avamine / sulgemine. 3. Allikaklahvid DISC / POP-UP MENU: plaadireþiimi sisenemine. Plaadimenüüsse sisenemine taasesitamise ajal. RADIO: raadioreþiimi sisenemine. USB: USB reþiimi sisenemine. AUDIO SOURCE: Helisisendallika valimine. Kirje ekraanil AUX1 AUX2 COAX IN OPTI IN MP3 LINK AUDIO IN-AUX1 AUDIO IN-AUX2 DIGITAL IN-COAXIAL DIGITAL IN-OPTICAL MP3 LINK 4. Värvilised klahvid Ainult Blu-ray plaatide puhul: ülesande või valiku sooritamine. 5. (Peamenüü) Peamenüüsse sisenemine. Seadme ühendamiseks kasutatav pesa 6. OPTIONS Taasesitusvalikute menüüsse sisenemine või sealt väljumine. 7. (nooleklahvid) Ekraanimenüüdes liikumine. 8. OK Valiku või sisestuse kinnitamine. 10. (Play) Plaadi taasesitamise alustamine / jätkamine. 1 (Pause) Plaadi taasesitamise katkestamine. Kaaderhaaval liikumine, kui taasesitamine on katkestatud. 1 (Stop) Taasesitamise lõpetamine. Raadioreþiimis: valitud raadiojaama kustutamine mälust. 13. (Mute) Heli vaigistamine ja taastamine. 14. TREBLE/BASS Bassi- või sopranhelireþiimi sisenemine. Seadete muutmiseks kasutage klahve +/ SOUND MODE Helireþiimi valimine. 16. Numbriklahvid Numbrite või valikute sisestamine. 17. SUBTITLE Subtiitrite valimine videofailide puhul. 18. REPEAT/ PROGRAM Kordus- või segaminiesitusreþiimide valimine, välja lülitamine. Raadioreþiimis: salvestatud raadiojaamade salvestamine: käsitsi salvestamiseks vajutage üks kord, automaatseks salvestamiseks vajutage ja hoidke all. 19. HDMI Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks. 20. BONUS VIEW Ainult Blu-ray plaatide puhul: Teise videopildi sisse ja välja lülitamine väikeses kõrvalaknas. 2 AUDIO SYNC Heli- ja videoväljundi sünkroniseerimine. Kasutage koos klahvidega +/-. 9. INFO Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile taasesitamise ajal. 2 AUDIO Heli keelte vahel valimine videoreþiimis. Stereo- ja monoreþiimi vahel valimine raadioreþiimis. 40 9

10 ... TEIE KODUKINOSÜSTEEM 24. SURR.SOUND Heliväljundi lülitamine multikanalilisse ruumhelireþiimi või stereoreþiimi. Ainult mudelil HTS7200: Heliväljundi lülitamine DOLBY virtuaalkõlari- või stereoreþiimi. 25. / (Previous/Next) Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või pala valimine videoreþiimis. Eelsalvestatud raadiojaama valimine raadioreþiimis. 26. / (Fast Backward / Fast Forward) Kiire otsing edasi- või tagasisuunas. Vajutage korduvalt, et muuta otsigu kiirust. 27. BACK Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine. 28. TOP MENU Videoplaadi peamenüüsse sisenemine.... SEADETE REGULEERIMINE 23. +/- Helitugevuse suurendamine või vähendamine. [DIVX VOD code] (DivX VODregistreerimiskood) Ekraanile kuvatakse DivX VODregistreerimiskood. [Version Info] (teave versiooni kohta) Ekraanile kuvatakse käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara versiooni number. Philips annab teile DivX VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX VOD teenuse kaudu koduleheküljel Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega. Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installeerida. [Restore Factory Settings] (tehaseaseadete taastamine) Taastatakse kõik selle süsteemi algseaded, välja arvatud lapsevanemakontrolli seaded

11 ... SEADETE REGULEERIMINE 3. ÜHENDUSED [Audio Input Mapping] Helisisendite tuvastamine See funktsioon tuvastab selle kodukinosüsteemiga ühendatud lisaseadmete helisisendid. Kuvatakse ainult tuvastatud seadmed. Vajutage klahvile. Valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage 3. Valige menüüs [Advaced Setup] (lisafunktsioonide seaded), seejärel vajutage klahvile Enne selle funktsiooni rakendamist, peate lülitama sisse süsteemi heli juhtimise funktsiooni [System Audio Control]. Lisafunktsioonide seadistamine Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile BACK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile. Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. [BD-Live Security] (DB Live turvalisus) Teil on võimalik piirata pääsu internetti BD-R/RE plaadi kasutamise ajal. [On] (sees) - Takistatakse BD-Live rakenduste pääsu internetti. [Off] (väljas) - Pääs internetti on võimalik kõigile BD-Live rakendustele. [Network] (võrk) Ühenduse seadistamine välisvõrku, et alla laadida tarkvara ning BD-Live rakendusi. Teid juhatatakse sammhaaval läbi võrguseadistamise protseduuri. [Software Download] (tarkvara allalaadimine) Selle seadme tarkvaraversiooni uuendamine (kui Philips koduleheküljel on saadaval uuem versioon) tagamaks seadme parim toimimine. [USB] tarkvara allalaadimine USB mäluseadme kaudu. [Network] tarkvara allalaadimine sidevõrgu kaudu. [Clear Local Storage] (lokaalse mälu kustutamine) Puhastab lokaalse mälu sisu USB seadmel, kui seal ei ole enam ruumi uute failide ja rakenduste allalaadimiseks BD Live veebilehelt Täpsem juhend on toodud peatükis Alustamine > Sidevõrgu seadistamine. Täpsem juhend on toodud peatükis Lisainformatsioon > Tarkvara uuendamine. Lokaalse mälu kaust (BUDA) asub ühendatud USB mäluseadmel. Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle DVD kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel Peamised ühendused: Videokaablite ühendamine. Kõlarite ja subwooferi ühendamine. Voolujuhtme ühendamine. Valikulised ühendused: Raadioantenni ühendamine. Helikaablite ühendamine. Heli ühendamine televiisorist. Heli ühendamine digiplokist / salvestajalt / mängukonsoolist. Muude seadmete ühendamine. Kaasaskantava muusikamängija ühendamine. USB mäluseadme ühendamine. LAN võrgu ühendamine. Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas. Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud. Seadme asetamine sobivale asukohale Asetage kodukinosüsteem sellisesse kohta, kus seda ei ole võimalik maha ega ümber lükata. Ärge asetage seda kinnisesse riiulisse ega kappi. Paigaldage seade kohta, kus selle voolujuhtmele on võimalik kergesti ligi pääseda. Parempoolne eesmine kõlar 3. Asetage DVD kodukinosüsteem televiisori lähedale. Asetage DVD kodukinosüsteemi kõlarid kuulaja kõrva kõrgusele ning paralleelselt kuulajaga. Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt 1 meetri (3 jala) kaugusele televiisorist. See osa kirjeldab DVD kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga, et saaksite vaadata DVD plaatide taasesitamist. Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus. Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul). Valik 2: Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisori puhul). Valik 3: Ühendage video pesa (CVBS) kaudu (hariliku televiisori puhul). Vasakpoolne tagumine kõlar Parempoolne tagumine kõlar Magnetmüra vältimiseks ärge paigaldage oma kodukinosüsteemi kiirgusallikate lähedusse. Videokaablite ühendamine Keskmine kõlar Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televiisoriga. Vasakpoolne eesmine kõlar Subwoofer 38 11

12 ... ÜHENDUSED... SEADETE REGULEERIMINE Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu Valik 2: Ühendage komponentvideo pesa kaudu EasyLink funktsiooni seadistamine Vajutage klahvile. Valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage 3. Valige menüüs [EasyLink Setup] (EasyLink funktsiooni seadistamine), seejärel vajutage klahvile. [One Touch Play] Taasesitamine ühe klahvivajutusega Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor (kui sellel on olemas ühe klahvivajutuse funktsioon) ning valitakse sellel sobiv kanal. [On] (sees) - Ühe klahvivajutusega taasesitamise funktsiooni sisse lülitamine. [Off] (väljas) - Ühe klahvivajutusega taasesitamise funktsiooni välja lülitamine. Ühendage selle süsteemi HDMI OUT väljund HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori HDMI IN pesaga. Kui televiisoril on olemas ainult DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DMI adapteri. Heli ühendamiseks peate kasutama helikaableid. Teil on võimalik videoväljundit optimeerida. Vajutage korduvalt klahvile HDMI ja valige kõrgeim resolutsioon, mida televiisor toetab. Digitaalse BDVideo või DVD-videopildi taasesitamiseks HDMI ühenduse kaudu peavad kõik ühendatud seadmed (televiisor, mängija, vajadusel ka AV vastuvõtja / võimendi) toetama kopeerimiskaitse süsteemi HDCP (digitaalse sisu autorikaitse süsteem). Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi. Ühendage selle süsteemi Y PB PR väljund komponentvideokaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori COMPONENT VIDEO sisendpesadega. Televiisori komponentvideo sisendpesade tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid: Y Pb / Cb Pr / Cr või YUV. Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile BACK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile. Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. [EasyLink] (EasyLink funktsioon) Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida. [On] (sees) - EasyLink funktsiooni sisse lülitamine. [Off] (väljas) -EasyLink funktsiooni välja lülitamine. [One Touch Standby] Välja lülitamine ühe klahvivajutusega Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi (STANDBY) (lisaseadmed peavad toetama ühe klahvivajutusega välja lülitamise funktsiooni). [On] (sees) - Ühe klahvivajutusega väljalülitamise funktsiooni sisse lülitamine. Off] (väljas) - Seade vastab ainult oma komplekti kaugjuhtimispuldi väljalülitumise signaalile. ed Kui te olete menüüs valinud [Off] (väljas), ei lülitu kodukinosüsteem puhkereþiimi, kui käsklus antakse televiisori või mõne muu lisaseadme kaugjuhtimispuldilt. [System Audio Control] Süsteemi heli juhtimine See süsteem tuvastab aktiivse heliallika helisignaale. Kodukinosüsteem lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest. [On] (sees) - Süsteemi heli juhtimise funktsiooni sisse lülitamine. Jätkake helisisendite tuvastamisega [Audio Input Mapping], et tuvastada kõik ühendatud lisaseadmed. [Off] (väljas) - Süsteemi heli juhtimise funktsiooni välja lülitamine

13 ... SEADETE REGULEERIMINE... ÜHENDUSED [Parental Control] (lapsevanema kontroll) Piirab lastele mittemõeldud plaatide vaatamist. See funktsioon toimib plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud. Selle funktsiooni seadete muutmiseks sisestage kaugjuhtimispuldil oma parool või '0000'. ed Määratust kõrgema eatasemega plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6- kohalise koodi. Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'. Mõned plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist. [Screen Saver] (ekraanisäästja) Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsimajäämist liiga pikaks ajaks. [On] (sees) - Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 10 minutiks. [Off] (väljas) - Ekraanisäästja välja lülitamine. [Change PIN] (parooli muutmine) Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli. [Auto Standby] (automaatne puhkereþiimi lülitamine) Automaatselt puhkereþiimi lülitamise funktsiooni sisse või välja lülitamine. See on energia säästmise funktsioon. [On] (sees) - Seadme automaatne puhkereþiimi lülitamine, kui 30 minuti jooksul ei ole sooritatud toiminguid (pausi- või stoppreþiimis). [Off] (väljas) - Automaatse puhkereþiimi lülitamise funktsiooni välja lülitamine. [PBC] (taasesituse kontrolli funktsioon) Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd. [On] (sees) - Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi. [Off] (väljas) - Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast. [Sleep Timer] (unetaimer) Lülitab seadme teatud aja möödudes automaatselt puhkereþiimi. [Off] (väljas) - Unetaimeri välja lülitamine. [15 Minutes], [30 Minutes], [45 Minutes], [60 Minutes] - Soovitud aja valimine, mille möödudes lülitatakse kodukinosüsteem puhkereþiimi. Valik 3: Ühendage video (CVBS) pesa kaudu Ühendage selle süsteemi VIDEO väljund liitvideokaabli abil televiisori video sisendpesaga. Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud: A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND. Need ühendused tagavad hariliku pildikvaliteedi. Kõlarikaablite ühendamine kõlaritega Ühendage värvilised juhtmed vastavat värvi juhtmepesadesse kõlaritel Vajutage alla juhtmepesade kate ning sisestage kõlarikaablite kooritud otsad kuni lõpuni, seejärel vabastage kate. Kõlarite ühendamine kõlarialuste külge Ainult mudeli HTS7540 kõikide kõlarite ning mudeli HTS7520 eesmiste kõlarite puhul. 1) Sisestage numbriklahvide abil oma olemasolev parool. Kui te unustate oma parooli, sisestage '0000'. 2) Sisestage uus parool. 3) Sisestage uuesti uus parool. 4) Menüüst väljumiseks valige menüüs [Confirm] (kinnitamine) ja vajutage [Display Panel] (ekraan) Ereduse määramine Blu-ray plaadimängija ekraanile. [100%] Täisheledus [70%] Keskmine heledus [40%] Tumedaim ekraan. Kinnitage kõlarid kõlarialuste külge ja kruvige kinni

14 ... ÜHENDUSED... SEADETE REGULEERIMINE Kõlarite ja subwooferi ühendamine Ainult mudelite HTS7500 ning HTS7540 puhul (mudelil HTS7540 on teistsugune kõlarite komplekt). HTS7520 Subwoofer [Night Mode] (ööreþiim) Muudab valjud helitoonid pehmemaks ja vaiksed helitoonid valjemaks, nii et teil on võimalik kuulata muusikat ilma teisi häirimata. [On] (sees) - Vaikseks kuulamiseks öösel. [Off] (väljas) - Täiemõõduline ruumheli. Kui te reguleerite helitaset, tuuakse kõlaritest kuuldavale testsignaal. Iga 30 cm kohta kuulaja ja kõlari vahel peaks viivituseks määrama 1 ms. Eelistuste seadistamine Vasakpoolne eesmine kõlar Parempoolne eesmine kõlar Keskmine kõlar Vasakpoolne tagumine kõlar Subwoofer Parempoolne tagumine kõlar Vasakpoolne eesmine kõlar Ühendage kõlarid ja subwoofer kaablitega vastavatesse pesadesse kodukinosüsteemil. Parempoolne eesmine kõlar Keskmine kõlar Vasakpoolne tagumine kõlar Parempoolne tagumine kõlar Veenduge, et ühendaksite kõlarikaablid samade värvidega tähistatud pesadesse. [HDMI Audio] (HDMI heli) Määrake menüüs HDMI heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit. [As Source] (vastavalt allikale) - heliformaati ei konverteerita. Teil ei pruugi olla võimalik kuulata teist Blu-ray plaadile salvestatud helikanalit. [Auto] (automaatne) - Parima võimaliku heliformaadi tuvastamine ja valimine automaatselt. [Off] (väljas) - Televiisori heliedastuse välja lülitamine. [Speaker Setup] (kõlariseaded) Ruumheli optimeerimine ühendatud kõlarite tarbeks Valik Toimib ainult Dolby helireþiimis kodeeritud DVD plaatide ja BD-Videoplaatide puhul. [Speaker Delay] (kõlarite viivitus) Kirjeldus Määrab viivituse aja subwooferile, keskmisele või tagumistele kõlaritele. See on oluline, kui kõlarid asetsevad kuulajast erineval kaugusel, et heli jõuaks kuulajani samaaegselt. Vajutage klahvile. Valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage 3. Valige menüüs [Preference Setup] (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile. 4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage 5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile BACK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile. Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. [Speaker Volume] Iga kõlari ning subwooferi (kõlarite helitugevus) helitugevuse seadistamine, et saavutada täiuslik helitasakaal. [OSD Language] (ekraanimenüü keel) Ekraanimenüü keele valimine. Kui olete selle süsteemi ühendanud HDMI CEC sobituva televiisoriga HDMI kaabli abil, valitakse seadmele automaatselt sama menüükeel nagu televiisoril

15 ... SEADETE REGULEERIMINE... ÜHENDUSED [HDMI Video] (HDMI video) Valige sobiv videoresolutsioon, mis on ühilduv teie televiisori kuvamisvõimega. [Auto] (automaatne) - See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni. [Native] Valitakse algne videoresolutsioon. [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24 Hz] Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist. Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus, või vajutage korduvalt klahvile HDMI, et taastada pilt. [HDMI Deep Color] (HDMI sügavad värvid) Seda funktsiooni on võimalik valida ainult siis, kui olete oma süsteemi televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil ning kui ühendatud televiisor toetab sügavate värvide funktsiooni. [Picture Settings] (Pildiseaded) Siin on teil võimalik valida eelseadistatud pildi värviseadete vahel. [Standard] - Algne värviseadistus. [Vivid] - Ere värviseadistus. [Cool] - Soojatooniline värviseadistus. [Action] - Terav värviseadistus. See küllastab tumedates toonides detaile, ideaalne action filmide vaatamiseks. [Animation] - Kontrastsed värviseaded. Parimad seaded joonisfilmide vaatamiseks. [Black Level] (musta tase) Musta värvikontrastsuse parandamine. [Normal] Harilik musta värvi tase. [Enhanced] Rikastatud musta värvi tase. Heli seadistamine Vajutage klahvile. Valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage 3. Valige menüüs [Audio Setup] (heliseaded), Raadioantenni ühendamine Ühendage subwooferi FM75Ω pessa FM antenn (kuulub komplekti). Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale. FM signaalide paremaks vastuvõtmiseks ühendage kodukinosüsteemiga väline FM antenn. Helikaablite / lisaseadmete ühendamine Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik teiste elektroonikaseadmete heli selle DVD süsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata. Heli ühendamine televiisorist (võimalik kasutada ka EasyLink funktsiooniga) [Auto] (automaatne) - Lülitatakse sisse automaatselt, kui ühendatud televiisor toetab HDMI sügavate värvide funktsiooni. [On] (sees) - Võimalik nautida üle miljardi erineva värvitooni, kui televiisor toetab sügavate värvide funktsiooni. Väljundiks on 12- bitised värvid, mid vähendavad isoheeliat. [Off] (väljas) - väljund on harilikus 8-bitilises värviformaadis. Ühendage selle süsteemi AUDIO IN-AUX1 pesad helikaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori AUDIO väljundpesaga. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX1'. [Component Video] (komponentvideo) Valige soovitud komponentvideoväljundi resolutsioon, mis on ühilduv teie televiisori kuvamisvõimega. [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist seejärel vajutage klahvile. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile BACK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile. Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus. Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel

16 ... ÜHENDUSED 7. SEADETE REGULEERIMINE Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist Vastavalt ühendatava lisaseadme võimalustele on teil võimalik sooritada kas analoog- või digitaalne ühendus. Ühendamine analoogpesade kaudu Ühendamine koaksiaalse pesa kaudu Teil on võimalik reguleerida erinevaid seadeid vastavalt oma eelistustele. Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid. Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadeid ei ole sel hetkel võimalik muuta. [Audio] (heli) Vaikimisi heli keele valimine plaadi taasesitamiseks. [Subtitle] (subtiitrid) Vaikimisi subtiitrite keele valimine plaadi taasesitamiseks. [Disc Menu] (plaadimenüü) Vaikimise keele valimine plaadimenüü jaoks. Ühendage selle süsteemi subwooferi COAXIAL DIGITAL-IN pesa koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme COAXIAL/DIGITAL väljundpesaga. Video seadistamine Vajutage klahvile. Valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage 3. Valige menüüs [Video Setup] (video seaded), seejärel vajutage klahvile. Kui valitud keelt ei ole plaadil saadaval, kasutatakse plaadi enda vaikimisi keelt. Mõnede plaatide puhul on subtiitrite ja heli keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüst. [TV Display] (televiisori ekraan) Siin on teil võimalik valida oma televiisoriekraanile soovitud formaat. Ühendage selle süsteemi subwooferi AUDIO IN-AUX2 või AUX3 pesa helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme AUDIO OUT pesaga. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'COAXIAL IN'. [4:3 Pan Scan] Hariliku 4:3 ekraaniga televiisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX2' Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile BACK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile. [4:3 Letter Box] Hariliku 4:3 ekraaniga televiisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all. [16:9 Wide Screen] Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9). Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel

17 6. HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE... ÜHENDUSED Helitugevuse reguleerimine Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve +/-. Heli vaigistamiseks vajutage klahvile. Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile või vajutage klahvidele +. Bassi- / sopranhelide reguleerimine STEREO Stereoheli kahest eesmisest kõlarist. See seade on võimeline dekodeerima 5.1- kanalilist DTS-Digital ruumheli. Ühendamine optilise pesa kaudu Kaasaskantava muusikamängija ühendamine Siin on teil võimalik muuta kõrgsageduslikke (sopran) või madalasageduslikke (bass) helisid, nii et need vastaksid teie video- või muusikaeelistustele. Vajutage klahvile TREBLE või BASS. Vajutage 5 sekundi jooksul korduvalt klahvile +/-, et valida soovitud bassi- või sopranhelide tase. Eelseadistatud heliefektide valimine Siin on teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini. Vajutage korduvalt klahvile SOUND MODE ning valige soovitud eelseadistatud heliefekt. Helireþiim Kirjeldus 1 Ühendage selle süsteemi subwooferi DIGITAL-IN - OPTICAL pesa optilise kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme OPTICAL / SPDIF väljundpesaga. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'OPT IN'. Ühendage selle süsteemi MP3 LINK pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'. USB mäluseadme ühendamine Ruumheli valimine Ruumhelireþiim tagab teile suurepärase helinaudingu. ACTION/ ROCK Rõhutatud kõrged ja madalad helid, et saada täielikku kinoelamust. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks. Vajutage korduvalt klahvile SURR. SOUND, et valida plaadile parim võimalik ruumheliväljund. Valik 5 CH STEREO Kirjeldus Stereokanali väljundi parandamine selle dubleerimise kaudu keskmisesse ja tagumistesse kõlaritesse. Sobib suurepäraselt peomuusika taasesitamiseks. DRAMA/ JAZZ CONCERT/ CLASSIC SPORTS Selged keskmised ja kõrged helid. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks. Ühtlane ja puhas helitoon. Sobib kõige paremini livekontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks. Mõõdukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selget kõne ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri. Ühendage USB lisaseade selle seadme SYML USB pesaga. Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile USB. MULTI-CHANNEL/ DPLII Multikanaliline ruumheliväljund: DTS, Dolby TrueHD ja Dolby Pro Logic II

18 LAN võrgu ühendamine Teil on võimalik ühendada seda seadet ka sidevõrku, et saaksite sooritada tarkvarauuendusi ja nautida BD-Live rakendusi. Voolujuhtme ühendamine... ÜHENDUSED Kasutage võrgukaablit (ei kuulu komplekti) ja ühendage selle seadme LAN pesa lairibamodemi või -ruuteri LAN pesaga. Kasutage RJ45 otsekaablit. Ärge kasutage ristkaablit. Mõned ruuterid või teenusepakkujad võivad takistada ligipääsu Philips veebilehtedele. Kui teil ei ole võimalik Philips leheküljele ligi pääseda, võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Hoiatus! Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab selle kodukinosüsteemi alumisele või tagumisele küljele trükitud voolupinge näitajatele. Kui kõik ühendused on tehtud, ühendage seadmega voolujuhe. Kodukinosüsteem on nüüd kasutamiseks valmis. Esmakordne häälestamine Esmakordsel raadio häälestamisel 'RADIO' reþiimis on teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt. Vajutage klahvile RADIO. Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine vajutage klahvile PLAY). Vajutage klahvile (Play). Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad. Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene raadiojaam. Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile. ed Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama. Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, alustatakse uuesti raadiojaamade häälestamine, kui te seadme järgmisel korral raadioreþiimi lülitate. Raadio kuulamine Vajutage klahvile RADIO. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti. Klahv Tegevus / Eelsalvestatud raadiojaama valimine. / Raadiosageduse kerimine üles / alla.... TAASESITAMINE Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada. Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu. Kõikide raadiojaamade salvestamine uuesti Kui FM raadiojaamad edastavad RDS (raadioandmeside) andmeid, kuvatakse ekraanile ka raadiojaama nimetus. Vajutage klahvile RADIO. Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundi jooksul hoidke all PROGRAM. Kõik mälus olnud raadiojaamad kustutatakse. Kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama, kontrollige antenni ühendust. Raadiojaamade otsimine ja salvestamine Vajutage klahvile RADIO. Vajutage klahvile /. Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus. 3. Korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama. Raadiojaama täpishäälestuseks kasutage klahve /. 4. Vajutage klahvile PROGRAM. Raadiojaama järjekorranumber hakkab vilkuma. Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise reþiimist. 5. Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve / (või numbriklahve). 6. Vajutage kinnitamiseks klahvile PROGRAM

19 ... TAASESITAMINE 4. ALUSTAMINE Ühendage seadme (USB) pessa USB mäluseade. Vajutage klahvile, valige menüüs [USB], seejärel vajutage Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü. 3. Valige soovitud fail ja vajutage klahvile (Play). Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükke 'Muusika taasesitamine. Piltide taasesitamine. Video taasesitamine.' Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile või eemaldage USB seade USB pesast. Kui mäluseade ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit. Selle seadme abil ei ole võimalik sirvida informatsiooni, mille kuvamiseks digitaalsest kaamerast on vaja kasutada PTP protokolli või eraldi programmi. NTFS (New Technology File System) andmeformaati ei toetata. Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt Oma kaasaskantavale helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega. 3. Alustage taasesitamist kaasaskantaval helimängijal. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasaskantaval muusikamängijal klahvile STOP. Raadio Veenduge, et FM antenn on subwooferiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage komplektisolev FM antenn subwooferi FM 75Ω pessa ning kinnitage selle teine ots seinale. Taasesitamist on võimalik juhtida ainult kaasaskantaval muusikamängijal. Enne muu allika valimist lõpetage taasesitamine kaasaskantaval muusikamängijal. Parimaks setereosignaalide vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti). Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid. Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti 3. Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareisid (vana ja uus, süsinik ja alkaline). Eemaldage patareid, kui te ei plaani pikema aja jooksul kaugjuhtimispulti kasutada. Patareid sisaldavad keemilisi aineid, nende hävitamisel tuleb järgida kohalikke regulatsioone. Menüüs liikumine Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmile ja libistage see eemale. Sisestage patareipessa kaks komplektisolevat AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+-). Sulgege patareikarbi kaas. Suunake kaugjuhtimispult peaseadme infrapunasensori suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile. Klahv OK Sobiva kanali leidmine Tegevus / Üles või alla liikumine / Vasakule või paremale liikumine Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile (Standby). Plaadireþiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile DISC. 3. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal. Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiate Video In kanali. Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt SOURCE klahvile. Valiku kinnitamine. Numbrite sisestamine Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne. Korrektse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist. Ühendage selle süsteemi MP3 LINK pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga. Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'

20 ... ALUSTAMINE... TAASESITAMINE Peamenüü kasutamine Vajutage klahvile (Home Menu). Plaadi taasesitamiseks valige menüüs [Play Disc]. USB mäluseadmele salvestatud info sirvimiseks valige menüüs [USB]. Seadete muutmiseks valige menüüs [Settings]. Menüükeele valimine Selles punktis kirjeldatud tegevused võite jätta vahele, kui olete oma DVD kodukinosüsteemi ühendanud HDMI CEC ühilduva televiisoriga. Sellisel juhul valitakse DVD mängijale televiisori menüükeel. Valige peamenüüs [Settings] (seaded) ja vajutage Valige menüüs [Preference Setup] (eelistusete seadistamine), seejärel vajutage klahvile. 3. Valige menüüs [OSD Language] (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile OK. Vaikimisi seatud keele valimisest DVD plaadi heli ja plaadimenüü jaoks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > [Video Setup] (video seadistamine) > [Disc Menu] (plaadimenüü)). Võrgu seadistamine Järgmistes punktides kirjeldatakse, kuidas seadistada selle seadme võrguühendus, et saaksite sooritada tarkvarauuendusi ja nautida BD-Live rakendusi. Ühendage kodukinosüsteem lairibamodemi või -ruuteriga. Lülitage sisse televiisor ning valige sellel õige 3. kanal. Vajutage klahvile, valige menüüs [Settings] (seaded) ja vajutage 4. Valige menüüs [Advanced Setup] (eriseadete seadistamine) > [Network] (sidevõrk) > [Next] (järgmine). 5. Vajutage Kodukinosüsteem hakkab otsima võrguühendust. Kui võrguühendust ei õnnestu saavutada, valige menüüs [Retry] (uuesti proovimine) ja vajutage taasühendamiseks 6. Valige menüüs [Finish] (lõpetamine) ja vajutage menüüst väljumiseks ed Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile / USB mäluseadmele on salvestatud palju palasid / pilte. Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaameratest pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe. Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada. Funktsioonid taasesitamisel Kõigi plaatide puhul ei pruugi kõik funktsioonid toimida. Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt Taasesitamine USB lisaseadmelt Erinevates riikides on võimalikud keelevalikud erinevad ja ei pruugi kokku BD-Live informatsiooni laadimine internetist võib võtta päris palju aega, Slaidiesituse intervalli ja animatsiooni langeda pildiga selles kasutusjuhendis. sõltuvalt failisuurusest ja valimine 4. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve internetiühenduse kiirusest., seejärel vajutage kinnitamiseks Vajutage taasesitamise ajal klahvile OPTIONS Ekraanile kuvatakse taasesitusvalikute 20 menüü. 29 Klahv Alustage slaidiesituse taasesitamist. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida. OPTIONS Tegevus Pildi pööramine vastupäeva. Pildi pööramine päripäeva. Pildi pööramine 180 kraadi. Pildi pööramine peegelpildis (vasakult paremale). Taasesitamise lõpetamine. Valitud funktsiooni kohta lisavalikute kuvamine (näiteks suurendamine). Valige menüüs [Duration per slide] (ühe slaidi kestus), seejärel vajutage 3. Valige ühe slaidi kuvamise aeg, seejärel vajutage 4. Valige menüüs [Slide Animation] (slaidi animatsioon), seejärel vajutage 5. Valige soovitud slaidide vahetamise animatsioon, seejärel vajutage Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluseadmele. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist. 3. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni. Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni. Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile. Selle seadmega on võimalik taasesitada MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) ning JPEG faile, mis on salvestatud järgmistele andmekandjatele: flash mäluseade mälukaardilugeja väline kõvaketas (vajalik vooluühendus) digitaalne kaamera

21 ... TAASESITAMINE... ALUSTAMINE Muusika taasesitamine Pala funktsioonid Klahv Alustage valituid pala taasesitamist. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti. (Play) Tegevus Taasesitamise katkestamine. Taasesitamise katkestamine / jätkamine. Taasesitamise lõpetamine. Järgmise pealkirja / peatüki valimine. Valitud pealkirja / peatüki kordamine, kahekordne vajutus: eelmise pealkirja / peatüki valimine. Soovitud elemendi valimine taasesitamiseks. / Otsing edasi- (vasakule) / tagasisuunas (paremale). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Vajutage klahvile, valige menüüs [Play Disc] (plaadi taasesitamine) või [USB] (USB mäluseade), seejärel vajutage Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü. 3. Valige soovitud kaust seejärel vajutage klahvile OK. 4. Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile (Play). Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. WMA muusikafailid. Kui plaadile on salvestatus mitu salvestussessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon. Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile. Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära. Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada. Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada. Philips EasyLink funktsiooni kasutamine Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest). Nüüd võite kasutada EasyLink funktsioone. EasyLink Kõikide EasyLink funktsioonide sisse ja välja lülitamine. Taasesitamine ühe klahvivajutusega Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor ning valitakse sellel sobiv kanal. Välja lülitamine ühe klahvivajutusega Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutage klahvile (STANDBY) (lisaseadmed peavad toetama ühe klahvivajutusega välja lülitamise funktsiooni). Süsteemi helitugevuse reguleerimine Kui te ühendate selle kodukinosüsteemi HDMI CEC ühilduva seadmega, võib kodukinosüsteem automaatselt alustada heli taasesitamist oma kõlarite kaudu. Enne selle funktsiooni rakendumist peate helisisendi tuvastama. Helisisendi tuvastamine Kui olete helisisendi õigesti määranud, hakkab see kodukinosüsteem automaatselt ühendatud seadme heli taasesitama. REPEAT Erinevate kordus- / segaminiesitusreþiimide vahel valimine, välja lülitamine. Mõnede muusikaplaatide puhul võib taasesitamine alata peale sealt, kus see viimasel korral lõpetati. Plaadi taasesitamiseks algusest peale vajutage MP3 / WMA failide taasesitamine Pildifailide taasesitamine Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga.jpeg või.jpg). Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid. Vajutage klahvile, valige menüüs [Play Disc] (plaadi taasesitamine) või [USB] (USB mäluseade), seejärel vajutage Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü. MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega.mp3 või.wma). Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud MP3 / Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile INFO. 21

22 ... ALUSTAMINE... TAASESITAMINE Ühendatud lisaseadmete heliallikate tuvastamine Enne alustamist veenduge, et selle seadme, HDMI televiisori ning muude HDMI seadmete vahel oleks sooritatud heliühendus. 5. Vajutage klahvile OK, et valida menüüst [Continue] (jätkamine). 6. Valige soovitud ühendatud lisaseade vasakpoolsest menüüst, seejärel vajutage klahvile. 7. Valige ühendus, mida kasutatakse valitud lisaseadme ühendamiseks, seejärel vajutage Muude lisaseadmete tuvastamiseks korrake punktides 6-7 kirjeldatud tegevusi. 8. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile. Ühendatud seadmete tuvastuse uuendamine Juhul, kui te olete ühendatud seadmete heliühenduse juba tuvastanud, on teil võimalik siinkirjeldatud tegevuste abil neid uuendada. 4. Valige soovitud keel ja vajutage BD-Live taasesitamine (toimib ainult BD-videoplaatidel, millel on BD Live võimaldatud) Teil on võimalik internetist alla laadida plaadikohta käivat lisainformatsiooni (filmitreiler, subtiitrid jne) ning salvestada selle seadme sisemisele mälule või USB mäluseadmele. Mõningaid videoformaate on võimalik taasesitada juba allalaadimise ajal. Kui te taasesitate BD-Live funktsiooni toetavaid plaate, saadetakse mängija või plaadi ID interneti kaudu sisu haldajale. Erinevate plaatide jaoks pakutavad teenused võivad erineda. USB mäluseadmel peaks olema vähemalt 1 GB vaba mäluruumi. DivX videoplaatide taasesitamine DivX video on digitaalne videoformaat, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. Selle seadme abil on võimalik taasesitada DivX videofaile. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluseade. Vajutage klahvile, valige menüüs [Play Disc] (plaadi taasesitamine) või [USB] (USB mäluseade), seejärel vajutage Ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü. 3. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile (Play). 4. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti. Vajutage klahvile, valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage Valige menüüst [EasyLink Setup] (EasyLink funktsiooni seadistamine), seejärel vajutage klahvile. Vaikimisi on funktsioonid: [One Touch Play] (taasesitamine ühe klahvivajutusega) ja [One Touch Standby] (välja lülitamine ühe klahvivajutusega) sisse lülitatud. 3. Valige menüüst [System Audio Control] (süsteemi helikontroll) > [On] (sees). 4. Lugege ekraanile kuvatud juhiseid ning vajutage klahvile OK, et valida menüüst [Continue] (jätkamine). Kodukinosüsteem tuvastab ning kuvab ekraanile sobivad seadmed. Vajutage klahvile, valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage Valige menüüst [EasyLink Setup] (EasyLink funktsiooni seadistamine) > [Audio Input Mapping] (helisisendi tuvastamine), seejärel vajutage 3. Valige ühendatud lisaseade, seejärel vajutage klahvile. 4. Valige ühendus, mida kasutatakse valitud lisaseadme ühendamiseks, seejärel vajutage 5. Muude lisaseadmete tuvastamiseks korrake punktides 4-5 kirjeldatud tegevusi. Klahv AUDIO SUBTITLE Tegevus Heli keele või kanali muutmine. Subtiitrite keele muutmine. Taasesitamise lõpetamine. Sisukorramenüü kuvamiseks DivX Ultra plaatide puhul vajutage sellele klahvile kaks korda. Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > 'Lisaseaded' > [DivX VOD Code] (DivX VOD registratsioonikood)). Selle seadme abil on võimalik taasesitada DivX videofaile suurusega kuni 4GB

23 ... TAASESITAMINE 5. TAASESITAMINE Video taasesitamine kaamera erinevate nurkade alt Vajutage taasesitamise ajal klahvile OPTIONS. Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud. Valige menüüs [Angle list] (vaatenurkade nimekiri), seejärel vajutage 3. Valige soovitud vaatenurk, seejärel vajutage Taasesitamine algab peale soovitud nurga alt. Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega See funktsioon toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud video erinevate vaatenurkade alt. Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga. Vajutage klahvile AUDIO SYNC. Ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC'. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile +/ -. Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon. BD-Video plaatide taasesitamine Blu-ray videoplaadid on suurema salvestusmahuga ning nad toetavad videofunktsioone nagu kõrgeralduslik video, multikanaliline ruumheli, interaktiivsed menüüd jne. Sisestage plaadiliugurisse BD-Video plaat. Vajutage klahvile, valige menüüs [Play Disc] (plaadi taasesitamine) ja vajutage 3. Taasesitamine algab peale automaatselt. Te võite taasesitusreþiimi valida ka menüüst ning plaadi taasesitamiseks vajutada Taasesitamise ajal on teil võimalik vajutada klahvile TOP MENU, et kuvada ekraanile lisainformatsioon, funktsioonid ning plaadile salvestatud info sisukord. Taasesitamise ajal on teil võimalik vajutada klahvile POP-UP MENU, et kuvada ekraanile plaadimenüü ilma taasesitamist katkestamata. BONUSVIEW funktsioon Kui plaat toetab BONUSVIEW või pilt pildis funktsiooni, on teil võimalik väikeses lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks kommentaare). A Peamine video B Lisa-video väikeses aknas Lisa videoakna sisse lülitamiseks vajutage klahvile BONUSVIEW. Vajutage klahvile OPTIONS. Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud. 3. Valige menüüs [2nd Audio Language] (teine helikeel) või [2nd Subtitle Language] (teine subtiitrikeel), seejärel vajutage klahvile. Plaadi taasesitamine 3. Ettevaatust! Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid. Ärge puutuge plaadipesa sees olevat läätse. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile. Sisestage plaat kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile. Plaadi taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile. Veenduge, et teie plaat sobib taasesitamiseks selles seadmes (lugege lähemalt peatükist 'Toote tehnilised andmed' > 'Taasesitamiseks sobivad andmekandjad'). Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada oma ligipääsukood, enne kui plaati on võimalik taasesitada. Lugege lähemalt peatükist see 'Seadete muutmine' > 'Eelistuste seadistamine' > [Parental Control] (lapsevanemakontroll)). Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 10 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkereþiimi. Informatsioon plaadi sisu kohta Plaadil on info enamasti jagatud sektsioonidesse või kaustadesse (pealkirjade / failide grupid) nagu näidatud järgmisel joonisel. Pealkiri 1 Pealkiri 2 Peatükk 1 Peatükk 2 Peatükk 1 Peatükk 2 Peatükk 3 Pala 1 BD-video, DVD-video Audio CD Pala 2 Pala 3 Pala 4 Pala 5 MP3, Windows Media Audio, JPEG Kaust (grupp) 1 Kaust (grupp) 2 Fail1 Fail2 Fail1 Fail2 Fail3 'Folders' (kaustad) tähistab failide gruppi. 'Tracks' (palad) tähistab audio CD plaadile salvestatud muusikapalu. 'Files' (failid) tähistab faile, mis on salvestatud MP3, Windows Media Audio/Video, või JPEG failiformaadis

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc Kasutusjuhend Audio / video mitmekanaliline ressiiver OLULINE Välgunool võrdkülgses kolmnurgas hoiatab, et seadme sisemuses on kohti isoleerimata pingega, mis võivad kesta avamisel osutuda ohtlikuks. HOIATUS:

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

Microsoft Word - Pioneer VSX k, 923-k,s.doc

Microsoft Word - Pioneer VSX k, 923-k,s.doc Kasutusjuhend Audio / video ressiiver HOIATUS: Seade ei ole veekindel. Tulekahju ja elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte ning ärge pange seadme lähedale veega anumaid nagu

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem