ET_ indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ET_ indd"

Väljavõte

1 Register your product and get support at 19PFL3404/12 22PFL3404/12 26PFL3404/12 32PFL3404/12 42PFL3604/12 19PFL3404/60 22PFL3404/60 26PFL3404/60 32PFL3404/60 42PFL3604/60 Kasutusjuhend

2 Model Serial Österreich pro Minute België/Belgique Per minuut/par minute България Местен разговор Hrvatska Lokalni poziv Česká republika Bezplatný hovor Danmark Lokalt opkald Estonia local Suomi paikallispuhelu France Par minute Deutschland pro Minute Ελλάδα Κλήση χωρίς χρέωση Magyarország Ingyenes hívás Ireland North South 1800-PHILIPS Italia Al minuto free Қазақстан local Latvia local Lithuania local Luxemburg/Luxembourg Ortsgespräch/Appel local Nederland Per minuut Norge Lokalsamtale Polska (022) połączenie lokalne Portugal Chamada local România Apel local Россия Moscow (495) Местный звонок Outside Moscow Србија Lokalni poziv Slovensko Bezplatný hovor Slovenija lokalni klic España Por minuto Sverige Lokalsamtal Suisse/Schweiz/Svizzera Appel local/ortsgespräch/chiamata locale Türkiye Şehiriçi arama United Kingdom local Україна Місцевий виклик This information is correct at the time of press. For updated information, see

3 Sisukord 1 Märkus 2 2 Tähtis 4 3 Teie TV 6 TV ülevaade 6 4 TV kasutamine 8 Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine 8 Kanalite vahetamine 8 Ühendatud seadmete vaatamine 9 Televiisori helitugevuse reguleerimine 9 Teleteksti kasutamine 9 5 Kasutage oma TV rohkem ära 10 Televiisori menüüdesse liikumine 10 Pildi- ja heliseadete muutmine 10 Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine 13 Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine 13 Taimerite kasutamine 15 Lapse- ja reitingulukkude kasutamine 15 Televiisori kella kasutamine 16 Televiisori eelistuste muutmine 16 Dekoodri kanali valimine 17 Televiisori demo käivitamine 17 Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine 17 7 Seadmete ühendamine tollise televiisori tagumine pistik tollise ja suurema televiisori tagumine pistik 21 Külje pistik 22 Arvutiga ühendamine 22 Philips EasyLink süsteemi kasutamine 23 Kensingtoni luku kasutamine 24 8 Tooteinformatsioon 25 Toetatud kuva lahutusvõime 25 Tuuner/vastuvõtt/ülekanne 25 Kaugjuhtimispult 25 Toide 25 Supported TV mounts 25 9 Veaotsing 26 Üldised televiisoriga seotud probleemid 26 Probleemid telekanalitega 26 Pildiga seotud probleemid 26 Heliprobleemid 27 HDMI-ühenduse probleemid 27 Arvutiühenduse probleemid 27 Võtke meiega ühendust Indeks 28 Eesti 6 Kanalite installeerimine 18 Kanalite automaatne installeerimine 18 Kanalite käsitsi installeerimine 19 Kanalite ümbernimetamine 20 Kanalite ümberpaigutamine 20 1

4 1 Märkus 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada. Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud. Garantii Vigastusoht, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada. Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil. Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega. Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii Pikslite omadused Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipiksleid. Ehkki tootel on efektiivseid piksleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturaalne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire. Vastavus elektromagnetväljade standarditele Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed. Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips tagab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali alusel turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta. Võrgukaitse (ainult Ühendkuningriigis) Sellel TV on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitse vahetamine peaks osutuma vajalikuks, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitse vastu (näide 10A). 1 Eemaldage kaitse kate ja kaitse. 2 Vahetuskaitse peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA 2

5 tüübikinnitusmärki. Kui kaitse kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga. 3 Asetage kaitse kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada. Autoriõigused VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid. Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas. Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Eesti 3

6 2 Tähtis Lugege enne oma TV kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti. Ohutus Elektrilöögi või tulekahju oht! TV ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage TV lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui TV peale või sisse satub vedelik, eemaldage TV kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske TV enne selle kasutamist kontrollida. Ärge kunagi asetage TV, kaugjuhtimispulti ega akusid/ patareisid avatud leekide või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid TV, kaugjuhtimispuldist ja akudest/ patareidest alati eemal. Ärge kunagi asetage esemeid TV ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse. TV pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust. Lühise või tulekahju oht! Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega. Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid. Vigastuse või televiisori kahjustumise oht! Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest. Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma. Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Laste vigastuse oht!järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida TV ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist: Ärge kunagi paigutage TV pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga. Veenduge, et ükski TV osa ei ulatu üle aluspinna nurga. Ärge kunagi asetage TV kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka TV seina või sobiva toe külge kinnitamata. Rääkige lastega TV jõudmiseks mööbli otsa ronimise ohtudest. Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage TV kinnisesse ruumi. Jätke alati TV ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi TV ventilatsiooniavasid. Televiisori kahjustamise oht! Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist 4

7 veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev. Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht! Ärge kunagi asetage TV või muid esemeid toitejuhtme peale. Et TV toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav. Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest. Lahutage enne äikesevihma TV seinakontaktist ja antenni küljest. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage TV, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid. Kuulmiskahjustuse oht! Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest. Kui TV transporditakse temperatuuridel alla 5 C, siis pakkige TV lahti ja oodake, kuni TV temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui TV seinakontakti ühendate. Ekraanihooldus Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust. Eemaldage TV enne puhastamist seinakontaktist. Puhastage TV ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage TV puhastamiseks aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitatavad puhastusvahendid. TV ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega. Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära. Ringlussevõtt Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada. Kui näete toote külge kinnitatud maha tõmmatud prügikasti sümbolit, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ: Ärge kunagi visake seda toodet muude majapidamisjäätmete hulka. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Akude/patareide õige käitlemine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Eesti 5

8 3 Teie TV Kaugjuhtimispult Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philips! Et saada täielikku kasu toest, mida Philips pakub, registreerige oma toode veebilehel com/welcome. TV ülevaade See osa annab tavaliselt kasutuses olevate TV juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate. Külgmised juhtseadised ja tähised a POWER : Lülitab TV sisse või välja. TV toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast ei lahutata. b P/CH +/- : Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. c SOURCE : Valib ühendatud seadmed. d VOLUME +/- : Suurendab või vähendab helitugevust

9 a ( Ooterežiim sees ) Lülitab TV ooterežiimile, kui TV on sisse lülitatud. Lülitab TV sisse, kui TV on ooterežiimis. b MENU Lülitab põhimenüü sisse või välja. c MHEG/TELEXT Lülitab teleteksti sisse või välja. d SOURCE Valib ühendatud seadmed. e Värvilised nupud Valib toimingud või suvandid. f AD ( Helikirjeldus ) (Ainult RF digitaalteleviisori jaoks) Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare. g OPTIONS Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse. h OK Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku. i ( Noolenupud ) Menüüdes liikumiseks. j INFO Kuvab võib peidab ekraanil oleva abiteksti. k ( Vaigistus ) Vaigistab või taastab heliväljundi. l P +/- ( Programm +/- ) Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. m 0-9 ( Numbrinupud ) Kanali või seadistuse valimiseks. n PICTURE ( Smart pilt ) Käivitab pildimenüü. o SOUND ( Smart heli ) Käivitab helimenüü. p +/- ( Helitugevus +/- ) Suurendab või vähendab helitugevust. q BACK P/P ( Eelmine kanal ) Liigub tagasi eelmisele kuvale. Liigub tagasi viimati vaadatud kanalile. r GUIDE Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel. s SUBTITLE (Ainult RF digitaalteleviisori jaoks) Kuvab või keelab subtiitrid. t DEMO Lülitab demomenüü sisse või välja. u v FORMAT Valib pildi kuvasuhte. INCR. SURR Võimaldab stereoallikate puhul Incredible Surround helisüsteemi. Võimaldab monoallikate puhul ruumilist režiimi. Eesti 7

10 4 TV kasutamine See osa aitab teil sooritada põhilisi TV operatsioone. Märkus Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite televiisori ooterežiimist sisse, vajutage televiisori küljel nuppu P/CH +/-. Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine Kanalite vahetamine Sisse lülitamiseks Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal POWER. Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil ( Ooterežiim sees ). Ootele lülitumiseks Vajutage kaugjuhtimispuldil ( Ooterežiim sees ). È Ooterežiimi näidik muutub punaseks. Välja lülitamiseks Vajutage televiisori külje peal POWER. È Ooterežiimi näidik lülitub välja. Soovitus Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui televiisorit pikka aega ei kasutata, eemaldage televiisori toitejuhe seinakontaktist. Vajutage P +/- kaugjuhtimispuldil või P/ CH +/- televiisori küljel. Sisestage Numbrinupud abil number. Kasutage kanalite võrgustikku. Märkus Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil võimalik valida need kanalid nimekirjast. 8

11 Ühendatud seadmete vaatamine Märkus Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks Vajutage +/-. Vajutage VOLUME +/- televiisori küljel. Heli vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks Vajutage heli vaigistamiseks. Vajutage heli taastamiseks uuesti. Allikanupu kasutamine Teleteksti kasutamine 1 Vajutage SOURCE. È Ilmub allikate loend. 2 Seadme valimiseks vajutage Noolenupud. 3 Vajutage OK valitud seadme vaatamiseks. È Televiisor lülitub ümber valitud seadmele. Televiisori helitugevuse reguleerimine 1 Vajutage MHEG/TELEXT. È Ilmub põhimenüü lehekülg. 2 Valige lehekülg järgmisel viisil: Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks Numbrinupud Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks P +/- või Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks Värvilised nupud Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks BACK 3 Teletekstist väljumiseks vajutage MHEG/ TELEXT. Eesti 9

12 5 Kasutage oma TV rohkem ära Televiisori menüüdesse liikumine Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele. È Ilmub menüüaken. Pilt Heli Funktsioonid Paigaldamine 2 Vajutage valimaks ühte järgmistest menüüdest ning selles liikumiseks. [Pilt] Reguleerib pildiseadet optimaalseks vaatamiseks. [Heli] Reguleerib heliseadet. [Funktsioonid] Võimaldab juurdepääsu erinevatele funktsioonidele, näiteks taimer, televiisori lukk ja demo. [Install] Valib kanali lisamise menüü, reguleerib eelistusi ning lähtestab televiisori tehaseseadetele. 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK. Soovitus Smart pilt Kontrastsus Heledus Värv Toon Teravus Müravähendus Värvsus Vajutage menüüst väljumiseks alati MENU. Vajutage ühe kuva võrra tagasi liikumiseks BACK. Pildi- ja heliseadete muutmine Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi. Smart pildi kasutamine Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks. 1 Vajutage PICTURE. È Ilmub menüü [Smart pilt]. 2 Vajutage, et valida üks järgmistest Smart heliseadetest. [Isiklik] Loetleb kohandatud isiklikud pildiseaded. [Ergas] Muudab pildiseaded optimaalseks. [Standardne] Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile. [FILM] Valib fi lmide vaatamiseks parimad pildiseaded. [Mäng] Valib kiiresti liikuvate mängude jaoks parimad pildiseaded. [Energiasääst] Valib energiat säästvad pildiseaded. 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK. È Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele. Pildiseadete käsitsi reguleerimine 2 Vajutage OK, et valida [Pilt]. È Ilmub menüü [Pilt]. 3 Vajutage, et valida üks järgmistest pildiseadetest. [Smart pilt] Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded. [Kontrastsus] Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks. [Heledus] Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile. 10

13 [Värv] Reguleerib värviküllastatust. [Toon] Kompenseerib NTSCkodeeringuga ülekannete värvierinevusi. [Teravus] Reguleerib pildidetailide teravuse taset. [Müravähendus] Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra. [Värvsus] Reguleerib pildi värvitasakaalu. [Kohandatud värvit] Kohandatud värvsuse seadistamine. [Dig.CrystalClear] Reguleerib pildikvaliteeti digitaalselt parima kontrastsuse, värvi ja teravuse saavutamiseks. [Dün. kontrastsus] Parandab automaatselt pildi kontrastsust. A [Keskmine] seade on soovitatav. [Dün. taustvalgus] Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele. [MPEG vähendus] Muudab digitaalsete piltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada. [Värvivõimendus] Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detailide lahutusvõimet. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada. [Arvuti režiim] Reguleerib pilti, kui arvuti on televiisoriga HDMI/DVI/VGA abil ühendatud. [Pildi vorming] Muudab pildivormingut. [Püstnihe] Reguleerib pilti rõhtsuunas PC- VGA või YPbPr ( EXT2 või EXT3) puhul. [Rõhtnihe] Reguleerib pilti püstsuunas PC- VGA või YPbPr ( EXT2 või EXT3) puhul. Pildivormingu muutmine 1 Vajutage FORMAT. È Ilmub pildivormingu riba. 2 Vajutage pildivormingu valimiseks. È Valitud pildivorming aktiveeritakse. 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK. Pildivormingute kokkuvõte Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid. Märkus Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla. Eesti 11

14 [Autom. vormind.] (Mitte arvutirežiimi puhul.) Suurendab pilti automaatselt, et sobitada seda ekraaniga. Subtiitrid jäävad nähtavaks. [Super suum] (Mitte HDja arvutirežiimi puhul.) Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud. [4:3] Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte. [Subtiitrite suum] Kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja. [Filmi suurus 14:9] (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhet olekust 4:3 olekusse 14:9. [Filmi suurus 16:9] (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhet olekust 4:3 olekusse 16:9. [Laiekraan] Suurendab klassikalise 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9. [Mastaapimata] Ainult HDja arvutirežiimis ja valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi. Smart heli kasutamine Kasutage Smart heli eelmääratud heliseadete valimiseks. 1 Vajutage SOUND. È Ilmub menüü [Smart heli]. 2 Vajutage, et valida üks järgmistest Smart heliseadetest. [Standardne] Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile. [UUDISED] Rakendab heliseaded, mis on parimad kõne kuulamiseks, näiteks uudiste puhul. [FILM] Rakendab fi lmide jaoks kõige sobilikumad heliseaded. [Isiklik] Rakendab helimenüüs kohandatud seaded. 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK. È Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele. Heliseadete reguleerimine 2 Vajutage, et valida [Heli]. È Ilmub menüü [Heli]. 3 Vajutage, et valida üks järgmistest heliseadetest. [Smart heli] Kuvab eelmääratud Smart heliseaded. [Bass] Reguleerib bassi taset. [Tiiskant] Reguleerib tiiskandi taset. [Helitugevus] Reguleerib helitugevust. [Tasakaal] Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu, et sobituda kõige paremini teie asukohaga. [Dual I-II] Valib heli keelte vahel, kui edastatakse kahekeelset saadet. [Mono/stereo] Valib mono- ja stereoheli vahel, kui edastatakse stereoheli. [Ruumiline] Võimaldab ruumilist heli. [Autom. helitug.] Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse 12

15 muutusi, näiteks kanalite vahetamisel. Kui see funktsioon on aktiveeritud, on helitugevus ühtlasem. [Delta helitugevus] Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade. Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine Teleteksti valikute menüü kuvamine Enamikule teleteksti täiustatud funktsioonidele pääseb ligi teleteksti valikute menüü abil. 1 Vajutage MHEG/TELEXT. È Ilmub teleteksti menüü. 2 Vajutage OPTIONS. È Ilmub teleteksti valikute menüü. 3 Vajutage, et teha üks järgmistest valikutest. [Näita] Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused. [Vaheta alamlehte] Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud. [Keel] Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem. 4 [Peata lk] Peatab kuvatud lehekülje. Vajutage OK valiku kinnitamiseks ja teleteksti valikute menüüst väljumiseks. Teleteksti alamlehekülgede valimine Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval. 1 Vajutage MHEG/TELEXT. È Ilmub teleteksti menüü. 2 Valige alamlehekülgedega teleteksti lehekülg. 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks. È Ilmub alamlehekülg. 4 Vajutage alamlehekülgede vahetamiseks. Valige T.O.P. teleteksti edastused Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel. 1 Vajutage MHEG/TELEXT. È Ilmub teleteksti menüü. 2 Vajutage INFO. È Ilmub T.O.P. ülevaade. 3 Vajutage teema valimiseks. 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks OK. Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine Saate luua teile meeldivate telekanalite ja raadiojaamade nimekirjad, mis võimaldavad neid kanaleid kergesti leida. Soovitus Saate luua ja salvestada oma televiisorisse kuni neli lemmikute nimekirja. Valige lemmikute nimekiri 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK. 2 Vajutage OPTIONS. È Ilmub kanalivalikute menüü. 3 Vajutage OK, et valida [Näit.lemmikkan.]. È Ilmub lemmikute nimekiri. Eesti 13

16 4 Vajutage lemmikute nimekirja valimiseks. 5 Vajutage OK. È Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid. Kõigi kanalite vaatamine Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja vaadata kõiki installeeritud kanaleid. 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK. 2 Vajutage OPTIONS. È Ilmub kanalivalikute menüü. 3 Valige [Näit.lemmikkan.] > [Kõik]. 4 Vajutage OK. È Kanalite võrgustikus kuvatakse kõik kanalid. Märkus Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga. Kanali lisamine lemmikute nimekirja Soovitus Enne kanali lisamist lemmikute nimekirja vaadake kõiki kanaleid. Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast Märkus Valige enne kanali eemaldamist muudetav lemmikute nimekiri. 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK. 2 Vajutage OPTIONS. È Ilmub kanalivalikute menüü. 3 Vajutage OK, et valida [Näit.lemmikkan.]. 4 Vajutage lemmikute nimekirja valimiseks ja vajutage valiku kinnitamiseks OK. 5 Vajutage nimekirjast eemaldatava kanali valimiseks. 6 Vajutage OPTIONS. 7 Vajutage, et valida [Eem. lemmikutest]. 8 Vajutage OK. È Kanal eemaldatakse lemmikute nimekirjast. 9 Vajutage kanali valikute menüüst väljumiseks MENU. È Ilmub uuendatud kanalite võrgustik, kus kuvatakse hetkel lemmikute nimekirjas olevad kanalid. 1 Kui vaatate televiisorit, valige kanal, mida soovite lemmikute nimekirja (see Kanalite vahetamine on page 8 ) lisada. 2 Vajutage OPTIONS. È Ilmub kanalivalikute menüü. 3 Vajutage, et valida [Määra lemmikuks]. 4 Vajutage OK. È Ilmub lemmikute nimekiri. 5 Vajutage, et valida kanali lisamiseks lemmikute nimekiri. 6 Vajutage OK. È Kanal lisatakse lemmikute nimekirja. 14

17 Taimerite kasutamine Saate määrata kindlal ajal televiisori sisse või ootele lülitamise taimerid. Televiisori automaatselt ootele lülitamine (une taimer) Une taimer lülitab televiisori pärast määratud ajavahemikku ootele. Soovitus Saate taimeri ajavahemiku jooksul alati televiisori varem välja lülitada või taimeri lähtestada. 2 Valige [Funktsioonid] > [Unerežiimi taimer]. È Ilmub menüü [Unerežiimi taimer]. 3 Vajutage uneaja määramiseks. È Une taimer võib kesta kuni 180 minutit viieminutiliste ajavahemikena. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse une taimer välja. 4 Vajutage une taimeri aktiveerimiseks OK. È Televiisor lülitub pärast määratud ajavahemikku ootele. Televiisori automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer) Saate lülitada televiisori määratud ajal ooterežiimilt määratud kanalile. 2 Valige [Funktsioonid] > [Sisselül. taimer]. 3 Vajutage menüüsse [Sisselül. taimer] sisenemiseks. 4 Vajutage, et valida [Aktiveeri], ja määrake nädalapäev või sagedus. 5 Vajutage kinnitamiseks OK. 6 Vajutage, et valida [Aeg], ja määrake alguse aeg. 7 Vajutage kinnitamiseks [Valmis]. 8 Vajutage, et valida [Kanali nr], ja määrake kanal. 9 Vajutage kinnitamiseks OK. 10 Vajutage väljumiseks MENU. Soovitus Valige [Sisselül. taimer] > [Aktiveeri] > [Väljas], et keelata [Sisselül. taimer]. Kui [Sisselül. taimer] on [Väljas], saab valida ainult [Aktiveeri]. Määrake televiisori kell enne [Sisselül. taimer] funktsiooni (see Televiisori kella määramine on page 16 ) aktiveerimist. Lapse- ja reitingulukkude kasutamine Saate takistada lastel teatud saadete või kanalite vaatamist televiisori juhtseadiste lukustamise ja reitingute kasutamise abil. Lapseluku koodi määramine või muutmine 2 Vajutage, et valida [Funktsioonid] > [Määrake kood]. 3 Vajutage, et siseneda koodi seadistamise dialoogiaknasse. 4 Sisestage kood Numbrinupud abil. 5 Sisestage kood kinnitamiseks uuesti samasse dialoogiaknasse. È Kui kood on edukalt määratud, siis dialoogiaken kaob. Kui aga koodi ei ole võimalik määrata, ilmub uus dialoogiaken, mis palub koodi uuesti sisestada. 6 Kui soovite koodi muuta, valige [Funktsioonid] > [Muuda kood]. 7 Sisestage kasutuses olev kood Numbrinupud abil. È Kui kood on kinnitatud, ilmub uue koodi sisestamise dialoogiaken. Eesti 15

18 8 Sisestage uus kood Numbrinupud abil. È Ilmub teade, mis palub teil uus kood kinnitamiseks teist korda sisestada. Soovitus Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks Kõigi kanalite ja ühendatud seadmete lukustamine või lukust vabastamine 2 Vajutage, et valida [Funktsioonid] > [TV lukk]. 3 Vajutage, et valida [TV lukk]. È Ilmub menüü, mis palub sisestada koodi. 4 Sisestage kood Numbrinupud abil. 5 Vajutage, et valida [Lukk] või [Lukust vabast.]. 6 Vajutage OK. È Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust. 7 Vajutage väljumiseks MENU. Märkus Kui valite [Lukk], siis peate sisestama koodi alati, kui lülitate oma televiisori sisse. Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või lukust vabastamine 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK. 2 Vajutage lukustatava või lukust vabastatava kanali valimiseks. 3 Vajutage OPTIONS. 4 Vajutage, et valida [Luk/vab kanal]. 5 Vajutage iga valiku puhul kanali lukustamiseks või lukust vabastamiseks OK. Televiisori kella kasutamine Saate kuvada televiisoriekraanil kella. Televiisori kella määramine 2 Valige [Funktsioonid] > [Kell] È Ilmub menüü [Kell]. 3 Vajutage aja sisestamiseks või Numbrinupud. 4 Vajutage kinnitamiseks [Valmis]. 5 Vajutage väljumiseks MENU. Televiisori eelistuste muutmine 2 Valige [Install] > [Eelistused]. 3 Vajutage, et valida [Eelistused]. [Asukoht] Valib parimad televiisoriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood. [Helitugevuse riba] Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba. [EasyLink] Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink iga ühilduvate seadmete vahel. [Värv] Määrab teie piirkonnas kasutatava värvitelevisiooni standardi. [E-kleebis] Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-kleebise asukoha. 4 Vajutage oma eelistuse valimiseks. 5 Vajutage OK. 6 Vajutage väljumiseks MENU. 16

19 Dekoodri kanali valimine Saate lisada dekoodri või deskrambleerija kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekooder või deskrambleerija peab olema ühendatud liidesesse EXT1 või EXT2. Dekoodri kanali määramine Dekoodri või deskrambleerija kanalite lisamine 2 Valige [Install] > [Dekooder]. 3 Vajutage, et valida [Dekooder]. 4 Vajutage, et valida [Kanal]. 5 Vajutage, et valida dekoodri/ deskrambleerija lisatava kanali number. 6 Vajutage OK. 7 Vajutage, et valida [Olek]. 8 Vajutage, et määrata dekoodri/ deskrambleerija kasutatud pistik ( [Puudub], [EXT 1] või [EXT 2]. 9 Vajutage OK. 10 Vajutage väljumiseks MENU. Märkus Valige [Puudub], kui te ei soovi dekoodri/ deskrambleerija kanalit lisada. [EXT 2] on võimalik ainult 26-tolliste ja suuremate televiisorite puhul. Televiisori demo käivitamine 2 Valige [Funktsioonid] > [Demo]. È Ilmub menüü [Demo]. 3 Vajutage demo valimiseks. [Dig.CrystalClear] Kuvab ekraanil kõrvuti kahte pilti - tavalist pilti ja selle funktsiooniga täiendatud pilti. [Active Control] Reguleerib automaatselt pildiseadet, et saavutada pidevalt parim pildikvaliteet kõigis signaalitingimustes. 4 Vajutage demo käivitamiseks OK. 5 Vajutage väljumiseks MENU. Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks. 2 Valige [Install] > [Tehase seaded]. 3 Vajutage menüüsse [Tehase seaded] sisenemiseks. È [Lähtestus] tõstetakse esile. 4 Vajutage tehaseseadetele lähtestamiseks OK. 5 Vajutage väljumiseks MENU. Eesti 17

20 6 Kanalite installeerimine Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installeerimise ja peenreguleerimise kohta.. Toiming 2 Kanalite installeerimine Valige kanalite korralikuks installeerimiseks oma asukohariik. 2 Valige [Install] > [Kanali install] > [Kanali abi]. Pilt Heli Menüü keel Kanali install Eelistused Dekooder Kanali abi Analoog: Käsitsi Kanalite automaatne installeerimine Funktsioonid Paigaldamin Tehase seaded Kasut. tarkvara Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist. Toiming 1 Valige menüükeel Märkus Jätke see toiming vahele, kui keeleseaded on õiged. 2 Valige [Install] > [Menüü keel]. 3 Vajutage, et valida [Menüü keel]. 4 Vajutage keeleseade valimiseks. Pilt Heli Funktsioonid Paigaldamine Menüü keel Kanali install Eelistused Dekooder Tehase seaded Kasut. tarkvara English Česky Български Dansk Deutsch Ελληνικά Español Français 5 Vajutage kinnitamiseks OK. 6 Vajutage väljumiseks MENU. 3 Vajutage oma riigi valimiseks. Valige oma riik Austria Belgia Horvaatia Tšehhi Vabariik Taani Soome Prantsusmaa Saksamaa 4 Vajutage järgmise toimingu kuvamiseks. 5 Valige [Start] ja vajutage kanalite uuesti installeerimiseks OK. Alustage autom. installi. See võtab paar minutit. Start? È Kui süsteem kanaleid otsib, on teil protsessi [Stopp] võimalus. 6 Kui soovite otsimist lõpetada, valige [Stopp] ja vajutage OK. È Ilmub dialoogiaken, kus küsitakse, kas olete kindel, et soovite protsessi [Stopp] või [Jätka]. 7 Vajutage, et valida [Stopp] või [Jätka]. 8 Vajutage valiku kinnitamiseks OK. 18

21 9 Kui olete lõpetanud, siis vajutage väljumiseks MENU. Kanalite käsitsi installeerimine See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada. 2 Valige [Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi] È Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi]. Pilt Heli Funktsioonid Paigaldamine 3 Vajutage reguleeritava elemendi valimiseks. [Süsteem] [Otsing] [Peenhäälestamine] [Salvesta kanal] [Salv. uus kanal] Toiming 1 Valige süsteem Märkus Menüü keel Kanali install Eelistused Dekooder Tehase seaded Kasut. tarkvara Kanali abi Analoog: Käsitsi Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged. 2 Valige [Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi] È Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi]. 3 Vajutage, et valida [Süsteem]. 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks. 5 Vajutage kinnitamiseks OK. 6 Vajutage väljumiseks MENU. Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine 2 Valige [Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi]. È Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi]. 3 Vajutage, et valida [Otsing]. 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage või kasutage Numbrinupud. 5 Vajutage otsingu alustamiseks OK. 6 Vajutage uue kanali leidmisel. 7 Vajutage, et valida [Salv. uus kanal] uue kanali salvestamiseks uue numbri alla. 8 Vajutage, et valida [Salv. uus kanal]. 9 Vajutage, et valida [Jah], ja vajutage uue kanali salvestamiseks OK. 10 Vajutage väljumiseks MENU. Analoogkanalite peenreguleerimine 2 Valige [Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi]. È Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi]. 3 Vajutage, et valida [Peenhäälestamine]. 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks. 5 Vajutage OK, kui olete lõpetanud. 6 Vajutage, et valida [Salvesta kanal] kanali numbri salvestamiseks. 7 Vajutage, et valida [Salvesta kanal]. 8 Vajutage, et valida [Jah], ja vajutage uue kanali salvestamiseks OK. 9 Vajutage väljumiseks MENU. Eesti 19

22 Kanalite ümbernimetamine Kanaleid on võimalik ümber nimetada, kanali valimisel kuvataks alati teie valitud nimi. 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK. 2 Valige ümbernimetatav kanal. 3 Vajutage OPTIONS. È Ilmub kanalivalikute menüü. 4 Vajutage, et valida [Kanali ümbernim.]. È Ilmub tekstisisestusaken. 5 Vajutage tähemärkide valimiseks. 6 Vajutage iga tähemärgi kinnitamiseks OK. Soovitus Nimetage kanalid ümber - kanali nimi võib olla kuni kuus tähemärki pikk. Kasutage [Aa] suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi. Kanalite ümberpaigutamine Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada. 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK. 2 Vajutage OPTIONS. È Ilmub kanalivalikute menüü. 3 Vajutage, et valida [Ümberkorraldus]. 4 Valige ümber järjestatav kanal ja vajutage OK. 5 Vajutage kanali uue asukoha valimiseks. 6 Vajutage uue asukoha kinnitamiseks OK. 7 Vajutage OPTIONS. È [Ümberkorraldus va] ilmub ekraanile. 8 Vajutage ümberkorralduse lõpetamiseks OK. 20

23 7 Seadmete ühendamine See osa kirjeldab, kuidas ühendada erinevate pistikutega mitmesuguseid seadmeid, ning täiendab kiirjuhendis antud näiteid. Märkus Seadme televiisoriga ühendamiseks on võimalik kasutada erinevaid pistikuid sõltuvalt nende kättesaadavusest ning teie vajadustest tollise televiisori tagumine pistik d AV OUT ( VIDEO OUT ja AUDIO OUT L/R ) Analoogseadmete, näiteks teise televiisori või salvestusseadme heliväljund. e EXT 1 ( RGB ja CVBS ) Analoogheli ja -video sisend analoogvõi digitaalseadmetest, näiteks DVDmängijatest või mängukonsoolidest. f EXT 2 ( Y Pb Pr ja AUDIO L/R ) Analoogheli ja -video sisend analoogvõi digitaalseadmetest, näiteks DVDmängijatest või mängukonsoolidest. g HDMI 1 Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest. 26-tollise ja suurema televiisori tagumine pistik SERV.C SERV.C Eesti a SERV. C Tarkvarauuenduse jaoks. b PC IN ( VGA ja AUDIO IN sisend ) Heli ja video sisend arvutist. c TV ANTENNA Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisisend. a SERV. C Tarkvarauuenduse jaoks. b AUDIO IN sisend Helisisend seadmetest, mille puhul on vajalik eraldi heliühendus, näiteks arvutid. 21

24 c TV ANTENNA Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisisend. d SPDIF OUT Digitaalheli väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsetesse helisüsteemidesse. e EXT 1 ( RGB ja CVBS )/ EXT 2 ( CVBS ) Analoogheli ja -video sisend analoogvõi digitaalseadmetest, näiteks DVDmängijatest või mängukonsoolidest. EXT 2 on S-Video toetusega. f EXT 3 ( Y Pb Pr ja AUDIO L/R ) Analoogheli ja -video sisend analoogvõi digitaalseadmetest, näiteks DVDmängijatest või mängukonsoolidest. g HDMI 1 Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest. c HDMI (26-tollise ja suurema televiisori jaoks) Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest. Arvutiga ühendamine Enne arvuti televiisoriga ühendamist Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz. Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime. Valige arvuti, millel on üks järgmistest pistikutest: Märkus DVI või VGA ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel. HDMI-kaabel Külje pistik DVI-HDMI-kaabel For TV of size inch PC IN(AUDIO) For TV of size 26 inch and larger AUDIO IN : LEFT / RIGHT HDMI 1 / DVI a AUDIO L/R VIDEO ühendatud analoogseadmete helisisend. DVI b VIDEO Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest. 22

25 HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter For TV of size inch PC IN(AUDIO) For TV of size 26 inch and larger AUDIO IN : LEFT / RIGHT HDMI 1 / DVI EasyLink i lubamine või keelamine Märkus Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada. DVI 2 Valige [Install] > [Eelistused] > [EasyLink]. 3 Valige [Sees] või [Väljas]. VGA-kaabel For TV of size inch PC IN(AUDIO) Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine 1 Pärast EasyLink i aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu. È Televiisor lülitub automaatselt õigele allikale. VGA VGA Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine 1 Vajutage ja hoidke televiisori või seadme kaugjuhtimispuldil Ooterežiim vähemalt kolm sekundit all. È Televiisor ja ühendatud HDMIseadmed lülituvad ootele. Philips EasyLink süsteemi kasutamine Eesti Teie televiisor toetab Philips EasyLink süsteemi, mis võimaldab ühe nupuvajutusega esitamist ja ühe nupuvajutusega ooterežiimi EasyLink iga ühilduvate seadmete vahel. Märkus Ühilduvad seadmed peavad olema teie televiisoriga HDMI abil ühendatud. 23

26 Kensingtoni luku kasutamine TV tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber. 24

27 8 Tooteinformatsioon Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte com/support. Toetatud kuva lahutusvõime Arvuti vormingud Lahutusvõime - värskendussagedus: 640 x Hz 800 x Hz 1024 x Hz 1280 x Hz 1360 x Hz 1440 x Hz (ainult Full HD) 1680 x Hz (ainult Full HD) HDMI/DVI-sisendi abil Video vormingud Lahutusvõime - värskendussagedus: 480i - 60 Hz 480p - 60 Hz 576i - 50 Hz 576p - 50 Hz 720p - 50 Hz, 60 Hz 1080i - 50 Hz, 60 Hz 1080p - 50 Hz, 60 Hz 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz. Tuuner/vastuvõtt/ülekanne Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75) TV süsteem: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF Kaugjuhtimispult Tüüp: PF01E09B Akud/patareid: 2 x AAA (LR03 tüüpi) Toide Võrgutoide: V, 50 Hz Ooterežiimi toide: < 0,3 W Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi Toetatud televiisori kinnitused Ostke televiisori kinnitamiseks sobilik VESA-ga ühilduv televiisori kinnitus ja kinnituspoldid. Pistikutele lihtsa juurdepääsu tagamiseks jätke televiisori tagaossa vähemalt 6 cm vaba ruumi. Hoiatus Järgige kõiki televiisori kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Televiisoriekraani suurus (tollides) Vajalik kalle (mm) Vajalikud kinnituspoldid x x M x x M x x M x x M x x M6 Eesti 25

28 9 Veaotsing Selles osas kirjeldatakse tihtiesinevaid probleeme ning nende lahendusi. Üldised televiisoriga seotud probleemid TV ei lülitu sisse: Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti. Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud. Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult: Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide/akude poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele. Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid/ akud välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud. Puhastage kaugjuhtimispulti ja TV sensori läätse. TV ooterežiimi tuli vilgub punaselt: Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni TV maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega. Unustasite televiisori lukustusfunktsiooni lukustuskoodi Sisestage TV menüü on vales keeles Muutke TV menüü soovitud keelde. Kui lülitate TV sisse/välja/ootele, kuulete TV korpuses kriiksuvat heli: Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne TV suurenemine ja kokkutõmbumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist. Probleemid telekanalitega Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendisse: Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend. Pildiga seotud probleemid Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole: Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud. Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade. Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata: Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud. Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb: Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud. Kõlarid, maandamata heliseadmed, neoonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades. Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit. Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb: Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud. Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud. Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid: Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada. Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike: Proovige kasutada teist kuvasuhet. Pildi asend on vale: Mõningate seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. Kontrollige seadme signaaliväljundit. 26

29 Heliprobleemid TV kuvab pilti, kuid heli ei kostu: Märkus Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab TV automaatselt helid välja see ei ole seadme häire. Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud. Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0. Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud. Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal: Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud. Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist: Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele. HDMI-ühenduse probleemid HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid: Pange tähele, et HDCP-toetus võib pikendada TV HDMI-seadme andmete kuvamise aega. Kui TV ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi. Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust. Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega AUDIO L/R või AUDIO IN sisend (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel. Arvutiühenduse probleemid Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne: Kontrollige, kas arvutis on valitud toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus. Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus. Võtke meiega ühendust Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle TV seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel com/support. Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega, mis on loetletud selles User Manual. Hoiatus Ärge proovige TV ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, TV jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise. Märkus Märkige oma TV mudel ja seerianumber üles, enne kui võtate ühendust Philips. Need numbrid on trükitud TV tagaküljele ja pakendile. Eesti 27

30 10 Indeks A Akud/patareid 26, 5 Analoogkanal peenreguleerimine 19 Arvuti vorming tehnilised andmed 25 Ü Ühe puutega esitus 23 Ühe puutega ooterežiim 23 Ühendused HDMI veaotsing 27 tehnilised andmed 25 veaotsing 27 võrgujuhe 21 Ülekanne veaotsing 26 D Demo 17 Digitaalteenused teletekst 13 E EasyLink keelamine 23 ühe puutega esitus 23 ühe puutega ooterežiim 23 võimaldamine 23 Ekraan lahutusvõime 25 H HDMI-kaabel veaotsing 27 Heli seaded 12, 12 Helitugevus reguleerimine 9 I Installeerimine automaatne 18 käsitsi 19 K Kanalid häälestamine 19 installeerimine automaatne 18 käsitsi 19 lemmikute nimekiri 13 ümbernimetamine 20 ümberpaigutus 20 Kanalite häälestamine 19 Kanalite nimekiri lemmik 13 uuendus 14 veaotsing 26 Kaugjuhtimispult tehnilised andmed 25 ülevaade 6 veaotsing 26 Keel veaotsing 26 Kensingtoni lukk 24 Keskkonnasõbralikkus 5 Klamber 25 Kodu režiim 16 L Lehekülgede tabel 13 Lemmikute nimekiri seadistage 13 valimine 13 Location 16 Lukk Kensington 24 Televiisor 15 M Menüü keel 26 lapselukk 15 põhimenüü 10 28

31 teletekst 13 veaotsing 26 O Ohutus 4 Ooterežiim veaotsing 26 P Pildi kuvasuhe pildi kuvasuhte muutmine 11 veaotsing 26 Pildi seaded 10 PIN-kood 26 S Seadmed vaatamine 9 Smart seaded 10, 12 tuuneri tehnilised andmed 25 väljalülitamine 8 veaotsing 26 Toide 26, 6 TV lock kanalite lukustamine 16 PIN-kood 26 ühendatud seadmete lukustamine 16 U Une taimer 15 V Vanemate järelevalve TV lukk 15 Vastuvõtt 26, 19 Veaotsing 26 Video vorming video vormingu tehnilised andmed 25 T Taimer ooterežiim 15 sisselülituse taimer 15 sleeptimer 15 Tehase seaded 17 Tehnilised andmed 25 Teletekst alamleheküljed 13 features 13 lehekülgede tabel 13 Televiisor asend 24 ekraanihooldus 5 heli reguleerimine 9 juhtseadised 6 kanalite vahetamine 8 menüü 10 ohutus 4 ooterežiim 8 seinale kinnitamine 4, 25 sisselülitamine 8 Televiisori ülevaade 6 transportimine 4 Eesti 29

32 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Document order number: P70G200001APHI

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

UM-TPV-Click-Eu-Digital-ET.pdf

UM-TPV-Click-Eu-Digital-ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3404H/12 22PFL3404H/12 26PFL3404H/12 32PFL3404H/12 42PFL3604H/12 19PFL3404D/12 22PFL3404D/12 26PFL3404D/12 32PFL3404D/12 42PFL3604D/12

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

UM 2K13 31x EU

UM 2K13 31x EU Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL3xx8H/T PFL4398H/T ET Kasutusjuhend Sisu 1 Tähtis 3 Ohutus 3 Hooldus 4 Õiguslik teave 5 Säästvus 7 Spikker ja tugi 8 2 Teleri kasutamine

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CD;;CF G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine

Rohkem

Matisse-Excl-eUM DLNA

Matisse-Excl-eUM DLNA Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL76x5H 42PFL76x5H 46PFL76x5H 32PFL76x5K 42PFL76x5K 46PFL76x5K EE Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0800

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?@AB:7C8C?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at POS9002 series www.philips.com/tvsupport Kasutusjuhend 55POS9002 Sisukord 1 Uudised 1.1 Kodu ja kanalid 4 1.2 Rakendused ja Philips TV Collection 2 Seadistamine

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc 27 Sisukord Kaugjuhtimispuldi nupud 28 TFT televiisor 29 TFT televiisori seinale paigaldamine (valikuline) 31 Ettevalmistused 33 Omadused 33 Paneeli omadused 33 Ohutusmeetmed 33 Enne oma televiisori sisse

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

TV

TV TX-50CX800E TX-55CX800E TX-65CX800E e SPIKKER Eesti Lugege esmalt espikker Kuidas kasutada 13 Funktsioonid 4K lahutusvõime 14 Koduekraan 15 Info Frame 16 Puutepadjaga juhtseade 17 TV Anywhere 18 DVB IP

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI

40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI (REF. NO.: 10090402) EESTI Sisukord Ohutusteave... 2 Alustusjuhend... 3 Teated, omadused ja tarvikud... 3 Kaugjuhtimispult... 6 Ühendused... 7 Esmakordne seadistus USB-ühendused... 8 Teleri menüü võimalused

Rohkem

_BUL

_BUL -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78!"#$%$#&$'()* 9:;?@AB C@;?@AB CD;?@AB 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilised andmed

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem