Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt"

Väljavõte

1 Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

2 Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus 5 Tutvustus 5 Mis kuulub varustusse? 5 Ülevaade peaseadmest 6 Ülevaade kaugjuhtimispuldist 7 7 Teised funktsioonid 15 Äratuskella seadistamine 15 Unetaimeri seadistamine 16 Välise heliallika kuulamine 16 8 Toote informatsioon 17 Informatsioon USB taasesitamise kohta 17 Toetatud MP3 plaatide formaadid 18 9 Probleemide lahendamine 19 3 Alustamine 8 FM/DAB+ antenni ühendamine 8 Vooluvõrku ühendamine 8 Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine 9 Sisse lülitamine 9 Kellaaja seadistamine 9 4 Taasesitamine 10 Plaatide taasesitamine 10 Taasesitamine USB seadmelt 10 Taasesitamise juhtimine 10 Loo juurde liikumine 11 Lugude programmeerimine 11 Taasesitamine Bluetooth toega seadmetelt 11 5 Raadio kuulamine 12 DAB+ raadio kuulamine 12 FM-raadio kuulamine 13 6 Heli kohandamine 15 Helitaseme kohandamine 15 Heli vaigistamine 15 2 EE

3 1 Oluline Ohutus Hoiatus y Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. y Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa. y Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit. y Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale. y Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest. y Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada. (HOIATUS; ELEKTRILÖÖGI OHT; ÄRGE AVAGE; HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME KESTA (VÕI TAGUMIST OSA). SEADMES EI OLE OSASID, MIDA SAAB KODUS ISE PARANDADA. KONTAKTEERUGE KVALIFITSEERITUD TEHNIKUTEGA.) See välgunool viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta. See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite probleemide vältimiseks lugema kaasasolevaid nõuandeid. HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaase. ETTEVAATUST: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga. y Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke. y Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad). y Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud pikendusjuhet, peab see jääma vabalt ligipääsetavaks. y Veenduge, et seadme ümber on piisavalt vaba ruumi ventilatsiooniks. y Patarei kasutamise HOIATUS Selleks, et vältida patarei lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet: y Sisestage kõik patareid õigesti, + ja nagu märgitud seadmele. y Patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nt otsene päikesevalgus või leegid). y Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul. y Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust/-tarvikuid. EE 3

4 Kuulamisohutus Vana toote ja patarei hävitamine Hoiatus y Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage neid kõrvaklappe pikka aega kõrgetel helitugevustel ning seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise periood. Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. Veenduge, et jälgite nende kõrvaklappide kasutamisel järgmisi juhtnööre: y Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul. y Ärge suurendage helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb. y Ärge seadke helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber. y Lõpetage kõrvaklappide kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. y Kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib teie kuulmist kahjustada. Märkus Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole äriühingu Gibson Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet. Vastavuse deklaratsioon Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see seade on vastavuses oluliste direktiivi 2014/53/EL nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse Deklaratsioon (Declaration of Conformity) on kättesaadav aadressil See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL. See tähis näitab, et seade sisaldab Euroopa direktiivile 2013/56/EL vastavat patareisid, mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme ja patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Eemaldatavate patareide hävitamine Patareide eemaldamiseks vaadake patarei paigaldamise peatükki. 4 EE

5 Keskkonnaalane informatsioon Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast). Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju. 2 Teie muusikakeskus Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil Tutvustus Bluetooth sõnaühend ja logod on äriühingu Bluetooth SIG, Inc. omand ning Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentside alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed on vastavate omanike omand. See seade omab järgmist märget: Selle seadmega saate: y nautida muusikat plaatidelt, USB seadmetelt, Bluetooth toega seadmetelt ja teistelt välistelt seadmetelt; y kuulata FM ja digitaalseid (DAB+, Digital Audio Broadcasting) raadiojaamasid. Seade toetab järgmisi meediaformaate: (1. KLASSI LASERTOODE) Märkus y Seadme tüübiplaat asub seadme taga. Mis kuulub varustusse? Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad: y Peaseade y 1 x vooluadapter y 1 x FM/DAB+ antenn y Kaugjuhtimispult (ühe AAA patareiga) y Trükitud materjalid EE 5

6 Ülevaade peaseadmest 1. y Avab või sulgeb plaadisahtli. 2. /PAIRING 3. y Vajutage, et valida heliallikas: DISC, USB, FM, DAB+, AUDIO IN, BT. y Bluetooth režiimis: hetkel ühendatud seadmega ühenduse katkestamiseks ja sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit. y Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi. 4. y USB seadme ühenduspesa. 5. AUDIO IN y Pesa välise heliseadme ühendamiseks. 6. Infrapuna sensor 7. Plaadisahtel 8. Ekraanipaneel y Kuvab hetkestaatust 9. y Alustab või peatab taasesitamise. 10. / y Liigub eelmise/järgmise loo juurde. y Otsib loo/plaadi raames. y Häälestub raadiojaamale. y Võimaldab muuta kellaaega. 11. Helitugevuse nupp y Kohandab helitugevust. 12. Voolujuhtme pesa 13. FM/DAB AERIAL y Komplektis oleva FM/DAB+ antenni ühenduspesa. 6 EE

7 Ülevaade kaugjuhtimispuldist 1. y Lülitab seadme sisse või välja. y Lülitab seade puhkerežiimi või ECO puhkerežiimi. 2. CD y Valib allikaks CD. 3. FM/DAB y Valib allikaks FM või DAB+ raadio. 4. / y Liigub eelmise/järgmise loo juurde. y Loo/plaadi/USB raames otsimine. y Häälestub FM-raadiojaamale. y Võimaldab muuta kellaaega. 5. y Taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses. 6. ALBUM/PRESET / y Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama. y Liigub eelmise/järgmise albumi juurde. 7. DISPLAY y Muudab ekraani heledust. y Kuvab informatsiooni taasesitamise kohta. 8. SLEEP/TIMER y Seadistab unetaimerit. y Seadistab äratustaimerit. 9. CLOCK y Seadistab kellaaega. y Kuvab kellaaega. 10. SCAN/PROG 11. y Programmeerib lugusid. y Programmeerib raadiojaamasid. y Salvestab automaatselt raadiojaamasid. y Vaigistab või taastab heli. 12. SOUND y Rikastab heli digitaalse helikontrolli funktsiooni abil (Digital Sound Control, DSC). 13. VOL +/- y Kohandab helitugevust. EE 7

8 y Taasesitab ühte lugu või kõiki lugusid korduvalt. y Lõpetab taasesitamise või kustutab programmi. 16. /OK y Alustab, peatab või jätkab taasesitamist. y Kinnitab või teeb DAB+ valiku. 17. USB/AUDIO IN y Valib allikaks USB. y Valib allikaks AUDIO IN. 18. /PAIRING y Valib allikaks Bluetoothi. y Bluetooth režiimis: hetkel ühendatud seadmega ühenduse katkestamiseks ja sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit. 3 Alustamine Hoiatus y Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi. Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras. FM/DAB+ antenni ühendamine Ühendage komplektisolev raadioantenn seadmega, enne kui hakkate raadiot kuulama. Vooluvõrku ühendamine Hoiatus y Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla. y Elektrilöögi oht! Enne voolujuhtme sisestamist voolupessa, veenduge, et voolujuhe on seadmega korralikult ühendatud. Kui te eemaldate voolujuhtme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest. y Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused. 8 EE

9 Puhkerežiimi lülitamine Ühendage voolukaabel seinapistikuga. Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine Hoiatus y Oht seadet kahjustada! Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, siis eemaldage patareid. Kaugjuhtimispuldi patarei sisestamine: 1 Avage patareisahtel. 2 Sisestage komplektisolev AAA patarei õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud. 3 Sulgege patareisahtel. Sisse lülitamine Vajutage nupule. Seade lülitub viimasena valitud allikale. Vajutage uuesti nupule, et lülitada seade puhkerežiimi (ilma kellaaja kuvamiseta või koos kellaaja kuvamisega). Punane puhkerežiimi indikaator süttib. y Vajutage ja hoidke puhkerežiimis olles all nuppu CLOCK, et lülitada kellaaja kuvamine sisse või välja. Märkus y Pärast 15 minutilist tegevuseta olemist lülitub seade automaatselt puhkerežiimi. Kellaaja seadistamine 1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all CLOCK nuppu, et siseneda kellaaja seadistamise režiimi. Ekraanil kuvatakse [24H] või [12H] formaat. 2 Vajutage korduvalt nuppudele /, et valida 24H või 12H, ning seejärel vajutage nupule CLOCK. Ekraanil hakkab tunninäit vilkuma. 3 Vajutage korduvalt nuppudele /, et valida tunnid ning seejärel vajutage nupule CLOCK. Ekraanil hakkab vilkuma minutinäit. 4 Vajutage korduvalt nuppudele /, et valida minutid ning seejärel vajutage nupule CLOCK. Kellaaeg on seadistatud. Nõuanne y Kellaaja vaatamiseks vajutage kergelt nupule CLOCK. EE 9

10 4 Taasesitamine Plaatide taasesitamine 1 Sisestage USB seade pessa. 2 Vajutage nupule USB/AUDIO IN, et valida allikaks USB. Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule. 1 Vajutage nupule CD, et valida allikaks plaat. 2 Plaadisahtli avamiseks vajutage nupule. 3 Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool. 4 Vajutage seejärel taas nupule, et plaadisahtel sulgeda. 5 Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule. Taasesitamise juhtimine Taasesitamine USB seadmelt Märkus y Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate. / / MODE Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine. Taasesitamise lõpetamine. Albumi või kausta valimine. Vajutage, et liikuda eelmise või järgmise loo juurde. Vajutage ja hoidke, et loo raames edasi/tagasi otsida. Loo või kõikide lugude kordamine. Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras. +/- Helitugevuse suurendamine või vähendamine. SOUND Heli vaigistamine või taastamine. Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine. 10 EE

11 DIM INFO Ekraani heleduse kohandamine. Taasesitamise informatsiooni kuvamine. Taasesitamine Bluetooth toega seadmetelt Märkus Loo juurde liikumine CD plaadi puhul: Vajutage nuppudele /, et valida lugusid. MP3 plaadi ja USB puhul: 1 Vajutage nuppudele /, et valida album või kaust. 2 Vajutage nuppudele /, et valida lugu või fail. y Ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega ei garanteerita. y Kõik esemed teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada. y Efektiivne tegevusraadius teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel on umbes 25 meetrit. y Seade jätab meelde kuni 8 eelnevalt ühendatud Bluetooth seadet. Lugude programmeerimine See funktsioon võimaldab teil programmeerida kuni 20 lugu soovitud järjekorras. 1 Programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks vajutage peatatud režiimis nupule PROG/SCAN. Ekraanile kuvatakse [P01]. 2 MP3 lugude puhul vajutage nuppudele /, et valida album. 3 Vajutage nuppudele /, et valida lugu ja vajutage seejärel kinnitamiseks nupule PROG/SCAN. 4 Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid. 5 Vajutage nupule, et taasesitada programmeeritud lugusid. Programmi kustutamiseks Vajutage kaks korda nupule. 1 Vajutage nupule, et valida allikaks Bluetooth. Kuvatakse [BT] (Bluetooth). Bluetooth indikaator vilgub siniselt. 2 Võimaldage oma A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) seadmel Bluetooth ning otsige Bluetooth seadmeid, mida saaks sellega ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit). EE 11

12 3 Valige oma Bluetooth toega seadmel PHILIPS BTB4800 ning sisestage vajadusel parool Pärast õnnestunud ühendust jääb Bluetooth indikaator siniselt põlema ning seade piiksub. 4 Taasesitage heli ühendatud seadmelt. Te kuulete Bluetooth seadme heli läbi selle seadme. y Kui te ei leia seadet PHILIPS BTB4800 või kui te ei suuda seadmega siduda, vajutage ja hoidke rohkem kui 2 sekundit all nuppu PAIRING, et siseneda sidumise režiimi. Bluetooth toega seadmega ühenduse katkestamiseks: y Lülitage Bluetooth oma seadmel välja. y Vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu PAIRING, et siseneda sidumise režiimi. Bluetooth ühenduste ajaloo kustutamiseks: y Vajutage ja hoidke 10 sekundit all nuppu PAIRING. Praegune Bluetoth ühendus katkestatakse. Pärast edukat andmete kustutamist seade piiksub. 5 Raadio kuulamine Selle seadmega on teil võimalik kuulata DAB+ raadiot ja FM-raadiot. Märkus y Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist ja teistest kiirgusallikatest. y Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ning muutke selle asendit. DAB+ raadio kuulamine Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) on digitaalse raadio ülekandmise viis saatjate võrgustiku abil. See annab teile laiema valiku, parema helikvaliteedi ja rohkem informatsiooni. DAB+ raadiojaamade automaatne salvestamine Märkus y DAB+ ülekannete nimekirja lisatakse aeg-ajalt uusi raadiojaamu ja teenuseid. Uute DAB+ raadiojaamade ja teenuste nägemiseks teostage otsingut regulaarselt. 1 Vajutage korduvalt nupule DAB/FM, et valida allikaks DAB+. y Kui te valite esmakordselt allikaks DAB+ või kui ühtegi DAB+ teenust ei salvestata, kuvatakse [Press OK to SCAN] (otsimiseks vajutage OK). Otsingu alustamiseks vajutage nupule /OK ja liikuge alloleva sammu 2 juurde. 12 EE

13 2 Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all PROG/SCAN nuppu. y Seade alustab otsingut ning salvestab kõik DAB+ raadiojaamad automaatselt. y Esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle. DAB+ raadiojaama valimine Kui DAB+ raadiojaamad on üles otsitud ja salvestatud, vajutage nupule /, et valida DAB+ raadiojaam. DAB+ raadiojaamade manuaalne salvestamine 1 Kasutage nuppe /, et valida DAB+ raadiojaam. 2 Vajutage nupule PROG/SCAN, et aktiveerida programmeerimisrežiim. Ekraanile kuvatakse [P01]. 3 Vajutage nuppe /, et määrata raadiojaamale number (1 kuni 20). Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule PROG/SCAN. 4 Korrake samme 1-3, et salvestada teised jaamad. Salvestatud DAB+ raadiojaama valimiseks: Vajutage DAB+ režiimis nupule /. DAB+ menüü kasutamine 1 DAB+ menüüsse sisenemiseks vajutage DAB+ režiimis nupule /MENU. 2 Kasutage nuppe /, et liikuda menüüvalikute vahel: y [SCAN]: Otsib ja salvestab kõik saadavalolevad DAB+ raadiojaamad. y [MANUAL]: Häälestub manuaalselt DAB+ raadiojaamadele. y [PRUNE]: Eemaldab kehtetud jaamad raadiojaamade nimekirjast. y [SYSTEM]: Võimaldab muuta süsteemiseadeid. 3 Valiku tegemiseks vajutage nupule /OK. 4 Kui alamvalik on saadavad, siis korrake samme 2-3. DAB+ informatsiooni kuvamine Vajutage DAB+ raadio kuulamise ajal korduvalt nupule INFO, et valida erineva informatsiooni vahel (kui saadaval), näiteks sagedus, signaali tugevus, kellaaeg jne. FM-raadio kuulamine Häälestumine FM-raadiojaamadele 1 Vajutage korduvalt nupule DAB/FM, et valida allikaks FM-raadio. 2 Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all nuppu /. Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale. 3 Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamasid. Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestamiseks: Vajutage korduvalt nuppudele /, kuni leiate parima vastuvõtusignaali. EE 13

14 FM-raadiojaamade automaatne salvestamine Märkus y Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 FM-raadiojaama. 1 Vajutage korduvalt nupule DAB/FM, et valida allikaks FM-raadio. 2 Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all PROG/SCAN nuppu. Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi. Esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle. FM-raadiojaamade manuaalne salvestamine Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine Vajutage FM-raadio režiimis nuppe /, et valida raadiojaama number. y FM-raadio kuulamise ajal võite vajutada nupule OK, et vahetada stereo ja mono heli vahel. RDS informatsiooni kuvamine RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM-raadiojaamadel kuvada rohkem informatsiooni. 1 Häälestuge FM-raadiojaamale. 2 Vajutage korduvalt nupule INFO, et valida erineva RDS informatsiooni vahel (kui saadaval). Näiteks raadiojaama nimi, programmi tüüp, kellaaeg jne. 1 Häälestuge FM-raadiojaamale. 2 Vajutage nupule PROG/SCAN, et aktiveerida programmeerimisrežiim. Ekraanile kuvatakse [P01]. 3 Vajutage nuppe /, et määrata raadiojaamale number (1 kuni 20). Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule PROG/SCAN. 4 Korrake samme 1-3, et salvestada teised jaamad. Märkus y Salvestatud jaama ülekirjutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale. 14 EE

15 6 Heli kohandamine 7 Teised funktsioonid Järgmised tegevused kehtivad kõikide toetatud meediatüüpide jaoks. Helitaseme kohandamine y Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule VOLUME +/-. y Pöörake peaseadmel helitugevuse kohandamise nuppu. Heli vaigistamine y Vajutage nupule, et heli vaigistada või taastada. Äratuskella seadistamine Seda seadet saab kasutada ka kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida plaadi, raadio või USB seadmel olevad.mp3 failid. Märkus y Äratuskell ei ole saadaval AUDIO IN režiimis. y Kui äratuse allikaks on valitud CD/USB, kuid ühtegi plaati ei ole sisestatud või USB seadet ühendatud, siis lülitub äratuskell automaatselt raadio peale. 1 Veenduge, et olete kellaaja seadistanud. 2 Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kauem kui 2 sekundit all nuppu SLEEP/TIMER. Tunninäit hakkab vilkuma. 3 Vajutage korduvalt nuppudele /, et määrata tunnid ning vajutage kinnitamiseks nupule SLEEP/TIMER. Minutinäit hakkab vilkuma. 4 Vajutage nuppudele /, et määrata minutid ning vajutage kinnitamiseks nupule SLEEP/TIMER. Viimati valitud äratuse allikas hakkab vilkuma. 5 Vajutage nuppudele /, et valida äratuse allikas (DISC, USB, FM-raadio või DAB+ raadio) ning vajutage kinnitamiseks nupule SLEEP/TIMER. XX hakkab vilkuma (XX näitab äratuskella helitaset). EE 15

16 6 Vajutage nuppudele /, et määrata äratuskella helitase ning vajutage kinnitamiseks nupule SLEEP/TIMER. Äratuskella aktiveerimine ja deaktiveerimine 2 Vajutage korduvalt nupule AUDIO IN, et valida allikaks AUDIO IN. 3 Hakake välise heliseadmega taasesitama (vaadake välise heliseadme kasutusjuhendit). Vajutage puhkerežiimis korduvalt nupule SLEEP/TIMER, et aktiveerida või deaktiveerida äratuskell. Kui äratuskell on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile TIMER. Unetaimeri seadistamine Antud seade lülitub puhkerežiimi automaatselt pärast eelnevalt määratud aega. y Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule SLEEP/TIMER, et valida ajaperiood (minutites). Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse SLEEP. Unetaimeri deaktiveerimiseks y Vajutage korduvalt nupule SLEEP/ TIMER, kuni ekraanile kuvatakse [OFF] (unetaimer väljas). Kui unetaimer on deaktiveeritud, siis SLEEP kaob. Välise heliallika kuulamine Selle seadme kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest. Selleks kasutage MP3 link kaablit. 1 Ühendage MP3 link kaabel (ei kuulu komplekti): y seadme AUDIO IN pesaga (3,5mm); y välise heliseadme kõrvaklappide pesaga. 16 EE

17 8 Toote informatsioon Märkus y Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda. y Väljundivõimsus (võimendi): 2 x 15W RMS 0,3% THD y Akustiline sageduse vastuvõtt: 60 Hz 15 KHz y Kõlarite draiver: 2 x 3 täisulatus, 6 oomi y Bassivõimendus: 2 x bassi porti y Toetatud plaaditüübid: CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm) y Bluetooth versioon: V2.1 + EDR y Bluetoothi toetatud profiilid: HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.0 y Bluetoothi sagedusvahemik / väljundivõimsus: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band / 4 dbm (klass 2) y USB taasesitus: Tüüp A, USB Direct 2.0, 5 V / 1 A, MSC failiformaat, FAT 16/32 y Maksimaalne USB seadme maht: 32 G (maksimaalselt) y Raadio sagedusvahemik: FM 87,5 108 MHz, DAB 170 MHz-240 MHz y Salvestatavate raadiojaamade arv: 20 y AUDIO IN sisend: 600mV ±100mV RMS y Võimsus: V~ Hz, 30W (vahelduvvoolu sisend) y Voolutarbimine töörežiimis: 25 W y Voolutarbimine ECO puhkerežiimis: <0,5 W (kellaaega ei kuvata ekraanil) y Mõõtmed (L x K x S): 405 x 275 x 132 mm; y Kaal: 4,6 kg; Informatsioon USB taasesitamise kohta Ühilduvad USB seadmed: y USB mälupulk (USB 2.0 või USB 1.1) y USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1) y mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötaks selle seadmega) Toetatud USB formaadid: y USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti) y MP3 bitimäär (andmemäär): Kb/s ja varieeruv bitimäär y Juurkaustadena kuni 8 taset y Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99 y Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999 y Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 32 baiti) Formaadid, mida ei toetata: y Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja neid ei kuvata. y Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on.dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata. y WMA, AAC, WAV, PCM helifailid y DRM kaitsega WMA failid (.wav,.m4a,.m4p,.mp4,.aac) y Lossless formaadis WMA failid EE 17

18 Toetatud MP3 plaatide formaadid y ISO9660, Joliet y Maksimaalne pealkirjade arv: 128 (olenevalt faili nime pikkusest) y Maksimaalne albumite arv: 99 y Toetatud valimimäära sagedused: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz y Toetatud bitimäärad: 32~256 (kb/s), varieeruv bitimäär 18 EE

19 9 Probleemide lahendamine Hoiatus y Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid, enne kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis vaadake Philipsi veebilehte ( Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit. Puudub vool y Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult ühendatud. y Veenduge, et vooluringis on elekter olemas. y Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut. Heli puudub y Reguleerige helitugevust. Seade ei reageeri y Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi. y Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut. y Seade on esitlusrežiimis. Esitlusrežiimist väljumiseks: seadistage helitugevus tasemele 03, vajutage ja hoidke peaseadmel 10 sekundit all nuppu. Kaugjuhtimispult ei tööta y Valige enne vajutust funktsiooninupule kaugjuhtimispuldiga peaseadme asemel õige allikas. y Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel. y Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked + / -). y Asendage patarei uuega. y Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile. Plaati ei tuvastata y Sisestage plaat. y Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool. y Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub. y Asendage või puhastage plaat. y Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati. Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata y USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge. y Nende failide formaati ei toetata. USB seadet ei toetata y See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet. EE 19

20 Raadiovastuvõtt on halb y Liigutage seade televiisorist ning teistest kiirgusallikatest kaugemale. y Pikendage FM/DAB+ antenn täielikult. y Ühendage FM/DAB+ välisantenn. Heliindikaatori näidukud ei muutu muusika taasesitamise ajal y Muusika sisendsignaal on liiga madal. Kui te kasutate allikana AUDIO IN või Bluetoothi, keerake heli tugevamaks. Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, ei ole võimalik muusikat taasesitada y Seda Bluetooth seadet ei saa kasutada läbi selle seadme muusika taasesitamiseks. Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv y Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused. Bluetooth ühendus selle seadmega ei õnnestu y Bluetooth seade ei toeta selle seadme jaoks vajalikku profiili. y Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada. y See seade ei ole sidumisrežiimis. y See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti. Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt y Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused. y Mõnede mobiiltelefonide Bluetooth ühendus võib katkeda, kui teete kõnesid. See ei ole selle seadme viga. y Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga. Äratuskell ei tööta y Seadistage kellaaeg õigesti. y Lülitage äratuskell sisse. Kellaaja/äratuskella seaded on kustutatud y Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. y Seadistage kellaaeg / äratuskell uuesti. Kuidas lülitada kellaaja kuvamist ekraanil sisse ja välja? y Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kaks sekundit all nuppu CLOCK, et lülitada kellaaja kuvamine sisse või välja. 20 EE

21 Märkused EE 21

22 Märkused 22 EE

23 Autoriõigustega kaitstud 2017 Gibson Innovations Limited. See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiiandja. Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel. BTB4800_12_UM_V1.0 EE 23

24 Külastage Philipsit internetis:

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem