SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SA5DOT02BN_12 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend

2 Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3 Üldine hooldus...3 Ümbertöötlemine Teie uus mängija...6 Mis kuulub varustusse?...6 Seadmesse paigaldatud tarkvara...6 Seadmes olevad failid...6 Ülevaade...6 Juhtnupud...6 LED-indikaator ja heli tagasiside Alustamine...8 Aku laadimine...8 Seadme sisse- ja väljalülitamine...8 Seadme automaatne väljalülitus Muusika taasesitamine...9 Muusika ülekanne mängijasse...9 Muusika kuulamine...9 Loo otsing...9 Helitaseme reguleerimine...9 Juhuesituse sisse- ja väljalülitus Püsivara uuendamine Philips Device Manager tarkvara kaudu Probleemide lahendamine Tehnilised andmed...14 Nõuded süsteemile...14 Vajate abi? Palun külastage kodulehekülge Seal on täielik valik lisamaterjale nagu kasutusjuhend, viimased tarkvarauuendused ja vastused korduma kippuvatele küsimustele. 2

3 1. Oluline ohutusinformatsioon Üldine hooldus See tõlge on ainult viiteks. Kui esineb erinevusi inglisekeelse versiooni ja tõlgitud eestikeelse versiooni vahel, siis on inglisekeelne versioon õige. Hoiatus Selleks, et vältida kahjustusi ja vigast funktsioneerimist: Kasutage ainult vooltarvikuid, mis on kirjeldatud siin kasutusjuhendis. Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus. Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale. Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett kõrvaklappide pesale või aku lähedale, sest vesi võib põhjustada suuri kahjustusi. Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada. Tehke olulistest failidest tagavarakoopiad. Jätke kindlasti alles originaalfailid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni. Probleemide vältimiseks kasutage failide haldamiseks (saatmiseks, kustutamiseks jne) komplektis olevat tarkvara! Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiini või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad teie mängijat. Patareid (patareipakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu näiteks otsene päikesevalgus, leek või sarnane. Kui patareid on valesti välja vahetatud, esineb plahvatuse oht. Vahetage välja ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega. Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45 C vahel (-4 kuni 113 F). Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda. Osade/lisatarvikute vahetamine: Külastage kodulehekülge et tellida vahetusosi või lisatarvikuid. Kuulamisohutus Muutused Hoiatus Kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake muusikat pikaajaliselt ja suurel helitugevusel. Mängija maksimaalne väljundipinge ei ole suurem kui 150 mv. Lairibale on iseloomulik pigne WBCV: 75 mv. Muutused, mis pole tootja poolt kinnitatud, võivad tühistada õiguse seadet kasutada. Autorikaitse informatsioon Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid. Internetist või CD-plaatidelt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitseseaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine. Info kasutamise ja hoidmise temperatuuride kohta: Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 45 C vahel (32 kuni 113 F). 3

4 ... Oluline ohutusinformatsioon Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada. Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides. Olge vastutustundlik! Austage autoriõiguseid. Philips austab teiste intellektuaalset omandit ja palub oma kasutajatel sama teha. Internetis olevad multimeediaandmed võivad olla loodud ja/või levitatud ilma algse omaniku loata. Autoriõigusteta andmete kopeerimine või levitamine on mitmetes riikides, kaasaarvatud teie riigis, autoriõiguste rikkumine. Autoriõiguste olemasolus veendumine on teie enda kohustus. Arvutisse allalaaditud videote salvestamine ja ülekandmine kaasaskantavasse mängijasse on lubatud ainult legaalsetelt veebisaitidelt allalaaditud videote puhul või vastava loa alusel. Te võite selliseid andmeid kasutada ainult enda mitteärilisteks huvideks ja peate austama autoriõiguste juhendeid, mis on autoriõiguste omaniku poolt ette nähtud. Need juhendid võivad keelata koopiate tegemise. Videod võivad olla salvestatud kasutades koopiakaitse tehnoloogiat, mis keelab edasist kopeerimist. Sellisel juhul salvestamise funktsioon ei toimi ja teid teavitatakse vastavalt. Andmete logimine Olge vastutustundlik! Austage autoriõiguseid Philips on võtnud kohustuse täiustada teie toote kvaliteeti ja suurendada Philipsi kasutaja naudingut. Selleks, et mõista seade kasutajaprofiile, logib see seade mõnda infot/andmeid seadme püsimällu. Neid andmeid kasutatakse, et identifitseerida ning tuvastada vigu ja probleeme, mis kasutajad kogevad seadme kasutamisel. Näiteks salvestatakse muusikarežiimis ja raadiorežiimis taasesitamise kestvust, mitu korda tühja aku teadet kuvatakse jne. Salvestatud andmed ei tuvasta sisu või meediat, mida seadmes kasutatakse, ega allalaadimise allikat. Salvestatud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teeninduspunkti ja AINULT selleks, et lihtsustada vea leidmist ja selle vältimist. Salvestatud andmed on kasutajale saadaval, kui kasutaja seda küsib. Ümbertöötlemine Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda. Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EÜ. Ärge kunagi visake oma toodet ära tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele. Hoiatus Sisseehitatud aku eemaldamine lõpetab garantii ja võib hävitada teie toote. Järgmiseid samme aku eemaldamise ja ümbertöötlemise kohta tuleb teostada alles toote eluea lõpus. 4

5 ... Oluline ohutusinformatsioon Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavat akut, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EÜ. Akusid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Selleks, et tagada teie toote funktsioneerimine ja ohutus, viige oma toode ametlikku kogumispunkti või teeninduspunkti, kus professionaalid saavad aku eemaldada nagu näidatud allpool: Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Märkus Euroopa Liidu jaoks See toode on vastavuse Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega. 5

6 2. Teie uus mängija Mis on kuulub varustusse? Kontrollige, kas järgnevad esemed kuuluvad varustusse: Mängija Seadmesse paigaldatud tarkvara MINIDOT/FITDOT töötavad järgmise arvutitarkvaraga: Philips Device Manager (aitab teil leida püsivarauuendusi ja taastada mängijat). Seadmes olevad failid Seadmesse MINIDOT/FITDOT on salvestatud järgmised failid: Kasutusjuhend Korduma kippuvad küsimused Ülevaade Kõrvaklapid Juhtnupud Käepael (spordikomplekti puhul) Kiire alustamise juhend Infoleht ohutuse ja garantii kohta 6 Märkus Pildid on ainult illustratsiooniks. Philipsil on õigus ilma ette teatamata muuta toote värvi/välimust / 3. Vajutage ja hoidke all: lülitab seadme sisse/välja. Vajutage: peatab/taastab taasesituse. Vajutage taasesitamise ajal kaks korda: lülitab juhuesituse sisse või välja. Vajutage: vähendab või suurendab helitugevust. Vajutage ja hoidke all: liigub eelmise või järgmise loo juurde. 3.5mm ühenduspesa kõrvaklappide jaoks.

7 ... Teie uus mängija 4. LED-indikaator 5. USB pesa aku laadimiseks ja andmete ülekandmiseks 6. RESET Vajutage pastaka otsaga sellesse auku, kui mängija ei reageeri ühelegi nupuvajutusele. LED-indikaator ja heli tagasiside LED-indikaatori ja heli tagasiside kaudu saate informatsiooni mängija staatuse kohta. 7

8 3. Alustamine Aku laadimine Seadmel MINIDOT/FITDOT on sisseehitatud aku, mida saab laadida arvuti USB pesa kaudu. Ühendage mängija MINIDOT/FITDOT arvutiga, kasutades USB-kaablit. Aku laadimise ajal muudab indikaator oma värvi, et väljendada aku taset. Kui aku on täis, valgustub roheline indikaator. Seadme sisse- ja väljalülitamine Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni indikaator valgustub roheliselt või punaselt. Sisselülitamine: indikaator valgustub roheliselt. Algab muusika taasesitamine. Väljalülitamine: indikaator valgustub punaselt. Kostub piiks. Nõuanne Kui akutase on madalam kui 15%, siis hakkab indikaator punaselt vilkuma ja te kuulete kahte piiksu. Taaslaetavatel akudel on limiteeritud laadimistsüklite arv. Aku eluiga ja laadismistsüklite arv sõltub kasutamisest ja seadistustest. Seadme automaatne väljalülitus Sellel seadmel on automaatne puhkereþiimi ja välja lülitamise funktsioon, mis võimaldab säästa akut. Pärast viite minutit puhkereþiimis olemist (ei toimu taasesitamist, ühtegi nuppu ei vajutata), lülitub mängija välja. 8

9 4. Muusika taasesitamine Muusika ülekanne mängijasse Teil on võimalik kanda muusikat oma arvutist üle mängijasse MINIDOT/FITDOT järgmistel viisidel: lohistage muusikafaile Windows Exploreris. Muusikafailide vedamiseks Windows Exploreris 1. Ühendage MINIDOT/FITDOT arvutiga. 2. Oma arvutis My Computer või Computer all: lohistage muusikafaile arvutist mängijasse MINIDOT/FITDOT. Muusika kuulamine Veenduge, et te olete mängija sisse lülitanud. Roheline indikaatortuli valgustub. Algab muusika taasesitamine. Muusika taasesitamise ajal vilgub indikaatortuli kindla intervalli tagant roheliselt. Taasesitamise peatamiseks/taastamiseks vajutage nupule. Loo otsing Vajutage ja hoidke all nuppu /, et liikuda eelmise või järgmise loo juurde. Kostub piiks. Helitaseme reguleerimine Vajutage nupule /. Muusika taasesitamise ajal kuulete helitugevuse muutumist. Helitugevuse meeldetuletus MINIDOT/FITDOT võib teile meelde tuletada, kui: helitugevus saavutab kõrge helitaseme (80 dba); või te olete kuulanud muusikat kõrgel helitasemel 20 tundi. Helitugevuse meeldetuletusega on Philips MP3/MP4 mängija vastavuses Euroopa Liidu regulatsiooniga (EN ), mis tagab kuulmisohutuse. Kui te suurendate helitugevust 1. Vajutage nupule. Kui helitase saavutab kõrge taseme, kuulete piiksu. Taasesitamine peatub. 2. Helitugevuse suurendamise jätkamiseks vajutage ja hoidke all nuppu, kuni kuulete piiksu. Taasesitamine jätkub. Nüüd on teil võimalik helitugevust suurendada. Helitugevuse reguleerimise reþiimist väljumiseks vajutage mõnele teisele nupule või oodake paar sekundit, kuni taasesitamine jätkub. Taasesitamine jätkub eelmise määratud helitasemega. Kui te olete kuulanud muusikat kõrgel helitugevusel 20 tundi, kuulete piiksu ja taasesitamine peatub. Kuulamise jätkamiseks kõrgel helitugevusel vajutage ja hoidke all nuppu. Kuulamise lõpetamiseks kõrgel helitugevusel vajutage mõnele teisele nupule või oodake, kuni taasesitamine jätkub. Helitugevus langeb kõrgelt tasemelt madalamale (80 dba). 9

10 ... Muusika taasesitamine Juhuesituse sisse- ja väljalülitus Vajutage muusika taasesitamise ajal kaks korda nupule. Te kuulete kahte piiksu. Roheline indikaatortuli vilgub kaks korda. Lugusid hakatakse taasesitama juhuslikus järjekorras. Juhusliku taasesitamise reþiimi välja lülitamiseks vajutage uuesti kaks korda nupule. Te kuulete ühte piiksu. Roheline indikaatortuli vilgub ühe korra. Lugusid taasesitatakse järjekorras. 10

11 5. Püsivara uuendamine Philips Device Manager tarkvara kaudu Philips Device Manager tarkvara installeerimine 3. Ühendage MINDOT/FITDOT arvutiga. Kui seade on ühendatud, kuvatakse tekstikastikeses SA5DOTXX. Siit leiate oma seadme praeguse püsivaraversiooni. 1. Ühendage MINIDOT/FITDOT arvutiga. 2. Valige arvutis My Computer (Windows XP / Windows 2000) / Computer (Windows Vista / Windows7/8). 3. Klikkige parema klahviga ikoonil Philips GoGear MINIDOT/FITDOT. Valige Install Philips Device Manager. Alternatiivselt võite klikkida ikoonil Philips GoGear MINIDOT/FITDOT. Seejärel klikkige kaks korda failil installer.exe. 4. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada tarkvara installeerimine. Märkus Installeerimisel on vaja nõustuda litsentsi kasutamise tingimustega. 4. Püsivarauuenduste kontrollimiseks 1) Sulgege Philips Device Manage tarkvara dialoogikastike. 2) Klikkige arvuti ekraanil parema klahviga ikoonile ja valige Check for updates. Püsivarauuenduste kontrollimiseks 1. Veenduge, et olete arvuti ühendanud internetiga. 2. Käivitage Philips Device Manager. Ilmub dialoogikast. Philips SA5DOTXX Device Manager kontrollib internetist saadavalolevaid uuendusi. 11

12 ... Püsivara uuendamine Philips Device Manager tarkvara kaudu Püsivara uuendamiseks 1. Kui püsivarauuendus on saadaval, järgige ekraanil olevaid juhendeid, et püsivarauuendus alla laadida ja installeerida. 2. Eemaldage MINIDOT/FITDOT arvuti küljest. MINIDOT/FITDOT taaskäivitub pärast püsivarauuendust ja on uuesti kasutamiseks valmis. 12

13 6. Probleemide lahendamine Kui MINIDOT/FITDOT mängija ei tööta korrektselt või ekraan hangub, on teil võimalik mängija algkäivitada ilma andmeid kaotamata. Kuidas algkäivitada mängija MINIDOT/FITDOT? Sisestage pastaka ots või mõni teine ese MINIDOT/FITDOT mängija algkäivitamise (reset) auku. Hoidke, kuni mängija lülitub välja. Kui te ei saa mängijat algkäivitada reset nupu abil, on teil võimalik seda teha ka Philips Device Manager tarkvara kaudu: 1. Käivitage oma arvutis Philips Device Manager tarkvara. 2. Sisenege parandusreþiimi: 1) Lülitage MINIDOT/FITDOT välja. 2) Vajutage ja hoidke all helitugevuse nuppu ja seejärel ühendage MINIDOT/FITDOT arvutiga. 3) Hoidke nuppu all seni, kuni Philips Device Manager tuvastab mängija MINIDOT/FITDOT ja siseneb parandamise reþiimi. 3. Alustage parandamise protsessiga: 1) Klikkige tarkvaras Philips Device Manager nuppu Repair. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et parandamisprotsess lõpuni viia. 2) Kui parandamine on lõppenud, eemaldage MINIDOT/FITDOT arvuti küljest. 4. Taaskäivitage MINIDOT/FITDOT. 13

14 7. Tehnilised andmed Vooluvarustus Vooluvarustus: 95 mah Li-ioon polümeer sisemine taaslaetav aku 1 Taasesitamise aeg Muusika (.mp3): kuni 6 tundi Kiire laadimine: 6-minutiline laadimine 60- minutiliseks taasesitamiseks Tarkvara Ühenduvus Heli Philips Device Manager: püsivara uuendamiseks ning mängija parandamiseks Kõrvaklapid 3.5 mm USB 2.0 High speed Kanalieraldus: 45 db Sagedusvastuvõtt: 20 ~ Hz Väljundvõimsus (RMS): 2x2,4 mw Signaali ja müra suhe: > 84 db Heli taasesitamine Toetatud formaadid: MP3: Bitimäär: kb/s ja varieeruv bitimäär Sämplingumäärad: 8, , 16, , 32, 44.1, 48 khz WMA (kaitsmata): Bitimäär: kb/s Sämplingumäärad: 8, , 16, , 32, 44.1, 48 khz WAV Meediamahutavus 2 Sisseehitatud mälu mahutavus : SA5DOT02 2 GB NAND Flash SA5DOT04 4 GB NAND Flash SA5DOT08 8 GB NAND Flash Meedia ülekanne 3 Lohistage Windows Exploreris Märkus 1 Taaslaetavatel akudel on kindel arv laadimise tsükleid. Aku eluiga ja laadimise tsüklite arv erineb kasutamise ja seadistamise tõttu. 2 1GB = 1 miljard baiti; saadaval olev mahutavus on väiksem. Täielik mälu mahutavus ei pruugi olla saadaval, kuna osa mälust kasutab mängija ise. Salvestamismahutavus on mõeldud 4- minutiliste lugude ja 128 kb/s MP3 formaadile. ³ Ülekandekiirus sõltub operatsioonisüsteemist ja tarkvara seadistamisest. Nõuded süsteemile Windows XP (SP3 või uuem) / Vista /7/8 Pentium III 800 MHz protsessor või kõrgem 518 MB RAM 500 MB kõvaketta ruumi Internetiühendus Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem USB port 14

15 Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte WOOX Innovations Limited poolt vastavalt Koninklijke Philips N.V. litsentsile. 15

16 Külastage Philipsit internetis:

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

SA4TP408KF_12 estonian.cdr

SA4TP408KF_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome GoGEAR SA4TP404 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc Õnnitlus 1 Õnnitleme! Täname Teid, et ostsite Creative ZEN V! Järgnevalt sellest, kuidas seadet kasutada. Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise ja rakenduste CD-l (Installation and

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

302110_EE

302110_EE DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem