Raasiku LA arengukava

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Raasiku LA arengukava"

Väljavõte

1 RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA Raasiku

2 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord. Arengukava lähtub sisehindamise tulemustest, lasteasutuse põhimäärusest ja Raasiku valla arengukavast ja koolieelse lasteasutuse seadusest. Arengukava on koostatud koostöös lasteaia personaliga, 2016 aasta sügisel moodustati arengukava koostamiseks vastav töögrupp. Raasiku Lasteaia Oravake arengukava on tutvustatud lasteaia pedagoogidele pedagoogilisel nõupidamisel ja hoolekogule toimunud koosolekul. 1. MISSIOON IGALE LAPSELE HEA ALUSHARIDUS; VÄÄRTUSTADA IGAT LAST, TEMA PERET JA KODUKOHTA; LAPSESÕBRALIK, TURVALINE KESKKOND; LAPS KUI LOOV JA TEOTAHTELINE ISIKSUS; LAPS KUI RAHVATRADITSIOONIDE EDASTAJA. 2

3 2. VISIOON Olla Raasiku alevikus asetsev lasteaed, kuhu lapsed tulevad rõõmuga, kuhu lapsevanemad tahavad oma lapsi tuua ja kus töötajad tahavad töötada. Visioon on eraldi lahti kirjutatud iga valdkonna juures eraldi. LASTEAIA MOTO: Lapse päev alaku rõõmuga ja lõppegu rahuloluga. Maailmas ei ole midagi ilusamat kui sära laste silmades. 3

4 3. ÜLEVAADE RAASIKU LASTEAIA ORAVAKE AJALOOST RAASIKU LASTEAED ORAVAKE asus eelmise Eesti Vabariigi ajal ehitatud suvilas. Maja oli laudvooderdusega ja saepurutäidisega ehitis. See kuulus eesti sõjaväelasele, Viktor Puskarile, kes oli Vabadussõja alguses Järvamaa kaitseliidu ülem. Riigikorra muutumisega tehti sinna majja haigla. Alates aastast ehitati ümber lasteaiaks. Algselt kuulus lasteaed Harju RSN TK Haridusosakonnale. Lasteaed kui riigi vara oli üle antud munitsipaalomandisse Harju Maakonna Valitsuse korraldusega nr. 21 üleandmise ja vastuvõtmise akti alusel a jaanuarist on kõrgemaks organiks Raasiku Vallavalitsus. Alates a asub Raasiku lasteaed uues hoones. Uus hoone asub aadressil Meierei 25. Selles majas asus enne Raasiku ambulatoorium. Majale tehti juurdeehitus kahele rühmaruumile ja saalile. Vanasse osasse jäi köögiblokk. Ehitust teostas AS Kose Ehitus. Lasteaia pidulik avamine toimus 10. septembril a. Lasteaiale pandi nimeks ORAVAKE. Lasteaed sai endale oma lipu ja logo. Raasiku Lasteaed Oravake kui koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav asutus on registreeritud riigija kohaliku omavalitsuse asutuse riiklikus registris registrikoodiga ( rahandusministeeriumi kiri a. nr /8436). Raasiku Lasteaiale Oravake oli välja antud koolitusluba nr a. kuni a., mis võimaldab koolieelses eas lastele hoiu ja alushariduse andmist a on ministri käskkirja nr 676 alusel antud Raasiku Lasteaiale Oravake uus koolitusluba nr 4272HTM Koolieelse lasteasutuse seaduse 11 lõike 1 ja 12 lõike 5 alusel Raasiku Vallavalitsuse hallatavale Raasiku Lasteaiale Oravake õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias ning talle laienevad Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus. Koolitusluba on välja antud määramata ajaks. 4

5 Lasteaia eelarve moodustub: Raasiku Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvelised ressursid Lastevanematelt laekuvad summad (osalustasu) Riigieelarvest eraldatud summad (õpetajate täiendkoolitus) Omatulud: toetused sponsoritelt Raamatupidamine asub Raasiku Vallavalitsuses. 5

6 4. ÜLDANDMED Raasiku Lasteaed Oravake asub Raasikul, Meierei 25, e-posti aadress on: ja kodulehekülg: Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Raasiku Vallavolikogu Lasteaial on oma põhimäärus, mis on kinnitatud Raasiku Vallavolikogu määrusega 08. märtsi 2011 a. tuleohutusnõuded Lasteaial on oma õppekava, mis on kinnitatud juhataja 01. märtsi 2009 a. käskkirjaga nr 1. nr 11, sisekorraeeskiri, Õppe- ja kasvatustegevus toimub Raasiku Lasteaias Oravake eesti keeles. Lasteaias on viis rühma, kellest neli Oravajütsid, Lendoravad, Koopaoravad ja Pähklike on aiarühmad ja Käbike on sõimeealiste laste rühm. Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja üks õpetaja-abi. Lapsi on 2015/2016 õppeaastal lasteaias sündinud lapsi on järjekorras 2, sündinud lapsi 1, sündinud lapsi 5, sündinud lapsi 15, sündinud lapsi 11. Tegemist on Raasiku valda registreeritud lastega. Vanemates vanusegruppides on järjekorras lapsed, kes on lähiajal Raasikule kolinud. Numbrid näitavad langust sündivuses, mis võib tähendada, et tulevikus vajadusel tuleb vanuserühmade asemel teha liitrühmi, kuna vastava vanusegrupi laste rühm ei tule täis. Raasiku Lasteaed Oravake põhiväärtusteks on kodusus, loovus, turvalisus, hoolivus, ausus ja usalduslikkus 6

7 Nende väärtuste all me mõistame järgmist: Kodusus: me teeme kõik endast oleneva, et laps tunneks ennast lasteaias sama hästi kui kodus. Ausus ja usalduslikkus: me oleme ausad mõtetes, sõnades ja tegudes. Peame kinni kokkulepitud põhimõtetest ning vastutame oma tegude eest. Loovus: me oleme avatud mõtlemisega, toetame omanäolisust ja uute ideede rakendamist kõigis tegevustes. Turvalisus: me märkame ja ennetame ohte, toetame igakülgset kindlusetunnet. Hoolivus: me märkame ja toetame üksteist, oleme heatahtlikud ja hoolivad. Raasiku Lasteaias Oravake on loodud järgmised ametikohad: Direktor 1,0 5 Õpetaja abi 1,0 Õppealajuhataja 0,5 Kokk 1,0 Logopeed 0,5 Kokk 0,5 10 rühmaõpetajat 1,0 Hooldusspetsialist 1,0 Muusikaõpetaja Koristaja 1,0 Liikumisõpetaja Pesumasinist 0,75 7

8 4.1 SWOT - analüüs Arengutegurite väljaselgitamine, mis meie edu mõjutab: Sisemised tugevused- mis on olemas täna ja tulevikus Sisemised nõrkused- mis puudub täna ja tulevikus Välised võimalused- saame täna/tulevikus kasutada ja mõjutada Välised piirajad, kriitilised takistused- ei saa mõjutada täna, tulevikus TUGEVUSED SISEKESKKOND Head töötingimused Väljakujunenud traditsioonid nnapoolne toetus töötajatele Hea koostöö lastevanematega Lapse arengu jälgimine, arenguvestlused lapsevanematega Hea kooliks ettevalmistus Ühisüritused laste, lastevanemate ja töötajatega Logopeedi ja psühholoogi olemasolu Lapsekesksus-õpi-ja kasvukeskkonnad rühmades, muukeelsete laste integratsioon Tervise tähtsustamine, tervislik toit, liikumine, looduse võimalused Loominguline kollektiiv NÕRKUSED SISEKESKKOND Vähe huvialaringe lastele Kauni haljastuse puudumine õuealal Eelarvelistest vahenditest ei jätku kõigi ruumide kaasajastamiseks ja töötajate tunnustamiseks Vähene projektides osalemine Ametijärgu tõstmise soovi pole Väikese kollektiivi tõttu töörühmade moodustamise ja ülesannete jagamise keerukus Hapnikupuudus ruumides Vähene tegelemine keskkonnahoiuga, prügi sorteerimine Abipersonali madal töötasu Õuealal mänguvahendite vähesus Asendusõpetaja puudumine õpetajate haigestumise ajal 8

9 Oma sümboolika-logo, lipp, lasteaia laul Metoodilised materjalid erinevates valdkondades Lasteaia kodulehekülg ja rühmablogid Kaasaegsed töötingimused ja arvutid rühmades Osalemine Euroopa Liidu tasuta piima ja puuvilja jagamise programmides asendamiseks Akende piiratud avatus turvalisuse seisukohalt (Puudub akende kaldavatus) VÕIMALUSED VÄLISKESKKOND OHUD VÄLISKESKKOND 9

10 Lasteaia hea maine ümbruskonnas ja vanemate seas Koostöö teiste lasteaedade ja asutustega Projektides osalemise võimalus Hea asukoht, võimalus käia looduses Õueala ja ruumide korrastaminekaunistamine koos lastevanematega Kogu lasteaia ühiskoolitused, väljasõidukoolitused, sisekoolitused Koostöö teiste lasteasutuste ja õpetajaid koolitavate asutustega Eestis ja mujal Metoodiliste materjalide muretsemise ja laenutatavate õppevahendite süsteemsemaks muutmine Sponsorite otsimine Erinevatest konkurssidest osavõttnäiteks Raasiku valla laululaps Tasuta koolitused Koostöö Harju-Jaani kirikuga, kasutamine loodusõpperajana Seoses juurdeehitusega piisavalt lasteaiakohti, rohkem noori peresid tuleb Raasikule elama Hea linnalähedane asukoht, võimalus käia nii looduses kui ka linnaekskursioonidel Õpetajate pikema puhkuse Vanemate hõivatus peegeldub laste kasvatuses Vägivaldne meedia ja arvutimängud Orienteerumine heaolule ja rikastumisele mõjutab väärtushinnanguid Eelarvevahendite nappus Osade lastevanemate ükskõikne suhtumine oma lapsesse Hulkuvad koerad Kiired sõidukid aia taga Õpetajatesse suhtutakse kui teenindavasse personali Madalate palkade tõttu on raske leida erialase väljaõppega töötajaid lasteaiatööle Koolitusrahade nappus 10

11 seadustamine Tugiisiku olemasolu erivajadustega lastele (võimaluste otsimine koostöös vallavalitsusega) 4.2 Arendusvaldkonnad Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe-ja kasvatusprotsess 11

12 5. HETKESEIS JA TUGEVUSED NING PARENDUSTEGEVUSED VALDKONNITI 5.1 Eestvedamine ja juhtimine Raasiku Lasteaia Oravake juhtimine tugineb koostööle. Lasteaia juhtkond kaasab personali lasteaia arendustegevusse läbi erinevate töögruppide. Igal töötajal on õigus ja kohustus osaleda lasteaia igapäeva elu läbiviimisel, arendamisel ja analüüsimisel. Lasteaia arendustegevusse on kaasatud ka huvigrupid, tähtsaks peetakse usalduslikke suhteid ja koostööd lapsevanematega. Lasteaial on olemas arengukava, õppekava, 2015 aasta sügisel uuendatud ja täiendatud kodukord ja õppe- ja kasvatustegevust koordineeriv õppeaasta tegevuskava. Iga õppeaasta alguses koostavad rühma meeskonnad rühma tegevuskava, mille koostamisel lähtutakse konkreetse rühma lastest ja õppeaasta üldeesmärkidest. Õppeaasta tegevuskava ja rühmade õppeaasta tegevuskavad tuginevad eelmise õppeaasta lõpus tehtud õppeaastat kokkuvõtvale õppe- ja kasvatustegevuse analüüsile. Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas on kõige tähtsam, et töötajad väärtustavad kõrgelt oma tööd ja töökeskkonda ning on motiveeritud ennast arendama. Parendustegevused Tagada jätkuvalt Raasiku Lasteaed Oravakese koostööle tuginev juhtimisstiil; Suurendada tugipersonali osalemist lasteasutuse arendustegevuses, et tõuseks tugipersonali arusaam lasteasutuse eesmärkidest ja vajalikkusest lasteasutuses; Uuendada lasteaia õppekava ja õppe- ja kasvatustegevust reguleeriv õppeaasta tegevuskava; 12

13 Luua meeskonna arenguvestluste kord ja dokumentatsioon. 5.2 Personalijuhtimine Hetkeseis ja tugevused Raasiku Lasteaias Oravake töötab motiveeritud ja teotahteline personal, kes on aktiivne arendama lasteaia elu tehes selleks koostööd nii lasteaia siseselt kui ka kaasates huvigruppe. Lasteasutus toetab õpetajate professionaalset arengut ja eneseteostust. Loodud on töökeskkond, kus õpetaja saab planeerida ja teostada oma ideid viies läbi õppeaastat läbivaid üritusi kaasates tegevusse ka teisi meeskonnaliikmeid. Personalil on võimalus osaleda arendustegevuses ja otsustamisprotsessis. Noorele õpetajale on loodud tugisüsteem, kus mentor, asutuse juht ja õppealajuhataja moodustavad noort õpetajat toetava grupi, et aidata noore õpetaja sujuv sulandumine lasteaia meeskonda ning vajadusel tegeleda ka nõustamisega. Rühm meeskonnaliikmed teevad omavahel aktiivselt koostööd, et tagada sujuv infovahetus ja rühma tegevuse toimimine õppeaasta kevadel viidi esmakordselt läbi meeskonna arenguvestlused, et arendada koostööd meeskondades. Läbi viidud meeskonna arenguvestluste kokkuvõtest selgub, et rühmameeskondade koostöö on hea ja nende liikmed tunnevad, et meeskonnakaaslased on toetavad. Koostööd toetab ka asutuse üldine mikrokliima õppeaasta kevadel läbi viidud rahuloluküsitluse põhjal võib öelda, et personal tunneb, et lasteaia mikrokliima on toetav ja personal saab piisavalt tuge juhilt ning kaasa rääkida lasteaia arengut puudutavates küsimustes. 13

14 Parendustegevused Kuna pedagoogiline personal ei ole 100 % kvalifitseeritud, siis motiveerida ja suunata mittekvalifitseeritud personali enesetäiendamisele; Tagada, et asutuses on mentorite koolituse läbinud pedagooge, et algajatel pedagoogidel ja ka uutel meeskonna liikmetel oleks piisav tugi; Motiveerida kogenud pedagooge läbima mentorikoolitust; Uuendatud õpetaja eneseanalüüsivormi kasutusele võtmine, et asutuse õpetajate eneseanalüüs oleks efektiivsem; Personali sisekoolitusena loeb õpetaja erialast kirjandust ning jagab saadud infot teiste õpetajatega; Jätkata rühma meeskonna arenguvestluste läbi viimist ja vajadusel teha ka individuaalseid vestluseid; Suunata personali enesetäiendamisele Töötada välja toimiv töötaja asendamise süsteem 14

15 5.3 Koostöö huvigruppidega Hetkeseis ja tugevused Raasiku Lasteaed Oravake peamised koostöö partnerid on laste pered, Raasiku Vallavalitsus, Raasiku Põhikool ja Raasiku rahvamaja. Lisaks toimub tihe koostöö ka kohalike ettevõtetega, kes panustavad lasteaia tegevuse toetamist annetuste näol. Laste perede kaasamine on planeeritud tegevus ja selle tulemusel valitseb lasteaias positiivne ning avatud õhkkond, mis toetab sõbralikke ja koostööle suunatud suhteid. Lapsevanemad tunnevad huvi lasteaia tegemiste vastu, osalevad rühma ühistegevustes ja suhtlevad aktiivselt rühma õpetajatega. Positiivsed ja avatud suhted võimaldavad probleemide lahendamist ja tagasiside andmist aasta kevadel viidi läbi rahulolu küsitlus lastevanemate seas ning selle tulemused näitavad, et vanemate rahulolu lasteaia ja selles tehtava tööga on kõrge. Lasteaial on toimiv hoolekogu, mille koosseisu kuuluvad rühmade lastevanemate esindajad, lasteaia juhtkond ja Raasiku Vallavalituse esindaja. Hoolekogus on lapsevanematel võimalus kaasa rääkida lasteaia elu puudutavates küsimustes. Õppeaasta ürituste osas on välja kujunenud traditsioonilised üritused, kus tehakse tihedat koostööd peredega. Detsembris toimub igaaastane jõululaat ja -kohvik. Laadal ja kohvikus müüdavad tooted on perede poolt kodus valmistatud ja müügile toodud. Laadalt saadud tulu kasutab lasteaed laste- ja lasteaia elu parendamiseks. Parendusvaldkonnad Laste kaasamine õppetegevuste planeerimisse; Suurendada koostööd Raasiku Põhikooliga, et tagada laste sujuv üleminek lasteaiast kooli; Jätkata koostööd ja pidevat infovahetust Raasiku Vallavalitsusega; 15

16 Täiendada lastevanemate rahuloluküsimustikku; Kaasata lapsevanemaid aitamaks kaasa lasteaia ruumide ja õueala korrastamisele; Luua juurde üritusi, kus lapsevanemad saavad anda oma panuse lasteaia elu arendamisse; Leida võimalusi kunstiringi või muusikaringi läbiviimiseks; 5.4 Ressursside juhtimine Hetkeseis ja tugevused Raasiku Lasteaia Oravake kasvukeskkond on sisustatud kaasaegselt, tervisekaitse nõuetele vastavalt. Rühmades on piisavalt eakohaseid mängu- ja õppevahendeid. Vajadusel uuendatakse õppevahendeid ja inventari selle eest vastutavad peamiselt pedagoogid arutledes eelnevalt lasteasutuse juhiga vajaminevate ostude üle. Igas rühmas on internetiühendusega arvuti. Lastevanematega info vahetamiseks on kasutatakse peamiselt rühma Facebooki lehekülge. Lisaks on lasteaed liitunud elektroonilise dokumendihaldussüsteemiga, mis annab võimaluse lapsevanematel hoida end kursis rühma õppetegevusega. Iga kalendriaasta alguses koostab lasteasutuse juht lasteaiale aasta eelarve. Eelarvega on tagatud piisavad rahalised ressursid lasteaia kvaliteetseks tegevuseks. Igal aastal planeeritakse eelarvesse ka suuremamahulised väljaminekud lasteaia keskkonna arendamiseks ja remondiks. Samuti on eelarvesse planeeritud ressursid õpetajate enesetäiendamise teostamiseks. 16

17 Parendusvaldkonnad Lasteaia õueala vahendite uuendamine; Lasteaia fuajee värvimine rõõmsamate ja helgemate toonidega; Võimaldada pedagoogidele infotehnoloogia vallas täiendkoolitusi. Täiendavate ressursside leidmine fondidest ja projektidest. Menüü tervislikumaks muutmine, selleks vajaliku programmi soetamine 17

18 5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess Hetkeseis ja tugevused Raasiku Lasteaias Oravake on loodud lapse arengut soodustav keskkond, tagatud on turvatunne ja eduelamused ning toetatakse lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta. Lasteaed soodustab lapse kasvamist aktiivseks teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks ja koostöövalmis inimeseks. Raasiku Lasteaia Oravake rühmaruumid on varustatud eakohaste mängu- ja õppevahenditega, mis asuvad avariiulitel ja on lapsele kättesaadavad. Õppe- ja kasvatustegevuse protsessi ja selle planeerimist toetavad õppeaasta üldeesmärgid. Õppetegevust planeerides lähtuvad õpetajad lapsest ja rühma eripärast ning arvestavad õppeaasta üldeesmärke. Õppetegevus toimub lasteaias 1. septembrist kuni 31.maini. Juunis ja augustis kordavad lapsed varemõpitut läbi mängu ja õuetegevuste. Juulis on lasteaed kollektiivpuhkusel. Parendusvaldkonnad Õuesõppe süvendamine ja arendamine; Õppekäikudel käimisi kajastada rohkem ka rühma perioodiplaanides; Õppetegevuse rikastamine kasutades infotehnoloogia vahendeid; 18

19 6. TEGEVUSKAVA Eestvedamine ja juhtimine Valdkond Tegevus Tulemus *Arengukava on rakendatud, analüüsitud ja uuendatud. * *Loodud on toimiv sisehindamissüsteem. * Suurendada tugipersonali osalemist töögruppides. *Uuendada lasteaia õppekava *Lasteaia arengukava rakendamine, uuendamine, muutmine. *Sisehindamise läbiviimine ja analüüsimine. *Tugipersonal on kaasatud lasteaia arengut puudutavatesse töögruppidesse. * Moodustada õppekava arenduse töögrupp. *Lasteaia eesmärgid on täidetud. * Lasteasutuses toimub kõigis valdkondades tegevuste pidev hindamine. * Tugipersonal osaleb lasteaia arendusprotsessis. * Lasteaial on uus, mitmekülgne ja lasteaia ja laste arengut toetav õppekava Vastu taja nd. person al nd, nd, person al nd person al * Uuendada õppe- ja kasvatustegevust reguleeriv õppeaasta tegevuskava. *Moodustada tegevuskava arenduse töögrupp. * Õppeaasta tegevuskava on analüüsitud ja uuendatud. nd, person al 19

20 Personalijuhtimine * Lasteasutuses töötavad kvalifitseeritud õpetajad, ja erialaspetsialistid. * Pedagoogiline personal tegeleb iseseisvalt professionaalse kompetentsuse arendamisega osaledes koolitustel, konverentsidel jne. * Pedagoogid on professionaalsed, lähtuvad lapsest ja toetavad tema igakülgset arengut. nd, person al * Asutuses on mentorite koolituse läbinud pedagooge, et tagada noorte pedagoogide toetamine. * Motiveerida kogenud pedagooge läbima mentori koolitust. * Asutuses on vähemalt kaks mentori koolituse läbinud pedagoogi. nd, õpetaja d * Uuendatud õpetaja eneseanalüüsivormi kasutusele võtmine. * Pedagoogid kasutavad uut eneseanalüüsi oma töö analüüsiks. *Pedagoogide töö on analüüsitud ja eesmärgistatud, eneseanalüüsivorm toetab pedagoogide eneseanalüüsi oskuse arengut. Õpetaj ad * Iga aasta viia läbi rühma meeskonna arenguvestlused ja vajadusel teha ka individuaalseid vestluseid, loodud on arenguvestluste läbiviimiseks vajaminev dokumentatsioon. * Meeskonna arenguvestluste läbi viimiseks luua vastav dokumentatsioon. * Meeskonna arenguvestluse läbiviimist lihtsustab vastav dokumentatsioon, personal on motiveeritud arenguvestlustest osa võtma. nd 20

21 * Suunata personali enesetäiendamisele * Koolitusplaani koostamisel arvestada personali koolitushuvi * Personal saab võimaluse osaleda koolitustele, mis pakuvad uusi teadmisi ja lähenemisi nd * Töötada välja toimiv töötajate asendamise süsteem * Tugipersonali kaasamine erinevatesse otsustusprotsessidesse * Leida lasteaiale sobiv moodus, et töötajat oleks võimalik haiguse korral asendada * Töötada välja parim praktika tugipersonali kaasamiseks * Olemasolevaid variante kaaludes on leitud toimiv süsteem, millega on personal ja lapsevanemad rahul * Tugipersonal on kaasatud ning tunneb, et võtab osa lasteaia otsustusprotsessidest nd, õpetaja d nd Koostöö huvigruppidega * Hoolekogu töö toetab jätkuvalt koostööd lastevanematega. * Planeeritud ja aktiivne koostöö hoolekoguga, koosolek vähemalt 1 kvartalis. *Lastevanematega on usalduslik ja partnerlust toetav koostöö. nd * Lapsed on kaasatud õppetegevuste planeerimisse. * Nädalakava planeerimise eel uuritakse laste huvi ja soove antud teema kohta. * Õppetegevust planeerides lähtutakse lapse loomulikust huvist, lapsed on kaasatud planeerimisse. Õpetaj ad * Koostöö on toetatud läbi lastevanemate 21

22 rahuloluküsimustiku, küsimustik on pidevas uuendamises. * Lasteaed viib jätkuvalt läbi rahuloluküsitlust lastevanemate seas, küsimustiku uuendatakse lähtuvalt vajadusest. * Lasteaia ja vanemate vahel on usalduslikud suhted, lapsevanemad osalevad läbi oma arvamuse avaldamise lasteaia arendustegevuses. nd * Lapsevanemad on kaasatud lasteaia ruumide ja õueala korrastamisele. * Talgute korraldamine koostöös lastevanematega. * Talgud lasteaias on traditsiooniline ühisüritus koos vanematega. nd, õpetaja d, tugiper sonal * Leida võimalusi kunstiringi ja/või muusikaringi läbiviimiseks * Pakkuda võimalust õpetajatel huviringide läbiviimiseks, teha koostööd teiste asutustega. * Lasteaias on lapsel lisaks liikumisringile võimalik osaleda kas muusikaringis või kunstiringis nd, õpetaja d Ressursside juhtimine * Lasteaia õueala on saanud uued vahendid. * Õueala vahendid on hooldatud, koostöös vanematega on ehitatud uued mängumajad. * Õueala on kaasaegne ja ohutu. nd * Lasteaia fuajee remont ja värvimine heledamatesse toonidesse * Fuajee remont ja värvimine heledamatesse toonidesse. Lasteaia keskkond on kaasaegne, rõõmsates toonides ja lapsesõbralik. nd 22

23 * Õpetajate koolitamine IKT valdkonnas. * Leida ressursse õpetajate koolitamiseks IKT valdkonnas. * Õpetajatel on teadmised IKT valdkonnas ning infotehnoloogia vahendeid kasutatakse ka õppetegevuses. X nd * Täiendavate ressursside leidmine fondidest ja projektidest * Leida erinevaid fonde ja projekte, milles lasteaed saaks osaleda * Lasteaed on saanud lisaressursse erinevates projektides/fondides nd, õpetaja d osalemisest. * Menüü tervislikumaks muutmine *Programmi soetamine kokale, et hõlbustada menüüde koostamist. * Kokk kasutab programmi igapäevaselt ning nd, kokk leiab pidevalt uusi võimalusi menüüd täiustada. Õppe-ja kasvatustöö * Õppetegevustes rakendame projektõpet; * Projektõppe kajastub nädalakavades, välja on töötatud planeerimine, mis toetab projektõpet * Projektõpe rikastab lasteasutuse õppetegevust Õpetaj ad, juhtkon d 23

24 * Lasteaias on sisse seatud koolivalmiduskaartide mapp. * Erinevate koolivalmiduskaartide lisamine mappi. *Koolivalmiduskaartid e mitmekesisem valik võimaldab paremat tagasisidet koolile lapse arengu kohta. Õpetaj ad * Draamaõppe rakendamine õppetöös. * Draamaõppe rakendamine rikastab õppetegevust ning arendab lastes loovust ja esinemisjulgust. * Lasteaia õppetegevus on mitmekülgne, lasteaias käivad loovad ja julged lapsed. Õpetaj ad * Huviringina kandleringi loomine. * Kandleringi töösse viimine lastele. * Kandlering rikastab lasteaia huvitegevust. Muusik aõpetaj a * Lasteaia õppekava on läbinud arenduse ja sisse on viidud muudatused. * Moodustatud on õppekava arenduse töögrupid, toimuvad koosolekud ja arutelud. * Õppekavas on välja toodud projektõppe nd, õpetaja d 24

25 7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Arengukava muudetakse vastavalt vajadusele lasteaia juhtkonna, pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekul. Lasteaia arengukava kuulub muutmisele seoses: haridusalase seadusandluse muudatustega; lasteaia pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekutega; lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. Vajadusel kutsutakse kokku arengukava täiendamiseks või paranduste sisseviimiseks arendusgrupp. Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab lasteaia juhtkond lasteaia pedagoogilise nõukoguga ja hoolekoguga. Arengukava ajalise perioodi lõppemisel töötab lasteaia juhtkond koostöös personaliga lasteaiale välja arengukava järgnevaks kokkulepitud perioodiks. 25

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Vastu võetud 27.08.2002 nr 23 Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349;

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018 SISEHINDAMISE ARUANNE PALDISKI LASTEAED SIPSIK SISU 1. Üldandmed õppeasutuse kohta...2 2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära...3 3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid...4 4. Sisehindamissüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem