Smart Choice_ATV_ET.pdf

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Smart Choice_ATV_ET.pdf"

Väljavõte

1 Register your product and get support at 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend

2 Model Serial Österreich pro Minute België/Belgique Per minuut/par minute България Местен разговор Hrvatska Lokalni poziv Česká republika Bezplatný hovor Danmark Lokalt opkald Estonia kohalik kõne tariifi Suomi paikallispuhelu France numéro sans frais Deutschland gebührenfreier Anruf Ελλάδα Κλήση χωρίς χρέωση Magyarország Ingyenes hívás Hrvatska free Ireland North free South 1800-PHILIPS Italia Numero Verde Қазақстан local Latvia local Lithuania local Luxemburg/Luxembourg Ortsgespräch/Appel local Nederland Gratis nummer Norge Lokalsamtale Polska (022) Monitory i akcesoria komputerowe, Portugal Chamada Grátis România Apel gratuit Apel local Россия (495) USD/minute Србија Lokalni poziv Slovensko Bezplatný hovor Slovenija lokalni klic España Teléfono local gratuito solamente para clientes en España Sverige Lokalsamtal Suisse/Schweiz/Svizzera Schweizer Festnetztarif Türkiye Şehiriçi arama United Kingdom General No: General National Rate No: free National rate Україна Місцевий виклик This information is correct at the time of press. For updated information, see

3 Sisukord Tähtis 4 3 Teie televiisor 7 Külgmised juhtseadised ja tähised 7 Kaugjuhtimispult 8 4 Televiisori kasutamine 10 Televiisori sisse / välja või ootele lülitamine 10 Kanalite vahetamine 10 Ühendatud seadmete vaatamine 11 Televiisori helitugevuse reguleerimine 11 Teleteksti kasutamine 11 5 Televiisori muude funktsioonide kasutamine 12 Televiisori menüüdesse liikumine 12 Pildi- ja heliseadete muutmine 12 Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine 15 Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine 16 Televiisori kella kasutamine 17 Taimerite kasutamine 17 Televiisori lukkude kasutamine 18 Teleri tarkvara uuendamine 19 Televiisori eelistuste muutmine 20 Dekoodri kanali valimine 20 Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine 21 7 Seadmete ühendamine 25 Tagumised konnektorid 25 Külgmised konnektorid 26 Arvutiga ühendamine 27 Philips EasyLink süsteemi kasutamine 28 Kensingtoni luku kasutamine 29 8 Tooteinformatsioon 30 Toetatud kuva lahutusvõime 30 Tuuner / vastuvõtt / ülekanne 30 Kaugjuhtimispult 30 Toide 30 Toetatud televiisori kinnitused 30 Toote spetsifikatsioon 31 9 Veaotsing 32 Üldised teleriga seotud probleemid 32 Probleemid telekanalitega 32 Pildiga seotud probleemid 32 Heliprobleemid 33 HDMI-ühenduse probleemid 33 Arvutiühenduse probleemid 33 Võtke meiega ühendust Indeks 34 Eesti 6 Kanalite installeerimine 22 Kanalite automaatne installeerimine 22 Kanalite käsitsi installeerimine 22 Kanalite ümbernimetamine 24 Kanalite ümberpaigutamine 24 1

4 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada. Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikuse ja võimalikuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid. Garantii Vigastusoht, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada. Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil. Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega. Pikslite omadused Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipiksleid. Ehkki tootel on efektiivseid piksleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturaalne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire. Vastavus elektromagnetväljade standarditele Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed. Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia. Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii. 2

5 Võrgukaitse (ainult Suurbritannias) Sellel televiisoril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A). 1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitse. 2 Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga. 3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada. Autoriõigused Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas. Eesti HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. 3

6 2 Tähtis Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti. Ohutus Elektrilöögi või tulekahju oht! Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida. Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal. Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse. Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust. Lühise või tulekahju oht! Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel / patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega. Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid. Vigastuse või televiisori kahjustumise oht! Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest. Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma. Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Laste vigastuse oht! Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada. Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga. Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga. Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata. Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine selleks, et ulatuda televiisorini, on ohtlik. Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavasid. Televiisori kahjustamise oht! Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev. 4

7 Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht! Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale. Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav. Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest. Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid. Kuulmiskahjustuse oht! Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest. Madalad temperatuurid Kui telerit transporditakse temperatuuridel alla 5 C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate. Ekraanihooldus Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust. Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist. Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitatavad puhastusvahendid. Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega. Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära. Vana toote ja akude / patareide käitlemine. Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada. Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Toode sisaldab akusid / patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude / patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Eesti 5

8 ECO-roheline Suur energiatõhusus Väike ooterežiimi energiatarve Disainitud nii, et oleks hõlbus ringlusse võtta Philips püüdleb pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele. Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu on seda telerit auhinnatud lillekujulise sildiga Euroopa ecolabel, vt Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi energiatarbe, garantiipoliitika, varuosade ja teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi veebisaidilt Sellel teleri tehnilised omadused panustavad energiatõhusat kasutust. Keskkondakaitsvate omaduste tõttu autasustati seda telerit ja omistati silt European Ecolabel. Energiatõhusust parandavad omadused Energiasääst Teleri energiasäästu seadistus ühendab mitmeid teleri seadistusi, mille tulemusel toimub energiasääst. Vt seadistusmenüü nutikaid seadistusi Väike ooterežiimi energiatarve Oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokk vähendab teleri energiatarvet eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata. Toiterežiimi haldus (Saadaval ainult valitud mudelites) Selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus tagab energia kasutuse erilise tõhususe. Võite kontrollida, kuidas teleri isikustatud seadistused, ekraanilekuvatava pildi heledus ja ümbritsevad valgustustingimused mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet. Kasutusest kõrvaldamine Teavet televiisori või akude / patareide kõrvaldamise kohta leiate kasutusjuhendi (vt Vana toote ja akude / patareide käitlemine. lk-l 5) jaotisest Vana toote ja akude / patareide käitlemine. 6

9 3 Teie televiisor Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma televiisor saidil See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate. Külgmised juhtseadised ja tähised a b +/-: Suurendab või vähendab helitugevust. (Algusesse): Lülitab kodumenüü sisse või välja. c P/CH +/-: Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. d (Toide): Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata. e Kaugjuhtimispuldi sensor. Eesti 7

10 Kaugjuhtimispult a b (Ooterežiim sees) Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab. Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis. MENU Lülitab põhimenüü sisse või välja. c MHEG/TELEXT Lülitab teleteksti sisse või välja. d SOURCE Valib ühendatud seadmed. e Värvilised nupud Valib toimingud või suvandid. f AD (Helikirjeldus) (Ainult RF-digiteleri jaoks) Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare. g OPTIONS Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse. h OK Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku. i j k (Noolenupud) Menüüdes liikumiseks. INFO Kuvab programmi teabe, kui see on saadaval. Kui teave on mitmel lehel, vajutage OPTIONS, et minna järgmisele lehele. (Vaigistus) Vaigistab või taastab helitugevuse. l P +/- (Programm +/-) Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. Kui televiisori menüü on aktiveeritud, liigutab see menüüd ühe lehe võrra edasi / tagasi. m 0-9 (Numbrinupud) Kanali või seadistuse valimiseks. 8

11 n o PICTURE (Smart pilt) Käivitab pildimenüü. SOUND (Smart heli) Käivitab helimenüü. p +/- (Helitugevus +/-) Suurendab või vähendab helitugevust. q r BACK P/P (Eelmine kanal) Liigub tagasi eelmisele kuvale. Liigub tagasi viimati vaadatud kanalile. GUIDE Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel. s SUBTITLE (Ainult RF-digiteleri jaoks) Kuvab või keelab subtiitrid. t DEMO (Kasutatav ainult valitud mudelites) Lülitab demomenüü sisse või välja. u v FORMAT Valib pildi kuvasuhte. INCR. SURR Võimaldab stereoallikate puhul Incredible Surround helisüsteemi. Võimaldab monoallikate puhul ruumilist režiimi. Kaugjuhtimispuldi kasutamine Kaugjuhtimispulti kasutades hoidke see teleri lähedal ja suunake see kaugjuhtimissensori poole. Jälgige, et kaugjuhtimispuldi ja teleri vahelisel alal poleks takistuseks mööblit, seinu ega muid objekte. ~30 ~5m Eesti 9

12 4 Televiisori kasutamine See osa aitab teil televiisoriga põhilisi toiminguid teha. Televiisori sisse / välja või ootele lülitamine Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite televiisori ooterežiimist sisse lülitada, vajutage televiisori küljel nuppu P/CH +/-. Kanalite vahetamine Vajutage P +/- kaugjuhtimispuldil või P/CH +/- televiisori küljel. Sisestage kanali number Numbrinupud abil. Kanalite võrgustiku kasutamiseks vajutage OK. Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil BACK P/P. Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil neid kanaleid võimalik valida ainult sellest nimekirjast (vt Valige lemmikute nimekiri lk-l 16). Sisse lülitamiseks Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal (Toide). Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil (Ooterežiim sees). Ootele lülitumiseks Vajutage kaugjuhtimispuldil (Ooterežiim sees).» Ooterežiimi näidik muutub punaseks. Välja lülitamiseks Vajutage televiisori külje peal (Toide).» Ooterežiimi näidik lülitub välja. Soovitus Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist. Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad kanalid võrgustikuvormingus. 1 Vajutage OK.» Ilmub kanalite võrgustik. 2 Vajutage, et kanalite võrgustikust väljuda. 3 Kanali valimiseks vajutage OK. 10

13 Ühendatud seadmete vaatamine Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse. Allikanupu kasutamine Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks Vajutage +/-. Heli vaigistamiseks või heli aktiveerimiseks Vajutage heli vaigistamiseks. Vajutage heli taastamiseks uuesti. Teleteksti kasutamine 1 Vajutage SOURCE.» Ilmub allikate loend. 2 Seadme valimiseks vajutage. 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.» Televiisor lülitub ümber valitud seadmele. Televiisori helitugevuse reguleerimine 1 Vajutage MHEG/TELEXT.» Ilmub põhimenüü lehekülg. 2 Valige lehekülg järgmisel viisil: Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks Numbrinupud Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks P +/- Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks Värvilised nupud Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks BACK 3 Vajutage teletekstist väljumiseks MHEG/TELEXT. Eesti 11

14 5 Televiisori muude funktsioonide kasutamine Televiisori menüüdesse liikumine Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele. 1 Vajutage MENU.» Ilmub menüüaken. Pilt Heli Funktsioonid Paigaldamine Tarkvarauuendus Smart pilt Video kontrast Kontrastsus Heledus Värv Toon Teravus Müravähendus 2 Vajutage valimaks ühte järgmistest menüüdest ning selles liikumiseks. [Pilt]: Reguleerib pildiseadet optimaalseks vaatamiseks. [Heli]: Reguleerib heliseadet. [Funktsioonid]: võimaldab juurdepääsu erinevatele funktsioonidele, näiteks taimer ja televiisori lukk. [Paigaldamine]: Valib kanali lisamise menüü, reguleerib eelistusi ning lähtestab televiisori tehaseseadetele. [Tarkvarauuendus]: Värskendab televiisori tarkvara. 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK. 4 Väljumiseks vajutage MENU. Pildi- ja heliseadete muutmine Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi. Televiisori vaatamise või väliste seadmete kasutamise ajal vajutage OPTIONS ja valige [Pilt ja heli], et saada kiire juurdepääs pildi- ja heliseadetele. Smart pildi kasutamine Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks. 1 Vajutage PICTURE.» Ilmub menüü [Smart pilt]. 2 Vajutage, et valida üks järgmistest seadetest. [Ergas]: Rakendab rikkalikud ja dünaamilised seaded. [Standardne]: Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile. [Kino]: Rakendab filmivaatamise seaded. [Mäng]: Rakendab mängudele sobivad seaded. [Energiasääst]: Valib energiat säästvad seaded. [Loomulik]: Rakendab parima pildikvaliteedi. [Kohandatud]: Loetleb kohandatud pildiseaded. 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.» Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele. 12

15 Pildiseadete käsitsi reguleerimine 1 Vajutage MENU. 2 Tehke valik [Pilt] ja vajutage OK. 3 Vajutage, et valida järgmised seaded. [Smart pilt]: Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded. [Video kontrast]: Reguleerib videosisu intensiivsust, taustavalgust muutmata. [Kontrastsus]: Reguleerib taustavalgusega alade intensiivsuts, videosisu muutmata. [Heledus]: Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile. [Värv]: Reguleerib värviküllastatust. [Toon]: Kompenseerib värvierinevusi. [Teravus]: Reguleerib pildi teravust. [Müravähendus]: Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra. [Värvsus]: Reguleerib pildi värvitasakaalu. [Kohandatud värvit]: Kohandatud värvsuse seadistamine. (Saadaval ainult siis, kui on valitud [Värvsus] > [Kohandatud]) [Digit. kristallselge]: Peenhäälestab iga piksli vastavalt ümbritsevatele pikslitele. See loob särava kõrglahutusega pildi. [Dün. kontrastsus]: Parandab kontrastsust. [Keskmine] seade on soovitatav. [Dün. taustvalg.]: Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele. [Värvivõimendus]: Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detaile. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada. [Arvuti režiim]: Reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud kõrglahutusega multimeediumiliidese või digitaalvideoliidese abil. [Pildi vorming]: Muudab pildivormingut. [Pildi suurus]: Reguleerib kuvaala. (Kui see on seadistatud maksimumile, võite näha müra või pildi ebaühtlast serva.) [Püst nihe]: Reguleerib pilti horisontaalselt PC-VGA- või HDMIsisendi jaoks. [Vertikaalne nihe]: Reguleerib pilti vertikaalselt PC-VGA- või HDMI-sisendi jaoks. Eesti 13

16 Pildivormingu muutmine 1 Vajutage FORMAT.» Ilmub pildivormingu riba. 2 Vajutage pildivormingu valimiseks.» Valitud pildivorming aktiveeritakse. 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK. Pildivormingute kokkuvõte Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid. Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla. [Autom. vormind.]: (Mitte arvutirežiimi puhul.) Suurendab pilti automaatselt, et sobitada seda ekraaniga. Subtiitrid jäävad nähtavaks. [Super suum]: (Mitte HDja arvutirežiimi puhul.) Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud. [4:3]: Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte. [Subtiitrite suum]: (mitte HD- ja arvutirežiimis) Kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja. [Filmi suurus 14:9]: (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhet olekust 4:3 olekusse 14:9. Smart heli kasutamine [Filmi suurus 16:9]: (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhet olekust 4:3 olekusse 16:9. [Laiekraan]: Suurendab 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9. [Mastaapimata]: Ainult HD- ja arvutirežiimis ja valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi. Kasutage Smart heli eelmääratud heliseadete valimiseks. 1 Vajutage SOUND.» Ilmub menüü [Smart heli]. 2 Vajutage, et valida järgmised seaded. [Standardne]: Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile. [Uudised]: Rakendab kõnele sobivad seaded, nt uudiste jaoks. [Film]: Rakendab filmidele sobivad seaded. [Kohandatud]: Rakendab helimenüüs kohandatud seaded. 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.» Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele. 14

17 Heliseadete käsitsi reguleerimine 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Heli] ja vajutage OK. 3 Vajutage, et valida järgmised seaded. [Smart heli]: Kuvab eelmääratud Smart heliseaded. [Bass]: Reguleerib bassi taset. [Tiiskant]: Reguleerib kõrgete toonide taset. [Helitugevus]: Reguleerib helitugevust. [Tasakaal]: Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu. [Dual I-II]: Valib heli keeled, kui kahekeelne heliülekanne on saadaval. [Mono/stereo]: Valib mono- või stereoheli, kui stereoülekanne on saadaval. [Ruumiline]: Võimaldab ruumilist heli. [Kõrvakl. heli]: Kohandab kõrvaklappide helitugevust. (saadaval ainult siis, kui kõrvaklapid on televiisoriga ühendatud). [Automaatne heli ühtlustamine]: Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel. [Delta helitugevus]: Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade. Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine Teleteksti valikute menüü kuvamine Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti valikute menüü abil. 1 Vajutage MHEG/TELEXT.» Ilmub teleteksti menüü. 2 Vajutage OPTIONS.» Ilmub teleteksti valikute menüü. 3 Vajutage, et teha üks järgmistest valikutest. [Peata lk]: Peatab kuvatud lehekülje. [Näita]: Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused. [Vaheta alamlehte]: Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud. [Keel]: Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem. 4 Tehke valik nuppudega, seejärel vajutage kinnitamiseks OK. 5 Vajutage teleteksti valikute menüüst väljumiseks BACK. Teleteksti alamlehekülgede valimine Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval. 1 Vajutage MHEG/TELEXT.» Ilmub teleteksti menüü. 2 Vajutage teleteksti lehe valimiseks P +/-. 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks. Eesti 15

18 Valige T.O.P. teleteksti edastused Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel. 1 Vajutage MHEG/TELEXT.» Ilmub teleteksti menüü. 2 Vajutage INFO.» Ilmub T.O.P. ülevaade. 3 Vajutage teema valimiseks. 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks OK. Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine Saate luua teile meeldivate telekanalite nimekirja, mis võimaldab neid kanaleid kergesti leida. Valige lemmikute nimekiri 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK. 2 Vajutage OPTIONS.» Ilmub kanalivalikute menüü. 3 Vajutage, et valida [Valige loend] ja seejärel vajutage sisenemiseks OK.» Ilmuvad kanalite nimekirja valikud. 4 Valige [Lemmik], seejärel vajutage OK.» Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid. Kõigi kanalite vaatamine Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõiki installitud kanaleid vaadata. 1 Telerit vaadates vajutage OK.» Ilmub kanalite võrgustik. 2 Vajutage OPTIONS.» Ilmub kanalivalikute menüü. 3 Vajutage, et valida [Valige loend] ja seejärel vajutage sisestamiseks OK või. 4 Valige [Kõik], seejärel vajutage OK.» Kõik kanalid kuvatakse kanalite võrgustikus. Kui vaatate kanalite võrgustikku, siis on kõik lemmikkanalid tähistatud tärniga. Kanali lisamine lemmikute nimekirja 1 Telerit vaadates vajutage OK.» Ilmub kanalite võrgustik. 2 Vajutage, et valida kanal, mida soovite lemmikute nimekirja lisada. 3 Vajutage OPTIONS.» Ilmub kanalivalikute menüü. 4 Valige [Määra lemmikuks], seejärel vajutage OK.» Kanal lisatakse lemmikute nimekirja. Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga. Lemmikkanalite võrgustik on tühi, kuni olete lisanud kanalid lemmikute nimekirjadesse. 16

19 Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast 1 Telerit vaadates vajutage OK.» Ilmub kanalite võrgustik. 2 Vajutage eemaldatava kanali valimiseks. 3 Vajutage OPTIONS. 4 Valige [Eemalda lemmiku märge], seejärel vajutage OK.» Kanal eemaldatakse. Televiisori kella kasutamine Saate televiisoriekraanil kuvada kella. Televiisori kella määramine 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Funktsioonid] > [Kell].» Ilmub menüü [Kell]. 3 Vajutage aja sisestamiseks. 4 Valige [Valmis] ja vajutage kinnituseks OK. 5 Väljumiseks vajutage MENU. Teleri kella kuvamine 1 Telerit vaadates vajutage OPTIONS.» Ilmub teleri suvandite menüü. 2 Valige [Kell]. 3 Vajutage OK. Taimerite kasutamine Saate määrata kindlal ajal televiisori ooterežiimile lülitamise taimerid. Soovitus Seadistage televiisori kell enne taimerite kasutamist. Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer) Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele. Soovitus Saate taimeri ajavahemiku jooksul teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Funktsioonid] > [Unerežiimi taimer].» Ilmub menüü [Unerežiimi taimer]. 3 Vajutage, et valida väärtus vahemikus null kuni 180 minutit.» Unerežiimi taimerit saab seadistada viieminutiliste ajavahemike kaupa. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse unerežiimi taimer välja. 4 Unerežiimi taimeri sisse lülitamiseks vajutage OK.» Määratud aja möödumisel lülitub televiisor ooterežiimile. Eesti 17

20 Televiisori automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer) Saate ooterežiimil televiisori käivitada kindlal kellaajal nii, et esitatakse mingit kindlat kanalit. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Funktsioonid] > [Sisselül. taimer]. 3 Vajutage menüüsse [Sisselül. taimer] sisenemiseks. [Aktiveeri]: Määrab, kui tihti televiisor sisse lülitatakse. [Aeg]: Seab aja, mil televiisor sisse lülitatakse. [Kanali nr]: valib kanali või ühendatud seadme. 4 Väljumiseks vajutage MENU. Soovitus Funktsiooni keelamiseks valige [Sisselül. taimer] > [Aktiveeri] > [Väljas]. Kui [Sisselül. taimer] on välja lülitatud, on saadaval ainult [Aktiveeri] valik. Televiisori lukkude kasutamine Televiisori juhtnuppude lukustamisega saate määrata, milliseid saateid või kanaleid lapsed vaadata saavad. PIN-koodi määramine või muutmine 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Funktsioonid] > [Määrake kood] või [Muuda kood].» Ilmub menüü [Määrake kood] / [Muuda kood]. 3 Sisestage kood Numbrinupud abil.» PIN-koodi loomiseks või muutmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Soovitus Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks Teleri lukustamine või avamine Lukustage televiisor, et takistada juurdepääsu kõikidele kanalitele ja ühendatud seadmetele. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Funktsioonid] > [TV lukk].» Teil palutakse sisestada oma PIN-kood. 3 Sisestage kood Numbrinupud abil.» Ilmub menüü [TV lukk]. 4 Vajutage, et valida [Lukk] või [Lukust vabast.]. 5 Vajutage kinnitamiseks OK.» Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust. 6 Väljumiseks vajutage MENU. Muudatuste jõustamiseks lülitage televiisor välja ja uuesti sisse. Kui valite [Lukk], siis peate sisestama koodi alati, kui lülitate oma televiisori sisse. 18

21 Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või lukust vabastamine 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK. 2 Vajutage lukustatava või lukust vabastatava kanali valimiseks. 3 Vajutage OPTIONS. 4 Vajutage, et valida [Lukusta kanal] või [Vabasta kanal lukust]. 5 Vajutage iga valiku puhul kanali lukustamiseks või lukust vabastamiseks OK.» Teil palutakse sisestada oma PIN-kood. 6 Sisestage oma kood ja vajutage OK.» Kui kanal on lukus, kuvatakse luku ikoon. 7 Korrake protsessi, et avada või lukustada rohkem kanaleid. Muudatuste jõustamiseks lülitage televiisor välja ja uuesti sisse. Kui liigute lukustatud kanalitele, vajutades kaugjuhtimispuldil või kanalite võrgustikul P +/-, palutakse teil sisestada oma PIN-kood. Teleri tarkvara uuendamine Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ning soovitame teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval. Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Tarkvarauuendus] > [Kasutatava tarkvara].» Teleril kuvatakse kasutatava tarkvara teave. Tarkvara allalaadimine 1 Avage arvutis brauser ja minge aadressile 2 Laadige alla uusim tarkvaratäiendus. 3 Pakkige ZIP-fail lahti. 4 Kopeerige fail autorun.upg USB-seadme juurkausta. Uuendamine USB-seadme abil 1 Ühendage USB-seade teleri küljel oleva USB-pordiga. 2 Vajutage MENU. 3 Vajutage, et valida [Tarkvarauuendus] > [Kohal. uuendused] > [USB]. 4 Teleri tarkvara käsitsi uuendamiseks vajutage OK. 5 Järgige ekraanile ilmuvaid juhised uuenduse lõpuleviimiseks. Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti. Eesti 19

22 USB-salvestusseadme lahtiühendamine Ettevaatust Järgige seda toimingut, et vältida USBsalvestusseadme kahjustamist. 1 Oodake viis sekundit, enne kui USBsalvestusseadme lahti ühendate. Televiisori eelistuste muutmine Televiisori seadete kohandamiseks kasutage eelistuste menüüd. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Paigaldamine] > [Eelistused]. [Helitugevuse riba]: Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba. [EasyLink]: Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink iga ühilduvate seadmete vahel. 3 Vajutage oma eelistuse valimiseks. 4 Vajutage OK. 5 Väljumiseks vajutage MENU. Dekoodri kanali valimine Saate lisada dekoodri või deskrambleerija kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekooder või deskrambleerija peab olema ühendatud liidesega EXT 1 (SCART). Dekoodri kanali määramine Dekoodri või deskrambleerija kanalite vastendamine. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Paigaldamine] > [Dekooder]. 3 Vajutage, et siseneda menüüsse [Dekooder]. 4 Vajutage, et valida [Kanal] ja seejärel vajutage sisenemiseks. 5 Valige üks kanal, mida vastendada dekoodri / deskrambleerija kanaliga ja vajutage kinnitamiseks OK. 6 Valige [Olek] ja vajutage seejärel sisenemiseks. 7 Valige [EXT 1] (SCART), dekoodri / deskrambleerija kasutatud konnektor. 8 Vajutage OK. 9 Väljumiseks vajutage MENU. Valige [Puudub], kui te ei soovi dekoodri / deskrambleerija kanaliga vastendada. 20

23 Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Paigaldamine] > [Tehase seaded]. 3 Vajutage, et valida [Tehase seaded]. 4 Lähtestamise alustamiseks valige [Lähtestamine]. 5 Vajutage OK. 6 Väljumiseks vajutage MENU. Eesti 21

24 6 Kanalite installeerimine Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta. Kanalite automaatne installeerimine Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist. Toiming 1 Valige menüükeel Jätke see toiming vahele, kui keeleseaded on õiged. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Install] > [Menüü keel]. 3 Vajutage, et valida [Menüü keel]. 4 Keele valimiseks vajutage. 5 Vajutage kinnitamiseks OK. 6 Väljumiseks vajutage MENU. Toiming 2 Valige oma riik Valige riik, kus televiisorit paigaldatakse. Riigis saadaolevad kanalid installitakse televiisorisse. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Kanali abi].» Ilmub menüü [Kanali abi]. 3 Valige [Jah] ja vajutage seejärel sisenemiseks OK. 4 Vajutage oma riigi valimiseks ja seejärel järgmisele sammule minemiseks. 5 Valige [Start] ja vajutage kanalite uuesti installimiseks OK. Otsimise lõpetamiseks valige [Stopp] ning vajutage OK. 6 Kui installimine on lõpetatud, vajutage OK. Kanalite käsitsi installeerimine See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada. Toiming 1 Valige süsteem Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install].» Ilmub menüü [Analoog: käsitsi install]. 3 Valige [Süsteem] ja vajutage seejärel sisenemiseks OK. 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks. 5 Vajutage kinnitamiseks OK. 6 Väljumiseks vajutage MENU. 22

25 Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install].» Ilmub menüü [Analoog: käsitsi install]. 3 Vajutage, et valida [Otsing] ja seejärel vajutage sisenemiseks. 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage Numbrinupud. 5 Vajutage otsingu alustamiseks OK.» Kui valitud sagedusel ei ole kanaleid saadaval, otsib süsteem järgmise saadaoleva kanali. 6 Kui ilmub uus kanal, vajutage, et valida [Salvesta uue kanalin].» See salvestab kanali uue kanali numbri alla. 7 Vajutage, et valida [Salvesta uue kanalin]. 8 Valige [Jah] ja seejärel vajutage uue kanali salvestamiseks OK. 9 Väljumiseks vajutage MENU. Samm 3: analoogkanalite peenhäälestamine 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install].» Ilmub menüü [Analoog: käsitsi install]. 3 Vajutage, et valida [Peenreguleerimine] ja seejärel vajutage sisenemiseks. 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks. 5 Vajutage kinnitamiseks OK. 6 Vajutage, et valida [Salv. praegune kan.] kanali numbri salvestamiseks. 7 Vajutage, et valida [Salv. praegune kan.]. 8 Valige [Jah] ja seejärel vajutage praeguse kanali salvestamiseks OK. 9 Väljumiseks vajutage MENU. Kanalite vahelejätmine 1 Televiisori vaatamise ajal lülitage see kanalile, mida soovite vahele jätta. 2 Vajutage MENU. 3 Vajutage, et valida [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install].» Ilmub menüü [Analoog: käsitsi install]. 4 Vajutage, et valida [Jäta kanal vahele] ja seejärel vajutage sisenemiseks. 5 Vajutage, et valida [Jah] ja praeguse kanali vahelejätmiseks vajutage OK.» Kui vajutate kaugjuhtimispuldil P +/- või vaatate kanalite võrgustikku, jäetakse valitud kanal vahele. 6 Mitme kanali vahelejätmiseks korrake protseduuri. Soovitus Juurdepääsuks vahelejäetud kanalitele vajutage Numbrinupud. Vahelejäetud kanalite taastamiseks korrake samme 1 kuni 4 ja tehke seejärel sammus 5 valik [Ei]. Eesti 23

26 Kanalite ümbernimetamine Saate kanaleid ümber nimetada. Nime kuvatakse kanali valimisel. 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK. 2 Vajutage, et valida ümbernimetatav kanal. 3 Vajutage OPTIONS.» Ilmub kanalivalikute menüü. 4 Vajutage, et valida [Kanali ümbernim.] ja seejärel vajutage OK.» Ilmub tekstisisestusaken. 5 Vajutage tähemärkide valimiseks. 6 Iga tähemärgi kinnitamiseks vajutage OK. 7 Valige [Valmis] ja vajutage seejärel OK, et lõpetada kanalite ümbernimetamine. Soovitus Seadme nimi võib olla kuni kuus tähemärki. Suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi vajutage [Aa]. Kanalite ümberpaigutamine Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada. 1 Televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks vajutage OK. 2 Vajutage OPTIONS.» Ilmub kanalivalikute menüü. 3 Vajutage, et valida [Ümberkorr.], siis vajutage OK. 4 Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage OK.» Valitud kanal tõstetakse esile. 5 Vajutage, et viia esiletoodud kanal soovitud asukohta, seejärel vajutage OK. 6 Vajutage OPTIONS.» [Ümberkorraldus va] ilmub ekraanile. 7 Vajutage kinnitamiseks OK. 8 Vajutage BACK, et kanalite võrgustikust väljuda. 24

27 7 Seadmete ühendamine a HDMI 1 Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest. See osa kirjeldab, kuidas ühendada seadmeid erinevate konnektorite abil. Näited on toodud Kiirülevaates. Televiisori ja seadme ühendamiseks võite kasutada erinevat tüüpi konnektoreid. Tagumised konnektorid DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt Arvutiga ühendamine lk-l 27). b EXT 1 (RGB / CVBS) Analoogheli ja -video sisend analoogvõi digitaalseadmetest, näiteks DVDmängijatest või mängukonsoolidest. Eesti c Kasutamiseks ainult teenindava personali poolt. 25

28 d TV ANTENNA Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisisend. f PC IN (VGA ja AUDIO) Heli ja video sisend arvutist. PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO) TV ANTENNA VGA VGA e EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R) Analoogheli ja -video sisend analoogvõi digitaalseadmetest, näiteks DVDmängijatest või mängukonsoolidest. g SERV. U Kasutamiseks ainult teenindava personali poolt. Külgmised konnektorid 26

29 a USB (Kasutatakse ainult tarkvaratäienduste jaoks) Sisendandmed USB-salvestusseadmetest. Arvutiga ühendamine Enne arvuti teleriga ühendamist Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz. Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime. Ühendage arvuti, millel on üks järgmistest konnektoritest: b Stereoheli väljund kõrvaklappidesse. c AUDIO L/R VIDEO seadmega ühendatud analoogseadmete helisisend. DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel. HDMI-kaabel Eesti DVI-HDMI-kaabel d VIDEO Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest. PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO) DVI 27

30 HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO) Philips EasyLink süsteemi kasutamine Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI-konnektorite kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga. VGA-kaabel VGA PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO) DVI VGA EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega. EasyLink i lubamine või keelamine Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada. 1 Vajutage MENU. 2 Vajutage, et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused] > [EasyLink]. 3 Valige [Sees] või [Väljas]. Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine 1 Pärast EasyLinki aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.» Teler lülitub automaatselt õigele allikale. Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine 1 Vajutage teleri või seadme kaugjuhtimispuldil nuppu (Ooterežiim sees).» Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele. 28

31 Kensingtoni luku kasutamine Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber. Eesti 29

32 8 Tooteinformatsioon Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte Toetatud kuva lahutusvõime Arvuti vormingud Lahutusvõime värskendussagedus: 640 x Hz 800 x Hz 1024 x Hz 1280 x Hz 1360 x Hz Video vormingud Lahutusvõime värskendussagedus: 480i 60 Hz 480p 60 Hz 576i 50 Hz 576p 50 Hz 720p 50 Hz, 60 Hz 1080i 50 Hz, 60 Hz 1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz. Tuuner / vastuvõtt / ülekanne Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75) TV süsteem: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF Kaugjuhtimispult Tüüp: PF02E09B Akud / patareid: 2 x AAA (LR03 tüüpi) Toide Võrgutoide: V, 50 Hz Ooterežiimi toide: < 0,3 W Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi Toetatud televiisori kinnitused Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi. Hoiatus Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Televiisoriekraani suurus (tollides) Vajalik kalle (mm) x 75 4 x M x 75 4 x M x 75 4 x M4 Nõutavad paigalduskruvid ( 10 mm) 30

33 Toote spetsifikatsioon Disain ja tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. 19PFL3405 Ilma televiisori aluseta Mõõtmed (L x K x S): 455 x 303,7 x 56 (mm) Kaal: 3,16 kg Televiisori alusega Mõõtmed (L x K x S): 455 x 328,7 x 137,9 (mm) Kaal: 3,32 kg 22PFL3405 Ilma televiisori aluseta Mõõtmed (L x K x S): 526,02 x 343,5 x 55,79 (mm) Kaal: 4,0 kg Televiisori alusega Mõõtmed (L x K x S): 526,02 x 369,5 x 148,96 (mm) Kaal: 4,2 kg 26PFL3405 Ilma televiisori aluseta Mõõtmed (L x K x S): 637,4 x 410,8 x 63 (mm) Kaal: 5,21 kg Televiisori alusega Mõõtmed (L x K x S): 637,4 x 447,25 x 170 (mm) Kaal: 5,5 kg Eesti 31

34 9 Veaotsing Selles osas kirjeldatakse tihtiesinevaid probleeme ning nende lahendusi. Üldised teleriga seotud probleemid Teler ei lülitu sisse. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti. Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud. Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult: Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele. Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud. Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse. Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt: Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega. Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi Sisestage Teleri menüü on vales keeles. Muutke teleri menüü soovitud keelde. Kui lülitate teleri sisse / välja / ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli: Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist. Probleemid telekanalitega Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendisse: Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend. Mõnesid kanaleid ei installita automaatselt televiisorisse. Installimise ajal veenduge, et valite riigi, kus te televiisorit (vt Toiming 2 Valige oma riik lk-l 22) installite. Pildiga seotud probleemid Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole: Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud. Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade. Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata: Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud. Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb: Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud. Kõlarid, maandamata heliseadmed, neoonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades. Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit. Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb: Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud. Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud. Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid: Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada. 32

35 Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike: Proovige kasutada teist kuvasuhet. Pildi asend on vale: Mõningate seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. Kontrollige seadme signaaliväljundit. Heliprobleemid Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu: Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja see ei ole seadme häire. Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud. Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0. Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud. Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal: Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud. Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist: Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele. HDMI-ühenduse probleemid HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid: Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega. Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi. Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust. Kui kasutate HDMI-DVI adaptrit või HDMI-DVI kaablit, kontrollige, et liidesega AUDIO (ainult minipesa) on ühendatud täiendav helikaabel. Arvutiühenduse probleemid Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne: Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus. Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus. Võtke meiega ühendust Kui probleemi ei õnnestu lahendada, vaadake selle televiisori kohta käivat KKK jaotist aadressil Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi selles kasutusjuhendis nimetatud Philipsi kasutajatoega. Hoiatus Ärge proovige televiisorit ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi televiisorile või teie garantii tühistamise. Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile. Eesti 33

36 10 Indeks A akud / patareid 30, 5 analoog peenhäälestamine 23 antenn 25 arvuti kuva lahutusvõime 30 ühendus 33, 27 lahutusvõime 30 asukoht kodu või pood 20 riik 22 Ü ühe puutega esitus 28 ühe puutega ooterežiim 28 ühendus antenn 25 Arvuti 33, 27 ülekanne 30, 32 D digitaalteenused teletekst 11, 15 E EasyLink keelamine 28 ühe puutega esitus 28 ühe puutega ooterežiim 28 võimaldamine 28 eelistused 20 e-kleebis 20 ekraan lahutusvõime 30 ekraanihooldus 5 H HDMI 33 heliseaded 15 helitugevus automaatne ühtlustamine 15 delta 15 reguleerimine 11 vaigistus 11 hooldus 5 K kanalid häälestamine 23 installeerimine automaatne 22 käsitsi 22 kanalite vahelejätmine 23 lemmikute nimekiri 16 loetelu (nimekiri, nimistu) 16 lukk 19, 18 lülitamine 10 peenhäälestamine 23 ümberkorraldamine / ümberpaigutamine 24 ümbernimetamine 24 veaotsing 32 võrgustik 10 kanalite installeerimine automaatne 22 käsitsi 22 kanalite peenreguleerimine 23 kanalite ümberjärjestamine 24 kanalite ümbernimetamine 24 kanalite ümberpaigutamine 24 kanalite vahelejätmine 23 kanalite võrgustik 10 kaugjuhtimispult akud / patareid 30, 5 tehnilised andmed 30 ülevaade 8 keel veaotsing 32 Kensingtoni lukk 29 keskkonnasõbralikkus 5 kodu režiim 20 kõrvaldamine 5 34

ET_ indd

ET_ indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3404/12 22PFL3404/12 26PFL3404/12 32PFL3404/12 42PFL3604/12 19PFL3404/60 22PFL3404/60 26PFL3404/60 32PFL3404/60 42PFL3604/60 Kasutusjuhend

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

UM-TPV-Click-Eu-Digital-ET.pdf

UM-TPV-Click-Eu-Digital-ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3404H/12 22PFL3404H/12 26PFL3404H/12 32PFL3404H/12 42PFL3604H/12 19PFL3404D/12 22PFL3404D/12 26PFL3404D/12 32PFL3404D/12 42PFL3604D/12

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

UM 2K13 31x EU

UM 2K13 31x EU Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL3xx8H/T PFL4398H/T ET Kasutusjuhend Sisu 1 Tähtis 3 Ohutus 3 Hooldus 4 Õiguslik teave 5 Säästvus 7 Spikker ja tugi 8 2 Teleri kasutamine

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Matisse-Excl-eUM DLNA

Matisse-Excl-eUM DLNA Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL76x5H 42PFL76x5H 46PFL76x5H 32PFL76x5K 42PFL76x5K 46PFL76x5K EE Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0800

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CD;;CF G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?@AB:7C8C?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at POS9002 series www.philips.com/tvsupport Kasutusjuhend 55POS9002 Sisukord 1 Uudised 1.1 Kodu ja kanalid 4 1.2 Rakendused ja Philips TV Collection 2 Seadistamine

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc 27 Sisukord Kaugjuhtimispuldi nupud 28 TFT televiisor 29 TFT televiisori seinale paigaldamine (valikuline) 31 Ettevalmistused 33 Omadused 33 Paneeli omadused 33 Ohutusmeetmed 33 Enne oma televiisori sisse

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI

40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI (REF. NO.: 10090402) EESTI Sisukord Ohutusteave... 2 Alustusjuhend... 3 Teated, omadused ja tarvikud... 3 Kaugjuhtimispult... 6 Ühendused... 7 Esmakordne seadistus USB-ühendused... 8 Teleri menüü võimalused

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

_BUL

_BUL -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78!"#$%$#&$'()* 9:;?@AB C@;?@AB CD;?@AB 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilised andmed

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

TV

TV TX-50CX800E TX-55CX800E TX-65CX800E e SPIKKER Eesti Lugege esmalt espikker Kuidas kasutada 13 Funktsioonid 4K lahutusvõime 14 Koduekraan 15 Info Frame 16 Puutepadjaga juhtseade 17 TV Anywhere 18 DVB IP

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil Mudeli S

E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil   Mudeli S E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil www.samsung.com/register Mudeli Seerianumber Sisu e-manuali juhend e-manuali vaatamine

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem