ARENGUKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ARENGUKAVA"

Väljavõte

1 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2014

2 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS Lühiülevaade ajaloost Asutuse hetkeseis Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna ja vabariiklikul tasandil: EELMISE ARENGUKAVA TÄITMISE TULEMUSED Strateegiline juhtimine Personali juhtimine Ressursside juhtimine Koostöö huvigruppidega Õppe- ja kasvatustegevus KOOLI MOTO PRIORITEETSED KOOLIARENDUSE VALDKONNAD TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS ( ) Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Personali juhtimine Ressursside juhtimine Koostöö huvigruppidega Õppe- ja kasvatustegevus Personali täiendkoolituse kava Arengukava meetmed õpilaste võimaluste tagamiseks õpingute jätkamiseks eesti keeles Turvalisuse tagamine ja tervisedendus ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

3 1. SISSEJUHATUS Tallinna Pae Gümnaasiumi (edaspidi kool) arengukava (edaspidi arengukava) on dokument, mis on suunatud kooli järjepideva arengu tagamiseks, määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad ning käsitleb kavandatavaid hariduslikke eesmärke. Arengukava põhineb eelneva arenguperioodi ja kooli sisehindamise tulemustel ja on koostatud perioodiks , et tagada kooli arenguvõimet ning luua kaasaegne õppekeskkond. Arengukava lähtub: kooli põhimäärusest; põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest; arengustrateegiast Tallinn 2025 ; Tallinna arengukavast ; keelekümbluse strateegiast ; kooli sisehindamise aruandest. Arengukava on valminud kooli meeskonnatöö tulemusena, milles osalesid kooliga seotud põhilised huvigrupid ning on arutatud ja heaks kiidetud kooli õppenõukogu a. koosolekul nr 1-4/2; hoolekogu koosolekul nr 1-6/3, ning tutvustatud õpilasesindusele koosolekul. Arengukava on kooskõlastatud Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Lasnamäe Linnaosa halduskogu poolt Kooli arengukava koostamiseks on kasutatud erinevaid meetodeid (kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid), kooli tegevust kajastavaid statistilisi andmeid, tagasisidet põhilistelt huvigruppidelt. Arengukava on valminud kooli töötajate, õpilaste, lastevanemate ühise koostöö tulemusena. Arengukava koostamise käigus viidi läbi arutlused töörühmades ja SWOT analüüs kooli tugevuste, nõrkuste väljaselgitamiseks ning välis- ja sisekeskkonnast tulenevate mõjude hindamiseks. 3

4 Arengukava hõlmab endasse tegevuskava järgmiste valdkondadega : üldtegevuskava viies valdkonnas: strateegiline juhtimine, personali juhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatustöö; personali täiendkoolituskava; meetmed üleminekuks eestikeelsele õppele; tervise edendamisele ning turvalisuse tagamisele suunatud tegevuskava. Arengukavas lähtutakse põhimõttest, et kooli jätkusuutlikus, õpilaste toimetulek ja rahulolu sõltuvad eripära arvestamisest iga õpilase puhul. 1.1 Lühiülevaade ajaloost Tallinna Pae Gümnaasium on munitsipaalkool üldhariduse omandamiseks. Asub Lasnamäel, aadressil Pae tn 5. Kooli veebilehekülg: Tallinna Pae Gümnaasium avati 1. septembril a. Tol ajal kandis kool Tallinna 25. Keskkooli nime a sai kool gümnaasiumi staatuse ja nimeks Tallinna Pae Gümnaasium. Kool on Tallinna Linna haridusasutus, kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet. Kiiresti arenevas ja muutuvas ühiskonnas otsib kool teid ja vahendeid oma põhilise eesmärgi võimaldada õpilastele konkurentsivõimelist haridust - täitmiseks. Tallinna Pae Gümnaasium on olnud mitmete ettevõtmiste algatajaks: Üle 25 aasta tegutseb koolis rahvapilliorkester Russki Suvenir; 2003.a. alustati esimesena vabariigis hilise keelekümbluse programmiga; 2008.a. alustati rahvusvahelistes projektides osalemist; 2009.a alustati koolis varase keelekümbluse programmi rakendamist; Alates 2012 kuulume UNESCO ühendkoolide nimekirja; 2012 alustasime lõimimisprojekti Jüri Gümnaasiumiga; 2013 alustasime projekti eesti keele õppe toetamiseks vene õppekeelega klassides; 2013 alustasime põhikoolis tasemeõpet matemaatikas; 2014 alustasime hiina keele õpetamist koostöös Konfutsiuse Instituudiga. 4

5 1.2 Asutuse hetkeseis Käesoleval ajal töötab koolis 83 töötajat, kellest 71 on pedagoogid. Aastatel on kooli õpilaste arv pidevalt kasvanud. Hetkel õpib koolis 960 õpilast. Õpilaste juurdekasv põhikoolis toimub esimestesse klassidesse astujate arvelt. Klassikomplektide arv on 35. Klassi keskmine täituvus sellel õppeaastal on 27 õpilast. Põhikoolis keelekümblusprogrammi järgi õppivate õpilaste arv viimase kolme aastaga on kasvanud programmi laienemise tõttu alates a on igas paralleelis I ja II kooliastmes kaks keelekümblusklassi klassi õpilased osalevad tunnivälises tegevuses, nö terve päeva koolis, millega on tagatud õpilaste turvalisus ja abi koduste ülesannete valmistamisel. Keelekümblusklasside õpilastele on sellega tagatud keelekeskkond. Õpilased osalevad koolis töötavates õppekavavälistes aineringides keele- (inglise, saksa, prantsuse, eesti, hiina keel), matemaatika, informaatika, spordi- ning muusikaringides. Koolis on võimaldatud tugiteenuste saamine logopeedi, psühholoogi, sotsiaaltöötaja, abiõpetaja näol. Kool osaleb aktiivselt osaleb vabariiklikes ja rahvusvahelistes projektides. Kooli tegevust toetab lapsevanemate poolt loodud MTÜ Tallinna Pae Gümnaasiumi heategu Kooli rahvapilliorkester on kooli visiitkaart, esindades kooli Eestis ja rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel. Koolil on märkimisväärsed saavutused omatulu teenimisel. 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna ja vabariiklikul tasandil: Noor õpetaja 2012, 2013, Tallinna Haridusamet Aasta parim koolijuht 2012, Tallinna Haridusamet Kvaliteediauhind keelekümbluses 2012, SA Innove Keelekümbluse Keskus Hästi juhitud kool 2013, Tallinna Haridusamet Parim gümnaasiumi õpetaja 2013, Tallinna Haridusamet Parim lõimumisprojekt 2012, 2014, Tallinna Haridusamet Turvaline kool 2014, Tallinna Haridusamet 5

6 2. EELMISE ARENGUKAVA TÄITMISE TULEMUSED Kooli tegevuse tulemuslikkuse analüüs on valminud nelja-aastase sisehindamise käigus. Protsessi kaasati huvigrupid töötajad, õpilased, lapsevanemad. Asutuse tegevusele on antud hinnang sisehindamise nõuniku poolt Arengukava täitmise analüüsi viidi läbi iga õppeaasta lõpus töögrupi poolt. Tulemused on fikseeritud protokollides ning tutvustatud iga õppeaasta augustikuu õppenõukogu ja hoolekogu koosolekul. Arengukava analüüs kajastub sisehindamise aruandes. Tulemused on esitatud viie valdkonna lõikes. 2.1 Strateegiline juhtimine Tugevused: Kooli tegevustes kajastub arengukavas kirja pandud missioon ja visioon oleme avatud ja arenemisvõimelised inimesed, kelle eestvedamisel toimub kooli areng. Huvigrupid on teadlikud kooli arengusuundadest ja toetavad neid, mis kajastub protokollides. Juhtimisstruktuuri muutused võimaldavad tööaega efektiivsemalt planeerida ja kasutada ning põhjalikumalt tegeleda ülesannete täitmisega (keelekümbluse ja gümnaasiumiastme koordinaatorite ametikoha loomine). Kooli tegevus ja kogemus pakub huvi ka välismaa partneritele, kes käivad koolis õppimas. Tänu keelekümbluse (KK) programmi propageerimisele Eestis on kooli juhtkonda palutud tutvustama Eesti ja kooli KK kogemust välisriikidesse. Õpetajad on avatud ning korraldavad iga-aastaseid lastevanemate keelekümbluse konverentse ja ümarlaudu, kus nii õpetajad kui ka lapsevanemad tutvustavad oma kogemusi. Põhilised huvigrupid on kaasatud keelekümbluse tegevustesse info jagatud, tingimused tööks loodud. Projektides ja konkurssidel osalemine on andnud võimaluse õpetajatel tõsta oma enesehinnangut ja aktiivsust. Juhtkonna (direktor, õppeala, KK koordinaatorid, projektijuht) töögruppides osalemine on innustanud ka õpetajaid osalema ühiskondlikus tegevuses. Selline tegevus on tõstnud kooli mainet, huvi kollektiivi ja tema töö vastu, mis kajastub õpilaste arvu suurenemises. Parendusettepanekud: Teadvustada asutuse eripära laiemale ringkonnale. Jätkata tegevust KK programmi propageerimisel. Laiendada kooli ja kodu koostöö võimalusi põhiväärtuste propageerimisel. Julgustada ja motiveerida pedagooge osalema vabariiklikes ja rahvusvahelistes konkurssidel. Teha SH süsteem arusaadavaks igale kooli töötajale arengukava koostamisel sõnastada valdkonniti eesmärgid. Kaasata õpetajaid enam omaalgatuslikult osalema kooli tegevuses. 6

7 2.2 Personali juhtimine Tugevused: Koostöö programmiga Noored Kooli ja Tallinna Ülikooli on kooli toonud uusi tegusaid õpetajaid, kes aitavad realiseerida kooli õppesuundi KK. Viimase kolme aasta jooksul kasutatakse koolis abiõpetajate teenused (Tallinna linna projekt). Koolist lahkunud õpetajate osakaal õpetajate koguarvust on vähenenud, nt ,6% (EHISe andmetel), seega kaadri voolavus moodustab alla 10%. Juurutatud on õpetajate enesehindamise süsteem. Kolmest õpetajast on saanud oma kooli vastava valdkonna koordinaatorid - VKK, HKK, gümnaasiumiaste. Motivatsioonisüsteemi mõjususest on saadud teada personali eneseanalüüsist ja tagasisidest. Mentorlus on aidanud uutel õpetajatel paremini ja valutumalt kohaneda uutes tingimustes. Koolituste mõjususe analüüsist on selgunud, kuivõrd kasutavad õpetajad koolitusel saadud teadmisi ja oskusi. Aastatega on kasvanud õpetajate-koolitajate arv: kõik KK õpetajad on esinenud koolitajatena nii sise- kui ka väliskoolitustel. Kooli parima Aasta õpetaja valimine annab võimaluse tublid töötajad esile tõsta. Parendusettepanekud: Koostada kava koolisiseste inimressursside optimaalseks kasutamiseks LAK-õppe korraldamisel. Täiendada ainesektsioonide dokumente töö paremaks tulemuslikkuse analüüsiks. Luua tingimused õpetajatele karjääriredelil tõusmiseks. Leida uusi võimalusi personali motiveerimiseks. Luua tingimused õpetajate kaasamiseks töögruppidesse. Välja töötada selge ja töötajatele arusaadav protseduur koolitustest tagasiside saamiseks ja koolitusel omandatud teadmiste kasutamiseks õppeprotsessis. 2.3 Ressursside juhtimine Tugevused: Järjepidev ressursside analüüs võimaldab ülevaadet finantssituatsiooni hetkeseisust ning õigeaegset korrigeerimist. Kooli on tasakaalus. Suurenenud on projektidest saadud finantseerimine. Viimase kolme aasta jooksul on omatulu kasvanud tänu õppekavavälistes ringides osalevate õpilaste arvu suurenemisele. Omatulu vahendite suurenemine on võimaldanud kaasajastada kooli õppekeskkonda, luua lisa ametikohti ning suurendada töötajate töötasu, maksta lisatasusid ja preemiaid. Projektidest saadud tulu võimaldab korraldada õppekäike ning õpetada väljaspool klassi. Soetuste kava lähtub õppeaasta prioriteetidest. Kool on hästi varustatud LAK-õpet toetavate õppevahenditega (õpikud, teatmeteosed, ilukirjandus jm); IKT vahenditega. Ruumide juurde tekitamine aitab õppeprotsessi korraldamisele, kuid ei lahenda ruumide puudumise probleemi lõplikult. Kool jätkab osalemist keskkonnaalastes projektides, mis võimaldab kasvatada õpilastest säästlike tarbijaid. Järjepidev töö riskimaandamisega on võimaldanud viia riskid miinimumini, 7

8 likvideerida puudujäägid. Turvalisuse suurendamiseks on paigaldatud kolm kaamerat kodulehekülg uuendatud ning viidud vastavusse Tallinna Haridusameti nõuetega. Parendusettepanekud: Säilitada ja suurendada saavutatud omatulu tase. Leida võimalused paremaks õppetöö korraldamiseks sh ka naaberkoolist ruume rentides. Arvestada õpilaste vajadusi õppe- ja kasvukeskkonna kujundamisel. Täiustada ja arendada kooli infokeskkonda. Tõsta töötajate teadlikkust infokanalite kasutamisel. Koostada säästliku ja keskkonnahoidliku majandamise kava. 2.4 Koostöö huvigruppidega Tugevused: Lapsevanemad (l/v) on kaasatud kooli tegevustesse hoolekogu, koosolekute, konverentside, õppekäikude jms kaudu. Koolis on aktiivne hoolekogu, mis 2013 sai tunnustuse Tallinna Haridusametilt nominatsioonis Parim heategu. Heategevus on üks kooli prioriteetidest. ÕE on kooli, linna ja vabariigi projektides aktiivne osaleja. Kolme aasta jooksul on toimunud koostöö tegevuskava alusel Jüri Gümnaasiumiga, mis pälvis 2012 ja 2014.a auhinna Parim lõimumisprojekt. Ümarlauad Lasnamäe lasteaedadega on aidanud hoida ja arendada järjepidevust üleminekul ühelt haridusastmelt teisele. Kool on lõimumise eestvedaja Eestis, korraldades iga-aastaseid KK üritusi, tänu millele on paranenud kooli maine, õpetajate koolitusoskus. Lapsevanemate ja õpilaste rahulolu kooliga on kolme viimase aasta jooksul säilitanud stabiilselt kõrge positsiooni. Parendusettepanekud: Läbi koostöö erinevate huvigruppidega tõsta kooli mainet, mis tagab kooli jätkusuutlikkuse. Leida võimalused koostöö laiendamiseks õpilaste igakülgseks arenguks. Laiendada tagasisides küsitlusel osalevate huvigruppide ringi. 2.5 Õppe- ja kasvatustegevus Tugevused: KÕK on koostatud ja rakendatud. Õpetajad koostasid lõimitud töökavasid, mis aitavad näha seoseid erinevate ainete vahel. Iga aasta tunnijaotusplaani korrigeerimisel arvestati õpilaste ja vanemate soove: eestikeelne aineõpetus alates 1. klassist; keelekümblus, eelkutseõppe puhul eriala valiku võimalus (2014 kokandus, autojuhtimine). Keelekümbluse rakendamine koolis on toonud kaasa muutused kõikidel tasanditel: arengukava, personal, õppekava, väärtused, tõusnud on kooli maine vabariigis. Programm on ennast õigustanud: KK klasside õpilaste eesti keele oskus on heal tasemel, seetõttu on paranenud õpilaste sotsiaalsed oskused, mis on võimaldanud õpilastel aktiivselt osaleda erinevates noorte algatustes. Õpilaste vene keele tase ei ole langenud. Nad tunnevad huvi oma rahvusliku ajaloo ja kultuuri vastu. Osavõtt temaatilistel konkurssidel ja olümpiaadidel on olnud edukas. 8

9 KÕKi ja ainekavadesse on sissekirjutatud lõimitud õppepäevi kooliõues, looduses, muuseumides, ettevõtetes. Õpilased on saanud vilumuse uurimus-, loov- ning praktiliste tööde täitmiseks. Osaletud on Saaremaa Miniteaduspäevadel 2010, 2011, 2012 ainsa venekeelse koolina. Kooli korraldatud õpilaste uurimistööde konverentsil 2013 osalesid noored uurijad Peterburi ja Riia koolidest. Gümnaasiumi riigieksamite keskmised näitajad ei ole vabariigi keskmistest näitajatest madalamad, mis viitab gümnaasiumi konkurentsivõimelisusele. Õppeedukuse monitooringu süsteem annab ülevaate iga õpilase ja klassi toimetulekust ja edukusest. On rakendatud tasemeõppe matemaatikas ja inglise keeles. Tagasiside põhjal võib öelda, et õpilased ja nende vanemad on tasemeõppega rahul. Olümpiaadidel osalemise tulemused ei ole aastati ühtlased, nt õa saavutati koht 6.kl. ülelinnalisel ajalooolümpiaadil, 6. koht - 10.kl. eesti keele kui teise keele vabariiklikul olümpiaadil, ülelinnalisel 9. kl olümpiaadil - 4.koht, 5. klasside arvestuses vene keeles - 4.koht. Koolis toimiv tugisüsteem võimaldab varajast sekkumist. Õpilase süsteemne arengu jälgimine võimaldab õigeaegselt reageerida ja sekkuda lapse arengusse, seetõttu klassikursust kordavad õpilasi ei ole. Õpilaste tunniväline tegevus on organiseeritud ja juhitud klassiõpetaja poolt ning toimub kindla plaani järgi, millega on tagatud laste turvalisus ning vanemate rahulolu. Huvitegevus aitab kaasa sotsiaalsete oskuste ja üldpädevuste arendamisele kl. õpilased osalevad korraga mitmes ringis, kuna viibivad koolis kuni õhtuni. Õpilaste osavõtt projektides on aktiivne. Nad on motiveeritud võõrkeeli õppima, kuna saavad võimaluse välismaal käia ja oma eakaaslastega suhelda. Integratsiooniprojektid aitavad õpilastel sotsialiseeruda ja teiste koolide õpilastega vabalt eesti keeles suhelda. Kasvab nende ühiskondlik aktiivsus, teadlikkus ja vastutustunne, mis on kooli eesmärk missiooni ja visiooni täitmisel. Koostöö meedia allikatega annab koolile võimaluse endast ühiskonnale rääkida ja end näidata. Kooli maine tõuseb, mis meelitab kooli uusi õpilasi: käesoleval õppeaastal avati viis esimest klassi ja kuus eelkoolirühma. Aktiivne ÕE osalus Lasnamäe linnaosa ja linna poolt korraldatud kohtumistes, ümarlaudades, koolitustes aitab ÕE realiseerida oma projekte. Õpilased osalevad ka väljaspool Tallinna toimuvatel ÕE üritustel. Osalejate arv kasvab aasta aastalt. Kooli ajalehe kaudu antakse ülevaadet koolis toimuvast. Huvigrupid on teadlikud koolis toimuvast. Kooli ajaleht ilmub paberkandjal ning elektrooniliselt on kättesaadav kooli veebilehel. 9

10 Koolis tegutsev vene rahvapilli orkester on esinenud mitmel kontserdil nii Eestis kui välismaal Soomes 2010, 2011, Lätis 2011, Leedus Osaletud on rahvapillide konkurssidel Peterburis, Riias 2012, Daugavpilsis Parendusettepanekud: Viia KÕK vastavusse kehtiva seadusandlusega. Välja töötada meetmed õpilaste positiivsete õpitulemuste tagamiseks. Luua koolis tingimused liidri omaduste arendamiseks õpilastel. Leida koostöö võimalused kutse- ja kõrgkoolidega, kuhu õpilased kavatsevad asuda õppima. Tagada vahendid ürituste ja huviringide häireteta toimimiseks. Leida uusi võimalusi rahvusliku identiteedi ja vene keele arenguks ja hoidmiseks. Kaasata vilistlasi koolist positiivse pildi loomisesse. 10

11 3. KOOLI MOTO Homme oleme paremad kui täna. Missioon Kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kellel on vajalikud oskused ja pädevused elukestvaks õppeks ning tööalaseks karjääriks. Visioon Aastaks 2018 on Tallinna Pae Gümnaasium on: edasiarenev multikultuuriline kool, kus igale õpilasele on loodud igakülgseks arenguks soodne keskkond, mis võimaldab kujundada oskusi elukestvaks õppeks ning lõimumiseks kaasaegsesse ühiskonda, säilitades õpilase rahvuslik identiteet ning väärtustades iga õpilase individuaalsust; kool, mis pakub põhikooli tasemel õpilastele ja lastevanematele võrdväärset valikuvõimalust varase ja hilise keelekümbluse ning vene õppekeelega klassi vahel; konkurentsivõimelist reaal- ja loodusharidust pakkuv kool, kus igale õpilasele on tagatud tema isiklikele võimetele ning potentsiaalile vastav õpe; kool, kus on tugev, järjepidev ja mõtestatud võõrkeelte õpe.; kool, kus on saavutatud vanemate õpetajate kogemuse, noorte õpetajate energilisuse ja uute infotehnoloogiliste vahendite efektiivse kasutamise sünergia; jätkusuutlikkust toetav ja vastutustundlikku maailmakodanikku kujundav kool. Kooli iseloomustavad põhiväärtused : P - pürgivus ja professionaalsus A areng ja austamine E empaatia ja efektiivsus Kool soovib: arendada LAK-õppe mudelit, õppides teistelt riikidelt ja vahendades Eesti kogemusi; austada ja väärtustada õpetajate, õpilaste ja lastevanemate algatusi ning tunnustada neid; väärtustada heategevust - märkama oma seotust teiste inimestega, hoolivust, abivalmidust ning üksteise toetamist. 11

12 4. PRIORITEETSED KOOLIARENDUSE VALDKONNAD Lähtudes sisehindamise tulemustest, väliseksperdi ettepanekutest ning eelmise arengukava tegevuskava täitmise analüüsist tuuakse välja kooli arendusvaldkonnad ja prioriteedid kolmeks aastaks ( ) järgnevates valdkondades: 1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Eestvedamine Strateegiline juhtimine 2. Personal Personali vajaduse hindamine Personali kaasamine ja toetamine Personali arendamine Personali hindamine 3. Koostöö põhiliste huvigruppidega Koostöö juhtimine ja hindamine 4. Ressursid Eelarveliste ressursside juhtimine Materiaal-tehnilise baasi arendamine Säästlik majandamine ja keskkonnahoid Inforessursside juhtimine 5. Õppe- ja kasvatusprotsess Õpilaste areng ja selle toetamine Õppeakava 6. Personali täiendkoolituse kava 7. Arengukava meetmed õpilaste võimaluse tagamiseks keskhariduse tasemel õpingute jätkamiseks eesti keeles. 8. Tervisedendus ja turvalisuse tagamine koolis. 12

13 5. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS ( ) Arengukava valdkondade eesmärgid ja tegevused prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks 5.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Eesmärk: Kooli juhitakse kvaliteedijuhtimise põhimõtetel Eestvedamine Analüüsida kord aastas arengukava täitmist, vajadusel viia sisse muudatused x x x Metoodikanõukogu Direktor Koostada õppeaasta üldtööplaan, mis hõlmab õppeasutuse tähtsamaid valdkondi, x x x Juhtkond Direktor lähtudes arengukavast ja sisehindamisest, Demingi ringi järgimise kaudu Koostada arengukava aastateks x Metoodikanõukogu Direktor Töötada välja kõigi asutuse töötajate tulemushindamise kriteeriumid x Metoodikanõukogu Direktor Tulemus: Juhtimisprotsessid on jälgitud ja nende areng analüüsitud, võetud vastu otsused mille tagajärjel toimub tulemuslik kooli areng. Kooli visioonist ja missioonist on üheselt aru saadud. Strateegiline juhtimine Kord aastas saada tagasisidet põhilistelt huvigruppidelt personal, õpilased, x x x Infojuht Direktor lapsevanemad Töögrupp Täiendada juhtimise struktuuri (arendusjuhi ametikoha loomine) ning reguleerida olemasolevate ametikohtade ülesandeid, alluvus- ja koostöösuhteid x Juhtkond Direktor Kooli Täiendada personali tunnustamise ja motiveerimise süsteemi x x Töögrupp Direktor Kooli Jätkata kooli omatunde kujundamist ja traditsioonide arendamist x x x Kogu kollektiiv Juhtkond Viia sisse muudatused sisehindamissüsteemi vastavalt analüüsi tulemusele x Metoodikanõukogu Direktor Koostada uus sisehindamise raport x x Juhtkond Direktor Tulemus: Personali iga liige on valmis panustama organisatsiooni arengusse. Sisehindamise süsteemi andmekogu on lihtne kasutada ning andmed on kergelt kättesaadavad. Personali rahuloluküsitlused näitavad positiivset trendi. 13

14 5.2 Personali juhtimine Eesmärk: Õppija arengu tagamiseks on kool kaetud nõutava kvalifikatsiooni ja asutuse põhiväärtusi kandva personaliga Personali vajaduse hindamine Igal aastal analüüsida personali koosseisu ja vajadust õppekava suundade realiseerimiseks x x x Õppeala, Direktor ainesektsioonide juhid Kord aastas viia läbi eesmärgistatud arenguvestlused õpetajatega nende väärtuste, x x x Direktor Direktor saavutuste, probleemide ja eesmärkide väljaselgitamiseks Tulemus: Toimiv ja kooli vajadusele ning põhiväärtustele vastav koosseisu struktuur Personali motiveerimine Leida täiendavaid võimalusi personali motiveerimiseks ja tunnustamiseks x x x Töögrupp Direktor Kooli Korraldada ühisüritusi ja sisekoolitusi kollektiivi omatunde ja sotsiaalse sidususe kujundamiseks x x x Töögrupp Direktor Kooli Igal aastal esitada kandidaadid kooli, linna, riiklikele konkurssidele x x x Ainesektsioonid Juhtkond Tulemus: Toimiv motivatsiooni- ja tunnustussüsteem, mis näitab positiivset trendi personali rahulolu küsitluste tulemustes Personali kaasamine ja toetamine Vaadata üle ja täiendada koolis toimiv mentorluse süsteem x x x Õppeala, Metoodikanõukogu Täiendada arenguvestluste läbiviimise korda x x x Õppeala Metoodikanõukogu Tulemus: Uued töötajad on toetatud ja sisseelamise protsess kulgeb sujuvalt Personali arendamine 14 Õppeala Direktor Korraldada õpetajate ümberõpet lähtuvalt kooli ja õpetajate individuaalsetest vajadustest x x x Ainesektsioonide juhid Direktor Kooli Igal aastal teostada koolituse tulemuslikkuse hindamist x x x Ainesektsioonide juhid Õppeala Korraldada koolis sisekoolitusi kogemuste jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks. x x x Õppeala Ainesektsioonide juhid Õppeala Kooli

15 Tulemus: On loodud tingimused professionaalseks arenguks Personali hindamine Ajakohastada pedagoogi enesehindamise süsteem x x x Metoodikanõukogu Direktor Viia läbi eneseanalüüsi ja sisehindamise koolitusi pedagoogidele x Juhtkond Direktor Kooli Käivitada tulemushindamise süsteem x x Juhtkond Direktor Tulemus: Pedagoogid oskavad oma tööd analüüsida, hindamissüsteem on selge ja arusaadav 5.3 Ressursside juhtimine Eesmärk: Koolis on tagatud liste ja teiste ressursside tõhus ja säästlik kasutamine õppekasvatustöö läbiviimiseks õpilaste arengu eesmärgil Eelarveliste ressursside juhtimine Hoida vanu ja leida uusi lepingu- ja koostöö partnereid x x x Majandus Direktor Välja rentida kooli ruume kinnitatud hinnakirja alusel x x x Majandus Direktor Kooli Jälgida nõuete laekumist võlgnevuste vähendamiseks x x x Majandus Direktor Kooli Tulemus: Eelarve on analüüsitud ja tasakaalus, omatulu laekub kavandatud mahus Materiaal-tehnilise baasi arendamine Paigaldada kooli territooriumile liikumismärgid turvalisuse tagamiseks x Majandus Direktor Kooli Kooli lisi võimalusi kasutades on õppekeskkond viidud vastavusse x x x Majandus Direktor Kooli kehtestatud õppekava nõuetega Teostada õppevahenditega varustatuse uuendamine vastavalt ainesektsioonide tellimustele Varustada raamatukogu ajakohaste ja õppekavakohaste trükiste, teavikute ja uudiskirjandusega 15 x x x Ainesektsioonide juhid Majandus x x x Raamatukogujuhat aja Direktor Direktor Kooli Kooli Metoodikanõukogu Iga-aastaselt vaadata üle ja teostada remonditöid füüsilise õpikeskkonna x x x Majandus Direktor Kooli parendamiseks Leida täiendavad ruumid õppetöö korraldamiseks x x x Direktor Direktor Kooli

16 Ehitada välja jõusaal x x x Majandus Direktor Investeerida kooli sümboolikasse: lipumastide paigaldamine kooli peasissekäigu ees. Kahetapiline koolivormi sisse viimine: I etapp -õpetajatele, II etapp - õpilastele x x x Juhtkond Direktor Kooli Tulemus: Füüsiline õpikeskkond vastab põhikooli ja gümnaasiumi õppekavades esitatud nõuetele. Kõigi osapoolte rahuloluküsitluste tulemused näitavad positiivset trendi. Tallinna Pae Gümnaasiumi sümboolika on nähtav ja levitatav partnerite seas. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid Jälgida kooli vara hoolivalt kasutamist x x x Majandus Direktor Jälgida kommunaalkulude kokkuhoidliku kasutamist (vesi, elekter) x x x Töökeskkonnakomi Direktor sjon Tagada kooli ruumide optimaalne kasutamine x x x Majandus Direktor Järgida töökeskkonna ohutuse ja ergonoomilisuse põhimõtteid x x x Töökeskkonnakomi sjon Direktor Kooli Tulemus: Säästlik majandamine ja keskkonnahoid on tagatud. Töö- ja õppekeskkond on turvalised. Inforessursside juhtimine Kaasajastada ainekabinettide infotehnoloogilise riistvara ja arvutipark x x x Infojuht Direktor Kooli Jälgida kooli kodulehe kaasajastamist x x x Infojuht Direktor Luua mobiilne arvutiklass x Infojuht Direktor Kooli e-twinningu keskkonna projektides osalemine x x x Õpetajad Infojuht Õppeala Laiendada suhtlemisel lastevanematega E-kooli võimalusi ja muid võrgustike x x x E-kooli administraator Õppeala Käivitada elektrooniline õppe- ja tööaja valideerimine Tulemus: Kooli arvutipark ja server toetavad õppekava vajadusi. Rahuloluküsitluste tulemused infovahetusega (personal, õpilased ja koostööpartnerid) näitavad positiivset trendi. Kooli 16

17 5.4 Koostöö huvigruppidega Eesmärk: Koostöö huvigruppidega toetab õpilaste ja kooli arengut Koostöö juhtimine ja hindamine Tagada info kättesaadavus huvigruppidele (listid, sotsiaalmeedia jne) x x x Juhtkond Direktor Kaasata lapsevanemad kooli tegevustesse (lastevanemate päevad 4 korda aastas, x x x Juhtkond Direktor vanemate kooli tegevuse korraldamine, ühisüritused, konverentsid, lahtised tunnid jne) Korraldada töö kooli hoolekoguga ning kaasata heategevusse x x x Direktor Direktor Korraldada regulaarsed kohtumised õpilasesindusega ja nende kaasamine x x x Huvijuht Huvijuht otsustamisse Luua tunnustussüsteem hoolekogu liikmetele x x x Juhtkond Direktor Laiendada koostööd keelekümblus- ja teiste koolidega ühisprojektide teostamisel x x x KK Direktor koordinaator Jätkata koostööd SA Innove Keelekümbluskeskusega x x x KK koordinaator Direktor Jätkata koostööd Lasnamäe linnaosa lasteaedadega x x x Õppeala Direktor Jätkata heategevuskontsertide, -laatade jms ürituste korraldamist x x x Huvijuht Huvijuht Laiendada koostööd SA Noored Kooli ja vabariigi kõrg- ja kutsekoolidega x x x Direktor Direktor Õppeala Jätkata vilistlaste kaasamist kooli ühisüritustesse, tegevusse Tagasi kooli x x x Huvijuht Direktor Infojuht Korraldada kohtumisi kultuuri- ja ühiskonnategelastega x x x Huvijuht Huvijuht Kooli Korraldada suhtlemist meediaga x x x Direktor Direktor Jätkata ning laiendada koostööd Junior Achievement asutusega x x x Õpetajad Õppeala Regulaarselt viia läbi rahulolu-uuringuid erinevatele huvigruppidele x x x Juhtkond Direktor Tulemus: Tõhus ja toimiv koostöö kõikide huvigruppidega. Huvigruppide tagasisideküsitluste tulemused on positiivsed. Koostöö huvigruppidega mitmekesistab õppeprotsessi ning loob kogukonna tunde. 17

18 5.5 Õppe- ja kasvatustegevus Eesmärk: Koolis on välja töötatud selge ja struktureeritud süsteem õppe- ja kasvatustegevuse arendamiseks, tulemuslikkuse hindamiseks. Õpilaste areng ja selle toetamine Jätkata koolis toimivat õppeedukuse monitooringu süsteemi rakendamist x x x Õpetajad Õppeala Eksamikogemuse saamiseks ning õpetamise kvaliteedi monitooringuks jätkata koolieksamite ja tasemetööde korraldamist põhikooli II ja III kooliastmes x x x Õpetajad Õppeala Jätkata eesmärgistatud tööd gümnaasiumi klassidega, et pakkuda nendele x x x Õpetajad Gümn. konkurentsivõimelist haridust, pinget, motivatsiooni ja edukust Vaadata üle ja täiendada III kooliastme loovtööde tegemise ning IV kooliastme õpilaste uurimistööde koostamise ja kaitsmise kord. Kaasata uurimistööde juhendamisse inimesi väljastpoolt kooli koordinaator x x x Õpetajad Õppeala Suunata õpilasi osalema õpilasvõistlustel, konkurssidel aineolümpiaadidel, teaduskonverentsidel kõikides ainetes x x x Õpetajad Õppeala Arendada põhikooli lõpuks õpilaste IKT-alased pädevused tehnoloogia tundide kaudu x x x Õpetajad Infojuht Õppeala Kaasata õpilasi ja õpetajaid osalema projektides kooli, linna, vabariigi ja rahvusvahelisel tasandil x x x Huvijuht Õpetajad Projektijuht Võimaldada võimekatele õpilastele oma ande rakendamine ainealases või x x x Õpetajad Õppeala huvitegevuses. Tagada õppija eneseanalüüsi planeerimise ja selle teostamise süsteemi toimimine x x x Õpetajad Õppeala Jätkata diferentseeritud õppe rakendamist tasemerühmades (matemaatika, inglise ja x x x Õpetajad Õppeala eesti keeles) alates 4.kl, toetades õpilaste individuaalset arengut Tugispetsialistid Jätkata koolis toimivat tugisüsteemi ja meetmete arendamist: HEV õpilaste välja x x x Tugispetsialistid HEVKO selgitamine, süsteemselt vaatlusdokumentide koostamine, tugimeetmete rakendamine õpilaste eduelamise saavutamiseks Tagada tingimuste loomine karjääriteenuse kättesaadavuseks - karjääriõppeks, karjääriinfoks, karjäärinõustamiseks Õppekeskkonna parendamiseks arvestada tugispetsialistide poolt läbiviidud uuringute tulemusi Kujundava hindamise juurutamisel viia läbi arenguvestlused õpilase ja tema vanemaga kõikides kooliastmetes regulaarselt. Siduda olemasolevad arenguvestluse x x x Karjäärinõustaja Õpetajad Õppeala x x x Tugispetsialistid Õppeala x x x Õpetajad Õppeala Ainesektsioonide Projekt 18

19 läbiviimist toetavad dokumendid kujundava hindamise põhimõtetega juhid Toetada erinevate infotehnoloogiliste lahendustega õppe- ja kasvatusprotsessi IKTõppevahenditega (interaktiivsed tahvlid, videoprojektorid, digikaamerad) x x x Infojuht Direktor Kooli Arendada õpilaste ettevõtlikkuspädevust minifirmade ja õpilasfirmade toel x x x Õpetajad Õppeala Võimaldada raamatukogu arendamist kooli infokeskuseks. Käivitada raamatukogu arvutiprogramm x x x Raamatukogujuhat aja Direktor Kooli Jätkata kooliks ettevalmistust koostöös lasteaedade, tugisüsteemide ja vanematega x x x Õpetajad Tugispetsialistid Õppeala Tegeleda sisuliselt koolikiusamise ennetamise ja ohjamisega tõhustades õpiabi tugisüsteemide edasiarendamist x x x Tugispetsialistid Õpetajad Õppeala Mitmekesistada tasuta huviringide valikuid arvestades õpilaste huve. x x x Huviringijuhid Huvijuht Kooli Jätkata õppekavaväliste huvi- ja aineringide korraldamist lastevanemate vahendite arvelt ning laiendada pakutavate teenuste loetelu x x x Õpetajad Huvijuht Õppeal a Täiustada õpilaste tunnustamise võimalusi, kasutades kooliraadiot, koolilehte, tänukirju ja õppeaasta lõpus vastuvõttu kooli direktori juures x x x Huvijuht Õppeala Direktor Kooli Toetada ÕE tegevuse arendamist, kaasates õpilasi kooli juhtimise protsessi x x x Huvijuht Direktor Kooli Tulemus: Koolis pole klassikursuse kordajaid. Kõikidele õpilastele on tagatud nende võimetest ja isikupärast tulenev tugi ja toetus. Haridusliku erivajadusega õpilased on kaardistatud ja neile rakendatav õpiabi on tulemuslik. Õpilase arengu jälgimiseks on välja töötatud õpilase eneseanalüüsi süsteem. Õpilaste saavutuste statistika (olümpiaadid, konkursid, võistlused) võimaldab analüüsida, kuidas õpetaja on toetanud andekate õpilaste arengut. Tunnivälise koolisisese huvitegevuse kvaliteet on tõusnud, osalejate arv suurenenud. Edasiõppijate statistika näitab õpingute jätkamist järgmisel haridustasandil. 19

20 Õppekava Eesmärk: Koolis on välja töötatud ja rakendunud toimiv õppekava ning HEV-õppe tugisüsteem Jälgida kooli õppekava vastavust riikliku õppekavaga x Õppeala Direktor Ühtlustada kooli õppekava struktuur x Õppeala Direktor Jätkata lõimitud töökava kujundamist koostöös aineõpetajatega x x x Õppeala Direktor Metoodikanõukogu Koostada gümnaasiumiastme valikainete kolme aasta plaan. Info on kättesaadav kooli veebilehel x x x Õpetajad Õppeala Jätkata õpetaja lõimitud aine- ja töökava väljaarendamist kogu kooli ulatuses x x x Õpetajad Õppeala Ainesektsioonijuht Rakendada projektõpet erinevate ainevaldkondade ja läbivate teemade lõimimiseks x x x Õpetajad Õppeala ja vastavate pädevuste kujundamiseks Ainesektsioonijuht Välja töötada gümnaasiumi lõpetamiseks koolieksamite korraldamise põhimõte x x x Metoodikanõukogu Õppeala Luua õpetajatele võimalusi erinevate E-õpikeskkondade aktiivsemaks kasutamiseks: x x x Õpetajad Infojuht blogid, Google keskkond jt. Jätkata kujundava hindamise süsteemi väljaarendamist ja rakendamist x x x Õpetajad Õppeala Metoodikanõukogu Tulemus: Kooli õppekaval on ühtne struktuur. Gümnaasiumi valikainete plaan arvestab riiklikke nõudeid. On koostatud lõimitud aine- ja õpetajate töökavad Kujundava hindamise tagasiside õpilase eneseanalüüsides. Valdkonna statistika ja rahuloluküsitlused on stabiilsed või näitavad positiivset trendi. Tunnivaatlused ja tagasiside õpilastelt on positiivsed. Kooli 20

21 5.6 Personali täiendkoolituse kava Koolituse kategooria Koolitused Vastutaja Allüksus Pedagoogi/spetsialisti Aineõpetajate erialane koolitus x x x Õppeala Kogu kollektiiv üldpädevusi arendav Ajajuhtimise ja planeerimise oskuse arendamine x Direktor Kogu kollektiiv koolitus Muudatused RÕKis ja KÕKi uuendamine x x x Õppeala Kogu kollektiiv LAK õppe rakendamine õppetöösse KK koordinaator Kogu kollektiiv Personali eneseanalüüsi oskuste arendamiseks x x x Õppeala Kogu kollektiiv Õpetajate individuaalsetest arenguvajadustest tulenevad koolitused x x x Õppeala Kogu kollektiiv Koolitus pedagoogilisele personalile väärtuskasvatuse alal x x x Direktor Kogu kollektiiv Kool viib läbi konverentse teemal Õpetajalt õpetajale x x x Õppeala Kogu kollektiiv Kool viib läbi konverentse ja metoodilisi päevi LAK-kuu raames x x x KK koordinaator Kogu kollektiiv Pedagoogi/spetsialisti eripädevusi arendav koolitus Tervisedenduse alane koolitus HEV õpilased: vormid, meetodid ja õpetamise viisid x x x Õppeala Kogu kollektiiv Diferentseeritud õpetamine tunnis x x x Õppeala Kogu kollektiiv Eripedagoogika Õppeala Kogu kollektiiv Pedagoogide inglise keele alane täiendkoolitus x x x Direktor Kogu kollektiiv Seksuaalkasvatus x x x Tugispetsialistid Kogu kollektiiv Esmaabikoolitus x x x Direktor Kogu kollektiiv Õpilaste ja õpetajate füüsilise ja vaimse tervise säilitamine ja x x x Tugispetsialistid Kogu kollektiiv tugevdamine Teismeeliste agressiivsus: probleemi lahendamise meetodid x x x Tugispetsialistid Kogu kollektiiv Kriisimeeskonna töökorraldus koolis x x x Direktor Kogu kollektiiv Hinnanguvaba tagasiside andmine x x x Õppeala Kogu kollektiiv Turvalisuse alane koolitus Koostööalane koolitus Liidriks kasvamine ja liidrite kasvatamine x x Direktor Kogu kollektiiv Meeskonnatöö oskuste arendamine. Direktor Kogu kollektiiv Efektiivse arenguvestluste läbiviimine x x x Õppeala Kogu kollektiiv LibreOffice x Infojuht Kogu kollektiiv IT alane koolitus Multimeedia-programmide kasutamine õppeprotsessis x x x Infojuht Kogu kollektiiv Google Docs töökeskkonna kasutamine x x x Infojuht Kogu kollektiiv Digipädevused õppekavadesse x x x Infojuht Kogu kollektiiv 21

22 5.7 Arengukava meetmed õpilaste võimaluste tagamiseks õpingute jätkamiseks eesti keeles Eesmärk: Põhiliste huvigruppide õpilased, lastevanemad, pedagoogid positiivse hoiaku kujundamine eestikeelse aineõppe suhtes ja selle hoidmine. Eesti keele omandamine heal tasemel, mis võimaldab hariduse jätkamist järgmisel haridusastmel eesti keeles. Laiendada eestikeelset aineõpet põhikoolis SA Innove Keelekümbluse Keskuse x x x Õpetajad Keelekümbluse Projekt pilootprojektis osalemise kaudu koordinaator Juurutada LAK-õppe põhimõtete kasutamine kõikides põhikooli klassides x x x Õpetajad Keelekümbluse koordinaator Korraldada eesti keele õpetajate täiendõpe lisaeriala saamiseks x x x Õpetajad Keelekümbluse Projekt koordinaator Aktiviseerida lõimumisprojektides osalemine sh keelekümbluskoolide võrgustiku x x x Õpetajad Keelekümbluse Projekt töö kaudu koordinaator Jätkata eestikeelse aineõpetuse tulemuste hindamine monitooringu ja tagasiside x x x Õpetajad Keelekümbluse kaudu. koordinaator Korrigeerida keelekümbluse ainekavad ja õpetajate töökavad rakendades ainete x x x Õpetajad Keelekümbluse lõimimise põhimõtet. koordinaator Tagada keelekümbluse järjepidevus 2. ja 3. kooliastmes. x x x Õpetajad Keelekümbluse koordinaator Laiendada gümnaasiumiastme eestikeelsete ainekavade valikut x x x Õpetajad Keelekümbluse koordinaator Tõhustada koostööd eesti ja venekeelsete Tallinna ja vabariigi koolidega x x x Õpetajad Keelekümbluse koordinaator Tulemus: On loodud eesti keele õpet soodustav õppekeskkond, mis on toetatud vajaliku ressursi olemasoluga. Eesti keele oskus on paranenud. Kooli Projekt 22

23 aastal põhikoolis õpitakse: varases keelekümbluses Klass Aine 1-6 kõik ained eesti keeles. Alates 6.kl matemaatika vene keeles 7-9 Alates 7. kl - matemaatika; 8.kl - füüsika, keemia, bioloogia; 9.kl - ajalugu - vene keeles. Teised ained eesti keeles hilises keelekümbluses alates 5. klassist õpetatakse eesti keeles Klass Aine 5 loodusõpetus, inimeseõpetus, ajalugu, kunst, muusika, kehaline kasvatus 6 loodusõpetus, inimeseõpetus, ajalugu, kunst, muusika, ühiskonnaõpetus, kehaline kasvatus 7 loodusõpetus, geograafia, inimeseõpetus, ajalugu, kunst, muusika, kehaline kasvatus 8 geograafia, kunst, ajalugu, inimeseõpetus, muusika, kehaline kasvatus 9 geograafia, ühiskonnaõpetus, kunst, muusika, kehaline kasvatus Matemaatikat õpitakse eesti keele elementidega 1. ja 2.taseme gruppides vene õppekeelega klassides õpitakse eesti keeles Klass Aine 1-3 suurendatud eesti keele tundide maht 4 tundi/nädalas, inimeseõpetus, kunst, muusika 4-6 lastekirjandus, kõne ja väitlus, inimeseõpetus, kunst, muusika, ühiskonnaõpetus 7-9 kõne ja väitlus, inimeseõpetus, kunst, muusika Kõikide ainete õpetamisel kasutatakse LAK-õppe põhimõtteid. Gümnaasiumiastmes õpetatakse eesti keeles 57 kursuse ulatuses põhi- ja valikaineid, mis on määratletud kooli õppekavas. 23

24 5.8 Turvalisuse tagamine ja tervisedendus Eesmärk: Koolis on loodud füüsiliselt ja vaimselt turvaline keskkond Jälgida kooli dokumentatsiooni vastavust kehtivale seadusandlusele x x x Direktor Tagada Tervisenõukogu häireteta tegutsemine koolituste kaudu õpilaste ja personali eriolukordades ohutu käitumise õpetamise eesmärgil x x x Tervisenõukogu Direktor Kooli Korraldada temaatilisi koolitusi lastevanemate nõustamiseks tervist puudutavates x x x Tervisenõukogu Direktor Kooli küsimustes Koostöös klassitega viia läbi koolitusi õpilaste nõustamiseks tervislike x x x Tervisenõukogu Õppealajuhat eluviiside propageerimiseks ja ennetustegevuseks aja Korraldada kord õppeaastas personalile ja õpilastele õppehäire x x x Majandusjuhataj Direktor a Kujundada turvalist õppe- ja töökeskkonda x x x Töökeskkonnak Direktor omisjon Viia läbi traditsioonilisi tervise- ja spordiüritusi x x x Tervisenõukogu Direktor Juhtkond Tulemus: Personal ja õpilased oskavad käituda kriisiolukorras õigesti. Koolis järgitakse tervisliku eluviisi. Rahuloluküsitluste tulemused on stabiilsed või näitavad positiivset trendi. Tervisedenduslikes üritustes osalejate statistika näitab positiivset trendi. Kooli Kooli Kooli 24

25 6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 1. Iga õppeaasta lõpul analüüsitakse õppenõukogu koosolekul ning hoolekogu ja õpilasesinduse koosolekul tegevuskava täitmise tulemusi, vajadusel tehakse tegevuskavadesse korrektiive. Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor õppenõukogu ja hoolekoguga ning seejärel kinnitab. Koopia muudetud tegevuskavast esitatakse Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistusele. 2. Iga 3 aasta järel koostatakse uus arengukava, mis kooskõlastatakse õppenõukogu koosolekul, hoolekogu, õpilasesinduse koosolekul ning Lasnamäe Linnaosa Valitsuse istungil, peale seda kinnitatakse arengukava Tallinna Haridusametis. 3. Arengukava uuendatakse seoses: haridusalase seadusandluse muudatustega; muudatustega õppekavas; kooli staatuse muutumisega; haridusnõudluse muutumisega; õppenõukogu, hoolekogu, õpilasesinduse ettepanekutega; muudatustes kooli s või investeeringutes; arengukava tähtaja möödumisega. Uue arengukava koostamine toimub 2017.a. kooli sisehindamise tulemuste põhjal. 25

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019

EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019 EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019 Sisukord Sisukord 2 Sissejuhatus 4 Kooli missioon, visioon ja väärtused 6 Emili kooli eripära 9 Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 13 Õppekorraldus

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2016 2020 2016 MAARDU SISUKORD I SISSEJUHATUS... 3 II ÜLDANDMED... 3 2.1. Kooli ajalugu... 3 2.2. Demograafiline

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc Gümnaasium Projektitegevus Aruanne 01.01.2007-01.06.2012 perioodi eest 1.Käesolev olukord Käesoleval ajal on projektitöö gümnaasiumis järgnevas olukorras: 1.1.Lõpetatud projektid-38 tk. Üldsumma -121 670,01

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem