Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc"

Väljavõte

1 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük; kinnisvaraalane tegevus; äri- ja juhtimisalane nõustamine; valdusfirmade tegevus Äriregistri number: Aadress: Paldiski mnt.31, Keila Telefon: Faks: Elektronpost: Interneti kodulehekülg: Tegevjuht: Audiitor: Andres Allikmäe KPMG Baltics Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 31. detsember 2011 Konsolideerimisgrupi vahearuanne koosneb 23 leheküljest

2 Sisukord Sisukord 2 Juhatuse tegevusaruanne 3 Raamatupidamise vahearuanne 12 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 12 Konsolideeritud koondkasumiaruanne 13 Konsolideeritud rahavoogude aruanne 14 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 15 Lisad konsolideeritud vahearuande juurde 16 Lisa 1. Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 16 Lisa 2. Põhivara liikumine 17 Lisa 3. Võlakohustused 18 Lisa 4. Reservid 18 Lisa 5. Segmendiaruanne 19 Lisa 6. Neto-finantstulud/kulud 20 Lisa 7. Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 21 Lisa 8. Rahavoogude aruande kirjete selgitused 22 Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega 23 Juhatuse kinnitus aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuandele 24 2

3 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE Kontserni struktuur ja muudatused selles 2011.a. IV kvartali ja 12 kuu vahearuandes on ridarealt konsolideeritud ASi Harju Elekter (konsolideeriva üksuse) ja tema tütarettevõtete Elektrotehnika, Teletehnika (endise nimega Eltek), Satmatic OY, Harju Elekter AB ja UAB Rifas finantsaruanded ning laiendatud kapitaliosaluse meetodil sidusettevõte AS Draka Keila Cables. PKC Group Oyj aktsiad on bilansis hinnatud turuhinnas, millel võib olla oluline mõju ASi Harju Elekter varade ja omakapitali maksumusele. Harju Elekter omab seisuga olulisi osalusi järgmistes äriühingutes: Ettevõte Asukohamaa Elektrotehnika tütarettevõte Eesti 100,0% 100,0% Teletehnika tütarettevõte Eesti 100,0% 100,0% Satmatic OY tütarettevõte Soome 100,0% 100,0% Harju Elekter AB tütarettevõte Rootsi 90,0% 90,0% Rifas UAB tütarettevõte Leedu 51,0% 51,0% AS Draka Keila Cables sidusettevõte Eesti 34,0% 34,0% SIA Energokomplekss portfelliinvesteering Läti 14,0% 14,0% PKC Group Oyj portfelliinvesteering Soome 6,6% 7,2% Majanduskeskkond aasta sügiseni kasvas Eesti majandus oodatust kiiremini, kuid alates suve lõpust on võlakriisi laienemine vähendanud nii tarbijate kui ka tootjate kindlustunnet kogu Euroopas. Eesti majanduse sisemise tasakaalustamatuse ilmingud on mõne aasta tagusega võrreldes taandunud, suurendades seeläbi vastupanuvõimet väliskeskkonna nõrgenemisele. Statistikaameti esialgsetel andemetel kasvas Eesti SKP aasta IV kvartalis küll 4%, kuid oli üle pika aja oli see võrreldes eelmise kvartaliga languses (-0,8%). Enim panustas SKP kasvu töötlev tööstus, kuigi lisandväärtuse kasv 2011.aasta II pooles aeglustus ja panus SKP kasvu vähenes. Koos töötleva tööstuse panuse vähenemisega on SKP kasv mitmete teiste tegevusalade mõju suurenemise tõttu muutunud laiapõhjalisemaks. SKP kasvu panustasid enam ka ehituse, info ja side tegevusala; oluline mõju oli ka käibemaksu ja aktsiisimaksu laekumise kasvul. Tänu suurenenud investeeringutele ja varudele tõusis ka sisenõudlus ning mõjutatuna kõrgematest kuludest toidule, eluasemele, sideteenustele, transpordile ja tervishoiule, tõusid kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused. Eestis tegutsevate pankade piisav kapitaliseeritus ning paranenud hoiuste ja laenude suhe on loonud hea aluse ettevõtete ja majapidamiste rahastamiseks. Samas võivad ettevõtted ja eraisikud lükata väliskeskkonnast lähtuva ebakindluse tõttu oma laenusoove edasi. Tööhõive Eestis aastal suurenes ja tööpuudus alanes. Tõusu täheldati ka keskmises palgas. Hetkel ei saa palgasurvet siiski veel väga tugevaks pidada ning tõenäoliselt pidurdab majanduskasvu aeglustumine ka palgatõusu. Enamikes ettevõtetes loobuti vahepeal kokkuhoiumeetodina rakendatud vähendatud tööajast. Euroala võlakriisi tõttu on aasta teises pooles märkimisväärselt halvenenud ka Eesti jaoks oluliste väliskaubanduspartnerite majandusolukord. Väiksemat majandusaktiivsust leevendavad Euroopa Keskpanga nõukogu viimastel kuudel tehtud otsused alandada peamist rahapoliitilist intressimäära 1%ni ja pakkuda euroala pankadele lisalikviidsust aasta majanduskasvu on saatnud prognoositust kiirem inflatsioonitempo, mille põhjustas energia ja toidutoorme kallinemine maailmaturul. Euroopa keskpankade esialgsete andmete põhjal jäi euroala inflatsioon aastal 2,6-2,8% ning majanduskasv 1,5-1,7 % vahele. 3

4 Sündmused 2011.a toimus kontsernis innovatsioonikonkurss, et tunnustada tootearenduse ja innovatsiooniga tegelevaid insenere ning tehnikuid. 1. detsembriks esitati konkursile 18 autori poolt 9 tööd. Žürii pidas konkurentsitult parimaks ASi Harju Elekter Elektrotehnika inseneride poolt koostöös ASiga Siemens välja töötatud tuuleparkide energiakogumise süsteemi Lista Wind Farm, mille realiseerimiseks aastal Norras on sõlmitud juba ka leping summas 0,6 miljonit eurot. Šveitsi varahaldusfirma CE Asset Management koos Balti partneritega kuulutas oktoobris välja järjekordsed Corporate Excellence Award nominendid. tunnistati Eesti parimaks ja Balti riikide hulgas neljandaks. Ettevõte sai tunnustuse tänu oma turupositsioonile, stabiilsele kliendibaasile, headele ajaloolistele majandustulemustele ja ettevõtete üldjuhtimise edendamisele. osales oktoobris investeerimismessil Rahakompass 2011, mille läbivaks teemaks sel korral oli vastutustundlik käitumine nii säästmisel, investeerimisel kui ka ettevõtte juhtimisel. Ettevõte oli messil esindatud reklaamstendiga ning tutvustas end lühiettekannete paneelis. Krediidiinfo omistas ASile Harju Elekter aasta krediidireitingu AA (väga hea). Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust ning on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Vaid 7,6% Eesti ettevõtetest omab krediidireitingut AA. ASi Harju Elekter tütarfirma Rifas UAB käivitas kolmandas kvartalis päikeseenergia elektrijaama võimsusega 50 kw, mis tänu soodsale elektrienergia tagasiostuhinnale võimaldab katta suurema osa Leedu tütarfirmas elektrienergiale tehtavast kulutusest aastas ja katsetada erinevaid päikeseenergia lahendusi. Soome tütarettevõttele Satmatic Oy omistati Suomen Asiakastieto kliendiregistri poolt sertifikaat Suomen Vahvimmat Suomen Vahvimmat aunimetus omistatakse ettevõttele, kes on 5 järjestikusel aastal täitnud ettevõtte krediidikõlbulikkust märkiva Alfa-reitingu kõrgeimad nõuded. Selliste ettevõtete arv ulatub vaid umbes 10%ni kõigist Soomes registreeritud ettevõtetest. Tütarettevõtete Satmatic Oy ja Rifas UAB tootmiskorraldused tunnistati vastavaks rahvusvahelise keskkonnajuhtimise süsteemi ISO 14001:2004 standarditele. Lisaks tunnistati Rifas UAB tegevus vastavaks ka töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteemi OHSAS standarditele. Kontsern ehitas uue, 5000m 2 suuruse tootmiskompleksi tuletõkke- ja turvauste tootjale AS Saajos a detsembris anti tootmispinnad pikaajalisele rendile ASile Saajos. Oma tegevuse laiendamiseks ja turuosa suurendamaks Rootsi Kuningriigis omandas ASi Harju Elekter tütarettevõte Harju Elekter AB jaanuaris BGB Power Solutions AB äritegevuse. Lepingu kogumaksumus oli 500 tuhat SEK, mille eest omandas Harju Elekter AB nii varaobjekte kui ka strateegilise partnerlepingu. Tehingut finantseeritakse omavahenditest vastavalt lepingule 2 aasta jooksul. ASi Harju Elekter tütarettevõtted Elektrotehnika, Satmatic Oy ja Teletehnika osalesid veebruaris energeetikamessil Verkosto 2011 Soomes. Ühisstendil olid klientidele tutvustamiseks metallkorpusega komplektalajaamad. Aprillis tutvustas Kontserni ettevõtete omatoodangut, kauplusi ja nende tootevalikut ning eksponeeris ettevõtte poolt esindatavate firmade tooteid rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab 2011 ASi Harju Elekter kaubandusgrupp. Oktoobris esitles Rootsis Elmia Subcontractor messil oma tootesortimenti tütarettevõte UAB Rifas. ASi Harju Elekter nõukogu ja juhatus võtsid vastu otsuse koondada kõik kontserni Eesti ettevõtted kaubamärgi Harju Elekter alla. Ühise logo kasutamine aitab tugevdada kontserni konkurentsivõimet ning loob lisakasu ja võimalusi turundustegevuses. Eelnevast lähtudes kinnitas tütarettevõtte ASi Eltek nõukogu ettevõtte uueks ärinimeks Teletehnika. 4

5 Tegevustulemused MÜÜGITULUD Kontserni aruandeaasta majandustulemused näitasid võrreldava perioodi suhtes paranemistendentse. 12 kuuga kasvas Kontserni müügimaht 14,2% 46,7 miljoni euroni, kusjuures 5,8 miljoni euro suurusest juurdekasvust tuli enamus ehk 5,5 miljonit eurot Kontserni omatoodete müügist. Elektriseadmete müük kasvas IV kvartalis ligi 5% 10,7 miljoni euroni, moodustades 82% aruandekvartali konsolideeritud müügitulust. 12 kuuga kasvas elektriseadmete müük ligi 18% 37,9 miljoni euroni, moodustades konsolideeritud müügimahust 81%. Müügitulu jagunes tegevussegmentide viisi alljärgnevalt: EUR 000 Juurdekasv IV kvartal 12 kuud Struktuur Segment Kv/kv 12k/12k Tootmine 1,8% 15,3% ,6% 88,8% Kinnisvara -19,1% -8,4% ,2% 6,4% Muu 27,4% 24,1% ,2% 4,8% Kokku 1,7% 14,2% ,0% 100,0% Seoses elektrituru avanemisega hakkas osa kliente elektrienergiat ostma vabaturult, mis oli peamine põhjus kinnisvara segmendi müügimahu vähenemises. Tulu elektrienergia vahendusmüügist kahanes 12 kuuga 211 tuhande euro võrra. Mõningast mõju avaldas ka keskmisest soojem neljas kvartal, mistõttu ka soojusenergia vahendusmüük vähenes 12 kuuga 44 tuhande euro võrra. Neil põhjustel jäi tulu kommunaalteenustelt ainuüksi aasta 3 viimase kuuga 115 tuhande euro võrra väiksemaks. Samas teenis Kontsern aastas renditulu 2,1 miljonit eurot, kasv 1,9%. Muude segmenteerimata tegevuste müügimaht kasvas aruandekvartalis 27,4% ja 12 kuuga enam kui 24%. Majanduse elavnemine on toonud kaasa ka kaubanduse müügimahtude kasvu. Müügitulu jagunes turgude viisi alljärgnevalt: EUR 000 Juurdekasv IV kvartal 12 kuud Struktuur Turud Kv/kv 12k/12k Eesti 24,7% 28,4% ,6% 34,3% Soome 22,1% 29,7% ,7% 40,3% Leedu -27,6% 0,9% ,2% 10,4% Muud Euroopa Liidu maad -66,3% -55,6% ,8% 7,3% Muud -98,0% -45,7% ,7% 7,7% Kokku 1,7% 14,2% ,0% 100,0% Turgudest domineerisid Kontserni ettevõtete koduturud (Eesti, Leedu ja Soome), moodustades 93,5% (2010: 85%) konsolideeritud müügitulust. Enim kasvasid müügimahud Soome ja Eesti turgudel, kusjuures Kontserni Eesti ja Leedu ettevõtete müük Soome turule kasvas 30% 6,9 miljoni euroni, millest müük kontsernivälistele klientidele moodustas 3,3 miljonit eurot. Müük Leedu turule jäi aasta tasemele. Samas on Leedu segmendi müügitulu aruandeaastal kasvanud 3,6% 6 miljoni euroni, millest müük koduturule moodustas 67% (2010: 72%). Leedu ettevõte kasvatas oluliselt müügimahte Läti, Taani, Poola ja Norra turgudel; uute turgudena lisandusid USA ja Brasiilia. 5

6 ÄRITEGEVUSE KULUD Äritegevuse kulud kasvasid IV kvartalis 0,4%, sealhulgas vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud 0,8% ja turustuskulud 2,1%, üldhalduskulud kasvasid 17,9%. Aastaga kasvasid äritegevuse kulud 13,3%, sealhulgas müüdud toodete ja teenuste kulud 12,0% ning turustus- ja üldhalduskulud enam kui 20%. Kokkuvõttes jäi äritegevuse kulude kasv nii IV kvartalis kui ka aastas müügitulude kasvust väiksemaks. EUR 000 Juurdekasv IV kvartal 12 kuud Kv/kv 12k/12k Müüdud toodete ja teenuste kulud -0,8% 12,0% Turustuskulud -2,1% 20,4% Üldhalduskulud 17,9% 24,7% Kulud kokku 0,4% 13,3% sh põhivara kulum -8,9% -1,9% TJK kokku 21,3% 19,6% sh palgakulu 17,4% 15,4% Üks tegevuskulude tõusu põhjusi peitub tööjõukulude kasvus. Kulutused tööjõule kasvasid aasta neljandas kvartalis 21% 3,2 miljoni euroni ja 12 kuuga 19,6% 10,9 miljoni euroni aastal rakendati Kontsernis kokkuhoiurežiimi, palgad olid külmutatud ja töötajad viidi ajutiselt osalisele tööajale. Käesoleval aastal on seoses tellimuste mahu kasvuga töötatud täistööajaga, Kontserni ettevõtetesse on rekruteeritud uusi töötajaid ning kolmandas kvartalis kasutati ajutiselt ka täiendavat tööjõuressurssi. Aruandekvartali keskmine töötajate arv oli 16 inimese võrra suurem kui võrreldaval perioodil. Aruandeperioodil on vastavalt Kontsernis kehtivale preemiasüsteemile töötajatele välja makstud lisatasusid; samuti moodustati preemiareserv aastaboonuste väljamaksmiseks, millega kaasnes tööjõukulude kasv 4,4%. KASUMID JA MARGINAALID Kontserni brutokasum kasvas aruandekvartalis 17,2% tuhande euroni. Brutokasumi marginaal paranes 2,2 protsendipunkti võrra ja oli 17,9%. 12 kuu konsolideeritud brutokasum oli tuhat eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 26,2%. Brutokasumi marginaaliks kujunes 16,7%, paranedes võrreldava perioodi näitaja suhtes 1,6 protsendipunkti võrra. Neljanda kvartali ärikasum oli 520 (2010 IV kv: 352) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 834 (2010 IV kv: 698) tuhat eurot. Ärirentaablus paranes aruandekvartalis 1,3 protsendipunkti ja ärirentaablus enne kulumit 1 protsendipunkti võrra, olles vastavalt 4,0% ja 6,4%. 12 kuu konsolideeritud ärikasum oli tuhat eurot, mis oli 506 tuhat eurot enam kui võrreldaval perioodil. Ärikasum enne kulumit oli tuhat eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 16,5%. Ärirentaablus enne kulumit oli aastal 7,2% (2010: 7,1%) ja ärirentaablus 4,3%, mis oli 0,6 protsendipunkti parem võrreldava perioodi näitajast. Aruandekvartalis konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 97 (2010 IV kv: 5) tuhat eurot ja 12 kuuga kokku 497 (2010: 61) tuhat eurot. Netofinantskulu oli IV kvartalis 16 (2010 IV kv: 14) tuhat eurot. 12 kuuga teeniti kokkuvõttes netofinantstulu 744 tuhat eurot, mis oli 298 tuhande euro võrra vähem kui võrreldaval perioodil. Aruandeaastal saadi dividenditulu 235 tuhat eurot enam kui võrreldaval perioodil, kokku 795 tuhat eurot, samas müüdi aasta esimeses kvartalis 80 tuhat PKC Group Oyj aktsiat ja finantstulu aktsiate müügilt oli 522 tuhat eurot. 6

7 Kokkuvõtteks kujunes IV kvartali konsolideeritud puhaskasumiks 624 (2010 IV kv: 281) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 571 (2010 IV kv: 173) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli IV kvartalis 0,03 (2010 IV kv: 0,01) eurot. 12 kuuga teeniti puhaskasumit aktsia kohta 0,17 (2010: 0,13) eurot. Konsolideeritud puhaskasum kasvas aastaga 28,5% tuhande euroni, sellest emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas (2010: 2 173) tuhat eurot. Personal ja palgad Neljandas kvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja (2010 IV kv: 1 618) tuhat eurot, ja 12 kuuga (2010: 6 672) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus töötaja kohta kasvas aastal 14% euroni. Suurimad tõusud olid Soomes ja Leedus aastal lisandus Rootsi tütarettevõtte palgakulu. Rootsi ja Soome keskmine palk ületab Eesti ja Leedu keskmist töötasu ligi kolmekordselt. Töötajate keskmine arv IV kvartal 12 kuud Töötajate arv seisuga Juurdekasv Eesti Soome Leedu Rootsi Kontsernis kokku Aruandekvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 436 inimest, mis oli keskmiselt 16 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. 12 kuu keskmine töötajate arv oli 427, mis oli keskmiselt 3 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 457 inimest, mis oli 17 töötajat rohkem kui aasta tagasi. Finantsseisund ja rahavood Kontserni varade maht oli seisuga ( : ) tuhat eurot, kahanedes aastaga tuhande euro võrra. PKC Group Oyj aktsia turuhind Helsingi börsil kasvas neljanda kvartaliga 1,07, kuid 12 kuuga vähenes 3,94 euro võrra 11,43 euroni. Aktsia ümberhindluse kasum oli aruandekvartalis tuhat eurot. 12 kuuga kokku saadi finantsvara ümberhindlusest kahjumit tuhat eurot, mille võrra vähenes investeeringu maksumus varades ja reservid omakapitalis. Samas aastal finantsvarade väärtus ja reservid omakapitalis kasvasid tuhande euro võrra, sh. IV kvartalis tuhande euro võrra. Aruandeaastal investeeris Kontsern kinnisvarainvesteeringutesse tuhat, materiaalsesse põhivarasse 507 tuhat ja immateriaalsesse põhivarasse 100 tuhat eurot, kokku tuhat eurot. Võrreldaval perioodil investeeriti kinnisvarainvesteeringutesse 300, materiaalsesse põhivarasse ja immateriaalsesse põhivarasse 136 tuhat eurot, kokku tuhat eurot. Kokku vähenes põhivarade maksumus 12 kuuga 3,2 miljoni euro võrra 37,5 miljoni euroni, moodustades varade maksumusest 70,8% (2010: 73,8%). Bilansipäeva seisuga oli Kontserni käibekapital (käibevara lühiajalised kohustused) tuhat eurot, vähenedes aastaga 552 tuhande euro võrra. Äritegevuse nõuded ja ettemaksed kasvasid 12 kuuga tuhande euro võrra ning seoses müügimahtude kasvuga kasvasid varud tuhande euro võrra tuhande euroni. Lühiajalised kohustused kasvasid aastaga tuhande euro võrra tuhande euroni, sellest äritegevuse võlakohustuste juurdekasv moodustas 943 tuhat eurot. 7

8 Likviidsuskordaja püsis 1,0 tasemel ja maksevõime kordaja (1,8) paranes võrreldava perioodi näitaja suhtes 0,1 punkti võrra. Intressi kandvad võlakohustused kasvasid 12 kuuga 447 tuhande euro võrra tuhande euroni. Aastaga tagastati pikaajalist laenu 65 (2010: 235) tuhat eurot, tasuti kapitalirendi põhimakseid 272 (2010: 289) tuhat eurot ning arvelduskrediit kasvas 771 tuhande euro võrra tuhande euroni. PKC Group Oyj maksis dividende 795 tuhat eurot, mis oli 235 tuhat eurot enam kui võrreldaval perioodil. Samas aga eelmisel perioodil laekus finantsinvesteeringute müügist 590 tuhat eurot. Kontsern maksis dividende tuhat eurot, võrreldaval perioodil 902 tuhat eurot. Raha ja rahaekvivalendid vähenesid aastaga tuhande euro võrra 815 tuhande euroni. Äritegevusest tuli aruandeperioodil raha sisse tuhat eurot, rahavoog välja oli investeerimistegevusest tuhat ja finantseerimistegevusest 617 tuhat eurot. Võrreldaval perioodil kasvasid raha ja rahaekvivalendid 119 tuhande euro võrra tuhande euroni. Äritegevusest tuli raha sisse 965 tuhat ja investeerimistegevusest 193 tuhat eurot, finantseerimistegevusest läks raha välja tuhat eurot. ASi Harju Elekter aktsiad ja aktsionärid EUR Aasta 2011 Aasta 2010 Aktsiate keskmine arv 1000 tk Nominaalhind 0,70 0,64 Kõrgeim turuhind 3,54 3,14 Madalaim turuhind 2,19 2,02 Sulgemishind perioodi lõpu seisuga 2,28 3,02 Turuväärtus (miljonites) 38,3 50,7 Puhaskasum aktsia kohta 0,17 0,13 ASi Harju Elekter aktsia väärtus Tallinna börsil

9 ASi Harju Elekter aktsia indeksite võrdluses aastal OMXBBGI OMX Baltic Benchmark GI OMXT - OMX Tallinn HAE1T Harju Elekter Seisuga oli ASil Harju Elekter aktsionäri. Aruandeperioodi jooksul on aktsionäride arv suurenenud 12 inimese võrra. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 32,14% firma aktsiakapitalist. Nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele või firmadele kuulub 16,8% ettevõtte aktsiatest. ASi Harju Elekter aktsionäride täielik nimekiri on Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel ( Aktsionäride jagunemine riikide kaupa Üle 5% aktsionärid Aktsionäride jagunemine osaluse suuruse järgi Osaluse suurus Aktsionäride arv Osa üldarvust Hääleõiguse % Üle 10% 2 0,14% 43,45% 1,0-10,0% 8 0,55% 29,11% 0,1-1,0 % 48 3,29% 14,08% alla 0,1% ,02% 13,36% Kokku ,0% 100,0% 9

10 Aktsionäride korraline üldkoosolek 29. aprillil 2011 toimus aktsionäride korraline üldkoosolek, millest võttis osa 77 aktsionäri või nende volitatud esindajat, kes esindasid 71,96% häälte üldarvust. Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande ja kasumijaotuse, samuti euro kasutuselevõtust tingitud aktsia nimiväärtuse ja aktsiakapitali ümber arvestamise eurodesse ning vastavad muudatused põhikirjas. Otsuse alusel maksti aasta eest omanikele dividende 0,06 eurot aktsia kohta kokku 1 miljon eurot. Dividendid maksti välja 24. mail Nõukogu ja juhatus ASi Harju Elekter viieliikmeline nõukogu sai heakskiidu ettevõtte aasta üldkoosolekult, kes kinnitas koosseisu järgmiseks viieks aastaks. ASi Harju Elekter nõukogus ei ole muutusi toimunud. Nõukogu jätkas koosseisus Endel Palla (esimees ja ASi Harju Elekter arendusdirektor) ning liikmed Ain Kabal (Viru Keemia Grupp AS, õigusosakonna juhataja), Lembit Kirsme (OÜ Kirschmann, juhataja), Madis Talgre (ASi Harju KEK juhataja) ja Andres Toome (konsultant). Seoses ASi Harju Elekter juhatuse volituste tähtaja täitumisega määras aktsiaseltsi nõukogu oma 4. mai 2011 koosolekul järgnevaks 3-aastaseks perioodiks 1-liikmelise juhatuse ning nimetas juhatajaks senise juhatuse esimehe Andres Allikmäe. Samas kutsus nõukogu oma koosolekul ettevõtte juhatuse liikme kohalt tagasi Lembit Libe ja Karin Padjuse, kes jätkavad ettevõttes oma senistel ametikohtadel vastavalt peaökonomisti ja finantsdirektorina. Muudatused jõustusid 12. mail Juhatuse pädevus ja volitused on ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine. Juhatajal on õigus saada lahkumishüvitist 12 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses. ASi Harju Elekter nõukogu ja juhatuse liikmetele maksti aastal liikme- ja töötasudena kokku 198,5 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 220,5 tuhat eurot. Kontserni juhtorganite liikmete ja nende lähikondsetega muid tehinguid ei toimunud. Informatsioon juhatuse ja nõukogu liikmete haridus- ja teenistuskäigu kohta, nende kuuluvus äriühingute juhtorganitesse ning aktsiaosalused on avalikustatud ettevõtte koduleheküljel internetis: 10

11 Tähtsamad näitajad EUR 000 IV kvartal 12 kuud Konsolideeritud kasumiaruanne Müügitulu Ärikasum enne kulumit Ärikasum Perioodi puhaskasum sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Struktuur (%) EUR 000 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne Käibevara 29,2 26, Põhivara 70,8 73, KOKKU varad 100,0 100, Kohustused 20,6 17, Omakapital 79,4 82, sh emaettevõtte omanike osa 76,2 79, IV kvartal 12 kuud Juurdekasvutempod (%) Müügitulu 1,7 27,2 14,2 1,1 Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 19,3-2,5 16,5-6,0 Ärikasum (EBIT) 47,7-9,1 33,3-16,1 Perioodi puhaskasum 122,0-2,7 28,5 65,6 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 229,9-29,4 27,6 76,9 Tulususe suhtarvud (%) Käibe ärirentaablus enne kulumit 6,4 5,4 7,2 7,1 Käibe ärirentaablus (ärikasum/müügitulu*100) 4,0 2,7 4,3 3,7 Käibe puhasrentaablus (puhaskasum /müügitulu*100) 4,8 2,2 6,3 5,6 Töötajad Töötajate keskmine arv perioodis Töötajate arv perioodi lõpu seisuga

12 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE Lisa EUR 000 VARAD nr Käibevarad Raha- ja pangakontod Äritegevuse ja muud nõuded Ettemaksed Ettevõtte tulumaks 20 0 Edasilükkunud tulumaksu vara 3 0 Varud Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksu vara 32 0 Investeeringud sidusettevõttesse Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Võlakohustused Võlad tarnijatele ja muud võlad Maksuvõlad Ettevõtte tulumaksuvõlg Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Võlakohustused Muud pikaajalised kohustused 0 10 Pikaajalised kohustused Kohustused kokku Omakapital Aktsiakapital Ülekurss Reservid Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Mitte-kontrolliv osalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

13 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE Lisa 1. oktoober 31. detsember 1. jaanuar 31. detsember EUR 000 nr Müügitulud Müüdud toodete kulud Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Neto-finantstulud/ (-kulud) Kasum sidusettevõttest kapitaliosaluse meetodil Kasum enne maksustamist Ettevõtte tulumaksu periodiseerimine Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Finantsvara ümberhindluse netokasum Finantsvara müügiga realiseerunud kasum (-) Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel Perioodi muu koondkasum kokku Perioodi koondkasum kokku Puhaskasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist Perioodi puhaskasum kokku Koondkasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa koondkasumist Mitte-kontrolliv osa koondkasumist Perioodi koondkasum kokku Puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 7 0,03 0,01 0,17 0,13 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 7 0,03 0,01 0,16 0,13 13

14 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE Lisa EUR jaanuar 31. detsember nr Rahavood äritegevusest Ärikasum Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Kasum põhivara müügist Aktsiapõhine hüvitis Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemakstud tulude muutus Makstud ettevõtte tulumaks Makstud intressid Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud kinnisvarainvesteeringu eest Tasutud materiaalse põhivara eest Tasutud immateriaalse põhivara eest Laekunud põhivara müügist Laekunud finantsinvesteeringute müügist Laekunud intressid Laekunud dividendid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Arvelduskrediidi jääkide muutus Laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed Aktsiate emiteerimine 0 10 Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha jääk perioodi algul Rahajääkide muutus Valuutakursi vahe välisettevõtte ümberarvestamisel -2 3 Raha jääk perioodi lõpus

15 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE EUR 000 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital Ülekurss Reservid Jaotamata kasum Kokku Mittekontrolliv osalus KOKKU Saldo Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Perioodi koondkasum Aktsiapõhine hüvitis Dividendid Emiteeritud aktsiakapital Saldo Saldo Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Perioodi koondkasum Aktsiakapitali suurendamine Aktsiapõhine hüvitis Dividendid Saldo Reservide kohta on informatsioon esitatud lisas 4. 15

16 LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE JUURDE Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused on Eestis registreeritud äriühing. Seisuga koostatud raamatupidamise vahearuanne hõlmab AS-i Harju Elekter (edaspidi Emaettevõte) ning tema tütarettevõtted AS Harju Elekter Teletehnika (endise nimega Eltek), Elektrotehnika, Satmatic OY, Harju Elekter AB ja Rifas UAB (edaspidi Kontsern). Kontsernil on 34%-line osalus sidusettevõttes AS Draka Keila Cables. on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil alates 1997.a. 30. septembrist, 32,14% ettevõtte aktsiatest on AS Harju KEK omandis. ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EL). Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34: Vahearuandlus. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu lõppenud majandusaasta aastaaruandes. Vahearuannet tuleks lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aasta majandusaasta aruandega, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Juhatuse hinnangul kajastab ASi Harju Elekter aasta IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt Kontserni majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt ja sisaldab ainult kontserni konsolideeritud aruandeid. Aruandevaluuta on Euro. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes ja kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole osutatud teisiti. 16

17 Lisa 2 Põhivara liikumine EUR jaanuar kuni 31. detsember Investeeringud sidusettevõttesse Saldo aasta alguses Kapitaliosaluse kasum Saldo perioodi lõpus Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Saldo aasta alguses Müüdud Kasum/kahjum(-) aktsiate ümberhindlusest Saldo perioodi lõpus Kinnisvarainvesteeringud Saldo aasta alguses Soetatud Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus Materiaalne põhivara Saldo aasta alguses Soetatud Müüdud põhivara -1 0 Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus Immateriaalne põhivara Saldo aasta alguses Soetatud Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus Põhivara kokku

18 Lisa 3 Võlakohustused EUR Lühiajalised võlakohustused Lühiajalised laenud Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 0 65 Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil Kokku lühiajalised võlakohustused Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised liisingkohustused Kokku pikaajalised võlakohustused VÕLAKOHUSTUSED KOKKU Muutused võlakohustustes olid järgmised: EUR jaanuar kuni 31. detsember Algsaldo Muutus lühiajalistes laenukohustustes Pikaajalise laenu tasumine Uued liisingkohustused Pikaajaliste liisingkohustuste tasumine Lõppsaldo Lisa 4 Reservid EUR 000 Reservkapital Ümberhindluse reserv Valuutakursi muutuste reserv KOKKU Saldo Perioodi muu koondkasum Saldo Saldo Perioodi muu koondkasum Saldo

19 Lisa 5 Segmendiaruanne Konsolideeritud finantsaruannetes eristatakse kahte segmenti tootmine ja kinnisvara. Tootmine - elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused. Sellesse harusse kuuluvad Kontserni ettevõtetest Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika, UAB Rifas ning Satmatic Oy. Kinnisvara - kinnisvara arendamine, hooldus ja rentimine, kinnisvara ja tootmisvõimsuste ülalpidamisega seotud teenused ja teenuste vahendamine. Kinnisvara on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmendiks, sest tema varade maksumus on rohkem kui 10% kõigi segmentide varade maksumusest kokku. Muud - Kontserni ja temaga seotud ettevõtete toodete ning muude elektriinstallatsiooni töödeks vajalike kaupade müük peamiselt jaeklientidele ja väiksema ning keskmise suurusega elektripaigaldusfirmadele; juhtimisalased teenused; tööstusautomaatika lahenduste projekteerimine, protsessi juhtautomaatika programmeerimine ja installatsioonitööde projektijuhtimine. Muud tegevusalad on kontserni seisukohalt väheolulised ja ükski neist ei moodusta eraldiseisvat segmenti aruandluse tarbeks. EUR jaanuar kuni 31. detsember Tootmine Muud tegevused Kinnisvara Elimineerimine Konsolideeritud 2010 Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Segmendi varad Jagamatud varad Varad kokku Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Segmendi varad Jagamatud varad Varad kokku

20 Müügitulude jaotus turgude viisi: 1. jaanuar kuni 31. detsember EUR Eesti Soome Leedu Muud EU maad Muud Müügitulu kokku Müügitulud tegevusalade viisi: 1. jaanuar kuni 31. detsember EUR Elektriseadmed Lehtmetalltooted ja teenused Telekommunikatsiooni tooted ja teenused Kaupade vahendusmüük Teenuste vahendusmüük Renditulu Muud teenused KOKKU Lisa 6 Neto-finantstulud/kulud 1. jaanuar kuni 31. detsember EUR Intressitulu Intressikulu Dividenditulu Netokahjum(-) valuutakursi muutustest -2-4 Müügikõlblikud investeeringud: Tulu investeeringute müügist KOKKU

21 Lisa 7 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta on leitud jagades aruandeperioodi puhaskasumi perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasumi leidmiseks on võetud arvesse potentsiaalselt emiteeritavad aktsiad seisuga oli Kontsernil 578,4 tuhat potentsiaalselt emiteeritavat lihtaktsiat. Kooskõlas 23. aprillil 2009 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusega fikseeriti aktsia hind tasemel 1,10 eurot. Aktsiapõhiste hüvitiste suhtes, mille kohta kehtivad IFRS 2 nõuded, hõlmab aktsiate märkimishind ka tulevikus töötajate poolt aktsiapõhiste hüvitiste eest osutatavate teenuste maksumust. Sõltumatu eksperdi poolt hinnati teenuse väärtuseks ühe emiteeritava aktsia kohta 0,55 eurot. Seega on IFRS 2 mõistes aktsia märkimishind 1,65 eurot ja potentsiaalsed aktsiad muutuvad lahustuvaks alles pärast seda, kui nende perioodi keskmine turuhind ületab 1,65 eurot. Aktsia 12 kuu keskmine turuhind oli 2,84 eurot ( k: 2,65 eurot) ja neljandas kvartalis 2,37 (2010 IV kv: 2,81) eurot. Aktsiate emiteerimisel laekuks 954 tuhat eurot. Sama summa saamiseks peaks 12 kuu keskmises turuhinnas emiteerima 336,6 tuhat (954/2,84) ja neljandas kvartalis 402,7 tuhat uut aktsiat. Potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu ning turuhinnas emiteeritavate aktsiate arvu vahet 241,8 tuhandet aktsiat (578,4-336,6) saaks kaheteist kuu arvestuses (võrreldaval perioodil 218,1 tuhandet aktsiat) ning 175,7 (578,4-402,7) tuhandet aktsiat aruandekvartali arvestuses (võrreldaval perioodil 238,3 tuhandet aktsiat) vaadelda tasuta antud aktsiatena ning selle võrra on korrigeeritud keskmist aktsiate arvu. 1. jaanuar kuni 31. detsember Ühik Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv Tk Tavapuhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta EUR 0,17 0,13 Perioodi korrigeeritud keskmine aktsiate arv Tk Lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 0,16 0,13 1. oktoober kuni 31. detsember Ühik Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv Tk Tavapuhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta EUR 0,03 0,01 Perioodi korrigeeritud keskmine aktsiate arv Tk Lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 0,03 0,01 21

22 Lisa 8 Rahavoogude aruande kirjete selgitused 1. jaanuar kuni 31. detsember EUR Ettevõtte tulumaks Tulumaksukulu koondkasumiaruandes Tulumaksu ettemaksu vähenemine (+)/ kasv (-) ja võla vähenemine (-)/ kasv (+) Edasilükkunud tulumaksuvara Makstud ettevõtte tulumaks Makstud intressid Intressikulu koondkasumiaruandes Intressivõla vähenemine (-)/ kasv (+) 1 1 Makstud intressid Tasutud kinnisvarainvesteeringute eest Soetus Soetusega seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) Tasutud kinnisvarainvesteeringud Tasutud materiaalse põhivara eest Materiaalse põhivara soetus Kapitalirendi korras soetatud Põhivara ostuga seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) 5-3 Tasutud materiaalne põhivara Laekus põhivara müügist Müüdud põhivara jääkväärtus 1 0 Kasum põhivara müügist 1 3 Laekus põhivara müügist 2 3 Tasutud immateriaalse põhivara eest Soetus Soetusega seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) 27 0 Tasutud immateriaalne põhivara

23 Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega ASi Harju Elekter seotud osapoolteks on sidusettevõte AS Draka Keila Cables, juhatuse ja nõukogu liikmed, nende lähikondsed ning AS Harju KEK, kelle omanduses on 32,14% ASi Harju Elekter aktsiatest. Kontsern on kaheteist kuuga ostnud ja müünud oma kaupu ning osutanud teenuseid seotud osapooltele alljärgnevalt: EUR jaanuar kuni 31. detsember Kaupade ja teenuste ost seotud osapooltelt: - Sidusettevõttelt Harju KEK'lt KOKKU Sealhulgas: - kaubad ja materjalid põhivara rentimine muud teenused põhivara ost Kaupade ja teenuste müük seotud osapooltele: - Sidusettevõttele Harju KEK'le 3 2 KOKKU Sealhulgas: - kaubad ja materjalid põhivara rentimine muud teenused Saldod seotud osapooltega 31. detsembri seisuga Nõuded sidusettevõttele: kaubad ja teenused Kohustused sidusettevõttele: kaubad ja teenused

24 Juhatuse kinnitus aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuandele Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 23 esitatud ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete (koos kasutatuna Kontsern) aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande koostamise õigsust ja täielikkust ning kinnitab oma parimas teadmises, et: tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodil toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele, sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldusi ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega; lühendatud raamatupidamise aruanne on koostatud ja kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt; lühendatud raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Kontserni varasid, kohustusi, finantsseisundit ja kasumit või kahjumit ning rahavoogusid; ja ja tütarettevõtted on jätkuvalt tegutsevad. Andres Allikmäe juhataja 28. veebruar

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h 2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat 50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat Info aktsionäridele 3 Nõukogu esimehe pöördumine 4 Juhatuse esimehe pöördumine 6 Uuendusmeelsus hoiab meid arengu kursil 6 Organisatsioon 8 Kontserni jätkusuutlikkuse

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2017 Aadress Juhatuse

Rohkem