Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Aruanne 2016.doc"

Väljavõte

1 AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel www. turu-uuringute.eu

2 SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST... METOODIKA... Valim... Küsitlustöö... Andmetöötlus, aruanne... UURINGU TULEMUSED... Vastanute struktuur... Rahulolu politsei tööga.... Ennetustöö olulisus ja selle rolli täitmine.... Rahulolu kohaliku politsei tööga.... Kokkupuude politseinikega... Ohvriks langemine ja sellest teatamine... Elanike ohutunne... Rahulolu piirivalve tööga.... Rahulolu piirivalvuritega erinevate tegurite lõikes.... Kokkupuude piirivalvuritega.... Rahulolu piiriületuse kiiruse ja korraldusega... Turu-uuringute AS

3 SISSEJUHATUS Käesolev aruanne on koostatud. augustist-. septembrini Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu põhjal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike hinnang järgmiste teemade osas: politsei ennetustöö rahulolu politsei tööga kuriteo/väärteo ohvriks langemine elanike turvatunne piirivalve töö Lisaks oli eesmärgiks vaadelda uuringu tulemuste muutuseid võrreldes. aastaga. Uuringule vastas vastajat. Uuringu aruanne annab ülevaate tulemustest nii teksti kui jooniste kujul. Aruande juurde kuulub tabelmaterjal tulemustega taustandmete lõikes. Tulemusi analüüsitakse nii kogu Eesti, prefektuuride kui ka politseijaoskondade lõikes. Lisatud on uuringu läbiviimisel kasutatud ankeet. Turu-uuringute AS

4 KOKKUVÕTE TULEMUSTEST Rahulolu politsei tööga: Politsei ennetajarolliga on aastal rahule jäänud % elanikest, mis on veidi enam, kui see oli aastal. Kohaliku politsei tööga on rahul nüüd % ja rahulolematu % elanikkonnast. Üldine rahulolu on võrreldes eelmise uuringuga suurenenud % võrra. Kõrgeim on rahulolu Kärdla, Põlva ja Haapsalu politseijaoskondades, jätkuvalt on vähem rahul elanikud Ida prefektuuri aladel. Politseinike tööga on viimase aasta jooksul isiklikult kokku puutunud % elanikest ning % on seda kõrvalt näinud. Positiivsena selgus uuringust, et vastajatest, kes omavad isiklikke kokkupuuteid politseiga, on rahul % ning ka selle sihtrühma rahulolu on võrreldes eelmise uuringuga suurenenud. Siiski tuleb silmas pidada seda, et jätkuvalt on oluline, millises rollis vastaja on politseinikega kokku puutunud. Näiteks ohvri või kahtlustatava rollis olles on politsei tööga rahulolematute osakaal muude rollidega võrreldes kõige kõrgem (% ringis). Rahulolematuse peamiste põhjustena toodi ka käesoleval aastal välja seda, et kohalikke politseinikke ei ole tänavatel näha ning et politsei tööl pole piisavalt tulemuslikkust. Kuriteo/väärteo ohvriks langemine: Aasta jooksul on kuriteo või väärteo ohvriks langenud % elanikest, sh. % mitmel korral. Kõige sagedamini pannakse kuritegusid toime Tallinna Kesklinna ja Narva politseijaoskondade piirides. Ühel korral ohvrikslangenutest teatas sellest politseile %, mitmekordsetest ohvritest aga %. Politsei teavitamine toimepandud kuritegudest on vähenenud ning seda eelkõige mitmekordsete ohvrite osas. Ligikaudu -% on kuritegusid, mille kohta info politseini ei jõua. Mitteteatamise peamiseks põhjuseks on arvamus, et teatamisest pole kasu, kuna politsei ei suuda jõuda kuriteo lahenduseni. Kuritegudest suurim osa olid vargused (%), järgnes lähisuhtevägivald % füüsiline vägivald avalikus kohas %, ning internetipettused %. Võrreldes eelmise uuringuga on seekord näha, et suurenenud on lähisuhtevägivald, ning seda % võrra. Elanike turvatunne: Eesti elanikud tunnevad jätkuvalt kõige enam muret liiklusega seonduvate ohtude ja õnnetuste ees, seejärel kardetakse narkokuritegusid ja vargusi. Võrreldes eelmise uuringuga hirmutavate ohuolukordade pingerida oluliselt muutunud ei ole. Naised ja vanemad inimesed tunnevad end keskmisest sagedamini ohustatuna. Vähemturvaliselt tunnevad end Põhja ja Ida prefektuuride elanikud, kindlamalt tuntakse end seevastu Lõuna ja Lääne prefektuurides. Oma elukohas tunneb end õhtusel ajal julgelt % ja % ebakindlalt. Ka see näitaja võrreldes eelmise uuringuga muutunud ei ole. Meestest tunneb end oma kodukohas kindlalt % kuid naiste turvatunne on mõnevõrra madalam. Politsei tööga oma piirkonnas kuritegevuse ohjeldamisel on rahul % elanikest, mis on jätkuvalt madalam, kui üldine rahulolu politseinikega. Seejuures on turvatunne kõige kõrgem Kärdla ja Kuressaare politseijaoskondade elanikel. Rahulolu piirivalve tegevusega: Suurem osa elanikkonnast piirivalvuritega sagedasi kokkupuuteid ei oma % on nendega möödunud aasta jooksul siiski kokku puutunud. Turu-uuringute AS

5 Sagedasemad kohad, kus elanikud piirivalvureid kohtavad, on jätkuvalt Narva. ja Narva. Piiripunkt, Tallinna Lennujaam, Koidula ja Luhamaa piiripunktid ning Tallinna Vanasadam. Tagasiside piirivalve tööle on väga hea kõrge on nii elanikkonna üldine rahulolu, piirivalve maine ning ka nende rahulolu, kes on isiklikult piirivalvuritega kokku puutunud. % piiriületajatest on piiriületuse kiirusega rahule jäänud, sh % on väga rahul. % piiriületajatest on rahul ka piiriületuse korraldusliku poolega, sh % on täiesti rahul. Võrreldes eelmise aastaga olukord muutunud ei ole. Suurema külastatavusega piiripunktide rahulolunäitajad jäävad vahemikku -%. Turu-uuringute AS

6 METOODIKA Politsei- ja Piirivalveameti poolt tellitud viidi läbi kombineeritud meetodil osa ankeete täideti veebipaneeli osaliste poolt ning osa viidi läbi intervjuude kujul telefoni teel. Valim Uuringu üldkogumi moodustavad Eesti elanikud vanuses - a., keda on Statistikaameti andmetel kokku inimest (. jaanuari seisuga). Valimi koostamisel võeti aluseks poolt esitatud valimimudel, kus vastajat on jaotatud piirkondliku politseijaoskonna vahel. Planeeritud valimist peeti ka antud jagunemise lõikes täpselt kinni. Uuringu tulemused on esinduslikud üldkogumi suhtes. Tabel. Valimi jaotus politseijaoskondade lõikes Piirkond Valimi suurus Tallinna Kesklinna politseijaoskond Ida-Harju politseijaoskond Lääne-Harju politseijaoskond Kärdla konstaablijaoskond Jõhvi politseijaoskond Narva politseijaoskond Jõgeva politseijaoskond Paide politseijaoskond Haapsalu politseijaoskond Rakvere politseijaoskond Põlva politseijaoskond Pärnu politseijaoskond Rapla politseijaoskond Kuressaare politseijaoskond Tartu politseijaoskond Valga politseijaoskond Viljandi politseijaoskond Võru politseijaoskond KOKKU Valimi planeeritud jaotus lähtus lisaks etteantud ebaproportsionaalsele jagunemisele piirkondlikult ka soo, vanuse ja rahvuse jaotusest vastavalt üldkoguni proportsioonidele. Moodustunud valimi kihtides toimus vastajate leidmine juhuvaliku põhimõtetest lähtuvalt. Turu-uuringute AS

7 Küsitlustöö Küsitlustöö viidi läbi perioodil. augustist-. septembrini. Telefoniküsitluse osa viidi läbi Turu-uuringute AS-i telefoniküsitluskeskuses CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) meetodil. Ankeet programmeeriti Turuuuringute AS telefonisüsteemi ning küsitlustulemused salvestusid otse serverisse. Kokku tegeles küsitluse läbiviimisega kogenud küsitlejat. Intervjuud viidi läbi nii eesti kui vene keeles, sõltuvalt vastaja eelistusele. Uuringu teise osa, veebipaneeli puhul saadeti vastajatele e-kiri, milles informeeriti eeloleva küsitluse pikkusest ja selle eest saadavatest boonuspunktidest. Kiri sisaldas linki küsitluskeskkonda programmeeritud ankeedi veebipõhiseks täitmiseks. Et küsitluses osalemine ei sõltuks teema meelepärasusest, ei informeerita vastajat enne intervjuu algust ankeedi sisust. Iga vastaja link on individuaalne, mis välistab võimaluse sama ankeeti täita mitu korda. Vastajal on võimalus täita ankeeti kas eesti või vene keeles. Vastajatele, kes pole määratud ajaks ankeeti täitnud, saadetakse kuni kaks meeldetuletuskirja. Andmetöötlus, aruanne CATI meetodi puhul toimub andmete sisestamine jooksvalt arvutisse ning vajalikud ankeedi suunamised, filtrid jms. teostatakse automaatselt. Peale andmekogumise lõppu ühendati veebipaneeli ja telefoniküsitluse andmebaasid, korrastati ja kontrolliti andmebaas ning lisati kaalutunnus. Analüüsi käigus koostati kahed erinevad andmetabelid üldkogumi kaaludega ning politseijaoskondade kaaludega. Uuringuandmete statistiliseks töötlemiseks kasutati andmetöötlusprogrammi SPSS. Käesolev aruanne sisaldab tulemuste ülevaadet teksti, jooniste ja tabelitena. Põhiliselt on esitatud tulemused kogu Eesti kohta, olulisemate küsimuste puhul on lisaks joonistel välja toodud tulemused politseijaoskondade kohta. Eelmise aasta võrdlusandmete puhul tuleb silmas pidada asjaolu, et uuringu sihtrühm on muutunud aastal läbiviidud uuring kajastas sihtrühma -a. Seetõttu võib tulemustes olla muutusi, mis on tingitud sihtrühma muutusest. Aruandele on lisatud ankeet ning tabelmaterjal taustandmete lõigetes (kahed erinevad tabelid). Aruande tekstis ja joonistel tuuakse välja üldtulemusest oluliselt erinevad tulemused taustagruppides. Juhul, kui mõnes grupis (nt. naised/mehed) statistiliselt olulist erisust ei ilmnenud, siis seda gruppi analüüsis eraldi ei vaadelda. Turu-uuringute AS

8 UURINGU TULEMUSED Vastanute struktuur Joonis. Vastanute struktuur, %, n= SUGU Mees Naine VANUS SUHTLUSKEEL Eesti Muu KODAKONDSUS Eesti Vene muu riigi määratlemata kodakondsus Turu-uuringute AS

9 Joonis A. Vastanute struktuur,%, n= PREFEKTUUR Põhja Ida Lõuna Lääne LASTE OLEMASOLU Mul ei ole lapsi Kuni aastane --aastane --aastane -aastane või vanem HARIDUS Alg- või põhiharidus Keskharidus Keskeri- või kutseharidus (kutsekeskkool, tehnikum) Kõrgharidus või kraad, k.a. rakenduskõrgharidus Turu-uuringute AS

10 Rahulolu politsei tööga. Ennetustöö olulisus ja selle rolli täitmine Uuringu esimene osa käsitleb rahulolu politsei tööga, suhtumist ja hinnanguid ennetustöösse ning seda, milliseid kokkupuuteid on elanikel politseiga. Esmalt vaatleme, kui oluliseks peetakse politsei puhul ennetustöö rolli ning kuidas selle rolli täitmisega rahul ollakse. Oluliseks või väga oluliseks peab ennetaja rolli % elanikest ning % seda oluliseks ei pea. Seega on tulemus antud küsimuses taas sarnane kahe eelmise uuringu tulemustega (joonis ). Naised peavad jätkuvalt antud rolli politsei puhul meestest veidi olulisemaks, noorim vanuserühm aga tähtsustab seda vanemate inimestega võrreldes mõnevõrra vähem. Kõige enam tähtsustab politsei ennetajarolli vanuserühm -a., kellest % peab seda väga tähtsaks. Sarnaselt eelmisele uuringule on ka sel korral Lõuna ja Lääne prefektuuri piirkondade elanikel veidi vähem politseile ennetustöö ootusi, kui võrrelda Põhja ja Ida piirkonnaga. Samuti selgub, et mida kõrgem on vastaja haridustase, seda enam ta politseilt ennetustööd ootab, lisaks tähtsustavad rolli keskmisest sagedamini ka mitte-eestlased. Politseijaoskondadest peavad ennetajarolli kõige olulisemaks Narva, Jõhvi ja Kesklinna jaoskonna piirkonnas elavad inimesed (joonis A). Kõige vähem väärtustavad seda aga Haapsalu, Põlva ja Paide elanikud. Erisused erinevate piirkondade elanike tulemustes ei ole siiski märkimisväärsed keskmised tulemused jäävad kõik vahemikku,-, palli. Turu-uuringute AS

11 Joonis. Politsei ennetustöö olulisus, %, kõik vastajad Väga oluliseks Pigem oluliseks Pigem mitteoluliseks Üldse mitte oluliseks Ei oska öelda Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Turu-uuringute AS

12 Joonis A. Politsei ennetustöö olulisus, %, politseijaoskonnad Väga oluliseks Pigem oluliseks Pigem mitteolulisekskeskm. hinne - Üldse mitte oluliseks Ei oska öelda Narva (n=), Jõhvi (n=), Kesklinn (n=), Valga (n=), Jõgeva (n=), Ida-Harju (n=), Rapla (n=), Kuressaare (n=), Lääne-Harju (n=), Rakvere (n=), Kärdla (n=), Pärnu (n=), Võru (n=), Tartu (n=), Viljandi (n=), Paide (n=), Põlva (n=), Haapsalu (n=), Politsei tänase esinemisega ennetajarollis on rahul % ning rahul ei ole % elanikest (joonis ). Võrreldes eelmise uuringuga on nüüd elanike rahulolu taas veidi suurenenud - tollal oli politsei ennetustööga rahul % elanikest. Vastata ei oska küsimusele seekord % elanikest. Mehed on antud küsimuse osas naistest jätkuvalt veidi kriitilisemad ja naised ei oska sagedamini seisukohta võtta. Kõige kõrgem on rahulolu nüüd noorimas vanuserühmas - a. Tulemusi erinevate Eesti piirkondade kaupa vaadeldes selgub, et olulist erisust eri prefektuuride piirkonnas elavate inimeste vastustes ei ole. Kui eelmise uuringu ajal olid eestlased sagedamini rahule jäänud, kui mitte-eestlased, siis nüüd on olukord vastupidine. Kõige enam on politsei ennetustööga rahule jäänud alg- ja põhiharidusega inimesed. Turu-uuringute AS

13 Jaoskondade lõikes on rahulolu kõrgeim Kärdla piirkonnas, järgnevad Põlva ja Kuressaare (joonis A). Kõige madalam on rahulolu seevastu Paides, kuigi ka seal on ennetustööga rahul % elanikest. Joonis. Hinnang ennetajarolli täitmisele, %, kõik vastajad Täidab igati Pigem täidab Pigem ei täida Ei täida üldse Ei oska öelda Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Turu-uuringute AS

14 Joonis A. Hinnang ennetajarolli täitmisele, %, politseijaoskonnad Keskm. hinne - Täidab igati Pigem täidab Pigem ei täida Ei täida üldse Ei oska öelda Kärdla (n=), Põlva (n=), Kuressaare (n=), Jõgeva (n=), Võru (n=), Jõhvi (n=), Valga (n=), Kesklinn (n=), Lääne-Harju (n=), Haapsalu (n=), Rakvere (n=), Ida-Harju (n=), Viljandi (n=), Rapla (n=), Narva (n=), Tartu (n=), Pärnu (n=), Paide (n=),. Rahulolu kohaliku politsei tööga Uurisime, kuidas on elanikud rahule jäänud kohalike politseinike tööga. Lisaks üldist rahulolu puudutavale küsimusele küsisime ka rahulolu kohta viie erineva olulise töölõiguga ning palusime lisaselgitust neilt, kes rahule ei ole jäänud. Selgus, et rahul või täiesti rahul on kohaliku politsei tööga % elanikest, rahulolematuid %, sh täiesti rahulolematu on % (joonis ). Eelmisel korral oli rahul % ja rahulolematu %, seega on tulemus märgatavalt paranenud. % küsitletutest ei oska küsimusele vastata. Naiste ja meeste võrdluses näeme meeste seas veidi enam rahulolematuid. Kõige nooremas ja kõige vanemas vanusegruppides on rahulolu politsei tööga kõrgem. Silma paistab, et keskmisest mõnevõrra madalam on elanike rahulolu Ida Eestis ning rahvuse lõikes vaadelduna mitte-eestlaste seas. Politseijaoskondadest pälvisid oma elanikelt kõrgeimad Turu-uuringute AS

15 hinnangud Kärdla, Haapsalu ja Põlva politseijaoskond (joonis A). Enim rahulolematuid oli seevastu ka sel aastal Jõhvi ja Narva jaoskondades. Joonis. Rahulolu kohaliku politsei tööga, %, kõik vastajad Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska öelda Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Turu-uuringute AS

16 Joonis A Rahulolu kohaliku politsei tööga jaoskondade lõikes, %, kõik vastajad Täiesti rahul () Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul () Ei oska öelda Keskm. hinne - Kärdla (n=), Haapsalu (n=), Põlva (n=), Jõgeva (n=), Lääne-Harju (n=), Kuressaare (n=), Kesklinn (n=), Tartu (n=), Rapla (n=), Võru (n=), Ida-Harju (n=), Pärnu (n=), Viljandi (n=), Valga (n=), Paide (n=), Rakvere (n=), Jõhvi (n=), Narva (n=), Üldine rahulolu politseinike tööga sõltub ka sellest, kas vastaja on isiklikult politseinikega kokku puutunud. Taas on veidi positiivsemalt hinnanud just need elanikud, kes reaalseid kokkupuuteid ei oma % neist on rahul ja % ei ole. Vastajatest, kes omavad isiklikke kokkupuuteid, pole rahul %, sh üldse ei ole rahul %. Rahule on jäänud % sihtrühmast. Võrreldes eelmise uuringuga on siin tulemus paranenud siis oli % kokkupuuteid omavatest rahulolematu ja % rahul. Kuriteo või väärteo ohvrite seas on rahulolematus kõige suurem % ei ole üldse rahule jäänud, rahulolematuid kokku on %. Õigusrikkujatest/kahtlustatavatest on täiesti rahulolematud % ning rahulolematuid kokku %. Pealtnägija rollis olnud elanikest on politsei tööga rahulolematuid kokku %. Ohvrite ja kahtlustatavate seas on rahulolematus politsei tööga veidi suurenenud kuid pealtnägijate seas on see vähenenud. Erinevate töölõikude puhul näeme ka käesoleval aastal kõige kõrgemat rahulolu politseinike välise korrektsusega %. % on rahul ka nende suhtlemisoskusega ja % ametialaste Turu-uuringute AS

17 oskustega (joonis ). % elanikkonnast on ühtlasi rahul politsei töö tulemuslikkusega. Tegutsemise kiiruse osas näeme kõige enam lahknevaid arvamusi % on sellega rahul kuid % ei ole. Täiesti rahulolematu on politsei tegutsemise kiirusega ka sel aastal % vastanutest. Võrreldes eelmise uuringuga on nüüd tulemused paranenud politsei töö kõigi aspektide puhul kõige enam seejuures tegevuse tulemuslikkuse ja kiiruse osas. Eelmise uuringu ajal olid rahulolu protsendid järgmised: väline korrektsus %, suhtlemisoskus %, ametialased oskused %, tegevuse tulemuslikkus % ja kiirus %. Joonis. Rahulolu politsei tööga erinevates aspektides, %, kõik vastajad Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska öelda Väline korrektsus Suhtlemisoskused Ametialased oskused Tegutsemise tulemuslikkus Tegutsemise kiirus Näeme, et vanuserühma esindajad (vanuses - a.) on muude rühmade esindajatest kriitilisemal positsioonil (joonis ). Ida-Eestis elavad inimesed on sarnaselt eelmisele uuringule ka sel aastal politsei töö erinevate töölõikudega keskmisest vähem rahul. Üldiselt näeme parimat tulemust Lääne-Eesti elanikel, kuid tegutsemise tulemuslikkuse osas nende hinnang muudest prefektuuridest siiski kõrgem ei ole. Eestlaste seas on rahulolu jätkuvalt veidi kõrgem kui mitte-eestlaste seas. Haridustasemete lõikes tulemusi vaadeldes selgub, et alg- või põhiharidusega elanikud on seekord teistega võrreldes pigem positiivsemalt meelestatud. Politseijaoskondadest paistab sarnaselt eelmiselegi uuringule heade töötulemustega kõikjal silma Kärdla politseijaoskond. Tõenäoliselt on Hiiumaal vähese elanike arvu ja rahuliku olukorra tõttu ka kergem pälvida vastajatelt kõrgeid hinnanguid. Lisaks pälvisid kõrgeid hinnanguid veel mitmel korral ka Kuressaare politseijaoskond (joonised -). Kahe parema seas hinnati mõnel korral ka Jõgeva ja Haapsalu jaoskondi. Jõgeval hinnati kõrgelt politseinike ametialasi oskusi ja välist korrektsust, Haapsalus aga politseinike head suhtlemisoskust. Kõige madalama hinnangu pävis kõikjal Narva politseijaoskond. Politseinike tegutsemise kiiruse osas ei jää Narvale antud hinnang palju teiste jaoskondade tulemustest maha, muus osas on erisus teistega märgatavam. Turu-uuringute AS

18 Rahulolematuse põhjused Avatud küsimus esitati neile, kes ei ole kohaliku politsei tööga üldse rahul vastasid täiesti rahulolematu üldise rahulolu küsimusele. Tulemused olid taas sarnased eelmisele uuringule. Vastustes märgiti kõige sagedamini, et kohalikke politseinikke ei ole, jaoskonnad on suletud, politseinikke pole kusagil näha või et nad asuvad liiga kaugel kokku % vastustest. Jaoskondade sulgemise all peetakse silmas pikemat ajaperioodi, mitte vaid möödunud aastat, kuna vastajad sageli ei mäleta täpselt, mis ajal mingi muudatus on toimunud. Veel märgiti siis sagedamini järgmisi hinnanguid või kommentaare: Politsei tööl pole tulemust ( neist ei ole abi, nad ei tule kohale) % Nende põhitegevus on trahvimine või karistamine (mitte abistamine ega ennetamine) % Politsei on liiga aeglane, ei jõua kohale % Politseinikud on ebaviisakad, ülbed, üleolevad % Kõige enam kurdeti politseinike vähest nähtavust Lõuna prefektuuris. Töö vähest tulemuslikkust toodi keskmisest sagedamini esile Põhja prefektuuris. Lääne prefektuuris rõhutati muudest vastajatest sagedamini politsei pigem trahvivat või karistavat rolli. Täpsemad vastused toodud küsimusele on välja toodud aruandele lisatud risttabelites. Joonis. Rahulolu politsei tööga erinevates aspektides, %, n=vastajad taustrühmades Tegutsemise tulemuslikkus Tegutsemise kiirus Ametialased oskused Suhtlemis-oskus Väline korrektsus KÕIK SUGU mees naine VANUS - a. - a. - a. - a. - a. - a. PREFEKTUUR Põhja Ida Lõuna Lääne SUHTLUSKEEL eesti muu HARIDUS alg- või põhiharidus keskharidus keskeri-, kutseharidus kõrgharidus Turu-uuringute AS

19 Joonis. Rahulolu kohalike politseinike töö tulemuslikkusega, %, n= vastajad jaoskondades Täiesti rahul () Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul () Ei oska öelda Keskm. hinne - Kärdla (n=), Kuressaare (n=), Kesklinn (n=), Põlva (n=), Jõgeva (n=), Lääne-Harju (n=), Haapsalu (n=), Pärnu (n=), Võru (n=), Tartu (n=), Ida-Harju (n=), Paide (n=), Valga (n=), Rakvere (n=), Viljandi (n=), Rapla (n=), Jõhvi (n=), Narva (n=), Turu-uuringute AS

20 Joonis. Rahulolu kohalike politseinike tegutsemise kiirusega, %, n= vastajad jaoskondades Täiesti rahul () Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul () Ei oska öelda Keskm. hinne - Kärdla (n=), Kuressaare (n=), Põlva (n=), Jõgeva (n=), Võru (n=), Haapsalu (n=), Lääne-Harju (n=), Kesklinn (n=), Tartu (n=), Rakvere (n=), Ida-Harju (n=), Pärnu (n=), Rapla (n=), Valga (n=), Jõhvi (n=), Viljandi (n=), Paide (n=), Narva (n=), Turu-uuringute AS

21 Joonis. Rahulolu kohalike politseinike ametialaste oskustega, %, n= vastajad jaoskondades Täiesti rahul () Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul () Ei oska öelda Keskm. hinne - Kärdla (n=), Jõgeva (n=), Põlva (n=), Paide (n=), Võru (n=), Lääne-Harju (n=), Kesklinn (n=), Haapsalu (n=), Kuressaare (n=), Viljandi (n=), Tartu (n=), Valga (n=), Rapla (n=), Rakvere (n=), Ida-Harju (n=), Pärnu (n=), Jõhvi (n=), Narva (n=), Turu-uuringute AS

22 Joonis. Rahulolu kohalike politseinike suhtlemisoskustega, %, n= vastajad jaoskondades Täiesti rahul () Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul () Ei oska öelda Keskm. hinne - Kärdla (n=), Haapsalu (n=), Pärnu (n=), Valga (n=), Jõgeva (n=), Lääne-Harju (n=), Põlva (n=), Võru (n=), Kesklinn (n=), Viljandi (n=), Rakvere (n=), Paide (n=), Ida-Harju (n=), Tartu (n=), Kuressaare (n=), Jõhvi (n=), Rapla (n=), Narva (n=), Turu-uuringute AS

23 Joonis. Rahulolu kohalike politseinike välise korrektsusega, %, n= vastajad jaoskondades Täiesti rahul () Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul () Ei oska öelda Keskm. hinne - Kärdla (n=), Jõgeva (n=), Haapsalu (n=), Võru (n=), Valga (n=), Lääne-Harju (n=), Pärnu (n=), Põlva (n=), Rapla (n=), Kuressaare (n=), Kesklinn (n=), Paide (n=), Viljandi (n=), Tartu (n=), Rakvere (n=), Ida-Harju (n=), Jõhvi (n=), Narva (n=),. Kokkupuude politseinikega Vastajatel paluti meenutada, kas nad on viimase kuu jooksul politseinikega kokku puutunud, või siis juhtunud nende tööd kõrvalt nägema. Juhul, kui kokkupuuteid on olnud mõlemas rollis, paluti vastata viimase situatsiooni kohta. % elanikkonnast omas aasta jooksul politseinikega isiklikke kokkupuuteid ning lisaks on % näinud politseinike tööd kõrvaltnägijana (joonis ). Mingeid kokkupuuteid ei ole olnud % vastanutest. Võrreldes eelmise uuringuga on olukord praktiliselt sama veidi vähenenud on vaid kõrvaltnägijate osakaal, mis eelmisel korral oli %. Otseseid kokkupuuteid on olnud keskmisest sagedamini meestel (%) ja kahel nooremal vanuserühmal (vanuses - a.) Erinevate Eesti piirkondade lõikes suuri erisusi ei ole. Turu-uuringute AS

24 Eestlastel on olnud politseinikega viimasel aastal sagedamini kokkupuuteid võrrelduna mitteeestlastega. Nooremate vanuserühmade esindajad on sarnaselt eelmisele uuringule ühtlasi ka olnud vanematest sagedamini politseinike tegevuse pealtnägija rollis. Joonis. Kokkupuude politseinikega kuu jooksul, %, kõik vastajad jah, viimati ise jah, viimati kõrvaltnägijana ei ole kokku puutunud Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Joonisel A näeme, kui sageli on politseiga kokku puututud erinevate politseijaoskondade piirkondades. Üllatuslikult näeme siin pingereas esikohal Kärdla politseijaoskonna elanikke, kes on märkinud, et % neist on isiklikult aasta jooksul politseinikega kokku puutunud. Taolisele tulemusele leidub selgitus järgmise küsimuse vastustes (joonis A), kus vaatleme kokkupuute põhjuseid. Näeme, et Hiiumaa elanikud on üsna harva sattunud kuriteo ohvriks või selles kahtlustatavaks, valdavalt on tegemist olnud politseinike töö kõrvaltnägemisega ning võib arvata, et seda on nähtud peamiselt liikluses puhumisreidide käigus (suur osakaal variandil muu situatsioon, kuhu peamiselt märgiti liikluspolitseinike töö nägemist). Seega Turu-uuringute AS

25 on siin märgitud isikliku kokkupuute alla ka juhuseid, mis peaksid reaalselt kajastuma kõrvaltnägijate osakaalus. Kärdla piirkonnale järgnevad elanikega kokkupuudete sageduselt Põlva, Kuressaare ja Võru politseijaoskonnad. Kõige vähem kokkupuuteid on elanikel politseinikega olnud aga Narva, Paide ja Haapsalu politseijaoskondades. Joonis A. Kokkupuude politseinikega kuu jooksul, %, vastajad jaoskondades jah, viimati ise jah, viimati kõrvaltnägijana ei ole kokku puutunud Kärdla (n=) Põlva (n=) Kuressaare (n=) Võru (n=) Valga (n=) Kesklinn (n=) Rapla (n=) Jõgeva (n=) Tartu (n=) Rakvere (n=) Jõhvi (n=) Ida-Harju (n=) Viljandi (n=) Lääne-Harju (n=) Pärnu (n=) Narva (n=) Paide (n=) Haapsalu (n=) Vastajatel, kes omavad kokkupuuteid politseinikega, paluti ka täpsustada, kas nad olid ohvri või õigusrikkuja rollis. Tulemus on välja toodud joonisel. Pea võrdselt on taas isikuid, kes on olnud ohvri rollis (%) ja neid, keda on õigusrikkumises kahtlustatud (%). Pealtnägijaid on olnud %. Muud nimetatud rollid olid ka sel aastal peamiselt liikluses ettetulevad situatsioonid, nagu Kõik puhuvad reid, muud kokkupuuted liikluspolitseinikega, Turu-uuringute AS

26 dokumentide ja auto kontroll jms. Lisaks märgiti siin tööalaseid kokkupuuteid, avaldati näiteks paaril korral arvamust, et politsei on alarahastatud või et neil on oma töös valed prioriteedid, et politseinikud ei pea ise kinni liikluses kehtestatud kiiruspiirangutest jms. Taolisi kommentaare ei olnud siiski väga palju ning need kindlasti ei domineerinud antud vastustes. Võrreldes eelmise aastaga on nüüd veidi kasvanud inimeste osakaal, kes omavad kokkupuuteid kuriteo/väärteo ohvri rollis kuid muutus % pole märkimisväärne. Enam on seekord ka pealtnägija rolli nimetanute hulk. Positiivne on see, et sel korral keegi ei jätnud oma rolli täpsustamata e. küsimusele vastamata. Mehed on taas naistest sagedamini olnud kahtlustatava rollis. Ohvrite seas aga on seekord naisi ja mehi võrdselt eelmisel korral olid naised kuritegude ohvriks langenud meestest sagedamini. Nii kuritegude ohvreid kui ka õigusrikkumises kahtlustatavaid on keskmisest enam olnud Ida ja Põhja prefektuuride aladel, samuti on nii ohvreid kui ka kahtlustatavaid eestlastest enam olnud mitte-eestlaste seas. Uuringu tulemusel võib öelda, et kõige enam kuritegusid pannakse toime Tallinnas ja Narvas ohvrite osakaal on kõige kõrgem Ida-Harju jaoskonna territooriumil % (joonis A). Järgnevad Narva (%), Lääne-Harju (%) ja Kesklinna jaoskond (%). Kõige vähem on nii kuritegude ohvreid kui ka süüdlasi/kahtlustatavaid Kärdla jaoskonnas vast. % ja % elanikest viimase aasta jooksul. Turu-uuringute AS

27 Joonis. Rollid kokkupuutes politseiga, %, n= (on puutunud kokku politseinikega kuu jooksul) kuriteo või väärteo ohver õigusrikkuja või kahtlustatav õigusrikkumises kõrvaltnägija muu vastamata Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Turu-uuringute AS

28 Joonis A. Rollid kokkupuutes politseiga, %, n= vastajad jaoskondades, kes on puutunud kokku politseinikega kuu jooksul kuriteo või väärteo ohver õigusrikkuja või kahtlustatav õigusrikkumises kõrvaltnägija muu Ida-Harju (n=) Narva (n=) Lääne-Harju (n=) Kesklinn (n=) Jõhvi (n=) Jõgeva (n=) Valga (n=) Tartu (n=) Rakvere (n=) Paide (n=) Võru (n=) Viljandi (n=) Kuressaare (n=) Põlva (n=) Pärnu (n=) Haapsalu (n=) Rapla (n=) Kärdla (n=) Esimese teema kokkuvõttena võib öelda, et elanike ootused politsei ennetustööle aasta jooksul muutunud ei ole. Politsei ennetajarolliga on rahul % elanikest, mis on veidi suurem, kui oli aastal. Kohaliku politsei tööga on rahul nüüd % ja rahulolematu % elanikkonnast. Rahulolu on võrreldes eelmise uuringuga suurenenud % võrra. Kõrgeim on rahulolu Kärdla, Põlva ja Haapsalu politseijaoskondades, jätkuvalt on vähem rahul elanikud Ida prefektuuri aladel. % elanikest on viimase aasta jooksul politseinike tööga kokku puutunud ning % on seda kõrvalt näinud. Vastajatest, kes omavad isiklikke kokkupuuteid, pole rahul %, sh üldse ei ole rahul %. Rahule on jäänud %sellest sihtrühmast. Võrreldes eelmise uuringuga on siin tulemus paranenud siis oli % kokkupuuteid omavatest rahulolematu ja % rahul. Nende seas, kes on politseiga kokku puutunud kas ohvri või kahtlustatava rollis, on rahulolematute osakaal muude rollidega võrreldes kõige kõrgem (% ringis). Turu-uuringute AS

29 Rahulolematuse peamiste põhjustena toodi ka käesoleval aastal välja seda, et kohalikke politseinikke ei ole tänavatel näha ning et politsei tööl pole tulemust. Ohvriks langemine ja sellest teatamine Järgnevalt uurisime kuriteo või väärteo ohvriks langemise sagedust viimase kuu jooksul. % elanikkonnast on möödunud kuu jooksul kuriteo või väärteo ohvriks langenud ühel korral ja % mitmel korral (joonis ). Tulemus kordab ka Justiitsministeeriumile novembris Turu-uuringute AS poolt silmast-silma meetodil tehtud uuringu tulemust, kus samuti selgus, et ohvriks on langenud % elanikest. Laiendades tulemust Eesti elanikkonna peale, saame arvuliselt ligikaudu ühekordset ja mitmekordset kuriteo/väärteo ohvrit üle riigi. Kuriteo või väärteo ohvreid on jätkuvalt kõige sagedamini vanuserühmades - a. ja - a. vastavalt % ja %. Prefektuuride lõikes antud küsimuse puhul suuri erisusi ei ilmnenud. Mitte-eestlaste seas on kuritegude ja väärtegude ohvreid veidi enam kui eestlaste seas. Kõige sagedamini pannakse kuritegusid toime Tallinnas Kesklinna ja Narva politseijaoskondade piirkondades (joonis A). Eelmisel korral teiseks reastunud Viljandi jaoskond seekord esikolmikusse ei reastunud. Kõige väiksema kuritegevuse poolest paistavad silma Kärdla ja Haaapsalu jaoskonda kuuluvad piirkonnad. Turu-uuringute AS

30 Joonis. Ohvriks langemise sagedus kuu jooksul, %, n= kõik vastajad kord või enam korda ei ole kuriteo/väärteo ohvriks langenud ei oska öelda Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Turu-uuringute AS

31 Joonis A. Ohvriks langemise sagedus kuu jooksul jaoskondade lõikes, % kord või enam korda ei ole kuriteo/väärteo ohvriks langenud ei oska öelda Kesklinn (n=) Narva (n=) Ida-Harju (n=) Jõhvi (n=) Viljandi (n=) Võru (n=) Tartu (n=) Lääne-Harju (n=) Paide (n=) Kuressaare (n=) Valga (n=) Jõgeva (n=) Rakvere (n=) Pärnu (n=) Põlva (n=) Rapla (n=) Haapsalu (n=) Kärdla (n=) Küsisime, kas kuriteost või väärteost teatati politseile. Juhul kui vastaja on langenud ohvriks mitmel korral, soovisime teada, kas ta teatas sellest politseile kõikidel kordadel. Neist, kes on kuriteo ohvriks langenud ühel korral, andis sellest politseile teada % (joonis ). Tulemus võrreldes eelmise uuringuga muutunud ei ole. Sarnaselt eelmise uuringuga on naised ka nüüd olnud aktiivsemad neist teavitas politseid %. Vanuse lõikes on teavitajaid kõige enam vanuserühmas - a. (%), kõige vähem aga vanuses - a. vaid %. Ka eelmisel aastal oli noorimas vanuserühmas politsei teavitamine kõige vähesem. Võrreldes muu Eestiga on teavitamisel aktiivsemad olnud Põhja- ja Lõuna Eesti elanikud, võrreldes eestlastega mitte-eestlased ning lisaks ka keskharidusega isikud. Võib öelda, et kuritegudest teavitamine on kõige aktiivsem Ida-Harju ja Kesklinna jaoskondades (joonis A). Suhteliselt sagedane on see tõenäoliselt ka Kärdla, Põlva ja Jõgeva piirkondades, kuid antud küsimuse puhul on siin kahjuks üldistusteks liiga vähe vastajaid. Näeme ka, et Narva piirkonnas teavitatakse politseid võrreldes Kesklinna ja Lääne- Harjuga veidi harvem %. Vahe siiski ei ole siin märkimisväärne. Turu-uuringute AS

32 Neist, kes on kuriteo/väärteo ohvriks langenud mitmekordselt, on sellest politseile teada andnud kokku %, sh % neist teatas kõikidel kordadel ja % osadel kordadel (joonis ). Selgus, et võrreldes eelmise aastaga on politsei teavitamine selles sihtrühmas veidi vähenenud siis teatas sellest % kõikidel kordadel, nüüd aga %. Ka antud sihtrühmas on aktiivsemad teavitajad naised ning vanuserühm -a. Prefektuuride lõikes tulemusi vaadeldes näeme muudest piirkondadest oluliselt aktiivsemaid teavitajaid seekord Lõuna prefektuuris. Eelmisel korral olid nendeks Ida- ja Lääne piirkonna elanikud. Eestlased teavitavad kuritegude ja väärtegude puhul politseid märksa sagedamini kui mitteeestlased, samuti on kõige aktiivsemad selles osas kõrgharidusega inimesed. Seega võib öelda, et Eestis on ligikaudu -% kuritegusid, mille kohta info politseile kohale ei jõua. Turu-uuringute AS

33 Joonis. Kuriteost/väärteost teatamine, % n=, kes on ohvriks langenud ühel korral Jah Ei Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Turu-uuringute AS

34 Joonis A. Kuriteost/väärteost teatamine, % n= vastajad jaoskondades, kes on ohvriks langenud ühel korral jah ei Kärdla (n=) Viljandi (n=) Põlva (n=) Jõgeva (n=) Ida-Harju (n=) Jõhvi (n=) Tartu (n=) Kesklinn (n=) Lääne-Harju (n=) Valga (n=) Narva (n=) Kuressaare (n=) Pärnu (n=) Võru (n=) Paide (n=) Rakvere (n=) Haapsalu (n=) Rapla (n=) Turu-uuringute AS

35 Joonis. Kuriteost/väärteost teatamine, %, n=, kes on ohvriks langenud üle ühe korra jah, kõikidel kordadel jah, osadel kordadel ei, mitte kordagi Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Põhjused, miks ei teavitata politseid Peamiseks põhjuseks, miks politseid kuritegudest/süütegudest ei teavitata, on jätkuvalt elanike arvamus, et sellest ei ole kasu, kuna politsei ei tee nagunii midagi (%)(joonis ). Järgnevalt mainiti, et kahju või süütegu ei olnud eriti suur (%) või suudeti asi ise ära lahendada (%). % vastanutest oli mitteteatamise põhjuseks hirm kättemaksu ees. Eelmisel aastal oli ka vastajaid, kes soovisid kuriteost teada anda, kuid ei saanud politseid kätte. Sel korral keegi taolist vastusevarianti ei valinud, seega võib järeldada, et politsei kättesaadavud on elanike jaoks paranenud. Turu-uuringute AS

36 Võrreldes eelmise uuringuga on % võrra vähenenud arvamus, et politseid teavitada pole mõtet, samuti on vähenenud (% võrra) elanike hirm toimunust teada anda, kuna kardetakse kättemaksu. Muude põhjuste seas nimetati järgmiseid: Politsei asub liiga kaugel; politsei ei saagi midagi teha, Rääkisin vägivalla ohvriga, aga ta on nii allaandlik ja ei tahtnud teavitada; Sellisel juhul oleks ohver kannatanud; telefon varastati ja seda on raske leida; juhtkond ei soovitanud politsei poole pöörduda. Jooniselt A näeme, et mehed sagedamini lahendavad juhtumeid ise või peavad kahju liialt väheseks, naised aga arvavad meestest sagedamini, et politsei teavitamisel pole mõtet, kuna sest pole kasu. Mitte-eestlased üritavad eestlastega võrreldes sagedamini kuritegusid ise lahendada, eestlased aga arvavad sagedamini, et politsei teavitamisel pole tulemust. Kõrgharidusega inimesed leiavad sagedamini, et teo kahju polnud kuigi suur, kuid madalama haridusega inimesed peavad sagedamini politsei teavitamist kasutuks. Joonis. Põhjused, miks ei teavitatud politseid, %, n=, kes ei teatanud kõikidel kordadel kuriteost ei ole kasu, ei ole mõtet, politsei ei tee niikuinii midagi kahju/süütegu ei olnud eriti suur lahendasin kuriteo/süüteo ise.a. ei julgenud teatada, kartsin kättemaksu.a. Muu Turu-uuringute AS

37 Joonis A. Põhjused, miks ei teavitatud politseid, %, n=, kes ei teatanud kõikidel kordadel kuriteost KÕIK SUGU mees naine VANUS - a. - a. - a. - a. - a. - a. PREFEKTUUR Põhja Ida Lõuna Lääne SUHTLUSKEEL eesti muu HARIDUS alg- või põhiharidus keskharidus keskeri-, kutseharidus kõrgharidus % kahju/ süütegu ei olnud eriti suur lahendasin kuriteo/ süüteo ise ei julgenud teatada, kartsin kättemaksu ei ole kasu, ei ole mõtet, politsei ei tee niikuinii midagi Kuritegude ja väärtegude liigid Palusime ohvritel täpsustada, milliste kuritegude või väärtegudega nad on kokku puutunud. Kõige sagedamini on elanikud langenud varguse ohvriks (%), lähisuhtevägivalda tuli ette %, füüsilist vägivalda avalikus ruumis % ning internetipettusi % juhtudest (joonis ). Võrdlusest eelmise uuringuga paistab silma, et lähisuhtevägivalla juhuste osakaal on paraku suurenenud %. Varguste ja füüsilise vägivalla osakaalud on seevastu veidi vähenenud. Uuringu taustandmete põhjal võib välja tuua järgmist (joonis A): Varguse ja arvutiga seotud rünnete ohvriks on keskmisest sagedamini langenud nüüd noorima vanuserühma esindajad. Lähisuhtevägivalla ohvrid on keskmisest sagedamini naised, vanuserühmade - a. ja - a. esindajad, eestlased ning madalama haridustasemega inimesed. Füüsilist vägivalda avalikus ruumis tuli keskmisest sagedamini taluda meestel, kahel nooremal ja kõige vanemal vanuserühmal, Lääne regioonis, mitte-eestlastel ning kesk-eri ja kutseharidusega inimestel. Turu-uuringute AS

38 Internetipettuste ohvriks langesid kõige sagedamini vanuserühma -a. ja keskharidusega inimeste esindajad. Jaoskondade lõikes saame antud küsimust analüüsida vaid politseijaoskonna puhul ülejäänutes osutusid vastajate arvud üldistusteks ebapiisavaks. Jooniselt B näeme, et lähisuhtevägivalda tuleb suhteliselt sagedamini ette Lääne-Harju piirkonnas, internetipettuseid Ida-Harjus ja füüsilist vägivalda avalikus ruumis Kesklinna jaoskonna piirides. Joonis. Kuritegude/väärtegude liigid, %, n=, kes on langenud ohvriks kuu jooksul vargus lähisuhte vägivald füüsiline vägivald avalikus ruumis internetipettus.a..a. arvutiandmete- või arvutisüsteemide vastu suunatud rünne muu Turu-uuringute AS

39 Joonis A. Kuritegude/väärtegude liigid taustrühmades, %, n=, kes on langenud ohvriks kuu jooksul Vargus Lähisuhte vägivald Füüsiline vägivald avalikus ruumis Interneti-pettus Rünne arvutiandmete ja - süsteemide vastu KÕIK SUGU mees naine VANUS - a. - a. - a. - a. - a. - a. PREFEKTUUR Põhja Ida Lõuna Lääne SUHTLUSKEEL eesti muu HARIDUS alg- või põhiharidus keskharidus keskeri-, kutseharidus kõrgharidus % Joonis B. Kuritegude/väärtegude liigid, %, n=vastajad jaoskondades, kes on langenud ohvriks kuu jooksul vargusega lähisuhte vägivallaga füüsilise vägivallaga avalikus ruumis internetipettusega ründega arvutiandmete- või arvutisüsteemide vastu muu Kesklinn (n=) Ida-Harju (n=) Lääne-Harju (n=) Narva (n=) Turu-uuringute AS

40 Kokkuvõte kuriteo ohvriks langemise teemast: Aasta jooksul on kuriteo või väärteo ohvriks langenud kokku % elanikest, sh. % mitmel korral. Kõige sagedamini pannakse kuritegusid toime Tallinna Kesklinna ja Narva politseijaoskondade piirides. Ühel korral ohvrikslangenutest teatas sellest politseile % ning mitmekordsetest ohvritest %. Kuritegudest politsei teavitamine on vähenenud ning seda mitmekordsete ohvrite osas. Ligikaudu -% on kuritegusid, mille kohta info politseini ei jõua. Mitteteatamise peamiseks põhjuseks on arvamus, et teatamisest pole kasu, kuna politsei ei suuda jõuda kuriteo lahenduseni. Kuritegudest suurim osa olid vargused (%), järgnes lähisuhtevägivald % füüsiline vägivald avalikus kohas %, ning internetipettused %. Võrreldes eelmise uuringuga on suurenenud lähisuhtevägivald, ning seda % võrra. Elanike ohutunne Ohutunne õigusrikkumiste ja ohuolukordade ees Uuringu järgmine osa puudutab elanike ohutunnet ning turvatunnet oma elukohas. Selle väljaselgitamiseks esitasime esmalt rea õigusrikkumiste ja ohuolukordade nimetusi ning palusime hinnata, kuivõrd ennast nendest ohustatuna tuntakse. Vastati skaalal -, kus =ei tunne üldse ohtu ning = tunnen väga suurt ohtu. Joonisel on ohuolukorrad reastatud skaala keskmiste tulemuste järgi. Suurimaks ohuks peavad elanikud jätkuvalt liikluses ettetulevaid ohuolukordi % tunneb ohtu liiklusolukordade ees. Teiseks reastus seekord narkokuritegevus % ning kolmandaks vargustega seonduv %. Arvutikuritegevuse ja tänavakuritegevuse ees tunneb hirmu vastavalt % ja % elanikest. Võrreldes eelmise uuringuga on ohuolukordade pingerida suures osas sama. Esikolmikus on kohad vahetanud narkokuritegevus, mis nüüd on teisel kohal ja vargused, mis on jäänud kolmandale kohale. Vaadeldes aga end ohustatuna tundvate elanike osakaalusid ja skaala keskmisi tulemusi, näeme, et võrreldes eelmise aastaga on need kõik veidi langenud. Seega tundub, et elanike ohutunne on valdavalt vähenenud. Taoline tulemus on siiski tõenäoliselt põhjustatud uuringu sihtrühma muutusest noorte vastajate lisandumisel on ohutunde osas uuringu tulemustele väga tõenäoline mõju on ju nooremad inimesed märksa muretumad võrreldes vanematega. Seda on tõestanud nii eelmise kui ka käesoleva uuringu analüüs. Naistel on meestega võrreldes enam hirmu pea kõigi ohuolukordade ees. Rohkem mures on erinevate olukordade ja kuritegude pärast ka vanemad inimesed ning kõige muretum on, nagu juba öeldud, noorim vanuserühm. Uuringu tulemus pole muutunud ka selles osas, et jätkuvalt tunnevad keskmisest suuremat muret erinevate olukordade suhtes Põhja ja Ida prefektuurides elavad inimesed ning Lõuna ja Lääne regioonides tuntakse end kindlamalt. Samuti jätkub tendents, et eestlastega võrreldes tajuvad enam erinevaid ohte mitteeestlased. Eelkõige näeme rahvuse lõikes erisusi narkokuritegevuse, tänavakuritegevuse ja lähisuhte vägivalla puhul, kuid ka naabrusesse koliva pagulase vastu tunnevad mitteeestlased eestlastega võrreldes enam hirmu. Turu-uuringute AS

41 Joonis. Ohutunne erinevate olukordade ees, %, n= kõik vastajad - ei tunne üldse ohtu - tunneb väga suurt ohtu ei oska öelda Skaala keskm. - Liiklusega seotud ohud, Narkokuritegevus, Vargused kodust, suvilast või autost, Arvutikuritegevus arvutiandmetesse sekkumine, nuhkvara, pahavara jne, Tänavakuritegevus, tänavavargused, taskuvargused, Korruptsioon, Muu arvutite või arvutisüsteemide kaasabil toimepandud kuritegevus, sh pornograafia, Vägivald või sellega ähvardamine avalikus ruumis, Ebaseaduslik sisseränne/riigisviibimine, Naabrusesse koliv välismaalane konfliktipiirkonnast, Merereostus, Inimkaubandus, Merel, järvel või metsas hätta sattudes jääte politsei ja piirivalve poolse abita, Salakaubandus, Lähisuhte vägivald, Ebaseaduslik riigis töötamine, Turu-uuringute AS

42 Joonis A. Ohutunne erinevate olukordade ees ja, keskmised, n= kõik vastajad Liiklusega seotud ohud Vargused kodust, suvilast või autost Narkokuritegevus Arvutikuritegevus Tänavakuritegevus, tänavavargused, taskuvargused Korruptsioon Muu arvutite/arvutisüsteemide kaasabil toimepandud kuritegevus, sh pornograafia Ebaseaduslik sisseränne/riigisviibimine Vägivald või sellega ähvardamine avalikus ruumis Naabrusesse koliv välismaalane konfliktipiirkonnast Merereostus Inimkaubandus Merel/järvel/metsas hätta sattudes jääte politsei ja piirivalve poolse abita Salakaubandus Ebaseaduslik riigis töötamine Lähisuhte vägivald,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Turu-uuringute AS

43 Joonis A. Ohutunne erinevate olukordade ees taustrühmades, skaala - keskmised Liiklusega seotud ohud Vargused kodust, suvilast või autost Narkokuritegevus Arvutikuritegevus arvutiandmetesse sekkumine, nuhkvara, pahavara jne Tänavakuritegevus, tänavavargused, taskuvargused Korruptsioon Muu arvutite või arvutisüsteemide kaasabil toimepandud kuritegevus, sh pornograafia Ebaseaduslik sisseränne/ riigisviibimine KÕIK.a.,,,,,,,, KÕIK.a.,,,,,,,, SUGU mees,,,,,,,, naine,,,,,,,, VANUS - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, PREFEKTUUR SUHTLUSKEEL Põhja,,,,,,,, Ida,,,,,,,, Lõuna,,,,,,,, Lääne,,,,,,,, eesti,,,,,,,, muu,,,,,,,, HARIDUS alg- või põhiharidus,,,,,,,, keskharidus,,,,,,,, keskeri-, kutseharidus,,,,,,,, kõrgharidus,,,,,,,, Turu-uuringute AS

44 Joonis B. Ohutunne erinevate olukordade ees taustrühmades, skaala - keskmised Vägivald või sellega ähvardamine avalikus ruumis Merel, järvel või metsas hätta sattudes jääte politsei ja piirivalve poolse abita Naabrusesse koliv välismaalane konfliktipiirkonnast Merereostus Inimkaubandus Salakaubandus Ebaseadus-lik riigis Lähisuhte töötamine vägivald KÕIK.a.,,,,,,,, KÕIK.a.,,,,,,,, SUGU mees,,,,,,,, naine,,,,,,,, VANUS - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, - a.,,,,,,,, PREFEKTUUR SUHTLUSKEEL Põhja,,,,,,,, Ida,,,,,,,, Lõuna,,,,,,,, Lääne,,,,,,,, eesti,,,,,,,, muu,,,,,,,, HARIDUS alg- või põhiharidus,,,,,,,, keskharidus,,,,,,,, keskeri-, kutseharidus,,,,,,,, kõrgharidus,,,,,,,, Turvatunne oma elurajoonis liikumisel Uurisime kuivõrd turvaliselt tuntakse end käies üksi oma elurajoonis pärast pimeduse saabumist. Selgus, et julgelt tunneb end % Eesti elanikest, sh täiesti julgelt % (joonis ). Veidi ebakindlalt tunneb end % ning täiesti ebakindlalt %. Tulemus võrreldes eelmise uuringuga muutunud ei ole. Väga suur vahe on turvatunde osas jätkuvalt meestel ja naistel meestest % tunneb end pigem turvaliselt kuid naistest %. Keskealised ja vanemad inimesed tunnevad end jätkuvalt vähemturvaliselt. Kõige turvalisemalt seevastu tunnevad end keskealised inimesed vanuses - a. Regioonide lõikes paistab silma, et ka käesolevas uuringus tunnevad Ida regiooni inimesed end kõige ebaturvalisemalt vaid % neist tunneb end turvaliselt. Hoopis teine olukord valitseb aga Lääne regioonis, kus tunneb end oma kodukohas turvaliselt kokku %, sh täiesti turvaliselt %. Turu-uuringute AS

45 Eestlaste turvatunne on jätkuvalt kõrgem, kui see on mitte-eestlastel. Kõige turvalisemalt tunnevad end keskharidusega inimesed. Politseijaoskondadest osutusid kõige turvalisemateks Kärdla ja Kuressaare jaoskonnad, kõige ebaturvalisemalt tunnevad end aga Narva, Jõhvi ja Kesklinna politseijaoskonna elanikud (joonis A). Joonis. Turvatunne oma elurajoonis pimedas liikudes, %, n= kõik vastajad täiesti julgelt üsna julgelt veidi ebakindlalt väga ebakindlalt ei oska öelda Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Turu-uuringute AS

46 Joonis A. Turvatunne oma elurajoonis pimedas liikudes jaoskondade lõikes, % täiesti julgelt üsna julgelt veidi ebakindlalt väga ebakindlalt ei oska öelda Keskm. hinne - Kärdla (n=), Kuressaare (n=), Jõgeva (n=), Põlva (n=), Haapsalu (n=), Võru (n=), Paide (n=), Rapla (n=), Valga (n=), Viljandi (n=), Pärnu (n=), Tartu (n=), Rakvere (n=), Lääne-Harju (n=), Ida-Harju (n=), Kesklinn (n=), Jõhvi (n=), Narva (n=), Hinnang politsei tööle elupiirkonnas Küsisime, kui hästi politsei suudab vastaja elupiirkonnas kuritegevust ohjeldada. Näeme, et hästi on sellega rahul % ning rahulolematu % elanikest (joonis ). Küllalt suur osa % - ei oska seisukohta võtta. Seega on kuritegevuse ohjeldamise osas siin hinnang jätkuvalt veidi madalam, kui see oli eespool üldiselt kohalike politseinike töö hindamise puhul. Võrreldes eelmise uuringuga on nüüd elanike rahulolu veidi paranenud. Mehed ja nooremate vanuserühmade esindajad on sagedamini rahule jäänud kuid naisterahvad ning keskealised ja pigem vanemad inimesed on siin politsei suhtes mõnevõrra kriitilisemal positsioonil. Samal ajal näeme ka vanemate inimeste seas noortest sagedamini neid, kes ei oska küsimusele vastata % ringis. Turu-uuringute AS

47 Piirkondadest näeme kõrgeimat rahulolu taas Lääne prefektuuris, järgnevad Lõuna ja Põhja piirkond. Kui eestlaste seas on rahulolematuid % siis mitte-eestlaste seas %. Sarnast tulemust nägime ka eelmisel korral. Keskharidusega inimesed, kes eelneva küsimuse puhul tundsid end kõige turvalisemalt, on politsei tööga kuritegevuse ohjeldamisel ka kõige enam rahul. Kõige turvalisemad kohad Eestis on saared ning mõnevõrra ebaturvalisemalt tunnevad end inimesed Narva ja Jõhvi politseijaoskondade aladel (joonis A). Joonis. Kuidas politsei saab hakkama teie elupiirkonnas kuritegevuse ohjeldamisega, %, n= kõik vastajad väga hästi küllalt hästi mitte eriti hästi halvasti ei oska öelda Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Turu-uuringute AS

48 Joonis A. Kuidas politsei saab hakkama teie elupiirkonnas kuritegevuse ohjeldamisega, %, n= kõik vastajad täiesti julgelt üsna julgelt veidi ebakindlalt väga ebakindlalt ei oska öelda Keskm. hinne - Kärdla (n=), Kuressaare (n=), Jõgeva (n=), Põlva (n=), Lääne-Harju (n=), Tartu (n=), Kesklinn (n=), Võru (n=), Pärnu (n=), Haapsalu (n=), Rapla (n=), Viljandi (n=), Paide (n=), Valga (n=), Ida-Harju (n=), Rakvere (n=), Jõhvi (n=), Narva (n=), Kokkuvõtte turvatunnet puudutavate teemade kohta: Elanikud tunnevad jätkuvalt kõige enam muret liiklusega seonduvate ohtude ja õnnetuste ees, seejärel kardetakse narkokuritegusid ja vargusi. Võrreldes eelmise uuringuga ohuolukordade pingerida oluliselt muutunud ei ole. Naised ja vanemad inimesed tunnevad end keskmisest sagedamini ohustatuna. Vähemturvaliselt tunnevad end Põhja ja Ida prefektuuride elanikud, kindlamalt tuntakse end seevastu Lõuna- ja Lääne prefektuurides. Oma elukohas tunneb end õhtusel ajal julgelt % ja % mõnevõrra ebakindlalt. Olukord võrreldes eelmise uuringuga muutunud ei ole. Meestest tunneb end kodukohas kindlalt %. Politsei tööga oma piirkonnas kuritegevuse ohjeldamisel on rahul % elanikest, mis on jätkuvalt madalam, kui kohalike politseinike töö üldisel hindamisel uuringus eespool. Turvatunne on kõige kõrgem Kärdla ja Kuressaare politseijaoskondade elanikel. Turu-uuringute AS

49 Rahulolu piirivalve tööga Järgnevas uuringuosas vaatleme elanike rahulolu piirivalvurite tööga. Esmalt käsitleme üldist rahulolu, küsimata, kas inimene on piirivalvurite tööga kokku puutunud või mitte. Kõigist vastajatest on piirivalve tööga rahul %, sh % väga rahul (joonis ). Rahulolematuid on %, sh % täiesti rahulolematu. Vastata ei oska % elanikest, kes tõenäoliselt ei ole piirivalvuritega viimasel ajal kokku puutunud. Võrreldes eelmise uuringuga on elanike rahulolu piirivalve tööga paranenud aasta tagasi oli rahul % ning täiesti rahul %. Selgus, et keskmisest sagedamini on piirivalvuritega rahule jäänud mehed, noorima vanuserühma esindajad, Lõuna prefektuuride elanikud ning eestlased. Hariduse lõikes antud küsimuse puhul olulisi erisusi ei ilmnenud. Joonis. Üldine rahulolu piirivalvurite tööga, %, n= kõik vastajad. täiesti rahul pigem rahul pigem ei ole rahul üldse ei ole rahul ei oska öelda Kõik vastajad.a. Kõik vastajad.a. mees naine -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. -.a. Põhja Ida Lõuna Lääne eesti muu alg- või põhiharidus keskharidus keskeri- või kutseharidus kõrgharidus või kraad Turu-uuringute AS

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 Kriminaalpoliitika uuringud 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 Tallinn 2014 Koostajad: Andri Ahven, Urvo Klopets, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Jako Salla,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

SISEMINISTEERIUM

SISEMINISTEERIUM ESITATUD: 11.07.2019 valitsuskabineti nõupidamisele ESITAJA: siseminister Mart Helme ESITAMISE AEG: kuupäev digiallkirjas TEEMA: Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 2019-2023 1. SISUKOKKUVÕTE

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

CAPI-buss aruanne

CAPI-buss aruanne Muuga piirkonna lõhnahäirete uuring 2012 Eesti standardile EVS 887-1:2005 tuginedes Sisukord 1 Kokkuvõte ja järeldused 4 2 Uuringu tulemused. Hinnangud üldisele keskkonnareostusele, lõhna- ja mürahäiringule

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja maateaduse instituut Geograafia osakond Karmo Kaasik TURISMISIHTKOHA TURVALISUSE ROLL KÜLA

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja maateaduse instituut Geograafia osakond Karmo Kaasik TURISMISIHTKOHA TURVALISUSE ROLL KÜLA Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja maateaduse instituut Geograafia osakond Karmo Kaasik TURISMISIHTKOHA TURVALISUSE ROLL KÜLASTUSELAMUSE KUJUNEMISEL Magistritöö Juhendaja: Heli

Rohkem

Microsoft Word Mehhatroonika valdkonna ettevotete suutlikkuse ja konkurentsivoime analyys.docx

Microsoft Word Mehhatroonika valdkonna ettevotete suutlikkuse ja konkurentsivoime analyys.docx Mehhatroonika valdkonna suutlikkus ja Projekt INNOREG konkurentsivõime Põhja-Eesti ja Lõuna- Soome piirkonnas INNOREG projekt Tellija: Tallinna Ettevõtlusamet Teostaja: HeiVäl Consulting Kollane 8/10-7

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne

Microsoft Word - Aruanne ETTEVÕTJATE RAHULOLU RIIGI POOLT PAKUTAVATE AVALIKE E-TEENUSTEGA Turu-uuringute AS Jaanuar/veebruar Sisukord SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE... METOODIKA... 7 Sihtrühm ja valim... 7 Küsitlustöö... 7 Andmetöötlus

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne uus TH.doc

Microsoft Word - Aruanne uus TH.doc TALLINNA JA HELSINGI VAHELISE INIMESTE LIIKUMISE UURING - LENNUREISIJAD Turu-uuringute AS November/detsember 0 Sisukord SISSEJUHATUS...3 KOKKUVÕTE... METOODIKA ÜLEVAADE... Valim ja vastaja valik... Küsitlustöö...

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

69% KURITEGEVUS EESTIS % KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 28

69% KURITEGEVUS EESTIS % KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 28 69% KURITEGEVUS EESTIS 218 7% KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 28 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 28 KURITEGEVUS EESTIS 218 Tallinn 219 Koostajad: Andri Ahven, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Stanislav Solodov,

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem