PET946D_12 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PET946D_12 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt PET 946D Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3 Märkus Teie kaasaskantav DVD-mängija...7 Sissejuhatus...7 Mis kuulub varustusse?...7 Ülevaade peaseadmest...8 Ülevaade kaugjuhtimispuldist Alustamine...14 Aku laadimine...14 Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti...15 Lisaseadmete ühendamine Mängija kasutamine...17 Sisse lülitamine...17 Ekraanimenüü keele valimine...17 Plaatide taasesitamine...17 Taasesitamise valikud Televiisori vaatamine...19 Esmakordne seadistamine...19 Manuaalne otsing...20 Kellaaja määramine...20 Programmi informatsiooni kuvamine...21 Kanalite nimekirja muutmine...22 Kanalite haldamine Seadistamine Informatsioon toote kohta Probleemide lahendamine Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

3 ... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Plaati ei ole võimalik esitada Funktsioon ei tööta DVD-mängija tundub soe Ekraanile kuvatakse nõrk signaal või see puudub täielikult Kontrollige, et plaat on sisestatud kirjad ülespoole. Puhastage plaat. Kasutage puhast, pehmet, puuvillakiududeta riiet, et pühkida plaadi keskelt äärte suunas. Kontrollige ega plaat pole defektne, sisestades mõne teise plaadi. Antud toiming on plaadi puhul keelatud. Kui DVD-mängijat kasutatakse pika ajaperioodi jooksul, siis kuumeneb selle pind. Selline nähtus on igati normaalne. DVB-T signaal on liiga nõrk või Te ei ole DVB-T signaali levialas. Veenduge, et viibite alas, kus on piisav signaal. DVB-T signaali vastuvõtt autoga sõitmise ajal võib põhjustada probleeme signaaliga. TV programmid kaovad, kui reisida teise riiki 1. Vajutage SETUP. 2. Valige [DTTV] > [Country] (riik) Valige oma riik. Valige [Auto search] (automaatne otsing). 1. OLULINE Olulised ohutusnõuded 1. Lugege neid juhendeid. 2. Hoidke need juhendid alles. 3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele. 4. Järgige kõiki juhendeid. 5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal. 6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga. 7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi. 8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust. 9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja. 10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust. 11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi. 12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul. 13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneeri normaalselt, või seadmed on maha kukkunud. 14. Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele. 15. Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (nt. vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad). 16. See seade võib sisaldada pliid ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma järgides keskkonna eeskirju. Et saada informatsiooni toote hävitamise ja ümbertöötlemise kohta, kontakteeruge kohalike võimudega või vaadake Electronic Industries Alliance kodulehekülge:

4 ... OLULINE 8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Hoiatus Ärge kunagi eemaldage seadme ümbrist. Ärge määrige ühtegi osa selles seadmes. Ärge asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, tulest ja kuumusest. Ärge kunagi vaadake seadme laserkiirt. Veenduge, et Teil on lihtne pääseda voolujuhtme, pistiku juurde ning et Teil on lihtne eemaldada seadet vooluringist. Kuulamisohutus Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel: Ohutu helitugevuse leidmine: Kuulake mõistliku aja jooksul: Kõrvaklappide kasutamine suurel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist. Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjuma helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna. Seadke helitugevus madalale tasemele. Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata. Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist. Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause. Hoiatus Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage mängija ümbrist. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid juhendeid järgides, siis registreerige oma toode ja otsige abi Philipsi koduleheküljelt Vool puudub Heli puudub Kaugjuhtimispult ei tööta Pilt on moonutatud Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud. Kontrollige, kas vooluvõrgus on vool. Kontrollige, ega aku pole tühi. Kontrollige, et AV kaabel oleks korralikult ühendatud. Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja DVD-mängija vahel ei oleks takistusi. Suunake kaugjuhtimispult DVD-mängija kaugsensorile. Asendage patareid uutega. Antud funktsioon ei tööta selle plaadi puhul. Vaadake plaadi juhendeid. Puhastage plaat. Kasutage puhast, pehmet, puuvillakiududeta riiet, et pühkida plaadi keskelt äärte suunas. Kontrollige, kas plaadi videoväljund formaat sobib televiisori omaga. Muutke oma videoväljund formaati, et see sobiks Teie televiisori või programmiga. LCD ekraan on toodetud kasutades täppistehnoloogiat. Sellele vaatamata võite näha väikeseid musti punkte ja/või heledaid punkte (punane, sinine, roheline), mis tekivad pidevalt LCD ekraanile. See on normaalne nähtus ja ei ole defekt. 4 25

5 7. INFORMATSIOON TOOTE KOHTA Mõõdud Kaal Märkus Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Vooluvarustus Töötemperatuur Laseri lainepikkus Videosüsteem 240 x x 34.6 mm 1.2 kg Sisend: V 50/60Hz Väljund: DC 9V 1.5A 0 50 C DVD: 655 nm; CD: 785 nm NTSC/PAL... OLULINE Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel: Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul. Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb. Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub. Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtlikku olukorda ja on seadusevastane mitmetes riikides. Hoiatus Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga. Märkus Kõik muudatused, mida antud seadmega tehakse ilma Philips Consumer Electronics'i nõusolekuta, võivad tühistada kasutaja õigused selle toote kasutamiseks. See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadio interferentsi nõuetega. CE Toode on vastavuses järgnevate direktiivide ja juhendite nõuetega: 2004/108/EC /95/EC. Informatsioon keskkonna kohta Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast). Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete 24 5

6 ... OLULINE Ümbertöötlemine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Kui Te näete mahatõmmatud prügikasti märki koos keemilise sümboliga Pb, tähendab see, et patareid on vastavuses direktiivide nõuetega: Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Viige oma seade alati professionaali juurde, et eemaldada sisseehitatud aku. Loata koopiate tegemine kopeerimiskaitse all olevatest materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, on autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Salvestamine ja taasesitamine võib olla lubatud ainult loa olemasolul. Vaadake autoriõiguste seadust 1956 ja Esitaja kaitse seadust 1958 kuni Olge astutustundlik Austage autoriõiguseid DivX, DivX Certified ja vastavaid logosid ja kaubamärke võib kasutada ainult litsentsi alusel. Selle mängijaga on kaasas järgnev märgistus: ESIMESE KLASSI LASERTOODE 6. SEADISTAMINE Kasutage valikut SETUP (seadistamine), et seadistada DVD-mängija oma meele järgi ja maksimeerida taasesitamise naudingut. 1. Vajutage klahvile SETUP. Kuvatakse seadistamise menüü. 2. Kasutage navigatsiooniklahve, et teha valik, ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile OK. [General] (üldine) [Language] [PBC settings] [Power save] [DivX (VOD)] [DivX Subtitle] [Parental (DVD)] [Set password] [Factory setting] [Video] [TV display] [TV standard] [Audio] [Dolby] [DTTV] [Auto search] [Manual search [DTTV Parental] [Country] [Time settings] Ekraanimenüü keele valimine. Taasesitamiskontrolli funktsiooni sisse/välja lülitamine. Voolu säästmise reþiimi sisse/välja lülitamine. DivX registreerimise koodi saamine. DivX subtiitrite keele valimine. Lapsevanemaluku seadete valimine. Salasõna muutmine (vaikimisi on see 1369). Tehase seadete taastamine. Ekraani laiuse ja kõrguse suhte valimine. TV videoväljundi formaadi määramine TV süsteemi jaoks. Dolby väljundi määramine. Kanalite automaatne otsing. Kanalite manuaalne otsing. Lapsevanemaluku seadete määramine. Riigivalik. Kellaaja määramine Vajutage klahvile, et liikuda eelmisesse menüüsse. 4. Vajutage väljumiseks klahvile SETUP. 23

7 22... TELEVIISORI VAATAMINE Elektroonilise telekava kasutamine EPG (elektrooniline telekava) on ekraanile kuvatav telekava, mis on saadaval digitaalsete telekanalite puhul. Teil on võimalik liikuda programmide vahel, valida ja vaadata programme kellaaja või pealkirja järgi Valige kanal. Vajutage klahvile EPG. Ilmub elektrooniline telekava Kasutage klahve, et valida programm. Vajutage klahvile OK. Kuvatakse informatsioon antud programmi kohta. 5. EPG menüüst väljumiseks vajutage klahvile EPG. Kanalite nimekirja muutmine 1. Vajutage klahvile OPTIONS. 2. Valige [Channel Edit] (kanalite redigeerimine). Kuvatakse kanalite nimekiri. 3. Valige kanal. 4. Järgige ekraanil olevaid instruktsioone, et liigutada kanalit üles või alla. Kanalite haldamine 1. Vajutage klahvile OK. Kuvatakse kanalite nimekiri. 2. Valige kanal. Kanali lukustamiseks vajutage punasele klahvile. Kanali peitmiseks vajutage kollasele klahvile. Kanali lemmikute nimekirja lisamiseks vajutage rohelisele klahvile. 2. TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA Palju õnne ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Täielikult Philipsi poolt pakutavast teenusest naudingu saamiseks registreerige oma toode aadressil Sissejuhatus Teie kaasaskantav DVD-mängija esitab üldise DVD Video standardiga vastavuses olevaid digitaalseid videoplaate. See võimaldab Teil nautida tõelise kinopildi kvaliteediga täispikkuses filme ning stereo- või multikanali heli (sõltuvalt Teie taasesituse seadistusest ning DVD-plaadist). DVD-Video unikaalsed omadused nagu taustaheli, subtiitrite keele ning erinevate kaameranurkade (sõltuvalt DVD-plaadist) valik on kõik seadmel olemas. Veelgi enam, lapselukk võimaldab Teil kontrollida, milliseid plaate Teie lapsed saavad vaadata. Teil on võimalik selle DVD-mängijaga taasesitada järgnevaid plaate (kaasa arvatud CD-R, CD-RW, DVD±R ja DVD±RW): DVD video plaat Video CD-plaat Audio CD-plaat MP3 CD-plaat DivX CD-plaat JPEG failidega Mis kuulub varustusse? Esmalt kontrollige ning identifitseerige paki sisu nagu alljärgnevalt toodud: Kaasaskantav DVD-mängija Kaugjuhtimispult AC vooluadapter Auto adapter AV kaabel Antenn Kasutusjuhend Kiire alustamise juhend 7

8 ... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA Ülevaade peaseadmest... TELEVIISORI VAATAMINE Suveaja / DST määramiseks: 1. Valige [Setting mode] > [Manual time setting] (manuaalne aja määramine) ja vajutage kinnitamiseks klahvile OK. 2. Valige [Summer time / DST] (suveaeg / DST). Kui hetkel ei ole suvi, valige [Off] (väljas). Programmi informatsiooni vaatamine Praeguse programmi kohta informatsiooni vaatamiseks vajutage klahvile INFO. 1. OPTIONS 2. VOL +/ / 5. POWER ON/OFF 6. CHR/ Hetketegevuse või funktsiooniga seotud valikutesse sisenemine. Helitugevuse suurendamine või vähendamine. Plaadi taasesitamise lõpetamine. Eelmise/järgmise peatüki/loo või pealkirja juurde liikumine DVD-mängija sisse/välja lülitamine. Laadimisindikaator / vooluindikaator TV programm / Raadioprogramm Informatsioon järgmise programmi kohta Programmi number Programmi nimi Kohalik aeg Signaali pikkuse indikaator Programmi informatsiooni ikoonid : Programm sisaldab erinevaid helikeeli. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvile AUDIO või OPTIONS. : Programm sisaldab subtiitreid. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvile SUBTITLE või OPTIONS. : Programm sisaldab teleteksti. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvile TELETEXT. Teleteksti sisenemine Kui kanalil on teleteksti funktsioon, kuvatakse ikoon. Teleteksti sisenemiseks vajutage klahvile TELETEXT. Nõuanne Mõni kanali puhul tuleb kasutada värvilisi klahve, et siseneda või hallata vaatamise funktsioone. Järgige ekraanil olevaid juhendeid. 8 21

9 ... TELEVIISORI VAATAMINE Manuaalne otsing Teil on võimalik otsida TV kanaleid manuaalselt. 1. Vajutage klahvile SETUP. 2. Valige [DTTV] > [Manual search] (manuaalne otsing) ja vajutage kinnitamiseks OK. 3. Valige kanali number ja vajutage kinnitamiseks OK. Kellaaja määramine 1. Vajutage klahvile SETUP. 2. Valige [DTTV] > [Time settings] (ajaseaded). Ajaformaadi määramiseks: 1. Valige [Time format] (ajaformaat). 2. Tehke valik ja vajutage kinnitamiseks OK. [24hrs] (24 tundi) [12hrs] (12 tundi) Ajaseade reþiimi määramiseks: 1. Valige [Setting mode] (ajaseade reþiim). 2. Tehke valik ja vajutage kinnitamiseks OK. [Auto time setting] (automaatne aja määramine): Kellaaega uuendatakse automaatselt vastavalt TV kanali signaalile. [Manual time setting] (manuaalne aja määramine): Määrake kellaaeg manuaalselt. Ajavööndi määramiseks: 1. Valige [Setting mode] > [Manual time setting] (manuaalne aja määramine) ja vajutage kinnitamiseks OK. 2. Valige [Time zone] (ajavöönd). Valige GMT +02:00 Eesti ja Baltimaade jaoks (ajavahe Greenwich aja suhtes) TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA 7.,,,, /OK 8. DISC MENU 9. SOURCE 10. IR 11. DC IN 12. OPEN Menüüdes liikumine. Järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine. Sisendi või valiku kinnitamine. Plaadi taasesitamise alustamine, ajutine peatamine või taastamine. DVD puhul: plaadimenüüsse sisenemine või väljumine. VCD puhul: PBC (taasesitamise kontroll) reþiimi sisse või välja lülitamine. VCD versioon 2.0 või SVCD, millel on PBC reþiim sisse lülitatud: menüüsse naasmine. Lülitumine [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] ja [SD card] allika vahel. Kaugjuhtimispuldi sensor. Vooluvarustuse pesa. Plaadiliuguri avamine. 9

10 ... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA 5. TELEVIISORI VAATAMINE Märkus Enne kui alustate, veenduge, et olete antenni mängijaga ühendanud. Veenduge, et asute DTTV signaali levialas. Kontrollige signaali olemasolu oma riigi TV ülekandmisega tegeleva organisatsiooniga või külastage kodulehekülge SD/SDHC 14. AV OUT ANTENNA SD/SDHC kaardi pesa. Audio/video väljundpesa. Kõrvaklappide pesa. Pesa antenni jaoks. Esmakordne seadistamine 1. Vajutage klahvile SOURCE, et lülituda DTTV reþiimi. Küsitakse Teie riiki. 2. Valige oma riik ja kinnitage valik klahviga OK. Küsitakse, kas teostada automaatne kanalite otsing Valige [Auto search] (automaatne otsing) ja vajutage kinnitamiseks OK. Algab automaatne kanalite otsing. Kui automaatne kanalite otsing on lõppenud, kuvatakse kogu leitud TV ja raadiokanalite number. Esimesena leitud kanali programmi vaatamiseks vajutage klahvile OK. Kanalite vahetamiseks vajutage klahvile CH +/-. 19

11 ... MÄNGIJA KASUTAMINE Taasesitamise valikud 1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile OPTIONS (valikud), et valida oma eelistus. DVD-plaadi puhul: [Subtitles] (subtiitrid) [Audio language] (helikeel) [Angle] (kaameranurk) [Zoom & Pan] (suurendamine ja pildil liikumine) [Setup] (seadistamine) VCD-plaadi puhul: [Audio] [Zoom & Pan] (suurendamine ja pildil liikumine) [Setup] (seadistamine) Audio CD-plaatide puhul: [Repeat] (korduvesitus) [Shuffle All] (juhuesitus) [Setup] (seadistamine) JPEG CD-plaatide puhul: [Rotate] (pööramine) [Zoom & Pan] (suurendamine ja pildil liikumine) [Setup] (seadistamine) 2. Järgige ekraanil olevaid juhendeid.... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA Ülevaade kaugjuhtimispuldist 18 11

12 ... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA 1. SOURCE 2. TELETEXT 3. FAV LIST 4. Värvilised klahvid 5. SETUP 6.,,,, 7. DISPLAY 8. Sisendi või valiku kinnitamine. Kanalite nimekirja sisenemine või väljumine. Plaadi taasesitamise alustamine, ajutine peatamine või taastamine. 9. VOL -/+ 10. MUTE GO TO Lülitumine [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] ja [SD card] allika vahel. Teleteksti sisse või välja lülitamine. Lemmikute nimekirja sisenemine või väljumine. Funktsiooni või valiku valimine. Seadistamise menüüsse sisenemine või väljumine. Menüüdes liikumine. Erinevatel kiirustel tagasi/edasi otsing. Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või loo juurde liikumine. Süsteemi ekraaniseadete kohandamine. Plaadi taasesitamise lõpetamine. Helitugevuse suurendamine või vähendamine. Heli vaigistamine. Numbriklahvid. Peatüki/loo/pealkirja või taasesitamise aja juurde liikumine. 4. MÄNGIJA KASUTAMINE Sisse lülitamine Lülitage POWER ON/OFF lüliti valiku ON (sees) peale. Vooluindikaator süttib. Ekraanimenüü keele valimine Teil on võimalik valida ekraanil kuvamiseks erinevate keelte vahel. 1. Vajutage klahvile SETUP. Ilmub seadistamise menüü. 2. Valige [General] (üldine) > [Language] (keel). 3. Valiku tegemiseks vajutage klahvile. 4. Vajutage kinnitamiseks klahvile OK. 5. Vajutage väljumiseks SETUP. Plaatide taasesitamine 1. Vajutage peaseadmel klahvile OPEN. 2. Sisestage plaat kirjadega pool üles. 3. Vajutage CD sahtel kinni. Taasesitamine algab automaatselt. Kui kuvatakse menüü, tehke valik ja taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile. Taasesitamise ajutiseks peatamiseks vajutage klahvile. Vajutage samale klahvile uuesti, kui soovite taasesitamist jätkata. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaks korda klahvile. Eelmise/järgmise valiku tegemiseks vajutage klahvile või. Video/audio taasesitamise ajal otsimiseks vajutage üks või mitu korda klahvi või. Vajutage otsingu ajal kergelt klahvile või, et muuta otsimise kiirust

13 ... ALUSTAMINE Lisaseadmete ühendamine Televiisori ühendamine DVD-mängijat on võimalik ühendada televiisoriga või võimendiga, et nautida DVD-plaate. Sobitage AV kaabli värvid pesadega (AV kaabel ei kuulu varustusse): sisestage kollane kaabel kollasesse pessa ning punane/valge kaabel punasesse/valgesse pessa. Antenni ühendamine Ühendage oma DVD-mängijaga antenn, et võtta vastu digitaalseid telekanaleid.... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA 13. REPEAT ANGLE 16. AUDIO 17. SUBTITLE 18. CH +/- 19. OPTIONS 20. DISC MENU 21. INFO 22. EPG Peatüki/loo/pealkirja kordamine. Ekraani laiuse ja kõrguse suhte muutmine. DVD vaatamisnurga valimine. DVD puhul: audio keele valimine. VCD puhul: audio reþiimi valimine. DVD subtiitrite keele valimine. Järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine. Hetketegevuse või funktsiooniga seotud valikutesse sisenemine. Plaadimenüüsse sisenemine või väljumine. Programmi informatsiooni kuvamine (kui saadaval). Elektroonilise saatekava (Electronic Program Guide, EPG) sisse või välja lülitamine. Saadaval ainult digitaalsete kanalite puhul. Nõuanne Parima vastuvõtu saavutamiseks ühendage mängija koduantenniga

14 3. ALUSTAMINE Hoiatus Kasutage seadme nuppe ainult nii nagu kirjeldatud kasutusjuhendis. Järgige antud kasutusjuhendis olevaid juhiseid samas järjekorras. Kui Te kontakteerute Philipsiga, küsitakse Teilt mudeli- ja seerianumbrit. Leidke üles mängija mudeli- ja seerianumbrid, mis asuvad mängija all või tagapaneelil. Kirjutage need numbrid siia: Mudelinumber Seerianumber Aku laadimine Hoiatus Oht on toodet kahjustada! Veenduge, et vooluringi pinge kattub pingega, mis on prinditud mängija alla. Kasutage aku laadimiseks ainult varustusega kaasas olevat AC adapterit. Märkus... ALUSTAMINE Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti Hoiatus Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesekiirgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle. Oht vähendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage erinevast brändist või erinevat tüüpi patareisid korraga. Oht toodet kahjustada! Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid. Perkloraat materjal - vajab spetsiaalset käsitlemist. Vaadake aadressi Esmakordsel kasutamisel: 1. Patareide vahetamine kaugjuhtimispuldis: Eemaldage kaitsev riba, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patareid. Avage patareisahtel. Sisestage 1 CR2025 patarei õigete polaarsustega (+/-). Sulgege patareisahtel. Tüübiplaat asub seadme all. Te saate seadet laadida ainult siis, kui see on välja lülitatud. 1. Lülitage POWER ON/OFF lüliti valiku OFF (väljas) peale. 2. Ühendage varustusega kaasas olev AC adapter mängijaga ja seinapistikuga. Laadimisindikaator lülitub sisse. Kui DVD-mängijat ei kasutata, võtab aku täielik täis laadimine 7 tundi. Kui aku on täis laetud, lülitub laadimisindikaator välja

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CD;;CF G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine

Rohkem

UM 2K13 31x EU

UM 2K13 31x EU Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL3xx8H/T PFL4398H/T ET Kasutusjuhend Sisu 1 Tähtis 3 Ohutus 3 Hooldus 4 Õiguslik teave 5 Säästvus 7 Spikker ja tugi 8 2 Teleri kasutamine

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?@AB:7C8C?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

ET_ indd

ET_ indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3404/12 22PFL3404/12 26PFL3404/12 32PFL3404/12 42PFL3604/12 19PFL3404/60 22PFL3404/60 26PFL3404/60 32PFL3404/60 42PFL3604/60 Kasutusjuhend

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc 27 Sisukord Kaugjuhtimispuldi nupud 28 TFT televiisor 29 TFT televiisori seinale paigaldamine (valikuline) 31 Ettevalmistused 33 Omadused 33 Paneeli omadused 33 Ohutusmeetmed 33 Enne oma televiisori sisse

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at POS9002 series www.philips.com/tvsupport Kasutusjuhend 55POS9002 Sisukord 1 Uudised 1.1 Kodu ja kanalid 4 1.2 Rakendused ja Philips TV Collection 2 Seadistamine

Rohkem