AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019"

Väljavõte

1 AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

2 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse esimees Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik Karl Heino Brookes Äriregistri kood Telefon Fax Interneti kodulehekülg Tegevusala Sisukord Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine Lk TEGEVUSARUANNE 3 JUHTKONNA KINNITUS 20 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 21 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 22 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 23 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE 24 ARUANDE LISAD LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED 25 LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 25 LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA 26 LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA 27 LISA 5. KASUTUSÕIGUSE VARA JA KOHUSTIS 28 LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS 29 LISA 7. MÜÜGITULU 30 LISA 8. TÖÖJÕUKULUD 30 LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD 31 LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD 31 LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD 32 LISA 12. DIVIDENDID 32 LISA 13. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA 32 LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED 33 LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI 34

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDI TEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2019 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA JUHTKONNA KINNITUS Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi [Ettevõte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom [koos Kontsern) konsolideeritud vahearuande lühendatud raamatupidamisaruandena aruandeaasta 30. juunil 2019 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud. Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2019 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuande koostamise perioodil ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud. Tegevuse vahearuanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 6 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt ettevõtet mõjutada ülejäänud 6 kuu jooksul. Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega. Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 26. juuli Juhatuse hmnangul on AS Ta~/~ u Karl Heina Brookes Juhatuse esimees Tegevdirektor temi. tarettevõte jatkuvalt tegutsev majandusüksus. jl/tf/1'/y~ Aleksandr Timofejev Juhatuse liige Tootmisdirektor Riina Käi Juhatuse liige Finantsdirekto 26. juuli 2019 Juhatuse liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel. htt ps :Uta lli n na vesi. ee/ettevote/kes k ko nd/ 20 11

21 AS TALLI NNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜH ENDATU D VAHEARUANNE 2019 ARUAN DEAASTA 30. JUUNIL 2019 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE [tuha t EUR ] 30. juuni 31. detsember VARAD Lisa KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed Varud KÄIBEVARA KOKKU PÕH IVARA Materiaalne põhivara lmmateriaalne põhivara Kasutusõiguse vara POHIVARA KOKKU VARAD KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa Võlad tarnijatele ja muud võlad Tuletisinstrumendid Ettemaksed LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt Laenukohustised Tuletisinstrumendid Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks Muud võlad PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU KOHUSTISED KOKKU OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum OMAKAPITAL KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad

22 AS TAL LI NNA VESI KONSOLI DE ER ITUD AUDIT EER IMATA LÜHENDATUD VAH EARUANNE ARUAN DEAASTA 30. JUUNIL 2019 LÕPP ENUD 6 KUU KO HTA KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE [tuhat EUR) 31. detsembril 11 kvartal 6 kuud aastal lõppenud aasta Lisa Müügitulu Müüdud toodete/teenuste kulud BRUTOKASUM Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud [+)/-kulud[-) ÄRI KASUM Intressitulud Intressikulud KASUM ENNE TULU MAKSUSTAM IST Dividendide tulumaks PERIOODI PUHASKASUM PERIOODI KOONDKASUM Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele B- aktsia omanikule 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Kasum A aktsia kohta [eurodes) 13 0, 14 0,27 0,47 0,60 1,21 Kasum B aktsia kohta [eurodes) Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad

23 AS TAL LINNA VESI KONSOLID EERITUD AUD ITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANN E 2019 _ ARUAND EAASTA 30 _ JUUN IL 2019 LÕP PE NUD 6 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE [tuhat EUR] 31- detsembril 6 kuud aastal lõppenud aasta Lisa ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum Korrigeerimine kulumiga 3,4,5,9, Korrigeerimine rajamistuludega Muud mitterahalised korrigeerimised Kasum [-]/kahjum[+] põhivara müügist ja mahakandmisest Äritegevusega seotud käibevara muutus Äritegevusega seotud kohustiste muutus RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud Põhivara müügitulu Saadud intressid RAHAVOOG INVESTEER IMISTEGEVUSEST FINANTS EERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid Tasutud rendimaksed Tasutud laenud Tasutud dividendid Tasutud tulumaks dividendidelt RAHAVOOG FINANTSEERIM ISTEGEVUSEST RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad

24 AS TA LLIN NA VESI KONSOLIDEER ITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2019 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE (tuhat EUR) Kohustuslik Jaotamata Omakapital Aktsiakapital Ülekurss reservkapital kasum kokku 31. detsembe r Dividendid Perioodi koondkasum detsember detsember l Dividendid Perioodi koondkasum juuni l detsember l Dividendid oo l Perioodi koondkasum juuni l Lisad Lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud Lühendatud vahearuande Lahutamatud osad

25 AS TA LLI NNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL LÕPPENUD 6 KUU KOHTA [tuhat EUR) KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED Konsolideeritud vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuandes on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud Kontserni viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga [IAS) 34 Vahearuandlus. LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 30. juuni 31. detsember Raha ja pangakontod Lühiajalised deposiidid Raha ja raha ekvivalendid kokku

26 AS TALLI NNA VESI KONSOLI DEER ITUD AUD ITEER IMATA LÜH ENDATUD VAH EARUANNE ARUAND EAASTA 30 JUUN IL 2019 LÕPP ENUD 6 KUU KO HTA [tuhat EUR) LI SA 3. MATE RIAALN E PÕHIVARA Lõpetamata Materiaalsed Maa ja Masinad ja Muu Rajatised materiaalsed põhivarad ehitised seadmed inventar varad kokku 31. detsember 2017 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Periood il 1. jaanuar detsember toimunud liikumised Soetamine Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses Reklassifitseerimine Arvestuslik kulum detsember 2018 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Perioodil 1. jaanuar juuni 2019 toimunud liikumised Soetamine Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses Reklassifitseeri mine Arvestuslik kulum juuni 2019 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil. Seisuga 30. juuni 2019 oli kapitalirendiga soetatud põhivara [masinad ja seadmed] jääkmaksumus 907 tuhat eurot [31. detsember 2018: 878 tuhat eurotl

27 AS TALLI NNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNI L 2019 LÕ PPENUD 6 KUU KOHTA [tuhat EUR] LISA 4. l M MATERIAALNE PÕH IVARA 31. detsember 2017 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Litsentsid ja arenguväljaminekud Lõpetamata immateriaal- lmmateriaalsed sed varad põhivarad kokku Perioodil 1. jaanuar detsember toimunud liikumised Soetamine Reklassifitsee ri mine Arvestuslik kulum 31. detsember 2018 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Perioodil 1. jaanuar juuni 2019 toimunud liikumised Soetamine Reklassifitsee ri mine Arvestuslik kulum 30. juuni 2019 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

28 AS TAL LIN NA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2019 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA [tuhat EUR) LISA 5. KASUTUSÕIGUSE VARA JA KOHUSTIS Alates 1. jaanuarist 2019 kajastab Kontsern rendilepingute arvestust vastavalt standardile IFRS 16 "Rendilepingud". IFRS 16 standard asendab seni rakendatud standardit IAS 17 "Rendilepingud" ning on kohustuslik alates aastast. IFRS 16 kohaselt ei klassifitseerita rendilepinguid enam kasutus- või kapitalirendiks, nagu seda tegi IAS 17, ning selle asemel kehtib üks arvestusmudel rendilevõtjate jaoks. Muutusest tulenevalt peavad rentnikud võtma arvele varad ja kohustised kõikide üle 12-kuuliste rendilepingute osas v.a. juhul kui renditav vara on väheväärtuslik. Samuti peab rentnik kajastama kasumiaruandes renditavalt varalt arvestatavat amortisatsioonikulu ning kohustistelt intressikulu. Kontsern rakendas 1. jaanuaril 2019 lihtsustatud üleminekureegleid rakendamisele eelneva aasta võrdlusandmeid muutmata, st. rakendamiskuupäeval eksisteerivad, seni kasutusrendina kajastatud rendilepingute kohustused kajastati nende järelejäänud rendimaksete diskonteeritud väärtuses, kasutades 1. jaanuaril 2019 kehtinud alternatiivset laenuintressimäära. Kasutusõiguse varad võeti üleminekul arvele rendikohustuse summas. Eelnevast tulenevalt suurenesid 1. jaanuaril 2019 Kontserni kohustiste maht ja varade maht 702 tuhande euro võrra. Kas utusõiguse varad Perioodi l 1. j aanuar juuni 2019 to imunud liikumised Reklassifitseerimine 1. jaanuar 2019 Soetamine Arvestuslik kulum Lepingute lõpetamine 30. juuni 2019 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Masinad ja seadmed Kasutusõiguse vara rendi kohustis Perioodil 1. jaanuar juuni 2019 toimunud liikumised Reklassifitseerimine 1. jaanuar 2019 Lisandumised Tasutud rendimaksed Lepingute lõpetamine 30. juuni 2019 Lühiajaline osa Pikaajaline osa Kohu sti se jääk Arvestuspõhimõtete muutumise tulemusena suurenes aasta esimese 6 kuu EBITDA 103 tuhande euro võrra, kuna kasutusrendi maksed kajastatakse vara amortisatsioonikuluna ja intressikuluna rendikohustustelt, mida EBITDA leidmisel arvesse ei võeta. Eelnevalt kehtinud standardi IAS 17 põhimõtete järgi kajastati rendimaksed Müüdud Toodete/Teenuste, Turustus- või Üldhalduskuluna, mis võeti EBITDA leidmisel arvesse. Rahavood põhitegevusest suurenesid ning rahavood finantseerimistegevusest vähenesid 103 tuhande euro võrra, kuna rendikohustise tagasimaksed klassifitseeritakse finantseerimistegevuse rahavoona. Kontserni aasta 6 kuu puhaskasum vähenes uute arvestuspõhimõtete mõjul 1 tuhande euro võrra

29 AS TALLI NNA VES I KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2019 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA [tuhat EUR] LISA 6. ERALD IS VÕI MALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS 12. detsembril 2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima Ettevõtte ja Tallinna linna vahel erastarnisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet. Vastavalt seadusele jääb Tallinna linna poolt kehtestatud veeteenuse hind kehtima kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõte on neid seadusega kooskolas rakendanud. Ettevõte on tegutsenud heas usus ja lähtudes eelmise regulaatori poolt antud lubadustest. Seetõttu ei pea Ettevõte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtivad enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist. 4. detsembril 2018 otsustas Konkurentsiamet jätta Ettevõtte taotluses esitatud veeteenuse hinnad kooskõlastarnata. Ettevõte vaidlustas konkurentsiameti otsuse halduskohtus 14. märtsil Ettevõte taotluses sisaldus Tallinna ja Saue linnades lubatud müügituluna 44,5 miljonit eurot, kuid Konkurentsiameti hinnangul peaks vastav müügitulu olema 34,5 miljonit eurot. Veeteenuse hinnad muutuvad pärast seda, kui Konkurentsiamet on edaspidi kehtima hakkavad Tallinna ja Saue tegevuspiirkonna veeteenuse hinnad kooskõlastanud. Protsess jätkub. Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse ja kõik kliendid esitavad nõuded, on 47,7 miljonit eurot [31. detsembri 2018 seisuga 47,7 miljonit eurotl. Nimetatud hinnanguline summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Konkurentsiameti metoodika alusel Ettevõtte poolt tema parima arusaama järgi [nimetatud metoodikast] arvutatud viimase kolme aasta tariifide vahel. Ettevõtte juhatus on hinnanud võimalikest kahjunõuetest tulenevat kohustust nõuete rahuldamise korral 19,1-le miljonile eurole [31. detsembri 2018 seisuga 19,1 miljonit eurotl. 30. juuni 2019 seisuga ei ole ühtegi ametlikku kahjunõuet esitatud. Ettevõte jälgib olukorda hoolega ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale. 29 l 10

30 AS T ALL\ N NA VESI KONSOLIDEER ITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUN IL 2019 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA [tuhat EUR] LISA 7. MÜÜGITULU Põh itegevuse tulud 31. detsembril 11 kvartal 6 kuud aastal lõppenud aasta Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügitulud kokku, sh : Müük eraisikutele, sh: Veevarustuse teenus Reovee ärajuhtimise teenus Müük juriidilistele isikutele, sh : Veevarustuseteenus Reovee ärajuhtimise teenus Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh: Veevarustuse teenus Reovee ärajuhtimise teenus Sademevee ärajuhtimise teenus Ülereostustasu Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine Muud tööd ja teenused Kokku müügitulu % Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis. LISA 8. TÖÖJÕUKULUD 31. detsembril 11 kvartal 6 kuud aastal lõppenud aasta Töötasu Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse Tööjõukulud kokku Keskm ine töötajate arv aruandeperiood il l 11

31 AS TALLIN NA VESI KONSOLIDEERI TUD AU DITEER IMATA LÜH ENDATUD VAHEARUANNE ARUAND EAASTA 30. JUUN IL LÕPPENUD 6 KUU KOHTA [tuhat EUR) LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTU S- JA ÜLDHALDUSKULUD 31. detsembril 11 kvartal 6 kuud aastal lõppenud aasta Müüdud toodete ja teenuste kulu Vee erikasutusõiguse tasu Kemikaalid Elekter Saastetasu Tööjõukulu Kulum Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine Muud kulud Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku Turustuskulud Tööjõukulu Kulum Muud turustuskulud Turustuskulud kokku Üldhalduskulud Tööjõukulu Kulum Muud üldhalduskulud Üldhalduskulud kokku LISA 10. MUU D ÄR ITULUD JA - KULUD 31. detsembril 11 kvartal 6 kuud aastal lõppenud aasta Üksikliitumiste rajamistulud Liitumispunktide kulum Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu [-)/kulu vähenemine[+) Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks [lisa 6) Muud äritulud [+)/-kulud[-) Muud äritulud ja - kulud kokku l 12

32 AS TALLI NNA VESI KONSOLIDEERITU D AU DITE ERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUAN DEAASTA 30 JUUNIL 2019 LÕPP ENUD 6 KUU KOHTA [tuh at EUR] LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD 11 kvartal detsembril 6 kuud aastal lõppenud aasta Intressitulud 10 5 Intressikulud, Laen Intressikulud, swap Swapi õiglase väärtuse suurenemine[+]/ vähenemine[-] Muud finantstulud [+]/-kulud[-] -5-6 Finantstulud ja -kulud kokku LISA 12. DIVIDENDID 11 kvartal detsembril 6 kuud aastal lõppenud aasta Perioodil välja kuulutatud dividendid Perioodil välja makstud dividendid Kinnipeetud tulumaks dividendidelt 36 0 Tulumaks välja makstud dividendidelt Välja kuulutatud dividend aktsia kohta: Dividend A aktsia kohta [eurodes] 0,75 0,36 Dividend B aktsia kohta [eurodes] ,75 0,36 0, Dividendide tulumaksumäär aastal on 20/80, kuid eelneva kolme aasta 20/80 maksumääraga maksustatud dividendimaksete keskmise summa ulatuses rakendub maksumäär 14/86. Kolme aasta dividendimaksete keskmise summa arvutamisel on aasta esimene arvesse võetav aasta. Füüsilisest isikust aktsionäridele välja makstud madalama maksumääraga dividendidelt peetakse täiendavalt kinni 7% tulumaksu aastal oli dividendide tulumaksumäär 20/80. LISA 13. KASUM AKTS IA KO HTA 11 kvartal detsembril 6 kuud aastal Lõppenud aasta Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv [tükkides] Kasum A aktsia kohta [eurodes] 0,14 0,27 Kasum B aktsia kohta [eurodes] ,47 0,60 1, juunil 2019 ja 2018 ning 31. detsembril 2018 lõppenud perioodidel oli Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta. 32 l 13

33 AS TALLIN NA VESI KONSO LI DEERITU D AUDI TEER IMATA LÜH ENDATUD VAH EARUANNE ARUAN DEAASTA 30. JUUNIL 2019 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA [tuhat EUR) LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja ettevõtetega, milles nad omavad kontrolli või olulist mõju ning tehinguid olulist mõju omavate aktsionäridega. Dividendide maksed on näidatud omakapitali liikumise aruandes. Olulist mõju omavad aktsionärid Sa ldod Kontserni finantsseisundi aruandes Nõuded ostjate vastu Võlad tarnijatele ja muud võlad Tehingud Müügitulu Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud [ilma sotsiaalmaksuta] Nõukogu liikmetele arvestatud tasud [ilma sotsiaalmaksutal 11 kvartal juuni 31. detsember detsembril 6 kuud aastal lõppenud aasta Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities [Tallinn] B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vastavad kompensatsioonid on kajastatud real Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost". Kontserni juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 3 [kolm] aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 2 [kaks] aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 91 tuhat eurot [ilma sotsiaalmaksutal kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed. Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad Seisuga 30. juuni 2019 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat [30. 1uun Ja 31. detsember 2018 : Riina Käi 100 aktsiat]. 33 l 14

34 AS TAL LI NNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2019 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI Simon Roger Gardiner Keith Haslett Martin Benjamin Padley Brendan Francis Murphy Priit Rohumaa Katrin Kendra Toivo Tootsen Allar Jõks Priit Lello nõukogu esimees nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel. https ://tallinnavesi. ee/ettevote/keskkon d/ 34 l 15

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2017 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. september 2017 Aadress

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10120395 tänava/talu nimi, Vingi tn 13 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 10854476 tänava/talu nimi, Sompa tn 3 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem