Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc"

Väljavõte

1 Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA

2 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava aastateks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamisel on lähtutud alljärgnevatest dokumentidest: Koolieelse lasteasutuse seadus; Jõhvi valla arengukava ; Jõhvi valla lasteaia Sipsik põhimäärus ja õppekava; Jõhvi valla lasteaed Sipsik arengukava (projekt); muud õigusaktid. Arengukava valmis lasteaia juhtkonna, töötajate ja lastevanemate koostööna. Töögruppides osalesid lasteaia pedagoogiline ja tehniline personal, hoolekogu liikmed. Arengukava väljatöötamisel kasutati kvalitatiivsetest meetoditest ajurünnakuid, arutelusid töögruppides. Lasteaia kollektiivis viidi läbi SWOT- analüüs. Kvantitatiivsetest meetoditest oli kasutusel käsitlusmeetod (viidi läbi lastevanemate ja lasteaia töötajate ankeetküsitlused). Tegevuskavad täiendavad arengukava ja neis püstitatakse ülesanded jooksvaks tegevusaastaks. Lasteaia arengukava on avalik ja kättesaadav kõigile asjast huvitatud isikuile nii lasteaias kui koduleheküljel 1.ÜLDANDMED 1.1 Asukoht Lasteaed Sipsik asub Ida-Virumaal Jõhvi linnas. Lasteaia lähedses asuvad Jõhvi Vene Gümnaasium, mis loob hea võimaluse koostööks; Jõhvi Kontserdimaja; linnapark, kus lapsed saavad käia jalutamas; Jõhvi Raamatukogu, kellega tehakse tihedat koostööd. Lasteaia Sipsik alusdokumentideks on: Koolieelse lasteasutuse seadus; Jõhvi lasteaia Sipsik põhimäärus; Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava (projekt); Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord; Jõhvi valla koolieelsetes lasteasutustest lapsevanema poolt kaetava osalustasu määr ning osalustasu ja toidukulu maksmise kord ; Laseaed Sipsik õppekava; Alushariduse riiklik õppekava. Lasteaia Sipsik kontaktandmed: Narva mnt 21, Jõhvi vald, e-post: telefonid: ; ; kodulehekülg: Ajalugu Lasteaia hoone on ehitatud aastal tolleaegse tüüpprojekti järgi 280 lapsele (12 rühma). Käesoleval ajal töötab majas 12 rühma, kus käib 223 last: Seitse rühma on eesti ja viis rühma vene õppekeelega (kaks sõimerühma, üks liitrühm, üheksa tavarühma). Kaks rühma töötab keelekümblusmetoodika järgi (alates aastast 2002). Lasteaias on muusikasaal aastal loodi spordisaali arvelt juurde üks rühm, et kindlustada lapsed lasteaiakohtadega.

3 1.3 Lasteaia omapära Lasteaed Sipsik on turvaline ja sõbralik kakskeelne lasteaed. Lasteaia personal on töökas ja teotahteline. Lasteaias töötavad ja arenevad keelekümblusrühmad. Toimuvad eesti ja vene õppekeelega rühmade ühisüritused. Lasteaia tugevad küljed: - eestikeelse alushariduse andmine eesti- ja muukeelsetele lastele, arvestades lastevanemate soove; - turvaline kasvukeskkond; - lapsekeskselt töötav, lapsevanemaid kaasav pedagoogiline personal; - töökas ja teotahteline personal; - väljasõidud lastega ja personaliga; - logopeedilise abi osutamine; - iga rühm töötab kindla õppesuunda järgi; - tegutsead laste ansambel, koor; - vene õppekeelega rühmades töötab eesti keele õpetaja; - koolituste läbiviimine lastevanematele (vähemalt 2 korda aastas); - väljakujunenud traditsioonid, traditsioonilised üritused: Tarkusepäev, sügisretk, spordipäev, liikluspäev, sügise sünnipäev, hingedepäev, isadepäev, mardipäev, kadripäev, jõulud, talispordipäev, vastlapäev, sõbrapäev, EV aastapäev, teatrikuu, naljapäev, emadepäev, volbriöö, lastekaitsepäev. Lasteaial on oma sümboolika. Lasteaial on koolitusluba ( a). 1.4 Juhtimine ja kvaliteedi hindamine Lasteasutuse töö tulemuslikkust hinnatakse kvaliteedi mõistet kasutades. Lasteaia päevahoiu kvaliteet sisaldab nelja põhimõtet: - õppekava ja selle realiseerimise vaheline suhe; - struktuuri ja soorituse vaheline suhe; - koostöö huvigruppidega; - lapsevanema ja lapse vajaduste ning teenuse, teabe ja selle mõju vaheline suhe. Sisseseatud sisehindamise süsteem võimaldab kompleksselt läheneda kõikidele õppeasutuse valdkondadele. Lasteaia tööd korraldab ja juhib juhataja koos hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga. Lasteasutuses on õppealajuhataja, kes koordineerib õppekasvatustööd ning majandusjuhataja, kes koordineerib majandustööd. 1.5 Kaadri kooseis Pedagoogid (sh juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, rühmade õpetajad, muusika- ja liikumisõpetajad, eesti keele õpetaja, logopeed); tervishoiutöötaja; teenindav personal (sh õpetaja abid, köögipersonal, remonditööline, pesunaine, õmbleja). 2. HETKEOLUKORRA ÜLEVAADE 2.1 Eestvedamine ja juhtimine Eestvedamine ja juhtimine vastab üldiselt Jõhvi lasteaia Sipsik õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumidele. Tegevuskavas kavandatud tegevused tagavad õppeaasta eesmärkide täitmise. Sisekontroll tagab lasteaias õiguspärase ressursside otstarbeka kasutamise.

4 Tugevused Lasteaia töö toetub ühiselt heaks kiidetud eesmärkidele Lasteaia töötajad saavad oma töös juhtkonnalt tuge Töötajad saavad täielikult aru, millised on lasteaias tegutsemispõhimõtted Lasteaias on välja töötatud Sisehindamise läbiviimise kord, Asjaajamise kord, Personali koolituse kord, Töötajate arenguvestluse kord Lasteaias toimuvad üritused personalile, ühised väljasõidud Lasteaia juhtkond innustab oma tegevusega personali koostööle Lasteaia uuendamine edeneb kindlas suunas Parendamist vajavad aspektid Uuendamist vajab Lasteaia kodukord Uuendamist vajab Töösisekorraeeskirjad Koostamist vajab Motivatsioonisüsteem Koostamist vajab Tunnustussüsteem Tervistedendavate lasteaedade põhimõtete omandamine Tervisealane sisehindamise väljatöötamine ja rakendamine 2.2 Personali juhtimine Jõhvi lasteaias Sipsik hinnatakse süstemaatiliselt täiendkoolitusele eraldatud ressursside kasutamise tulemuslikkust. Tugevused Töökollektiivi atmosfäär on sõbralik Lasteaia personal töötab üksteist toetavalt Korrapärane, toetav metoodiline töö pedagoogilise personaliga (sisukad infotunnid, igakuine enesehindamine) Personalivahelised suhted toetavad professionaalset arengut Lasteaias püütakse teadlikult arendada õpetajate ja muu personali vahelist koostööd Juhtkond organiseerib piisavalt välist tuge, nii et töötajad saavad oma tööd parendada Parendamist vajavad aspektid Arendamist vajab töörühmade arendustegevus Arendamist vajab personali tunnustussüsteem Vaja on välja töötada lasteaia Hea töötaja kompetentsid Lasteaia Sipsik personalipoliitika kujundamine Parendamist vajab riigikeele oskus venekeelsetel pedagoogidel Koolituste läbiviimine pedagoogilisele personalile Koolituste läbiviimine tehnilisele personalile Terviseedendamise alane süsteemne koostöö sidusgruppide vahel Riskianalüüsi läbiviimine Kogu personal toetab oma tegevusega terviseedendamise põhimõtted 2.3 Koostöö huvigruppidega Tugevused Lasteaia juhtkonna ja personali aktiivne koostöö lasteaia hoolekoguga Lasteaias peetakse koostööd lastevanematega väga oluliseks Laseaial on lastevanemate hulgas väga hea maine Toimiv Lastevanematega läbiviidava arenguvestluse kord Toitlustamine lasteaias on suurepärane

5 Toimuvad koolitused lastevanematele Info liikumine lasteaias on tõhus Parendamist vajavad aspektid Arendada laste huviringide tööd Uuendada kodulehekülge, veebipõhise infosüsteemi ajakohastamine Tutvustada enam meedias lasteaias tehtavat heal tasemel õppe- ja kasvatustööd Korraldada personalile majasiseseid huvitegevusi Organiseerida rohkem lasteaia ühisüritusi, kuhu saab kaasata lapsevanemaid 2.4 Ressursside juhtimine Tugevused Töötingimused õppe- ja kasvatuseesmärkide elluviimiseks on piisavad Kaasaegne töökeskkond, köögiruumid on varustatud uute seadmetega Lasteaia ruumid on esteetilised, pooled nendest on remonditud, kasutades eelarvelisi ja projektipõhist rahastamist Lasteaias on optimaalne vee, soojuse ja valgustuse tarbimine Materiaalsete ressursside läbimõeldud ja otstarbekas kasutamine Soetud on arvutid (5 tk), mida kasutatakse õppe- ja kasvatustöös Renoveeritud õueala ja paigaldatud uued liivakastid (11 tk) Paigaldatud on automaatne tulekahjusüsteem Parendamist vajavad aspektid Jätkata lasteaia ruumide renoveerimist vastavalt õigusaktides kehtestatud normidele Jätkata vananenud mööbli väljavahetamist Soetada uusi õueatraktsioone Paigaldada õueatraktsioonide alla turvamatid Paigaldada hoonesse kogu hoonet hõlmav turvavalgustus Viia valgustustiheduse väärtus rühmades vastavusse nõuetega Kindlustada laste välisriiete kuivatamine vastavalt nõuetele Teostada elektrijuhtmestiku ja seadmete isolatsioonitakistuste mõõtmised Leida uusa koostööpartnerreid Soetada kaitsekatted liivakastide jaoks 2.5 Õppe- ja kasvatusprotsess Õppekava arendamisel lähtutakse lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsist. Tugevused Õpetajad kujundavad lastes õpioskusi, suunavad lapsi käituma vastavalt ühiskondlikult tunnustad käitumisnormidele Lasteaia personal on kujundanud lasteaias füüsiliselt turvalise õpikeskkonna Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuseks vajalikud ruumid on puhtad, lasteaia maa-ala on heakorrastatud Õppetegevuste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks on tagatud pedagoogidele võimalus kasutada ITvahendite Igas rühmas on oma kassett- või CD-magnetofon Õppetegevuste materjalide ettevalmistamiseks on kaks paljundusmasinat, kiletamismasin Muusikaõpetajatele on muusikategevuste läbiviimiseks kolmes ruumis klaver ja süntesaator Lasteaia töötajad suudavad edukalt lahendada probleemid, mis tulevad esile õppe- ja kasvatusprotsessis On olemas piisavalt arendavaid mänguasju, mitmekesiseid ja kvaliteetseid õppematerjale ja

6 -vahendeid Õppe- ja kasvatustegevuses kasutatakse erinevaid metoodikaid Tegevuste integreerimine on aidanud kaasa laste mänguaja suurendamisele Spetsialistide (logopeedide, tervishoiutöötaja) töö on heal tasemel Rühmade õpetajad koostavad igal aastal vastavalt laste vajadustele konkreetsed aine- ja tegevuskavad, mis on enam aidanud arvestada laste vanuselisi ja soolisi vajadusi Ettevalmistus kooliks on heal tasemel, tulevane koolilaps saab lasteaia lõputunnistuse (õiend) Väljasõitude ja õppekäikude arvu suurendamine väljaspoole lasteaeda on laiendanud laste silmaringi ja arendanud sotsiaalseid oskusi Parendamist vajavad aspektid Kujundada nõustamissüsteem kõneravi vajavate laste vanematele Koostada Laste arengu jälgimise ja dokumenteerimise kord Rohkem tähelepanu pöörata laste õpetamisele läbi mängu ning jätkata tegevuste integreerimist laste mänguaja suurendamiseks Leida ja kasutada rohkem võimalusi laste õpetamiseks vahetus looduskeskkonnas, rakendades selleks õues õpet Vajalik jätkata positiivsete ning huvitavate töökogemuste levitamist kolleegilt kolleegile ning tutvumist õppetööga teistes lasteaedades Lapse tervislike harjumuste ja eluviisi kujundamine pere aktiivsel osavõtmisel (spordipeod, matkad, ekskursioonid) Tihendada koostööd logopeedi, tervishoiutöötaja, rühmaõpetaja ja lapsevanema vahel, et eritähelepanu vajava lapse ainulaadsus saaks parimad võimalused arenguks Tervislike ja liikumistegevuste süsteemi rakendamine ning tervisliku eluviisi väärtustamine Koostada Lapse koolivalmiduse hindamise süsteem Koostada Laste haridusliku erivajaduse väljaselgitamise ja lapse toetamise süsteem Lasteaia ja kooli vahelise töö tugevdamine, lasteaia lõpetajate õppeedukuse väljaselgitamine 3. ARENGUSTRATEEGIA 3.1 Lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad Lasteasutuse arenduse valdkonnad ja neid iseloomustavad indikaatorid on: 1) Eestvedamine ja strateegiline juhtimine: a. Arengukava täitmine; b. aasta tegevuskava; c. sisehindamine. 2) Personali juhtimine: a. personalivajaduse hindamine; b. personali värbamine; c. personali kaasamine ja toetamine; d. personali arendamine; e. personali hindamine ja motiveerimine. 3) Õpikeskkonna kujundamine: a. turvalisus; b. ruumid, maa-ala; c. õpivõimaluste mitmekesistamine. 4) Õppe- ja kasvatusprotsess: a. lapse areng, lapse haridusliku erivajaduse väljaselgitamine, nõustamine; b. õppekava; c. õppekorraldus ja -meetodid; d. koolivalmiduse saavutamine;

7 e. väärtused ja eetika. 5) Koostöö huvigruppidega: a. koostöö kavandamine; b. huvigruppide kaasamine; c. huvigruppidega koostöö hindamine. 6) Ressursside juhtimine: a. eelarveliste ressursside juhtimine; b. materiaal-tehniliste baasi arendamine; c. inforessursside juhtimine; d. säästlik majandamine ja keskkonnahoid. Lasteasutuse arenduse valdkondi kajastavad põhitegevused ja neid iseloomustavad indikaatorid tulenevad lasteaia Sipsik dokumentidest Lasteaia sisehindamise läbiviimise kord ja Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid Juhtimise täiustamine Sisekontroll, hindamine ja motiveerimine: kõiki töötajaid hõlmav süsteem on välja töötatud ning rakendunud. Juhtimine on muutunud enam meeskonnatööks. Seadusandluse tundmine ja järgimine igapäevatöös. Korrektne asjaajamine, arhiivi korrastamine. Suhtlemine erinevate huvigruppidega: lapsed, vanemad, personal, omavalitsus. Tulemusvestlused, arenguvestlused (testid, küsitlused). Tunnustussüsteemi täiendamine Personali kvalifikatsiooni tõstmine Tasemekoolitus, keskkonnatingimuste kvaliteet on tõusnud toimiva sisehindamissüsteemi ja töötajate motiveerimise tulemusel. Täiendkoolitus vastavalt koolitusplaanile. Õpetaja abide suunamine õppima, enesearendamise motivatsiooni tõstmine. Traditsiooniliste ürituste jätkamine. Lapsevanemate kaasamine lapse arengu hindamisse, arengutestid ja -vestlused. Töötajate arendamine on tasakaalustunud ning süsteemne. Lasteasutus on õppiv organisatsioon, kus ollakse võimelised tegevusi muutma ja parendama, õppides enda ja teiste kogemustest Haldus- ja majandustegevus Lasteaed vajab investeeringuid kanalisatsiooni, ventilatsiooni, valgustuse ja rühmaruumide kordategemiseks ja nõuetele vastavusse viimiseks, finantssisendit vana mööbli välja vahetamiseks. Kaasaegse turvalise töökeskkonna loomine Laste kasvukeskkond On turvaline. Igal lapsel on oma töökoht vastavalt tema kasvule ja hariduslikule vajadusele. Rühmaruumid on liigendatud erinevate tegevuste aladeks. Lastele on loodud võimalused mängida nii üksi kui grupis. Mänguvahendite valikul arvestatakse sellega, millise kogemuse lapsed nende abil saavad. Mänguasjad on lastele kättesaadavalt paigutatud Õpetamine, kasvatamine, õppimine Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse plaanide koostamisel lähtuvad pedagoogid laste eripärast, arvestades nende individuaalsust, sugu ja arengut.

8 Õpetajad kujundavad lastes koostööoskusi, õppimise oskusi. Õpetamismeetodite valikul lähtuvad õpetajad laste individuaalsusest. Õppeprotsessi olulisim osa on mäng. Töökasvatuse osa suurenenud. Pööratakse tähelepanu Eesti rahvuspärandiga tutvumisele Õppetöös arvestatakse poiste ja tüdrukute erinevusi. On rakendunud keelekümblusmetoodika Laste toetamine Laste erivajaduste väljaselgitamise süsteem. Lastele ja lapsevanematele on tagatud spetsialistide nõustamine Haridustulemus Lapsed omandavad arengu eeldatavad tulemused ja hea stardi edaspidiseks eluks. 4. LASTEAIA MISSIOON, VISIOON, STRATEEGILISED EESMÄRGID 4.1 Lasteaia missioon S- sõbralik I- individuaalsus P- paindlik S-soojus I- ilumeel K-koostöö Tagada paindlik lasteaia teenus, mis pakub lapse turvalist hoidu ja võimaldab igakülgset sotsiaalset, vaimset ja füüsilist arengut. Anda lastele kvaliteetne alusharidus läbi mängu ja erinevate tegevuste. Lasteaia õppe- ja kasvatustöös arvestatakse laste ealiste, sooliste ja individuaalsete iseärasustega. a. luua võimalused ja tingimused selleks, et lapsest kujuneks terviklik isiksus, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav; b. hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut; c. erilist tähelepanu pööratakse erivajadustega lastele. Oleme looduslapsed, kellele elu on kui kulg mööda turvalist rada. Loodame, et kui laps lahkub meie majast, on ta valmis ohutumalt jätkama oma teekonda. Luua tingimused riigikeele õppimiseks muukeelsetele lastele 4.2 Lasteaia visioon Mida laps kuuleb selle ta unustab, Mida laps näeb seda ta mäletab, Mida laps kogeb seda ta mõistab. /Confucius/ Jõhvi lasteaed Sipsik on kaasaja nõuetele vastava õpikeskkonnaga lastesõbralik lasteaed Ida- Virumaal. Jõhvi lasteaed Sipsik on mugav, kaasaegne ja turvaline õppeasutus, kuhu tulevad meelsasti lapsed ja lapsevanemad ning kus on võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks. Lasteaia personal on kõrge kvalifikatsiooniga, missioonitundeline ja laste erisusi arvestav. Lasteaed on turvaline partner perekonnale. Lasteaed on keskkond lapse igakülgseks arenguks. Lasteaias on tingimused, mis soodustavad lapse emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset, turvalist, vaimset ja kehalist arengut.

9 Tahame kasvatada elus endaga toimetulevat ja loovat, südamlikku inimest. 4.3 Strateegilised eesmärgid ja prioriteedid Lapse kehaline, vaimne ja sotsiaalne, sealhulgas kõlbeline ja esteetiline areng ning eelduste kujunemine igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Selleks lasteaed: loob lapsele arengut soodustava keskkonna, tagab turvatunde ja eduelamuse ning toetab lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritsevast elust, loodusest ja ühiskonna nähtustest; soodustab lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks; toetab lapse ümbritseva maailma mõistmist, oma koha leidmist selles ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemist; suunab lapse arengut, toetab ja abistab vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustab neid; tagab lapsekoolivalmidus nii vaimse, füüsilise, kui sotsiaalse kompetentsuse tasemel. 5. ARENGUSUUNAD JA TEGEVUSKAVA AASTATEKS Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Arengusuund: lasteaia juhtimistegevuse arendamine. Prioriteetsed eesmärgid: koostada ja tagada arengukava ühe aasta tegevuskava täitmine; uuendada ja koostada lasteaia tööd reguleerivad dokumendid; viia läbi riskianalüüs kõikides töövaldkondades. Prioriteetsed tegevused Vastutaja Arengukava täitmine ja analüüs X X X Juhataja Uue arengukava koostamine X Juhataja, meeskonnatöö Aasta tegevuskava ja sisehindamise tegevuskava koostamine ja kinnitamine X X X Juhataja, juhataja asetäitja, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, Sisehindamissüsteemi korrigeerimine, X X X analüüs Sisehindamise aruande esitamine REKKile X Meeskond, juhataja Motivatsioonisüsteem koostamine ja X Juhataja kinnitamine Tunnustussüsteem koostamine ja X Juhataja kinnitamine Lasteaia kodukord uuendamine X Juhataja Riskianalüüsi läbiviimine X X X Juhataja, majandusjuhataja Töösisekorraeeskirjad uuendamine X Juhataja 5.2 Personali juhtimine Arengusuund: personali arendamine ja töö kvaliteedi tõstmine, meeskonnatöö süvendamine, noorte õpetajate toetamine.

10 Prioriteetsed eesmärgid: saada uusi kaasaegseid õpetamis- ja kasvatamisvõtteid; arendada kaadri professionaalsust meeskonnatöös; korraldada sise- ja väliskoolitusi personalile; Hea töötaja kompetentside väljatöötamine; noortele õpetajatele tugisüsteemi väljatöötamine. Prioriteetsed tegevused Vastutaja 160-tunnised kvalifikatsioonikursused X X X Juhataja asetäitja pedagoogidele Teemakursused liikumis- ja muusikaõpetajatele X X X Juhataja asetäitja Teemakursused õpetajatele, personalile X X X Juhataja asetäitja Täiendkoolitus keelekümblusrühmade X X X Juhataja asetäitja töötajatele Täiendkoolitus tehnilisele personalile X X X Tervishoiutöötaja, majandusjuhataja Pedagoogilised nõukogud üks kord X X X Juhataja asetäitja kvartalis Hea töötaja Õpetaja koodeks X Juhataja kompetentside väljatöötamine Noortele õpetajatele tugisüsteemi X Juhataja asetäitja väljatöötamine Personali arenguvestluse läbiviimine üks kord aastas X X X Juhataja 5.3. Koostöö huvigruppidega Arengusuund: laste huviringide töö arendamine, lastevanemate kaasamine lasteaia ellu, projektitöö süvendamine, lasteaia töö kajastamine läbi meedia. Prioriteetsed eesmärgid: luua lastele mitmesugused tingimused arenemiseks; korraldada lastevanematele tervisekaitse ja õppe-kasvatustööga seotud koolitust; kasutada enam võimalusi projektipõhiseks tegevusteks; tutvustada lasteaia tegevust läbi meedia. Prioriteetsed tegevused Vastutaja Projektipõhine tegevuste laiendamine X X X Juhataja, juhataja asetäitja (rahastamise leidmine erinevatest fondidest) Laste huviringide töö arendamine X X X Juhataja asetäitja Regulaarne koolitus lastevanematele (vähemalt üks kord aastas) X X X Juhataja, juhataja asetäitja, tervishoiutöötaja Lasteaia töö kajastamine läbi meedia X X X Juhataja Hoolekogu kaasamine planeerimisse ja X X X Juhataja arendustegevusse Koostöö koolidega: JVG, JG ühised X X X Juhataja kohtumised õpetajatega, ümarlauad Koostöö muusikakooliga: ühisüritused, X X X Juhataja õppekäigud jne Koostöö kunstikooliga: ekskursioonid, X X X Juhataja

11 näituste külastamine jne Koostöö lasteaiaga Kalevipoeg ja teiste X X X Juhataja lasteaedadega Koostöö Jõhvi Keskraamatukoguga X X X Juhataja Koostöö KOV, JHK, JKM X X X Juhataja Koostöö lastevanematega: arenguvestlused laste arengu analüüsimiseks X X X Juhataja asetäitja 5.4 Õpikeskkonna kujundamine Arengusuund: turvalise ja kaasaegse keskkonna kujundamine lasteaias. Prioriteetsed eesmärgid: luua lasteaias turvalised töötingimused ja lastele sõbralik kasvukeskkond; uuendada ruumide inventari; kasutada otstarbekalt olemasolevaid ressursse; arendada lasteaias infotehnoloogia ressursse. Prioriteetsed tegevused Vastutaja Õppevahendite muretsemine, uuendamine X X X Juhataja, juhataja asetäitja Muusikainstrumentide muretsemine X Juhataja, juhataja asetäitja DATAprojektori soetamine X Juhataja Ühe liivakasti soetamine Kullaterad X Juhataja, majandusjuhataja rühma jaoks Mööbli väljavahetamine (voodid, lauad, X Juhataja, majandusjuhataja toolid) Tirtsude rühmas Lugemispesade täiendamine (raamatud, X X X Juhataja, juhataja asetäitja mööbel) Ürdipargi rajamine X X X Juhataja, juhataja asetäitja, majandusjuhataja 5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess Arengusuund: laste igakülgseks arenguks vajalike tingimuste parendamine ja uute võimaluste leidmine, heal tasemel mitmekülgne ettevalmistus kooliks. Prioriteetsed eesmärgid: viia õppetegevusi läbi mängu kaudu; koolivalmiduse kujundamisel pöörata suuremat tähelepanu sotsiaalsete oskuste arendamisele ja iseseisvale ning rühmatööle õppetegevustes; korrigeerida ja uuendada õppekava vastavalt uuele riiklikule õppekavale; toetada lapse individuaalset arengut läbi arenguvestluste ja individuaalse lähenemise; võimaldada logopeedilist abi kõneravi vajavatele lastele; rakendada õues õpet igal aastaajal; arendada laste loovust ja oskusi jõukohase huvialategevuse kaudu; jätkata terviseedenduslikku tööd; tõsta enam eesti keele kui teise keele õppe taset. Prioriteetsed tegevused Õppekava uuendamine ja korrigeerimine vastavalt uue riikliku õppekava nõuetele Lasteaia õppekava alusel kostab iga rühm oma rühma õppeaasta plaani ja aruande Vastutaja X X X Juhataja asetäitja X X X Juhataja asetäitja

12 Nädalaplaanide koostamine uue õppekava X X X Juhataja asetäitja alusel Vanemates rühmades korraldada rohkem X X X Juhataja asetäitja õppekäike väljapoole lasteaeda kogemuste saamiseks suhtlemisel ja erinevates situatsioonides käitumiseks Järjepidev õpetamine mängu kaudu X X X Juhataja asetäitja Laste koolivalmiduse hindamise X X X Juhataja asetäitja analüüsimine ja korrigeerimine (tulemustest teavitatakse vanemaid) mai mai Mai Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, X X X Juhataja asetäitja plaanide koostamine Kõneravi vajavate laste vanematele X Juhataja, juhataja asetäitja nõustamissüsteemi väljatöötamine ja kinnitamine Laste individuaalsuse ja erivajadustega X X X Juhataja asetäitja arvestamine, individuaalsete õppekavade süsteemi välja töötamine Varajane sekkumine laste arengusse X X X Juhataja asetäitja Õues õppe rakendamine X X X Juhataja asetäitja Infotehnoloogia võimaluste kasutamine X X X Juhataja, juhataja asetäitja õppeprotsessis Eesti keele kui teise keele õppe toetamine X X X Juhataja asetäitja, vanemõpetaja liikumis- ja muusikategevustes ja eestikeelset keskkonda võimaldades Terviseedendusliku töö jätkamine X X X Juhataja asetäitja (tervislik toitumine, liikumine, ohutus, värske õhk, haiguste ennetamine koostöös peredega) Terviseedendusliku programmi väljatöötamine X Juhataja, juhataja asetäitja, tervishoiutöötaja, õpetajad Individuaalse arengukava koostamine X X X Juhataja asetäitja erivajadustega lastele (juhul kui on) Laste arengu jälgimise ja dokumenteerimise korra koostamine X Juhataja asetäitja 5.6 Majandustegevus Arengusuund: turvalise ja kaasaegse keskkonna kujundamine lasteaias. Prioriteetsed eesmärgid: luua lasteaias turvalised töötingimused ja lastele sõbralik kasvukeskkond; uuendada ruumide inventar; kasutada otstarbekalt olemasolevaid ressursse. Prioriteetsed tegevused Vastutaja Remondi teostamine saalis X Juhataja, majandusjuhataja Valgustustiheduse väärtuse tagamine X Juhataja, majandusjuhataja Põngerjate rühmas Rühmaruumide remont Kullaterad, X X X Juhataja, majandusjuhataja Tirtsud, Mesimummud Turvaline õueala- Tirtsude rühmale oma X Juhataja

13 territooriumi rajamine Välistrepi remont (töökaitse ettekirjutus) X X Juhataja, majandusjuhataja Tuletõkkeuksed II korrus - 4 tk (Päästeameti X X Juhataja, majandusjuhataja ettekirjutus) Valgustuse väljavahetamine rühmades X X X Juhataja, majandusjuhataja (Tervisekaitsetalituse ettekirjutus) Turvavalgustus üldine (Päästeameti X X X Juhataja, majandusjuhataja ettekirjutus) Rühmaruumide vastavusse viimine seadusjärgsetele nõuetele (Tervisekaitsetalituse ettekirjutus) 5.7 Investeeringud Arengusuund: Lasteaia muutmine kaasaegsemaks Nr Tegevus Summa 1. Köögiploki renoveerimine X Lasteaia Sipsik renoveerimine X Lasteaia mänguväljakutega varustamine X Lasteaiale inventari soetamine X X X Valvesignalisatsiooni paigaldamine X Trepikodade (ka üldkoridori) remont X X Investeeringute vajadus: Nr Tegevus 1. Piirdeaia ehitamine 2. Elektrisüsteemi uuendamine ja väljavahetamine 3. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi torustiku väljavahetamine 4. Küttesüsteemi uuendamine 5. Rühmaruumide vastavusse viimine seadusjärgsetele nõuetele 6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Arengukava on arenev dokument, mis muutub koos ajaga. Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal, õppeaasta lõpul. Muudatusi ja parandusettepanekuid võivad esitada kõik pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu liikmed. Arengukava korrigeerimisel lähtub lasteaed järjepidevalt sisehindamise tulemustest. Arengukava muudatused kinnitab Jõhvi Vallavalitsus.

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Vastu võetud 27.08.2002 nr 23 Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem