AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017"

Väljavõte

1 AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017

2 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2017 Aadress Juhatuse esimees Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik Karl Heino Brookes Äriregistri kood Telefon Fax Interneti kodulehekülg Tegevusala Sisukord Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine Lk TEGEVUSARUANNE 3 JUHTKONNA KINNITUS 19 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 20 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 21 KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE 22 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE 23 ARUANDE LISAD LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED 24 LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 24 LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA 25 LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA 26 LISA 5. MÜÜGITULU 27 LISA 6. TÖÖJÕUKULUD 27 LISA 7. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD 28 LISA 8. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD 28 LISA 9. FINANTSTULUD JA -KULUD 29 LISA 10. DIVIDENDID 29 LISA 11. KASUM AKTSIA KOHTA 29 LISA 12. SEOTUD OSAPOOLED 30 LISA 13. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI 31 LISA 14. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED 31

3 TEGEVUSARUANNE JUHATUSE ESIMEHE KOKKUVÕTE aasta esimene poolaasta oli Tallinna Vee jaoks edukas. Võime rahul olla nii tootmis- kui ka majandustulemustega. Joogi- ja heitvee kvaliteet jätkuvalt kõrge Tarbijate kraanist võetud vee kvaliteediproovid vastasid 99,93% juhtudest kõigile nõuetele. See on tulemus, mille üle tunneme tõelist rõõmu. Lisaks Tallinna Vee Ülemiste järve kaldal asuvast veepuhastusjaamast väljuvale püsivalt kõrge kvaliteediga joogiveele hoolitseme me ka selle eest, et tarbijate kraanist voolaks puhas vesi, tehes iga-aastaselt ka veevõrgu ennetavaid hooldusi ja investeeringuid. See võimaldab meil tagada, et kogu meie enam kui kilomeetrine veevõrk töötab tõrgeteta. Selleks, et tagada veelgi püsivamalt tarbijate kraanist tuleva joogivee kvaliteet, oleme hetkel otsimas võimalusi ka alternatiivse veevõtu rajamiseks. Projekti elluviimisel oleks alternatiivina Ülemiste järvele võimalik võtta Pirita-Ülemiste kanalist sinna valgalalt jõudvat vett ka otse, ilma, et see järve läbiks. Hetkel ollakse läbi viimas keskkonnamõjude hinnangut. Juhul kui veevõtu rajamiseks takistusi ei ole, saame jätkata juba täpsemate analüüside ja planeerimisega. Veekadu jaotusvõrgus oli käesoleva aasta esimesel kuuel kuul võrreldes möödunud aastatega märkimisväärselt väiksem 13,33% ( ,22%). Tulemus on veelgi parem kui vaadata eraldi käesoleva aasta teist kvartalit, mil veekadu langes lausa 12,94 protsendini. See on ühtlasi madalaim lekete tase ettevõtte ajaloos. Suutsime lühendada ka veekatkestuste keskmist kestvust, mis käesoleval aastal langes 3 tunni ja 15 minutini. See on tunnistuseks veevõrgu efektiivsusest ja meie brigaadide heast tööst, kes panustavad sellesse ööpäevaringselt. Sarnaselt joogiveele on suurepärased ka heitveeproovide tulemused, mis on võetud meie Paljassaares asuvast reoveepuhastusjaamast. Esimesel poolaastal vastasid nõuetele kõik võetud heitveeproovid see kinnitab, et meie reovee puhastamise protsess on efektiivne ja kohanduv pidevalt muutuvate mahtude ja puhastusjaama siseneva vee koostisega. Head majandustulemused Ettevõtte müügitulud vähenesid esimesel poolaastal aastataguse ajaga võrreldes 1,2%. Müügitulude kahanemine oli seotud peamiselt tütarettevõtte Watercom müügimahtude vähenemisega ning samuti sademevee ärajuhtimise tulude vähenemisega. Samas kompenseerisid eelpool mainitud langust suurenenud vee- ja reoveeteenuste mahud. 3

4 Vaatamata vähenenud tuludele ulatus ettevõtte puhaskasum 10,62 miljoni euroni, mis on 65,7% rohkem kui aasta esimesel poolaastal. Lisaks müügitulu mõjutanud aspektidele mõjutasid puhaskasumit ka väiksemad tariifivaidlusega seotud kulud, samuti SWAP lepingute ümberhindlusega seotud kulud. Vähenes ka dividendidega seotud tulumaks, mis on seotud ettevõtte otsusega maksta esialgu dividendid välja osaliselt ja lükata teist väljamakset puudutav otsus edasi perioodi, mil on langetatud ettevõtte jaoks olulised kohtuotsused. Ootame jätkuvalt tariifivaidlust puudutavaid otsuseid nii kohalikust kui ka rahvusvahelisest kohtust. Positiivse uudisena otsustas juuni lõpus Riigikohus võtta menetlusse meie kassatsioonkaebuse tariifivaidluses Konkurentsiametiga. Loodame, et lõplik selgus selles küsimuses ei ole enam kaugel. Ettevõtte teevad töötajad Heade tulemuste taga seisavad Tallinna Vee oskuslikud töötajad. Peame ettevõtte järelkasvu panustamist üheks oma strateegiliseks eesmärgiks. Meie pingutusi tunnustati ka hiljuti toimunud Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE konkursil Parim personaliprojekt 2017, kus pälvisime teise koha. Esimesse poolaastasse jäi ka välise partneri poolt läbi viidud resertifitseerimisauditite toimumine. Nii Tallinna Vesi kui ka tütarettevõte Watercom läbisid kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja ohutuse juhtimissüsteemi resertifitseerimise auditid edukalt. Samuti esitasime audiitoritele ka aasta kohta käiva keskkonnaaruande, mis oli koostatud lähtuvalt Euroopa Liidu EMAS määruse nõuetest. Kiidusõnu pälvisid taas nii Tallinna Vee väga hästi korrastatud dokumentatsioon kui ka intervjueeritud töötajate professionaalsus. Toetame väärt algatusi Oleme alati pidanud oluliseks panustada oma põhitegevuse kõrvalt olulistesse algatustesse, eriti neisse, mis mõjutavad meie ühist elukeskkonda ja on seotud Tallinnas elavate laste ning noortega. Näiteks panime taas õla alla noorte tantsu- ja laulupeole, varustades pidulisi värskendava joogiveega. Meil on hea meel toetada ka SPIN programmi, mis innustab jalgpallitreeningute kaudu noori spordiga tegelema. Projekt sai tänavu kõrge tunnustuse ka UEFA Foundation for Children aastaauhinna näol AASTA KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED: Tulemused Joogivesi Tarbija kraanist võetud veeproovide vastavus nõuetele 99,9% 99,9% Veekadu jaotusvõrgus 13,3% 16,2% Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides 3,25h 3,54h Reovesi Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv

5 Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele 100,0% 100,0% Klienditeenindus Kirjalike kaebuste arv Kliendikontaktide arv veekvaliteedi teemal Kliendikontaktide arv veesurve teemal Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul 100,0% 99,1% Lubaduste mittetäitmise arv 3 2 Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust 100,0% 97,9% Karl Heino Brookes Juhatuse esimees LEPINGUGA SEOTUD ARENGUD AS-i Tallinna Vesi tariifid on pärast aastal kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud esialgset õiguskaitset jätkuvalt samal tasemel. Ettevõte erastati aastal Eesti Vabariigi Valitsuse täielikul toetusel ja teadmisel aasta mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et AS-i Tallinna Vesi Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik leping. AS Tallinna Vesi on veendunud, et Eesti õigussüsteem peab kaitsma halduslepinguks tunnistatud rahvusvahelise erastamislepingu sätteid ja tingimusi aasta mais esitas AS Tallinna Vesi Tallinna Halduskohtule kahjunõude Konkurentsiameti vastu, et vältida rahalise nõudeõiguse aegumist. AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt võimalike kahjude hüvitamist kuni lepinguperioodi lõpuni aastal. Kahjunõue põhineb hinnangulistel tuleviku müügimahtudel ning eeldataval tarbijahinnaindeksil (THI). Viimastel aastatel on THI olnud madalam, kui kahjunõude arvutamise hetkel, kahjunõude hinnanguline diskonteerimata suurus on hetkel ligikaudu 72 miljonit eurot, võrreldes esialgse 90 miljoni euro suuruse nõudega. 05. juunil 2015 otsustas Tallinna Halduskohus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Rahuldamata jätmise põhjendused avalikustati alles 12. oktooberil Otsuses asus Tallinna Halduskohus seisukohale, et Teenuslepingu tariife puudutav osa, mis on aastal Eesti kohtute poolt tunnistatud avalik-õiguslikuks lepinguks, ei ole Konkurentsiametile siduv. AS Tallinna Vesi esitas apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtusse 11. novembril

6 23. novembril 2016 toimus Ringkonnakohtu istung ja 26. jaanuaril 2017 jättis Ringkonnakohus AS Tallinna Vesi apellatsioonikaebuse rahuldamata. Ettevõte esitas 27. veebruaril 2017 Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 20. juunil 2017 otsustas Riigikohus AS-i Tallinna Vesi poolt esitatud kassatsioonkaebuse menetlusse võtta. Aruande koostamise hetkeks ei ole toimunud istungeid ega paika pandud ka istungite ajakava aasta oktoobris, paralleelselt kohaliku tariifialase kohtuvaidlusega, alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V. rahvusvahelist arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses rahvusvahelise lepingu, täpsemalt investeeringute ausa ja võrdse kohtlemise nõude rikkumisega, mis sai teoks tänu seadusemuudatustele ja avalike institutsioonide tegevusele, mis on jätnud AS-i Tallinna Vesi ilma talle aasta erastamise käigus sõlmitud Teenuslepingus ette nähtud tariifidest. Arbitraažimenetlust viib läbi Investeerimisvaidluste Lahendamise Rahvusvaheline Keskus (ISCID), mis on osa Maailmapanga Grupist. 17. juunil 2015 selgus rahvusvahelise arbitraažimenetluse ajakava. Vahekohtu protsessi käigus tehtud menetluslikud korraldused ja otsused, mille suhtes kohaldatakse konfidentsiaalse teabe redigeerimist, on kättesaadavad ICSID kodulehel. Rahvusvahelist vahekohtu menetlust peetakse paralleelselt ning see ei ole seotud kohaliku vaidlusega aasta veebruaris esitas Eesti Vabariik oma memorandumi, millele AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V esitasid vastumemorandumi juunis 2016, millele Eesti Vabariigi Valitsus esitas omapoolse vasturepliigi aasta septembris. Rahvusvahelised arbitraažiistungid peeti ning novembril 2016 Pariisis. Mõlemad pooled esitasid oma istungijärgsed lühikokkuvõtted aasta veebruaris. Lõplikku otsust oodatakse aasta teises pooles. Ettevõte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi ning soovi arendada sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi, mis võtaks arvesse aastal sõlmitud erastamislepingu tingimusi. KOKKUVÕTE AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST Kontserni müügitulu oli aasta 2. kvartalis 14,73 miljonit eurot, suurenedes võrreldes aasta sama perioodiga 1,6% ehk 0,23 miljonit eurot aasta 2. kvartali brutokasum oli 8,53 miljonit eurot, suurenedes 2,7% ehk 0,22 miljonit eurot. Brutokasumi suurenemine on peamiselt seotud joogivee- ja reoveeteenuste müügitulude suurenemisega, millele aitasid kaasa kahanenud kulumi ning saastetasu kulud. Seda tasakaalustasid vähenenud sademevee müügitulud ja suurenenud kemikaalikulud ning ehitus- ja asfalteerimisteenuste müügiga seotud kulud. Ettevõtte ärikasum oli 7,18 miljonit eurot, suurenedes 23,0% ehk 1,34 miljonit eurot. Ärikasumit mõjutasid lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis oluliselt madalamad tariifivaidlustega seotud kulud aasta 2. kvartalis. 6

7 2017. aasta 2. kvartali puhaskasum oli 4,26 miljonit eurot, suurenedes 450,3% ehk 3,49 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis, mida tasakaalustasid madalamad finantskulud ja vähenenud dividendide tulumaks. Finantskulude vähenemist mõjutas peamiselt aasta 2. kvartalis toimunud positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes negatiivse muutusega aasta samal perioodil. Dividendide tulumaksu kahanemist mõjutas vähenenud dividendide väljamakse aasta juunis, mille mõju oli 1,80 miljonit eurot ja aasta 2. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste mõjudeta oli vastavalt 4,10 miljonit eurot ja 0,99 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 313,9% ehk 3,11 miljonit eurot. PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD miljon EUR, 2. kvartal Muutus 6 kuud Muutus v.a suhtarvud / /2016 Müügitulu 13,74 14,50 14,73 1,6% 27,31 28,87 28,51-1,2% Brutokasum 8,01 8,30 8,53 2,7% 16,08 16,64 16,73 0,6% Brutokasumi marginaal % 58,28 57,27 57,89 1,1% 58,89 57,64 58,70 1,8% Ärikasum 6,23 5,84 7,18 23,0% 12,92 12,47 13,67 9,6% Ärikasum - põhiäri 6,17 5,69 7,06 24,0% 12,83 12,23 13,53 10,6% Ärikasumi marginaal % 45,34 40,29 48,78 21,1% 47,29 43,21 47,95 11,0% Kasum enne tulumaksustamist 6,64 5,27 6,96 31,9% 13,02 10,91 13,32 22,1% Puhaskasum 2,14 0,77 4,26 450,3% 8,52 6,41 10,62 65,7% Puhaskasumi marginaal % 15,54 5,34 28,92 441,6% 31,19 22,21 37,25 67,8% Vara puhasrentaablus % 1,06 0,38 1,98 421,9% 4,25 3,14 4,94 57,1% Kohustuste osatähtsus koguvarast % 61,28 62,06 58,54-5,7% 61,28 62,06 58,54-5,7% Omakapitali puhasrentaablus % 2,75 1,00 4,77 377,5% 10,97 8,28 11,90 43,8% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,19 2,63 3,70 40,8% 3,19 2,63 3,70 40,8% Brutokasumi marginaal brutokasum / müügitulu Ärikasumi marginaal ärikasum / müügitulu Puhaskasumi marginaal puhaskasum / müügitulu Vara puhasrentaablus puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku Kohustiste osatähtsus koguvarast kohustised kokku / vara kokku Omakapitali puhasrentaablus puhaskasum / omakapital Lühiajaliste kohustiste kattekordaja käibevara / lühiajalised kohustised Põhitegevus vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED KOONDKASUMIARUANNE MÜÜGITULUD Kuna ettevõtte tariifid on külmutatud aasta tasemel, sõltub põhitegevuse tulu, s.o veemüügija reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta peaaegu üldse sesoonsus. Ettevõte ei oota tulevikus tarbimises olulist muutust. Minevikus on müügitulu kasv olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat. 7

8 Kontserni müügitulu oli aasta 2. kvartalis 14,73 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,6% ehk 0,23 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 87,4%. Müügituludest 5,7% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 5,9% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,1% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada. Muutus II kvartal 2017/2016 tuhat EUR EUR % Müük eraisikutele, sh: ,8% Veemüügiteenus ,8% Reoveeteenus ,9% Müük juriidilistele isikutele, sh: ,4% Veemüügiteenus ,6% Reoveeteenus ,4% Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh: ,1% Veemüügiteenus ,0% Reoveeteenus ,9% Sademeveeteenus ,9% Ülereostustasu ,3% Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku ,3% Sademevee kogumise ja puhastamise ,2% teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus Ehitusteenus, projekteerimine ja ,5% asfalteerimine Muud tööd ja teenused ,0% PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU ,6% Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 12,87 miljonit eurot, kasvades võrreldes aasta 2. kvartaliga 2,3% ehk 0,28 miljonit eurot, tulenevalt järgmistest muutustest müügimahtudes: Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu suurenes 1,8% võrra 6,31 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahtude kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp. Samas on toimunud väike tõus ka teistes erakliendigruppides. Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu kasvas 2,4% võrra 5,19 miljoni euroni. Suurenemine on seotud peamiselt tööstuse ja vaba aja sektori müügi kasvuga. 8

9 Müük klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda on olnud suhteliselt stabiilne, olles mõlemas aastas 1,10 miljonit eurot. Selle põhjustas peamiselt reoveeteenuse ja sademeveeteenuse müügitulude väike suurenemine, mida tasakaalustas veemüügi teenuse tulude kahanemine. Saadud ülereostustasud suurenesid 22,3% võrra 0,26 miljoni euroni. Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid aasta 2. kvartalis 0,84 miljonit eurot, kahanedes võrreldes aasta sama perioodiga 9,2% ehk 0,09 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 13,8% võrra kahanenud sademevee kogused, kuna kevad oli üsna kuiv. Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 0,86 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,5% ehk 0,04 miljonit eurot. Suurenemise põhjuseks oli torustike ehitusega seotud tulude kasv aasta 2. kvartalis. MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM Müüdud toodete ja teenuste kulu oli aasta 2. kvartalis 6,20 miljonit eurot, olles võrreldes aasta sama perioodiga samal tasemel. Kulude muutust mõjutasid peamiselt suurenemised erinevates otsestes tootmiskuludes, muudes toodete ja teenuste kuludes ning ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kuludes, millele aitas kaasa kulumi ja saastetasude kulu vähenemine. Muutus II kvartal 2017/2016 tuhat EUR EUR % Vee erikasutusõiguse tasu ,2% Kemikaalid ,5% Elekter ,7% Saastetasu ,5% Otsesed tootmiskulud kokku ,9% Tööjõukulu ,6% Kulum ,5% Ehitusteenus, projekteerimine ja ,9% asfalteerimine Muud kulud ,4% Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kokku ,8% Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku ,1% Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,62 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,9% ehk 0,09 miljonit eurot. Muutus otsestes tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega: Vee-erikasutustasud kasvasid 3,2% võrra 0,29 miljoni euroni, seda peamiselt seoses 1,1% võrra suuremate puhastatud vee mahtudega. Kemikaalikulud suurenesid 23,5% võrra 0,35 miljoni euroni, peamiselt tänu reoveepuhastusprotsessis kasutatava metanooli hinna suurenemisele 89,9% võrra, mille mõju kuludele oli 0,05 miljonit eurot, ning kasutatud polümeerikoguste suurenemisele, mille mõju oli 0,02 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kogukemikaalikulude suurenemisele 9

10 lisaks suurenesid ka erinevate veepuhastusprotsessis kasutatavate kemikaalide kogused, mida põhjustasid halvast toorvee kvaliteedist tingitud suurenenud puhastatud vee mahud ning erinevate kemikaalide annuste suurenemine, mille mõju kokku oli 0,02 miljonit eurot. Elektrikulud suurenesid 6,7% võrra 0,78 miljoni euroni. Suurenemine tulenes keskmiselt 7,0% suurenenud elektrihinnast, mille mõju kuludele oli 0,05 miljonit eurot. Saastetasukulud kahanesid 14,5% võrra 0,20 miljoni euroni, seda peamiselt tänu väiksemale lämmastiku reostuskoormusele ja 3,4% võrra vähenenud heitveekogustele, mille mõjud olid vastavalt 0,02 miljonit eurot ja 0,01 miljonit eurot. Muud müüdud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 4,58 miljoni euroni, kahanedes 1,8% ehk 0,08 miljonit eurot. Langus tulenes peamiselt kulumi kahanemisest, mida tasakaalustas muude müüdud toodete ja teenuste kulude ning ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kulude suurenemine. Kulumi vähenemine 14,5% võrra 1,36 miljoni euroni tulenes peamiselt kiirendatud kulumist aasta samal perioodil. Muude müüdud toodete ja teenuste kulude kasv on peamiselt seotud varade hooldus- ja remonditööde ajastusega reoveepuhastusprotsessis ning suuremate transpordikuludega, mis olid omakorda mõjutatud suurenenud erinevate rendimehhanismide kasutamisest ning autode hooldus- ja remondikuludest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude tõus 8,9% võrra 0,74 miljoni euroni oli seotud varem mainitud suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega ja projektipõhiste muutustega. Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum aasta 2. kvartalis 8,53 miljonit eurot, suurenedes 2,7% ehk 0,22 miljoni euro võrra, võrreldes 8,30 miljoni euro suuruse brutokasumiga aasta 2. kvartalis. ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD Üldhaldus- ja turustuskulud ulatusid 1,29 miljoni euroni, kahanedes 46,6% ehk 1,13 miljonit eurot. Langus tulenes peamiselt madalamatest tariifivaidlusega seotud kuludest. ÄRIKASUM Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus Kontserni ärikasum aasta 2. kvartalis 7,18 miljoni euroni, suurenedes võrreldes aasta sama perioodiga 23,0% ehk 1,34 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 7,06 miljonit eurot, suurenedes 24,0% ehk 1,37 miljonit eurot, võrreldes aasta sama perioodiga. FINANTSKULUD Kontserni neto finantskulud olid 0,23 miljonit eurot, võrreldes 0,57 miljoni euro suuruse neto finantskuluga aasta 2. kvartalis. Madalamate kulude peamiseks põhjuseks oli positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille mõju oli 0,37 miljonit eurot. Ettevõte on maandanud enamus ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 75 miljonile eurole ja ülejäänud 20 miljoni euro suurusel laenusummal on endiselt ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 0,91 miljonit eurot aasta 2. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,61%, mille tulemusel olid intressikulud 0,39 miljonit eurot, aasta samal perioodil olid vastavad näitajad 1,52% ja 0,37 miljonit eurot. MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM Kontserni maksustamiseelne kasum aasta 2. kvartalis oli 6,96 miljonit eurot, suurenedes võrreldes aasta 2. kvartaliga 31,9% ehk 1,69 miljonit eurot. Kontserni puhaskasum aasta 2. kvartalis oli 4,26 miljonit eurot, suurenedes võrreldes aasta 2. kvartaliga 450,3% ehk 3,49 miljonit eurot, mida mõjutas dividendide tulumaksu vähenemine, mõjuga 1,80 miljonit eurot. 10

11 Elimineerides tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum olnud aasta 2. kvartalis 4,10 miljonit eurot, suurenedes võrreldes aasta sama perioodiga 313,9% ehk 3,11 miljonit eurot AASTA KUUE KUU TULEMUSED KOONDKASUMIARUANNE MÜÜGITULUD aasta 6 kuu Kontserni müügitulu oli 28,51 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aastaga 1,2% ehk 0,36 miljonit eurot aasta 6 kuu vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu oli 25,59 miljonit eurot, kasvades aasta sama perioodiga võrreldes 2,0% ehk 0,49 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 89,8%. Müügituludest 5,5% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 3,7% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest töödest ja teenustest. Muutus 6 kuud 2017/2016 tuhat EUR EUR % Müük eraisikutele, sh: ,0% Veemüügiteenus ,9% Reoveeteenus ,0% Müük juriidilistele isikutele, sh: ,1% Veemüügiteenus ,6% Reoveeteenus ,6% Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh: ,9% Veemüügiteenus ,3% Reoveeteenus ,5% Sademeveeteenus ,9% Ülereostustasu ,5% Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku ,0% Sademevee kogumise ja puhastamise ,5% teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine ,2% Muud tööd ja teenused ,2% PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU ,2% aasta 6 kuuga kasvas põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu 1,0% võrra 12,66 miljoni euroni ja äriklientide müügitulu 3,1% võrra 10,26 miljoni euroni. Eraklientide müügitulu kasv tulenes kortermajade segmendist, samal ajal kui muude eraklientide segmentide müük mõnevõrra kahanes. Äriklientide müügitulu suurenemine on peamiselt seotud tööstussektori ja vaba aja sektoriga. Põhitegevuspiirkonna väliste alade müük kahanes 0,9% võrra 0,17 miljoni euroni, mille tingisid vähesed lumesulamise vee ja sademevee kogused aastal. Saadud ülereostustasud suurenesid 22,5% võrra 0,47 miljoni euroni. 11

12 Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid aasta 6 kuuga 1,58 miljonit eurot, kahanedes võrreldes aasta sama perioodiga 15,5% ehk 0,29 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 30,8% võrra kahanenud sademevee kogused aastal. Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 1,05 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 34,2% ehk 0,54 miljonit eurot. Vähenemise põhjuseks oli peamiselt torustike ehitusega seotud tulude langus aasta 1. kvartalis. MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM Muutus 6 kuud 2017/2016 tuhat EUR EUR % Vee erikasutusõiguse tasu ,3% Kemikaalid ,3% Elekter ,0% Saastetasu ,7% Otsesed tootmiskulud kokku ,6% Tööjõukulu ,4% Kulum ,3% Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine ,2% Muud kulud ,3% Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kokku ,0% Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku ,7% Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 3,40 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,6% ehk 0,09 miljonit eurot. Muutuse põhjustas saastetasukulude vähenemine, mida tasakaalustasid kasvanud kõik muud otsesed tootmiskulud, mida on lähemalt kirjeldatud allpool: Vee-erikasutustasud kasvasid 2,3% võrra 0,59 miljoni euroni, seda seoses 0,8% võrra suuremate puhastatud vee mahtudega. Kemikaalikulud suurenesid 9,3% võrra 0,69 miljoni euroni, peamiselt tänu keskmiselt 42,4% võrra suurenenud metanooli hinnale ning suurenenud polümeerikogustele reoveepuhastusprotsessis, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,06 miljonit ja 0,04 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kogukemikaalikulude suurenemisele lisaks suurenesid erinevate veepuhastusprotsessis kasutatavate kemikaalide kulud, mida põhjustasid suurenenud kemikaalide annused ja suurenenud puhastatud vee mahud, mille kogumõju oli 0,03 miljonit eurot. Kulude suurenemist tasakaalustas reoveepuhastusprotsessis saasteainete eemaldamiseks kasutatavate metanooli ja koagulandi koguste vähenemine, mille mõju kuludele oli vastavalt 0,05 miljonit eurot ja 0,03 miljonit eurot. Elektrikulud suurenesid 6,0% võrra 1,63 miljoni euroni. Suurenemine tulenes keskmiselt 7,6% suurenenud elektrihinnast ja elektri erikulu suurenemisest toorvee töötlemisel veepuhastusjaamas, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,12 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot, mida tasakaalustas reovee mahtude kahanemine, mille mõju oli 0,04 miljonit. 12

13 Saastetasukulud kahanesid 13,7% võrra 0,49 miljoni euroni. Kulude kahanemist mõjutas peamiselt puhastatud heitveemahtude vähenemine 12,8% võrra, mille mõju kuludele oli 0,07 miljonit eurot. Muud müüdud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) olid 8,38 miljonit eurot, kahanedes võrreldes aasta sama perioodiga 6,0% ehk 0,54 miljonit eurot. Muude müüdud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid eelpool 2. kvartali tulemuste juures mainitud põhjused aasta 6 kuu Kontserni brutokasum oli 16,73 miljonit eurot, suurenedes 0,6% ehk 0,10 miljonit eurot võrreldes aasta sama perioodiga. Kontserni ärikasum oli 13,67 miljonit eurot, suurenedes aasta 6 kuuga 9,6% ehk 1,20 miljonit eurot. Ärikasumi suurenemine tulenes peamiselt varem välja toodud brutokasumi muutustest ja tariifivaidlusega seotud kulude vähenemisest aasta 2. kvartalis. FINANTSKULUD Kontserni neto finantskulud olid 0,35 miljonit eurot, võrreldes aasta 6 kuu 1,56 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Neto finantskulude kahanemise peamiseks põhjuseks on SWAPlepingute õiglase väärtuse positiivne muutus, mille mõju kuludele on 1,28 miljonit eurot. MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM Kontserni maksustamiseelne kasum aasta 6 kuuga oli 13,32 miljonit eurot, suurenedes võrreldes aasta sama perioodiga 22,1% ehk 2,41 miljonit eurot. Kontserni puhaskasum aasta 6 kuuga oli 10,62 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 65,7% ehk 4,21 miljonit eurot suurem. Elimineerides tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum olnud aasta 6 kuuga 10,21 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 40,2% ehk 2,93 miljonit eurot. FINANTSSEISUNDI ARUANNE aasta 6 kuuga investeeris Kontsern põhivarasse 3,51 miljonit eurot. Seisuga oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 171,67 miljonit eurot ning põhivara kokku 172,48 miljonit eurot ( vastavalt 165,11 miljonit ja 165,91 miljonit eurot). Võrreldes aasta lõpu seisuga on nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed kahanenud 0,30 miljonit eurot 6,87 miljoni euroni. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,45% võrreldes 99,76%-ga aasta juuni lõpus. Lühiajalised kohustised on võrreldes aasta lõpuga suurenenud 0,91 miljonit eurot 11,55 miljoni euroni. Suurenemine tuleneb peamiselt 0,85 miljoni euro võrra suurenenud võlgadest tarnijatele ja muudest võlgadest ning 0,07 miljoni euro võrra suurenenud ehitusprotsessis olevatest liitumistasude ettemaksetest. Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades olid seotud dividendi tulumaksu kohustusega, mida tasakaalustab ehitustegevuse ja investeeringutega seotud võlgnevuste langus. Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes aasta lõpuga kasvanud 1,35 miljonit eurot 18,40 miljoni euroni, mis on seotud suuremate ehituste lõpetamisega aasta alguses. Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro tasemel. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,95%. Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on oodatud tasemel ehk 58,5%, jäädes vahemikku 55%- 65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav aasta sama perioodi tasemega, mis oli samuti 62,1%. 13

14 TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED aasta 4. kvartalis arvutas Kontsern välja tingimusliku bilansivälise kohustise summa, mille võrra võib Kontsernil tekkida kohustis teha väljamakseid 36 miljoni euro ulatuses aasta 2. kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustise väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 44 miljonit eurot (2017. aasta 1. kvartalis 43 miljonit eurot) ning see on avaldatud ka vahearuande lisas nr 14. RAHAKÄIVE Seisuga oli Kontserni likviidsus tugev aasta juuni lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 35,34 miljonit eurot, moodustades varadest 16,4% ( seisuga oli näitaja 30,79 miljonit eurot, moodustades varadest 15,1%). Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus aasta 6 kuuga oli Kontserni äritegevuse rahakäive 15,90 miljonit eurot, vähenedes võrreldes aasta sama perioodiga 0,44 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes aasta 6 kuuga kasutati investeerimistegevuseks 2,76 miljonit eurot, see summa kahanes võrreldes aasta 6 kuu 4,38 miljoni euro suuruse rahavooga 1,62 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid: Põhivara investeeringutega seotud rahavood kahanesid võrreldes aastaga 1,05 miljonit eurot, ulatudes 4,36 miljoni euroni. Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 1,55 miljonit eurot, mis on 0,58 miljonit eurot enam kui aasta samal perioodil aasta 6 kuu jooksul kasutati raha finantseerimistegevuseks 11,78 miljonit eurot, mis on võrreldes aasta sama perioodiga 7,21 miljonit eurot vähem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli 7,20 miljoni euro võrra väiksem dividendimakse. 14

15 TÖÖTAJAD Meie jaoks on väga oluline, et kõiki töötajaid koheldaks võrdselt, et nad oleksid kaasatud otsustusprotsessi ja saaksid regulaarselt informatsiooni ettevõttes toimuvast. Usume, et töötajate kaasamine otsustusprotsessi on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meie töötajate vanus, rahvus, töö iseloom ning mitmed teised tegurid võivad olla väga erinevad. See tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ja paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ning kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, infotahvlid, siseveeb, infokirjad, meeskonnaüritused ning kord kvartalis ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgale meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel. Seetõttu pakume töötajatele ettevõtte kulul eesti keele tunde, selleks et ka muukeelsed töötajad tunneksid ennast osana meie ühtsest meeskonnast. Lisaks sellele edastame suure osa olulisest informatsioonist töötajatele ka vene keeles. Kirjeldasime oma personalipõhimõtteid eespool. Järgime võrdse kohtlemise printsiipi nii töötajate värbamisel kui juhtimisel, mis tähendab võimalusel kõikidele võrdse võimaluse andmist. Teadvustame ja hindame meie töötajaskonna mitmekesisust ning tagame töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetses olukorras mõistlik ja teostatav. Meie jaoks on oluline tagada, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu aasta 2. kvartali lõpus töötas Kontsernis 319 töötajat, võrreldes 323 töötajaga aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli aastal vastavalt 309 töötajat, võrreldes 313 töötajaga aastal. 6 kuu keskmine töötajate arv oli aastal vastavalt 305 töötajat ja aastal 310 töötajat. Töötajate jagunemine sooliselt: Seisuga Naised Mehed Kokku Kontsern, s.h Juhtkond Tippjuhtkond Juhatus Nõukogu Seisuga Naised Mehed Kokku Kontsern, s.h Juhtkond Tippjuhtkond Juhatus Nõukogu Tööjõukulud olid aasta 2. kvartalis kokku 2,10 miljonit eurot, millest 0,05 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,08 miljonit eurot. DIVIDENDID Dividendikohustus ettevõtte aktsionäride ees kajastatakse finantsaruannetes hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt. Vastavalt avalikustatud dividendipoliitikale on ettevõte säilitanud dividendide taseme reaalväärtuses ehk dividendide kasv on olnud võrdeline inflatsiooniga. Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki 15

16 asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. Aktsionäride üldkoosolekul, mis toimus , tegi Nõukogu ettepaneku maksta aasta juunis välja 60% tavapärasest dividendimaksest, ülejäänud 40% osas langetatakse otsus pärast käimasoleva tariifivaidluse lõppu. Nii Riigikohtust kui ka rahvusvahelisest arbitraažikohtust ootab ettevõte otsuseid käesoleva aasta jooksul. Ettepanek, maksta dividende A-aktsia omanikele 0,54 eurot aktsia kohta ja dividende kokku 10,8 miljonit eurot, kiideti heaks. Dividendid maksti aktsionäridele välja Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt: AKTSIAHINNA MUUTUSED AS Tallinna Vesi on noteeritud NASDAQ OMX Balti Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE Seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad: United Utilities (Tallinn) BV 35,3% Tallinna linn 34,7% aasta 6 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena aasta 2. kvartali lõpus on pensionifondide osalus langenud, olles 1,8% kogu aktsiatest võrreldes 2,1% aasta lõpus. Seisuga oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 12,50 eurot, mis on 10,7% madalam (2016: -7,4%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 14,00 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 1,3% (2016. aastal 1,0%) aasta 6 kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega tehingut (2016. aastal vastavalt tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 640 tuhat aktsiat ehk 3,2% kogu aktsiatest (2016. aastal vastavalt 537 tuhat aktsiat ehk 2,7%). Tehingute käive oli 0,95 miljoni euro võrra kõrgem kui aastal ehk 8,58 miljonit eurot. 16

17 18 Sulgemishind ja Korrigeeritud OMXT versus Tehingute käive Hind EUR/aktsia Käive tuhat EUR 4 Tehingute käive AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind Korrigeeritud OMXT KONTSERNI STRUKTUUR Seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning konsolideeritakse täielikult ettevõtte aruandlusesse. KONTSERNI JUHTIMINE NÕUKOGU Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt AS-i Tallinna Vesi põhikirjale koosneb nõukogu 9 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks aasta 2. kvartalis toimusid nõukogu liikmetes järgnevad muutused. Hr Mart Mägi kutsuti nõukogust tagasi ja hr Priit Rohumaa valiti uueks nõukogu liikmeks. Lisaks pikendati hr Allar Jõks i nõukogu liikme ametiaega. Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise ning korporatiivküsimuste osas. Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 12 ja ettevõtte kodulehelt: JUHATUS Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest, ning tagama ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. 17

18 Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks. Vastavalt põhikirjale on ettevõtte juhatus 2-5 liikmeline ja valitakse 3 aastaks. Alates 2. juunist 2014 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitustega kuni 21. märts 2020), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoober 2018) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoober 2018). Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt: EDASISED TEGEVUSED JA RISKID RAHVUSVAHELISE LEPINGU RIKKUMISEST TULENEV NÕUE aasta mais otsustas ettevõtte nõukogu teavitada võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu kahepoolses investeeringuid puudutavas lepingus sätestatud kohustuste rikkumise tõttu aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega. Nõue esitati, kuna sellele eelnenud kolme aasta vältel toimunud intensiivsed läbirääkimised vaidluse osas kokkuleppele jõudmiseks ei kandnud vilja. Vahekohtu istungid toimusid aasta novembris ning otsust ootame aasta jooksul. Täiendav informatsioon nõude kohta on leitav järgmistelt linkidelt: ASJAKOHASE DOKUMENTATSIOONI JA VÄLJAVAADETE AVALIKUSTAMINE Ettevõte hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses, nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi. AS Tallinna Vesi on avaldanud kogu asjakohased materjalid oma kodulehel ( ja ning Tallinna Börsil. Hetkel ei saa ettevõte öelda, millised on menetluste tuleviku arengud ja võimalikud tulemid. Lisainformatsioon: Karl Heino Brookes Juhatuse esimees karl.brookes@tvesi.ee 18

19 AS TALLINNA VESI KONSOLIDEER ITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE AR UANDEAASTA 30. JUUNIL 2017 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA JUHTKONNA KINNITUS Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi [Ettevõte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom [koos Kontsern) konsolideeritud vahearuande lühendatud raamatupidamisaruandena aruandeaasta 30. juunil 2017 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud. Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2017 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuande koostamise perioodil ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud. Tegevuse vahearuanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 6 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt mõjutada ettevõtet järelejäänud 6 kuu jooksul. Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega. Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 27. juuli Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tütarettevõte jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Karl Heina Brookes Juhatuse esimees Tegevdirektor Aleksandr Timofejev Juhatuse liige T ootmisdirektor Riina Käi JuhatuseJ i.ig-e Fin(tSdirektor 27. juu~ 017 Juhatuse liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel. h tt p ://www. tallinnavesi. ee/et/investo r/j u hti mi n e-ja -va st utu s/j uh atus 11 19

20 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2017 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA (tuhat EUR) 30.juuni 31. detsember VARAD Lisa KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed Varud KÄIBEVARA KOKKU PÕHIVARA Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara PÕHIVARA KOKKU VARAD KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa Võlad tarnijatele ja muud võlad Tuletisinstrumendid Ettemaksed LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt Laenukohustised Tuletisinstrumendid Muud võlad PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU KOHUSTISED KOKKU OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum OMAKAPITAL KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad. 20

21 AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2017 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE (tuhat EUR) II kvartal 6 kuud aastal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa Müügitulu Müüdud toodete/teenuste kulud BRUTOKASUM Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud (+)/-kulud (-) ÄRIKASUM Intressitulud Intressikulud Muud finantstulud (+)/-kulud (-) KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST Dividendide tulumaks PERIOODI PUHASKASUM PERIOODI KOONDKASUM Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele B- aktsia omanikule 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Kasum A aktsia kohta (eurodes) Kasum B aktsia kohta (eurodes) 11 0,21 0,04 0,53 0,32 0, Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad. 21

22 AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2017 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhat EUR) ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD 6 kuud aastal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa Ärikasum Korrigeerimine kulumiga 3,4,7, Korrigeerimine rajamistuludega Muud mitterahalised korrigeerimised Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest Äritegevusega seotud käibevara muutus Äritegevusega seotud kohustiste muutus RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid Põhivara müügitulu Saadud intressid RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid Tasutud kapitalirendi maksed Tasutud dividendid Tulumaks dividendidelt RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad. 22

23 AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2017 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE (tuhat EUR) Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum Omakapital kokku 31. detsember Dividendid Perioodi koondkasum detsember detsember Dividendid Perioodi koondkasum juuni detsember Dividendid Perioodi koondkasum juuni Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad. 23

24 AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2017 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD (tuhat EUR) LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED Konsolideeritud vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuandes on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud Kontserni viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 34 Vahearuandlus. LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 30. juuni 31. detsember Raha ja pangakontod Lühiajalised deposiidid Raha ja raha ekvivalendid kokku

25 AS TALLINNA VESI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2017 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA (tuhat EUR) LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA Lõpetamata Materiaalsed Maa ja Masinad ja Muu Rajatised materiaalsed põhivarad ehitised seadmed inventar varad kokku 31. detsember 2015 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Perioodil 01. jaanuar detsember 2016 toimunud liikumised Soetamine Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses Reklassifitseerimine Arvestuslik kulum detsember 2016 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Perioodil 01. jaanuar juuni 2017 toimunud liikumised Soetamine Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses Reklassifitseerimine Arvestuslik kulum juuni 2017 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil. Seisuga 30. juuni 2017 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus tuhat eurot (31. detsember 2016: tuhat eurot). 25

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. september 2017 Aadress

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

Tln Vesi

Tln Vesi KONKURENTSIAMET ANALÜÜS JA HINNANG AS TALLINNA VESI HINNAKUJUNDUSELE Tallinn 2009 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS, ANALÜÜSI KOOSTAMISE EESMÄRK... 3 2 HINNAREGULATSIOON... 5 2.1 Infrastruktuurimonopolide majandusliku

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem