Viljandi linna eelarvestrateegia

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Viljandi linna eelarvestrateegia"

Väljavõte

1 Lisa Viljandi Linnavolikogu määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA

2 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine Majanduslik olukord Majanduslik olukord riigis Sotsiaalmajanduslik olukord Viljandi linnas Linnaeelarvest Viljandi linna tulubaasi prognoos Maksutulud Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud Põhitegevuse kulud Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud Kulud arengukavaliste eesmärkide jaotuses Investeerimistegevus Finantseerimistegevus Tundlikkusanalüüs Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus Eelarvestrateegia linnavolikogu kinnitatavas eelarvestruktuuris Tegevuste reservnimekiri Eelarvestrateegia koondtabelid Rahandusministeeriumile esitatavatel vormidel Viljandi linna eelarvestrateegia Viljandi linna eelarvestrateegia valdkonniti Viljandi linna arvestusüksuse eelarvestrateegia koondtabel

3 1. Eelarvestrateegia koostamine Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Linnavolikogu algatas eelarvestrateegia ülevaatamise 22. veebruaril 2018 otsusega nr 49 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks ülevaatamine 1. Linnavalitsuse esitatud uuendatud eelarvestrateegia eelnõu esimene lugemine toimus juunikuu volikogus, juulis suunati dokument avalikustamisele ja II lugemine volikogus on planeeritud augustis Paralleelselt eelarvestrateegiaga menetletakse ka Viljandi linna arengukava. Eelarvestrateegia tuleb koostada vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta, kuid kuna Viljandi linna arengukava planeeritav periood on , siis hõlmab ka eelarvestrateegia sama perioodi. Põhjusel, et periood kestab aastani 2023, ei ole kohustuslik arengukava ja eelarvestrateegiat aastal 2019 üle vaadata, sest dokumendid hõlmavad siis veel nelja eelseisvat eelarveaastat. Uue, aastate arengukava ja eelarvestrateegia koostamine on vastavalt volikogus otsustatule kavas aastal. Viljandi linna eelarvestrateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) 2 20 nõuetele. Samuti lähtutakse koostamisel ja menetlemisel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 3 -st 37 ning Viljandi Linnavolikogu määrusest nr 33 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord. 4 KOFS-i kohaselt esitatakse eelarvestrateegias kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia koostamisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad eelarveandmed ning selgitused. KOFS näeb ette, et eelarvestrateegias tuleb eraldi välja tuua olulisemad investeeringuobjektid koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega. Tegevused ja investeeringud, mis arengukavaliselt on olulised, aga mis ületavad eelarvevõimalused, kajastatakse reservnimekirjas neid tegevusi tehakse, kui kavandatud tulud ületatakse. Reservnimekiri on toodud strateegia 7. peatükis. Eelarvestrateegia kohustuslikuks osaks on rahandusministri määrusega kinnitatud vormidel 5 eelarveandmed strateegia perioodi kohta, mis on toodud käesoleva dokumendi 11. peatükis. Nimetatud tabelid tuleb hiljemalt strateegia vastuvõtmisele järgneval 30. oktoobril Rahandusministeeriumile esitada. Kuna Viljandi linna eelarve on aastast 2017 tekkepõhine ja tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Strateegiaperioodi eelarve planeerimisel on aluseks Viljandi Linnavolikogu määrus nr 83 Viljandi linna finantsjuhtimise kord 6. Vastavalt KOFS-ile jagatakse eelarves ja seega ka eelarvestrateegias tehingud järgmisteks osadeks: tulud; kulud; investeerimistegevus; finantseerimistegevus; likviidsete varade muutus. KOFS-is sätestatud nõuete kohaselt tuleb strateegias planeerida eelarved ka omavalitsuse sõltuva üksuse kohta, aga Viljandi linna ainuke konsolideerimisgrupi kuuluv ettevõte, AS Viljandi Veevärk ei ole eeldatavasti strateegiaperioodil sõltuvaks üksuseks 7. Eelarvestrateegia uuendamisel prognoositi aastate eelarved strateegiasse täies ulatuses uuesti. Kõik näitajad on eelarvestrateegia tabelites toodud eurodes, kui pole kirjas teisiti. 1 Otsus dokumendiregistris Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks ülevaatamine 2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 3 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 4 Määrus Riigi Teatajas Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord 5 Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused ning vormid Määrus Riigi Teatajas Viljandi linna finantsjuhtimise kord 7 Sõltuv üksus raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksustelt, riigilt, muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest, või on saanud toetust või renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest. 3

4 2. Majanduslik olukord 2.1. Majanduslik olukord riigis Ülevaade majanduskeskkonnast on koostatud Rahandusministeeriumi kevadisele majandusprognoosile tuginedes. 8 Tulevik on majanduse prognoosijatele viimase aasta jooksul positiivseid üllatusi valmistanud, sundides tulevikuväljavaateid ülespoole korrigeerima. Kümme aastat tagasi alanud majanduskriisist väljumiseks on nii Eesti kui paljud teised ELi riigid kuni viimase ajani oodanud eelkõige välisnõudluse taastumist, kuna oma riigi erasektor on soovinud kulutada vähem kui teenida ehk käitunud varasemaga võrreldes säästlikumalt. Säästlikkus aga lühikeses plaanis majanduskasvu ei stimuleeri. Samuti on ELi valitsuste eelarvepoliitika olnud aastatel nõudlust piirav ning rahapoliitika võimalused täiendavalt nõudlust stimuleerida olid piiratud ja aastal ELi valitsuste eelarvepositsioon lõdvenes (toetades sisenõudlust) ning tänu globaalse kaubavahetuse ja majandusaktiivsuse elavnemisele on ka Eesti majandus saanud sisse uue hoo. Vaatamata harjumatult kiirele kasvule aastal (4,9%) ei saa siiski öelda, et Eesti majandus oleks üle kuumenenud, kuigi see toimib mõnevõrra üle oma potentsiaalse taseme aastal aeglustub majanduskasv prognoosi kohaselt 4% ja edaspidi 3% lähedale. Eelmise prognoosiga võrreldes on ja aasta kasvud märkimisväärselt kõrgemad. Aastatel kasvas Eesti majandus keskmiselt u 2% aastas, mis oli tingitud nii tagasihoidlikust sisenõudlusest kui nõrgast välisnõudlusest. Sellel perioodil Eesti peamiste ekspordipartnerite import rahaliselt praktiliselt ei kasvanud. OECD äsjase hinnangu kohaselt peaks aga nii globaalne majandus tervikuna kui G20 riigid kasvama aastal veelgi kiiremini kui See annab lootust, et sood(us)ne kasvukeskkond püsib veel mõnda aega ning loob head tingimused meie eksportijatele aastal toimunud majanduskasvu kiirenemine Eestis oli laiapõhjaline, palgatulu ja kasumid kasvasid praktiliselt kõigis valdkondades, töötus vähenes ja tööjõupuudus paratamatult süvenes. Tööealise elanikkonna vähenemist on seni kompenseerinud kasvav huvi tööturul osaleda, mis võimaldab hõivet kasvatata veel kuni aastani. Edaspidi Eesti tööturu sisemised ressursid ammenduvad ning hõivatute arv hakkab tasapisi langema. Keskmise palga kasv jääb aastal 7% ja keskpikas perspektiivis alla 6%, kuid hinnatõus võtab sellest aastal 3 ja edaspidi üle 2 protsendipunkti ära. Kohalik erasektor on kriisi algusest alates elanud väga ettevaatlikult. Majapidamised suurendasid oma jooksvast sissetulekust säästetavat osa kümme aastat tagasi hüppeliselt ning ei ole kuni viimase ajani seda käitumismalli muutnud. Prognoos näeb siiski ette mõningast tarbimisjulguse kasvu mõne aasta pärast, juhul kui majandusolud püsivad stabiilsena. Mõnevõrra julgemalt hakkasid aastal käituma ettevõtted, kelle investeeringud pöördusid pärast kolme aastast langust taas kasvule. Kuni aasta lõpuni nimetas 60% ettevõtjatest tööstussektoris suurimaks äritegevust takistavaks teguriks vähest nõudlust, mis on ajalooliselt kõrge määr ja mis paljuski oli seotud nõrga väliskeskkonnaga. Ühtlasi oli ajalooliselt kõrgel tasemel nende töötleva tööstuse ettevõtjate osakaal, kes pidasid tootmisvõimsusi olemasolevate tellimuste rahuldamiseks piisavaks. Olukord mõlema näitaja osas hakkas paranema aasta alguses, mis on loogilise tagajärjena kaasa toonud ka investeeringute kasvu. Palju kõneainet on viimase aasta jooksul tekitanud ehitusvaldkond ja valitsussektori roll ehitusturul aastal kasvasid valitsuse ehitustellimused tõesti väga kiiresti, samas kui erasektor oli samuti aktiivne. See tekitas pingelise olukorra tööjõuga ja kergitas pakkumishindu. Järgnevatel aastatel valitsussektori jõulist panust ette näha ei ole ning ehituskonjunktuuri indikaatorid juba näitavadki olukorra rahunemist uute tellimuste osas

5 Kokkuvõttes võib tõdeda, et Eesti majanduse sisemaised riskid on madalad, kuna erasektor on tegutsenud väga ettevaatlikult. Ühtlasi on Eesti ettevõtete konkurentsivõime hea, mida kiire palgakasv ei ole seni ohustanud. Need tegurid avalduvad jooksevkonto 3%ses ülejäägis, mis lähemal paaril aastal püsib. Loodetavasti taastab globaalne kasvutsükkel meie usu oma konvergentsipotentsiaali, mis suunaks ettevõtteid julgemalt investeerima nii oskustesse kui ka tootmiskapitali. Ilma selleta ei saa loota elanike reaalsissetulekute kiire kasvu jätkumist. Oluliseks eeltingimuseks on aga sobivalt haritud, koolitatud, terve ning motiveeritud tööjõu olemasolu, mille peab tagama kohalik haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem. Valitsussektori eelarve on heas seisus, kuid eelarvereeglite täitmiseks on paranenud majandusolukorra taustal vajalik pingutada. Nominaalne eelarvepositsioon on lähiaastatel tasakaalulähedane ning surve võlakoormuse suurenemiseks väga väike. Tulenevalt nominaalsest puudujäägist reserve siiski kasutatakse ja aastaks 2022 on nii võlakoormus kui ka reservid ligikaudu samas suurusjärgus, vastavalt 6,6% ja 6,2% SKPst. Rahandusministeeriumi majandusprognoosi põhinäitajad: 5

6 2.2. Sotsiaalmajanduslik olukord Viljandi linnas Viljandi linn, olles iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus ja Viljandi maakonna keskus, soovib pakkuda oma kogukonna liikmetele ja külalistele parimat keskkonda elamiseks, töötamiseks, õppimiseks ja vaba aja veetmiseks. Linna pindala on 14,65 km2. Elanike arvu poolest on Viljandi suuruselt kuues linn Eestis. Seisuga 05. juuli aastal elas Viljandis Eesti Rahvastikuregistri andmetel inimest aastal sündis 149 last (2016. aastal 155, aastal 190, aastal 185, aastal 133 last), kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn. Viljandis oli seisuga : tööealisi elanikke (19-64 aastat) (võrreldes aastaga -230); 65-aastaseid ja vanemaid elanikke (võrreldes aastaga +31); 18-aastaseid ja nooremaid elanikke (võrreldes aastaga -25). Registreeritud töötute arv Viljandis on viimastel aastatel vähenenud Eesti Töötukassa andmetel oli a algusel Viljandi linnas 290 registreeritud töötut, aasta lõpus 284 ja seisuga 05. juuli 2018 oli töötuid 270. Viljandi linna maksumaksjate arv on viimastel aastatel püsinud stabiilsena: keskmiselt aastal isikut; keskmiselt aastal isikut; keskmiselt aastal isikut. Keskmine väljamakse maksumaksja kohta Viljandi linnas oli aastal eurot kuus (2016. aastal 980 eurot, aastal 927 eurot, aastal 871 eurot, aastal 819 eurot, aastal 770 eurot ja aastal 733 eurot). Keskmine väljamakse on alates aastast kasvanud. 9 Seisuga oli elanikke ; oli elanikke ; oli elanikke ; oli elanikke ; 6

7 Põhjalik ülevaade eelnevate perioodide raamatupidamise andmetest kohalike omavalitsuste üksuste kohta (tekkepõhises arvestuses) on leitav riigipilve teenuse kaudu riigiraha.fin.ee aastal on Viljandi linnaeelarve suuruseks 31,56 miljonit eurot, millest investeerimistegevuse kulud moodustavad 7,7 miljonit eurot. Suuremad tööd on Paalalinna kooli ja Männimäe lasteaia hoonete ning linnatänavate renoveerimised, sealhulgas PKT projektiraha toel Kantremaa piirkonnas. AS-ile Viljandi Veevärk antakse toetust tänavavalgustuse renoveerimiseks. Hetkeolukorra kirjeldus valdkonniti (haridus, majandus, keskkond jne) on toodud linna arengukavas Linnaeelarvest Linnaeelarve põhitegevuse tuludest ligi poole moodustab laekumine üksikisiku tulumaksust ja põhitegevuse kuludest ligi poole moodustavad personalikulud aasta lõpus oli linnakassas rahajääk 2 miljonit eurot, linna netovõlakoormus ei ületa riigi poolt lubatud 60% määra, olles 44,9%. Viimaste aastate Viljandi linna eelarve täitmine tekkepõhiselt KOFS-i kohases eelarvestruktuuris: Konsolideerimata KOV st kohaliku omavalitsuse üksus konsolideerimisgruppi kuuluvate üksusteta EELARVE TÄITMINE Põhitegevuse tulud * Maksutulud * Kaupade ja teenuste müük * Saadud toetused * Muud tegevustulud Põhitegevuse kulud * Tööjõukulud * Majanduskulud * Antud toetused * Muud tegevuskulud Põhitegevustulem (omafinantseerimise võimekus) Investeerimistegevus * Põhivara soetus * Põhivara müük * Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks * Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks * Osaluste soetus * Osaluste müük * Muude aktsiate ja osade soetus * Muude aktsiate ja osade müük * Tagasilaekunud laenud * Finantstulud ja finantskulud sh intressikulud Eelarve tulem (ülejääk/puudujääk) Finantseerimistegevus Võetud laenud Laenude tagasimaksed Muutus likviidsetes varades Muutus nõuetes ja muudes kohustustes Finantsdistsipliini tagamise meede Netovõlakoormus * Võlakohustused sh laenukohustused sh muud pikaajal võlad * Likviidne vara sh raha ja pangakontod Netovõlakoormus (%) 56,1% 50,3% 45,2% 50,9% 51,2% 49,8% 49,1% 44,8% 44,9% Rendikulud mittekatkestatav kasutusrent Netovõlakoormuse ülemmäär ( ) Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 61% 84% 60% 60% 60% 60% 60% 64% 60% Muud näitajad Põhivara amortisatsioon ( ) Omafinantseerimise võimekus 1,11 1,16 1,08 1,04 1,06 1,05 1,06 1,10 1,07 Põhitegevustulem/amortisatsioon 226% 193% 111% 25% 71% 56% 67% 100% 80% Netovõlakoormus/põhitegevustulem 5,50 3,59 5,96 13,49 8,64 10,36 8,70 4,75 6,54 Põhitegevuse tulude muutus -15,1% -3,3% 0,2% 2,7% 1,6% 5,4% 6,9% 6,1% 4,7% Põhitegevuse kulude muutus -16,2% -7,4% 7,7% 6,9% -0,7% 6,6% 6,0% 1,9% 7,7% Allikas: Rahandusministeerium 7

8 3. Viljandi linna tulubaasi prognoos Põhitegevuse tulud jaotuvad neljaks eelarveosaks, mis jagunevad a eelarve 10 alusel: üle poole eelarvetuludest moodustavad maksutulud; saadavate toetuste hulgas on suurimaks riigi tasandus- ja toetusfondi eraldised; tulud kaupade ja teenuste müügist sisaldavad mh haridusteenuste müüki teistele omavalitsustele; muude tegevustulude osas on kajastatud vee erikasutustasu. Koondtabel põhitegevuse tulude prognoosiga: 3.1. Maksutulud Tulumaks moodustab linna põhitegevuse tuludest üle 50%, maksutuludest aga ligi 98%, kusjuures maamaksu osakaal on orienteeruvalt 1% ja ülejäänud maksudel 0,1% maksutuludest. Eelarvetulude prognoosimisel on tulumaksu osas lähtutud järgnevast: üksikisiku tulumaks on linna peamine tuluallikas ning selle osakaal põhitegevustulude eelarves jääb ka prognoosiperioodi lõpus üle 50%. aastatel on linna maksumaksjate keskmine arv prognoositud muutumatuna (7 890 isikut); aastatel on linna maksumaksjate keskmine väljamkse prognoositud 6% kasvuga; aastatel on üksikisiku tulumaksu eraldise protsent prognoositud kasvuga kuni 11,91%-ni. Strateegiaperioodil võimalike muutustega maa maksustamishinnas ega maksumääras ei arvestata. Maamaksu summad on prognoositud muutumatult kogu strateegiaperioodiks. 10 Eelarvestrateegias on siin ja edaspidi esitatud aasta eelarveandmed seisuga 13. august 2018 ning ilma tehinguteta (eelarvestrateegia tabelid tuleb riigile esitada ilma tehinguteta). 8

9 Muud kohalikud maksud Viljandi linnas on reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks. Maksude laekumist reguleerivad maksukorralduse seadus ning linnavolikogu maksumäärused. Prognoosiperioodil muude maksude laekumise kasvu ei planeerita, parkimistasu laekumist ei planeerita. Linnale eraldatava üksikisiku tulumaksu arvestuse aluseks olevad andmed: 3.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist Selle tegevusala all kajastatakse tulud alusharidusteenuse, haridusteenuse ja huvikooliteenuse eest teistele omavalitsustele, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad, samuti huvikoolide ringitasud. Tulud kaupade ja teenuste müügist on ka linna üüritulud ning laekumine hooldusravi eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest. Tulude prognoosimisel on lasteaiatasudes arvestatud suurenemisega seoses töötasu miinimummäära eeldatava kasvuga alates aastast 7% aastas ( eurot aastas). Huvikoolide ringitasude kasv on planeeritud aasta sügisesse ja aastasse (arvestuslikult +5 eurot iga ringitasu kohta, kokku täiendavad tulud eurot aastas). Õiguste müügis kajastub aastal eurot, aastal eurot ja aastal eurot hoonestusõiguste müügitulu Järveotsa elamukvartalist. Muud majandustegevuse tulud on aastatel prognoositud oluliste muutusteta. 9

10 Olulisema osa tuludest moodustavad haridusalased teenused ja tegevused, järgnevalt on neid eelarveridu avatud: Spordi- ja puhkealase tegevuse tuludes kajastuvad Spordikooli ringitasud ja teiste KOV-ide pöötl tasutavad summad Spordikoolis käivate laste eest (seisuga oli neid 272, kokku Spordikoolis õppureid 844). Spordikeskus saab tulu rajatiste ja ruumide väljaüürimisest ning muude tulude eelarves kajastuvad põhiliselt Järvejooksu osavõtutasud ning paadikohtade renditasud. Asutus eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve 3222-Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Ringitasu huvikoolides Viljandi Spordikool Muud tulud Viljandi Spordikeskus Spordikooli teenus teistele KOV-idele Ruumide üüritulu, kommunaalteenused Viljandi Spordikeskus Kokku

11 Tuludes sotsiaalabialasest tegevusest kajastuvad laekumised tasulise hoolduse ja hooldusravi katteks ning tulud Päevakeskuse pakutava koduhoolduse, toidu ja muude teenuste eest. Asutus eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve 3224-Tulud sotsiaalabialasest tegevusest Laekumine hooldusravi katteks Päevakeskuse teenused Päevakeskuse toidu tulu Kokku Saadavad toetused tegevuskuludeks Saadavatest toetustest on olulisemad tasandus- ja toetusfondi eraldised ning Kultuuriministeeriumilt laekuv toetus Linnaraamatukogule. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimise all kajastatakse Kultuuriministeeriumilt lossivaremetega seotud töödeks ning Linnaraamatukogule keskraamatukogu tööks ja teavikute ostuks antav toetus, samuti Spordikoolile tegevuseks saadavad toetused. Sihtrahade prognoos on jäetud nii tuludes kui ka kuludes samale tasemele aastaga. Järgnevas tabelis on kajastatud perioodi tegevuskuludeks saadavate toetuste prognoos: Riigieelarves ette nähtud kohalike omavalitsuste tasandusfondi suuruse aluseks on arvestuslike kulude ja tulude vahe, mis on läbi korrutatud eelarvete tasandusfondi koefitsiendiga. Täpsemad toetussummad kinnitab Vabariigi Valitsus igal eelarveaastal. Kuna tulevikuotsused ei ole teada, on tasandusfondi summad strateegiaperioodil planeeritud muutumatuna. Riigieelarvelise toetuse hulka kuuluvad ka haridustoetus, koolitoidutoetus klassile, toimetulekutoetused, sotsiaalteenuste korralduse ja arenduse toetus ja puuetega laste hooldajatoetus. Omavalitsusüksusele tehakse riigieelarvest hariduskuludeks eraldisi lähtudes õpilaste arvust koolis. Vahendite jaotuse aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi järgne õpilaste arv 10. novembri seisuga. Toimetulekutoetuste summa arvutamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse 42 lõige 3, mis sätestab, et riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnavalitsustele vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. 11

12 Toetusfondi summad on eelarvestrateegias aastatel arvestatud muutumatuna, välja arvataud üldhariduskoolide õpetajate palgad, mille kasvuks on arvestataud 8% aastas aastal on toetusfondis arvestatud lasteaiaõpetajate palgatõusuks antava toetusega, mis kataks poole vajaminevast ressursist. Kui selguvad konkreetsete aastate toetusfondi summad, et mõjuta see eelarvetasakaalu, sest eelarvet muudetakse nii tulude kui ka kulude osas võrdselt. Tasandus- ja toetusfondi planeeritavad tulud: 3.4. Muud tegevustulud Muud tegevustulud on vee erikasutuse summad eurot aastas. 12

13 4. Põhitegevuse kulud Põhitegevuse kulud jaotuvad KOFS-i reeglite kohaselt linna poolt tegevuskulude katteks antavateks toetusteks ja muudeks linna tegevuskuludeks. Eelarvestrateegia perioodi tegevuskuludes planeeritud olulisemad muudatused on kirjeldatud järgnevates alapeatükkides. Koondtabel põhitegevuse kulude eelarvete ja prognoosi kohta: a eelarve näitel jagunevad linna põhitegevuse kulud järgmiselt: 4.1. Antavad toetused tegevuskuludeks Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele hõlmavad endas järgmisi kuluridu: Rea kood ja nimetus eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve 4130-Peretoetused Kooliminekutoetus Sünnitoetused Vajaduspõhine peretoetus Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused Toimetulekutoetus Asendushoolduse toetus Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele Hooldajatoetus Puudega laste hooldajatoetus kuludokumendi alusel Puuetega laste hooldajatoetus Õppetoetused Kutseõppe stipendium Nimelised stipendiumid Parimate koolilõpetajate tunnustamine Vähekindlustatud perede üliõpilaste toetus Õpilaste sõidusoodustused Õppestipendiumid

14 Rea kood ja nimetus eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve 4137-Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks Hooldajatoetus maksud Puudega laste hooldajatoetus kuludokumendi alusel, maksud Muud sotsiaalabitoetused Kutsehaiguse hüvitis kohtuotsusega Tasuline hooldus- toetus eraisikutele Sotsiaalvaldkonna reserv erakorraline Riiklik matusetoetus Toetused eraisikutele Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendium Loomestipendiumid Spordistipendiumid Noortevolikogu toetused füüsilistele isikutele Spordikeskuse auhinnad Järvejooks Aasta õpetaja preemia Restaureerimispreemiad füüsilistele isikutele Konkursid "Värvid, lilled, valgus linna" füüsilistele isikutele Viljandi Linna Aasta Noore preemia Viljandi Linna Aastapreemia Viljandi Linna Elutöö preemia Viljandi Linna kultuuripreemiad Viljandi Linna spordipreemiad Kokku Mitmed ülaltoodud kulud on seotud riigipoolsete eraldistega ning nende muutudes kajastuvad korrigeeritud summad nii tuludes kui kuludes võrdsena (nt toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus). Spordi- ja loomestipendiumite eelarvetes on strateegiaperioodil planeeritud iga-aastane 5%-line kasv. Alates aastast on kooliminekutoetus 150 eurot (käesoleval ajal 100 eurot), toetuse tõstmiseks on katteallikana kasutatud restaureerimispreemiate iga-aastast vähendamist euro võrra (real 4500-toetused juriidilistele isikutele). Juriidilistele isikutele antavad toetused tegevuskuludeks: 14

15 Antavate toetuste hulgas on tegevus- ja projektitoetused mittetulundusühingutele ja teistele organisatsioonidele. Linnavalitsusel on õigus järgnevaks eelarveaastaks otsustada toetuste andmist eelarvestrateegias kajastatud valdkondlike summade piirides ka enne eelarveaasta algust see tagab otsustusprotsessi kiirenemise ja toetusetaotlejatele varasema kindlustunde toetuse suuruse kohta Muud tegevuskulud Muud tegevuskulud jagunevad personalikuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks. Eelarvestrateegias on arvestatud, et kõik hallatavad asutused jätkavad oma tegevust ning koosseisudes olulisi muudatusi ei tehta. Olulisemad muudatuse personalikuludes: o Muudetud on tööjõufonde seoses eeldatava miinimumtöötasu kasvuga +7% aastas (mõju ~ eurot aastas alates aastast, sh kasv miinimumtöötasu lähedast tasu saavatel isikutel). Kokku on linnalt tasu saavaid alampalgalisi töötajaid 36 ja selle lähedast tasu saavaid töötajaid 81. o Aastatel on huvikoolide õpetajate töötasufonde kasvatatud +3% ( eurot aastas) ning aastatel % ( eurot aastas). o Aastatel on lasteaiaõpetajate assistentide töötasufonde suurendatud +3% (+9200 eurot aastas) ning aastatel % ( eurot aastas) aastal on assistentide brutotasu vahemikus eurot kuus. o Lasteaiaõpetajate tasudes on arvestatud tõusuga 90%ni üldhariduskoolide õpetajate töötasust alates aastast 2019 (täiendav kulu ~ eurot aastas, eeldatav tulu eurot aastal riigilt toetusfondi kaudu) aastal on lasteaiaõpetaja miinimumtasu 978 eurot kuus, aastal 1125 eurot aastast on aastane tööjõukulude kasv arvestatud eurot aastas. o Üldhariduskoolide haridustöötajatele töötasude kasvuks tulevastel perioodidel toetusfondist eraldatavad summad on eelarvestrateegias planeeritud 8% kasvuga aastas, samas suuruses on kasvatatud ka toetusfondi tulusummasid. Õpetaja alampalk aastal on 1250 eurot kuus bruto. o Viljandi Päevakeskuse juurde loodud laste- ja perede osakonna tugispetsialistidele on linn lubanud säilitada vähemalt üldhariduskoolide õpetajate palga alammäära, strateegiaperioodil kulub sellele aastas täiendavat eurot. o Aastatel on tööjõufondide suurendamiseks muudel ametikohtadel eelarvestrateegiasse lisatud +2% fondide kasvu (mõju ~ eurot aastas). Järgnevates tabelites on kajastatud kõikide hallatavate asutuste ja linnavalitsuse struktuuriüksuste põhitegevuse kulud. 15

16 Tööjõukulud: Eelarvereal 5005 ajutiste lepinguliste töötajate töötasu on aastatel 2019, 2021 ja 2023 kasvud seoses valimiste korraldamise kuludega. Majandamiskulud: Alates aastast on eelarvesse planeeritud ujulaga seotud teenuste ostuks eurot aastas (kulurida 5525-Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud). Viljandi Veekeskus AS aktsiaid ostis linn aastal eurot eest, aastal eurot eest ja aastal on eelarvestatud ost veel euro eest. Eelarvereal 5521 on kasv seoses lasteaedade toitlustuse ümberkorraldamisega a II poolaastal. Linn koondas aastal köögipersonali ja tasub edaspidi toitlustusteenuse eest hanke võitnud ettevõtjale. Personalikulude vähenemine ja toitlustusteenuse kulude kasv eelarves on võrdses suurusjärgus ( eurot aastas). Aastal 2021 on eeldatud teenuse maksumuse 5% kasvu ( eurot aastas). 16

17 Muud kulud: Rea kood ja nimi eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve eelarve 6010-Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) Muud maksud Riigilõivud Muud kulud - reservfond Kokku aastatel on reservfondi suuruseks vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale 0,75-1% konkreetse aasta eelarve põhitegevuse tulude mahust. Hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste eelarvetes kajastuvad strateegiaperioodil muud tegevuskulud kokku (tööjõukulud, majandamiskulud ja muud kulud) järgnevalt: 17

18 Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete jaotus vastutajate kaupa: 18

19 *Kokku real kajastuvad nii hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste kulud. Reservfondi aasta eelarve on siin tabelis arvestades augustini 2018 tehtud eraldisi, mis kajastuvad selle asutuse või struktuuriüksuse eelarves, kuhu raha eraldati aasta eelarvetulbas kajastuvad mitmed sihtrahad või ühekordsed tegevused, mida järgnevatel aastatel ei ole eelarvestatud. Haridus- ja kultuuriameti juhataja vastutusalast on aastast välja viidud sinna kuni aastani kuulunud üldhariduskoolide toitlustamise kulud ( eurot), mis planeeritakse edaspidi koolide eelarvetes. Linnasekretäri vastutusalas kajastuvad 2019., ja aastal valimiste korraldamise kulud. Linnapea vastutusalast suurima osa hõlmab linnavalitsuse teenistujate tööjõufond. Rahandusameti juhataja vastutusalas on e-arvete menetlemise kulud, pangaintresside kulu ja muud rahandusameti tööks vajalikud teenused. 19

20 5. Kulud arengukavaliste eesmärkide jaotuses Järgnevalt on toodud kulude rahaline jaotus arengukavaliste eesmärkide kaupa (mitterahalised eesmärgid tabelis ei kajastu):

21 6. Investeerimistegevus Eelarvestrateegias kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega. Euroopa Liidu uue rahastusperioodi meetmed on osaliselt selgunud, strateegias on välja toodud olulisemad investeerimistegevused ning reservnimekirjas lisaks täiendav loetelu vajalikest töödest, mida tehakse täiendavate tuluallikate olemasolul. Arvestades linna madalat omafinantseerimisvõimekust kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul, on suuremate investeeringute tegemine võimalik ainult laenuraha ja välisrahastuse toel. Finantskulude eelarvereal on kajastatud laenudelt tasutavad intressid. Graafikul on näidatud põhivara soetamise eelarve kulude mahud eurodes aastatel : PÕHIVARA SOETAMISE KULUD ,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, ,234,309 5,979,920 6,443,037 2,256,826 2,754,999 2,213,025 2,700, A A A A A A A 21

22 Planeeritavad investeeringud Järgnevalt on kajastatud aastate investeeringuobjektid, millel on eelarvetes planeeritud maksumus. Objektid, mille rahastamiseks eelarvevõimalusi strateegia koostamise ajal ei ole, on kajastatud reservnimekirjas. Suuremad investeeringuobjektid ja antavad toetused 2018 eelarve 2019 eelarve 2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve 2023 eelarve Paalalinna Kooli hoone rekonstrueerimine sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Koolistaadionite rekonstrueerimine sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Lasteaed Männimäe rekonstrueerimine sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Viljandi Lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone rek sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Viljandi Lasteaed Karlssoni sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Viljandi Huvikooli hoone projekteerimine sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Pärnu mnt - Kantremaa PKT sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Järveotsa arendusalale tänavate ja sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Järveotsa arenduse ettevalmistustööd sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Peaväljaku ja kesklinna avaliku ruumi sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Jalg- ja jalgrattateede ülelinnalise sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Kõnniteede rekonstrueerimine (koolide ja sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Tänavavalgustus rekonstrueerimine sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Tänavate remont, pindamine sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Spordihoone vana osa remont sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Tenniseväljakud - toetus põhivara sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Viljandi Spordikeskuse Aerutamisbaasi rekonstrueerimi sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Leola 12a Sotsiaalmaja remonttööde etapp sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Sotsiaalameti hoonele teise korruse sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Projekteerimine sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Investeeringute reserv sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajata sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Muud investeeringuobjektid ja antavad toet sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Kokku investeeringud ja antavad toetused sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

23 Investeeringuobjektide ja antavate toetuste kulud aastatel : 2018 Rea kood ja nimetus eelarve Paalalinna Kooli hoone rekonstrueerimine Pärnu mnt - Kantremaa PKT Tänavavalgustuse rekonstrueerimine - kohustuse võtmine Lasteaed Männimäe rekonstrueerimine Investeeringute reserv Projekteerimine a Tänavate remont, pindamine Tenniseväljakud - toetus põhivara soetmiseks Spordihoone vana osa remont Tänavavalgustus rekonstrueerimine Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine Järveotsa arenduse ettevalmistustööd Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt Korv- ja võrkpalliplatside rekonstrueerimine KE regionaalne investeeringutoetus Spordikeskuse tribüünide automaatika paigaldamine Pärimusmuusika aida katuse renoveerimine Riia mnt liiklusohutuse suurendamine KE regionaalne investeeringutoetus Leola 12a rekonstrueerimine Linnaraamatukogu laenutusautomaat Kaare Kooli hoone katuse remont Koolistaadionite rekonstrueerimine Renoveeritud kunstmuruväljaku piirdeaed Maa ostmine (Vaksali 2b) Kokku Rea kood ja nimetus eelarve Paalalinna Kooli hoone rekonstrueerimine Viljandi Lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone rekonstrueerimine Järveotsa arendusalale tänavate ja tehnovõrkude ehitamine Tänavate remont, pindamine Koolistaadionite rekonstrueerimine Tänavavalgustus rekonstrueerimine Viljandi Spordikeskuse Paala viilhalli remont Investeeringute reserv Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt Viljandi Spordikeskuse Spordihoone suure saali valgustuse rekonstrueerimine Viljandi Kaare Kooli õppekorpuse otsaseinte remont Viljandi Linnavalitsuse Linnu 2, tornikella mehhanismide uuendamine Kokku

24 Rea kood ja nimetus 2020 eelarve 1551-Hooned ja rajatised Peaväljaku ja kesklinna avaliku ruumi kaasajastamine Viljandi Lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone rekonstrueerimine Tänavate remont, pindamine Leola 12a Sotsiaalmaja remonttööde etapp II Koolistaadionite rekonstrueerimine Projekteerimine Viljandi Lasteaed Karlssoni projekteerimine ja rekonstrueerimine Investeeringute reserv Viljandi Linnavalitsuse Linnu 2 hoone siseruumide remont (kabinetid) Sotsiaalameti hoonele teise korruse projekteerimine ja ehitus Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt Viljandi Linnaraamatukogu 1 saali valgustuse väljavahetamine Välijõusaalide rajamine Viljandi Jakobsoni Kooli ujula remottööd ja UV valgusti paigaldus Viljandi Spordikeskuse majaesise trepi remont Nimeliste pinkide programmi väljatöötamine ja rakendamine Viljandi Linnaraamatukogu kaubalifti projekteerimine ja väljavahetamine Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Tänavavalgustus rekonstrueerimine Kokku Rea kood ja nimetus 2021 eelarve 1551-Hooned ja rajatised Jalg- ja jalgrattateede ülelinnalise võrgustiku rajamine Tänavate remont, pindamine Investeeringute reserv Kõnniteede rekonstrueerimine (koolide ja LA juures) Sotsiaalameti hoonele teise korruse projekteerimine ja ehitus Viljandi Huvikooli hoone projekteerimine ja rekonstrueerimine Koolistaadionite rekonstrueerimine Viljandi Spordikeskuse Aerutamisbaasi rekonstrueerimine Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt Viljandi Linnaraamatukogu 4 saali valgustuse väljavahetamine Nimeliste pinkide programmi väljatöötamine ja rakendamine Viljandi Spordikeskuse Spordihoone suurde saali hooldus tõstuki ost Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Tänavavalgustus rekonstrueerimine Kokku Rea kood ja nimetus 2022 eelarve 1551-Hooned ja rajatised Viljandi Lasteaed Karlssoni projekteerimine ja rekonstrueerimine Tänavate remont, pindamine Sotsiaalameti hoonele teise korruse projekteerimine ja ehitus Kõnniteede rekonstrueerimine (koolide ja LA juures) Viljandi Linnavalitsuse Linnu 2 volikogu saali remonttööd Investeeringute reserv Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt Nimeliste pinkide programmi väljatöötamine ja rakendamine Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Tänavavalgustus rekonstrueerimine Kokku

25 Rea kood ja nimetus 2023 eelarve 1551-Hooned ja rajatised Viljandi Lasteaed Karlssoni projekteerimine ja rekonstrueerimine Viljandi Huvikooli hoone projekteerimine ja rekonstrueerimine Tänavate remont, pindamine Viljandi Spordikeskuse Aerutamisbaasi rekonstrueerimine Sotsiaalameti hoonele teise korruse projekteerimine ja ehitus Kõnniteede rekonstrueerimine (koolide ja LA juures) Investeeringute reserv Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt Nimeliste pinkide programmi väljatöötamine ja rakendamine Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Tänavavalgustus rekonstrueerimine Kokku Strateegiaperioodi põhivara soetused valdkonniti: Investeeringuprojektid 2018 eelarve t a 2019 eelarve t a 2020 eelarve t a 2021 eelarve t a 2022 eelarve t a 2023 eelarve t a 01 Üldised valitsussektori teenused sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Riigikaitse sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Avalik kord ja julgeolek sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Majandus sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Keskkonnakaitse sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Elamu- ja kommunaalmajandus sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Vabaaeg, kultuur ja religioon sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Haridus sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Sotsiaalne kaitse sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) KÕIK KOKKU sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

26 7. Finantseerimistegevus Järgnevalt on toodud Viljandi linna laenude ja kapitalirendikohustuste info: Võetava kohustuse Kohustuse Aasta* Intressimäär sihtotstarve maht Riigi Kinnisvara AS - Viljandi Põhisumma kuu euribor Kesklinna Kooli hoonei Intress ,7% rekonstrueerimine Kohustuse jääk Riigi Kinnisvara AS - Viljandi Põhisumma kuu euribor Jakobsoni Põhikooli hoone Intress ,7% rekonstrueerimine Kohustuse jääk Põhisumma Danske - laen a 6kuu euribor Intress investeeringuteks 0,64% Kohustuse jääk Põhisumma Danske - Kolme laenu 6kuu euribor Intress refinantseerimine 2014 aastal 0,698% Kohustuse jääk Põhisumma Danske - laen a 6kuu euribor Intress investeeringuteks 0,62% Kohustuse jääk Põhisumma Linnahoolduse liisingud, mis Intress kajastatakse kapitalirentidena Kohustuse jääk Põhisumma Linnahoolduse liisingud, mis ,50% Intress kajastatakse kapitalirentidena Kohustuse jääk Põhisumma Laen aastal Intress investeeringuteks - Danske Kohustuse jääk Põhisumma Kunstmuruväljaku järelmaks Intress Eesti Jalgpalliliidule Kohustuse jääk Laen aastal investeeringuteks SEB Põhisumma kuu euribor + Intress ,758% Kohustuse jääk Põhisumma Linnahoolduse liisingud, mis ,99% Intress kajastatakse kapitalirentidena Kohustuse jääk Põhisumma Paalalinna Kooli liising Intress kajastatakse kapitalirentidena Kohustuse jääk Põhisumma Laen aastal Intress investeeringuteks Kohustuse jääk Põhisumma Laen aastal Intress investeeringuteks Kohustuse jääk Sõidukid Päevakeskus, Põhisumma Sakala Keskus, Kesklinna Intress Kool Kohustuse jääk Põhisumma Laen aastal Intress investeeringuteks Kohustuse jääk Põhisumma Laen aastal Intress investeeringuteks Kohustuse jääk Põhisumma 0 0 Laen aastal Intress investeeringuteks Kohustuse jääk Põhisumma 0 Laen aastal Intress investeeringuteks Kohustuse jääk Põhisumma Sõidukite liisingud Intress Kohustuse jääk Kohustuste teenindamine sh põhisumma intress Kohustuste jääk kokku Riigi Kinnisvara AS on aasta kevadel esitanud ettepaneku lõpetada aastal sõlmitud kapitalirendilepingud kahe koolihoone osas (periood kuni aastani 2035). Linn peaks seetõttu sõlmima eurole laenulepingu. Tehingu tulemusena on võimalik säästa u eurot tegevuskulusid aastas (kaovad käibemaksu ja järelevalve komponendid) ja sellega on strateegiadokumendis ka arvestatud. Nii kapitalirendikohustused kui ka laenukohustused on mõlemad linna netovõlakoormuse osaks, seega tehing laenukoormust ei muudaks. 26

27 8. Tundlikkusanalüüs Järgnevas tabelis on toodud kolme erineva riskistsenaariumi rakendumise mõju linnaeelarvele. BAASSTSENAARIUM 2017 eelarve täitmine 2018 eelarve ta 2019 eelarve ta 2020 eelarve ta 2021 eelarve ta 2022 eelarve ta 2023 eelarve t a Põhitegevuse tulud Põhitegevuse kulud Investeerimistegevus Põhitegevuse tulem Eelarvetulem Võlakohustused Likviidne vara Netovõlakoormuse määr 44,9% 51,3% 55,8% 59,7% 59,9% 57,3% 55,0% Netovõlakoormuse ülemmäär RISKISTSENAARIUM A - Sissetulekute väiksem kasv Võrreldes baasstsenaariumiga on tulumaksu laekumise aastane kasv aastast kuni perioodi lõpuni 3% väiksem eelarve 2018 eelarve 2019 eelarve 2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve 2023 eelarve Põhitegevuse tulud täitmine ta ta ta ta ta 619 t a 502 Põhitegevuse tulude vähenemine Põhitegevuse kulud Investeerimistegevus Põhitegevuse tulem Eelarvetulem Võlakohustused Likviidne vara Netovõlakoormuse määr 44,9% 52,1% 56,6% 60,6% 60,8% 58,2% 55,9% Netovõlakoormuse ülemmäär RISKISTSENAARIUM B - Põhitegevuse kulude kasv Võrreldes baasstsenaariumiga on põhitegevuse kulude kasv aastast kuni perioodi lõpuni 5% suurem eelarve 2018 eelarve 2019 eelarve 2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve 2023 eelarve Põhitegevuse tulud täitmine ta ta ta ta ta t 29 a Põhitegevuse kulud Põhitegevuse kulude kasv Investeerimistegevus Põhitegevuse tulem Eelarvetulem Võlakohustused Likviidne vara Netovõlakoormuse määr 44,9% 51,3% 55,8% 59,7% 59,9% 57,3% 55,0% Netovõlakoormuse ülemmäär RISKISTSENAARIUM C - Intressimäära suurenemine Võrreldes baasstsenaariumiga on intressimäär aastast kuni perioodi lõpuni 5% suurem eelarve 2018 eelarve 2019 eelarve 2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve 2023 eelarve Põhitegevuse tulud täitmine ta ta ta ta ta t 29 a Põhitegevuse kulud Investeerimistegevus sh intressikulude baas Investeerimistegevuse kulude kasv Põhitegevuse tulem Eelarvetulem Võlakohustused Likviidne vara Netovõlakoormuse määr 44,9% 51,3% 55,8% 59,8% 59,9% 57,4% 55,1% Netovõlakoormuse ülemmäär

28 9. Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus Eelarvestrateegias tuleb planeerida põhitegevuse tulem (mis peab olema eelarvestrateegia perioodil kokku 0 või suurem) ja netovõlakoormus. Arvestusüksus: Viljandi linn 2017 eelarve täitmine 2018 eelarve ta 2019 eelarve ta 2020 eelarve ta 2021 eelarve ta 2022 eelarve ta 2023 eelarve ta Põhitegevuse tulud kokku Põhitegevuse kulud kokku sh katkestamatud kasutusrendimaksed Põhitegevustulem Investeerimistegevus kokku Eelarve tulem Finantseerimistegevus Likviidsete varade muutus Likviidsete varade jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 44,91% 51,33% 55,77% 59,74% 59,89% 57,35% 55,05% Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 63,0% Vaba netovõlakoormus (eurodes) KOFS-i kohaselt arvutatakse netovõlakoormus tekkepõhiste andmete alusel aastavahetuse seisuga. Viljandi linna eelarvete tekkepõhine täitmine KOFS struktuuris, tabel, mis on aluseks tegeliku netovõlakoormuse määramisel, on toodud eelarvestrateegia lk 7 ja on kättesaadav Rahandusministeeriumi veebilehel. 11 Mõned täiendavad eelarveosade suhtarvud: 11 Kättesaadav: 28

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks 2015-2017 Viljandis, 22. aprillil 2015. aastal Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Vastu võetud Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega _____________________

Vastu võetud Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega _____________________ Lisa1 Vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määrusega nr 45 Narva-Jõesuu ARENGUKAVA kuni 2025 EELARVESTRATEEGIA 2019-2022 Narva-Jõesuu Sinimäe 2018 1 1. Sissejuhatus...3 2. Lühiülevaade Narva-Jõesuu

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem