E2250V E2350V. Kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "E2250V E2350V. Kasutusjuhend"

Väljavõte

1 Kasutusjuhend E2250V E2350V Enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõlbus leida. Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest andmetest.

2 Ohutusjuhised Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevaid paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid. Ohutus Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja. Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks. Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole. Ülekoormatud vahelduvvoolu pisitikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga. Senikaua, kuni seade on ühendatud vahelduvvoolu seinakontakti, pole see vahelduvvooluallikast lahti ühendatud isegi siis, kui seade on välja lülitatud. Ärge võtke kuvarit lahti. Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente. Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud. Kui kuvari töös esineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga. Vigastumiste vältimiseks: Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see oleks tugevasti riiuli külge kinnitatud. Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust. Palun vältige mis tahes esemete/mänguasjade pillamist või viskamist ekraanile ning ärge lööge nendega vastu ekraani. See võib põhjustada kehavigastusi, toote defekti ja ekraani kahjustumist. Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks: Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja. Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge. Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud. Kui seade pikemaks ajaks niisama seisma jääb, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja. Äikese ja müristamise ajal ei tohi kunagi puudutada toitejuhet ega signaaliedastuskaablit, sest see võib olla väga ohtlik. See võib põhjustada elektrilööki. 1

3 Ohutusjuhised Paigaldamisel Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine. Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein. Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI: Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne. Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon. Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega. Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse. Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada. Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega see võib põhjustada mõningast järelkujutist. Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist. Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud reïiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul. Jättes seisva kujutise ekraanile pikaks ajaks, võite põhjustada ekraanile kahju ja kujutis võib sisse põleda. Kasutage kuvari puhul kindlasti ekraanisäästjat. See nähtus esineb ka teiste tootjate toodete puhul ja selle juhtumise puhul ei kehti garantii. Ärge raputage ega kriipige ekraani esikülge või ääri metallesemetega. Vastasel juhul võib see ekraani kahjustada. Veenduge, et paneel on esiküljega ettepoole ning hoidke seda liigutamiseks mõlema käega. Kui toote maha pillate, võib kahjustatud seade põhjustada elektrilööki või tulekahju. Paranduste teostamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Vältige kõrget temperatuuri ja niiskust. 2

4 Ohutusjuhised Puhastamine Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja. Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi. Toote puhastamiseks tõmmake voolujuhe välja ning pühkige toodet õrnalt pehme lapiga, et vältida selle kriimustamist. Ärge puhastage seda märja lapiga; samuti ärge piserdage vett ega muid vedelikke otseselt tootele. See võib põhjustada elektrilöögi. (Ärge kasutage selliseid keemilisi aineid nagu benseen, värvilahusti või alkohol.) Piserdage 2 kuni 4 korda pehmele lapile vett ning puhastage esiraam, pühkides lapiga ainult ühes suunas. Liiga palju niiskust tekitab plekke. Pakkimine Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit. Kasutusest kõrvaldamine Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat. Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutusest kõrvaldatud lambi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega. 3

5 Tarvikud!!! Täname teid, et valisite LGE tooted!!! Kontrollige, et teie monitoriga on kaasas järgnevad esemed. Mõne eseme puudumisel võtke ühendust edasimüüjaga. Kasutusjuhend või kaardid 15 viiguga D-Subsignaalikaabel (Paigaldamise huvides võib see kaabel olla toote külge kinnitatud enne tarnimist.) Või Toitejuhe Vahelduv- ja alalisvoolu adapter (oleneb riigist) Vahelduv- ja alalisvoolu adapter (oleneb riigist) DVI-D-signaalikaabel (Pole saadaval kõikides riikides) MÄRKUS Tarvikud võivad erineda pildil olevatest. Kasutaja peab kasutama varjestatud signaaliliidesekaablit (15-viigulist D-sub kaablit, DVI-D-kaablit) ferriitsüdamikega, et järgida toote tavavastavust. 4

6 Kuvari ühendamine Enne kuvari ülesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar ning teised ühendatud seadmed on välja lülitatud. 1Ühesuunaline tugi 1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele. 2. Toe põhja kinnikeeramisel kasutage münti; kinnitage põhi, keerates kruvi päripäeva. 3. Tõstke kokkupandud monitor ettevaatlikult üles esiküljega enda poole. 4. Kui soovite monitori toe küljest eemaldada, keerake mündi abil kruvi vastupäeva. Tähtis Joonisel on kujutatud üldiselt monitori ühendamist. Teie monitor võib erineda joonisel kujutatust. Toodet kandes, ärge hoidke seda põhi ülespidi ja hoides kinni vaid jala alusest. Toode võib kukkuda ja puruneda või vigastada teie jalga. 5

7 Kuvari ühendamine Enne kuvari ülesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar ning teised ühendatud seadmed on välja lülitatud. 2 Ühesuunaline tugi 1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele. 2. Vajutage nuppu, nagu pildil näha, ja tõmmake tuge ülespoole. Pr es s 3. Kui olete toe üles tõmmanud, tõstke monitor ettevaatlikult püsti ja pöörake ringi. (Toe ülestõmbamisel hoidke nuppu kindlasti allavajutatult. Vastasel korral võite toodet kahjustada.) Kallutatud asendis nupp ei tööta ja tuge saab tõmmata ainult vähesel määral. 6

8 Kuvari ühendamine 4. Kui soovite toe põhja kasutada, tõmmake tugi alla. (Toe allatõmbamisel hoidke nuppu kindlasti allavajutatult. ) 5. Toe põhja kinnikeeramisel kasutage münti; kinnitage põhi, keerates kruvi päripäeva. 6.Tõstke kokkupandud monitor ettevaatlikult üles esiküljega enda poole. Tähtis Joonisel on kujutatud üldiselt monitori ühendamist. Teie monitor võib erineda joonisel kujutatust. Toodet kandes, ärge hoidke seda põhi ülespidi ja hoides kinni vaid jala alusest. Toode võib kukkuda ja puruneda või vigastada teie jalga. 7

9 Kuvari ühendamine Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud. Jala aluse kokkupanemine Pärast paigaldamist reguleerige nurk allnäidatud viisil. * Koos toe põhjaga Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse saamiseks. Kalde nurk : Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ekraani ega vajutage sellele. Ekraani kaldnurka reguleerides ärge pistke sõrme monitori pöördpea ja aluse vahele. Võite oma sõrmi vigastada. ERGONOOMIKA Soovitatav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi. 8

10 Kuvari ühendamine Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud. Jala aluse kokkupanemine * Ilma toe põhjata Ergonoomilisus Soovitatav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori tahapoole suunatud kaldenurk peaks olema üle 10 kraadi. 9

11 Kuvari ühendamine DC-IN DVI-D HDMI D-SUB Arvutiga ühendamine 1. Enne monitori paigaldamist veenduge, kas toide on monitorist, arvutisüsteemist ja muudest ühendatud seadmetest välja lülitatud. 2. Ühendage kaabel alltoodud joonisel tähistega ja näidatud viisil. 1 2 A ühendage DVI-D (digitaalsignaali) kaabel B ühendage D-sub (analoogsignaali) kaabel C ühendage HDMI kaabel Audio-videoseadmestik (TV-boks, DVD, video, videomängude konsool) Vaihtelee mallikohtaisesti *Ei ole arvutil toetatud 1 C DC-IN DVI-D HDMI D-SUB Kõrvaklappide/kuulari sisend Pistorasiaan kytkettävä pistoke A B DVI-D kaabel (See funktsioon pole kõigis riikides saadaval) PC PC Või D-Sub-signaali sisendkaabli konnektori kasutamine Macintoshi korral. Pistorasiaan kytkettävä pistoke Mac-sovitin Jos käytät näyttöä Apple Macintoshissa, sinun pitää hankkia sovitin, joka muuttaa kaapelin 15-nastaisen tiheän (kolmirivisen) D- Sub-tyyppisen VGA-liittimen 15-nastaiseksi kaksiriviseksi liittimeksi. MÄRKUS Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on lihtsustatud. Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib erineda joonisel kujutatust. 10

12 Kuvari ühendamine Arvutiga ühendamine 3. Toite sisselülitamiseks vajutage esipaneelil paiknevat power button (toitenuppu). Kui monitori toide on sisse lülitatud, siis täidetakse Self Image Setting Function (pildi iseseadistusfunktsioon) automaatselt. (Ainult analoogreïiim) Sisselülituse nupp MÄRKUS Self Image Setting Function? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seaded. Kui lülitate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest sisendisignaalidest parimatele võimalikele seadetele. AUTO funktsioon? Kui seadme kasutamisel või ekraani eraldusvõime muutmisel tekib teil probleeme, nagu hägune ekraan, ebaselged tähed, ekraani virvendus või kallakuga ekraan, vajutage eraldusvõime parandamiseks AUTO funktsiooni nuppu. 11

13 Esipaneeli funktsioonid Esipaneeli nupud MENU (menüü) nupp OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA Funktsioon võimaldab lukustada hetke juhtnuppude seadistused, et neid tahtmatult ei muudetaks. Vajutage ning hoidke nuppu MENU all paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum OSD LOCKED. OSD nupud saate avada ükskõik millal vajutades nuppu MENU paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum OSD UNLOCKED. SMART+ nupp Kasutage seda nuppu funktsioonidesse AUTO BRIGHT, ORIGINAL RATIO,DUAL WEB,CINEMA MODE sisenemiseks. Lisateavet leiate leheküljelt ENGINE nupp Lisateavet leiate leheküljelt 23~25. 12

14 Esipaneeli funktsioonid AUTO nupp AUTO IMAGE ADJUSTMENT (automaatne kujutise reguleerimine) Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO. (Ainult analoogreïiim) Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest (ekraanireïiim). Parim ekraanireïiim on E2250V/E2350V : 1920 x 1080 INPUT nupp (Source (Allikas) kiirnupp) Kasutage seda nuppu sisendiallika otsimiseks. Kui ühendatud on vähemalt kaks sisendsignaali, saate valida selle sisendsignaali (D-SUB/DVI/HDMI), mida soovite. Kui ühendatud on ainult üks signaal, siis tuvastatakse see automaatselt. Vaikeseadeks on D-Sub. EXIT nupp Väljuge ekraanimenüüst OSD. Toitenupp ja toitenäidik Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks. Kui ekraan korralikult ei tööta (sisselülitatud reïiimis), jääb esiküljel olev toiteindikaatortuli lillaks. Kui ekraan on puhkereïiimis (energiasäästu-reïiimis), hakkab toite indikaatortuli lillalt vilkuma. Light Sensor Nyt kuluva on linssi ajaksi kynttilä anturi ensiluokkainen ulkona luminance, jahka asettaminen AUTO BRIGHT (AUTO ELOISA) Model after. 13

15 Ekraaniinfo (OSD) menüüseadete reguleerimine Ekraani reguleerimine OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust. Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt: Vajutades vabalt valitavat Nuppu, kuvatakse OSD põhimenüü. Ekraanimenüü objektide valimiseks kasutage vastavaid Nuppe. Elemendi soovitud tasemele seadmiseks kasutage / nuppe. Teiste allmenüüde valimiseks kasutage nuppu. Ekraanimenüüst OSD väljumiseks vajutage Nuppu EXIT. 14

16 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd. DSUB : D-SUB-sisend (analoogsignaal) DVI-D : DVI-D-sisend (digisignaal) HDMI : HDMI signaal Peamenüü Alammenüü Toetatud sisend Kirjeldus PICTURE BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS BLACK LEVEL DSUB DVI-D HDMI HDMI Ekraani heleduse, kontrastsuse ja teravuse reguleerimiseks COLOR COLOR TEMP (PRESET / USER) GAMMA DSUB DVI-D HDMI Ekraanivärvi kohandamiseks DISPLAY HORIZONTAL VERTICAL CLOCK PHASE OVERSCAN DSUB DSUB HDMI Ekraanikuva asendi seadmiseks Ekraani teravus pildi selguse ja stabiilsuse parandamiseks VOLUME HDMI Jotta asetella avaruus OTHERS LANGUAGE > ENGLISH POWER INDICATOR BUTTON INDICATOR WHITE BALANCE FACTORY RESET DSUB DVI-D HDMI DSUB DSUB DVI-D HDMI Ekraanioleku kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale SMART+ AUTO BRIGHT ORIGINAL RATIO DSUB DVI-D HDMI Pildi suuruse reguleerimiseks DUAL WEB CINEMA MODE DSUB DVI-D F-ENGINE NORMAL MOVIE INTERNET DEMO STANDARD MOVIE GAME SPORTS DSUB DVI-D HDMI Soovitud pildisätete valimiseks või kohandamiseks MÄRKUS Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (15-25) 15

17 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused. Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü. Menüü nimetus Ikoonid Submenus Välju Seadista (vähenda/suurenda) Vali teine alamenüü Taaskäivitage alammenüü valimiseks Nupu nõuanne MÄRKUS OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev. 16

18 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Peamenüü Alamenüü Kirjeldus BRIGHTNESS (Heledus) Ekraani heleduse reguleerimiseks. CONTRAST (Kontrast) SHARPNESS (Teravus) Ekraani kontrasti reguleerimiseks. Ekraani selguse reguleerimiseks. Exit : Väljuda BLACK LEVEL (mustvalge tase) : Vähendada : Suurendada : Valida teine alamenüü : Taaskäivitage alammenüü valimiseks Saate seadistada nihke taseme. Kui valite HIGH (kõrge), on ekraan hele ja kui valite LOW (madal), on ekraan tume. (ainult HDMI sisendi korral) * Nihe? Videosignaali kriteeriumina on see tumedaim pilt, mida monitor saab näidata. COLOR TEMP Exit : Väljuda : Vähendada : Suurendada : Valida teine alamenüü : Taaskäivitage alammenüü valimiseks PRESET (Eelseatud) USER Valige ekraani värv. srgb: Häälestage ekraani värvid srgb-standardi värvispetsifikatsiooni järgi K 7500 K: Punane ekraani värv K 9300 K: Sinine ekraani värv. RED (Punane) Seadistage punase tasemed. GREEN(Roheline) Seadistage rohelise tasemed. BLUE (Sinine) Seadistage sinise tasemed. GAMMA (Gamma) Seadke ise gamma väärtused. : 0 / 1 / 2 Monitoril kuvavad kõrged gammaväärtused valkjaid kujutisi ning madalad gammaväärtused mustjaid kujutisi. 17

19 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Peamenüü Alamenüü Kirjeldus HORIZONTAL (Horisontaalne) Kujutise liigutamiseks vasakule ja paremale. VERTICAL (Vertikaalne) Kujutise liigutamiseks üles ja alla. Exit: Väljuda : Vähendada : Suurendada : Valida teine alamenüü : Taaskäivitage alammenüü valimiseks CLOCK (Kell) PHASE (Faas) Ekraani taustas nähtavate vertikaalribade või joonte vähendamiseks. Ekraani fookuse reguleerimiseks. Element võimaldab eemaldada horisontaalse müra ning muuta selgemaks või teravustada tähemärkide kujutist. OVERSCAN (liighälvitus) HDMI-sisendis DTV ajastuse väljundkujutise vahemiku valimiseks. (ainult HDMI sisendi korral) Soovita overscan funktsioonil siise lülituda, kui on ühendatud AV varustus. VOLUME Selleks, et seadistada heli kõrvaklappides. (ainult HDMI sisendi korral) Exit: Väljuda : Vähendada : Suurendada : Vaigistatud : Taaskäivitage alammenüü valimiseks 18

20 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Peamenüü Alamenüü Kirjeldus LANGUAGE (Keel) Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele valimiseks. Exit : Väljuda : Reguleeritav : Reguleeritav : Valida teine alamenüü : Taaskäivitage alammenüü valimiseks POWER INDICATOR (Sisselülituse märgutuli) BUTTON INDICATOR WHITE BALANCE (Valge Tasakaal) FACTORY RESET (Tehaseseadet e taastamine) Kasutage funktsiooni sisselülituse märgutule kuvari esiküljel sisse- (ON) ja väljalülitamiseks (OFF). Valides oleku OFF, lülitatakse see välja. Vajutades ükskõik millal ON, lülitub sisselülituse märgutuli automaatselt sisse. Selle funktsiooni abil saate monitori esiküljel oleva juhtnupu olekuks seadistada ON või OFF. Valides oleku OFF, lülitatakse see välja. Valides oleku ON, lülitatakse see sisse. Kui videokaardi väljastus on vajalikest andmetest erinev, võib värvitase seoses moonutusega videosignaalis halveneda. Funktsiooni kasutamisel seadistatakse signaali tase sobivaks videokaardi väljastuse standardtasemega, et tagada optimaalne kujutis. Aktiveerige funktsioon kui ekraanikujutises on nii valge kui ka must värv. Kõikide vaikimisi tehaseseadete taastamine (v.a 'LANGUAGE' (keel)). Taastamiseks vajutage vahetult nuppu. MÄRKUS Kui see ekraani kujutist ei paranda, taastage tehase vaikesätted. Vajadusel teostage uuesti funktsioon WHITE BALANCE (VALGE TASAKAAL). See funktsioon on võimalik vaid siis, kui sisendsignaal on analoogsignaal. 19

21 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused. Vajutage SMART+ nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü. Menüü nimetus Ikoonid Submenus Välju Liiguta Taaskäivitage alammenüü valimiseks Nupu nõuanne MÄRKUS OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev. 20

22 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Peamenüü Alamenüü Kirjeldus Tokko ensiluokkainen model after, se automaattisesti ohjauslaitteet brightness-lta ilmaista jotta parhaiten anomus ympäristö työskentely elinympäristö, ehkäisevä optimaalinen katsella asema ja maximized käyttäjä mukavuus. Tokko ensiluokkainen lähettää, auto brightness on lähettää. Näitab laivaates, sõltumata videosignaali sisendist. * Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui sisendi eraldusvõime on väiksem kui monitori kuvasuhe (16:9). 21

23 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Peamenüü Alamenüü Kirjeldus * Enne alltoodud funktsioonide kasutamist installige programm Easy Set Package. Aitab kasutajal veebi paremini sirvida, jagades selle kahte ossa, Aitab korraldada ekraanil olevaid aknaid. Aitab kasutajal ise määrata jagatud akende suurust. On silmadele sõbralikum, vähendades veebilehtede taustaheledust. Exit : Väljuda : Liiguta : Taaskäivitage alammenüü valimiseks 22

24 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused. Vajutage ENGINE nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü. Menüü nimetus Ikoonid Submenus Välju Liiguta Taaskäivitage alammenüü valimiseks Nupu nõuanne MÄRKUS OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev. 23

25 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Peamenüü Alamenüü Kirjeldus D-SUB/DVI-D sisend (NORMAALNE) Valige see, kui soovite toodet kasutada kõige tavalisemates kasutustingimustes. HDMI sisend (standardne) Valige see, kui soovite kasutada originaalset standardvideot. * Üld- (standard-) reïiimis on f-engine välja lülitatud. D-SUB/DVI-D sisend (film) valige see video või filmi vaatamiseks. HDMI sisend Exit : Väljuda : Liiguta : Taaskäivitage alammenüü valimiseks 24

26 Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine Peamenüü Alamenüü Kirjeldus D-SUB/DVI-D sisend Valige see dokumendiga töötamisel (Word vms) HDMI sisend (mäng) Valige see mängu mängimiseks. D-SUB/DVI-D sisend Seda kasutatakse poes reklaamimiseks. Ekraan jagatakse nii, et see näitaks standardreïiimi vasakul ja videoreïiimi paremal, nii et kliendid saavad näha erinevust pärast videoreïiimi käivitamist. HDMI sisend (sport) Valige see üldiselt spordi vaatamiseks. Exit : Väljuda : Liiguta : Taaskäivitage alammenüü valimiseks 25

27 Veaotsing Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi. Puudub kujutis Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? Kas sisselülituse märgutuli põleb? Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud vooluvõrgu pistikupessa. Vajutage sisselülituse nuppu. Kas see toite märgutuli vilgub? kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OUT OF RANGE'? kas ekraanile on kuvatud sõnum CHECK SIGNAL CABLE? Kui kuvar on energiasäästureïiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. Proovige arvuti sisse lülitada. Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaal (videokaart) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi lõiku Tehnilised andmed ning konfigureerige kuvar uuesti. Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti. Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'? Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum OSD LOCKED? Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED". 26

28 Veaotsing Kuvari kujutis ei ole õige Kujutise asend on väär. Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V position ikoone. Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned. Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK ikooni. Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra. Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE ikooni. Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitatud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv). Tähtis Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitatud eraldusvõimele. Kui soovitatav eraldusvõime (optimaalne eraldusvõime) pole valitud, võivad tähed hägustuda ning ekraan olla tuhmunud, kärbitud või nihutatud. Veenduge, et valite soovitatava eraldusvõime. Sättemeetod võib erineda arvutite ja O/S (operatsioonisüsteemide) osas ning ülalmainitud resolutsiooni ei pruugi videokaart toetada. Sel juhul pöörduge arvuti või videokaardi tootja poole. 27

29 Veaotsing Kuvari kujutis ei ole õige Ekraanikuva on ühevärvile või ebaloomulik. Kontrollige, kas signaalikaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle. Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti. Seadistage värviseade Color Panel Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv). Ekraanikuva vilgub. Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse reïiimile ning kui jah, muutke see soovitatud eraldusvõimele. Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'? Kas olete installeerinud kuvari draiveri? Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. Funktsioon Audio ei tööta Pilt korras, heli puudub. Kontrollige, et helitugevus ei oleks tasemel 0. Kontrollige, et heli ei oleks summutatud. Kontrollige, et HDMI kaabel oleks korralikult ühendatud. Kontrollige, et kõrvaklappide kaabel oleks korralikult ühendatud. Kontrollige helivormingut. Puudub tihendatud helivormingu tugi. 28

30 Tehnilised andmed E2250V Kuvar 54,6 cm(21,5 tolli) Flat Panel Active maatriks-tft LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus : 54,6 cm 0,248 x 0,248 mm (Pikselitihedus) Sünkronisatsiooni sisestus Horisontaalsagedus Vertikaalsagedus Sisestuse vorm khz (Automaatne) Analoog,Digital: Hz (Automaatne) HDMI: Hz (Automaatne) Eraldi sünkroon Digitaal Videosisestus Eraldusvõime Signaalisisestus Sisestuse vorm Maksimaalne Soovituslik 15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal) 19-kontaktiline HDMI pistmik Analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal, HDMI VESA 1920 x 60 Hz VESA 1920 x 60 Hz Plug&Play Voolutarbivus Mõõtmed ning kaal (painduva alusega) Kaldenurk Pöördeulatus Vahelduv- ja alalisvoolu adapter Keskkonnatingi mused Statiivialus Toitejuhe DDC 2B( Analoog,Digitaal,HDMI) SisselülitusreÏiimis : 23W(Tüüpiline) OotereÏiimis 1W VäljalülitusreÏiimis 0,5W Laius Kõrgus Sügavus Kaal (v.a pakend) Kalle : V 3,0 A Statiiviga 52,58 cm (20,70 tolli) 40,83 cm (16,07 tolli) 19,80 cm ( 7,80 tolli) Töötamistingimused Temperatuur 10 C 35 C Niiskus 10 80%, mittekondenseeruv Säilitustingimused Temperatuur -20 C 60 C Niiskus 5 90%, mittekondenseeruv Kinnitatud( ), Kinnitamata( O ) Pistorasiaan kytkettävä pistoke 2,8 kg (6,17 lbs) Tüüp FSP036-DGAA1, tootja: FSP Group või tüüp LCAP07F, tootja: Lienchange Electronics Statiivita 52,58 cm (20,70 tolli) 33,48 cm (13,18 tolli) 3,99 cm ( 1,57 tolli) MÄRKUS Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta. 29

31 Tehnilised andmed E2350V Kuvar 58,4 cm(23,0 tolli) Flat Panel Active maatriks-tft LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus : 58,4 cm 0,265 x 0,265 mm (Pikselitihedus) Sünkronisatsiooni sisestus Videosisestus Eraldusvõime Horisontaalsagedus Vertikaalsagedus Sisestuse vorm Signaalisisestus Sisestuse vorm Maksimaalne Soovituslik khz (Automaatne) Analoog,Digital: Hz (Automaatne) HDMI: Hz (Automaatne) Eraldi sünkroon Digitaal 15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal) 19-kontaktiline HDMI pistmik Analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal, HDMI VESA 1920 x 60 Hz VESA 1920 x 60 Hz Plug&Play Voolutarbivus DDC 2B( Analoog,Digitaal,HDMI) SisselülitusreÏiimis : 28W(Tüüpiline) OotereÏiimis 1W VäljalülitusreÏiimis 0,5W Mõõtmed ning kaal (painduva alusega) Laius Kõrgus Sügavus Statiiviga 55,98 cm (22,04 tolli) 42,81 cm (16,85 tolli) 19,80 cm ( 7,80 tolli) Statiivita 55,98 cm (22,04 tolli) 35,45 cm (13,96 tolli) 3,99 cm ( 1,57 tolli) Kaal (v.a pakend) 3,3 kg (7,28 lbs) Kaldenurk Pöördeulatus Vahelduv- ja alalisvoolu adapter Keskkonnatingi mused Statiivialus Toitejuhe Kalle : V 3,0 A Tüüp FSP036-DGAA1, tootja: FSP Group või tüüp LCAP07F, tootja: Lienchange Electronics Töötamistingimused Temperatuur 10 C 35 C Niiskus 10 80%, mittekondenseeruv Säilitustingimused Temperatuur -20 C 60 C Niiskus 5 90%, mittekondenseeruv Kinnitatud( ), Kinnitamata( O ) Pistorasiaan kytkettävä pistoke MÄRKUS Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta. 30

32 Tehnilised andmed Eelnevalt seadistatud reïiimid (Resolutsioon) DSUB/DVI ajastus *12 Kuvari reïiimid (eraldusvõime) 720 x x x x x x x x x x x x 1080 Horisontaalsagedus (khz) 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 65,290 67,500 Vertikaalsagedus (Hz) * Soovituslik reïiim HDMI ajastus Kuvari reïiimid (eraldusvõime) P 576P 720P 720P 1080i 1080i 1080P 1080P Horisontaalsagedus (khz) 31,50 31,25 37,50 45,00 28,12 33,75 56,25 67,50 Vertikaalsagedus (Hz) Märgutuli ReÏiim Sisse lülitatud Ootel Väljalülitus LED märgutule värvus Lilla (eestvaade) Vilkuv lilla (eestvaade) Väljas 31

33 Digitally yours

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

VN247 seeria LCD monitor Kasutusjuhend

VN247 seeria LCD monitor Kasutusjuhend VN247 seeria LCD monitor Kasutusjuhend Sisukord Teatised... iii Ohutusteave... iv Hooldus ja puhastamine... v 1.1 Tere tulemast!... 1-1 1.2 Pakendi sisu... 1-1 1.3 Monitori aluse koostamine... 1-2 1.4

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

VG27AH LCD monitor Kasutusjuhend

VG27AH LCD monitor Kasutusjuhend VG27AH LCD monitor Kasutusjuhend Sisukord Teatised... iii Ohutusteave... iv Hooldus ja puhastamine... v 1.1 Tere tulemast!... 1-1 1.2 Pakendi sisu... 1-1 1.3 Monitori tutvustus... 1-2 1.3.1 Eestvaade...

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

y _ SyncMaster 757MB/957MB

y _ SyncMaster 757MB/957MB y _ SyncMaster 757MB/957MB file://\\yklee\en_ko\est\site\index.htm 1/7/2003 Põhiindeks > Index Põhilehekülg On-Screen Display Üldinformatsioon Highlight Zone Highlight Zone II MouScreen Ohutusjuhised Tähistused

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

MB168B/MB168B+ USB monitor Kasutusjuhend

MB168B/MB168B+ USB monitor Kasutusjuhend MB168B/MB168B+ USB monitor Kasutusjuhend Sisukord Teatised... iii Ohutusteave... iv Hooldus ja puhastamine... v Tootetagastus... vi 1.1 Tere tulemast!... 1-1 1.2 Pakendi sisu... 1-1 1.3 Süsteeminõuded...

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

(1) Videoprojektor Vaizdo projektorius Video projektors Kasutussuunised Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend ja kaasasolev kii

(1) Videoprojektor Vaizdo projektorius Video projektors Kasutussuunised Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend ja kaasasolev kii 4-743-479-01 (1) Videoprojektor Vaizdo projektorius Video projektors Kasutussuunised Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend ja kaasasolev kiirjuhend tähelepanelikult läbi ning hoidke hilisemaks

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO KASUTUSJUHEND OPTIPLEX 9020 ALL IN ONE Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

ET_ indd

ET_ indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3404/12 22PFL3404/12 26PFL3404/12 32PFL3404/12 42PFL3604/12 19PFL3404/60 22PFL3404/60 26PFL3404/60 32PFL3404/60 42PFL3604/60 Kasutusjuhend

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem