TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri"

Väljavõte

1 TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

2 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA SISUKORD SISSEJUHATUS ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD Tuleviku Lasteaia arenduse põhimõtted Tuleviku Lasteaia arenduse põhivaldkonnad Arengukava koostamise protsess ASUTUSE ÜLDANDMED EELNEVA PERIOODI ANALÜÜS SISEHINDAMISE TULEMUSTEST LÄHTUVALT Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatusprotsess LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD NING TEGEVUSKAVA AASTATEKS Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatusprotsess ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

3 SISSEJUHATUS Tuleviku Lasteaia arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse 9¹ alusel ning sisaldab Tuleviku Lasteaia arenduse põhisuundi ja -valdkondi, tegevuskava aastateks ning arengukava uuendamise korda. Tuleviku Lasteaia arengukava tegevuskava koostamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 13. detsembri a määruses nr 302 Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord toodud organisatsioonipõhise arengukava koostamise ja täiendamise põhimõtetest. Tuleviku Lasteaia kontaktandmed Tuleviku 3, Laagri, Saue vallavalitsus Telefon: e-post: koduleht: http//: koolitusluba: 7452HTM registrikood:

4 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 1.1 Tuleviku Lasteaia arenduse põhimõtted Tuleviku Lasteaia arendustöö põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva parendamise (kavandamine kavandatu teostamine tulemuste hindamine, parendamine) metodoloogial. Kavandamine kajastub eelkõige arengukavas kirjeldatud kokkulepitud lähenemistes, strateegilistes eesmärkides ja eesmärkide elluviimiseks kavandatud tegevustes. Kavandatu teostamine kajastub eelkõige lasteasutuse tegevuskavas arengukavas kokkulepitu rakendustegevustes. Tulemuste hindamine kajastub sisehindamise aruandes, kus hinnatakse eesmärkide saavutamiseks rakendatud tegevuste tulemuslikkut. Parendamine kajastub eelkõige sisehindamise aruandes, kus hetkeolukorra analüüsi põhjal selguvad prioriteetsed parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne on omakorda sisendiks arengukavale. Valitud pideva parendamise metodoloogia võimaldab hinnata lasteasutusele seatud nõudmiste ja eesmärkide saavutamise vastavust tegelikkusega, selgitada välja olulised parendusvaldkonnad, kavandada ja rakendada vajalikud parendusmeetmed ja -tegevused, eraldada arendustegevusteks asjakohaseid ressursse ning hinnata mõõdetavalt eesmärkide saavutamist. Arengukavas on määratletud Tuleviku Lasteaia arenduse põhisuunad aastateks , et tagada lasteasutuse jätkusuutlikkus ja järjepidev areng. Arengukavas on esitatud strateegilised eesmärgid ja meetmed nende saavutamiseks. Arengukava väljendab seda, millisena näevad lasteaia töötajad Tuleviku Lasteaeda nelja aasta pärast ning milliseid eesmärke soovitakse saavutada selleks, et tagada lasteaia õppekava raames toimiv õppe- ja kasvatusprotsess. Tuleviku Lasteaia arengukava lähtub Nõlvaku Lasteaia sisehindamisperioodi analüüsist ja 2015/2016 õppeaasta tegevuskavast, personali arenguja meeskonnavestluste kokkuvõttest, lapsevanemate, personali ja lõpurühmade laste rahulolu-uuringu tulemustest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Saue valla arengukavast ja Tuleviku Lasteaia põhimäärusest. Lisaks toetub käesolev arengukava osaliselt järgnevatele riiklikele ning kohalikele strateegiatele ja seadustele: Eesti elukestva õppe strateegia 2020, Eesti kasvuvisioon 2018, Laste ja perede arengukava 2020, Lastekaitseseadus, Saue valla arengukava

5 1.2 Tuleviku Lasteaia arenduse põhivaldkonnad Lasteaia arendussüsteemi aluseks on viis põhivaldkonda: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess. Nimetatud viis tegevusvaldkonda hõlmavad kokkuvõetult kogu lasteasutuse tegevust. Viiest tegevusvaldkonnast lähtutakse sisehindamisel, arengukavas ning lasteasutuse tegevuskavas. Selline järjekondel ja süsteemne lähenemine soodustab strateegilise juhtimise kaudu eesmärkide saavutamist. 1.3 Arengukava koostamise protsess Tuleviku Lasteaia arengukava koostamiseks moodustati töörühm, keda juhtis õppealajuhataja ning kelle ülesandeks oli korraldada arengukava koostamine kindlaks määratud tähtajaks. Töörühm analüüsis sisehindamise tulemusi, sõnastasid nende põhjal prioriteetsed strateegilised eesmärgid ja sihid järgnevaks neljaks aastaks. Arengukava koostamisel osalesid kõik asjassepuutuvad huvipooled, eelkõige need, kes arengukava ellu viivad. Arengukava on ette valmistatud koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga. Huvipoolte kaasamine tagas avatud diskussiooni lasteaia tuleviku visioonist ja ühtse arusaama kujunemise kavandatavast. 5

6 2 ASUTUSE ÜLDANDMED Tuleviku Lasteaed tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 7. juunil aastal välja antud koolitusloa nr 7452HTM alusel. Tuleviku Lasteaed avati aastal Nõlvaku Lasteaia filiaalina. Eraldiseisva asutusena tegutseme alates Lasteaia õppekeeleks on eesti keel. Lasteaed on avatud tööpäeviti Lasteaias on kuus aiarühma lastele vanuses 3 7 aastat. Rühmade nimed tulenevad lasteaia nimest: Tähetargad, Unistajad, Leiutajad, Ehakiired, Virmalised, Imelised, Kosmos (saal). Tuleviku Lasteaed asub aadressil Tuleviku 3, Laagri alevik, Saue vald. Hoone on ehitatud aastal, kuid renoveeriti ja kohandati lasteaia tarbeks aastal. Lapsed tulid lasteaeda 15. oktoobril aastal. Maja netopind on 1276 m². Sisustuses on kasutatud kaasaegseid viimistlusmaterjale. Hoone on kahekorruseline, lasteaeda on projekteeritud muusika- ja liikumissaal, rühma- ja personaliruumid. Kuus rühmaruumide kompleksi paiknevad kahel korrusel osaliselt maja lõunapoolsel küljel. Lasteaia mänguväljak asub hoonest eraldi kogukondliku mänguplatsi kõrval, Urva tänaval, aiaga piiratud alal. Mänguväljaku netopind on 1064 m². Tuleviku Lasteaial on oma logo, lipp ja laul Tulevik on tore, mille autoriks on Katrin Mandel. Lasteaias on loodud 24 ametikohta (Tabel 1). Tabel 1 Ametikoht Direktor Õppealajuhataja Logopeed Terviseõpetaja Liikumisõpetaja Muusikaõpetaja Õpetaja Õpetaja abi Ametikoha koormus 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 Ametikohtade arv

7 3 EELNEVA PERIOODI ANALÜÜS SISEHINDAMISE TULEMUSTEST LÄHTUVALT 3.1 Eestvedamine ja juhtimine Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas on tehtud järgmised tegevused: Moodustatud on erinevad töögrupid. Osalisel on üle võetud Nõlvaku Lasteaia traditsioonid. Lasteaia alusdokumendid on ühildatud sisehindamise läbiviimise korraga. Eneseanalüüsi dokumendid on ühildatud sisehindamise läbiviimise korraga. Õppeaasta aruandevorm on ühtlustatud Saue valla sisehindamisvormiga. Õppeaasta analüüsi vorm seotud Saue valla sisehindamise aruande vormiga. Parendustegevused ja eesmärgid Tuleviku Lasteaia traditsioonide loomine. Töögruppide jätkuv rakendamine õppe- ja kasvatustöö dokumentide väljatöötamises. Mittepedagoogilise personali kaasamine töögruppidesse. Väärtuspõhise juhtimisstiili põhimõtete rakendamine ja juurutamine. 3.2 Personalijuhtimine Personalijuhtimise valdkonnas on tehtud järgmised tegevused: Loodud on toimiv tugivõrgustik. Personali olemasolu. Tugisüsteemi tõhusus. Personal on motiveeritud osalema erinevates projektides, konkurssidel, näitustel. Parendustegevused ja eesmärgid Õpetaja eneseanalüüsi toetamine Demingi ringi põhimõttel (toetudes õpetaja kutsestandardile, tase 6). Motivatsioonisüsteemi loomine, mis toetab iga töötaja erialast arengut. Mittepedagoogilise personali kompetentside tõstmine. 7

8 Loodud on mentorlussüsteem. Noorempedagoogid on läbinud kutseaasta. Personal on osalenud keskkonnaprojekti koostamises ja läbiviimises. Loodud on pedagoogide atesteerimise kord. Loodud on tunnustamise ja motiveerimise kord. Loodud on enesetäiendamise võimalused, pidades silmas personali huvisid ning õppeasutuse vajadusi ja võimalusi. Loodud on kogemuste jagamise süsteem. Koolituste tulemuslikkuse analüüs on rakendatud. Abipersonal on omandanud pedagoogilised algteadmised. Personal on pädev kasutama erinevaid pedagoogilisi võtteid ja meetodeid õppetegevuste planeerimisel ja läbiviimisel. Personali rahulolu hindamine erinevaid meetodeid kasutades. Personaliliikmete kandidatuur seatakse üles erinevatel konkurssidel. Personali rahulolu-uuringu kohandamine lasteaia vajadustele. Õpetaja digipädevuste tõstmine vastavalt ISTE tasemenäitajatele. 3.3 Koostöö huvigruppidega Koostöö huvigruppidega valdkonnas on tehtud järgmised tegevused: Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga liitumine (Nõlvaku Lasteaed). Lasteaia arendustegevusse on kaasatud erinevad huvigrupid. Lapsed, lapsevanemad ja hoolekogu on kaasatud lasteaia tegevuste planeerimisse ja organiseerimisse. Lasteaial on toimiv koduleht ja Facebook i konto. Loodud on koostöövõimalus Saue ja Saku valla lasteaiaõpetajate ja algklassiõpetajate vahel lapse sujuvaks üleminekuks lasteaiast kooli.koostöö teiste valla lasteaedadega. Parendustegevused ja eesmärgid TEL võrgustikuga liitumine ja koostöö arendamine. Lapsevanemat toetavate positiivsete kasvatushoiakute kujundamine ja pedagoogiliste teadmiste suurendamine (nn Tuleviku akadeemia loomine). Piirkonna koolidega koostöö tegemine, et tagada laste sujuv üleminek ühelt haridusastmelt teisele. Erinevate valla spetsialistidega koostöö tõhustamine. 8

9 Rühmades on lapsevanemate ja õpetajate vahel loodud toimiv meililist info edastamiseks ja kooskõlastamiseks. Lapsevanemate ja personali hulgas on iga-aastaselt läbi viidud rahulolu-uuringud. Lapsevanemate tunnustamine. Rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmine õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamise eesmärgil. 3.4 Ressursside juhtimine Ressursside juhtimise valdkonnas on tehtud järgmised tegevused: Eelarveliste vahendite kasutamisel on jälgitud sihipäraselt õpikeskkonna parendamise eesmärki. Eelarve on kavandatud ja täidetud kuude lõikes määratletud summade piires. Lisavahendite taotlemine läbi erinevate projektide. Materiaal-tehnilise baasi arendamine. Interaktiivseid infotehnoloogia vahendeid rakendatakse õppe- ja kasvatustöös. Inforessursse kasutatakse lasteasutuse töö korraldamisel. Õppetegevuste kaudu laste ja personali säästliku mõtteviisi kujundamine. Eelarveliste vahendite säästlik kasutamine. Lasteaia majandamisel pööratakse suurt rõhku säästlikkusele ja keskkonnahoiule. Tuleviku Lasteaia esise sisehoovi täiendamine (peenrakastid rühmadele). Parendustegevused ja eesmärgid Õppevahendite täiendav soetamine lähtuvalt arengukava põhisuundadest. Pedagoogilise kirjanduse valiku laiendamine lähtuvalt käesoleva arengukava põhisuundadest. Lastekirjanduse valiku laiendamine. Spordivarustuse täiendamine. Sisehoovi tegevuskeskuste rajamine. 9

10 3.5 Õppe- ja kasvatusprotsess Õppe- ja kasvatusprotsessi valdkonnas on tehtud järgmised tegevused: Igale lapsele on koostatud arengumapp. Lasteaia lõpetamisel saab iga laps koolivalmiduskaardi. Vajadusel on koostatud erivajadusega lapsele individuaalne arenduskava (IAK). Nõlvaku Lasteaia õppekava koostamine. Tuleviku Lasteaia õppekava koostamine. Koostatud terviseõpetuse tegevuskava. Läbi on viidud tervise-edenduslikke sündmusi. Välja on töötatud ja täiendatud lasteaia põhiväärtused. Väärtustatakse Eesti kultuuri traditsioone ja arvestatakse teiste kultuuride eripäraga. Väärtustatakse elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Parendustegevused ja eesmärgid Tuleviku Lasteaia põhiväärtuste rakendamine õppe- ja kasvatusprotsessis. Tuleviku Lasteaia õppekava täiendamine meedia-, tervise- ja liikluskasvatuse valdkonnaga. Lapse arengumapi sisu ühtlustamine. 10

11 4 LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED MISSIOON selle abil mõistame oma olemasolu üldist eesmärki. Tuleviku Lasteaed on lapsesõbralik, koostööd tegev ja innovatiivse kasvukeskkonnaga. VISIOON annab meile soovitava olukorra kirjelduse, millised me tulevikus oleme. Ühiselt tuleviku nimel! Selle all mõistame koostööd kõikide huvigruppidega, et tagada meie laste mitmekülgne areng lapsesõbralikus ja innovatiivses kasvukeskonnas. Joonis 1. Tuleviku Lasteaia põhiväärtused 11

12 PÕHIVÄÄRTUSED Meie katusväärtuseks on KOOSTÖÖ (Joonis 1). Tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koos tegutsedes. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti. Oleme innovaatilised. Uue põlvkonna digitaristu ja selle kasutamise metoodikad loovad võimaluse uue õpikäsituse kiireks juurutamiseks ning õppekvaliteedi tõusuks. Meie eesmärk on innovaatiliste lahenduste õppimisel ja õpetamisel kasutada kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekalt ja tulemuslikult, parandada laste ja personali digioskusi. Tuleviku Lasteaias seostame innovaatiliste ideede rakendamist meediakasvatusega. Oleme vastutustundlikud. Eluhoiakuna, et minu elu sõltub minust endast, saab vastutusele kui väärtusele aluse panna juba eelkoolieas. Vastutus on arendatav, vastutus on eelkõige suhtumine. Selle suhtumise baasil teeme tulevikus olulisi otsuseid. Tuleviku Lasteaias seostame vastutustunde teket ja arendamist väärtuskasvatusega. Märkame. Tuleviku Lasteaias püüame seostada märkamist tervisekasvatusega. Märkame ja teame, et tervis põhineb tervislikul toitumisel ja liikumisel. Terve olemine eeldab piisavalt puhkust ja head und. Terve olemine soosib häid suhteid, toob elurõõmu. Tervis tuleb tasakaalukusest ja mõõdukusest. Tervis eeldab enesesõbralikku mõtlemist. Märkame enda ja meie ümber olevate inimeste vajadusi. 12

13 5 LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD NING TEGEVUSKAVA AASTATEKS Eestvedamine ja juhtimine Eesmärgid: Tegevuste planeerimisel arvestatakse lasteaia põhiväärtuste ja prioriteetsete eesmärkidega. Tulemuslikkuse mõõdikud: Rahulolu lasteaia juhtimisega (rahulolu-uuring: lapsevanemad ja töötajad 75%). Lasteaia tegevus toetub ühiselt heaks kiidetud väärtustele, eesmärkidele ja tegevustele (rahulolu-uuring: lapsevanemad ja töötajad 75%) Eestvedamine Eesmärgid: Väärtuspõhise juhtimiskultuuri rakendamine toetab asutuse organisatsioonikultuuri kujunemist Strateegiline juhtimine Eesmärgid: Organisatsiooni võtmetegevused moodustavad omavahel ühtse ja toimiva võrgustiku. Lasteaia missiooni, visiooni, põhiväärtuste määratlemine, vajadusel uuendamine x x direktor l/a eelarve Töögruppide moodustamine, sh mitte pedagoogilise personali kaasamine x x x x õppealajuhataja l/a eelarve Arenguperioodi planeerimine x direktor l/a eelarve Traditsiooniliste sündmuste loomine ja juurutamine x x x x direktor l/a eelarve 13

14 Töökorralduse reeglite koostamine x direktor Lasteasutuse asjaajamiskord x x direktor Sisehindamine Eesmärgid: Sisehindamistegevused lähtuvad lasteaia missioonist. Personali eneseanalüüsi dokumendid x õppealajuhataja Sisehindamissüsteemi arendamine x x x x direktor Dokumentide digitaliseerimine ja kättesaadavuse tagamine x x x x direktor 5.2 Personalijuhtimine Eesmärgid: Personal on kompetentne ja motiveeritud tagamaks iga lapse täisväärtuslik areng. Tulemuslikkuse mõõdikud: Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust (100%). Lasteaia personal töötab ühtse meeskonnana (rahulolu-uuring: lapsevanemad ja töötajad 80%). Pedagoogide keskmine täienduskoolituse maht tundides (32 tundi aastas). Abipersonali keskmine täienduskoolituse maht tundides (10 tundi aastas). Projektides osalevate pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust (70%). Lasteaia personal on kaasatud otsustusprotsessidesse ja arendustegevusse (rahulolu-uuring: töötajad 80%). 14

15 5.2.1 Personalivajaduse hindamine ja värbamine Eesmärgid: Personal on erialaselt pädev. Tugispetsialistide (nt Rajaleidja) kaasamine personali nõustamisse Personali vajalikkuse hindamine lähtuvalt õppekavast x x x x õppealajuhataja x x x x direktor l/a eelarve Personali kaasamine, motiveerimine ja toetamine Eesmärgid: Meeskonnatööd väärtustav keskkond. Motivatsioonisüsteem toetab personali erialast arengut. Motiveerimissüsteemi loomine x direktor Motiveerimissüsteemi rakendamine x dierktor l/a eelarve Motiveerimissüsteemi hindamine x direktor Personali tunnustamine (projektides osalemine, parima töökogemuse jagamine) x x x x õppealajuhataja l/a eelarve Uuele töötajale mentori määramine x x x x õppealajuhataja l/a eelarve Personali kaasamine töögruppidesse x x x x õppealajuhataja 15

16 5.2.3 Personali arendamine Eesmärgid: Personali professionaalse arengu toetamisel lähtutakse lasteaia õppe- ja arengukavast ning töötaja huvidest ja vajadustest Personali hindamine Eesmärgid: Motiveerimissüsteem toetab personali erialast arengut. Arenguvestlus x x x x juhtkond Personaliliikmete esitamine riiklikele konkurssidele x x x x juhtkond Personali toetamine vastavalt arengukava suundadele x x x x direktor l/a eelarve Sisekoolituse vormis kogemuste ja teadmiste jagamine x x x x õppealajuhataja Rahvusvahelisele projektile koostööpartnerite leidmine x x õppealajuhataja Mentorlussüsteem x x x x juhtkond l/a eelarve Mittepedagoogilise personali pedagoogiliste kompetentside toetamine x x x x juhtkond l/a eelarve 16

17 5.3 Koostöö huvigruppidega Eesmärgid: Lapsed, lapsevanemad, hoolekogu jt koostööpartnerid on kaasatud lasteaia tegevuste planeerimisse ja organiseerimisse. Tulemuslikkuse mõõdikud: Ühissündmuste arv teiste lasteaedadega õppeaastas (5 sündmust õppeaastas). Perede osalemise % arenguvestlustel (95%). Lastevanemate üldine rahulolu lasteaiaga (rahulolu-uuring: lapsevanemad 80%). Hoolekogu rahulolu koostööga (rahulolu-uuring: hoolekogu 80%). 6-7a laste rahulolu lasteaiaga (rahulolu-uuring: 6-7a lapsed 80%) Koostöö kavandamine Eesmärgid: Koostöö kavandatakse lähtuvalt sisehindamistegevustest. Erinevate vallasiseste koostöövõrgustike loomine x direktor Rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine x juhtkond Koolide ootused esimesele klassile x x õppealajuhataja 6-7a lapse arengut tutvustava infovoldiku koostamine koostöös kooliga x õppealajuhataja Tuleviku akadeemia lapsevanematele x x x x juhtkond l/a eelarve 17

18 5.3.2 Huvigruppide kaasamine Eesmärgid: Huvigrupid on aktiivselt kaasatud Huvigruppidega koostöö hindamine Eesmärgid: Huvigruppide koostöö hindamistulemusi kastutatakse asutuse arendustegevuses. 6-7a laste rahuloluküsitluse läbiviimine x x x x õppealajuhataja Lastevanemate rahulolu-uuringu läbiviimine x x x x direktor Hoolekogu rahulolu-uuringu läbiviimine x x x x direktor Lapsevanematele nõustamiskoolitused/loengud x x x x juhtkond l/a eelarve Lapsevanematele voldikud lapse arengu iseärasuste kohta x õppealajuhataja Koolide kaasamine lapse koolivalmiduse teemalise voldiku koostamisse x õppealajuhataja Hoolekogu korraldab õppeaasta jooksul ühe ülemajalise sündmuse x x x x direktor 18

19 5.4 Ressursside juhtimine Eesmärgid: Innovaatilise ja lapsesõbraliku keskkonna kujundamine ja arendamine. Tulemuslikkuse mõõdikud: Rahulolu info liikumisega lasteaias (rahulolu-uuring: lapsevanemad ja töötajad 75%). Iga lapse vähemalt üks vanematest on registreeritud ELIISi kasutaja (100% laste osakaalust). Töötajate rahulolu töökeskkonnaga (rahulolu-uuring: töötajad 75%). Rühmas olevad õppe- ja mänguvahendid toetavad lapse arengut (rahulolu-uuring: lapsevanemad, lapsed, töötajad 80%) Eelarveliste ressursside juhtimine Eesmärgid: Asutuse finantsvahendeid kasutatakse õpikeskkonna parendamiseks. Projektide kaudu lisaressursside taotlemine x x juhtkond Materiaal-tehnilise baasi arendamine Eesmärgid: Materiaal-tehnilise baasi eesmärgistatud arendamine ja hindamine. Peeglid rühmade sanitaarruumidesse x direktor l/a eelarve Avatud riiulid rühmadesse x x direktor l/a eelarve Mänguväljakul liiva vähendamine, kummimattidega asendamine x x direktor l/a eelarve 19

20 Lasteaia fassaadi renoveerimine x direktor l/a eelarve Imeliste ja Virmaliste rühmaruumide lae katmine kõrge helineeldumis-koefitsiendiga materjaliga x direktor l/a eelarve (kivivill vmt) Vooditarvete uuendamine (padjad, tekid, voodipesu) x x direktor l/a eelarve Rühmavaipade uuendamine x x direktor l/a eelarve Täiendava katusealuse ehitamine mänguväljakule x direktor l/a eelarve Pingid mänguväljakule (4-5 tk) x direktor l/a eelarve Heki istutamine mänguväljaku Veskitammi tänava poolsesse külge x x direktor l/a eelarve Sisehoovi tegevuskeskuste planeerimine x direktor l/a eelarve Sisehoovi tegevuskeskuste väljaehitamine x direktor l/a eelarve Purjeriidest päikesevari mänguväljakule x direktor l/a eelarve Kott-toolid rühmadesse (6 tk) x direktor l/a eelarve Raamaturiiulid ja kapid õppevahendite jaoks metoodilisse kabinetti x x direktor l/a eelarve Töökohtade vastavuses hoidmine töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega x x direktor l/a eelarve Pesukapi soetamine x direktor l/a eelarve Sportvarustuse täiendamine (suusakomplektid jne) x x direktor l/a eelarve Pedagoogilise ja lastekirjanduse soetamine arengusuundadest lähtuvalt x x x x õppealajuhataja l/a eelarve Õppemängude soetamine metoodilisse kabinetti x x x x õppealajuhataja l/a eelarve Robootika vahendite soetamine x x x x õppealajuhataja projekt Dataprojektori soetamine x direktor l/a eelarve Tahvelarvutid (10 tk) x x õppealajuhataja projekt 20

21 Laste mikroskoopide soetamine metoodilisse kabinetti x x õppealajuhataja l/a eelarve Õuesõppe vahendite täiendamine (tahvel jne) x x õppealajuhataja l/a eelarve Lasteaia eripära ja väärtusi kajastava sümboolikaga esemete (lasteaia lipp, märgid jne) tellimine x x direktor l/a eelarve Carl Orffi muusikainstrumendid (erinevate suurustega ksülofonid, metallofonid) x x x x direktor l/a eelarve Inforessursside juhtimine Eesmärgid: Lasteasutuse töökorraldamisel kasutatakse erinevaid inforessursse Säästlik majandamine ja keskkonnahoid Eesmärgid: Lasteaias rakendatakse säästlike majandamisvõtete planeerimist ja rakendamist. Asjakohane info lasteaia koduleheküljel, infokeskkonna ELIIS kaudu info tihedam jagamine x x x x direktor l/a eelarve Dokumendiregister AMPHORA keskkonnas x x x x direktor l/a eelarve Käterätikud igale lapsele x x direktor l/a eelarve 21

22 5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess Eesmärgid: Tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Tulemuslikkuse mõõdikud: Rahulolu õppe- ja kasvatustegevuse tasemega lasteaias (rahulolu-uuring: lapsevanemad 80%). Tervistedendavate sündmuste arv õppeaastas (9 tegevust õppeaastas). Laste osalemine lasteaiavälistel võistlustel, konkurssidel ja projektides (50% laste arvust). Tugisüsteemide kaudu toetatud laste arv (osakaal toetust vajavate laste arvust 100%) Lapse areng Eesmärgid: Lapse arengu süsteemne jälgimine ja toetamine. Lapse arengumapi sisu määratlemine x x õppealajuhataja Koolide ootuste kaardistamine x x õppealajuhataja IAK koostamine x x x x õppealajuhataja Õppekava Eesmärgid: Õppekava arendustöös lähtutakse lasteaia visioonist ja missioonist. Personali ühtsed arusaamad lapsest lähtuvast õpikäsitusest koolitustel osalemine x x x x õppealajuhataja l/a eelarve 22

23 Robootikavahendite täiendamine, Makey Makey komplektid x x x õppealajuhataja projekt Valdkonna Mina ja keskkond all tervisetegevuste täpsem välja toomine x x õppealajuhataja Õppekavas peatüki Erivajadustega laps täiendamine x x õppealajuhataja Meedia-, väärtus- ja tervisekasvatuse valdkonna täiendamine õppekavas x x x x õppealajuhataja Õppevahendite digitaalse kataloogi arendamine x x x x juhtkond l/a eelarve Õppekorraldus ja -meetodid Eesmärgid: Lapsest lähtuva õpikäsituse järgimine õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel. Tervisekasvatuse tegevuskava koostamine x õppealajuhataja Loovus- ja tehnikanurk x x juhtkond l/a eelarve Sotsiaalset ja emotsionaalset arengut toetavate õppemetoodikate rakendamine (Samm-sammult, x x x x õppealajuhataja l/a eelarve programm Sina suudad seda! ) Meediakasvatuse valdkonna didaktika arendamine x x õppealajuhataja l/a eelarve Meediakasvatuse rakendamine täies mahus x õppealajuhataja l/a eelarve Liikluskasvatusega seotud sündmuste korraldamine x x x x õppealajuhataja l/a eelarve 23

24 5.5.4 Väärtused ja eetika Eesmärgid: Lasteaia põhiväärtused toetavad lasteaia arendustegevust. Lasteaia põhiväärtuste määratlemine ja vajadusel uuendamine x x direktor Lasteaia töökorralduse reeglite koostamine x direktor 24

25 6 ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Tuleviku Lasteaia arengukava analüüsimisel ja uuendamisel lähtub lasteaed: sisehindamise tulemustest; riiklike õigusaktide muutustest; pedagoogilise nõukogu, lasteaia hoolekogu, direktori, Saue Vallavalitsuse ettepanekutest; arengukava kehtivusaja möödumisest. Arengukava kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja lasteaia hoolekogu poolt ning selle kinnitab Saue Vallavalitsus. 25

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018 SISEHINDAMISE ARUANNE PALDISKI LASTEAED SIPSIK SISU 1. Üldandmed õppeasutuse kohta...2 2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära...3 3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid...4 4. Sisehindamissüsteemi

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM VÄLISHINDAMISOSAKOND ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015. ÕPPEAASTAL TARTU 2015 Koostanud Erge Edesi,

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem