Lisa nr 3

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa nr 3"

Väljavõte

1 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna aasta eelarve juurde Sissejuhatus aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus, kuid aasta tasemele ei jõudnud. Majandustõusule reageeris ka tööturg, seda näitab aasta tulumaksu ~7% tõus Kundas aastal kasvas üksikisiku tulumaks Kundas 2,89%. Tööjõuturg reageerib majanduses toimuvale reeglina viitajaga st majanduse tõusu mõjutused peaksid jõudma kohalike omavalitsuste tulubaasi teatava hilinemisega. Samal ajal Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt jääb kohalike omavalitsuste koondeelarve 2014 aastast puudujääki. Puudujäägini jõudmist mõjutavad lisaks laenude võtmisele kehtestatud ajutise piirangu lõppemisele ka edasilükatud investeeringute teostamine ja kohalike omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse jõustumisega kaasnenud võlakohustuste ülempiiri suurenemine. Alates aastast on omavalitsuste tulud vähenenud märgatavalt nii riigieelarve kärbete kui ka maksutulude järsu vähenemise tõttu aastal vähendati omavalitsustele eraldatava üksikisiku tulumaksuosa 11,93%-lt 11,4%-ni, käibemaks tõusis 18%-lt 20%-le, samuti tõusis töötuskindlustuse maksemäär töötajal 0,6%-lt 2,8%-ni ja tööandjal 0,3%-lt 1,4%-ni aastal vähendati töötuskindlustuse maksemäära töötajal 2,8%-lt 2,0%-ni ja tööandjal 1,4%-lt 1,0%-ni aastal vähendati töötuskindlustuse maksemäära töötajal 1,6%-ni ja tööandjal 0,8%-ni Seoses kodualuse maa vabastamisega maamaksust suurendati omavalitsustele eraldatava üksikisikutulumaksu osa 11,57%-lt 11,6%-ni. Kohalike omavalitsuste tulubaas on neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks ebapiisav ega taga kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat, seetõttu on tulubaasi taastamine kõige olulisem. Alates 1. jaanuarist 2012 juhindutakse eelarve koostamisel, vastuvõtmisel, täitmisel ja aruandlusel kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS). Eelarve koostamisel on aluseks võetud KOFS, Kunda linna põhimääruse peatükk 7, Kunda linnavolikogu 16. juuni 2014 otsus nr 17 Kunda linna eelarve koostamise tegevus- ja ajakava ning aasta riigieelarve. Põhitegevuse tulud Põhitegevuse tulude planeerimisel on linnavalitsus lähtunud aasta reaalsetest laekumistest, laste arvu muutusest, riigipoolsetest esialgsetest eraldistest omavalitsustele. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse eelnõus või siis juba vastuvõetud eelarves nimetatud arve. Põhitegevuse kulud Põhitegevuse kulud on jaotatud tegevusalade järgi. Põhitegevuskulude alla kuuluvad personalikulud (50), majandamiskulud (55), sotsiaaltoetused (41), sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks (45) ja muud kulud (60). 1

2 Investeerimistegevus Investeerimistegevuse all on planeeritud põhivaraga seotud tehingud vastavalt linna arengukavale, arvestades finantsvõimekusega ja linnale eraldatud sihtfinantseerimisega. Eelarve tulem Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve on tasakaalus, kui eelarves tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne. Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega. Finantseerimistegevus Finantseerimistegevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluse finantseerimiseks ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele. Likviidsete varade muutus Likviidsete varade muutuse all on kajastatud pangakontode saldo muutust (2015. aasta eelarves, kulude katteks suunatud aasta alguse jääk). Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2015 ning lõpeb 31. detsembril aastal. Pärast linnaeelarve vastuvõtmist kinnitab linnavalitsus oma hallatavate asutuste eelarved majandusliku sisu järgi ning edastab korralduste ärakirjad hallatavatele asutustele. Linnaeelarve täitmist korraldab linnavalitsus. Linnaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Linnaeelarves ettenähtud assigneeringuid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks. Linnaeelarve täitmisel on põhimõtteks tagada linnaeelarves ettenähtud tulude ja kulude täielik ning õigeaegne laekumine ja õigusaktidega Kunda linnale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine eelarves sätestatud mahus. Eelarve tulude ja kulude kogumahuks on aasta eelarves arvestatud eurot. 3 PÕHITEGEVUSE TULUD EUROT Kunda linna aasta põhitegevuse tulud on kokku eurot. Tulud koosnevad maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), kaupade ja teenuste müügist laekuvatest vahenditest (riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulud kultuuri- ja kunstialasest ning sotsiaalabialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevuse tulud, laekumised üldvalitsemisasutuste majandamistegevusest, üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt ning muude kaupade müügist laekuvad vahendid), toetustest (riigieelarvest kohalike omavalitsusüksuste tasandusfondi ja toetusfondi määratud vahendid) ning muudest tuludest (varade müük, rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaradelt, muud tulud). 30 Maksutulud 2013 tegelik tegelik planeeritud Kunda linna aasta eelarve tuludest laekub maksudena eurot, mis moodustab 2

3 53,38% eelarve tuludest. Maksude hulgas: 3000 Füüsilise isiku tulumaks aastal arvestatakse kohalikele omavalitsustele nende territooriumi elaniku maksustatava tulu ühelt eurolt 11,6 senti tegelik eelarve planeeritud Maamaks Vastavalt maamaksuseaduse 5 kehtestab volikogu maamaksumäära. Kundas on aastaks kehtestatud Kunda linnavolikogu 15. detsembri 2014 määrusega nr 18 maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast kogu linna territooriumil. Maamaksust on vabastatud kodualune maa. Maamaksu soodustus on kehtestatud Kunda linnavolikogu 01.veebruari 2002 määrusega nr 5. Maamaksu võrdlus 2013 tegelik tegelik planeeritud aastal on maamaksu planeeritust vähem laekunud, käivad läbirääkimised Maksu-ja tolliametiga, miks on vähem laekunud. 32 Tulud kaupade ja teenuste müük 2013 tegelik tegelik planeeritud Kaupade ja teenuste müügi hulgas: 320 Riigilõivud Raha laekub notariaadiseaduse 53 lg 1 p 2 alusel linnasekretäri toimingute eest võetavast riigilõivust tegelik tegelik planeeritud Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik

4 2015 planeeritud lasteaia kohamaksu on planeeritud eurot, lasteaias käivate laste arv on 150. Volikogu poolt kehtestatud kohamaks on kuus 16,50 eurot lapse eest vanuses kuni 3. eluaastani ja 13,50 eurot lapse eest vanuses alates 3. eluaastast ning tasutakse 11 kuu eest aastas (2014 eelarve eurot); 2. lasteaia ruumide renti on planeeritud eurot (2014 eelarve eurot); 3. tulu kooliteenuse osutamise eest eurot (2014 eelarve eurot). Tulu kooliteenuse osutamisest tähendab teiste valdade-linnade osalust haridusasutuste ülalpidamiskulude katmisel, vastavalt Kundas õppivate laste arvule. Kunda linnas on õpilase kohamaks ühisgümnaasiumis eurot ja 40 senti aastas, s.o 91 eurot kuus, väljastpoolt linna õpib 43 last, lasteaia kohamaks aastas 2 582,50 eurot, s.o 215,21 eurot kuus, väljast 9 last ja muusikakooli kohamaks aastas eurot, s.o 196,65 eurot kuus, väljast 4 last Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik planeeritud muuseumi omatulu on planeeritud eurot; 2. klubi omatulu on kavandatud eurot. Tulu laekub ruumide rendilepingust ja ühekordsetest rendituludest ning piletimüügist; 3. ajalehe tulu reklaamist 130 eurot; 4. raamatukogu omatulu on kavandatud 320 eurot; 5. muusikakooli õppemaksu on kavandatud eurot. Kunda linnavolikogu 10. detsembri 2012 määrusega nr 14 on kehtestatud muusikakooli õppemaksuks 14 eurot kuus õpilase kohta, mida tasutakse 9 kuud aastas. Õpilaste arv on Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik planeeritud Spordikeskuse piletimüügist ja rendist laekuv raha Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik planeeritud

5 Arvestatud on hooldekodu omatulu. Hooldekodu kohamaksumus on eurot aastas, s.o 495 eurot kuus. Vastavalt Kunda linnavolikogu 02. detsembri 2008 määrusele nr 26 tasub linnavalitsus ülalpidamiskulude puudujääva osa Kunda linnaelanikele, kellel puuduvad tema suhtes ülalpidamiskohustusega isikud. Pensioni ja kohamaksumuse vahe katmiseks aastal on planeeritud eurot Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik planeeritud Linnale kuuluvate korterite kommunaaltulud 3229 Kantseleiteenuste tasu Kantseleiteenuste all on paljundustööde ja teiste toimingute eest saadav tulu Kunda linnavolikogu 11. oktoobri 2010 otsusega nr 21 kehtestatud hindade alusel tegelik tegelik planeeritud Muude kaupade ja teenuste müük Tulud laekuvad linnavara kasutamise lepingute alusel tegelik tegelik planeeritud üüri- ja renditulud toodetud varadelt 2013 tegelik tegelik planeeritud Üüri- ja renditulud toodetud varadelt on: Kunda Nordic Tsement AS AS Kunda Vesi rent IMG Energy OÜ rent Üürilepingud AS Nor-Est Wood prügila rent Rent mitteeluruumidelt OÜ TT Lontova rent 830 KÜG garderoobikappide renditulu lastevanematelt eurot. Lapsevanemad maksavad 5

6 kappide kasutuse eest 2,24 eurot kuus ja 9 kuud aastas Laekumised õiguste müügist 2013 tegelik tegelik planeeritud Tulu laekub tänavakaubanduse müügipiletite müügist. 3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 2013 tegelik tegelik planeeritud Tasandusfond 2013 tegelik tegelik planeeritud Toetusfond 2013 tegelik tegelik planeeritud , 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 2013 tegelik tegelik planeeritud Rahandusministeeriumilt eurot õppelaenu kustutamiseks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt eurot teede korrashoiuks. Toetused muudelt residentidelt on planeeritud eurot s.h. AS Kunda Nordic Tsement eurot vastavalt 20. juunil 2001 sõlmitud koostöölepingu lisale 11, Muud tegevustulud 2013 tegelik tegelik planeeritud

7 selle hulgas: 382 kaevandamisõiguse tasu 2013 tegelik tegelik planeeritud laekumine vee erikasutuses 2013 tegelik tegelik planeeritud saastetasud 2013 tegelik tegelik planeeritud 500 Prügiveost linnale eraldatav planeeritud summa. 4 Põhitegevuse kulud kokku Antavad sotsiaalabitoetused ja muud toetused tegevuskuludeks 2013 tegelik tegelik planeeritud Personalikulud 2013 tegelik tegelik planeeritud Majandamiskulud 2013 tegelik tegelik planeeritud Muud kulud 2013 tegelik 0 7

8 2014 tegelik planeeritud Põhitegevuse tulem 2013 tegelik tegelik planeeritud Investeerimistegevus kokku eurot 381 Põhivara müük 2013 tegelik tegelik planeeritud Põhivara soetus 2013 tegelik tegelik planeeritud Investeeringute jaotus on toodud üksikasjalikult osas Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 2013 tegelik tegelik planeeritud Finantstulud 2013 tegelik tegelik planeeritud 100 Hoiustelt saadav pangaintress 65 Finantskulud 2013 tegelik tegelik planeeritud

9 Võetud laenude intressi kulu. 6 Eelarve tulem Finantseerimistegevus 2013 tegelik tegelik planeeritud Kohustuste võtmine 2013 tegelik tegelik planeeritud Kohustuste tasumine 2013 tegelik tegelik planeeritud Kunda linna poolt võetud laenude tasumiseks vastavalt lepingule nr JI, mille jääk on eurot, laenulepingule nr JI, mille jääk on eurot ja laenulepingule nr JI, mille jääk on eurot. Laenujääk kokku aasta seisuga eurot. Neto võlakoormus on 10,96%. 8 Likviidsete varade muutus Eelarveliste vahendite kassatagavaraks on ettenähtud eurot, aasta alguse jääk on eurot, varade vähenemine on planeeritud eurot. Kõigi valdkondade vahendite aasta alguse jääk on eurot. 9 Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi. KULUD eurot Kunda linna aasta eelarve kuludeks on planeeritud eurot. Arvestades valitsevat majandusolukorda on aastaga võrreldes aasta eelarves suurendatud allasutuste majanduskulusid 1 %. Investeeringud on sel eelarveaastal planeeritud euro ulatuses. Eelarvesse on jäetud võimalus projektide kaasfinantseerimiseks. Suurima osakaalu kavandatud kuludest moodustavad kulutused haridusele ja majandusele. 9

10 Kavandatud kulud 2015 Valdkond Üldvalitsemine (ilma reservi, arenduskulude ja laenuteenindamiseta) 7,69% 8,52% 8,31% Majandus (majandus, keskkonnakaitse, elamu-ja kommunaalmajandus) 18,84% 18,16% 16,46% Vabaaeg, kultuur ja religioon 17,90% 18,43% 20,56% Haridus 33,54% 34,15% 35,75% Sotsiaalne kaitse 14,07% 12,96% 13,78% Muu (reserv, arenduskulu, laenuteenindamine, avalik kord, tervishoid, kassatagavara) 7,96% 7,78% 5,14% Kulude jaotus majandusliku sisu järgi: Personalikulud 48,07% 50,41% 50,62% Majanduskulud 35,94% 33,31% 30,99% Eraldised ja toetused 7,48% 7,28% 8,06% Investeeringud 2,05% 2,45% 6,52% Kunda linna kulueelarvest moodustavad olulise osa püsikulud, mis on vajalikud kõikide valdkondade tegevuseks ja arenguks. 01 Üldvalitsemine Linnavolikogu 2013 tegelik 2014 tegelik 2015 planeeritud Personalikulud Majandamiskulud Kokku kulud Personalikuludes on volikogu esimehe töötasu, registripidaja-volikogu sekretäri 0,2 ametikoha töötasu ja volikogu liikmete tasu ja hüvitus vastavalt Kunda Linnavolikogu 07. detsembri 2009 määrusele nr 21 Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse ja linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord. Volikogu esimehe töötasu on alates 01. jaanuarist a eurot kuus. 10

11 01112 Linnavalitsus Kululiik 2013 tegelik 2014 tegelik 2015 planeeritud Personalikulud Majandamiskulud Kokku Linnavalitsuse koosseisus on 13,4 kohta. Linnavalitsuse liikmetele, kes ei ole linnavalitsuse ametnikud, on valitsuse töös osalemise eest arvestatud 16 eurot istungist osavõtu kohta. Linnavalitsuse kütte-, elektri- ja vee- ning reoveekulud on arvestatud spordikeskuse majanduskuludesse. Linnavalitsuse eelarvesse on planeeritud serveri remont eurot Reservfond Reservfondi suuruseks on eurot. Reservfond kinnitatakse eelarve koosseisus. Reservfondi saab kasutada vastavalt linna põhimääruse 31 sätestatule Arendustegevus Arendustegevuseks on eurot (2013 tegelik ja 2014 tegelik eurot) majandustegevuseks ja projektide kaasfinantseerimiseks, sealhulgas: IT teenuse hankeleping eurot Eraldised omavalitsusliitudele Omavalitsuse liikmemaksudeks on eurot ja see jaguneb järgmiselt: 1. Lääne-Virumaa Omavalitsusliidu liikmemaks koos ühisüritusteks ette nähtud summadega on eurot. Omavalitsuste liit on Lääne-Virumaa omavalitsusüksuste vabatahtlik ühendus koostöö korraldamiseks, ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Omavalitsuste liidu eesmärk on läbi ühistegevuse tagada kohaliku omavalitsuse üksuste areng. 2. Kunda linn on Eesti Linnade Liidu (edaspidi ELL) liige. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond haarab kogu kohaliku omavalitsuse korraldust, alates eelarvest ja lõpetades välissuhtlusega. Eesti Linnade Liidu liikmemaks on a eelarves planeeritud eurot. Eesti Linnade Liidu liikmemaksu suurus määratakse eurodes arvestusega 1,3% eelmisel aastal liidu liikme eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu ja toetusfondi summalt, kuid mitte rohkem kui 10% üle eelmise aasta liikmemaksu summast ja mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa. Liikmemaksu tasutakse alljärgnevalt: I kvartalis - 23% aasta liikmemaksu summalt; II kvartalis - 24% aasta liikmemaksu summalt; 11

12 III kvartalis IV kvartalis - 26% aasta liikmemaksu summalt; - 27% aasta liikmemaksu summalt. 3. Kunda linn on MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik liige. MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmemaks on 200 eurot. 4. Virumaa Rannakalurite Ühingu liikmemaks 300 eurot Intresside tagasimaksed Võetud laenude intresside tasumiseks eurot (2013 tegelik ja 2014 tegelik eurot). Intresside suurus sõltub EURIBOR-ist Laenude tagasimaksed Võetud laenude tagasimakseteks on planeeritud eurot. 03 Avalik kord ja julgeolek Avaliku korra kulude võrdlus 2013 tegelik tegelik planeeritud Abipolitseinike (kolm) personalikulud eurot. 04 Majandus Majanduse kulude võrdlus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Maakorraldus 2013 tegelik tegelik planeeritud eurot on ettenähtud maakorraldusega seotud kulude katmiseks Tänavate korrashoid 12

13 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Linna teede ja tänavate hoolduseks on sõlmitud lepingud kahe firmaga - AS-ga SOL ja AS-ga Eesti Teed (linna läbiv tee). Linna teede, tänavate ja platside aastaringne hooldusleping on AS-ga SOL, lepingujärgne maksumus aastal eurot. OÜ Silvel Teenus teostas nimetatud töid aastal ja aastal eurot aastas. AS-ga Eesti Teed on sõlmitud leping linna läbiva tee hooldamiseks summas eurot aastas. Haljastuid ja kõnniteid hooldab aastaringselt alates linna allasutus Majanduskeskus ja kulud on viidud Majanduskeskuse alla. Kuni hooldas haljasalasid ja kõnniteid OÜ Kinnisvarateenindus vastavalt lepingujärgsele maksumusele aastal ja aastal eurot aastas. Linna lillepeenraid ja noorhaljastust hooldab OÜ Viru Haljastus, lepingujärgne maksumus aastal , aastal ja aastal eurot aastas. Sadevete ärajuhtimiseks on sõlmitud leping AS-ga Kunda Vesi summas eurot. Lemmikloomade register 320 eurot. Muudeks hoolduskuludeks on planeeritud eurot (hulkuvate loomade püüdmine, avariitööd, lumevedu, lisaniitmised, töövahendid, lipud, vimplid, kraavide puhastamine jne). Investeeringuteks on planeeritud Liikluskorraldus 2013 tegelik tegelik planeeritud Liiklusmärkide soetamiseks, remondiks jne. 05 Keskkonnakaitse 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Prügila 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 0 Personalikuludeks on planeeritud aastal eurot, mis on viidud Majanduskeskuse alla. (2013. aastal ja aastal eurot). 13

14 Majanduskuludeks eurot. Linna prügikastide tühjendamine (leping Kinnisvarahooldus AS) jm prahikoristus 4 000; ohtlike jäätmete äravedu (leping Epler-Lorenz AS) 2 320; jäätmeregistri (Scarabeus+) hooldus 380; prügila ja jäätmejaama hooldus , sh väävelhappe ostmine 2 440, saastetasu 2 200, nõrgvee analüüsid 2 200, hooldusleping ja remont 4 460, elekter ja vesi ning kanalisatsioon eurot Haljastus 2013 tegelik tegelik , sh investeeringud planeeritud 9 500, sh investeeringud Puude ja põõsaste lõikus, raietööd, keskuse uusistutuse hooldus ja mänguväljakute remont. Investeeringuteks on planeeritud eurot: lilleamplite soetamine ja linna pargi hoolduskava (KIK omafinantseering). 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Tänavavalgustus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 0 Planeeritud on personalikuludeks eurot, majanduskuludeks eurot, sh tasu elektrienergia eest (2014 tegelik ) eurot ja liinide hoolduseks ning remondiks eurot (2014 tegelik 4 500) eurot Majanduskeskus 2013 tegelik tegelik , sh investeeringud planeeritud Majanduskeskuse personalikuludeks on eurot (2013. a ja 2014 tegelik eurot). Majanduskeskuse alt viidi spordikeskuse alla 4, ühisgümnaasiumi alla 1 ja hooldekeskuse alla 0,5 ametikohta ning toodi prügila alt personalikulud summas eurot. Majanduskuludeks on planeeritud eurot (2013. a ja 2014 tegelik eurot) aastal lõpetati leping Kinnisvarateenindus OÜ-ga ja linnatänavate korrashoiuga hakkas tegelema majanduskeskus. 14

15 07 Tervishoid 2013 tegelik 6 969, sh eraldised tegelik 9 814, sh eraldised planeeritud , sh eraldised eurot on linna osalus Rakvere haigla kulude osalises katmises. Kunda linn on Rakvere haigla üks omanikest. 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Spordiorganisatsioonid 2013 tegelik tegelik planeeritud Eraldised jagatakse vastavalt Kunda linnavolikogu 17. mai 2010 määrusele nr 9 Kultuuri, noorsootöö ja sporditegevuse toetamise kord. Eraldised on mõeldud piirkondliku sporditegevuse korraldamiseks. Korra alusel jagatakse eraldised huvitegevuse toetusteks, ühekordseteks toetusteks ja stipendiumiteks. Toetusi jagab spordikeskuse nõukogu Spordikeskus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot. Majanduskuludeks on planeeritud (2013. a ja a ) eurot. Investeeringuteks on planeeritud eurot: suure basseini remondiks. Koosseisus on 9 ametikohta, aasta novembrist toodi majanduskeskuse alt üle 4 ametikohta Puhkebaasid 2013 tegelik tegelik planeeritud

16 Kulud on ettenähtud õpilasmaleva töö korraldamiseks Kunda linna lastele Muusikakool 2013 tegelik tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 860 Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik 7 641) eurot. Eraldisteks on arvestatud Muusikakoolide liidu liikmemaks 132 eurot ja eurot puhkpilliorkestri rahastamiseks (2013. a 122 ja 2013 tegelik 117 eurot). Kasemäe tn 19 asutuste kütte-, elektri-, vee- ja reoveekulud on arvestatud spordikeskuse eelarve majanduskuludesse. 2014/2015 õppeaastal on muusikakoolis 60 õpilast. Koosseisus 10,5 ametikohta. Investeeringuteks on planeeritud 860 eurot: muusikakooli pööningu tulekahju signalisatsiooni renoveerimiseks Raamatukogu 2013 tegelik tegelik planeeritud Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ), majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik 8 659) eurot. Kirjanduse ostmiseks on planeeritud (2014. a oli eurot). Koosseisus on 3,5 ametikohta Klubi 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot. Eraldised on noortemaja liikmemaks ja Eesti Rahvamajade Ühingu liikmemaks 182 (2013. a 150 ja a 150) eurot, noortemaja on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskus liige. Investeeringuteks eurot: katuse remont ja klubi mööbel Klubi koosseisus on 5,6 ametikohta 16

17 08203 Muuseum 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 0 Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot ja majanduskuludeks (2013. a ja 2014 eelarve ) eurot. Muuseumi koosseisus on 1 ametikoht Piirkondlik kultuuritegevus 2013 tegelik 49641, sh eraldised , 2014 tegelik , sh eraldised planeeritud , sh eraldised , investeeringud Eraldised jagatakse vastavalt Kunda linnavolikogu 17. mai 2010 määrusele nr. 9 Kultuuri, noorsootöö ja sporditegevuse toetamise kord. Eraldised on mõeldud piirkondliku kultuuritegevuse korraldamiseks. Korra alusel jagatakse eraldised huvitegevuse toetusteks, ühekordseteks toetusteks ja stipendiumiteks. Toetusi jagab klubi nõukogu. Ürituste korraldamiseks planeeritakse eurot. Investeeringuteks on planeeritud eurot ranna tantsuplatsi renoveerimiseks a. piirkondlike kultuurisündmuste kava SÜNDMUSE NIMETUS KULU linn kaasfinants eerimiseks Taotlused Projekttaotl used Hõbelusikapidu Vabariigi aastapäeva tähistamine Laste laulukonkurss "Kevad 2015" täiendavalt 2000 Laste kevadpäevad Kunda linna päev Jaanituli täiendavalt 200 Mere- ja perepäev täiendavalt 4000 Laste- ja noortepäev Suvelõpumix täiendavalt 600 täiendavalt 900 täiendavalt 500 täiendavalt 600 Planeeritav tulu I advendi õhtu korraldamine Haridus- ja kultuuritöötajate päev Tublide õpilaste tunnustamispäev Koostöösündmused* Kokku

18 08208 Laulupidu 2013 tegelik eelarve planeeritud Sihtotstarbeline toetus laulu- ja tantsupeo protsessides osalevatele kollektiividele eurot. Raha laekus eelarvesse aastal, ületulev jääk 2015 aastal Ajaleht 2013 tegelik tegelik planeeritud Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik 5 623) eurot. Linnalehte jagatakse tasuta 6 numbrit aastas. Koosseisus on 1 ametikoht. Usuasutused 2013 tegelik tegelik planeeritud 960 Renditasu leinatoa kasutamiseks. Rendileping on sõlmitud aastal Kunda kogudusega. 09 Haridus Hariduse võrdlus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Lasteaed 2013 tegelik , sh investeeringud eelarve , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 0 18

19 Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 eelarve ) eurot. Lasteaias nimekirjas on 150 last (2013. a 174 ja a 154). Koosseisus 29,5 ametikohta Ühisgümnaasium 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Ühisgümnaasiumi kulude katteks eraldatakse rahalisi vahendeid riigi- ja linnaeelarvest tegelik riigilt , linnalt tegelik riigilt , linnalt planeeritud riigilt , linnalt Kuna aastaks pole eelarve vastuvõtmise ajaks riigivahendeid eraldatud, on eelarvesse arvestatud riigivahendid aasta tasemel aastal eraldati riigieelarvest vahendid eraldi põhikooli ja gümnaasiumi osadele aastal eraldati Kunda Ühisgümnaasiumile riigieelarvest põhikooli õpetajate personalikuludeks eurot ja gümnaasiumi õpetajate personalikuludeks eurot, direktori ja õppealajuhatajate personalikuludeks eurot. Personali täienduskoolituseks eraldatakse eurot. Kokku eraldas riik personalikuludeks ja täienduskoolituseks eurot. Õppekirjanduse ja õppevahendite soetamiseks eraldatakse eurot ja investeeringuteks eurot aastal kaetakse linnaeelarvest personalikulusid (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskulusid (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot. Linnaeelarvest rahastatakse aastal 8,5 ametikohta. Õpilaste arv Kunda Ühisgümnaasiumis: Kooli koosseisus oli 01. jaanuari seisuga ametikohti: , , ,05 19

20 09600 Sõidusoodustus 2013 tegelik tegelik planeeritud Sõidusoodustust saavad Kunda lapsed vastavalt Kunda linnavolikogu 15. mai 2010 määrusele nr 06 Õpilaste sõidutoetuse maksmise kord. Toetust anti aastal 12 lapsele ja aastal 13 lapsele aastal on kompensatsiooni saajaid 16 last Teistelt KOV ostetud teenused 2013 tegelik tegelik planeeritud Kunda linna laste õpingute finantseerimiseks teiste omavalitsuste koolides. Teistes omavalitsuste koolides õppis lapsi: ; lasteaedades ; lasteaedades Koolitoit 2013 tegelik tegelik planeeritud Kulud on ette nähtud põhikooli õpilaste toitlustamiseks. Riik eraldas põhikooli õpilaste toitlustamiseks aastal eurot, toidupäeva maksumus on 1,24 eurot, sellest katab riik 0,78 eurot. Vahe eurot kaetakse linnaeelarvest aastal eraldab riik ka gümnaasiumi õpilaste toitlustamiseks raha Hariduse ühisüritused 2013 tegelik tegelik planeeritud Hariduse ühisürituste tarbeks Õppelaenu kustutamine 2013 tegelik

21 2014 tegelik planeeritud Linnaasutuse töötaja õppelaen, mida riik kustutab. 10 Sotsiaalne kaitse 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik planeeritud , sh investeeringud Puuetega laste hooldajatoetus 2013 tegelik tegelik planeeritud eurot on riigi poolt eraldatud raha jääk seisuga , kahe puuetega lapse hooldajatoetuse ja sotsiaalmaksete tasumiseks Puuetega inimeste hooldajatoetus 2013 tegelik tegelik planeeritud Toetus on planeeritud arvestusega, et sügava puudega isiku hooldajatoetus on 40 eurot ja raske puudega isiku hooldajatoetus on 28 eurot kuus. Toetuse hulgas on puuetega inimeste transporditeenuste, ravimite osaline kompenseerimine ja abivahendite soetamise toetamine Lapsehoiu teenus 2013 tegelik tegelik planeeritud Riigi poolt eraldatud raha jääk seisuga Hooldekodu 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud

22 Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2013 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, selle hulgas on aastal hr. Peer Tfelt-Hanseni poolt kingitud raha jääk eurot. Eraldised 180 eurot on Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja liikmemaks. Kohamaksumus hooldekodus on aastal 495 eurot kuus, s.o eurot aastas. Hoolealuste arv on 45. Koosseisus 15,75 ametikohta, aasta novembris toodi majanduskeskuse alt 0,5 ametikohta Eakate Päevakeskus 2013 tegelik tegelik , sh. remondikulud planeeritud Sihtotstrabeline eraldis Kunda linnavalitsuse ja MTÜ Kunda Elulõng vahel sõlmitud lepingu järgi Eakate Päevakeskuse haldamiseks Polikliinik 2013 tegelik tegelik planeeritud Polikliiniku tulud on planeeritud eurot ja on lisatud renditulude alla Vajaduspõhine peretoetuste hüvitis 2013 tegelik tegelik planeeritud Riigi poolt sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid lastega peredele Sotsiaaltoetused (sissetulekust sõltuvad toetused) 2013 tegelik tegelik planeeritud Toidutoetused, ravimid, prillid, abivahendid, sõidutoetused jne Muud sotsiaaltoetused (sissetulekust mittesõltuvad toetused) 2013 tegelik tegelik planeeritud

23 sünnitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, lastelaagrite toetus, koolilõpu toetus ja erakorraline toetus Toimetulekutoetus 2013 tegelik tegelik planeeritud Korralduslikeks kulutusteks eurot. Toimetuleku toetusteks on eurot Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 2013 tegelik tegelik planeeritud eurot eestkostel, hooldusperes või lastekodus olevate laste meelespidamiseks sünnipäevadel ja jõuluajal; 959 eurot matusekuludeks (omasteta isikute matmiseks); eurot puuetega inimeste tegevuskulude osaliseks toetamiseks päevakeskuses; 320 eurot kingitusteks eakatele Kassa tagavaraks on eurot. Kokku kulud eurot. 23

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

Seletuskiri 2019

Seletuskiri 2019 SISSEJUHATUS Rakvere linna 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskri Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017.a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts 2019. a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna linna poolt aastatel 2017-2018 eelarvest ning reservfondist

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem