Kose lasteaed arengukava

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kose lasteaed arengukava"

Väljavõte

1 KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA

2 SISUKORD SISSEJUHATUS KOSE LASTEAIA MISSIOON PÕHIVÄÄRTUSED KOSE LASTEAIA VISIOON KOKKUVÕTE LASTEAIA AASTA ARENGUKAVAST Juhtimine ja eestvedamine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppekasvatustöö Ülevaade laste arvust PRIORITEETSED LASTEAIA ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHIEESMÄRGID AASTATEKS Kose Lasteaia arengusuunad Lasteaia arenduse valdkonnad ja indikaatorid Kose Lasteaia tegevuskava aastateks ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

3 SISSEJUHATUS Kose Lasteaed on Kose valla haldusalal tegutsev koolieelne lasteasutus, kes lähtudes Koolieelse Lasteasutuse Seadusest on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus. Kose Lasteaed on asutatud aastal. Alates aastast asub kuuerühmaline Kose Lasteaed lasteaiahoones aadressil Pikk tänav 30, Kose alevik aasta septembris avati Kose Lasteaia seitsmes ja kaheksas rühm Hariduse tänav 2 asuvas Kose Kultuurikeskuses. Kose Lasteaia arengukava on koostatud aastateks Kose Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad, paneb paika tegevuskava ning kehtestab ka arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamisel on lähtutud seadusandlusest, lasteaia eelmisest arengukava ning sisehindamise aruandest viimase kolme õppeaasta kohta. Arengukava koostamisel kaasati erinevaid huvigruppe (pedagoogid, personal, hoolekogu). Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kose Vallavolikogu. Arengukava koostamisel on aluseks: Kose Lasteaia põhimäärus. Kose Lasteaia eelmise arengukava analüüs. Kose valla arengukava. 3

4 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON Kose Lasteaia ülesandeks on pakkuda Kose valla peredele tuge ja abi nende koolieelses eas lastele tasemel alushariduse omandamisel. Kose Lasteaed võimaldab lastele ea-ja võimetekohast, mitmekesist, köitvat ja arendavat tegevust rahvuskultuuri traditsioonide, looduse, kunsti, tervisekasvatuse ja liikumise abil. 2. PÕHIVÄÄRTUSED Kose Lasteaed väärtustab laste kasvu- ja arengukeskkonna kujundamisel: last kui aktiivset õppijat; füüsilist ja vaimset turvatunnet; tervislikku toitu ja eluviisi; mängu; puhast, esteetilist kasvukeskkonda; loovust; Eesti rahvuskultuuri; säästlikku ja hoidvat suhtumist loodusesse ja oma kodukohta; lapse peret kui parimat kasvukeskkonda. 3. KOSE LASTEAIA VISIOON Kose Lasteaed on Kose vallas ja Harjumaal tunnustatud, traditsioone hoidev, turvalise, tervist väärtustava ja esteetilise arengukeskkonnaga lasteasutus, kus lapsed saavad professionaalse õpetaja juhitud kasvukeskkonnas eakohast, mitmekesist, arendavat ja konkurentsivõimelist alusharidust edukaks toimetulekuks koolis ja elus. 4

5 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA AASTA ARENGUKAVAST 4.1. Juhtimine ja eestvedamine Juhtimine on toimunud koostöös Pedagoogilise Nõukogu ja Hoolekoguga. Määratletud on missioon, visioon ja põhiväärtused. Kose Lasteaed liigub püstitatud visiooni suunas mõõdukas tempos. Meie planeeritud tegevus aitab kaasa turvalise psühhosotsiaalse- ja esteetilise arengukeskkonna loomisele, mis väärtustab tervist, mitmekesiseid arendustegevusi ning kaasab sellesse lasteaia töötajaid ning lapsevanemaid. Kose Lasteaed kannab edasi rahvuskultuuri ning maja traditsioone. Näeme vajadust arendada edasi Sisehindamissüsteemi, et kujuneks võimalikult hästi kasutatav dokument ning leida ja katsetada erinevaid meetodeid sisehindamise parendamiseks. Kahe uue rühma avamisega on õppeaastal peaaegu täielikult likvideeritud lasteaia kohasoovijate järjekord Personalijuhtimine Kose Lasteaia koosseisseisu kuulub õppeaastal 28 inimest, mis õppeaastal suurenes 35 inimeseni. Kose Lasteaias töötab 12 erialase kõrgharidusega pedagoogi ja 8 kesk-eriharidusega pedagoogi, 1 õpetaja on erialast haridust omandamas. Õpetajaid abistavad 8 rühmaõpetaja abi, erivajadusega lapse tugiisik. Köögis töötavad kaks kokka ning koka-abi. Maja ja hoovi korrasoleku eest hoolitsevad koristaja ja aednik. 5

6 Personalikoolitus on pidev ja mitmekesine. Personal on eriti õppeaastal rohkelt kasutanud nii sise- kui väliskoolituse võimalusi. Samuti jätkub erialane koolitus pedagoogidele vastavalt sisehindamise tulemustele ja individuaalsetele vajadustele ning muu personali koolitus arvestades järelvalveasutuste nõudeid. Töötajatele on koostatud ametijuhendid, üldtöös lähtume Töökeskkonna Reeglitest. Pedagoogiline Nõukogu töötab regulaarselt ja konstruktiivselt. Üritused personalile on mitmekesised ja neid on olnud rohkelt. Ühisürituste korraldamisel lähtutakse töötajate soovidest ning luuakse meeskonnatöö meeleolusid. Ühiskoolituse teemades keskendutakse füüsilisele ja vaimsele tervise-edendusele. Süstemaatilisi arenguvestlusi töötajatega ei peeta, töösse on rakendatud meeskondade vajadusepõhised mitteregulaarsed töövestlused aasta meeskonnakoolitusel selgusid Kose Lasteaia töötajate olulisemad väärtused, millest oma töös lähtutakse ja mida üksteisele proovitakse kollektiivis pakkuda. Need on: sõbralikkus; kindlustunne; toetus; usaldus; koostöö Koostöö huvigruppidega õppeaastal kutsus lastevanemate initsiatiivgrupp kokku lastevanemate Ümarlaua, kus lastevanematel oli võimalus välja pakkuda ettepanekuid lasteaia ürituste mitmekesistamiseks, korraldada koolitusi lastevanematele ning jagada muud infot. Lisaks Ümarlauale tegutses ka lasteaia hoolekogu, kelle abiga kinnitasime Sisehindamisaruande ning pedagoogi vaba ametikoha täitmise konkursi korra. Rohke suhtlus koostööpartneritega (Kose Kunstikool, Kose Muusikakool, Kose Gümnaasium, Kose 6

7 valla ettevõtjad jt) võimaldab lastel kogeda mitmekülgseid tegevusi erinevates valdkondades ning rikastada laste maailmapilti. Näeme suuremat vajadust koguda kooliläinud laste kohta tagasisidet Kose Gümnaasiumi esimeste klasside õpetajatelt, et selgitada välja tugevused ja parendusvaldkonnad kooliks ettevalmistamisel. Teostunud ei ole lasteaia meene valmistamine, kuid on ideid, kuidas kaasata sellesse protsessi oma koostööpartnereid ja huvigruppe Ressursside juhtimine Kose Lasteaia materiaal-tehniline baas on rahuldav õppeaastal on lisaks renoveeritud IV ja V rühma tualettruumid aastal renoveeriti VI rühma garderoob. Lasteaial on suur ja mitmekülgselt kasutatav õueala aasta kevadtalgutel istutasime õuealale koostöös Kose Lastekaitse Ühinguga viljapuid ja -põõsaid ning hekitaimi. Õueala kasutamine õueõppe läbiviimiseks on kasutust leidnud, kuid vajatakse pinda, kus terve rühmaga tegelusi läbi viia (paviljon-katusealune, istumisala pinkide ja lauaga). Tervisekaitselt ning Veterinaarametilt ei ole kehtivaid ettekirjutusi, samuti ei ole probleeme tuvastanud lasteaia enesekontrollitöörühm ega töökeskkonna volinik. Aruande perioodil on koostatud Terviseameti soovitatud vormil Riskianalüüsi tegevuskava, mille põhjal on likvideeritud või viidud miinimumini laste ja personali tervisele ohtu kujutavad riskitegurid. Aruande perioodil on lasteaeda toetanud AS Corle (kontorikombaini kinkimine lasteaiale- õpetajate töövahend), AS Flagmore (lipumast lasteaia õuele kevadise talgute lõpetamise puhul), Kose Lions Klubi (laste turvavestid), Riigikogu Riigikantselei (arvutikomplekt ja faks-paljundusmasin õpetajate tuppa), AS History Herald (kaks komplekti joogitasse), Caparol OÜ (värvid VI rühma garderoobi remondiks). Lisaks annetasid lapsevanemad lasteaiale 2 diivanit, 4 riiulit, peegleid, vaipu, kevadiseks talguteks istutusmulda, jõulupeoks kuused ning mitmeid büroovahendeid (dokumendikaustu, toonereid, mobiiltelefone rühmadesse ning lauatelefoni üldiseks kasutamiseks), nõudepesumasina, tolmuimejaid rühmade koristamiseks ja rohkelt mänguasju. Lähiajal tuleb juurde osta rühmadesse lastetoole ning uuendada garderoobide mööblit. Jätkata tuleb nõudepesunurkade ehitamist rühmadesse (IV., V ja VI rühm). IV, 7

8 V ja VI rühma magamistuba ja üldkoridorikapp vajab lükandust. IV. rühm vajab uut magamistoa ja garderoobi põrandat. Lasteaia personali tarvis on vajalik õpetajatetoa ning töötajate pesuruumi renoveerimine. Jooksvat hooldust vajavad lasteaia õueala atraktsioonid, õueala paremaks kasutamiseks tuleb tellida õueala projekt, millest lähtuvalt õueala kujundada. Lähiaastatel ilmneb vajadus uute elektripliitide ja -ahjude järgi köögis. Samuti tuleb hakata tegelema kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustike välja vahetamisega. Parema õpikeskkonna loomiseks rühmades tahame muretseda edaspidi mööblit (eriti riiuleid), mis võimaldab tubade jaotamist sektsioonideks ja aktiivõpet soodustavateks tegevuskeskusteks. Soovime jätkata kvaliteetsete mänguasjade plaanipõhist ostmist, lähtudes põhimõttest, et laps õpib aktiivselt tegutsedes Õppekasvatustöö Kose Lasteaia õppekasvatustegevuse põhialuseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008) ning selle juurde kuuluvad käsiraamatud. Õppekava arendustöö on pidev protsess mida juhib Pedagoogiline Nõukogu. Õppekava uuendades ja täiendades lähtume sisehindamise tulemustest, milles kajastub, kuidas soodustab õppekava ning sellest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus laste arengut, mängu ja õppimist ning kus on vajakajäämised. Aastate läbivaks teemaks on Kose Lasteaias tervistedendava lasteaiana tervise teema. Eelmise õppeaasta tulemuste analüüsi aluseks võttes püstitame igal uuel õppeaastal õppeaasta peaeesmärgi arendamist vajavate valdkondade osas. Kose Lasteaed lähtub oma tegevuses põhiliselt J. Käisi pedagoogilistest ideedest, mille järgi: laps on aktiivne õppija; kõik õpetusalad seotakse üheks tervikuks; õpetuse keskmes on valdkond Mina ja keskkond; õppe- kasvatustegevuse teemad valitakse kodukoha elust ja loodusest, rahvatraditsioonidest, mis on kooskõlas aastaaegade vaheldumisega. Nende 8

9 teemadega integreeritakse lugemispalad, arvutusülesanded, kunstitegevuste teemad, laulud ja mängud, oluline osa käsitletavates teemades on lapse tervisel ja turvalisusel, loodushoiul. Lasteaia õppekasvatustöö korraldamisse on integreeritud montessoori- ja waldorfmetoodikate elemente. Montessoori metoodikate teadlikumaks ja paremaks kasutamiseks näeme vajadust läbida sellealaseid sise- ja väliskoolitusi ning muretseda rühmadesse vastavaid õppevahendeid. Soovime mitmekesistada aktiivõppe tegevusi rühmades ning toetada asjakohast õpetajakoolitust. Kose Lasteaias on välja kujunenud kindlad traditsioonid ühistegevuste osas. Nende korraldamisel ja läbiviimisel lähtume rahvakalendri, aastaringi, Eesti Vabariigi ja Kose Lasteaia sisestest tähtpäevadest. Võimaluse piires ja vastavalt temaatikale kaasame ka lapsevanemaid. Kose lasteaia traditsioonilised ühistegevused: sügispidu; kadripäev; isadepäev; jõulukuu üritused (jõulukohvik, jõulupidu); sõbrapidu; vastlapäev; vabariigi aastapäeva aktus; kevadpühade nädal; emadepäev; lasteaia pidulik lõpetamine; teatrid-kontserdid 1 kord kuus; personali väljasõit õppeaasta lõpus. Lapse arengu hindamine toimub regulaarselt, arenguvestlused lapsevanematega kevadeti või vajadusepõhiselt õppeaasta jooksul. Arenguvestlustel osalevate lastevanemate arv on aasta-aastalt tõusnud. 9

10 Õppevahendeid, mänguasju on täiendatud ja uuendatud süsteemipäraselt, lasteaia varustatust vahenditega võib hinnata rahuldavaks. Aktiivõppe soodustamiseks on juurde vaja rohkem ja mitmekesisemaid vahendeid, mille abil kogeksid lapsed aktiivsemalt ja isiklikumalt õpitavaid teemasid. Selleks on õpetajad valmistamas ette teemakaste, mille sisude üle otsustavad õpetajad ühiselt ning need pannakse kokku koostöös lasteaia ning lastevanematega. Kose Lasteaias tegutses aasta sügisel 5 laste huviringi, milles osaleb 69 last aastast tegutsevad peamiselt vanematele rümadele mõeldud huviringid Hariduse tänava Kultuurikeskuses (daigo, tennis, muusikakooli ettevalmistusklass). Kose Lasteaial on sidemed Kose Gümnaasiumi algklassidega, kuhu peale lasteaiast lahkumist läheb enamus lapsi. Alates aasta kevadest antakse kooli kaasa lapse Koolivalmiduskaart, mis kannab vajalikku infot lapse kohta, mida kool oma töös arvesse võtab. Kose Lasteaias töötab alates aastast koduste laste mänguring, mis aitab lastel meie majaga enne lasteaeda tulemist tutvuda ning pakub kodustele lastele muusikaõpetaja ja eripedagoogi juhitud ringis mitmeid mängulisi ja arendavaid tegelusi. Soovime oma panusega olla väärtustatud haridussüsteemi baasosa Kose vallas. 10

11 4.6 Ülevaade laste arvust õppeaastal käib Kose Lasteaias 121 last õppeaastal kahe rühma lisandumisega 143 last. Muutustest annab ülevaate tabel 1. Tabel 1 Ülevaade Kose Lasteaia laste arvust õppeaastal Õ/A Rühmade arv Lapsi kokku Neist sõimes Neist kooli Lasteaia hoolekogu otsusega on suurendatud vanemates rühmades laste arvu 24 lapseni, sõimerühmas 16 lapseni. Samuti töötab üks liitrühm ning sobitusrühm. Sõimerühmasid alla 3 aastastele lastele on kaks rühmakomplekti. Lasteaia ootejärjekorras on õppeaastal seoses kahe lisarühma avamisega seitse last. 11

12 5.PRIORITEETSED LASTEAIA ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHIEESMÄRGID AASTATEKS Kose Lasteaia arengusuunad Lasteaia arendustegevuse üldeesmärgiks on tagada lasteaia õppekava vastavus riikliku õppekavaga, arendada personali ning kujundada lastele võimalikult soodne arengukeskkond. Alljärgnevalt oleme sõnastanud põhilised eesmärgid, mida näeme oma töös lähiaastatel kõige olulisematena: lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna mõtestatud arendamine; õppekava arendustöö, tegevuskava täitmine; lasteaia traditsioonide edasiviimine; laste eripäradega arvestamine, koostöö tugispetsialistidega; terviseedendustöö; positiivselt meelestatud, professionaalne, hästitasustatud meeskonnatöö. Täpsemalt toob lasteaia arenduse valdkonnad ja indikaatorid välja allolev tabel 2. Tabel 2. Lasteaia arenduse valdkonnad ja indikaatorid Võtmeala Eesmärgid Indikaator Juhtimine ja eestvedamine Kogu personal väärtustab ja hoiab organisatsiooni kultuuri ning eesmärke. Personali rahulolu. Hoolekogu on aktiivne ja aitab ellu viia tegevuskava eesmärke. Pedagoogiline Nõukogu analüüsib, hindab ja viib ellu oma otsuseid. Personali- juhtimine Personal on koolitatud vastavalt oma töö ja kogu lasteaia vajadustele. Personal on positiivselt meelestatud ning näitab oma töö paremaks korraldamiseks üles initsiatiivi, algatab ja viib Hoolekogu otsused ja läbiviimine. Pedagoogilise Nõukogu protokollide analüüs. Personali eneseanalüüs, laste arengu hindamise õppeaasta kokkuvõtted. Personali algatatud ja läbiviidud projektid. 12

13 läbi rühma ja maja ettevõtmisi. Personal on professionaalne ning ennastanalüüsiv. Koostöö huvigruppidega Kasutada ja pakkuda mitmekülgseid tegevusi huvitegevuseks lastele ja avardada suhtlemisvõimalusi erinevate huvigruppide vahel. Lapsevanemad osalevad rühma ja lasteaia töös. Ressursside juhtimine Pedagoogilisele personalile on tagatud töötasu, mille arvestamisel lähtutakse palgaastmestiku abil kooliõpetaja pedagoogi töötasu määrast. Tugipersonali töötasu tõus on vastavuses üldise hinnatõusuga. Lastele on loodud turvaline, esteetiline, vaimseid väärtusi hindav arengukeskkond. Personalile on tagatud kaasaegsed olmetingimused. Õppekasvatustöö Õppekasvatustöö eesmärgid, meetodid ja tegevused on teada igale lapsevanemale; Õppekasvatustöösse integreeritakse mitmekesiseid metoodikaid, et Õpetajate eneseanalüüs. Koostööprojektid valla asutustega Koostööprojektid tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga. Koostööprojektid politsei, kiirabi, hambaarsti, tuletõrjega. Hoolekogu/lastevane mate algatatud ja läbiviidud üritused. Ühisüritused lastevanematega. Läbiviidud arenguvestlused. Riskianalüüsi tegevuskava täitmine. Lastevanemate rahuloluküsitlus. Kvalifikatsioonile vastava kaadri leidmine ja hoidmine. Lastevanemate rahuloluküsitlus, Läbiviidud arenguvestlused lastevanematega. Positiivne trend laste arengu 13

14 pakkuda rohkelt võimalusi. lastele aktiivõppe hindamistabelites. Tervisedendus Lasteaia personal on saanud tervisealast koolitust. Lasteaia kasvu- ja arengukeskkond on analüüsitud ning korrigeeritud vastavalt Riskianalüüsile ja laste vajadustele. Laste toetamine Laste hariduslikud erivajadused on välja selgitatud ja toetatud. Esmaabi andmise oskus (lastega töötaval personalil). Edukalt läbitud evakueerumisõppused Riskianalüüsi Tegevuskava. Individuaalsed Arenduskavad. 5.2 Kose Lasteaia tegevuskava aastateks Arengukavas välja toodud eesmärkide saavutamiseks juhindume tegevuskavast (tabel 3), mis on jaotatud kolmele õppeaastale, ressursside juhtimise tegevuskava neljale aastale. Tabel 3. Kose Lasteaia tegevuskava 1. Eestvedamine ja Vastutaja juhtimine Lasteaia sisehindamissüsteemi X X X Direktor, õppealajuhataja korrigeerimine. Aruande koostamine ja kooskõlastamine. 1.2 Enesekontrolli audit X X X Majandusjuhataja 1.3 Tuleohutusaruanne X X X Direktor/majandusjuhata ja 1.4 Töökeskkonna riskianalüüs X X X Töökeskkonnaspetsialist ja -volinik 1.5 Laste kasvukeskkonna riskianalüüs X X X Direktor/majandusjuhata ja 1.6 Arengukava X X X Direktor Tegevuskavade täitmine 1.7 Töö hoolekoguga X X X Direktor 1.8 Töö Pedagoogilise Nõukoguga X X X Direktor/õppealajuhataja 2. Personalijuhtimine 2.1 Personalikoolitus Esmaabi- ja elustamiskoolitus X Vastutaja Direktor 14

15 Evakuatsiooni-õppus X X X Direktor Hügieenikoolitus: Kokad, köögi abitööline Õpetaja-abid Erinevaid metoodikaid tutvustavad koolitused rühmameeskondadele Õpetaja eneseanalüüsist lähtuv koolitusplaan 2.2 Üritused Personaliga Väljasõit, ekskursioon Sünnipäevade tähistamine Tähtpäevade tähistamine, lasteaia juubel (2014 sügis). Direktor / majandusjuhataja x x X X X Direktor, õppealajuhataja X X X Direktor, õppealajuhataja X X X Direktor, õppealajuhataja Vastutaja 3. Koostöö huvigruppidega Koostöö Kose Kunstikooliga 3.2 Koostöö Kose Muusikakooliga kontsertide korraldamisel lasteaias 3.3 Hoolekogu kaasamine ürituste läbiviimisesse X X X Direktor, Õppealajuhataja 3.4 Tagasisidestamine Kose Gümnaasiumiga 3.5 Koostöö Kose valla X X X Direktor ettevõtjatega 3.6 Koostöö Kose Raamatukoguga 3.7 Koostöö Kose X X X Liikumisõpetaja Spordikooliga/ujula/staadion 4. Õppe- ja kasvatustöö Vastutaja Õppekava uuendamine lähtuvalt riiklikust õppekavast ja Kose Lasteaia sisehindamise tulemustest Õppekava täiendamine tervise- edendustöö alaselt Lapsevanemate 15

16 kaasamine lasteaia töö organiseerimisse ja ürituste korraldamisesse 4. 4.Õppevahendite ja mänguasjade süsteemipärane analüüs ja ostmine 4.5.Traditsiooniliste ürituste läbiviimine 4.7. Töö koduste lastega (mänguring), ettevalmistus lasteaeda tulekuks Arenguvestlused X X X Muusikaõpetaja, direktor lapsevanematega 4.9. Koolivalmiduskaart, direktor 5.Terviseedendus Vastutaja 5.1. na tegutsemine riskianalüüsi läbiviimine Lasteaia õppekava täiendamine tervisekasvatuse osas Personali koolitus - vaimse ja füüsilise tervise alal; - elustamine ja esmaabi Lapsevanemate nõustamine ja koolitus Ühisüritused laste ja vanematega 5. 7.Soovitusliku kirjanduse loetelu koostamine ja täiendamine lapsevanematele, tervisealaste artiklite lingid kodulehele X X X X X X Direktor, rühmaõpetajad, töökeskkonna volinik, Direktor, X X X Õppealajuhataja, X X X X Erpipedagoog, logopeed, psühholoog (teenusena), Õppealajuhataja,,, 5.8 Tervisealane töö lastega Suu hügieen ja, 16

17 järelevalve koostöös hambaarsti kabinetiga Liikumine *õues *spordipäevad, sügisja kevadmatkad *saalitunnid Traumaennetustöö - külalised Päästeametist, kiirabist, politseist Turvalisus õuealal: *kiivrid rattasõidul *helkurid pimedal ajal *ohutu turnimine * helkurvestid jalutuskäikudel Töö erivajadustega lastega: * märkamine * võrgustiku moodustamine logopeediline ja eripedagoogiline abi kohapeal, kõnearendustöö Koostöö tervisedendavate lasteaedadega, liikumisõpetaja,, na juht, X X X Eripedagoog Õppealajuhataja, X X X Direktor, Õppealajuhataja, 6. Ressursside juhtimine Vahendid Kabinettide renoveerimine (3tk) Nõudepesunurkade ehitamine, nende mööbel ja nõudepesumasinad Töötajate pesuruumi renoveerimine Õpetajate toa renoveerimine x VI rühm IV ja V rühm x 3136,46 x 3294,25 17

18 VI rühma mängutoa põranda soojustamine IV rühma põrandad ja laed x x 4123,38 Laste garderoobimööbli välja vahetamine kõikides rühmades Pikal tn IV, V ja VI rühma magamistoa eraldamine lükanduksega. Koridorikapi renoveerimine (lükanduksed) Õueala projekt (õueõppeala k.a) Õueala projekti teostamine Elektripliidid kööki Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorusti ke väljavahetamise projekt? x x? x x 18

19 6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Lasteaia arengukava on avalik dokument ja kuulub täiendamisele ning parendamisele vastavalt asutuses, vallas, ühiskonnas toimuvatele muutustele. Arengukava vaadatakse üle ja analüüsitakse selle täitmist üks kord aastas sügisesel pedagoogilise nõukogu koosolekul. Arengukava korrigeerimisel lähtub lasteaed asutuse sise- ja välishindamisest. Arengukava muudetakse seoses: lasteaeda puudutava seadusandluse muudatustega; õppekava muudatustega; asutuse struktuuri, töökorralduse muudatustega; pedagoogilise nõukogu, õppenõukogu, hoolekogu, lastevanemate, vallavolikogu või vallavalitsuse poolt tehtud ettepanekutega; arengukava tähtaja möödumisel. Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kose Vallavolikogu. Arengukava on kõigile soovijatele kättesaadav Kose Lasteaia direktori kabinetis, lasteaia koduleheküljel ning Kose valla kodulehel. 19

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM VÄLISHINDAMISOSAKOND ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015. ÕPPEAASTAL TARTU 2015 Koostanud Erge Edesi,

Rohkem

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord HÄÄDEMEESTE LASTEAIA KODUKORD 1.Üldinfo 1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 1.2. Kodukord on avalikustatud e-lasteaias ja on igas rühmas olemas

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Päevakorrapunkt 1

Päevakorrapunkt 1 MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU Sotsiaalkomisjoni ja hariduskomisjoni ühise koosoleku protokoll Märjamaa 25. juuni 2018 Algus kell 10.00 lõpp kell 12.41. Koosolekut juhatas: sotsiaalkomisjoni liige Ruth Lippus

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018 SISEHINDAMISE ARUANNE PALDISKI LASTEAED SIPSIK SISU 1. Üldandmed õppeasutuse kohta...2 2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära...3 3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid...4 4. Sisehindamissüsteemi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Võrgupunumine Tartumaal 2017)

(Microsoft PowerPoint - Võrgupunumine Tartumaal 2017) TERVISEDENDUSEST TARTUMAAL VÕRGUPUNUMINE on VÕTI 16.08.2017 Käsmus Lea Saul Tartu Maavalitsus tervisedenduse peaspetsialist Eesti Tervisedenduse Ühing juhatuse liige Tervise edendamine = tervise turundus

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor

VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega 12.02.19 nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldorfkool (edaspidi Kool ja/või VVWK). Erakooli nimi inglise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Vastu võetud 27.08.2002 nr 23 Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349;

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem