DCM2260_12 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "DCM2260_12 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend

2 Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid ohutussümboleid...3 Olulised ohutusalased instruktsioonid...3 Kuulamisohutus Teie muusikakeskus...5 Sissejuhatus...5 Mis kuulub varustusse?...5 Ülevaade peaseadmest...5 Ülevaade kaugjuhtimispuldist Enne kasutamist...8 FM antenni ühendamine...8 Vooluvõrku ühendamine...8 Kaugjuhtimispuldi patarei sisestamine Alustamine...9 Sisse lülitamine...9 Kellaaja seadistamine...9 Allika valimine...10 LCD ekraani heleduse kohandamine Taasesitamine...11 Plaadi taasesitamine...11 Taasesitamine USB seadmelt...11 Taasesitamise juhtimine...11 Lugude programmeerimine Aluse kasutamine...13 Ühilduvad ipodi/iphone/ipadi mudelid...13 Heli nautimine läbi aluse...13 Oma ipodi/iphone/ipadi laadimine...14 Oma ipodi/iphone/ipadi aluse küljest eemaldamine Raadio kuulamine...15 Raadiojaamale häälestumine...15 Raadiojaamade automaatne salvestamine...15 Raadiojaamade manuaalne salvestamine...15 Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine Heli kohandamine...16 Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine...16 Helitugevuse reguleerimine...16 Heli vaigistamine Teised funktsioonid...16 Äratustaimeri seadistamine...16 Unetaimeri seadistamine...17 Välise heliseadme kuulamine...17 Muusika kuulamine kõrvaklappidega...17 USB seadme laadimine Toote informatsioon...18 Tehnilised andmed...18 Informatsioon USB taasesitamise kohta...19 Toetatud MP3 plaatide formaadid...19 Hooldus Probleemide lahendamine Vastavus...22 Keskkonna kaitsmine...22 Kaubamärgi teade...23 Autoriõigused

3 1. Ohutus Lugege enne selle seadme kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti. Tundke neid ohutussümboleid See välgunool viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilöögi. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta. Hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme. HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte, nt vaase. HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sisestage pistik täielikult seinakontakti. Olulised ohutusalased instruktsioonid Elektrilöögi või tulekahju oht! Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida. Ärge kunagi asetage seadet, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse. Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla. Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates. Lühise või tulekahju oht! Enne seadme seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev. Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte (nt päikesekiirgus, tuli või sarnane). Ärge avaldage voolupistikutele jõudu. Rippuvad voolupistikud võivad põhjustada süttimise või tulekahju. Vigastuse või seadme kahjustumise oht! Kasutage vaid selles kasutusjuhendis välja toodud vooluvarustust. Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega. Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist läätse. Ärge kunagi asetage seadet või muid esemeid toitejuhtme peale. Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate. Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid. 3

4 ... Ohutus Keskkonna saastamise oht! Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega. Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult. Hoiatus Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa. Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest. Ärge kunagi vaadake seadme sees olevasse laserkiirde. Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada. Kuulamisohutus Ohutu helitugevuse leidmine: Kuulake mõistliku aja jooksul: Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel: Seadke helitugevus madalale tasemele. Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata. Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist. Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause. Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul. Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb. Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ei kuule, mis ümberringi toimub. Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Tüübiplaat asub seadme taga. Kuulake mõõdukal helitugevusel: Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist. Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seetõttu võib pärast pikemaajalist kuulamist normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Selle vastu kaitsmiseks seadke helitugevus ohutule tasemele enne kuulmise kohanemist ja jätke sinna. 4

5 2. Teie muusikakeskus Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil Philipsiga ühendust võttes küsitakse teilt selle seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on mängija all. Kirjutage need numbrid siia: Mudeli number: Seerianumber: Ülevaade peaseadmest Sissejuhatus Selle seadmega saate: nautida heli plaatidelt, USB seadmetelt, ipodist/iphone'st/ipadist ja teistelt välistelt helikandjatelt; ja kuulata raadiojaamasid. Mis kuulub varustusse? Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad: Peaseade Kaugjuhtimispult (koos ühe AAA patareiga) AC vooluadapter Seinakinnitused (2 tüüblit ja 2 kruvi) FM antenn Ohutusleht Lühike kasutusjuhend Seinale kinnitamise juhend SOURCE Lülitab seadme sisse. Lülitab seadme eco puhkereþiimi või tavalisse puhkereþiimi. Vajutage korduvalt, et allikas valida. Alustab, peatab või jätkab taasesitamist. Lõpetab muusika taasesitamise. Ligipääs alusele kinnitatud ipodi/iphone'i esitusloendile. Pesa ühilduva USB mäluseadmega ühendamiseks, et muusikat kuulata. Pesa ühilduva USB mäluseadmega ühendamiseks, et seda laadida. 5

6 ... Teie muusikakeskus 6. Plaadisahtel / 9. VOL+/VOL- 10. Alus ipodi/iphone/ipadi jaoks 11. Infrapunasensor 12. Indikaator 13. LCD ekraan 14. DC IN AUDIO IN 17. FM ANT Vajutage, et plaat plaadisahtlist väljastada. Liigub eelmise või järgmise loo juurde. Vajutage ja hoidke, et loo raames otsida. Häälestub raadiojaamale. Suurendab või vähendab helitugevust. Pesa ühilduva ipodi/iphone/ipadi jaoks. Sensor infrapuna signaalide jaoks kaugjuhtimispuldist. See süttib punaselt, kui seade on eco puhkereþiimis. Pesa AC vooluadapteriga ühendamiseks. Kõrvaklappide pesa (3.5 mm). Pesa välise heliseadme heli väljundpesaga (tavaliselt kõrvaklappide pesa) ühendamiseks. Pesa FM antenni jaoks. Ülevaade kaugjuhtimispuldist DOCK Lülitab seadme sisse. Lülitab seadme eco puhkereþiimi või tavalisse puhkereþiimi. Väljastab plaadi. Ühendab muusika taasesitamiseks ühilduva ipodi/iphone'i/ipadi. 6

7 ... Teie muusikakeskus 4. FM/ CD 5. PRESET/ALBUM / 6. / 7. +VOL REPEAT/ SHUFFLE 10. MUTE 11. SOUND 12. CLOCK 13. SLEEP/TIMER 14. PROG 15. DISPLAY Valib allikaks FM raadio või plaadi plaadisahtlis. Liigub eelmise või järgmise albumi juurde. Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama. Navigeerib läbi ipodi/iphone'i esitusloendi. Liigub eelmise või järgmise loo juurde. Vajutage ja hoidke, et otsida loo raames. Häälestub raadiojaamale. Suurendab või vähendab helitugevust. Alustab, peatab või jätkab taasesitamist. Valib taasesitusreþiimi. Vaigistab või taastab heli. Valib eelnevalt salvestatud heliefekti. Määrab kellaaja. Määrab äratustaimeri. Määrab unetaimeri. Salvestab raadiojaamasid. Programmeerib lugusid, mis on salvestatud plaadile või USB mäluseadmele. Tööreþiimis: vajutage, et kuvada praegune kellaaeg. Tavalises puhkereþiimis: vajutage ja hoidke, et kohendada LCD ekraani heledust. 16. / MENU Lõpetab muusika taasesitamise. Ligipääs ipodi/iphone'i esitusloendile. 17. OK Kinnitab valiku. 18. USB / AUDIO IN Valib allikaks USB mäluseadme või helisisendi, mis tuleb läbi AUDIO IN pesa. 7

8 3. Enne kasutamist FM antenni ühendamine Parima signaali saavutamiseks pikendage antenn täies ulatuses ning muutke selle asendit. Vajadusel kinnitage väliantenn. See seade ei toeta AM (amplitude modulation) raadio vastuvõttu. Ühendage AC vooluadapter: DC IN pessa seadme taga; ning seinakontakti. Ekraanil vilgub. Kaugjuhtimispuldi patarei sisestamine Avage patareisahtel. Sisestage üks AAA patarei õigete polaarsustega (+/-), nagu pildil näidatud. Sulgege patareisahtel. Ühendage FM antenn seadmega. Vooluvõrku ühendamine Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik teised ühendused. 8

9 4. Alustamine Hoiatus Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi. Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras. Sisse lülitamine Vajutage nupule. Seade lülitub viimati valitud allikale. Reþiimide vahel lülitumine Automaatne reþiimide vahel lülitumine: Kui seade seisab mitteaktiivsena 15 minutit, lülitub see automaatselt tavalisse puhkereþiimi. Kuvatakse kellaaeg. Kui kellaaeg ei ole seadistatud, siis vilgub ekraanil. Kui seade seisab tavalises puhkereþiimis 15 minutit, siis lülitub see automaatselt eco puhkereþiimi. Ekraanil kerib ning seejärel lülitub LCD ekraan välja. LCD ekraani kõrval olev LED indikaator süttib punaselt põlema. Manuaalne reþiimide vahel lülitamine: Vajutage ja hoidke nuppu, et lülitada seda toodet tööreþiimist tavalisse puhkereþiimi või tavalisest puhkereþiimist eco puhkereþiimi, või eco puhkereþiimist tavalisse puhkereþiimi. Vajutage nuppu, et lülitada seda toodet tööreþiimi ning tavalise puhkereþiimi vahel, või eco puhkereþiimist tööreþiimi. Kellaaja seadistamine Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, siis väljub süsteem automaatselt kellaaja seadistamise reþiimist ning ei salvesta varem tehtud muudatusi. 1. Vajutage ja hoidke puhkereþiimis CLOCK nuppu, et siseneda kellaaja seadistamise reþiimi. Ekraanile kuvatakse või. 2. Vajutage nuppe + VOL - või / et valida või. Seejärel vajutage nupule CLOCK. : 24 tunni formaat. : 12 tunni formaat. Tunnid hakkavad vilkuma. 3. Vajutage nuppe + VOL - või /, et määrata tunnid. Seejärel vajutage nupule CLOCK. Minutid hakkavad vilkuma. 4. Vajutage nuppe + VOL - või /, et määrata minutid. Seejärel vajutage nupule CLOCK. Kuvatakse määratud kellaaeg. Nõuanne Toode saab sünkroniseerida oma kella ühendatud ipodiga/iphone'ga/ipadiga. 9

10 ... Alustamine Allika valimine Vajutage korduvalt nupule SOURCE, et valida allikas. : esitusloend ühendatud iphone'l/ipodil/ipadil. : helisisend läbi AUDIO IN pesa. : plaat plaadisahtlis. : ühendatud USB seadmele salvestatud.mp3 failid. : FM raadio. Allika valimiseks võite vajutada ka kaugjuhtimispuldil olevatele allika valimise nuppudele. FM/CD: FM raadio või plaat plaadisahtlis. DOCK: esitusloend ühendatud iphone'l/ipodil/ipadil. AUDIO IN/USB: helisisend läbi AUDIO IN pesa või ühendatud USB seadmele salvestatud.mp3 failid. LCD ekraani heleduse kohandamine 1. Vajutage ja hoidke tavalises puhkereþiimis olles nuppu DISPLAY, kuni ekraanile kuvatakse, või. 2. Vajutage nuppudele VOL +/- või /, et valida, või. Teil on võimalik paigaldada oma süsteem tasasele pinnale või kinnitada see seinale. 10

11 5. Taasesitamine Plaadi taasesitamine Veenduge, et plaadil on taasesitatav meedia. Taasesitamine USB seadmelt See seade saab taasesitada.mp3 faile, mis on salvestatud ühilduvale USB seadmele. Mälupulk Mälukaardilugeja HDD: kõvaketas (see seade tuvastab vaid kaasaskantavaid kõvakettaid, mille USB voolutugevus ei ole rohkem kui 500 ma) WOOX Innovations ei garanteeri ühilduvust kõikide USB seadmetega. Seade ei toeta NTFS (New Technology File System) failisüsteemi. 1. Vajutage nuppudele CD või SOURCE, et lülitada allikas peale. 2. Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool. Taasesitamine algab automaatselt mõne sekundi pärast. Kui taasesitamine ei alga automaatselt, siis vajutage taasesitamise alustamiseks nupule. 1. Sisestage USB seade pessa. 2. Vajutage nuppudele USB või SOURCE, et lülitada allikas peale. Taasesitamine algab automaatselt. Kui taasesitamine ei alga automaatselt: Vajutage nuppudele /, et valida kaust. Vajutage nuppudele /, et valida fail. Taasesitamise alustamiseks vajutage nupule. 11

12 ... Taasesitamine Taasesitamise juhtimine Järgige taasesitamise ajal allpool toodud instruktsioone, et taasesitamist juhtida. Nupud Funktsioonid Katkestab või jätkab taasesitamist. Peatab taasesitamise. / Liigub eelmise või järgmise faili juurde Vajutage ja hoidke, et kiirelt lugu tagasi või edasi kerida. / Liigub eelmise või järgmise albumi juurde (kui on üks või rohkem albumeid). Lugude programmeerimine Te saate programmeerida kuni 20 lugu. 1. Kui taasesitamine on peatatud, vajutage nuppu PROG. Hetkel taasesitatava loo number vilgub ekraanil. 2. Vajutage / nuppe, et valida loo number. 3. Vajutage kinnitamiseks nupule PROG. 4. Rohkemate lugude programmeerimiseks korrake samme Programmeeritud lugude taasesitamiseks vajutage nupule. Programmi kustutamiseks vajutage kaks korda nupule. REPEAT/ SHUFFLE Valib saadavaloleva taasesitusreþiimi: : Taasesitab antud lugu korduvalt. : Taasesitab kõiki lugusid korduvalt. : Taasesitab antud kausta korduvalt. : Taasesitab kõiki lugusid juhuslikus järjekorras. Et lugusid järjekorras taasesitada, vajutage seda nuppu korduvalt, kuni REP või SHUF kaovad. 12

13 6. Aluse kasutamine Teil on võimalik läbi selle seadme kuulata heli ipodist/iphone'st/ipadist. 2. Väljastage alus. Ühendatud ipodi/iphone/ipadi kõrvaklappide pesast ei tule heli. Ühilduvad ipodi/iphone/ipadi mudelid Antud seade toetab järgmiseid ipodi, iphone'i ja ipadi mudeleid: ipod nano (2., 3., 4., 5., 6. ja 7. põlvkond) ipod touch (1., 2., 3., 4. ja 5. põlvkond) ipod classic iphone 5 iphone 4S iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone ipad mini ipad 4 ipad 3 ipad 2 ipad Heli nautimine läbi aluse 1. Vajutage nuppudele DOCK või SOURCE, et lülitada allikas peale. 3. Pöörake alust, et valida pistik, mis sobib teie ipodi/iphone/ipadiga. 4. Ühendage oma ipod/iphone/ipad alusega. Kui ipod/iphone/ipad tuntakse ära, algab selle laadimine. 13

14 ... Aluse kasutamine 5. Taasesitage lugusid oma ipodil/iphone'l/ipadil. Oma ipodi/iphone/ipadi aluse küljest eemaldamine Nupud Funktsioonid Oht alust või ipodi/iphone'i/ipadi kahjustada: Ärge keerake ega väristage oma ipodi/iphone'i/ipadi, kui eemaldate selle aluse küljest. MENU/ Alustab, katkestab või jätkab taasesitamist. Ligipääs ipodi/iphone esitusloendile Tõmmake ipod/iphone/ipad aluse küljest lahti. Vajutage, et alus peita. / Navigeerib läbi ipodi/iphone esitusloendi. / Liigub eelmise/järgmise loo juurde. Vajutage ja hoidke, et kiirelt lugu tagasi või edasi kerida. Oma ipodi/iphone/ipadi laadimine Laadimine algab, kui ipod/iphone/ipad on ühendatud alusega ning see tuvastatakse. 14

15 7. Raadio kuulamine Raadiojaamale häälestumine Veenduge, et olete antenni ühendanud ning täielikult pikendanud. Raadiojaamade automaatne salvestamine Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama. Vajutage ja hoidke all PROG nuppu, kuni sagedus hakkab muutuma. Kõik saadavalolevad raadiojaamad salvestatakse sagedustugevuse järjekorras. Esimesena salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt esitama. Raadiojaamade manuaalne salvestamine 1. Vajutage nuppudele FM või SOURCE, et lülitada allikas peale. 2. Vajutage ja hoidke all / nuppe, kuni sagedus hakkab muutuma. Seade häälestub automaatselt tugevaima signaaliga raadiojaamale. Konkreetse sagedusega raadiojaamadele häälestumiseks vajutage korduvalt nupule /, kuni leiate vastava sageduse. Nõuanne Võite raadioreþiimis vajutada nupule, et heliseadistust stereo ja mono vahel lülitada. Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama. Salvestatud raadiojaama üle kirjutamiseks salvestage uus raadiojaam vana raadiojaama järjekorranumbri peale. 1. Häälestuge raadiojaamale. 2. Vajutage nupule PROG, et aktiveerida salvestamise reþiim. Järjekorranumber hakkab vilkuma. 3. Vajutage korduvalt nuppe /, et määrata raadiojaamale number 1st 20ni. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule PROG. Ekraanile kuvatakse salvestatud raadiojaama järjekorranumber ning sagedus. 4. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 1-3. Eelnevalt salvestatud raadiojaamade valimine Vajutage nuppe /, et valida eelnevalt salvestatud raadiojaama järjekorranumber. 15

16 8. Heli kohandamine Järgmised funktsioonid on saadaval kõikide toetatud meedialiikide jaoks. Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine Vajutage korduvalt nupule SOUND, et valdia eelnevalt salvestatud heliefekt. DSC1, DSC2, DSC3, DSC4 ja DSC5. Helitugevuse reguleerimine Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule VOL +/-. Vajutage peaseadmel korduvalt nuppe VOL +/VOL -. Heli vaigistamine Vajutage nupule MUTE, et heli vaigistada või taastada. 9. Teised funktsioonid Äratustaimeri seadistamine Te saate seda seadet kasutada ka äratuskellana. Te saate äratuse allikaks valida plaadi, ipodi/iphone/ipadi, FM raadiojaama või USB seadmele salvestatud.mp3 failid. Veenduge, et olete kellaaja õigeks seadistanud. Kui valitud äratuse allikas ei ole saadaval, lülitub see seade automaatselt raadioreþiimi. 1. Vajutage ja hoidke tavalises puhkereþiimis all nuppu SLEEP/TIMER. Ekraanile kuvatakse äratuse aeg ning tunnid hakkavad vilkuma. Ekraanile kuvatakse TIMER. 2. Tunninäidu muutmiseks vajutage korduvalt nuppe + VOL - või /. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule SLEEP/TIMER. Minutid hakkavad vilkuma. 3. Minutinäidu muutmiseks vajutage korduvalt nuppe + VOL - või /. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule SLEEP/TIMER. Äratuse allika nimi hakkab vilkuma. 4. Vajutage nuppe + VOL - või /, et valida äratuse allikas. 5. Vajutage kinnitamiseks nupule SLEEP/TIMER. XX (XX näitab äratuse helitugevust) hakkab vilkuma. 6. Vajutage nuppe + VOL -, et muuta äratuse helitugevust. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule SLEEP/TIMER. 16

17 ... Teised funktsioonid Äratustaimeri aktiveerimine ja deaktiveerimine Vajutage puhkereþiimis korduvalt nupule SLEEP/TIMER. Kui taimer on deaktiveeritud, siis TIMER kaob. Kui taimer on aktiveeritud, siis kuvatakse TIMER. Välise heliseadme kuulamine Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist heliseadet (näiteks MP3-mängijat). Äratustaimeri peatamine Kui äratustaimer heliseb, siis vajutage nupule või SLEEP/TIMER, et see peatada. Kui te äratustaimerit ei peata, siis heliseb see 30 minutit. Seejärel lülitub seade automaatselt tavalisse puhkereþiimi. Unetaimeri seadistamine Te saate määrata aja, mille järel see seade automaatselt tavalisse puhkereþiimi lülitub. Kui seade töötab, siis vajutage korduvalt nupule SLEEP/TIMER, et valida unetaimeri ajaperiood (120, 90, 60, 45, 30 või 15 minutit). Kui unetaimer on aktiveeritud, siis kuvatakse SLEEP. Unetaimeri deaktiveerimiseks vajutage korduvalt nupule SLEEP/TIMER, kuni ekraanile kuvatakse. 1. Vajutage korduvalt nuppudele AUDIO IN või SOURCE, et lülitada allikas peale. 2. Ühendage heli sisendkaabel (millel on mõlemad otsad 3.5mm): seadme taga olevasse AUDIO IN pessa ning välise heliseadme kõrvaklappide pessa. 3. Alustage taasesitust oma välisel heliseadmel (vaadake seadme kasutusjuhendit). Muusika kuulamine kõrvaklappidega Ühendage kõrvaklapid peaseadme esipaneelil olevasse pessa. Kui kuulate aluse külge kinnitatud ipodi/iphone'i/ipadi, siis nende kõrvaklappide pesast ei tule heli. Kasutage selle asemel nende kõlareid. 17

18 ... Teised funktsioonid 10. Toote informatsioon USB seadme laadimine Te saate läbi selle seadme laadida oma USB seadet, näiteks nutitelefoni. Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda. Väljundvool läbi USB pesa on 5 V ning väljundi vooluvõimsus 0.5 A. WOOX Innovations ei garanteeri ühilduvust kõikide USB seadmetega. Ühendage oma USB seade selle tootega läbi USB kaabli. Tehnilised andmed Üldine informatsioon Vooluvõimsus Mudel: AS AE300 (Philips) Sisend: V~, 50/60 Hz, 1.2 A Väljund: 12V 3.0 A Voolutarbimine tööreþiimis Voolutarbimine puhkereþiimis 20 W 0.5 W USB Direct Versioon 1.1, 2.0 Maksimaalne USB laadimisvõimsus Mõõtmed: Peaseade (LxKxS) 5 V 500 ma 400x226x97mm Kaal - Koos pakendiga 3.5 kg - Peaseade 2.3 kg Võimendi Maksimaalne väljundvõimsus Sagedusvahemik Signaali ja müra suhe Helisisend 2 x 10 W 60 Hz 16 khz 60 dba 650 mv RMS 18

19 ... Toote informatsioon Plaat Laseritüüp Plaadi diameeter Raadio (FM) pooljuht 12 cm Toetatud plaadiformaadid CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD Audio DAC Kogu harmooniline moonutus Sageduse vastuvõtt Signaali ja müra suhe Sagedusvahemik Häälestusriba Tundlikkus - Mono, 26 db müra ja signaali suhe < 22 dbf - Stereo, 46 db müra ja signaali suhe > 43 dbf Kogu harmooniline moonutus 24 bitti / 44.1kHz <1.5% (1 khz) 60 Hz 16 khz (44.1 khz) >55dB 87,5 108 MHz 50 khz <22dBf >43dBf <3% Informatsioon USB taasesitamise kohta Ühilduvad USB seadmed: USB mäluseade (USB 2.0 või USB 1.1) USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1) Mälukaardid (vajavad lisaks kaardilugejat, mis töötaks selle seadmega) Toetatud formaadid: USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti) MP3 bitimäär (andmemäär): kbps ja varieeruv bitimäär Juurkaustadena kuni 8 taset Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 999 Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999 ID3 tag v2.0 või uuem Faili nimi: Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti) Formaadid, mida ei toetata: Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda.mp3 faile ja seda ei kuvata. Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või.dlf laiendiga MP3 faile ignoreeritakse ja neid ei taasesitata. AAC, WAV, PCM helifailid Signaali ja müra suhe Kõlarid Kõlarite takistus Kõlarite draiver Tundlikkus >55dB 6 oomi 2.75 full range X 2 > 83 db/m/w Toetatud MP3 plaatide formaadid ISO9660, Joliet Maksimaalne pealkirjade arv: 999 (olenevalt faili nime pikkusest) Maksimaalne albumite arv: 99 Toetatud sämplingu sagedused: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz Toetatud bitimäärad: kbps, varieeruv bitimäär 19

20 ... Toote informatsioon Hooldus Seadme hooldus Plaatide hooldus Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid. Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas. 11. Probleemide lahendamine Hoiatus Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ( Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit. Probleem Lahendus Plaadimängija läätse puhastamine Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele. Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone. Puudub vool Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga. Veenduge, et vooluringis on elekter olemas. Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkereþiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut. Heli puudub või Reguleerige heli on moonutatud helitugevust. Eemaldage kõrvaklapid. Seade ei reageeri Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi. Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkereþiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut. 20

21 ... Probleemide lahendamine Probleem Lahendus Probleem Lahendus Kaugjuhtimispult ei Valige enne vajutust tööta funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas. Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel. Veenduge, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked +/-). Mõnda faili USB seadmel pole võimalik kuvada Raadiovastuvõtt on halb Veenduge, et nende failide formaate toetatakse. Veenduge, et USB seadmel olevate kaustade või failide number ei ole maksimumlimiiti ületanud. Liigutage seade teistest elektroonilistest seadmetest kaugemale. Plaati ei tuvastata Asendage patareid uutega. Suunake kaugjuhtimispult peaseadme esipaneelil olevale sensorile. Sisestage plaat. Taimer ei tööta Tõmmake antenn täielikult välja. Ühendage väline FM antenn. Seadistage kellaaeg õigesti. Lülitage taimer sisse. Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool. Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub. Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti. Asendage või puhastage plaat. Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati. USB seadet ei toetata Veenduge, et see USB seade ühildub seadmega. Proovige mõnda teist seadet. 21

22 12. Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole äriühingu WOOX Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet. Vastavus See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. Sellel seadmel on järgmine märgistus: See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Klass II sümbol: KLASS 1 LASERTOODE Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Keskkonnaalane informatsioon See on klass II seade, millel on topeltisolatsioon ning puudub kaitsev maandus. Keskkonna kaitsmine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast). Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju. 22

23 ... Kaubamärgi teade "Made for ipod", "Made for iphone" ja Made for ipad tähendavad, et see elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma ipodiga, iphone'iga või ipadiga ja on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle seadme kasutamine koos ipodi, iphone'i või ipadiga võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist. ipod ja iphone on äriühingule Apple Inc. kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistest riikides. ipad on äriühingule Apple Inc. kuuluv kaubamärk. Autoriõigused 2014 WOOX Innovation Limited. Kõik õigused kaitstud. Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovation Limited kasutab neid Koninklijke Philips Electronics N.V. poolt väljastatud litsentsi alusel. Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. WOOX jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta muuta vastavalt eelnevaid versioone. Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda WOOX Innovation Limited. Kõik õigused kaitstud. Selle toote tõi turule ning selle tootja on WOOX Innovations Limited või üks tema sidusettevõtetest (edaspidi selles dokumendis nimetatud kui WOOX Innovations). WOOX Innovations on antud tootele garantiiandja. Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. 23

24 Külastage Philipsit internetis:

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem