Seletuskiri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Seletuskiri"

Väljavõte

1 Seletuskiri Viljandi valla aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse osas ning Viljandi Vallavolikogu määruse nr 63 Viljandi valla finantsjuhtimise kord -des 5 ja 6 toodud põhimõtteid aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi Vallavolikogu määrus nr 41 Viljandi valla arengukava aastateks , Viljandi Vallavolikogu määrus nr 42 Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks vastuvõtmine, Viljandi valla aasta eelarve ja Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt koostatud aasta alaeelarve taotlused aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt aasta ja aasta andmed on seletuskirjas toodud kassapõhiselt. Tekkepõhise arvestusprintsiibi kasutamise korral kajastatakse kõik majandustehingud nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Täiendav lisaväärtus on, et omavahel muutuvad võrreldavaks raamatupidamisandmed ja eelarveandmed. Tekkepõhise eelarve põhitegevuse tulude ja kulude struktuur ning kirjete sisu ei erine kassapõhise eelarve omast. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse kululiigi põhiselt koos soetatava kauba või teenuse maksumusega. Investeeringud planeeritakse investeerimistegevuse eelarveosas põhivara soetusena koos käibemaksukuluga. Eelarve on koostatud ilma sentiteta ja summad on 0-ga lõppevad. Eelarve osad on järgmised: 1. Põhitegevuse tulud 1) maksutulud 2) tulud kaupade ja teenuste müügist sh riigilõivud 3) saadavad toetused tegevuskuludeks 4) muud tegevustulud 2. Põhitegevuse kulud 1) antavad toetused tegevuskuludeks 2) muud tegevuskulud 3. Investeerimistegevus 1) põhivara soetus (-) 2) põhivara müük (+) 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) 5) muude aktsiate ja osade soetus (-) 6) finantstulud (+) 7) finantskulud (-) 4. Finantseerimistegevus 1) kohustuste võtmine (+) 2) kohustuste tasumine (-) 1

2 5. Likviidsete varade muutus 1) raha ja pangakontode saldo muutus 1. PÕHITEGEVUSE TULUD. Põhitegevuse tulud on vallaeelarvesse planeeritud arvestades aasta tegelikku tulu või alaeelarve taotlustes esitatud andmete alusel. 1.1 Maksutulud. Füüsilise isiku tulumaks aasta eelarvesse on planeeritud füüsilise isiku tulumaksu laekumine ligikaudu 3% suuremana kui oli aasta eelarve täitmine aastal laekus valla eelarvesse füüsilise isiku tulumaksu eurot aastal on riigilt kohalikule omavalitsusele laekuva tulumaksu osa suuruseks 11,93% (2018 aastal 11,9%). Maamaks. Maamaks on aasta eelarvesse planeeritud arvestades aasta tegelikku laekumist. Maamaksu määraks on 2,5% maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa määraks 2% maa maksustamishinnast aastas. 1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist. Riigilõivud. Valla eelarvesse laekuvad ehitusloa, kasutusloa ja kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest makstavad riigilõivud. Haridusasutuste majandustegevuse tulud. Lasteaedade tuluks on lapsevanema poolt makstav osalustasu ja toiduraha ning teiste omavalitsuste poolt makstav lasteaia kohamaksumus. Lasteaia teenuse eest tasub teine omavalitsus antud eelarveaastaks kinnitatud lastaia kohamaksumuse alusel. Koolide tuluks on töötajate toiduraha, üüritulud ja teiste omavalitsuste poolt makstav õppekoha maksumus. Teiste omavalitsustega arvlemisel on koolide osas aluseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õppekoha maksumuse piirmäär aastal on kehtestatud õppekoha maksumuse piirmääraks 89 eurot kuus ja aasta piirmääraks on kehtestatud 91 eurot. 2

3 Kultuuriasutuste majandustegevuse tulud. Rahvamajade ja külamajade tuluks on saali üür ja ürituste piletimüügist saadav tulu. Raamatukogude tuludeks on printimis-ja paljundamisteenuse tasu. Selle teenuse kasutajaid jääb iga aastaga järjest vähemaks ja seetõttu selle tululiigi laekumine eelarvesse väheneb. Spordiasutuste majandustegevuse tulud. Spordiasutuse tuluna kajastatakse spordiürituste osavõtutasu ja spordiasutuste teenuste osutamisest (sauna kasutamine, saali üür jne) laekuvat raha. Sotsiaalasutuste majandustegevuse tulud. Sotsiaalasutuste tuluna kajastatakse eelarves omavalitsuse poolt hooldusele paigutatud hoolealuste pensioni osa, mis jääb vallale hoolealuste eest makstava hoolduskulu katteks. Samuti hooldusteenuse osutamisest laekuvad vahendid. Elamu ja kommunaalasutuste majandustegevuse tulud. Antud tululiigi alla on planeeritud valla sotsiaalpindade üüri- ja kommunaalteenuste tulud. Üldvalitsemisasutuste majandustegevuse tulud. Antud tululiigi alla laekuvad vallavalitsuse poolt pakutavate teenuste tasud (paljundamine jne) Üüri- ja renditulud. Antud tululiigi alla laekuvad vallale kuuluva kinnisvara üüri- ja renditulud. Laekumised õiguste müügist. Antud tululiigi alla laekuvad hoonestusõiguse lepingutest tulenevad hoonestusõiguse tasud Muu kaupade ja teenuste müük. Antud tululiigi alla laekuvad nt muruniitmise, lume lükkamise, tee hööveldamise ja muude teenuste osutamise eest laekuvad summad. 1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks. Tasandusfond aastaks eraldatava tasandusfondi suurus on planeeritud Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud ( ) andmete alusel. 3

4 Toetusfond aastaks eraldatava toetussfondi suurus on planeeritud Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud ( ) andmete alusel va sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetus, mis on plaanitud aasta tasemel. Muud saadud toetused tegevuskuludeks. Antud toetuseliigi alla on aasta eelarves planeeritud viimane osa ühinemistoetusest eurot, Keskkonna Investeeringute Keskuselt projektide keskkonnakaitse alaste projektide läbiviimiseks eurot, aadressandmete korrastamiseks eurot, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks eurot, PRIA-st koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks eurot ja toetused haridusasutustele erinevate projektide läbiviimiseks eurot, haridusalaste projektide ( Kolme kooli muusikaprojekt ja Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse ) läbiviimiseks eurot, sotsiaaltöö alaste projektide läbiviimiseks eurot, spordi-ja kultuuritöö projektide läbiviimiseks eurot ja keskkonnakaitse alase projekti Angerja asustamine Võrtsjärve kuludeks eurot. 1.4 Muud tegevustulud. Antud tululiigi alla laekuvad vee-erikasutus- ja saastetasud ning kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu. 2. PÕHITEGEVUSE KULUD. 2.1 Antavad toetused tegevuskuludeks. Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele. Antud kululiigi all kajastuvad riigi poolt eraldatud toetuste ja valla poolt makstavate toetuste kulud. 4

5 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks. Antud kululiigi alla kajastuvad valla eelarvest makstavad tegevustoetused juriidilistele isikutele (nt MTÜ-dele ja SA-dele) ja toetused tütarettevõttele Ramsi VK Osaühing peale liitumist OÜ-ga Tarvastu Varad üle tulnud kohustuste täitmiseks (teede hooldus jne). Mittesihtotstarbelised toetused. Antud kululiigi alla kajastuvad makstavad liikmemaksud ja muud mittesihtotstarbelised toetused (MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit, MTÜ Mulgimaa Arenduskoda jne). 2.2 Muud tegevuskulud. Personalikulud. Personalikulud koosnevad töötasudest ja erisoodustustest koos maksudega (sotsiaalmaks 33%, tööandja töötuskindlustusmaks 0,8 % ja erisoodustusmaksud) aasta eelarves on personalikulude kasv võrreldes aastaga eurot ehk ligikaudu 15,6%, millest ligikaudu 76% ( eurot) on haridusvaldkonna personalikulude kasv aasta eelarvesse on planeeritud üldine hallatavate asutuste töötasumäärade ühtlustamine, miinimumpalga tõus 540 euroni ja lasteaia õpetajate töötasude võrdsustamine üldhariduskooli õpetaja alammääraga kui lasteaia õpetaja omab magistrikraadi või sellega võrdsustatud taset. Kui lasteaia õpetajal vastav tase puudub siis on tema palgamääraks 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Majandamiskulud. Majandamiskulud koosnevad administreerimis-, lähetus-, koolitus-, kinnistute ja hoonete majandamis-, rajatiste majandamis-, sõidukite ülalpidamis-, inventari ja infotehnoloogia-, toitlustamis- meditsiini-, teavikute ja õppevahendite, vaba aja sisustamise ja muudest majandamiskuludest. Majanduskulude tõus on võrreldes aasta eelarvega ligikaudu 11,4%. Muud kulud. Muud kulud koosnevad riigilõivu- ja trahvikuludest ja reservfondi vahenditest. Reservfondi suuruseks on planeeritud eurot, millest on investeeringute reserv. 5

6 3. Investeerimistegevus. 3.1 Põhivara müük aastal on planeeritud müüa Pärsti külamaja hoone, 2 korterit Ramsi alevikus, endise Karula raamatukogu ruumid, hoonestusõigusega koormatud maaüksuseid Viiratsi alevikus ja valitsemiseks mittevajalikke maaüksusi. 3.2 Põhivara soetus aasta põhivara soetused on planeeritud järgmiselt: 6

7 3.3 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine järgmistele objektidele: Kolga-Jaani kaugküttetrassi rekonstrueerimine eurot, Ramsi-Rahetsema kergliiklustee ehitamiseks eurot, Soe lasteaiahoone rekonstrueerimiseks eurot ja Tarvastu turismiobjektide renoveerimiseks eurot, Mäeltküla Tööstuspargi arendamiseks eurot, hajaasustuse programmi vahenditeks eurot, Soe staadioni rekonstrueerimiseks eurot, Heimtali Põhikooli staadioni ehitamiseks eurot, Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimiseks eurot ja Kolga-Jaani mänguväljaku rajamiseks eurot ja Pärsti Külamaja renoveerimiseks saadud toetuse tagasimaksmine eurot. 7

8 3.4 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks antav sihtfinantseering järgmiselt: 3.5 Finantstulud. Finantstuludeks on hoiustelt saadav intress. 3.6 Finantskulud. Finantskuludeks on laenudelt ja kapitalirendilt makstav intress. 4. Finantseerimistegevus. 4.1 Kohustuste suurenemine aastal on planeeritud võtta laenu investeeringute katteks. 4.2 Kohustuste vähenemine. Laenu tagasimaksed on eelarvesse planeeritud vastavalt maksegraafikutele. 8

9 5. Likviidsete varade muutus. 6. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi. Kulude planeerimisel on aluseks võetud aasta eelarve ja eelarve täitmine ning aasta eelarve koostamiseks esitatud alaeelarvete taotlused. 01. Üldised valitsussektori teenused. Vallavolikogu. Vallavolikogu eelarve on koostatud arvesse võttes aasta eelarvet ja selle täitmist ning Viljandi Vallavolikogu poolt vallavolikogu esimehele, aseesimehele ja liikmetele määratud tasusid. Vallavalitsus. Vallavalitsuse eelarve on koostatud arvesse võttes aasta eelarvet ja selle täitmist ning Viljandi Vallavolikogu poolt kinnitatud koosseisu ja struktuuri ning ametiasutuse palgajuhendit. Reservfond. Reservfondi on planeeritud eurot, millest eurot on investeeringute reserv. Reservfondist eraldatakse vahendeid ettenägematuteks kulutusteks ja projektitoetuste omaosaluste tasumiseks, millised ei olnud teada eelarve koostamise ajal. 9

10 Üldised teenused. Kulud arhivaari personali-ja majanduskuludeks ning arhiivi korrastamiseks. Muud üldised valitsussektori teenused. Kulud liikmemaksude tasumiseks ja aastal toimuvate valimiste läbiviimiseks. Valitsussektori võla teenindamine aastal makstavad laenude ja kapitalirentide intressid. 03. Avalik kord ja julgeolek. Politsei. Valla poolt makstavad abipolitseinike tegevuseks vajalikud kulutused. Päästeteenused. Vahendid on planeeritud tuletõrje veevõtukohtade rajamiseks ja MTÜ-le Kolga-Jaani Tuletõrje Selts tegevustoetuseks ning Kärstna tuletõrjeauto garaaži kuludeks. 04. Majandus. 10

11 Põllumajandus. Katastriüksuste mõõtmise kulutused. Muu energia ja soojamajandus. Kolga-Jaani valla munitsipaalasutuse Sovel majandamiskulud. Munitsipaalasutus Sovel on Kolga-Jaani aleviku soojatootja aasta ja aasta eelarvesse on planeeritud Kolga-Jaani kaugküttetrasside rekonstrueerimine. Maanteetransport. Valla teede ja tänavate korrashoiuks on aasta eelarves planeeritud eurot ja liikluskorralduseks eurot. Vahendid valla teede ja tänavate remondiks on planeeritud vastavalt Viljandi valla teehoiukavale. Kaubandus ja laondus.. Kaubabussi tegevuseks antav toetus. Turism. Turismiobjektide renoveerimise kulud. Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine. Üld- ja detailplaneeringute kuludeks ja Mäeltküla Tööstuspargi arendamisega seotud kuludeks. Muu majandus. Majandusvaldkonna personali- ja majanduskulud. 05. Keskonnakaitse. 11

12 Jäätmekäitlus (prügivedu). Valla poolt makstavad ohtlike jäätmete konteinerite tühjendamisega seotud kulutused ja muud jäätmekäitlusega seonduvad kulutused. Avalike alade puhastus. Vahendid teede ja tänavate, kõnni- ning kergliiklusteede, ühistranspordipeatuste suviseks ja talviseks puhastuseks (lume- ja libedustõrje, kastmine jne). Heitveekäitlus. Heitveekäitlusega seotud kulutusteks ja investeeringuteks. Saaste vähendamine. Jääkreostuse likvideerimise kuludeks. Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse. Vahendid on planeeritud haljastuse ja heakorra kuludeks ning projekti Angerja asustamine Võrtsjärve kulud eurot. 06. Elamu- ja kommunaalmajandus. Veevarustus. Veemajandusega seotud kuludeks. Tänavavalgustus. Tänavavalgustuse kuludeks. 12

13 Muu elamu-ja kommunaalmajandus. Eelarves on kalmistute kulud, hulkuvate loomadega seotud kulud, tegevustoetus saunadele, valla üüripindade kulud, lähisugulasteta isikute matusekulud ja hajaasustuse programmi vahendid. 07. Tervishoid. Üldmeditsiiniteenused. Vahendid perearstikeskuste toetamiseks. Muu tervishoid aastal vahendid ravikindlustuseta isikute ravikulude katmiseks aastal vahendeid eelarvesse planeeritud ei ole. 08. Vabaaeg, kultuur ja religioon. 13

14 14

15 Sporditegevus. Tegevusala eelarves on spordikoolidele makstav õppetasu, sporditoetused füüsilistele isikutele ja tegevustoetused juriidilistele isikutele, Päri ja Kolga-Jaani spordihoone, spordiürituste korraldamise ja valla sporditegevuse kulud. Spordikoolidele makstav summa suurus sõltub spordikoolis käivate laste arvust ja kohatasu suurusest. Puhkepargid ja -baasid. Vahendid SA Holstre-Polli Vabaajakeskuse tegevustoetuse maksmiseks, Viiratsi Perepargi korrashoiukuludeks ja laiendamiseks ning avalike mänguväljakute rajamise kuludeks. Noorsootöö ja noortekeskused. Vahendid noortetubade ja noortekeskuste kuludeks ning noorsootöö projektide läbiviimiseks. Vabaaja üritused. Vahendid vabaaja ürituste läbiviimiseks. Raamatukogud. Tegevusala eelarves on vahendid raamatukogude kuludeks. Rahvakultuur. Tegevusala eelarves on vahendid rahva-, kultuuri- ja külamajade kuludeks, laululavade korrashoiuks ja kultuuriürituste korraldamiseks. Muuseumid. Vahendid Tarvastu Muuseumi kuludeks. Ringhäälingu- ja kirjastamiseteenused. Tegevusala eelarves on vallalehe väljaandmise ja kätte toimetamise kulud. Religioon- ja muud ühiskonnateenused. Vahendid tegevustoetuse maksmiseks. Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus. Kultuuri-ja spordihalduse personali- ja majandamiskulud, tunnustamise ja muud kultuurikulud. 15

16 09. Haridus. 16

17 Eelharidus. Tegevusala eelarves on valla lasteaedade kulud ja vahendid lasteaia teenuse ostmiseks teistelt omavalitsustelt. Põhi- ja üldkeskharidus, Tegevusala eelarves on valla koolide kulud (va koolitoit ja Tarvastu Gümnaasiumi gümnaasiumi osa õpetajate personalikulud) ning vahendid teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostmiseks. Üldkeskhariduse otsekulud. Tegevusala eelarves on Tarvastu Gümnaasiumi gümnaasiumiosa personalikulud. Gümnaasiumid aastal oli tegevusala eelarves on Tarvastu Gümnaasiumi majandamiskulud ja abipersonali personalikulud ning vahendid teistelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostmiseks aastast on tegevusala likvideeritud ning gümnaasiumitega seotud kulud kajastatakse tegevusalal Põhi- ja üldkeskharidus. Täiskasvanute gümnaasiumid aastal olid tegevusala eelarves vahendid teistelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostmiseks aastast on tegevusala likvideeritud ning täiskasvanute gümnaasiumitega seotud kulud kajastatakse tegevusalal Põhi- ja üldkeskharidus. 17

18 Noorte huviharidus ja huvitegevus. Tegevusala eelarves on vahendid riikliku noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamiseks, Tarvastu muusika- ja kunstikooli kuludeks ja huvihariduse teenuse ostmiseks. Koolitransport. Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste transpordi korraldamiseks. Koolitoit. Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste toitlustamise korraldamiseks. Muu haridus sh hariduse haldus. Tegevusala eelarves on vahendid hariduse halduse personali-ja majanduskuludeks ning muudeks hariduskuludeks. 10. Sotsiaalne kaitse. 18

19 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused. Tegevusala eelarves on puuetega inimeste sotsiaalhoolekande teenuse ostmiseks. Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse. Tegevusala eelarves on puudega täiskasvanu hooldajatoetuse vahendid, parkimiskaartide saatmise kulu, tegevustoetuste maksmiseks vahendid ning raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse vahendid. Eakate sotsiaalhoolekande asutused. Tegevusala eelarves on päevakeskuseteenuse osutamise kulud, Pärsti Pansionaadi, Kolga-Jaani hooldekodu ja Kärstna hooldekodu kulud ning hoolekandeteenuse ostmise kulud. Muu eakate sotsiaalne kaitse. Tegevusala eelarves on koduteenuse kulud ja muud eakate kulud. Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused. Tegevusala eelarves on vahendid asendushoolduse kuludeks. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse. Tegevusala eelarves on valla poolt makstavad sotsiaaltoetused ja riigi poolt eraldatud vahendid toetuste maksmiseks. Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele. Tegevusala eelarves on Viiratsi Tugikodu, Paistu Sotsiaalkeskuse, Kärstna sotsiaalmaja ja valla sotsiaalkorterite kulud. Riiklik toimetulekutoetus. Tegevusala eelarves on vahendid toimetulekutoetuse ning sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetuse maksmiseks. Toimetulekutoetuse ja sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetuse vahendid eraldatakse riigieelarvest. Muu sotsiaalne kaitse. Tegevusala eelarves on sotsiaali halduse kulud ning sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetuse kulud. 19

20 7. Võrdlus eelarvestrateegiaga aasta eelarve seletuskirja koostamise ajaks on muudatused võrreldes eelarvestrateegiaga järgmised: Viljandi Vallavalitsus lähtus aasta eelarve projekti koostades arengukavas ja eelarvestrateegias sätestatust, aga arvestas ka aasta tegelikke tulusid ja kulusid ning eelarve koostamise ajal täpsustunud vajadusi. Alljärgnevalt selgitused olulisemate muudatuste kohta. Põhitegevuse tulude kasv on eurot, ligikaudu 8,15%. 1) Maksutulude kasv on seotud plaanitust suurema üksikisiku tulumaksu laekumisega aastal ja vallale laekuva tulumaksumäära muutusega 0,03%. Üksikisiku tulumaksu laekus 20

21 vallale aastal eurot. Maksutulude kasv võrreldes eelarvestrateegiaga on ligikaudu 6,14%. 2) Tulud kaupade ja teenuste müügist on suurenenud võrreldes eelarvestrateegiaga 8,98%. Kasv on seotud valla poolt pakutavate teenuste hindade muutusega (hooldekodu kohatasu), uute teenuste lisandumine (pikapäeva rühma oode valla koolides) ning on arvestatud aasta tegelikku laekumist. Kaupade ja teenuste eest laekus aastal valla eelarvesse eurot. 3) Saadavad toetused on riigivahendite osas planeeritud eelarvestrateegiasse samas mahus kui aastal. Eelarve eelnõu koostamisel on arvestatud Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud toetuste suurusega. Samuti on eelarve koostamise ajal lisandunud mitmeid projekte ( Kolme kooli muusikaprojekt, Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse, Angerja asustamine Võrtsjärve ), millega eelarvestrateegia koostamise ajal ei olnud võimalik arvestada. Saadavate toetuste kasv võrreldes eelarvestrateegiaga on ligikaudu 10,92%. Põhitegevuskulude kasv on eurot, ligikaudu 15,07%. 1) Antavad toetused tegevuskuludeks on vähenenud 21,88%. Toetuste vähenemine on tingitud OÜ Tarvastu Varade liitumisest Osaühinguga Ramsi VK, riigilt eraldatava toimetulekutoetuse vähenemisega aastal andis vald OÜ-le Tarvastu Varad tegevustoetust majandustegevuseks (teede korrashoid ja remont, heakord, avalike alade puhastus, tänavalgustus). Peale kahe tütarettevõtte ühendamist on enamus eespool nimetatud majandustegevused valla korraldada. Sellest tulenevalt ei ole vajadust maksta toetust tegevuskuludeks ning need summad on eelarves kajastatud majanduskulude eelarvereal. 2) Personalikulude kasv võrreldes eelarvestrateegiaga on ligikaudu 15,80%. Ühinemisest tingituna oli vajadus ühtlustada hallatavate asutuste töötajate töötasusid. Eelarvestrateegia koostamise ajal ei olnud teada kas töötasude ühtlustamiseks jätkub vahendeid. Riigilt eraldatavatest vahenditest töötasu saavate õpetajate ja koolijuhtide töötasud olid planeeritud eelarvestrateegiasse samas mahus kui aastal. Eelarve eelnõus on korrigeeritud õpetajate ja kooli juhtide töötasud ja hallatavate asutuste töötajate töötasud on ühtlustatud. 3) Majandamiskulud on suurenenud seoses OÜ Tarvastu Varad majandustegevuse ületulemisega majandusvaldkonnale. Majanduskulude suurenemine võrreldes eelarvestrateegiaga 20,18%. Investeerimistegevuse muudatused on võrreldes eelarvestrateegiaga ligikaudu -2,8%. Eelarve eelnõus on muutunud investeeringu objektide loetelu ja maksumused võrreldes eelarvestrateegiaga järgmiselt: 21

22 Investeerimistegevuses toimunud objektide muudatused on tingitud järgmistest asjaoludest: 1) Viiratsi Sakala 1 hoone rekonstrueerimine - vähenemine eurot, aastal toimub projekteerimine ja projekti ekspertiis; 2) Kolga-Jaani kaugküttetrasside rekonstrueerimine - suurenemine eurot, objekti lõpetamise tähtaeg ja tööd kandusid aastasse; 3) Ramsi-Rahetsema kergliiklustee ehitamine suurenemine eurot, arvestades ehitushindade kallinemist; 4) Ristiku tn jalgtee ehitus suurenemine eurot, objekti alustatud aastal, osa töid kandus aastasse; 5) Tarvastu Ordulinnuse varemete konserveerimine, Tarvastu Linnamäe trepi ehitus suurenemine eurot, esitatud on taotlused toetuse saamiseks. 6) Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendamine vähenemine eurot, eelarve sisemine muudatus, turunduskulude suunamine majanduskulude eelarve reale; 22

23 7) Tänavavalgustuse rekonstrueerimine suurenemine eurot, vajadus rohkem objekte rekonstrueerida; 8) Kolga-Jaani aleviku mänguväljaku rajamine suurenemine eurot, esitatud taotlus toetuse saamiseks; 9) Soe lasteaia hoone rekonstrueerimine suurenemine eurot, vastavalt ehitushanke tulemusele maksumuse korrigeerimine; Juurde lisatud objektide vajadus on selgunud eelarve arutelude käigus ja majandusvaldkond on kooskõlastanud objektide vajalikkuse. Eelarvestrateegias oli aastavahetuse jäägiks planeeritud eurot, tegelikuks aastavahetuse jäägiks kujunes eurot. Samas on jäänud mitmed objektid aastal lõpetamata, millede kulud kanduvad edasi aastasse. Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi 23

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017.a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Seletuskiri 2019

Seletuskiri 2019 SISSEJUHATUS Rakvere linna 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskri Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe k

MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe k MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe küla Võru Maakond Telefon: 785 6685 E-post: Interneti

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA  ARUANNE TARVASTU VALLA 2015. aasta KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus TARVASTU VALLAVALITSUS Aadress Posti 52e Mustla alevik 69701 Viljandimaa Asutuse registrikood 75012191 Telefon +372 435 1815

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem