MCM138D estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MCM138D estonian.cdr"

Väljavõte

1 ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga. Ohutu kuulamine Kuulake mõõdukal helitugevusel. Ohutu helitugevuse valimiseks: Kuulake mõistlikult: Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud. Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke. Kuulake helisid madalal helitugevusel. Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta. Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid. Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause. Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele: Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel. Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute valitud helitugevusega. Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuuleks, mis toimub teie ümber. Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.. MCM138D ESIMESE KLASSI LASERTOODE

3 TOOTE TEHNILISED ANDMED SISUJUHT VÕIMENDI ANDMED Väljundi võimsus...2 x 2 W...4W koguvõimsus Müra tase signaalis dba (IEC) Sageduse vastuvõtt Hz Hz, ±3dB Kõlarite takistus...8 Ω Kõrvaklappide takistus...32 Ω CD MÄNGIJA ANDMED Sageduse vastuvõtt Hz Müra tase signaalis dba RAADIO VASTUVÕTU ANDMED FM lainepikkuste vahemik MHz MW lainepikkuste vahemik khz 75 Ω tundlikkus - mono, 26 db müra tase suhe signaalis µv - stereo, 46 db müra tase suhe signaalis µv Selektiivsus... 28dB Kogu harmooniline moonutus... 5% Sageduse vastuvõtt Hz (±3 db) Müra tase suhe signaalis db KÕLARID Bass reflex süsteem Mõõtmed (l x k x s) x 153 x 204 (mm) ÜLDISED ANDMED Voolupinge V/ 50 Hz Mõõtmed (l x k x s) x 153 x 244 (mm) Kaal (koos / ilma kõlariteta)...umbes 4.9/ 2.3 kg Voolu tarbimine Eco power puhkereþiimis...< 4W Toote tehnilised andmed võivad muutuda. Üldine informatsioon Komplekti kuuluvad tarvikud...4 Keskkonnaalane informatsioon...4 Ohutusinformatsioon...4 Ettevalmistused Tagumised ühendused Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist...6 Patareide (liitium CR2032) sisestamine kaugjuhtimispulti...6 Funktsioonid Peaseade ja kaugjuhtimispult Harilikud funktsioonid Seadme sisse lülitamine...9 Energiat säästev automaatne puhkereþiim...9 Helitugevuse ja -seadete reguleerimine...9 CD/MP3/WMA plaatide funktsioonid Plaadi sisestamine...10 Funktsioonid taasesitamisel...10 MP3/WMA plaadi taasesitamine...10 Erinevad taasesitusreþiimid juhuslik esitus (SHUFFLE) ja korduvesitus (REPEAT)...11 Plaadi lugude programmeerimine...11 Programmeeringu kontrollimine...11 Programmeeringu kustutamine...11 Kell / taimer Kellaaja seadistamine...13 Taimeri seadistamine...13 Taimeri (TIMER) sisse ja välja lülitamine...13 Unetaimeri (SLEEP) sisse ja välja lülitamine...13 Alus DOCK ipodi /Philips GoGeari taasesitamine kasutades alust...14 Ühilduv kaasaskantav mängija 2-in-1 alus Aluse adapter Õige aluse adapteri valimine Aluse adapteri paigaldamine Aluse adapteri eemaldamine...15 ipodi /Philips GoGeari taasesitamine...15 ipodi /Philips GoGeari patarei laadimine kasutades alust...15 Probleemide lahendamine Toote tehnilised andmed Raadio vastuvõtt Raadiojaamade otsimine

4 ÜLDINE INFORMATSIOON See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. Komplekti kuuluvad tarvikud 2 kõlarit MCM138D kaugjuhtimispult patareidega MW silmusantenn Komplekt ipodiga ühendamiseks 2-in-1 alus Apple ipodi ja Philips GoGeari plaadimasinaga kasutamiseks aluseadpterid (8 adapterit erinevate ipodi tüüpide jaoks ja 3 adapterit erinevate Phillips GoGeari tüüpide jaoks) Keskkonnaalane informatsioon Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vaht- plast). Teie Hi-Fi süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju. Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Ohutusinformatsioon Enne seadme kasutuselevõttu, veenduge, et emaplaadil toodud seadme pinge (või pingetähis pingevalija kõrval) vastaks teie vooluvõrgus kasutatava pingega. Kui see ei ole nii, palun võtke ühendust oma edasimüüjaga. Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele. Asetage seade seinakontakti lähedusse nii, et vajadusel oleks seadet kerge vooluvõrgust eemaldada. Seadmele ei tohi pritsida ega tilgutada vett. Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele. Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede, laualina, kardinatega jm. Vältige seadme, patareide ja plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse ning kõrge tempera- tuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva sattumist seadmesse. Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi. Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vett. Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub. Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada. Kui seade on lülitatud puhkere iimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Lahendus Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti. Menüü navigaator või foto taasesitamine alusel olevast mängijast ei funktsioneeri kasutades nuppe MCM13D peapaneelil või kaugjuhtimispuldil ja mõned teised nupud MCM138D peapaneelil ja kaugjuhtimispuldil ei funktsioneeri MCM138D peapaneeli ja kaugjuhtmispuldi nupud töötavad ainult helisalvestiste puhul. Menüüs liikumiseks kasutage alusel olevat mängijat. Alusel oleva mängija taasesitamist ei saa peatada kasutades nuppu STOP MCM138D peapaneelil või kaugjuhtmispuldil. Funktsioneerivad ainult nupud (,, ja VOLUME). 4 17

5 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE ETTEVALMISTUSED TÄHELEPANU! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või teeninduskeskusega. FM antenn MW antenn Probleem Lahendus Ekraanil on kiri NO CD Sisestage plaadiliugurisse plaat. Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole. Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus. Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. Kasutage korralikult lõpetatud ja formatitud CD-RW, CD- R või MP3 plaati. Kõlar (parem) Kõlar (vasak) Raadiovastuvõtt on halb Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. Liigutage Micro HiFi süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale. AC voolujuhe Süsteem ei reageeri kui klahve vajutada Eemaldage ja ühendage uuesti voolupistik ja lülitage süsteem sisse. Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud Kaugjuhtimispult ei tööta Taimer ei tööta 16 Reguleerige helitugevust Ühendage lahti kõrvaklapid. Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult. Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud. Veenduge, et MP3 plaat oleks salvestatud bitimääraga ning sämplingusagedusega 48 khz, 44,1 khz või 32 khz. Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta. Valige õige allikas (näiteks CD või TUNER) enne vajutust funktsiooninupule (,, ). Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -). Asendage patareid uutega. Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile, mis Seadistage kellaaeg õigesti. Taimeri sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi TIMER. Tagumised ühendused Emaplaat asub süsteemi põhja all. Vooluvõrk Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud. HOIATUS! Parimaks taasesitamiseks kasutage ainult originaalkomplektis olevat voolujuhet. Ärge iialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud. Antennide ühendused AM (MW) antenn 1. Pakkige silmusantenn lahti ja vajadusel kasutage kruvisid (mitte varustuses), et seda paigaldada tasasele, kõvale ja stabiilsele alusele: 2. Ühendage silmusantenni pistik AM antenni pesasse nagu näidatud pildil. 3. Kohandage antenni, et saavutada parim raadiosignaalide vastuvõtmine. FM antenn FM antenni ühendamine ei ole vajalik, kuna see on peaseadme külge kinnitatud. Asetage antennid võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest, et vältida soovimatuid häireid. 5

6 BENDRA ETTEVALMISTUSED INFORMACIJA ALUS DOCK Kõlarite ühendused Eesmised kõlarid Ühendage kõlarite juhtmed pesadesse märgistusega SPEAKERS, parempoolne kõlar ühendage pessa märgistusega "RIGHT" ja vasakpoolne kõlar pessa märgistusega "LEFT". Punase markeeringuga juhe ühendage väljundisse märkega + ning must juhe väljundisse märkega -. Patareide (liitium CR2025) sisestamine kaugjuhtimispulti 1. Tõmmake nupp A kergelt vasakule. 2. Tõmmake patareipesa B välja. 3. Vahetage patarei välja. Lükake patareipesa tagasi algasendisse. Ühildage kaks riivi ja kaks ava alusel ja adapteril, õrnalt lükake adapterit sisse kuni see klõpsuga sisse läheb. Kasutades klahve (, ja ) MCM138D peapaneelil ja kaugjuhtimispuldil, järgmised plaadi taasesituse funktsioonid on kasutatavad: Play/Pause, järgmise/eelmise loo valimine, kiire edasi/tagasi kerimine ja helitugevuse muutmine. Klahvid (,, ja VOLUME) MCM138D peapaneelil ja kaugjuhtimispuldil funktioneerivad ainult alusesoleva mängija helisalvestiste taasesitamise puhul. Plaadi taasesitamise funktsioon stop ( ) pole kasutatav aluses oleva mängija jaoks. Kõlarijuhe sisestage kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil. Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid. Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari kaablid. Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist osa TOOTE TEHNILISED ANDMED. Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist Eemaldage kaitsev kile. Valige allikas, mida soovite juhtida, vajutades vastavale allikaklahvile kaugjuhtimispuldil (näiteks CD, TUNER). 3. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks,, ). ETTEVAATUST! Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil. Aluse adapteri eemaldamine Lükake aluse adapterit kergelt üles, nagu näidatud alumisel pildil, et adapter lahti teha, ja võtke see välja. ipodi / GoGeari taasesitamine 1. Valige aluse ühendusklemm, mis asub alusel, et see sobiks Apple ipodi või Philips GoGeariga (Vaadake 2-in-1 alus). 2. Valige õiget tüüpi ja suurusega aluse adapter ning paigaldage see alusele (Vaadake Aluse adapter ). 3. Paigaldage õigesti oma Philips GoGear või ipod alusele. 4. Ühendage aluse kaablid vastavalt DOCK IN pordiga peapaneelil. 5. Vajutage SOURCE korduvalt või DOCK, et valida allikaks DOCK. Tehke kindlaks, et olete enne DOCK allika valimist Philips GoGeari sisse lülitanud. MCM1380 ekraanil on kuvatakse GoGear, kui Philips GoGear on ühendatud, või kuvatakse ipod, kui ipod on ühendatud. Ühendatud mängija taasesitatakse automaatselt. ipodi/philips GoGeari patarei laadimine kasutades alust Paigaldades oma ipodi/philips GoGeari alusele ja ühedades selle MCM138D peapaneeliga, võite MCM138D puhke- ja aktiivreþiimis laadida ipodi/ GoGeari. Eco power puhkereþiimis ipodi/gogeari ei saa laadida. Kui süsteem on lülitatud DOCK reþiim, kuid ühtegi mängijat ei ühendata 15 minuti jooksul, lülitub süsteem Eco power reþiimi. 6 15

7 ALUS DOCK BENDRA FUNKTSIOONID INFORMACIJA/ PRIEÞIÛRA Portatiivne seade Kõlar (parem) Kõlar (vasak) Dokk Tähelepanu! MCM138D on varustatud ühe 2-in-1 alusega, mida saab kasutada Apple ipodi ja Philips GoGeariga. Kaustage õiget aluse ühendusklemmi, nagu näidatud ülemisel paneelil, et kasutada Philips GoGeari või Apple ipodi. ipodi / Philips GoGeari mängimine kasutades alust. Ühendades varustuses oleva aluse oma Hi-Fi süsteemiga, saate kuulata alusega ühendatud mängija heli läbi võimsate Hi-Fi süsteemi kõlarite. Kaasaskantav ühilduv mängija Enamik Apple ipodi mudeleid on 30-pin ühendusklemmiga: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ja nano. Philips GoGear mängijad ühendusklemmiga: HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635, HDD1820, HDD1830, HDD1835; HDD1840, 1850; HDD6320, HDD in-1 alus Varustuses olev alus Dock on varustatud kahe erinevat tüüpi ühendusklemmiga, üks Apple ipodi, teine Philips GoGeari jaoks nagu näidatud ülemisel paneelil. Philips GoGeari ühendusklemmile ligi pääsemiseks, lihtsalt libistage aluse kate lahti. Aluse ühendusklemm Apple ipodi jaoks Aluse adapter Enne mängija ühendamist, paigaldage sobilik adapter alusele, et tagada mugav mängija paigaldamine alusesse. Õige adapteri valimine Varustus sisaldab ipodi aluse jaoks 8 erinevat tüüpi, nagu näidatud adapteri taga, aluse Dock adapterit, mis sobivad järgmiste ipodidega: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ja nano. Varustus sisaldab 3 erinevat tüüpi adapterit Philips GoGeari jaoks. Iga adapteri taha on märgitud numbrid 1 kuni 3. Need numbrid viitavad sobivusele järgmiste mängijatega: '1' HDD6320, HDD6330 '2' HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635, HDD1820, HDD1830, HDD1835; '3' HDD1840, 1850; Aluse adapteri paigaldamine 1. Aluse ühendusklemm Philips GoGeari jaoks Tehke kindlaks, et aluse ühendusklemm (ipod või GoGear), mida kasutate, sobib valitud adapteriga (ipod või GoGear). 14 7

8 FUNKTSIOONID KELL / TAIMER Peaseade ja kaugjuhtimispult 1. BAND Raadioreþiimis: (ainult komplektil) valib laineala. 2. SOURCE (CD/ TUNER/ DOCK) Seadme sisse lülitamine. Soovitud heliallika valimine: CD / FM / MW / DOCK. 3. STANDBY ON/ Lülitab süsteemi puhkereþiimi / Eco Power puhkereþiimi / sisse. 4. PROG/ CLOCK CD...lugude programmeerimine ja programmeeringu sirvimine. Kellaajareþiim...kella seadistamise funktsioon. 5. OPEN CLOSE CD plaadipesa kaane avamine / sulgemine. 6. VOLUME +/ - Helitugevuse reguleerimine. 7. TUNING Raadiojaamade otsimine. 8. ir sensor Infrapunasensor kaugjuhtimispuldile. 9. kõrvaklappide ühendamine. 10. CD...CD plaadi taasesituse alustamine või katkestamine. 11. / liigub käesoleva / eelmise / järgmise loo algusesse kiire edasi- ja tagasisuunas otsimine loo/plaadi piires. 12. STOP Helikasseti taasesitamise peatamine või CD programmi kustutamine. 13. DOCK Aluse DOCK heliallika valimine. 14. MUTE Heli täielik vaigistamine ja taastamine. 15. REPEAT Pala / plaadi / programmeeringu kordamine. 16. SHUFF (SHUFFLE) 8 CD / MP3 palade taasesitamine suvalises järjekorras. 17. SLEEP Unetaimeri sisse / välja lülitamine. 18. TIMER Taimeri sisse / välja lülitamine või funktsiooni seadistamine. 19. ALBUM MP3/WMA plaadi reþiimis: albumi valimine. 20. DBB (Dynamic Bass Boost) Bassihelide võimendamine. 21. DSC (Digital Sound Control) (Digital Sound Control) digitaalne helikontroll, valib ettemääratud heliseaded: JAZZ / POP / CLASSIC / ROCK. Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamiseks Eelnevalt valige allikas, mida soovite juhtida, vajutades vastavale klahvile kaugjuhtimispuldil (näiteks CD, TUNER). Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks,, ). Kellaaja seadistamine 1. Vajutage puhkereþiimis klahvi PROG/ CLOCK. Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja tunninäit. 2. Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvidele /. 3. Vajutage uuesti klahvile PROG/ CLOCK. Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja minutinäit. 4. Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvidele /. 5. Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile PROG/ CLOCK. Märkus: Kui kellaaeg pole seadistatud, kuvatakse ekraanil näit -- --: Taimeri seadistamine Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaja CD- või raadioreþiimi, kasutades seda äratussignaalina. Enne taimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja. Kui ühtegi klahvi ei vajutata 90 sekundi jooksul taimeri seadistamise ajal, väljub süsteem automaatselt taimeri seadistamise reþiimist. 1. Vajutage puhke- või aktiivreþiimis klahvile TIMER ja hoidke seda all 2 sekundi jooksul. 2. Vajutage / või klahvi (või kaugjuhtimispuldil klahve CD / TUNER / DOCK), et valida heliallikas. 3. Valitud reþiimi kinnitamiseks vajutage klahvile TIMER. Ekraanil hakkab vilkuma taimeri tunninäit. 4. Tunninäidu muutmiseks kasutage klahve /. 5. Vajutage uuesti klahvile TIMER. Ekraanil hakkab vilkuma taimeri minutinäit. 6. Minutinäidu muutmiseks kasutage klahve /. 7. Valitud seadete salvestamiseks vajutage klahvile TIMER. Taimer on nüüd seadistatud ja sisse lülitatud. Kui taasesitamiseks valitakse allikas CD, kuid sisestatud ei ole CD plaati, valib süsteem automaatselt raadioreþiimi (TUNER). Kui taasesitamiseks valitakse allikas DOCK, kuid ühendatud ei ole ipodi/philips GoGeari, valib süsteem automaatselt raadioreþiimi (TUNER). Äratuse ajal lülitub seade sisse helitaseme tugevusel 12. Taimeri sisse ja välja lülitamine Vajutage puhke- või aktiivreþiimis üks kord klahvile TIMER. Ekraanile kuvatakse ikoon, kui taimer on sisse lülitatud. See ikoon kaob, kui taimer on välja lülitatud. Unetaimeri sisse ja välja lülitamine Unetaimer võimaldab süsteemi automaatse ümberlülituse puhkereþiimi ettemääratud ajal. Kellaaeg p e a b o l e m a e n n e seadistatud, et unetaimerit kasutada. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi SLEEP. Ekraanile kuvatakse SLEEP ning üks järgnevatest võimalustest: 60, 45, 30, 15, 0, 60,... Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile SLEEP või STANDBY ON kuni ekraanile kuvatakse tähis 0. Te võite süsteemil vajutada ka klahvile STANDBY ON. 13

9 RAADIO VASTUVÕTT HARILIKUD FUNKTSIOONID Raadiojaamade otsimine 1. Valige allikaks TUNER. Kuvatakse. 2. Lainepikkuse muutmiseks vajutage korduvalt klahvile BAND (kaugjuhtimispuldil klahvile TUNER). 3. Raadiojaama häälestamiseks keerake nuppu TUNING. Ekraanil kuvatakse raadiojaama sagedus. FM raadiosageduste vastuvõtu parandamiseks pikendage spiraalantenni peapaneeli taga, et saavutada optimaalne vastuvõtt. TÄHTIS! Enne süsteemi sisselülitamist sooritage kõik vajalikud ettevalmistused. Seadme sisse lülitamine Active standby reþiimis või Eco standby reþiimis, vajutage klahvile STANDBY-ON ( klahvile kaugjuhtimispuldil). Süsteem lülitab sisse viimati valitud allika. Vajutage klahvile SOURCE ( CD, TUNER võidock klahvile kaugjuhtimispuldil). Süsteem lülitub valitud allikale. Helitugevuse ja -seadete reguleerimine 1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi VOLUME -/+. Ekraanile kuvatakse kirje VOL ja helitugevuse tase Vajutage korduvalt klahvile DSC ja valige soovitud heliefekt: JAZZ / POP / CLASSIC / ROCK. 3. Bassihelide võimendusfunktsiooni sisse ja välja lülitamiseks vajutage klahvile DBB (kaugjuhtimispuldil). Ekraanile kuvatakse ikoon DBB. 4. Heli katkestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile MUTE. Taasesitamine jätkub ilma helita ja ekraanile kuvatakse kirje MUTE. Heli kuulamise jätkamiseks: Vajutage uuesti klahvile MUTE. Reguleerige helitugevust. Vahetage heliallikat. Seadme hooldus HOOLDUS Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid. Plaatide hooldus Plaadimängija läätse puhastamine Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone. Süsteemi lülitamine puhkereþiimi Vajutage klahvile STANDBY-ON (kaugjuhtimispuldil klahvile ). Kuvatakse kell. Süsteemi lülitamine Eco Power puhkereþiimi Vajutage ja hoidke 2 sekundi jooksul all klahvi STANDBY-ON (või kaugjuhtimispuldil klahvile ). Kuvatakse kell. Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas. Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele. Energiat säästev automaatne puhkereþiim Energiat säästev funktsioon lülitub automaatselt Eco Power puhkereþiimi peale 15 minutit, kui CD taasesitamine on lõppenud või ükski teine funktsioon ei ole kasutusel. Eco Power reþiimis pole ühtegii teist klahvi peale SOURCE ja STANDBY-ON klahvi võimalik aktvieerida. 12 9

10 CD / MP3 / WMA PLAATIDE FUNKTSIOONID CD / MP3 / WMA PLAATIDE FUNKTSIOONID TÄHTIS: CD mängija läätse ei tohi kunagi puutuda. Plaadi sisestamine Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada Audio plaate, kaasaarvatud: CDR, CD-RW ja MP3 CD plaadid ja WMA CD plaadid. Selle CD plaadimängijaga ei ole võimalik taasesitada järgmisi helikandjaid: CD-ROM, CD- I, CDV, VCD, DVD, arvuti CD plaadid Valige heliallikaks CD. Plaadipesa avamiseks vajutage süsteemi peal klahvile OPEN CLOSE. Ekraanile kuvatakse tekst OPEN. 3. Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning vajutage plaadipesa sulgemiseks klahvile OPEN CLOSE. Ekraanile kuvatakse tekst READ, kui mängija loeb CD plaadile salvestatud informatsiooni. Seejärel kuvatakse ekraanile lugude koguarv ning taasesituse kestus (MP3/WMA plaatide puhul lugude ja albumite koguarv). Funktsioonid taasesitamisel Plaadi taasesitamine Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile. Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile plaadiliuguri number, loo järjekorranumber ja valitud loo algusest kulunud aeg. Soovitud loo valimiseks Vajutage korduvalt klahvidele või kuni jõuate soovitud looni. Taasesituse ajal soovitud lõigu otsimiseks Vajutage ja hoidke all klahve või. Otsimise ajal esitatakse heli suurel kiirusel ja vaiksemalt. Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage klahv või. Jätkub harilik taasesitamine. Taasesitamise katkestamiseks Vajutage taasesitamise ajal klahvile. Loo taasesitamine katkeb ja loo algusest kulunud aeg hakkab ekraanil vilkuma. Taasesituse jätkumiseks vajutage uuesti klahvile. Taasesitamise lõpetamiseks Vajutage klahvile. CD plaadi taasesitamine lõppeb ka, kui: avatakse plaadipesa kaas. jõutakse plaadi lõppu. kui valitakse uus allikas: TUNER. kui seade lülitatakse puhkereþiimi. MP3/WMA plaadi taasesitamine 1. Sisestage plaadiliugurisse MP3/WMA plaat. Kui plaadile on salvestatud palju lugusid, võib plaadi lugemine aega võtta üle 10 sekundi. Ekraanile kuvatakse tekst " XXX YY ". XXX tähistab antud loo numbrit ning YY albumi järjekorranumbrit. 2. Soovitud albumi valimiseks vajutage klahvile ALBUM või. 3. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile või Albumi järjekorranumbrit muudetakse vastavalt, kui te jõuate uue albumi algusesse või lõppu. 4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile. Albumi järjekorranumbri kuvamiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile ALBUM. Taasesitamiseks sobivad MP3 plaadid ISO9660, Joliet, UDF 1.5 Suurim võimalik lugude arv: 512 (sõltuvalt failinime pikkusest) Suurim võimalik albumite arv: 99 Sobivad sämplingusagedused: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz Sobivad bitimäärad: 32~256 (kbps), muutuvad bitimäärad. Erinevad taasesitusreþiimid juhuslik esitus (SHUFFLE) ja korduvesitus (REPEAT) Soovitud taasesitusreþiime on võimalik vahetada ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal. REPEAT reþiimi on võimalik kombineerida ka PROGRAMME funktsiooniga. SHUFFLE ON - taasesitataval plaadil olevate lugude taasesitamine suvalises järjekorras. REPEAT ALL - taasesitatava plaadi / programmeeringu kordamine. REPEAT - taasesitatava loo kordamine. REPEAT ALB - taasesitatava albumi kordamine (MP3/WMA plaadi puhul). 1. Taasesitusreþiimi valimiseks vajutage taasesitamise ajal või selle eel kaugjuhtimispuldil klahvile SHUFFLE või REPEAT ja valige soovitud funktsioon. 2. Kui taasesitus on eelnevalt lõpetatud, vajutage selle alustamiseks kaugjuhtimispuldil klahvile. Kui olete valinud juhusliku esituse reþiimi SHUFFLE, hakkab taasesitus peale automaatselt. 3. Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvile SHUFFLE või REPEAT, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate funktsioonide tähised. Valitud reþiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile. Märkus: SHUFFLE ja REPEAT funktsioone ei ole võimalik kasutada ühekorraga.. SHUFFLE taasesitamine ei ole võimalik programmi reþiimis. Plaadi lugude programmeerimine Plaadi lugude programmeerimine on võimalik, kui plaadi taasesitus on peatatud. Lugusid on võimalik salvestada mällu rohkem kui üks kord. Mällu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 40 lugu. 1. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile või. MP3/WMA plaatide puhul võite vajutada klahvile ALBUM, seejärel vajutage soovitud loo valimiseks klahvile. 2. Loo salvestamiseks vajutage klahvile PROGRAM (või PROG/CLOCK peapaneelil). Ekraan: ekraanil vilgub PROG ikoon ja kuvatakse korraks kirje PR 1, seejärel valitud pala järjekorranumber (MP3/WMA pala puhul ka valitud albumi järjekorranumber). 3. Kõikide lugude salvestamiseks korrake punktides 1-2 kirjeldatud tegevusi. Kui te üritate programmeerida üle 40 loo, kuvatakse ekraanile kiri FULL. 4. Programmeeringu taasesitamiseks vajutage klahvile. Programmeeringu kontrollimine Peatage taasesitus ning vajutage korduvalt klahvile PROGRAM (või PROG/CLOCK peapaneelil). Ekraanil kuvatakse programmi järjekord, salvestatud loo number (MP3/WMA plaadi puhul ka albumi number). Kontrollimisreþiimist väljumiseks vajutage klahvile. Programmeeringu kustutamine Programmeeringut on võimalik kustutada, kui te: vajutate klahvile STOP, kui taasesitamine on lõpetatud. vajutate kaks korda klahvile, kui taasesitamine veel käib. avate plaadiliuguri. valite teise heliallika Ekraanilt kaob tähis PROG

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32, San Remo CD32, Santa Cruz CD32 Raadio/CD-mängija Kasutus-ja paigaldusjuhend JUHTKLAHVID (vt. joonist seadmega ka

Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32, San Remo CD32, Santa Cruz CD32 Raadio/CD-mängija Kasutus-ja paigaldusjuhend JUHTKLAHVID (vt. joonist seadmega ka Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32, San Remo CD32, Santa Cruz CD32 Raadio/CD-mängija Kasutus-ja paigaldusjuhend JUHTKLAHVID (vt. joonist seadmega kaasasolevast võõrkeelsest kasutusjuhendist) 1 -klahv,

Rohkem