Euroseire1_aruanne.ppt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroseire1_aruanne.ppt"

Väljavõte

1 Faktum & Ariko

2 Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu mittetoetamise argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu mõju hindadele. Slaid. Informeerituse enesehinnang eurole üleminekuga seotud teemades. Slaid. Kroonilt eurole ülemineku vahetuskursi täpne teadmine. Slaid. Hindade näitamine kõrvuti kroonides ja eurodes. Slaid. Teadlikkus kroonilt eurole üleminekuga seotud tingimuste osas. Slaid. Eurole ülemineku küsimuste senised peamised infoallikad. Slaid. Euroveebi tuntus. Slaid. Lisainfo ootused seoses üleminekuga eurole. Slaid

3 Uuringu taust Tellija Riigikantselei Kaastellija -Rahandusministeerium Eesmärk selgitada elanikkonna suhtumine euro kasutuselevõttu ning võimalikud lüngad informeerituses eurole ülemineku tingimustes Sihtrühm ja valim elanikkond vanusevahemikus - aastat. Valim koostati piirkondlikult stratifitseeritud juhuvalimina arvestades sotsiaaldemograafilisi proportsioone soo, vanuse, rahvuse ja piirkonna tunnustes. Valimi suuruseks kavandati N=00. Küsitlusvalimi lõplik struktuur on toodud järgmisel slaidil Meetod telefoniküsitlus. Mobiiltelefonide osa intervjuudes oli % Küsitlusaeg.-. juuli 0 Küsimustik küsimustik koostati Riigikantselei poolt ettevalmistatud maketi alusel Tulemuste esitus ja lugemine materjal esitatakse kõigepealt üldkokkuvõttena ning seejärel temaatiliselt nii, et iga teema alguses esitatakse tekstiliselt selle põhitulemused ning seejärel graafiliselt tulemuste jaotus valimirühmade kaupa. Lisaks käesolevale aruandele, on tellijale üle antud ka küsitlustulemuste tabeltöötlused Ning algandmete fail Meeskond Kalev Petti projekti juhtimine, küsimustik ja aruanne Suive Pahrt valim, andmetöötlus ja graafika Epp Järv küsitluse juhtimine

4 Valimi struktuur Üldjaotus Sugu Vanus Rahvus Kodakondsus Sissetulek Haridustase Mees Naine Eestlane Venelane Muu Eesti Vabariigi kodanik Muu riigi kodanik Kodakondsuseta Kuni Vastamata/keeldus alg- või põhiharidus keskharidus või kutseharidus kõrgem haridus Arv % 0 0.0%.%.%.%.%.% 0.% 0.%.%.%.%.% 0.%.%.%.%.%.0%.%.% Maakond Asula Elukoht Tallinn Harjumaa Hiiumaa Ida-Virumaa Jõgevamaa Järvamaa Läänemaa Lääne-Virumaa Põlvamaa Pärnumaa Raplamaa Saaremaa Tartumaa Valgamaa Viljandimaa Võrumaa Tallinnas Tartus Pärnus Narvas Kohtla-Järvel Muus linnas Maa-asulas Tallinn Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad Arv % 0.%.%.%.%.%.%.0%.0%.%.%.%.%.%.% 0.0%.% 0.%.%.%.%.%.%.% 0.%.%.%.%

5 Valimivea piiride tabel üldkogum - aastased seisuga.0.0 Üldkogum 0 Valimi suurus 0% % 0% % 0% % 0% % % % % % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % % %,%,%,%,% 0,%,0%,%,%,%,%,0%,%,0% 0,% 0,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 0,%,%,%,0%,%,% 0,%,%,% 0,% 0,%,0%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,0%,0%,%,0%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 0,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,0%,% 0,%,%,%,%,%,0%,%,%,%,0%,%,% 0,%,%,%,%,%,0%,%,0%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 0,%,%,%,%,0%,%,%,0%,%,%,%,% 0,0%,0%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 00,%,%,%,%,%,0%,%,%,%,0%,%,% 00,%,%,%,%,%,%,%,0%,%,%,%,% 00,%,%,%,%,0%,%,%,%,%,%,%,% Märkus. Ülemine rida näitab vastuste jaotust ning tabeli siseosa vea marginaali vaadeldava valimi ja vastuste jaotuse juures.

6 Üldkokkuvõte- Toetus euro kasutuselevõtuks Toetus Eesti kuulumisele Euroopa Liitu püsib kõrge (%) Toetus euro kasutuselevõtuks Eestis on mõõdukalt positiivne (%). Silmnähtavalt madalam on toetus venekeelse elanikkonna (%), alg- või põhiharidusega elanikkonna (%) ning madala sissetuleku tasemega elanike seas (0%). Toetus euro kasutuselevõtuks seondub eeskätt reisimise ja välismaal rahaasjade ajamise lihtsustumisega ning otsese või kaudse kasuga eesti majandusele Vastuseis euro kasutusele võtuks seondub peamiselt hindade ja elukalliduse tõusu kartuse ning krooni kui identiteedi sümboli kadumisega. Üldist hinnatõusu prognoosib suurem osa küsitletuist (%) ehk üldiselt ka eurole ülemineku toetajad

7 Üldkokkuvõte- Informeeritus kroonilt eurole ülemineku tingimustest Kokku % küsitletuist peab end euro kasutuselevõtu teemas piisavalt informeerituks. Tegu on üsna adekvaatse hinnanguga, kuna: Täpse või sellele väga lähedase ülemineku kursi nimetas % valimist % küsitletuist teab, et ühe aasta jooksul tuleb kõikide kaupade ja teenuste hindu näidata kõrvuti eurodes ja kroonides -% küsitletuist teab, et kroone saab vahetada eurodeks piiramatus koguses, et üks kuu enne ja kuud pärast üleminekut ei võta pangad rahavahetuse eest teenustasu ja et sularahakroone saab kasutada veel nädalat peale üleminekupäeva Keskmisest veidi vähem informeeritud on kogu teemast vaid madala haridustasemega, venekeelne ning noorim ja vanim elanikerühm, kuid üheski neist rühmadest pole madalam informeeritus kriitiline. Eurole üleminekuga seotud eluliselt tähtsa lisainfo vajadus on väike. Samas on teema huvipakkuv ning meeleldi ollakse valmis tarbima üldharivat lisainfot Põhilisteks infoallikateks teemas on televisioon, trükiajakirjandus ja raadio (%). Vanemale rühmale on keskmisest olulisemaks kanaliks raadio. Trükiajakirjandus on keskmisest vähem olnud infoallikaks venekeelsele elanikkonnale, noorimale ja madalaima haridusega rühmale

8 . Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu Küsimus esitati antud uuringu põhiteema taustaks/kontekstiks Toetus Eesti kuulumisele Euroopa Liitu püsib kõrge % elanikkonnast toetab või pigem toetab Toetuse erinevus suuremate sotsiaalsete rühmade lõikes on statistiliselt väheoluline, kuid tugevam on toetus siiski suuremates linnades ja kõrghariduse omajate seas.

9 Kuidas te suhtute Eesti kuulumisse Euroopa Liitu? % kogu valimist Üldjaotus Sugu Mees Naine - Vanus Rahvus Eestlane Muu Toetan Pigem toetan Pigem ei toeta Olen vastu Ei oska öelda

10 Kuidas te suhtute Eesti kuulumisse Euroopa Liitu? % kogu valimist Üldjaotus Tallinn 0 0 Elukoht Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad Alg- või põhiharidus Haridustase Keskharidus või kutseharidus Kõrgem haridus Toetan Pigem toetan Pigem ei toeta Olen vastu Ei oska öelda

11 . Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis Euro kasutuselevõttu toetab või pigem toetab % elanikkonnast Rohkem või vähem vastu on % ning % ei oma arvamust Toetus on keskmisest kõrgem eestlaste, meeste, 0- aastaste ja kõrgharidust omavate seas. Silmnähtavalt madal on toetus venekeelse elanikkonna (%), alg- või põhiharidusega elanikkonna (%) seas ning madala sissetuleku tasemega elanike seas (0%). Sissetulekute osas ilmneb selge seos mida kõrgem, seda suurem toetus eurole. Märkimisväärne on, et Eesti kuulumist Euroopa Liitu toetava elanikkonna seas on ka euro kasutuselevõtu toetus %, EL-i kuulumist mittetoetavate seas aga vaid %

12 Kuivõrd te toetate euro kasutuselevõttu Eestis? % kogu valimist Üldjaotus 0 Sugu Mees Naine - 0 Vanus Rahvus Eestlane Muu 0 Toetan Pigem toetan Pigem ei toeta Olen vastu Ei oska öelda

13 Kuivõrd te toetate euro kasutuselevõttu Eestis? % kogu valimist Üldjaotus 0 Tallinn Elukoht Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad 0 Alg- või põhiharidus 0 0 Haridustase Keskharidus või kutseharidus Kõrgem haridus Toetan Pigem toetan Pigem ei toeta Olen vastu Ei oska öelda

14 Kuivõrd te toetate euro kasutuselevõttu Eestis? % kogu valimist Üldjaotus 0 Kuni Sissetulek Vastamata/keeldus Kodakondsus Eesti Vabariigi kodanik Muu riigi kodanik Kodakondsuseta Kuidas te suhtute Eesti kuulumisse Euroopa Liitu? Toetan Ei toeta Raske öelda 0 Toetan Pigem toetan Pigem ei toeta Olen vastu Ei oska öelda

15 . Euro toetuse argumendid Tulemuste aluseks on lahtine vastus ilma variante ette andmata Selgelt tugevaim argument on reisimise ja välismaal rahaasjade ajamise lihtsustumine, mida nimetab spontaanselt % euro kasutuselevõtu pooldajaist Teiseks argumendiks on välisinvesteeringute ja majanduse elavdamise positiivne mõju (0%), ehk ootused eesti majanduse suhtes Kolmandaks argumendiks on eesti majanduse usaldusväärsuse suurenemine ja ebakindluse vähenemine (%), ehk taas üldine majanduskeskkonna paranemise ootus Muud põhjendused on vähelevinud. Majanduskeskkonna argumente nimetavad enam mehed, 0- aastased, tallinlased ja kõrgema hariduse omajad. Reisimise argumendid on olulisemad naistele, noorimale ja vanimale vanuserühmale, eestlastele, teistele linnaelanikele, peale Tallinna ning alg-või põhihariduse omajaile.

16 Miks toetate euro kasutuselevõttu Eestis? % vastajaist, kes pooldavad euro kasutuselevõttu Lihtsam on reisida ja välismaal rahaasju ajada Soodustab välisinvesteeringuid ning majanduse elavdamist 0 Suurendab Eesti majanduse usaldusväärsust ja vähendab ebakindlust EL-i sobib ühtne raha Suurem kindlus laenude tagasimaksmisel (kaob devalveerimise oht) Paratamatus (valitsus juba otsustanud) Elu muutub paremaks Lihtsustab firmade äritegevust Muu

17 Miks toetate euro kasutuselevõttu Eestis? % vastajaist, kes pooldavad euro kasutuselevõttu Lihtsam on reisida ja välismaal rahaasju ajada Soodustab välisinvesteeringuid ning majanduse elavdamist 0 Suurendab Eesti majanduse usaldusväärsust ja vähendab ebakindlust EL-i sobib ühtne raha Suurem kindlus laenude tagasimaksmisel (kaob devalveerimise oht) Paratamatus (valitsus juba otsustanud) Elu muutub paremaks Lihtsustab firmade äritegevust Muu Üldjaotus Mees Naine

18 Miks toetate euro kasutuselevõttu Eestis? Lihtsam on reisida ja välismaal rahaasju ajada Soodustab välisinvesteeringuid ning majanduse elavdamist Suurendab Eesti majanduse usaldusväärsust ja vähendab ebakindlust EL-i sobib ühtne raha Suurem kindlus laenude tagasimaksmisel (kaob devalveerimise oht) Paratamatus (valitsus juba otsustanud) Elu muutub paremaks Lihtsustab firmade äritegevust % vastajaist, kes pooldavad euro kasutuselevõttu Muu Üldjaotus

19 Miks toetate euro kasutuselevõttu Eestis? % vastajaist, kes pooldavad euro kasutuselevõttu Lihtsam on reisida ja välismaal rahaasju ajada Soodustab välisinvesteeringuid ning majanduse elavdamist Suurendab Eesti majanduse usaldusväärsust ja vähendab ebakindlust EL-i sobib ühtne raha Suurem kindlus laenude tagasimaksmisel (kaob devalveerimise oht) Paratamatus (valitsus juba otsustanud) Elu muutub paremaks Lihtsustab firmade äritegevust 0 Muu Üldjaotus Eestlane Muu

20 Miks toetate euro kasutuselevõttu Eestis? Lihtsam on reisida ja välismaal rahaasju ajada Soodustab välisinvesteeringuid ning majanduse elavdamist Suurendab Eesti majanduse usaldusväärsust ja vähendab ebakindlust EL-i sobib ühtne raha Suurem kindlus laenude tagasimaksmisel (kaob devalveerimise oht) Paratamatus (valitsus juba otsustanud) Elu muutub paremaks Lihtsustab firmade äritegevust Muu % vastajaist, kes pooldavad euro kasutuselevõttu Üldjaotus Tallinn Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad

21 Miks toetate euro kasutuselevõttu Eestis? % vastajaist, kes pooldavad euro kasutuselevõttu Lihtsam on reisida ja välismaal rahaasju ajada Soodustab välisinvesteeringuid ning majanduse elavdamist Suurendab Eesti majanduse usaldusväärsust ja vähendab ebakindlust EL-i sobib ühtne raha Suurem kindlus laenude tagasimaksmisel (kaob devalveerimise oht) Paratamatus (valitsus juba otsustanud) Elu muutub paremaks 0 Lihtsustab firmade äritegevust Muu Üldjaotus Alg- või põhiharidus Keskharidus või kutseharidus Kõrgem haridus

22 . Euro kasutuselevõtu mittetoetamise argumendid Tulemuste aluseks on lahtine vastus ilma variante ette andmata Peamiseks argumendiks on hindade ja elukalliduse tõusu kartus, mida nimetab % euro kasutuselevõtu mittetoetajaist Teiseks argumendiks on Eesti Krooni kui ilusa raha ja identiteedi sümboli kadumine (%) Kolmandaks ja neljandaks argumendiks on võrdselt %-ga ebasobiv ajastus (majandus peaks enne kriisist väljuma) ning euro enda nõrkus ja nõrgenemine Hinnatõusu ja elukalliduse suurenemise kartus on enam iseloomulik naistele, vanematele vanuserühmadele, venekeelsele elanikkonnale, väikelinnade ja maa-asulate elanikele ning madala haridustasemega elanikele

23 Miks Te ei toeta euro kasutuselevõttu Eestis? % vastajaist, kes ei poolda euro kasutuselevõttu Euro toob kaasa hinnatõusu ja elu kallineb Kroon on ilus oma raha, millest ei taha loobuda, on osa identiteedist Ajastus on vale, enne on vaja majandus kriisist välja saada Euro ise on nõrk ja nõrgenev Ülemineku nimel on liiga palju ohverdatud (kärped, maksutõusud jms) Muutusega on raske harjuda ja oma tulusid/kulusid ning hindu arvestada Oodatavad pettused igasuguste hindade, tariifide, teenustasude jms ümberarvestamisel Ebamugavad mündid Kaob iseseisvus Igal riigil peaks olema oma raha Teiste riikide halvad kogemused Üleminek ja sellega kaasnev on ebaselge Euro tulekust ei ole mingit kasu Muu

24 Miks Te ei toeta euro kasutuselevõttu Eestis? Euro toob kaasa hinnatõusu ja elu kallineb Kroon on ilus oma raha, millest ei taha loobuda, on osa identiteedist Ajastus on vale, enne on vaja majandus kriisist välja saada Euro ise on nõrk ja nõrgenev Ülemineku nimel on liiga palju ohverdatud (kärped, maksutõusud jms) Muutusega on raske harjuda ja oma tulusid/kulusid ning hindu arvestada Oodatavad pettused igasuguste hindade, tariifide, teenustasude jms ümberarvestamisel Ebamugavad mündid Kaob iseseisvus Igal riigil peaks olema oma raha Teiste riikide halvad kogemused Üleminek ja sellega kaasnev on ebaselge Euro tulekust ei ole mingit kasu Muu % vastajaist, kes ei poolda euro kasutuselevõttu Üldjaotus

25 Miks Te ei toeta euro kasutuselevõttu Eestis? % vastajaist, kes ei poolda euro kasutuselevõttu Euro toob kaasa hinnatõusu ja elu kallineb Kroon on ilus oma raha, millest ei taha loobuda, on osa identiteedist Ajastus on vale, enne on vaja majandus kriisist välja saada Euro ise on nõrk ja nõrgenev Ülemineku nimel on liiga palju ohverdatud (kärped, maksutõusud jms) Muutusega on raske harjuda ja oma tulusid/kulusid ning hindu arvestada Oodatavad pettused igasuguste hindade, tariifide, teenustasude jms ümberarvestamisel Ebamugavad mündid Kaob iseseisvus Igal riigil peaks olema oma raha Teiste riikide halvad kogemused Üleminek ja sellega kaasnev on ebaselge Euro tulekust ei ole mingit kasu Muu Üldjaotus Eestlane Muu

26 Miks Te ei toeta euro kasutuselevõttu Eestis? Euro toob kaasa hinnatõusu ja elu kallineb Kroon on ilus oma raha, millest ei taha loobuda, on osa identiteedist Ajastus on vale, enne on vaja majandus kriisist välja saada Euro ise on nõrk ja nõrgenev Ülemineku nimel on liiga palju ohverdatud (kärped, maksutõusud jms) Muutusega on raske harjuda ja oma tulusid/kulusid ning hindu arvestada Oodatavad pettused igasuguste hindade, tariifide, teenustasude jms ümberarvestamisel Ebamugavad mündid Kaob iseseisvus Igal riigil peaks olema oma raha Teiste riikide halvad kogemused Üleminek ja sellega kaasnev on ebaselge Euro tulekust ei ole mingit kasu Muu % vastajaist, kes ei poolda euro kasutuselevõttu 0 0 Üldjaotus Tallinn Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad

27 Miks Te ei toeta euro kasutuselevõttu Eestis? % vastajaist, kes ei poolda euro kasutuselevõttu Euro toob kaasa hinnatõusu ja elu kallineb Kroon on ilus oma raha, millest ei taha loobuda, on osa identiteedist Ajastus on vale, enne on vaja majandus kriisist välja saada Euro ise on nõrk ja nõrgenev Ülemineku nimel on liiga palju ohverdatud (kärped, maksutõusud jms) Muutusega on raske harjuda ja oma tulusid/kulusid ning hindu arvestada Oodatavad pettused igasuguste hindade, tariifide, teenustasude jms ümberarvestamisel Ebamugavad mündid Kaob iseseisvus Igal riigil peaks olema oma raha Teiste riikide halvad kogemused Üleminek ja sellega kaasnev on ebaselge Euro tulekust ei ole mingit kasu 0 Muu Üldjaotus Alg- või põhiharidus Keskharidus või kutseharidus Kõrgem haridus

28 . Euro kasutuselevõtu mõju hindadele Kui euro kasutuselevõtu mitteteotajate seas oli suurimaks vastuargumendiks hindade ja elukalliduse tõus, siis see avaldub ka kogu küsitlusvalimi vastustes euro kasutuselevõtu mõjust hindadele % küsitletuist on seisukohal, et pärast üleminekut eurole, hinnatase tõuseb üldiselt % prognoosib mõnede kaupade/teenuste hinnatõusu % prognoosib hindade samaks jäämist % väidab, et hindade tõus või langus ei sõltu üleminekust eurole Hindade langust prognoosib vaid % ja vastata ei oska % Üldise hinnatõusu prognoos on läbiv kõigi vastajarühmade juures ning pole üheski neist alla 0% vastajaist. Keskmisest kõrgem (üle 0% vastajaist) on see venekeelses, maa-asulate elanike ja madalaima haridusega rühmas.

29 Milline on teie arvates euro kasutuselevõtu mõju hindadele pärast üleminekut eurole? % kogu valimist Üldjaotus Sugu Mees Naine - Vanus Rahvus Eestlane Muu 0 Üldine hinnatase pigem langeb Üldine hinnatase jääb samaks Mõnede kaupade/teenuste hinnad võivad tõusta Hinnatase tõuseb üldiselt See, kas hinnad tõusevad või langevad ei sõltu üleminekust eurole Ei oska öelda

30 Milline on teie arvates euro kasutuselevõtu mõju hindadele pärast üleminekut eurole? % kogu valimist Üldjaotus Tallinn 0 Elukoht Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad Haridustase Alg- või põhiharidus Keskharidus või kutseharidus Kõrgem haridus Üldine hinnatase pigem langeb Üldine hinnatase jääb samaks Mõnede kaupade/teenuste hinnad võivad tõusta Hinnatase tõuseb üldiselt See, kas hinnad tõusevad või langevad ei sõltu üleminekust eurole Ei oska öelda

31 . Informeerituse enesehinnang eurole üleminekuga seotud teemades % küsitletuist loeb ennast hästi informeerituks ning % üldiselt informeerituks. Kokku seega % peab end piisavalt informeerituks. Arvestades edaspidi toodavaid andmeid, on tegu üsna adekvaatse hinnanguga Ebapiisavalt informeerituks loeb end %, üldse mitte informeerituks % ning teemast ei taha midagi teada %, ehk kokku % Kuigi juba varem ilmnenud probleemsemate rühmade enesehinnang on veidi tagasihoidlikum, pole see siiski väga murettekitav (negatiivsete vastuste osa -0 %)

32 Kuidas te hindate oma informeeritust eurole üleminekuga seotud teemades? % kogu valimist Üldjaotus 0 Sugu Mees Naine 0-0 Vanus Rahvus Eestlane Muu 0 Olen hästi informeeritud Olen ebapiisavalt informeeritud Ei oska öelda Olen üldiselt informeeritud Ei ole üldse informeeritud Ei tea sellest midagi, ei tahagi teada

33 Kuidas te hindate oma informeeritust eurole üleminekuga seotud teemades? % kogu valimist Üldjaotus 0 Tallinn Elukoht Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad Haridustase Alg- või põhiharidus Keskharidus või kutseharidus 0 0 Kõrgem haridus Olen hästi informeeritud Olen ebapiisavalt informeeritud Ei oska öelda Olen üldiselt informeeritud Ei ole üldse informeeritud Ei tea sellest midagi, ei tahagi teada

34 . Kroonilt eurole ülemineku vahetuskursi täpne teadmine Tulemuste aluseks on lahtine vastus ilma variante ette andmata Täpse kursi. oskas nimetada % küsitletuist. Ligilähedase kursi.,. või. nimetas 0% Ligikaudse kursi kr ilma komakohtadeta nimetas % Muid variante nimetas % ning vastata ei osanud % Seega on ülemineku vahetuskursi teadlikkus vahetult pärast ametliku otsuse teatavaks saamist kõrge ning märkimisväärseid probleeme selles osas ei ole. Täpse kursi nimetamise osa oli keskmisest veidi madalam noorimas ja vanimas rühmas ning venekeelse elanikkonna seas (-%), kuid erinevus pole suur Samas kasutasid äärmuslikud vanuserühmad vastamisel enam ligilähedast kurssi, ehk tunda oli nö mugavusvastus Selgelt madalaim oli täpse kursi nimetamise osa alg-/põhiharidusega rühmas, kuid ka siin polnud päris valede vastuste või kursi mitteteadmise osa väga suur (%)

35 Milline on krooni ja euro vaheline ametlik kurss, millega kroonilt eurole üle minnakse? % kogu valimist Üldjaotus 0 Tallinn 0 Elukoht Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad Haridustase Alg- või põhiharidus Keskharidus või kutseharidus 0 Kõrgem haridus Täpne kurss, Ligikaudne, või, või, Ligikaudne (ilma komakohtadeta) Muu Ei oska öelda

36 Milline on krooni ja euro vaheline ametlik kurss, millega kroonilt eurole üle minnakse? % kogu valimist Üldjaotus 0 Sugu Mees Naine - Vanus Rahvus Eestlane Muu Täpne kurss, Ligikaudne, või, või, Ligikaudne (ilma komakohtadeta) Muu Ei oska öelda

37 . Hindade näitamine kõrvuti kroonides ja eurodes % küsitletuist teab, et alates. juulist tuleb ühe aasta jooksul kõikide kaupade ja teenuste hindu näidata kõrvuti eurodes ja kroonides Veel 0% väidab, et on sellest kuulnud, kuid mitte nii täpse ajaperioodi määratlusega Nimetatud teadlikkus on kõrge ning ei erine statistiliselt märkimisväärselt üheski vastajarühmas Peamisteks infoallikateks on televisioon, trükiajakirjandus ja raadio

38 Kas olete kuulnud et alates selle aasta. juulist tuleb ühe aasta jooksul kõigi kaupade ja teenuste hindu näidata kõrvuti eurodes ja kroonides? % kogu valimist Üldjaotus 0 Sugu Mees Naine 0 - Vanus Rahvus Eestlane Muu Jah, tean seda täpselt Olen kuulnud, kuid mitte nii täpset ajaperioodi Ei ole kuulnud

39 Kas olete kuulnud et alates selle aasta. juulist tuleb ühe aasta jooksul kõigi kaupade ja teenuste hindu näidata kõrvuti eurodes ja kroonides? % kogu valimist Üldjaotus 0 Tallinn Elukoht Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad Haridustase Alg- või põhiharidus Keskharidus või kutseharidus Kõrgem haridus 0 Jah, tean seda täpselt Olen kuulnud, kuid mitte nii täpset ajaperioodi Ei ole kuulnud

40 Kuskohalt olete selle kohta infot saanud? % vastajaist, kes on kuulnud et ühe aasta jooksul tuleb hindu näidata kõrvuti eurodes ja kroonides Televisioonist 0 Ajalehest 0 Raadiost Sõpradelt ja tuttavatelt Euroveebist Poest, tšekkidelt Tööalaselt Internetist Mujalt

41 Kuskohalt olete selle kohta infot saanud? % vastajaist, kes on kuulnud et ühe aasta jooksul tuleb hindu näidata kõrvuti eurodes ja kroonides Televisioonist 0 Ajalehest 0 Raadiost Sõpradelt ja tuttavatelt Euroveebist Poest, tšekkidelt Tööalaselt Internetist Mujalt 0 Üldjaotus Eestlane Muu

42 Kuskohalt olete selle kohta infot saanud? % vastajaist, kes on kuulnud et ühe aasta jooksul tuleb hindu näidata kõrvuti eurodes ja kroonides Televisioonist Ajalehest Raadiost Sõpradelt ja tuttavatelt Euroveebist Poest, tšekkidelt Tööalaselt Internetist Mujalt Üldjaotus Alg- või põhiharidus Keskharidus või kutseharidus Kõrgem haridus

43 Kuskohalt olete selle kohta infot saanud? % vastajaist, kes on kuulnud et ühe aasta jooksul tuleb hindu näidata kõrvuti eurodes ja kroonides Televisioonist Ajalehest Raadiost Sõpradelt ja tuttavatelt Euroveebist Poest, tšekkidelt Tööalaselt Internetist Mujalt Üldjaotus

44 . Teadlikkus kroonilt eurole üleminekuga seotud tingimuste osas Siin esitati vastajaile väidete paari ning paluti öelda, kumb neist on õige. Igas paaris oli üks väide vale. Tulemustest näeme, et üldiselt on informeeritus üleminekuga seotud tingimustes hea % küsitletuist teab, et kroone saab vahetada eurodeks piiramatus koguses % teab, et üks kuu enne ja kuud pärast üleminekut ei võta pangad rahavahetuse eest teenustasu % teab, et sularahakroone saab kasutada veel nädalat peale üleminekupäeva Vaid Eesti panga poolt toimuvas edasise rahavahetuse osas on teadlikkus madalam. % teab, et Eesti Pank vahetab edaspidi kroone eurodeks piiramata aja jooksul Erinevate sotsiaaldemograafiliste rühmade lõikes pole seejuures erinevused märkimisväärsed. Vaid noorima rühma teadlikkus on veidi madalama, mis seletub ilmselt taas asjaoluga, et noored ei pea vajalikuks nii pikalt ette mõelda

45 Kumb väidetest on õige: A - Iga inimene saab vahetada kroone eurodeks vaid kindla ettemääratud summa ulatuses. Või B - Iga inimene saab vahetada kroone eurodeks piiramatus koguses % kogu valimist Üldjaotus Sugu Mees Naine - Vanus Rahvus Eestlane Muu 0 A - Iga inimene saab vahetada kroone eurodeks vaid kindla ettemääratud summa ulatuses B - Iga inimene saab vahetada kroone eurodeks piiramatus koguses (summas) Ei oska öelda

46 Kumb väidetest on õige: A - Pangad ei võta kroonide eurodeks vahetamise eest teenustasu üks kuu enne ja pool aastat pärast eurole üleminekut. Või B - Pangad võivad võtta kroonide eurodeks vahetamise eest teenustasu % kogu valimist Üldjaotus Sugu Mees Naine - Vanus Rahvus Eestlane Muu A - Pangad ei võta kroonide eurodeks vahetamise eest teenustasu üks kuu enne ja pool aastat pärast eurole üleminekut B - Pangad võivad võtta kroonide eurodeks vahetamise eest teenustasu Ei oska öelda

47 Kumb väidetest on õige: A - Sularahakroone saab maksmiseks kasutada veel kaks nädalat pärast eurole üleminekut. Või B - Sularahakroone ei saa pärast eurole üleminekut enam ostmiseks kasutada. % kogu valimist Üldjaotus Sugu Mees Naine - Vanus Rahvus Eestlane Muu A - Sularahakroone saab maksmiseks kasutada veel kaks nädalat pärast eurole üleminekut B - Sularahakroone ei saa pärast eurole üleminekut enam ostmiseks kasutada. Ei oska öelda

48 Kumb väidetest on õige: A - Eesti Pank vahetab kroone eurodeks piiratud aja jooksul pärast üleminekuperioodi. Või B - Eesti Pank vahetab kroone eurodeks piiramata aja jooksul % kogu valimist Üldjaotus Sugu Mees Naine - Vanus Rahvus Eestlane Muu A - Eesti Pank vahetab kroone eurodeks piiratud aja jooksul pärast üleminekuperioodi B - Eesti Pank vahetab kroone eurodeks piiramata aja jooksul Ei oska öelda

49 . Eurole ülemineku küsimuste senised peamised infoallikad Põhilisteks allikateks on televisioon (%), trükiajakirjandus (%) ja raadio (%) Teise rühma moodustavad internet %-ga (otsingumootorite kaudu) ning tuttavad/sõbrad %-ga Märkimist väärivatest erisusteks on: Vanemale rühmale on keskmisest olulisemaks kanaliks raadio Samas on raadio keskmisest vähem levinud noorte ja madalaima haridusega rühmas Internet on keskmisest olulisem noorimale, haritumale ja Tallinna elanike rühmale Trükiajakirjandus on keskmisest vähem olnud infoallikaks venekeelsele elanikkonnale, noorimale ja madalaima haridusega rühmale

50 Millisest allikast olete saanud teavet eurole ülemineku kohta? % kogu valimist Televisioonist Trükiajakirjandusest Raadiost Internetist otsingumootori kaudu Tuttavatelt, sõpradelt Pangast Infotrükistest Ostukeskusest Infopäevadel, seminaridel Euroinfotelefonilt Mujalt

51 Millisest allikast olete saanud teavet eurole ülemineku kohta? % kogu valimist Televisioonist Trükiajakirjandusest Raadiost Internetist otsingumootori kaudu Tuttavatelt, sõpradelt Pangast Infotrükistest Ostukeskusest Infopäevadel, seminaridel Euroinfotelefonilt Mujalt Üldjaotus

52 Millisest allikast olete saanud teavet eurole ülemineku kohta? % kogu valimist Televisioonist Trükiajakirjandusest Raadiost Internetist otsingumootori kaudu Tuttavatelt, sõpradelt 0 Pangast Infotrükistest Ostukeskusest Infopäevadel, seminaridel 0 Euroinfotelefonilt 0 Mujalt Üldjaotus Eestlane Muu

53 Millisest allikast olete saanud teavet eurole ülemineku kohta? % kogu valimist Televisioonist Trükiajakirjandusest Raadiost Internetist otsingumootori kaudu Tuttavatelt, sõpradelt Pangast Infotrükistest Ostukeskusest Infopäevadel, seminaridel Euroinfotelefonilt Mujalt 0 0 Üldjaotus Tallinn Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad

54 Millisest allikast olete saanud teavet eurole ülemineku kohta? % kogu valimist Televisioonist Trükiajakirjandusest Raadiost Internetist otsingumootori kaudu Tuttavatelt, sõpradelt Pangast Infotrükistest Ostukeskusest Infopäevadel, seminaridel Euroinfotelefonilt Mujalt Üldjaotus Alg- või põhiharidus Keskharidus või kutseharidus Kõrgem haridus

55 . Euroveebi tuntus Euroveebi teab ja on kasutanud % küsitletuist, keskmisest veidi enam 0- aastased (%) Euroveebist on kuulnud, kuid kasutanud pole 0% küsitletuist. Kokku teab kanalit seega 0%. Euroveebi kogutuntus on kõrgeim - aastaste seas (%) Euroveebi kogutuntus on madalaim 0- aastaste seas (%) -0 aastaste seas (0%) ja madalaimas haridusrühmas (%). Noorimas rühmas on ilmselt tegu üldise ükskõiksusega info suhtes, mis ilmneb ka mitmes muus küsimuses (infot otsitakse vaid vajadusel ja siis pole see probleem) Vanimas rühmas on mõjutajaks interneti mittekasutamine (% ei kasuta)

56 Kas olete kuulnud euroveebist, kuhu on koondatud Eesti eurole üleminekut puudutav olulisem info? % kogu valimist Üldjaotus 0 Sugu Mees Naine 0 - Vanus Rahvus Eestlane Muu Jah, olen kuulnud ja seda ka ise kasutanud Ei ole kuulnud Olen kuulnud, kuid pole ise kasutanud Ei kasuta internetti

57 Kas olete kuulnud euroveebist, kuhu on koondatud Eesti eurole üleminekut puudutav olulisem info? % kogu valimist Üldjaotus 0 Tallinn Elukoht Muud suuremad linnad Muud linnad Maa-asulad Haridustase Alg- või põhiharidus Keskharidus või kutseharidus 0 Kõrgem haridus Jah, olen kuulnud ja seda ka ise kasutanud Ei ole kuulnud Olen kuulnud, kuid pole ise kasutanud Ei kasuta internetti

58 . Lisainfo ootused seoses üleminekuga eurole Küsimus esitati lahtiselt ning paluti oma sõnadega nimetada milliste teemade kohta vajaksid inimesed rohkem infot seoses üleminekuga eurole. Arvestades, et uuringu senised tulemused näitasid üsna head informeeritust, pole ka üllatav, et % küsitletuist vastas ei vaja/soovi mingit lisainfot. See näitab, et ülemineku põhiküsimused on inimestele selged ning lisainfo eluline vajadus on väike. Ülejäänud % vastustes selgelt domineerivat teemat polnud. Mõnevõrra enam huvitas inimesi sularahevahetuse praktilise läbiviimise küsimused (nimetas %), mõju elatustasemele (%), hindade ümardamise reeglid (%) jms. Kuna nii madal lisainfo soov oli mõnevõrra üllatav, siis tegime uuringu käigus ka mõned testintervjuud nii, et ette anti siiski võimalikku teemat. Tulemuseks oli, et sellisel juhul oli huvi lisainformatsiooni kohta märksa kõrgem, puudutades mitmeid teemasid, sealjuures näiteks teiste maade kogemusi. Põhiuuringu ning nimetatud testintervjuude tulemuste erinevus võimaldabki järeldada, et eurole ülemineku põhiküsimused on inimestele üldjoontes üsna selged ning selles mõttes on eluliselt tähtsa lisainfo vajadus väike. Kuid samas on teema huvipakkuv ning meeleldi ollakse valmis üldharivat lisainfot tarbima Kuna otsene lisainfo vajadus osutus madalaks ning temaatiliselt hajuvaks, siis esitame alljärgnevalt tulemuste jaotuse vaid kogu valimi ja vanuserühmade osas

59 Milliste teemade kohta vajate seoses üleminekuga eurole rohkem infot? % kogu valimist Kuidas Eurole üleminek ja sularahavahetus praktiliselt toimub Milline on eurole ülemineku mõju elatustasemele hindadele ja palkadele, Millised on krooni eurodeks ümberarvutamise ja ümardamise reeglid Milline on eurole ülemineku üldisem mõju Eesti elanikele, ettevõtetele, majandusele Milline on Eurole ülemineku mõju laenudele ja säästudele Millised on pangatähed ja mündid ning nende turvaelemendid Kuidas hoiduda pettustest kroonide eurodeks vahetamisel Milline saab olema mõju pensionile Vahetamise aeg, kogus ja kulu Teiste riikide kogemus eurole üleminekul Muu Ei vaja/soovi mingit infot

60 Lisainfo vajadus vanuserühmade lõikes Vanus Valdkond Kuidas Eurole üleminek ja sularahavahetus praktiliselt toimub Milline on eurole ülemineku mõju elatustasemele hindadele ja palkadele Millised on krooni eurodeks ümberarvutamise ja ümardamise reeglid Milline on eurole ülemineku üldisem mõju Eesti elanikele, ettevõtetele, majandusele Milline on Eurole ülemineku mõju laenudele ja säästudele Millised on pangatähed ja mündid ning nende turvaelemendid Kuidas hoiduda pettustest kroonide eurodeks vahetamisel Vahetamise aeg, kogus ja kulu Milline saab olema mõju pensionile Teiste riikide kogemus eurole üleminekul Muu Ei vaja/soovi mingit infot TOTAL -a 0-a -a 0-a TOTAL.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.0%.%.0%.%.0%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% 0.0%.%.%.% 0.0%.% 0.%.%.% 0.0% 0.0%.%.%.%.% 0.0% 0.% 0.0% 0.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% 0% 0% 0% 0% 0% Sinine raam vastus on antud vanuserühmale keskmisest iseloomulikum usaldusväärsusega vähemalt % Roosa raam vastus on antud vanuserühmale keskmisest vähemiseloomulik usaldusväärsusega vähemalt %

61 Vanuserühmade lähedus vajatava lisainfo temaatika järgi 0-a Vahetamise aeg, kogus ja kulu Milline on eurole ülemineku üldisem mõju Eesti elanikele, ettevõtetele, majandusele Milline on eurole ülemineku mõju elatustasemele hindadele ja palkadele -a Milline on Eurole ülemineku mõju laenudele ja säästudele 0-a Kuidas Eurole üleminek ja sularahavahetus praktiliselt toimub -a Millised on pangatähed ja mündid ning nende turvaelemendid Milline saab olema mõju pensio Muu Millised on krooni eurodeks ümberarvutamise ja ümardamise reeglid Kuidas hoiduda pettustest kroonide eurodeks vahetamisel Teiste riikide kogemus eurole üleminekul

62 Lisainfo uuringu kohta:

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Maksja

Maksja Ülevaade. aasta küsitluse tulemustest AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST Tallinn SISUKORD SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE...5 SUMMARY...8 1. Metoodika kirjeldus...11 1.1. Valim ja küsitlus...11

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

2006_eal

2006_eal Harjutuste kogu nr 9 Hea õpetaja! Õpetajad on väga loovad ja osavad. Käepäraste vahenditega suudab õpetaja teha tunni õpilasele huvitavaks ja meeldejäävaks, samas toimub õppimine läbi praktilise tegevuse

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode] Eesti Pank Bank of Estonia Eesti majandusareng: teel euroalasse Peeter Luikmel Eesti Pank 21. aprill 2010 Käsitletavad teemad Ebakindlust on palju nii meil kui mujal Kiired muutused on aidanud kriisiga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel post@turu-uuringute.ee www. turu-uuringute.eu SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST...

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmised tarbija õigustest ja kohustustest. Arendada õpilaste

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem