Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - HE_H12011_est.doc"

Väljavõte

1 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük; kinnisvaraalane tegevus; äri- ja juhtimisalane nõustamine; valdusfirmade tegevus Äriregistri number: Aadress: Paldiski mnt.31, Keila Telefon: Faks: Elektronpost: Interneti kodulehekülg: Tegevjuht: Audiitor: Andres Allikmäe KPMG Baltics Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Konsolideerimisgrupi vahearuanne koosneb 21 leheküljest

2 Sisukord Sisukord 2 Juhatuse tegevusaruanne 3 Raamatupidamise vahearuanne 10 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 10 Konsolideeritud koondkasumiaruanne 11 Konsolideeritud rahavoogude aruanne 12 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 13 Lisad konsolideeritud vahearuande juurde 14 Lisa 1. Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 14 Lisa 2. Põhivara liikumine 15 Lisa 3. Võlakohustused 16 Lisa 4. Reservid 16 Lisa 5. Segmendiaruanne 17 Lisa 6. Neto-finantstulud/kulud 18 Lisa 7. Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 19 Lisa 8. Rahavoogude aruande kirjete selgitused 20 Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega 21 Juhatuse kinnitus aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuandele 22 2

3 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE Kontserni struktuur ja muudatused selles 2011.a. I poolaasta vahearuandes on ridarealt konsolideeritud ASi Harju Elekter (konsolideeriva üksuse) ja tema tütarettevõtete Elektrotehnika, Teletehnika (endise nimega Eltek), Satmatic OY, Harju Elekter AB ja UAB Rifas finantsaruanded ning laiendatud kapitaliosaluse meetodil sidusettevõte AS Draka Keila Cables. PKC Group Oyj aktsiad on bilansis hinnatud turuhinnas, millel võib olla oluline mõju ASi Harju Elekter varade ja omakapitali maksumusele. Harju Elekter omab seisuga olulisi osalusi järgmistes äriühingutes: Ettevõte Asukohamaa Elektrotehnika tütarettevõte Eesti 100,0% 100,0% 100,0% Teletehnika tütarettevõte Eesti 100,0% 100,0% 100,0% Satmatic OY tütarettevõte Soome 100,0% 100,0% 100,0% Harju Elekter AB tütarettevõte Rootsi 90,0% 90,0% 0,0% Rifas UAB tütarettevõte Leedu 51,0% 51,0% 51,0% AS Draka Keila Cables sidusettevõte Eesti 34,0% 34,0% 34,0% SIA Energokomplekss portfelliinvesteering Läti 14,0% 14,0% 14,0% PKC Group Oyj portfelliinvesteering Soome 7,0% 7,2% 7,9% Majanduskeskkond Suurenev eksport soodustas Eesti sisemajanduse taastumist investeeringute ja eratarbimise kasvu kaudu, jäädes tõenäoliselt kasvu peamiseks mootoriks ka järgnevatel aastatel. Eesti Konjunktuuriinstituudi kvartaliülevaates on täheldatud, et tarbijate hinnang majandusele I poolaastal selgelt paranes; kindlustunde ja sissetulekute mõõduka kasvu toel suurenes ka eratarbimine. Samas on tõusnud hinnakasvuootus, pärssides ostujõudu. Eratarbimise kiiremat paranemist varjutab ka tööturu nõrkus kõrge tööpuudus ning majandusharude lõikes ebaühtlasena püsiv tööjõunõudlus, lisaks pikaajaliste töötute osakaalu kasv ning lõhe tööjõu nõudluse/pakkumise vahel. Siiski suurendavad välisnõudluse stabiilsus ja kasumi kasv eksportivate ettevõtete kindlust tootmisvõimsusse investeerimisel, et toetada ekspordipotentsiaali. Eesti peamiste väliskaubanduspartnerite Põhjamaade, Saksamaa ja Venemaa majanduskasvu väljavaated püsivad piirkonna parimad. Samas võib lähituleviku majanduskasvu Euroopas ja ka mujal maailmas pidurdada toormehindade kõrge tase, mida mõjutab osaliselt kriis Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, aga ka intresside tõus ja vähem ekspansiivne eelarvepoliitika. Paranemist jätkab ka Läti majandus -finantsturud püsivad stabiilsed ning riigieelarve defitsiit on alanenud IMFi ja ELi poolt nõutust kiiremini. Riigi sisemajandus jätkab taastumist, kuid nagu teisteski Balti riikides, on proovikiviks inflatsiooni ohjeldamine. Peamisteks inflatsiooni kiirendajateks on toiduainete ja energia hinnad, kodumaine hinnasurve püsib mõõdukas. Leedu majandus on jõudnud tugevasse kasvutsüklisse ning aasta väljavaade on optimistlik, kuigi kõrge struktuurne tööpuudus, vähene palkade tõus ja kiirenev inflatsioon pidurdavad jätkuvalt sisenõudluse kasvu. Sarnaselt Lätiga on ka Leedus eelarvepositsioon paranenud planeeritust kiiremini aastal euro kasutuselevõtu kursil püsimine eeldab nii Leedult kui Lätilt ka edaspidigi eelarve konsolideerimist. Kokkuvõttes püsib maailma majandus hoolimata riskidest (toormehinnad, võlakriis) endiselt kasvutrajektooril. Suurima majandusega USA kasvu aeglustumine I kvartalis oli loodetavasti ajutine ja tõenäoliselt leitakse lahendus ka tekkinud eelarvekriisile ning ka Euroopa majandus, ehkki ebaühtlase kasvuga, jätkab taastumist. Arenenud riikide kasvu toetab endiselt Aasia riikide majandus, mille kasv pärast kriisile järgnenud hoogustumist hakkab siiski ootuste kohaselt aeglustuma. 3

4 Sündmused Krediidiinfo omistas ASile Harju Elekter a krediidireitingu AA (väga hea). Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust ning on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Vaid 7,6% Eesti ettevõtetest omab krediidireitingut AA. Soome tütarettevõttele Satmatic Oy omistati Suomen Asiakastiedon kliendiregistri poolt sertifikaat Suomen Vahvimmat Peamiseks hindamiskriteeriumiks on ettevõtte krediidikõlbulikkus. Suomen Vahvimmat aunimetus omistatakse ettevõttele, kes on 5 järjestikusel aastal täitnud Alfareitingu kõrgeimad nõuded. Selliste ettevõtete arv ulatub vaid umbes 10%ni kõigist Soomes registreeritud ettevõtetest. Bureau Veritas tunnistas Satmatic Oy tootmiskorralduse vastavaks rahvusvahelise keskkonnajuhtimise süsteemi ISO 14001:2004 standarditele. Vastavustunnistuse omandamine oli oluline nii keskkonnasõbralikkuse kui ka firma äritegevuse seisukohalt, kinnitades klientidele ettevõtte usaldusväärsust koostööpartnerina ja keskkonnasõbralike toodete valmistajana. Kontsern alustas uue, pea 5000m 2 suuruse tootmiskompleksi rajamist tuletõkke- ja turvauste tootjale AS Saajos. Ehitus valmib aastaks, mille järel antakse tootmispinnad ASile Saajos pikaajalisele rendile. Oma tegevuse laiendamiseks ja turuosa suurendamaks Rootsi Kuningriigis omandas ASi Harju Elekter tütarettevõte Harju Elekter AB jaanuaris BGB PowerSolutions AB äritegevuse. Lepingu kogumaksumus oli 500 tuhat SEK, mis finantseeritakse omavahenditest vastavalt lepingule 2 aasta jooksul. Lepingujärgselt omandas Harju Elekter AB varaobjekte õiglases väärtuses 105 tuhande Rootsi krooni ja strateegilise partnerlepingu koos lepinguliste hindade, tugiteenuste ja müügiõigustega 395 tuhande Rootsi krooni ulatuses. ASi Harju Elekter tütarettevõtted Harju Elekter Elektrotehnika, Satmatic ja Harju Elekter Teletehnika (end. Eltek) osalesid veebruaris energeetikamessil Verkosto 2011 Soomes. Ühisstendil olid klientidele tutvustamiseks väljas metallkorpusega komplektalajaamad, mida täiendasid esitlusmaterjalid teiste tooteperede toodetest. Aprillis tutvustas Kontserni ettevõtete omatoodangut, kauplusi ja nende professionaalset tootevalikut ning eksponeeris ettevõtte poolt esindatavate firmade tooteid rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab 2011 ASi Harju Elekter kaubandusgrupp. ASi Harju Elekter nõukogu ja juhatus võtsid vastu otsuse koondada kõik kontserni Eesti ettevõtted kaubamärgi Harju Elekter alla. Ühise logo kasutamine aitab tugevdada kontserni konkurentsivõimet ning loob lisakasu ja võimalusi turundustegevuses. Eelnevast lähtudes kinnitas tütarettevõtte ASi Eltek nõukogu ettevõtte uueks ärinimeks Teletehnika. Harju Maakohtu registriosakond tegi vastava kande 18.aprillil k.a. Tegevustulemused MÜÜGITULUD Kontserni aruandeperioodi majandustulemused näitasid paranemistendentse. Teise kvartali müügimaht kasvas kolmandiku võrra 11,1 miljoni euroni ja poolaastaga enam kui viiendiku võrra 20,5 miljoni euroni, mis saavutati peamiselt tootmismahtude kasvuga. Tootmise segmendi müügitulud kasvasid aruandekvartalis enam kui 37% ja kuue kuuga üle 23%, andes ka traditsiooniliselt suurima osa, 88,7% (87,1%) müügituludest. Mitmesuguste elektriseadmete müük kasvas II kvartalis 45% 9,2 miljoni euroni, mis moodustab 93% tootmise aruandekvartali müügitulust ja kuue kuuga kasvas enam kui 24% 16,4 miljoni euroni, moodustades Tootmise müügimahust 90%. 4

5 Müügitulu jagunes tegevussegmentide viisi alljärgnevalt: EUR 000 Juurdekasv II kvartal 6 kuud Struktuur Segment Kv/kv 6k/6k Tootmine 37,6% 23,6% ,7% 87,1% Kinnisvara -4,1% -0,2% ,2% 7,6% Muu 18,4% 17,3% ,1% 5,3% Kokku 33,3% 21,5% ,0% 100,0% Majanduse elavnemine on toonud kaasa ka kaubanduse müügimahtude kasvu. Elektrikaupade ja komponentide müügimaht kasvas kuue kuuga võrreldava perioodi suhtes 17,4% 976 tuhande euroni, sellest 521 tuhat eurot teeniti aruandekvartalis, mis oli 34,2% rohkem kui võrreldaval kvartalil. Kokkuvõttes kasvas muude tegevuste müügimaht aruandekvartalis üle 18% ja kuue kuuga enam kui 17%. Müügitulu jagunes turgude viisi alljärgnevalt: EUR 000 Juurdekasv II kvartal 6 kuud Struktuur Turud Kv/kv 6k/6k Eesti 44,0% 29,9% ,1% 34,7% Soome 58,4% 45,9% ,2% 37,6% Leedu -2,7% -0,6% ,5% 11,5% Muud Euroopa Liidu maad 7,3% -77,6% ,0% 11,0% Muud -57,9% 47,5% ,2% 5,2% Kokku 33,3% 21,5% ,0% 100,0% Majanduskasvu kiirenemine aasta lõpus ja käesoleva aasta alguses Euroopa Liidu riikides on toonud kaasa majandusolukorra paranemise Kontserni koduturgudel. Enim on kasvanud müük Soome turule teises kvartalis üle 58% ja kuue kuuga 46%. Samas kasvas ka Eesti segmendi tootmisettevõtete müük Soome turule enam kui 75%. Eesti turule müüdi aruandekvartalis 4,3 miljoni euro väärtuses, kasvades võrreldava perioodi suhtes 44% ja kuue kuuga 7,6 miljoni euro väärtuses tooteid ja teenuseid, mis oli 30% enam kui võrreldaval perioodil. Tagasihoidlikumad on olnud arengud Leedu turul. Kokkuvõttes realiseeriti Kontserni ettevõtete koduturgudel (Eesti, Leedu ja Soome) 91,8% (83,8%) ning väljapoole Eestit 63% (65%) Kontserni toodetest ja teenustest. Müügitulu muudest Euroopa Liidu maadest oli aruandekvartalis 227 (2010 II kv: 212) tuhat eurot. Kokku müüdi 6 kuuga muudesse Euroopa Liidu riikidesse 418 tuhande euro väärtuses kaupu ja teenuseid, mis oli 1,4 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil aasta I kvartalis oli müük Rootsi turule üksi üle 1,3 miljoni euro, mida tänavu ei suudetud saavutada. Muudest Euroopa Liidu riikidest domineerisid Läti, Prantsusmaa ja Rootsi. Samas on jätkuvalt tehtud tööd uute eksportturgude leidmiseks. Müük väljapoole Euroopa Liitu on kuue kuuga kasvanud enam kui 47%. Müügimahud on kasvanud nii Norra, Venemaa, Valgevene kui ka Malaisia turgudele. 5

6 ÄRITEGEVUSE KULUD EUR 000 Juurdekasv II kvartal 6 kuud Kv/kv 6k/6k Müüdud toodete ja teenuste kulud 29,7% 18,8% Turustuskulud 24,2% 23,1% Üldhalduskulud 27,8% 17,0% Kulud kokku 29,3% 18,8% sh põhivara kulum 2,8% 0,1% TJK kokku 18,6% 16,1% sh palgakulu 15,6% 12,0% Äritegevuse kulud kasvasid teises kvartalis 29,3%, olles 4 protsendipunkti võrra madalamad müügitulu juurdekasvutempost ja kuue kuuga kasvasid kulud 18,8%, mis on 2,7 protsendipunkti madalam müügitulude juurdekasvutempost. Kulutused tööjõule olid aasta teises kvartalis tuhat eurot, kasvades 18,6% ja I poolaastal tuhat eurot, kasvades 16,1%. Kontsernil on omakapitaliinstrumentidega arveldatavaid aktsiapõhiseid hüvitisplaane, mille kajastamisel konsolideeritud finantsaruannetes on rakendatud IFRS 2 põhimõtteid. Aktsiate eest saadavate teenuste (tööpanuse) maksumus 53 tuhat eurot on kajastatud tööjõukuluna. Kuue kuuga maksti töötajatele palkade ja tasudena välja (3 363) tuhat eurot ja keskmine töötasu kuus töötaja kohta oli (1 311) eurot. Põhivarade kulum moodustas II kvartali äritegevuse kuludes 358 (2010 II kv: 348) tuhat eurot ja kuue kuuga kokku 697 ( k: 696) tuhat eurot. KASUMID JA MARGINAALID Kontserni brutokasum kasvas aruandekvartalis 53,3% ja oli tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks oli 17,4% (2010 II kv: 15,1%). Kontserni I poolaasta brutokasum oli tuhat eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 37,6% ja brutokasumi marginaaliks kujunes 16,2%, paranedes võrreldava perioodi näitaja suhtes 1,9 protsendipunkti võrra. Teise kvartali ärikasum oli 540 (2010 II kv: 178) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 898 (2010 II kv: 526) tuhat eurot. Ärirentaabluseks kujunes 4,9%, mis oli 2,8 protsendipunkti võrra parem võrreldava perioodi näitajast ja ärirentaabluseks enne kulumit 8,1%, paranedes võrreldava perioodi näitaja suhtes 1,8 protsendipunkti võrra. Esimese poolaasta konsolideeritud ärikasum oli 700 tuhat eurot, mis oli 2,8 korda enam kui võrreldaval perioodil ja ärikasum enne kulumit oli tuhat eurot, juurdekasv 47,6%. Kuue kuu ärirentaablus enne kulumit oli 6,8% ( k: 5,6%) ja ärirentaablus 3,4%, mis oli 1,9 protsendipunkti parem võrreldava perioodi näitajast. Aruandekvartalis konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 79 tuhat eurot, võrreldaval perioodil 102 tuhat eurot ja kuue kuuga kokku 109 ( k: 57) tuhat eurot. Netofinantstulu kasvas II kvartalis 229 tuhande euro võrra 781 tuhande euroni, poolaastaga kokku aga kahanes 294 tuhande euro võrra 775 tuhande euroni. Aruandeperioodil saadi dividenditulu 235 tuhat eurot enam kui võrreldaval perioodil, kokku 795 tuhat eurot, samas müüdi aasta esimeses kvartalis 80 tuhat PKC Group Oyj aktsiat ja finantstulu aktsiate müügilt oli 522 tuhat eurot. Kokkuvõtteks kujunes teise kvartali konsolideeritud puhaskasumiks (2010 II kv: 640) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas (2010 II kv: 588) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II kvartalis 0,06 eurot (2010 II kv: 0,03) eurot. Kuue kuuga teeniti puhaskasumit aktsia kohta 0,07 eurot. Konsolideeritud puhaskasum kasvas poolaastaga 14,2% ja oli tuhat eurot, sellest emaettevõtte omanike osa moodustas ( k: 1 160) tuhat eurot. 6

7 Personal Töötajate keskmine arv II kvartal 6 kuud Töötajate arv seisuga Juurdekasv Eesti Soome Leedu Rootsi Kontsernis kokku Aruandekvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 421 inimest, mis oli keskmiselt 2 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil ja kuue kuu keskmine töötajate arv oli 419, mis oli 8 töötajat keskmiselt vähem kui aasta kuue kuuga. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 457 inimest, mis oli 17 töötajat rohkem kui aasta algul (440 töötajat) ja 11 töötajat rohkem kui aasta tagasi. Finantsseisund ja rahavood Kontserni varade maht seisuga oli ( : ) tuhat eurot, kasvades kuue kuuga tuhande euro võrra. PKC Group Oyj aktsia turuhind Helsingi börsil tõusis teise kvartaliga 0,14 ja 6 kuuga 0,22 euro võrra 15,59 euroni. Aktsia ümberhindluse kasum oli aruandekvartalis 196 (2010 II kv: 195) tuhat ja I poolaastal kokku 308 tuhat eurot, mille võrra kasvas investeeringu maksumus varades ja reservid omakapitalis. Võrreldaval perioodil kasvas finantsvarade väärtus ja reservid omakapitalis kuue kuuga 5,3 miljoni euro võrra. Kontsern investeeris I poolaastal kinnisvarainvesteeringutesse tuhat, materiaalsesse põhivarasse 294 tuhat ja immateriaalsesse põhivarasse 67 tuhat eurot, kokku tuhat eurot. Võrreldaval perioodil investeeriti kinnisvarainvesteeringutesse 245, materiaalsesse põhivarasse ja immateriaalsesse põhivarasse 31 tuhat eurot, kokku tuhat eurot, millest 1,9 miljonit soetati kapitalirendi tingimustel. Kokku kasvas põhivarade maksumus poolaastaga tuhande euro võrra 41,8 miljoni euroni, moodustades varade maksumusest 73,3% ( k: 72,8%). Bilansipäeva seisuga oli Kontserni käibekapital (käibevara lühiajalised kohustused) tuhat eurot, vähenedes kuue kuuga 471 tuhande euro ja kasvades võrreldava perioodi näitaja suhtes 653 tuhande euro võrra. Äritegevuse nõuded ja ettemaksed kasvasid kuue kuuga 491 tuhande euro võrra ning seoses müügimahtude kasvuga kasvasid varud tuhande euro võrra tuhande euroni. Lühiajalised kohustused kasvasid poolaastaga tuhande euro võrra tuhande euroni, sellest äritegevuse võlakohustuste juurdekasv moodustas tuhat eurot. Nii likviidsus- (1,0) kui ka maksevõime kordaja (1,8) paranesid võrreldava perioodi näitaja suhtes 0,1 punkti võrra. Intressi kandvad võlakohustused kasvasid poolaastaga 115 tuhande euro võrra tuhande euroni. Majandustegevuse elavnemisest tingituna kasvas aruandeperioodil vajadus täiendavate käibevahendite järele, mistõttu kasvas arvelduskrediit 289 tuhande euro võrra 1,5 miljoni euroni, võrreldaval perioodil 13 tuhande euro võrra 840 tuhande euroni. Kuue kuuga tagastati pikaajalist laenu 49 ( k: 187) tuhat eurot ning tasuti kapitalirendi põhimakseid 138 ( k: 147) tuhat eurot. PKC Group Oyj maksis dividende 795 tuhat eurot, mis oli 235 tuhat eurot enam kui võrreldaval perioodil. Samas aga laekus finantsinvesteeringute müügist eelmisel perioodil 590 tuhat eurot. Kontsern maksis dividende tuhat eurot, võrreldaval perioodil 902 tuhat eurot. 7

8 Raha ja rahaekvivalendid vähenesid aasta esimese kuue kuuga tuhande euro võrra 478 tuhande euroni. Äritegevusest läks aruandeperioodil raha välja 411 tuhat, investeerimistegevusest 559 tuhat ja finantseerimistegevusest 949 tuhat eurot. Võrreldaval perioodil vähenesid raha ja rahaekvivalendid tuhande euro võrra tuhande euroni. Äritegevusest läks raha välja 481 tuhat eurot ja finantseerimistegevusest tuhat eurot, investeerimistegevusest tuli raha sisse 619 tuhat eurot. ASi Harju Elekter aktsiad EUR 6 kuud kuud 2010 Aasta 2010 Aktsiate keskmine arv 1000 tk Nominaalhind 0,70 0,64 0,64 Kõrgeim turuhind 3,54 2,73 3,14 Madalaim turuhind 2,66 2,02 2,02 Sulgemishind perioodi lõpu seisuga 2,66 2,28 3,02 Turuväärtus (miljonites) 44,7 38,3 50,7 Puhaskasum aktsia kohta 0,07 0,07 0,13 Nõukogu ja juhatus ASi Harju Elekter viieliikmeline nõukogu sai heakskiidu ettevõtte aasta üldkoosolekult, kes kinnitas koosseisu järgmiseks viieks aastaks. ASi Harju Elekter nõukogus ei ole muutusi toimunud. Nõukogu jätkas koosseisus Endel Palla (esimees ja ASi Harju Elekter arendusdirektor) ning liikmed Ain Kabal (Kabal&Partners OÜ, juhataja), Lembit Kirsme (OÜ Kirschmann, juhataja), Madis Talgre (ASi Harju KEK juhataja) ja Andres Toome (konsultant). Seoses ASi Harju Elekter juhatuse volituste tähtaja täitumisega määras aktsiaseltsi nõukogu oma 4. mai 2011 koosolekul järgnevaks 3-aastaseks perioodiks 1-liikmelise juhatuse ning nimetas juhatajaks senise juhatuse esimehe Andres Allikmäe. Samas kutsus nõukogu oma koosolekul ettevõtte juhatuse liikme kohalt tagasi Lembit Libe ja Karin Padjuse, kes jätkavad ettevõttes oma senistel ametikohtadel vastavalt peaökonomisti ja finantsdirektorina. Muudatused jõustusid 12. mail Juhatuse pädevus ja volitused on ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine. Juhatajal on õigus saada lahkumishüvitist 12 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses. ASi Harju Elekter nõukogu ja juhatuse liikmetele maksti aasta esimese poolaastaga liikme- ja töötasudena kokku 131,9 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 115,4 tuhat eurot. Kontserni juhtorganite liikmete ja nende lähikondsetega muid tehinguid ei toimunud. Informatsioon juhatuse ja nõukogu liikmete haridus- ja teenistuskäigu kohta, nende kuuluvus äriühingute juhtorganitesse ning aktsiaosalused on avalikustatud ettevõtte koduleheküljel internetis: 8

9 Aktsionäride korraline üldkoosolek 29. aprillil 2011 toimus aktsionäride korraline üldkoosolek, millest võttis osa 77 aktsionäri või nende volitatud esindajat, kes esindasid 71,96% häälte üldarvust. Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande ja kasumijaotuse, samuti euro kasutuselevõtust tingitud aktsia nimiväärtuse ja aktsiakapitali ümber arvestamise eurodesse ning vastavad muudatused põhikirjas. Otsuse alusel maksti aasta eest omanikele dividende 0,06 eurot aktsia kohta kokku 1 miljon eurot. Dividendid maksti välja 24. mail Tähtsamad näitajad EUR 000 II kvartal 6 kuud aasta Konsolideeritud kasumiaruanne Müügitulu Ärikasum enne kulumit Ärikasum Perioodi puhaskasum sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Struktuur (%) EUR 000 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne Käibevara 26,7 26,2 27, Põhivara 73,3 73,8 72, KOKKU varad 100,0 100,0 100, Kohustused 19,1 17,4 20, Omakapital 80,9 82,6 80, sh emaettevõtte omanike osa 78,1 79,8 76, II kvartal 6 kuud aasta Juurdekasvutempod (%) Müügitulu 33,3-24,1 21,5-25,2 1,1 Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 70,6-44,4 47,6-43,3-6,0 Ärikasum (EBIT) 203,7-71,7 180,0-75,9-16,1 Perioodi puhaskasum 82,0 19,5 14,2 64,5 65,6 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 83,1 30,2 8,4 87,1 76,9 Tulususe suhtarvud (%) Käibe ärirentaablus enne kulumit 8,1 6,3 6,8 5,6 7,1 Käibe ärirentaablus (ärikasum/müügitulu*100) 4,9 2,1 3,4 1,5 3,7 Käibe puhasrentaablus (puhaskasum /müügitulu*100) 10,5 7,7 6,5 6,9 5,6 Töötajad Töötajate keskmine arv perioodis Töötajate arv perioodi lõpu seisuga

10 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE Lisa EUR 000 VARAD nr Käibevarad Raha- ja pangakontod Äritegevuse ja muud nõuded Ettemaksed Ettevõtte tulumaks Varud Käibevara kokku Põhivara Investeeringud sidusettevõttesse Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Võlakohustused Võlad tarnijatele ja muud võlad Maksuvõlad Ettevõtte tulumaksuvõlg Lühiajalised eraldised Ettemakstud tulevaste perioodide tulud Lühiajalised kohustused kokku Võlakohustused Muud pikaajalised kohustused Pikaajalised kohustused Kohustused kokku Omakapital Aktsiakapital Ülekurss Reservid Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Mitte-kontrolliv osalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

11 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE Lisa 1. aprill 30. juuni 1. jaanuar 30. juuni EUR 000 nr Müügitulud Müüdud toodete kulud Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Neto-finantstulud/ (-kulud) Kasum sidusettevõttest kapitaliosaluse meetodil Kasum enne maksustamist Ettevõtte tulumaksu periodiseerimine Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Finantsvara ümberhindluse netokasum Finantsvara müügiga realiseerunud kasum (-) Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel Perioodi muu koondkasum kokku Perioodi koondkasum kokku Puhaskasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist Perioodi puhaskasum kokku Koondkasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa koondkasumist Mitte-kontrolliv osa koondkasumist Perioodi koondkasum kokku Puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 7 0,06 0,03 0,07 0,07 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 7 0,06 0,03 0,07 0,07 11

12 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE Lisa EUR jaanuar 30. juuni nr Rahavood äritegevusest Ärikasum Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Aktsiapõhine hüvitis Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemakstud tulude muutus Valuutakursside muutuste mõju Makstud ettevõtte tulumaks Makstud intressid Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud kinnisvarainvesteeringu eest Tasutud materiaalse põhivara eest Tasutud immateriaalse põhivara eest Laekunud finantsinvesteeringute müügist Laekunud intressid Laekunud dividendid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Arvelduskrediidi jääkide muutus Laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha jääk perioodi algul Rahajääkide muutus Valuutakursi vahe välisettevõtte ümberarvestamisel -3 0 Raha jääk perioodi lõpus

13 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE EUR 000 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital Ülekurss Reservid Jaotamata kasum Kokku Mittekontrolliv osalus KOKKU Saldo Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Perioodi koondkasum Aktsiapõhine hüvitis Dividendid Saldo Saldo Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Perioodi koondkasum Aktsiakapitali suurenda mine Aktsiapõhine hüvitis Dividendid Saldo Reservide kohta on informatsioon esitatud lisas 4. 13

14 LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE JUURDE Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused on Eestis registreeritud äriühing. Seisuga koostatud raamatupidamise vahearuanne hõlmab AS-i Harju Elekter (edaspidi Emaettevõte) ning tema tütarettevõtted AS Harju Elekter Teletehnika (endise nimega Eltek), Elektrotehnika, Satmatic OY, Harju Elekter AB ja Rifas UAB (edaspidi Kontsern). Kontsernil on 34%-line osalus sidusettevõttes AS Draka Keila Cables. on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil alates 1997.a. 30. septembrist, 32,14% ettevõtte aktsiatest on AS Harju KEK omandis. ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EL). Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34: Vahearuandlus. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu lõppenud majandusaasta aastaaruandes. Vahearuannet tuleks lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aasta majandusaasta aruandega, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Juhatuse hinnangul kajastab ASi Harju Elekter aasta II kvartali ja 6 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt Kontserni majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt ja sisaldab ainult kontserni konsolideeritud aruandeid. Aruandevaluuta on Euro. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes ja kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole osutatud teisiti. 14

15 Lisa 2 Põhivara liikumine EUR jaanuar kuni 30. juuni Investeeringud sidusettevõttesse Saldo aasta alguses Kapitaliosaluse kasum Saldo perioodi lõpus Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Saldo aasta alguses Müüdud Kasum aktsiate ümberhindlusest Saldo perioodi lõpus Kinnisvarainvesteeringud Saldo aasta alguses Soetatud Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus Materiaalne põhivara Saldo aasta alguses Soetatud Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus Immateriaalne põhivara Saldo aasta alguses Soetatud Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus Põhivara kokku

16 Lisa 3 Võlakohustused EUR Lühiajalised võlakohustused Lühiajalised laenud Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil Kokku lühiajalised võlakohustused Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised pangalaenud Pikaajalised liisingkohustused Kokku pikaajalised võlakohustused VÕLAKOHUSTUSED KOKKU Muutused võlakohustustes olid järgmised: EUR jaanuar kuni 30. juuni Algsaldo Muutus lühiajalistes laenukohustustes Pikaajalise laenu tasumine Uued liisingkohustused Pikaajaliste liisingkohustuste tasumine Lõppsaldo Lisa 4 Reservid EUR 000 Reservkapital Ümberhindluse reserv Valuutakursi muutuste reserv KOKKU Saldo Perioodi muu koondkasum Saldo Saldo Perioodi muu koondkasum Saldo

17 Lisa 5 Segmendiaruanne Konsolideeritud finantsaruannetes eristatakse kahte segmenti tootmine ja kinnisvara. Tootmine - elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused. Sellesse harusse kuuluvad Kontserni ettevõtetest Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika, UAB Rifas ning Satmatic Oy. Kinnisvara - kinnisvara arendamine, hooldus ja rentimine, kinnisvara ja tootmisvõimsuste ülalpidamisega seotud teenused ja teenuste vahendamine. Kinnisvara on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmendiks, sest tema varade maksumus on rohkem kui 10% kõigi segmentide varade maksumusest kokku. Muud - Kontserni ja temaga seotud ettevõtete toodete ning muude elektriinstallatsiooni töödeks vajalike kaupade müük peamiselt jaeklientidele ja väiksema ning keskmise suurusega elektripaigaldusfirmadele; juhtimisalased teenused; tööstusautomaatika lahenduste projekteerimine, protsessi juhtautomaatika programmeerimine ja installatsioonitööde projektijuhtimine. Muud tegevusalad on kontserni seisukohalt väheolulised ja ükski neist ei moodusta eraldiseisvat segmenti aruandluse tarbeks. EUR jaanuar kuni 30. juuni Tootmine Muud tegevused Kinnisvara Elimineerimine Konsolideeritud 2010 Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Segmendi varad Jagamatud varad Varad kokku Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Segmendi varad Jagamatud varad Varad kokku

18 Müügitulude jaotus turgude viisi: EUR jaanuar kuni 30. juuni Eesti Soome Leedu Muud EU maad Muud Müügitulu kokku Müügitulud tegevusalade viisi EUR jaanuar kuni 30. juuni Elektriseadmed Lehtmetalltooted ja teenused Telekommunikatsiooni tooted ja teenused Kaupade vahendusmüük Teenuste vahendusmüük Renditulu Muud teenused KOKKU Lisa 6 Neto-finantstulud/kulud EUR jaanuar kuni 30. juuni Intressitulu 7 21 Intressikulu Dividenditulu Netokahjum(-) valuutakursi muutustest -2-2 Müügikõlblikud investeeringud: Tulu investeeringute müügist KOKKU

19 Lisa 7 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta on leitud jagades aruandeperioodi puhaskasumi perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasumi leidmiseks on võetud arvesse potentsiaalselt emiteeritavad aktsiad seisuga oli Kontsernil 578,4 tuhat potentsiaalselt emiteeritavat lihtaktsiat. Kooskõlas 23. aprillil 2009 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusega fikseeriti aktsia hind tasemel 1,10 eurot. Aktsiapõhiste hüvitiste suhtes, mille kohta kehtivad IFRS 2 nõuded, hõlmab aktsiate märkimishind ka tulevikus töötajate poolt aktsiapõhiste hüvitiste eest osutatavate teenuste maksumust. Sõltumatu eksperdi poolt hinnati teenuse väärtuseks ühe emiteeritava aktsia kohta 0,55 eurot. Seega on IFRS 2 mõistes aktsia märkimishind 1,65 eurot ja potentsiaalsed aktsiad muutuvad lahustuvaks alles pärast seda, kui nende perioodi keskmine turuhind ületab 1,65 eurot. Aktsia 6 kuu keskmine turuhind oli 3,11 eurot ( k: 2,49 eurot) ja teises kvartalis 2,96 (2010 II kv: 2,44) eurot. Aktsiate emiteerimisel laekuks 954 tuhat eurot. Sama summa saamiseks peaks 6 kuu keskmises turuhinnas emiteerima 306,4 tuhat (954/3,11) ja teises kvartalis 322,0 tuhat uut aktsiat. Potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu ning turuhinnas emiteeritavate aktsiate arvu vahet 272,0 tuhandet aktsiat (578,4-306,4) saaks kuue kuu arvestuses ning 256,4 (578,4-322,0) tuhandet aktsiat aruandekvartali arvestuses vaadelda tasuta antud aktsiatena ning selle võrra on korrigeeritud keskmist aktsiate arvu. 1. jaanuar kuni 30. juuni Ühik Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv Tk Tavapuhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta EUR 0,07 0,07 Perioodi korrigeeritud keskmine aktsiate arv Tk Lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 0,07 0,07 1. aprill kuni 30. juuni Ühik Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv Tk Tavapuhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta EUR 0,06 0,03 Perioodi korrigeeritud keskmine aktsiate arv Tk Lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 0,06 0,03 19

20 Lisa 8 Rahavoogude aruande kirjete selgitused EUR 000 Lisa 1. jaanuar kuni 30. juuni nr Ettevõtte tulumaks Tulumaksukulu koondkasumiaruandes Tulumaksu ettemaksu vähenemine (+)/ kasv (-) ja võla vähenemine (-)/ kasv (+) Makstud ettevõtte tulumaks Tasutud intressid Intressikulu Intressivõla vähenemine (-) -2 0 Tasutud intressid Tasutud kinnisvarainvesteeringute eest Soetus Soetusega seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) Tasutud kinnisvarainvesteeringud Tasutud materiaalse põhivara eest Materiaalse põhivara soetus Kapitalirendi korras soetatud Põhivara ostuga seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) 1 0 Tasutud materiaalse põhivara Tasutud immateriaalne põhivara Soetus Põhivara ostuga seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) 39 0 Tasutud immateriaalne põhivara

21 Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega ASi Harju Elekter seotud osapoolteks on sidusettevõte AS Draka Keila Cables, juhatuse ja nõukogu liikmed, nende lähikondsed ning AS Harju KEK, kelle omanduses on 32,14% ASi Harju Elekter aktsiatest. Kontsern on kuue kuuga ostnud ja müünud oma kaupu ning osutanud teenuseid seotud osapooltele alljärgnevalt: EUR jaanuar kuni 30. juuni Kaupade ja teenuste ost seotud osapooltelt: - Sidusettevõttelt Harju KEK'lt KOKKU Sealhulgas: - kaubad ja materjalid põhivara rentimine muud teenused 2 3 Kaupade ja teenuste müük seotud osapooltele: - Sidusettevõttele Harju KEK'le 2 1 KOKKU Sealhulgas: - kaubad ja materjalid põhivara rentimine muud teenused Saldod seotud osapooltega 30. juuni seisuga Nõuded sidusettevõttele: kaubad ja teenused Kohustused sidusettevõttele: kaubad ja teenused

22 Juhatuse kinnitus aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuandele Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 21 esitatud ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete (koos kasutatuna Kontsern) aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande koostamise õigsust ja täielikkust ning kinnitab oma parimas teadmises, et: tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodil toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele, sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldusi ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega; lühendatud raamatupidamise aruanne on koostatud ja kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt; lühendatud raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Kontserni varasid, kohustusi, finantsseisundit ja kasumit või kahjumit ning rahavoogusid; ja ja tütarettevõtted on jätkuvalt tegutsevad Andres Allikmäe juhataja 03. august

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h 2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat 50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat Info aktsionäridele 3 Nõukogu esimehe pöördumine 4 Juhatuse esimehe pöördumine 6 Uuendusmeelsus hoiab meid arengu kursil 6 Organisatsioon 8 Kontserni jätkusuutlikkuse

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus 29.11.2008 ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2017 Aadress Juhatuse

Rohkem