AS851_10 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS851_10 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: Eestikeelne kasutusjuhend

2 SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Oluline...3 Ohutus Hoiatus Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Teie Androidi kõlar...5 Sissejuhatus...5 Mis kuulub varustusse?...5 Ülevaade peaseadmest...6 Ülevaade kaugjuhtimispuldist Alustamine...8 Vooluvõrku ühendamine...8 Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine...8 Sisse lülitamine Taasesitamine ja laadimine...9 Ühilduvus Androidiga...9 Heli taasesitamine läbi Blootooth ühenduse...9 Heli taasesitamine läbi Fidelio appi...11 Songbird'i appi installeerimine...17 Kaugjuhtimispuldi kasutamine...19 Android telefoni ühendamine ning laadimine Teised funktsioonid...22 Internetiraadio kuulamine...22 Unetaimeri seadistamine...23 Äratustaimeri seadistamine Toote informatsioon...26 Tehnilised andmed...26 Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ( Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit. Puudub vool Puudub heli Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga. Veenduge, et vooluringis on elekter olemas. Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud. Reguleerige alusjaama helitugevust. Reguleerige telefoni helitugevust. Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti. Nupud ei tööta Eemaldage seade vooluvõrgust, oodake 5 minutit, ühendage seade taas vooluvõrku ning lülitage seade taas sisse. 7. Probleemide lahendamine Tehnilised andmed võimad ilma etteteatamata muutuda Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. 27

3 6. TOOTE INFORMATSIOON OLULINE Toote informatsioon võib ilma etteteatamata muutuda. Tehnilised andmed Kui micro-usb asub Android telefoni ülaosas ning kasutate Android operatsioonisüsteemi, mis on kõrgem kui versioon 3, siis pöördub ekraan automaatselt. Ohutus 10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust. 1 Kasutage ainult varustusega kaasas olevat või tootja poolt tehtud käru, alust, kolmjalga, klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge ettevaatlik, kui Te liigutate seda/seadet, et vältida ümber kukkumist ja vigastusi. Võimendi Väljundi võimsus Signaali / müra suhe Aux in 2 x 15 W Üldine informatsioon Nõuded süsteemile AC vool Voolutarbivus Voolutarbivus ootereþiimis 0,6-1V, 10k Android operatsioonisüsteem (versioon 1 või kõrgem); Bluetooth tarkvara (versioon 1 või kõrgem); micro-usb ühendus. OH-1065A U2 (Philips), Sisend: V ~50/60 Hz 800 ma MAX, Väljund: 18V === 3,5A Laadimine: maksimum 2A Vaid läbi 2A tagumise USB 2A Vaid läbi micro-usb Läbi micro-usb ja 1A mõlemile tagumise USB Mõõtmed Peaseade 80 dba 28W <1W 429 x 169 x 108 mm See välgunool viitab isoleerimata materjalidele Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta. See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme. HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid. HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga. Olulised ohutusalased instruktsioonid Lugege neid juhendeid. Hoidke need juhendid alles. 3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele. 4. Järgige kõiki juhendeid. 5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal. 6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga. 7. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi. 8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust. 9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja. 1 Tõmmake voolujuhe seinast välja, kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul. 13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneeri normaalselt, või seadmed on maha kukkunud. 14. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte. 15. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad). 16. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks. Kaal Peaseade 2,1 kg 26 3

4 ... OLULINE Hoiatus Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa. Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest. Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada. Hoiatus Ärge jätke patareisid (patareipakki või paigaldatud patareisid) liigse kuumuse kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli vms. Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage patareid vaid sarnastega. Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. Ümbertöötlemine Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Keskkonnaalane informatsioon Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast). Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju. Seadme tüübiplaat asub seadme all TEISED FUNKTSIOONID Määrake alarmi kellaaeg ja vajutage ekraani ülemises paremas nurgas [Save] (salvesta). Alarm on salvestatud ja see kuvatakse ekraanil. Nõuanne Valige [Lifestyle] (elustiil), et valida spordiala ja eelistatud ilm (excellent - suurepärane, good - hea, fair - rahuldav). Alarm ei helise, kui ilm ei ole piisavalt hea. Valige [Sound] (heli), et valida oma lemmikmuusika äratuse helinaks. Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. 4 25

5 ... TEISED FUNKTSIOONID Äratustaimeri seadistamine Avage Fidelio rakendus. 3. Vajutage [Alarm settings] (alarmi seaded). TEIE ANDROIDI KÕLAR Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil Sissejuhatus Selle seadmega saate: nautida muusikat oma Android telefonist. laadida oma telefoni läbi micro USB pordi. kogeda mitmeid funktsioone läbi Philips Fidelio ning Songbird'i appide. Mis kuulub varustusse? Vajutage ikoonile, et siseneda kellaaja seadistusmenüüsse. 4. Vajutage, et siseneda alarmi seadistamise leheküljele. Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad: Peaseade Vooluadapter Pikendus Kiire alustamise juht Ohutusleht 24 5

6 ... TEIE ANDROIDI KÕLAR Ülevaade peaseadmest... TEISED FUNKTSIOONID Unetaimeri seadistamine Avage Fidelio rakendus. 3. Vajutage [Sleep Timer] (unetaimer). Vajutage ikoonile, et siseneda kellaaja seadistusmenüüsse. 4. Valige unetaimeri periood (10/15/20/30/45/60/90 min) ja vajutage seejärel [Start] (start). Kõlari sisse ja välja lülitamine. Süsteemi lülitamine ootereþiimile. Bluetooth indikaator. 3. AUX IN Lisaseadme ühendamine. 5. Alusjaam 6. +/- Helitugevuse kohandamine V Voolupistikuga ühendamine. Unetaimer töötab ainult Songbird'i appiga. 4. Power out Lae oma lisaseadet läbi USB link kaabli. 6 23

7 5. TEISED FUNKTSIOONID... TEIE ANDROIDI KÕLAR Kui paigaldasite Fidelio appi (vt peatükk 4) oma Android seadmele, siis saate seda kasutada, et kuulata internetiraadiot ning seadistada taimereid. Internetiraadio kuulamine 3. Vajutage peamenüüs [Radio] (raadio). Ülevaade kaugjuhtimispuldist MP3 link valimine allikaks. Ligipääs kellaaja vaatele Fidelio appis. Ühendage oma Android telefon Bluetoothi kaudu. Avage Fidelio rakendus ja minge peamenüüsse. 8. / Eelmise/järgmise loo juurde liikumine. 9. Taasesitamise alustamine või katkestamine. 10. VOL +/- Helitugevuse kohandamine. 4. Sisestage otsinguribale soovitud raadiojaam. 5. Valige soovitud raadiojaam. Teie soovitud raadiojaama hakatakse mängima. Bluetooth ühenduse sisse ja välja lülitamine. Alusjaama valimine allikaks. 3. Internet Radio Ligipääs internetiraadiole Fidelio appis. 4. Songbird Songbird mängija avamine. 5. Heli summutamine või taastamine. 22 7

8 Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras. Vooluvõrku ühendamine 3. ALUSTAMINE Hoiatus Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla. Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest. Hoiatus Vähendamaks tulekahju või elektriðoki ohtu, ärge jätke seadet vihma ega niiskuse kätte. 3. Sulgege patareisahtel. Eemaldage patareid, kui Te ei plaani kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada. Sisse lülitamine Vajutage klahvile. Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth indikaator. Ootereþiimi lülitamine Vajutage uuesti klahvile, et lülitada seade ootereþiimi. Ekraanipaneelil kustub Bluetooth indikaator. Kui micro USB pesa asub telefoni ülaosas ning Te kasutate Androidi 3 või kõrgemat, siis pöördub ekraan automaatselt. Pikenduse kasutamine Kui USB pesa Teie telefonil on äärele väga lähedal, siis alusjaamaga kaasasolev pikendus võimaldab alusjaamale kinnitatud telefoni stabiliseerida. 3. Kohandage nuppe, et need oleks madalaimas positsioonis. Asetage pikendus alusjaama külge. Asetage telefon alusjaamale. Ühendage voolujuhe seinapistikuga. Android telefoni laadimine Kui alusjaam on ühendatud vooluvõrku, laadib alusjaam ühendatud Android telefoni automaatselt. Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine Hoiatus Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, otsesest päikesevalgusest ning tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle. Nõuanne Seda funktsiooni saab kasutada ka telefonide puhul, mis pole Android operatsioonisüsteemiga, kuid millel on micro-usb port. Avage patareisahtel. Sisestage patarei õigete polaarsustega (+/-, nagu näidatud). 8 21

9 4. TAASESITAMINE JA LAADIMINE Heli taasesitamine alusjaamast 3. Veenduge, et alusjaam on läbi Bluetooth ühenduse Android seadmega ühendatud. Vajutage klahvi, et valida allikaks alusjaam (dock). Vajutage klahvile Internet Radio, et pääseda ligi internetiraadiole. Songbirdi appi avamiseks ning heli taasesitamiseks, vajutage klahvile Songbird. Taasesitamise katkestamiseks/jätkamiseks vajutage klahvile. Eelmise/järgmise loo juurde liikumiseks vajutage klahvile /. Heli kohandamiseks vajutage klahve VOL +/- ning. Heli taasesitamine MP3 link kaudu Selle seadmega saate nautida heli kahel viisil: Läbi manuaalse Bluetooth ühenduse; Läbi automaatse Bluetooth ühenduse (Philips Fidelio app). Ühilduvus Androidiga Oma seadme täiuslikuks kasutamiseks peab Teie Android telefon vastama järgmistele nõudmistele: Olema Android operatsioonisüsteemiga (versioon 1 või kõrgem). Olema Bluetooth toega (versioon 1 või kõrgem). Omama micro USB ühendust. Te võite antud kõlarit ka teiste Bluetooth ja micro USB-d omavate seadmetega kasutada, et teha järgnevat: Laadida oma seadmeid läbi USB pesa. Nautida heli läbi Bluetooth ühenduse. 3. Vajutage [Bluetooth], et aktiveerida Bluetooth oma seadmel. 4. Vajutage [Search for devices] (otsi seadmeid). Ühendage AUX IN pesa välise heliseadmega. 3. Taasesitage heli oma heliseadmel. Heli kohandamiseks vajutage klahve VOL +/- ning. Android telefoni laadimiseks on vaja see kinnitada alusjaamale. Android telefoni ühendamine Vajutage klahvi, et valida allikaks MP3 link. Kontrollige Android telefoni mikro USB ühenduse suunda. Kui tarvis, keerake USB pesa alusjaamal ning seejärel asetage oma Android telefon alusjaamale. 3. Liigutage ühenduspesa seadme keskosasse. Keerake nuppe mõlemal ühenduse küljel, et telefon stabiliseerida. Nõuanne Lisainformatsiooni saamiseks minge aadressile Heli taasesitamine läbi manuaalse Blootooth ühenduse Vajutage klahvi, et lülitada süsteemil sisse Bluetooth. Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth indikaator. Oma Android telefonil minge menüüsse [Settings] (seadistused) > [Wireless and networks] (võrguseadistused) > [Bluetooth settings] (Bluetooth seadistused). 5. Vajutage [Philips AS851]. 20 9

10 Ilmub aken, mis küsib, kas siduda Bluetooth seadmed. Kuvatakse Songbird'i kasutajaliides. 6. Vajutage [Accept] (nõustun), et alustada oma seadmete sidumist. 7. Taasesitage heli oma Android telefoniga. Heli esitatakse läbi kõlari. Songbird'i appi installeerimine arvutisse 3. Minge koduleheküljele Laadige alla uusim Songbird'i rakendus. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et Songbird oma arvutisse installeerida. 3. Valige [Auto Sync Music] (automaatne muusika sünkroniseerimine) ning [Sync all music and playlists] (kõikide muusikafailide ja esitusloendite sünkroniseerimine). 4. Vajutage [Sync] (sünkroniseeri) kasutajaliidese ülemises paremas nurgas. Teie arvutis olev muusika sünkroniseeritakse Teie Android seadmega. Muusika sünkroniseerimine arvutist Androidi Kui järgmisel korral ühendate oma Android seadme arvutiga, sünkroniseeritakse arvuti automaatselt seadmega. Veenduge, et nii Teie Android seadmel kui ka arvutis on paigaldatud Songbird rakendus. Kaugjuhtimispuldi kasutamine Kui Bluetooth ühendus on loodud, ilmub Android telefoni ülaossa Bluetooth ikoon. Heli esitatakse läbi kõlari. Erinevatel Android seadmetel võivad olla erinevad menüüd. Süsteemi ja Android telefoni kaugus ei tohiks ületada 10 meetrit. Ühendage Android seade USB kaabli abil arvutiga. Ilmub kinnitusaken. Valige [Managing device using Philips Songbird] (seadme haldamine Philips Songbird abil). Kui samal ajal on sisendid alusjaamast (dock) ning MP3 link kaudu, esitatakse heli alusjaamast

11 4. Vajutage allalaetud Songbird rakendusel. 6. Vajutage [Open] (ava), et siseneda Songbird'i menüüsse. Heli taasesitamine läbi automaatse Blootooth ühenduse (Philips Fidelio app) Vajutage [Install] (paigalda). Philips Fidelio app toob Teie süsteemile mitmeid lisafunktsioone, sh automaatne Bluetooth ühendus, Songbird muusikamängija, internetiraadio ning multifunktsionaalne äratuskell. Lisafunktsioonide nautimiseks on soovitatav alla laadida ja installeerida tasuta tarkvara "Fidelio app". Fidelio appi installeerimine Android telefonisse "Fidelio appi" alla laadimiseks Teie Android telefoni on kaks võimalust. Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i paigaldada. 5. Vajutage [Install] (paigalda). 7. Valige soovitud lugu ja vajutage. "Fidelio appi" installeerimine läbi QRkoodi Veenduge, et Teie Android telefon on internetiga ühendatud. Veenduge, et Teie Android telefonil on QRkoodi skänneerimise tarkvara. Kui Teil ei ole seda, laadige see Android Market'ist alla. 3. Vajutage [Accept & download] (nõustu ja lae alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist. Kasutage skänneerimise tarkvara, et skänneerida QR-kood. Songbird paigaldatakse Teie Android seadmele. Algab Fidelio appi allalaadimine ning paigaldamine

12 Songbird'i appi installeerimine Vajutage Fidelio menüüs [Songbird]. Philips Songbird on lihtsasti kasutatav arvutiprogramm ja Androidi app. See võimaldab Teil avastada, taasesitada ning sünkroniseerida meediat Teie arvutist Teie Android seadmesse. Songbird'i appi installeerimine Android telefonisse Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil, et käivitada Fidelio rakendus. Fidelio app on paigaldatud. "Fidelio appi" installeerimine Android Market'i kaudu Veenduge, et Teie Android telefon on internetiga ühendatud. Veenduge, et Teie Android telefonil on olemas Android Market. Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i alla laadida. 3. Vajutage [Download] (laadi alla). Vajutage oma telefoni ekraanil Android Market'i ikoonil. Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil. Songbird'i hakatakse alla laadima

13 4. Vajutage [PHILIPS AS851]. Vajutage ekraanil otsinguikoonil, et siseneda aadressiribale. 4. Leidke otsingutulemuste seast "Philips Fidelio" ja vajutage sellele, et alustada Fidelio appi alla laadimist. 5. Valige soovitud lugu ning vajutage. 3. Sisestage otsinguribale "Fidelio", et alustada otsingut. 5. Vajutage [Install] (paigalda). Bluetooth ühendus on loodud. Heli esitatakse läbi kõlari

14 6. Vajutage [Accept & download] (nõustu ja lae alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist. Bluetooth aktiveerimine Philips Fidelio app aitab Teil ühendada Android telefoni ja antud süsteemi automaatselt läbi Bluetooth ühenduse. Vajutage korduvalt klahvile, et valida allikaks Bluetooth. Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth indikaator. Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil, et käivitada Fidelio rakendus. Minge peamenüüsse. 3. Vajutage [Speaker Connection] (kõlari ühendus), et aktiveerida automaatne Bluetooth ühendus. Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil. Algab Fidelio appi allalaadimine ning paigaldamine. Fidelio app on paigaldatud

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem