Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA""

Väljavõte

1

2 Narva Lasteaed Potsataja Reg nr Arengukava Narva

3 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade lasteaia aasta arengukava täitmisest ning sisehindamise tulemustest 7 4. Arenduse valdkonnad ja põhisuunad Tegevuskava Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatusprotsess Arengukava uuendamise kord 23 3

4 Sissejuhatus Narva Lasteaed Potsataja on koolieelne lasteasutus, mille põhieesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist lähtudes individuaalsuse arvestamisest. Tuginedes koolieelse lasteasutuse seadusele, on lasteasutuse põhiülesanne luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks lapse tervise tugevdamise ja emotsionaalse, kõlbelise, sotsiaalse, vaimse ning kehalise arengu soodustamise kaudu. Arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arendamise põhisuunad ja valdkonnad, visiooni ja missiooni lapse arengust lähtuvalt, strateegilised eesmärgid, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Lasteaia arengukava lähtub Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteetidest, koolieelse lasteasutuse seadusest, Narva linna arengusuundadest, lasteaia põhimäärusest, lasteaia teenust kasutavate laste ja lapsevanemate vajadustest ning soovidest. Arengukava koostati koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Arengukava koostamisel lähtuti hetkeseisu informatsioonist (SWOTanalüüs) ning sisehindamise tulemustest. 1. Üldandmed Lasteaed tegutseb alates 1974.aastast. Juuli 1974.a Tehase Baltiets Lasteaed-sõim nr 4 jaanuar 1992.a - ümbernimetatud Lasteaed-sõim nr a- ümbernimetatud Narva 10.Lastepäevakoduks jaanuar 2004.a- ümbernimetatud Narva Koolieelseks Lasteasutuseks Potsataja 23.veebruar 2011.a ümbernimetatud Narva Lasteaiaks Potsataja Asukoht Tallinna mnt 50, Narva Telefon , Õiguslik seisund ja liik munitsipaallasteaed Pidaja, tema aadress Narva Linnavalitsus, Peetri plats 3, Narva Õppe- ja kasvatuskorralduse alus Narva Lasteaia Potsataja õppekava Rühmade arv 10 rühma Õppe- ja kasvatustegevuse keel eesti /vene keel Lahtioleku aeg: Koolitusluba nr 2969HTM, on välja antud HTM ministri käskkirja nr 124 alusel Kodulehekülg E-post Lasteaia hoone on ehitatud aastal tolleaegse tüüpprojekti järgi 12-rühmalisena. Käesoleval ajal töötab majas 10 rühma ja 2017/2018 õppeaastal on 160 last. Ühe rühma ruumidest sai eesti keele kabinet, liikumisõpetaja kabinet ja spordisaal.teine rühm aga oli ajutiselt suletud laste nappuse pärast 2014.aasta sügisel. 10 rühma pakuvad vanematele erinevaid võimalusi: 4 sõimerühma ja 6 aiarühma Narva Lasteaed Potsataja on üks esimesi eesti lasteaedu vene õppekeelega, mis hakkas töötama keelekümblusprogrammi järgi. Alates aasta sügisest alustas üks rühm tööd osalise ja alates 2003.aasta sügisest üks rühm täieliku keelekümbluse programmi järgi. Hetkel kõik meie lasteasutuse 6 aiarühma töötavad osalise keelekümbluse programmi järgi. 4

5 2011. aastal liitus lasteasutus LAK-õppe võrgustikuga aastal liitus lasteaed TEL-võrgustikuga (Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik). Terviseedendamise missiooniks on tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis aastal taotles lasteaed liitumist projektiga Kuisamisest vaba lasteaed. Käesoleval ajal juba 4 rühma töötavad selle projekti järgi aastal hakkas lasteaed tegema koostööd teiste lasteasutustega rahvusvahelises etwinningu võrgustikus aastal sai meie lasteasutus kätte akrediteerimist organisatsioonis Euroopa Noored rahvusvaheliste vabatahtlike vastuvõtuks enda lasteaias vastuvõtava organisatsiooni rollis. Selle raames 2015/2016.õppeaastal meielasteaias töötas vabatahtlik Itaaliast, 2016/2017.õppeaastal käis meie juures vabatahtlik Prantsusmaalt, 2017/2018.õa me võtame vastu jälle vabatahtlikest 21- aastast prantslannat. Sõimerühmades toimub õppetöö vene keeles ning osalise keelekümbluse rühmades toimub õppetöö eesti ja vene keeles. Lapsed hakkavad kümblema alates 3.eluaastast. Õppekavas pööratakse tähelepanu keskkonnaharidusele, väärtuskasvatusele, tervisekäitumisele, liikluskasvatusele, lõimitud aine- ja keeleõppele. Lasteaias töötavad logopeed, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Lasteasutuses on eraldi logopeedi kabinet, muusikasaal ja eraldi spordisaal. Lasteaias on 10 rühma, 5 rühmas on mänguruum koos magamisruumiga, teised 5 rühma on ühetoalised. Sõimerühmades töötab üks õpetaja ja kaks õpetajaabi, aiarühmades aga kaks õpetajat ja üks õpetajaabi. Lasteaia asukohta võib pidada küllaltki soodsaks: lasteaia maa-ala asub sõiduteedest ja maanteest kaugel, lasteaia lähedal asub staadion, lasteasutuse territooriumil on palju rohelust, 2017.aastal on paigaldatud uus piirdeaed ja välisvalgustus, tehti ka hubane parkla lasteaia juures vanemate mugavuseks ning lastele ohutuks liikumiseks lasteaeda ja lähedal asvuale Narva Soldino Gümnaasiumi, millega lasteaed Potsataja on loonud head koostöösuhted. Lasteaias on kõik ruumid peale keldrikorrust varustatud internetiühenduse ja arvutitega. Lasteaial on olemas 2 SMART-tahvlit, digitaalne projektor, kiletamis- ja paljundusmasinad. Õpetajatel on võimalus kasutada arvutit ja teisi kaasaegseid tehnoloogilisi seadmeid oma töökohal ja lasteaia teistes ruumides (muusikasaalis ja eesti keele kabinetis) õppeprotsessi mitmekesistamiseks. Lasteaia töö on korraldatud lähtudes eelkõige meie lasteaia teenust kasutavate laste ja lapsevanemate vajadustest ning soovidest. Sellepärast meie lasteaias töötab lastevanematele valverühm ( hommikuti kl ja õhtuti kl ). Lasteaias on 49 töötajat, kellest on 22 pedagoogi ning 27 tehnilist ja abistavat personali. Ajavahemikus meie lasteasutuse 7 pedagoogi omandasid vanempedagoogi ametijärku. 5

6 2. Arengustrateegia Meie moto: Kasvame tundma õppides, õpime mängides ning teeme seda armastuse ja hoolega! 2.1 Visioon Narva Lasteaed Potsataja 2023.aastaks on tunnustatud, innovaatiline, multikultuuriline keelekümbluslasteasutus sisuküllase arengukeskkonnaga ja positiivse suhtumisega tervislikku eluviisi. Meie lasteaias on loodud tingimused lastele, nende vanematele ja töötajatele oma loomingulisuse avaldamiseks ja võimete realiseerimiseks. Laps oskab kasutada varemõpitud teadmisi elus, pedagoogid võtavad arvesse iga lapse individuaalsuse, tema valiku ja algatusvõime. 2.2 Missioon Lasteaia pädeva ja motiveeritud kollektiivi poolt on loodud tingimused laste igakülgse arengu jaoks, kus iga laps valmistub ette õpetajate toetusega edukaks õppimiseks järgmises haridusastmes mängides, uurides ja vaadeldes, õpib tundma maailma. 2.3 Põhiväärtused P - paindlikkus O - optimism T - tugev meeskonnatöö ja tulemuslikkus S - sõbralikkus A - avatus uuendustele T - terviseedendus A - arenguvõimelisus J - järjepidevus A avalikkus Narva Lasteaia Potsataja traditsioonid 1.september teadmistepäev Euroopa keelte päev (26.september) Rahvusvaheline muusikapäev (1.oktoober) Isadepäev Sünnipäevalaste pidu Kadri ja Mardipäevad Emadepäev Emakeelepäev Jõulupidu (lastele ja personalile) Ülelinnaline muusikafestival «Head aega, Kuuseke!» Iseseisvuspäev Sõbrapäev 6

7 Lahtiste uste päevad lastevanematele 2 korda aastas Lugejate võistlus Pereklubi lastevanematega ning liikumisõpetaja ja logopeediga Vastlapäev vanematega Märts vene kultuuri kuu Ühisüritused laste peredega Naljapäev Tervise nädal ja tervislikud üritused terve õppeaasta jooksul Lastele inglise keele kohvik vabatahtlikuga Teatrikuu Aktiivne osalemine LAK-õppe kuu üritustes Ühisüritused ja -projektid Narva linna kultuuri- ja spordiasutustega Lastekaitsepäev 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade lasteaia aasta arengukava täitmisest ning sisehindamise tulemustest Arengukava aluseks on lasteaia arengukava iga-aastased tegevuskavade täitmise analüüsid; õppe- ja kasvatus- ning majandustegevuse analüüsid, personali, lastevanemate ja laste arvamusküsitluste tulemused jt sisehindamistulemused Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Tugevused 1. Juhtkond pöörab järjepidevalt tähelepanu õppeasutuse tegevuse kvaliteedi parendamisele. 2. Eestvedamine toimub usalduse põhimõttete alusel. Probleemidele reageeritakse koheselt. 3. Toimub deligeerimine. 4. Keelekümblus ja terviseedendus on lasteaia lahutamatu osa. 5. Juhtkond toetab personali enesearengut, ametikoha kõrgema taseme taotlemist, suunab erinevatele koolitustele, aitab kaasa personaali riigikeele õppimise kursuste korraldusele lasteaia baasil. 6. Huvigrupid on kaasatud lasteaia juhtimisprotsessi ja otsustuste tegemisesse. Nt 5 töörühma (igas on pedagoogid, abistava personali esindajad ja juhtkonna liikmed) töötavad tõhusalt ja plaanipäraselt lähtudes töörühma iga-aastasest tegevuskavast, mis omakorda lähtub sisehindamise tulemustest ja arengukava püstitatud eesmärkidest. Hoolekogu on aktiivne ja kaasatud lasteaia arendustegevustesse. 7. On täiustunud juhtimine. Kinnitatud tähtsad organisatsiooni strateegilised dokumendid: Narva Lasteaia Potsataja töösisekorraeeskirjad (2013) Narva Lasteaia Potsataja dokumentide liigitusskeem (2013) Narva Lasteaia Potsataja pedagoogi kutse-eetika koodeks (2013) Narva Lasteaia Potsataja tunnustussüsteem (2014) Narva Lasteaia Potsataja asjaajamiskord (2014) Narva Lasteaia Potsataja hädaolukorra lahendamise plaan (2015) uuendatud Narva Lasteaia Potsataja lasteia kodukord (2016) Sisehindamissüsteem on uuendatud ja toimiv: Narva Lasteaia Potsataja sisehindamise 7

8 läbiviimise kord (2016). 8. Sisehindamisprotsessi on kaasatud erinevad huvigrupid: personal, lapsed, lapsevanemad. Parendustegevused Asutuse tähtsamate dokumentide ülevaatamine ja täiendamine Sisehindamissüsteemi tuleb iga 2 aastat üle vaadata ja täiustada selleks, et teha juhtimise toimivamaks, mõjuvamaks ja tõhusamaks vahendiks. Huvigruppide kaasamine lasteaia juhtimisprotsessi ja otsustuste tegemisesse 3.2 Personalijuhtimine Tugevused Narva Lasteaia Potsataja arengukavas olid järgmised prioriteedid: 1. Tunnustussüsteem on väljatöötatud ja kasutusele võetud. 2. Mentori roll tööalasel nõustamisel on suurenenud. 3. Tehniline personal on kaasatud asutuse arendustöösse. 4. Personal pidevalt tõstab oma eesti keele taset vastamaks kvalifikatsiooni nõuetele. Pedagoogide arv vanusegruppides protsentides kuni 30-aastased 10 (34,5% ) 5 (19, 2 %) 3 (13, 6 %) 3 (13,6 % ) (27,6% ) 8 (30,8 % ) 8 (36, 4 %) 7 (31,8 % ) (13,8% ) 5 (19, 2%) 6 (27, 3 %) 7 (31,8 % ) (24,1%) 8 (30,8 % ) 5 (22,7 %) 5 (22,7 %) Kokku Õpetajate tööstaaž lasteaias 1-3 a 4-10 a Üle 10 a seisuga inimest 11 inimest 13 inimest seisuga inimest 6 inimest 16 inimest seisuga inimest 4 inimest 15 inimest seisuga inimest 4 inimest 15 inimest Pedagoogide eesti keele oskus Juuni 2017.a seisuga oskavad lasteaia Potsataja õpetajad eesti keelt järgmisel tasemel: Eesti keele oskuse tase Õpetajate arv Kesktase A2 B1 B2 C1 Algtase Kõrgtase B kategooria C kategooria Ei ole taset ega kategooriat 8

9 Õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele õa õa õa õa vastab ei vasta Vastab ei vasta vastab ei vasta vastab ei vasta 25 2 õpetajat 23 2 õpetajat 20 2 õpetajat 21 1 õpetaja õpetajat õpetajat õpetajat õpetajat Kokku: 27 Koku: 25 Kokku: 22 Kokku: 22 Lasteaia pedagoogidel on enamasti kõrgharidus. Hetkel pedagoogidest on 1 kvalifikatsioonita pedagoog (läbib õpingut bakalaureuse õppes), 14 õpetajat omavad pedagoogi ametijärku ja 7 vanempedagoogi ametijärku. Lasteaias töötab püsiv kaader, mis näitab, et töö ja meeskond on meeldiv. Pedagoogiline kollektiiv on stabiilne, pikkade aastate jooksul on välja kujunenud kollektiivi pedagoogilise töö ja suhtlemise kultuur. Tugevused 1. Loodud tõhus pedagoogi töötulemuslikkuse jälgimise kord. Direktor viib läbi töötulemuslikkuse vestluse õpetajaga iga õppeaasta lõpus, õppealajuhataja aga viib pedagoogiga läbi arenguvestluse õppeaasta alguses. 2. Lasteaias rakendub tõhus arenguvestluste süsteem töötajatega. 3. Täiendkoolitus on hästi planeeritud ja aitab kaasa soovitud oskuste kujunemisele, eesmärkide täitumisele. Asutuses järjekindlalt jälgitakse pakutavaid tasuta koolituste võimalusi. 4. Toimib sisekoolituse süsteem. 5. Lasteaias on loodud ja toimib pedagoogide enesetäiendamise kord ning noorempedagoogide toetamiseks mentorsüsteemi rakendamise kord. 6. Organisatsioonikultuuri arendamiseks ning positiivse mikrokliima hoidmiseks on korraldatud kogu personalile ühisüritusi. 7. Toimib pedagoogide tunnustussüsteem. 8. Personaliliikmetest on moodustatud 5 erinevat töörühmi, mis on kaasatud kõikide lasteaia arendusega seotud eesmärkide teostamisse, probleemide lahendamisse ja otsuste tegemisse. 9. Personali informeerimine ja tõhus juhtimine toimib tuginedes e-postile ja teistele ITvahenditele. 10. Lasteaias toetatakse personali riigikeele õppimine ja kursuste korraldamine lasteaia baasil. 11. Sõimerühmades süsteemi 1 õpetaja + 2 õpetaja abi tõhusus. Parendusvaldkonnad Töötada välja tehnilise personali tunnustussüsteem. Jätkata innustada ja toetada keelenõuetele mittevastavate asutuse liikmeid riigikeele õppel. Tagada 100%-ne pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavus. Koolitada lasteaia rühmaõpetajaid eripedagoogikas ja töös erivajadustega lastega. Innutada õpetajaid õppida inglise keelt. 9

10 3.3 Koostöö huvigruppidega Tugevused 1. Koostöö huvigruppidega on suunatud lapse tervise säilitamisele ja tugevdamisele, lapse igakülgsele arengule, mis võimaldab laiendada lapse potentsiaalseid võimeid. 2. Lasteaed on avatud koostööle ja kogemuste vahetamisele. Toimub parima praktika jagamine ja avatud tundide läbiviimine piirkonna ja maakonna tasemel. 3. Lapsevanematega koostöö kavandatakse süsteemselt ja viiakse läbi individuaalsete vestluste, arenguvestluste, lastevanemate koosolekute, hoolekogu istungite, rahulolu-uuringute läbiviimise, lasteaiasisestel ja välistel üritustel osalemise kaudu. 4. Rahulolu-uuringud ning küsitlused viiakse läbi elektrooniliselt ja IT-võimalusi kasutatakse efektiivselt suhtlemisel ning info vahetamisel huvigruppidega. 5. Lasteaia internetilehekülg on uuendatud 2015.a. See on põnev, sisukas ja kaasaegne. 6. Viiakse läbi traditsioonilised ühisüritused terve aasta lõikes. 7. Lasteasutuse hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja toetab lasteaia õppe ja kasvatustegevuse läbiviimist nii planeerimise kui läbiviimise etapis, toetab lasteasutuse õpija kasvukeskkonna arendamist. 8. Lasteaed on liitunud ja teeb tõhusat koostööd keelekümblusprogrammi, TEL-võrgustiku (Tervist Edendav Lasteaed), LAK-võrgustiku, etwinningu võrgustiku ja projektiga Kiusamisest vaba lasteaed. 9. Koostöö VitaTeamìga: vabatahtlike vastuvõtt. 10. Sõbralikud kontaktid lasteaedadega Tartust ja Prantsusmaalt. Parendustegevused Rahvusvaheliste partnerite leidmine ja koostöövõrgustiku laiendamine etwinningu, rahvusvahelise vabatahtlike võrgustike kaudu ja muude programmide kaudu. Projektipõhiste tegevuste edasiarendamine koostöös huvigruppidega lapse ja lasteaia arengu toetamiseks. Projektitegevus tervisealastel teemadel tuleb edaspidi plaanipäraselt kavandada ja arendada. Lasteaia tegevuse ebapiisav kajastamine meedias. 3.4 Ressursside juhtimine Tugevused 1. Toimub pidev lasteasutuse õpi- ja kasvukeskkonna ning territooriumi kaasajastamine. 2. Asutuses on hästi toimiv infoliikumine. 3. Lasteaial on inforikas kodulehekülg. Toimub süsteemne lähenemine kulude kokkuhoidmisel, ressursikulude jälgimisel ja analüüsimisel. 1. Toimub sihipärane kvaliteetse inventaari soetamine. Lasteaias on maksimaalselt kasutusel IT-vahendid nii infovahetuseks personaliga ja lastevanematega, kui ka õppevahendite valmistamiseks, pedagoogiliste nõupidamiste ja sisekoolituste korraldamiseks ning lasteürituste läbiviimiseks. 2. Ruumides teostatakse planeeritud remont. 10

11 3. Plaanipäraselt soetatakse lasteasutuse ruumidesse uus mööbel ja inventaar. 4. Lasteaia prioriteediks on turvalisuse tagamine.selle heaks lasteaiahoones on paigaldatud fonolukkudega uksed, õues välja vahetatud piirdeaed ja teostatud uue välisvalgustuse paikapaneku tööd. Parendustegevused Osaleda aktiivsemalt projektitegevuses selleks, et kaasata väljastpoolt lasteaeda (fondidelt, teistelt asutustelt) rahalisi vahendeid lasteaia kasvukeskkonna parendamiseks ja kaasajastamiseks. Otsida ja julgemalt kaasata sponsoriabi erinevatelt asutustelt. Teha õigeaegset ja sihikindlat koostööd Narva Linnavalitsusega eelarve planeerimise osas. Välja vahetada veevarustuse- ja kanalisatsiooni torustik. Mänguväljaku elemendid on ebarahuldavas seisundis ja vajavad uuendamist. Asutuse õpi- ja kasvukeskkonna järjekindel kaasajastamine. 3.5 Õppe- ja kasvatusprotsess Tugevused 1. Lastearengut toetab lapsekeskse metoodika rakendamine ja toetav õpi- ja kasvukeskkond. 2. Lasteaias toimub aktiivne ja süstemaatiline eesti keele süvaõpe, inglise keele õpe läbi rahvusvahelise vabatahtliku tegevuse ja keelelise kohviku lastele. 3. Lastele luuakse mitmekülgne kasvukeskkond vabategevuseks, mida toetavad lasteaia ruumilised tingimused, õueala ja erinevad mänguvahendid nii tüdrukutele kui poistele. 4. Õppetegevuses on aktiivselt kasutusel erinevad IT-vahendid. Igas rühmas on aktiivselt kasutusel e-post, mille abil toimub pidev infovahetus, sealjuures lastevanemate jooksev teavitamine rühmas toimuvast. 5. Kõik rahulolu-uuringud viiakse läbi elektroonilisel kujul. 6. Asutuse õppetegevus on suunatud laste silmaringi ja teadmiste suurendamisele, mida toetavad õuesõpe, ekskursioonid, väljasõidud, matkad, erinevad projektid, spordi- ja muusikaüritused jne. 7. Lasteaias moodustatud õppe- ja kasvatustegevuse arendustöörühm kaasab aita õppekava õigeaegsele analüüsimisele, täiustamisele ja edasiarendamisele. Parendustegevused Tegeleda järjepidevalt õppekava arendustööga. Pakkuda erinevate huviringide teenust. Koolitada õpetajaid Eripedagoogikas ja alustada tegevust erivajadustega lastele sobivate metoodikate rakendamisel õppekasvatustegevuses SWOT-analüüs Arengukava koostamisel teostati SWOT-analüüs, mis tõi välja lasteaia tugevad ja nõrgad küljed ning võimalused, mida lasteaed saab ära kasutada ja ohud, mida tuleb vältida. SWOT-analüüsi tulemusi on arvestatud lasteaia prioriteetide määratlemisel ning arengukava tegevuskava koostamisel. 11

12 Tugevad küljed 1. Positiivne tagasisside lastevanematelt toimuvale lasteaias 2. Aktiivne ja loominguline kollektiiv, mis on avatud enesearendamisele ja enesetäiendamisele. 3. Kõik aiarühmad on osalise keelekümbluse rühmad alates 3.esluaastast. 4. Lasteaial on akrediteerimine tööks rahvusvaheliste vabatahtlikega. 5. Tõhus koostöö teiste Narva linna haridusasutustega. 6. Lasteaia õppekava pidev areng ja täiendamine. 7. Lasteasutuse osalemine keelekümblusprogrammis, projektis «Kiusamisest vaba lasteaed», Lak-õpe võrgustikus, etwinningu ja Tervise edendav lasteaed võrgustikus. 8. Hoolekogu aktiivne tegevus. 9. Lasteaia kaasaegne IT-varustus. 10. Turvaline territoorium. 11. Lasteaia tegevus on avatud ja kajastatud meedias, asutuse koduleheküljel ja Facebook-is. 12. Mitmekesine ja kvaliteetne toitlustus. 13. Beеbikoolˇ tegevuse korraldus ja läbiviimine. 14. Küllastunud õppe-ja kasvuskeskkonna olemasolu. 15. Spetsialistide konsultatsioonid on kättesaadavad lastevanematele. 16. Lasteaia traditsioonid ja üritused on huvitavad ja mitmekesised. Nõrgad küljed 1. Vene õpetajate nõrk eesti keele oskus. 2. Veetorustik ja kanalisatsiooni süsteem vajab renoveerimist. 3. Osaliselt remondimata 3 pesukööki ja üks tualett. 4. Ei ole individuaalset õppeprogrammi erivajadustega lastele. Võimalused 1. Tõhus koostöö teiste Narva linna ja Eesti lasteasutuste ja organisatsioonidega. 2. Laste individuaalse lastearengu programmi väljatöötamine. 3. Projektitegevuse arendamine lisarahastamise kättesaamise eesmärgiga. 4. Lähtudes lastevanemate soovidest lisateenuste laiendamine ja osutamine. 5. Osalemine ümberõppimisel ja projektides. 6. Tõhus koostöö huvigruppide ja partneritega. 7. Osalemine riiklikel projektidel ja konkurssidel. 8. Sponsorite kaasamine majandusprobleemide lahendamisse 9. Õpe- ja töökeskkonna edaspidine parendamine. 10.Lasteaias on psühholoog ja projektijuht. Ohud 1. Halb demograafiline olukord Narva linnas. Laste vähesus lasteaedades. 2. Narva linna elanike emigratsioon Euroopa riikidesse ja Eesti suurte linnadesse. 3. Laste sündimuse langus. 4. Ebapüsiv majanduslik olukord linnas. 5. Narva linna lasteasutuste sulgemine või ühendamine laste nappuse tõttu. 6. Kvalifitseeritud kaadri puudus tööks koolieelses haridussüsteemis. 7. Lasteaia ebapiisav rahastamine. 8. Noored spetsialistid ei lähe tööle lasteasutustesse. 12

13 4. Arenduse valdkonnad ja põhisuunad 1. Eestvedamine ja juhtimine Sisehindamissüsteemi toimimise mõjusus ja tulemuste kasutamine arendustegevusteks 2. Personali juhtimine Personali arendamine ja ametialase kompetentsuse pidev tõstmine vastavalt organisatsiooni vajadustele ja hindamistulemustele. 3. Õppe- ja kasvatustegevus Õppekava arendamine ning täitmise analüüsimine Laste arengu süsteemne jälgimine ja toetamine Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lapsest lähtuvalt, kasutades erinevaid metoodikaid. 4. Koostöö huvigruppidega Aktiivne koostööprojektide algatamine ja teostamine teiste haridusasutuste ja organisatsioonidega. 5. Ressursside juhtimine Lasteaia kvaliteetse, kaasaaegse ning turvalise õpi- ja kasvukeskkonna plaanipärane kujundamine Mänguväljaku ja lasteaia ruumide viimine vastavusse turvalisuse nõuetega ja laste vajadustega Tehniliste süsteemide kaasajastamine ja renoveerimine. 5. Tegevuskava aastaks Arengukava tegevuskava koostatakse kolmeks aastaks. 5.1 Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine Eesmärgid: 1. Sisehindamissüsteemi arendamine, ülevaatus ja täiustamine. 2. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevustesse,juhtimisprotsessi ja otsustuste tegemisesse. 3. Lasteaia tähtsamad dokumendid on ülevaadatud ning täiendatud lähtuvalt seadusandlusest. Tegevus Vastutaja Märkused 1.Sisehindamissüsteemi täiustamine: 1.1 Sisehindamissüsteemi ülevaatus ja korrigeerimine Direktor, õppealajuhataja töörühm 13

14 Tegevus Vastutaja Märkused 1.2 Sisehindamistulemuste analüüsisüsteemi väljatöötamine ja rakendamine. 1.3 Sisehidnamistulemuste esitamise aruandevormi (kergemal viisil) väljatöötamine, rakendamine ja analüüs 1.4 Sisehindamisaruande kirjutamine ja selles aruandes sisehindamistulemuste esitamine kergemal ja lihtsamal viisil. 2.Huvigruppide aktiivne kaasamine arendustegevusse, sisehindamisse ja otsustusprotsessi: Direktor, õppealajuhataja töörühm Direktor, õppealajuhataja töörühm Direktor, õppealajuhataja,töörühm 2.1 Huvigruppide kaasamiseks on koostatud iga aasta koostöö tegevuskava; Direktor, 2.2 Hoolekogu on aktiivne partner rahulolu-ja sisehindamisküsitluste läbiviimisel, andmete kogumisel ja küsitlustulemuste edastamisel huvigruppidele. Direktor, hoolekogu esimees ja liikmed 2.3 Lasteaia 45.a juubelile pühendatud raamatu/ lehe või videofilmi loomine huvigruppide kaasamisel. Direktor, personal, vilistlased jne 3.Asutuse tähtsamate dokumentide ülevaatamine ja täiendamine 3.1 Asjaajamiskorra täiendamine: sisedokumentide loetelu uuendamine ja süstematiseerimine Direktor, sekretär 3.2 Rühmasisese dokumentatsiooni vormide ülevaatus, korrigeerimine ja täiustamine. 3.3 Riskianalüüsi, lasteaia siseste töökorraldust reguleeritavate kordade ja juhendite uuendamine. Direktor 14

15 5.2 Valdkond: Personalijuhtimine Eesmärgid: 1. Tehnilise personali tunnustussüsteem on väljatöötatud ja kasutusele võetud. 2. Tagatud 100%-ne pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavus 3. Lasteaia rühmaõpetajaid läbivad koolitused eripedagoogikas ja töös erivajadustega lastega 4. Personal tõstab oma eesti keele taset vastamaks kvalifikatsiooni nõuetele. 5. Õpetajad on innustatud õppida inglise keelt. Tegevus Vastutaja märkused 1.1Tunnustussüsteemi väljatöötamine tehnilisele personalile. 1.2 Tehnilisele personalile rahuloluküsimustiku väljatöötamine ja rakendamine Juhtkond, töörühm Juhtkond, töörühm 1.3 Personaliga arenguvestluste süsteemi läbiviimise täiustamine ja rakendamine. 2. Tagatud 100%-ne pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavus: Direktor,, majandusalajuha taja 2.1 Jälgitakse, et õpetajatel on omandatud või omandamisel kõrgharidus; 2.2 Tasemekoolitustel ja täiendamiskoolitustel osalemine lähtuvalt pedagoogi soovist ja organisatsiooni vajadusest; Direktor, õppealajuhataja 2.3 Pedagoogide eesti keele B2 tasemele tasuta kursustele suunamine (eurofondide rahastamisel) 3. Lasteaia rühmaõpetajaid läbivad tööks vajalikud koolitused: Eripedagoogika Töö erivajadustega lastega Uute IT-vahendite kasutamine õppetöös Uued metoodikad töös koolieelikutega Direktor, 15

16 Tegevus Vastutaja märkused 4.Personal tõstab oma eesti keele taset vastavaks kvalifikatsiooni nõuetele: keelepraktika kaudu (osalemine üritustel, koolitustel eesti keeles ja projektides) keelekursustel õppimise kaudu (Töötukassa programm ja Karjääri õppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele) Direktor, 5.Õpetajad on innustatud õppida inglise keelt, et tulevikus olla võimelised töötama ingliskeelsete lastega rühmas ja osalema rahvusvahelistes projekides. Europa Elukestva Õppe Programmides osalemise kaudu: Comenius etwining Haridusjuhtide õppelähetuste programm Direktor, 5.3 Valdkond: Koostöö huvigruppidega Eesmärgid 1. Lasteaed on konkurentsivõimeline omanäoline haridusasutus, mil on hea maine ja avatus koostööks. 2. Koostöö erinevate huvigruppidega avardab ja võimaldab lasteaia arenemist. 3.Projektipõhiste tegevuste edasiarendamine koostöös huvigruppidega lapse ja lasteaia arengu toetamiseks. 4. Lasteaia tegevus on hästi kajastatud meedias Tegevus Vastutaja märkused 1.Lasteaia konkurentsivõimelisus ja omanäolisus on saavutatud tänu pedagoogide professionaalsele mainele; koostööks avatud juhtkonnale kõigi huvigruppidega; Direktor, töörühm, 16

17 Tegevus Vastutaja märkused hoolekogu aktiivsele tegevusele; uute teenuste pakkumisele lastevanematele; lasteaia kodulehekülje atraktiivsuse hoidmisele; projektialasel tegevusel osalemisele; lasteaia uue infovoldiku loomisele ja trükkimisele. hoolekogu 2.1 Koostöö erinevate huvigruppidega võimaldab arenemist läbi uute koostöövormide kasutusele võtmisele lapsevanematega: ühised õueala koristus- ja heakorrastuspäevad Abi päev majahoidjale ühised spordüritused koos vanemate ja lastega; ühised teatrietendused jt Juhtkond, personal ja huvigrupid 2.2 Lastevanemate ootuste ja rahulolu hindamine (vormide väljatöötamine, hindamise läbiviimine, analüüs ja hinnang ) töörühm 2.3 Koostöö ja osalemine ühisprojektides tervist edendavate lasteaedadega (näiteks Narva Lasteaed Cipollino) 2.4 Koostöö Narva linna Gümnaasiumitega, muuseumiga, kunstigaleriiga, raamatukogudega, Narva Laste Loomemajaga, spordikoolidega ja teiste haridus-, kultuuri- ja spordiorganisatsioonidega. 3.Projektipõhiste tegevuste edasiarendamine Projektitegevus tervisealastel teemadel plaanipäraselt kavandatakse ja arendatakse. Tervisemeeskond Rahvusvaheliste partnerite 17

18 Tegevus Vastutaja märkused leidmine ja koostöövõrgustiku laiendamine etwinningu,vita Teamiga ja rahvusvahelise vabatahtlike võrgustike kaudu ja muude programmide kaudu. Direktor, õppealajuhataja, töörühm 4. Lasteaed aktiivset tutvustab oma tegevust meedias (ajalehed, internet allikad), lasteaia koduleheküljel ja sotsiaalvõrgus (Facebook jne), töörühm 5.4 Valdkond: Ressursside juhtimine (õppekeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid) Eesmärgid 1. Lasteaia kvaliteetse, kaasaaegse ning turvalise õpi- ja kasvukeskkonna plaanipärane kujundamine. 2. Mänguväljak on turvaline, kaasaegne ja vastab laste vajadustele. 3. Tehniliste süsteemide kaasajastamine ja renoveerimine Tegevus Vastutaja märkused 1. Asutuse rühmades õpi- ja kasvukeskkonna järjekindel kaasajastamine Remondid: 4.ja 8.rühma garderoobi remont; 1. ja 10.rühma magamistubade remont; 6.,4.ja 8.rühma pesuköögi remont 3. ja 7.rühma kosmeetiline remont Õmblemistoa ja laoruumi remont; Abiruumide remont 9.rühma tualeti remont; Direktor, majandusjuhataja Lasteaia eelarve Investeerin gute olemasolul 18

19 Tegevus Vastutaja märkused 4 akente väljavahetus 8.rühmas; Korpustevahelise koridori remont. Lastemööbli, inventari ja tehnikaseadmete soetamine rühmaruumidesse vastavalt vajadusele Mööbel: laste lauad; laste toolid; lasteriidekapid ustega 1.,2.,3.,4.,5, 7., 8.rühma garderoobi; Riiul-kapid õppematerjalide hoidmiseks 3,4,8 rühmadesse Majandusjuhataja Lasteaia eelarve Inventar: 140 Tekkide, 3 vaiba, madratsite ja patjade väljavahetus; 100 komplekti voodipesu; 7 tolmuimejat; 2 kuivatuskappi- 2. rühma ja 4.rühma kuivatuskapi uuendamine; Magnettahvlid laste kostüümide õmblemine või soetamine Tehnikaseadmed: Rühmade varustamine uute ITvahenditega. Uuendatakse sülearvutid, makid, koopiamasinad jne. Uued pesumasinad Toiduplokis nõude ja köögiseadmete väljavahetamine. Majandusjuhataja Direktor Lasteaia eelarve Lasteaia eelarve 2. Mänguväljak on turvaline, kaasaegne ja vastab laste vajadustele 2.1 Manguväljaku elemendid on 100% väljavahetatud uute vastu. Direktor Investeerin gute olemasolul 19

20 Tegevus Vastutaja märkused 2.2 Varjualuste ehitamine õuealale ja nende varustamine. 2.3 Asfaltkattele on joonistatud uued mängud. töörühm 3.Tehnilised süsteemid on kaasajastatud ja renoveeritud Elektrisüsteemi renoveerimine, peakilbi väljavahetamine; veevarustuse- ja kanalisatsiooni torustiku remont; videokaamerad on paigaldatud lasteasutuse hoones katuse katte uuendamine Direktor Investeerin gute olemasolul 5.5 Valdkond: Õppe-ja kasvatustegevus Eesmärgid 1. Õppekava pidev arendamine, analüüs ja täiendamine. 2. Erinevate huviringide teenuse pakkumine lähtudes laste ja vanemate soovist. 3. Igale lapsele pakutakse mitmesuguseid võimalusi igakülgseks arenguks. 4. Tolerantsuse kujundamine koolieelikutel. Tegevus Vastutaja märkused 1.1 Õppekava arendamine, täiendamine, analüüsimine valdkondades: Mina ja keskkond: katsed, uuringud (laste vanus 1,5 3 a). Terviseõpetus Individuaalne töö andekate lastega Varajane keelekümblus Elektroonilised õppeprogrammid Liikluskasvatus, töörühm 20

21 Tegevus Vastutaja märkused Individuaalne töö kõnehäiretega lastega 1.2 TEL-arengukava tegevuskava koostamine 2.1 Lähtuvalt vanemate ja laste soovidest pakutakse lasteaias järgmised huviringid: Tervisemeeskond rütmika male inglise keel volimine, kunst vokaal teater logorütmika viisaka käitumise maneeride kool kool lastevanematele 3. Lastele pakutakse mitmesuguseid võimalusi igakülgseks arenguks: 3.1 Eesti keele õppimine osalise keelekümblusmetoodika järgi alates 3.eluaastast 3.2 Inglise keele õppimine huviringina ja/või vabatahtlikuga keelekohvikus 3.3 Sõltuvalt laste vajadustest, vanemate soovidest ja kõrgemalseisva organi heakskiitmisest lasteaias on avatud tasandusrühm kõnehäiretega lastele. Direktor 3.4 Erivajadustega lastele on rakendatud õppekasvatustegevuses sobivad metoodikad ning tehnoloogiad 3.5 Robootikaˇga tutvumine. 3.6 Turvalisuse tunnid koolieelikutele (evakuatsiooni õppus lastele, kohtumised politseinikega, tuletõrjujatega ja arstiga). 21

22 Tegevus Vastutaja märkused 3.7 Laste loominguliste võimete arendamine läbi teatraliseeritud tegevuse lasteaias:teatri kuu, koostöö linna ja vabariigi kultuurasutustega Vene ja eesti ilukirjanduse lasteraamatute uuendamine ja soetamine. 4.2 Euroopa rahvuste ja kultuuriga tutvustavate ürituste kavandamine ja läbiviimine. 4.3 Venemaaga tutvustavate ürituste, meelelahutuste, temaatiliste tegevuste läbiviimine. 22

23 6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Lasteaseaia arengukava uuendatakse seoses: - haridusalase seadusandluse muudatustega; - muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas; - muudatustega riiklikus õppekavas; - lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega; - lasteaia arengukava tegevuskava tähtaja möödumisega; - lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega; Arengukava kooskõlastab direktor lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga ning seejärel esitab Narva LinnavalitsuseKultuuriosakonda. Arengukava täiendamise kord: - pedagoogilise nõukogu koosoleku otsusega ja/või - hoolekogu ettepanekul, - vajadusel lisatakse täiendusi. Arengukava kinnitamine toimub Narva Linnavolikogu poolt sätestatud korras. Arengukava muudatused kooskõlastab lasteaia direktor pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga ning seejärel kinnitab direktor käskkirjaga ja esitab arengukava muudatused Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda kooskõlastuseks õppeaasta tegevuskava esitatakse kinnitamiseks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale aasta detsembris. KOOSKÕLASTATUD: lasteaia Potsataja pedagoogilise nõukoguga, a istungi protokoll nr 13; lasteaia hoolekoguga, koosoleku protokoll nr 1 Arengukava on kinnitatud Narva Linnavalitsuse Kulruuriosakonna juhataja käskkirjaga nr 1.1-8/982 23

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc Gümnaasium Projektitegevus Aruanne 01.01.2007-01.06.2012 perioodi eest 1.Käesolev olukord Käesoleval ajal on projektitöö gümnaasiumis järgnevas olukorras: 1.1.Lõpetatud projektid-38 tk. Üldsumma -121 670,01

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Vastu võetud 27.08.2002 nr 23 Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349;

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018 SISEHINDAMISE ARUANNE PALDISKI LASTEAED SIPSIK SISU 1. Üldandmed õppeasutuse kohta...2 2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära...3 3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid...4 4. Sisehindamissüsteemi

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem