Inbank AS. Vahearuanne. 1. kvartal 2020

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Inbank AS. Vahearuanne. 1. kvartal 2020"

Väljavõte

1 Inbank AS Vahearuanne 1. kvartal 2020

2 2 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Inbank AS üldine teave Ärinimi Aadress Registreerimise kuupäev Registrikood Juriidilise isiku identifikaator Käibemaksukohustuslase number Telefon Interneti kodulehekülg Inbank AS Niine 11, Tallinn (EV äriregister) M92IEIQVEL297 (LEI-kood) EE Aruandeperiood Nõukogu liikmed: Priit Põldoja, nõukogu esimees Roberto de Silvestri Triinu Reinold Raino Paron Rain Rannu Juhatuse liikmed: Jan Andresoo, juhatuse esimees Liina Sadrak Marko Varik Piret Paulus Jaanus Kõusaar Aruandevaluuta on euro (EUR), ühikud on tuhandetes. Inbank AS-i aasta 1. kvartali vahearuanne on auditeerimata. Pangal puuduvad rahvusvaheliste reitinguagentuuride poolt antavad reitingud.

3 3 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Juhatuse deklaratsioon Inbank AS-i juhatus on seisukohal, et: käesolevas aasta 1. kvartali vahearuandes, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise vahearuandest seisuga , esitatud andmed ja informatsioon on tõene ja terviklik; käesolev vahearuanne kajastab Inbank AS-i konsolideerimisgrupi finantsseisundit seisuga , majandustulemust ja rahavoogusid aasta 1. kvartali kohta õigesti ja õiglaselt; raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas IAS 34-ga (EL); vahearuanne on koostatud, kasutades olulises osas raamatupidamise aruande põhimõtteid. Inbank AS on jätkuvalt tegutsev ettevõte. Tallinn, Jan Andresoo Liina Sadrak Marko Varik Piret Paulus Jaanus Kõusaar Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige Juhatuse liige Juhatuse liige

4 4 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Tegevjuhi aruanne aasta esimene kvartal jääb meile kõigile ilmselt kauaks meelde. Märtsi keskel alguse saanud sündmused on mitmes mõttes erilised ja senikogematud. Kui aasta esimesed kaks ja pool kuud läksid prognooside järgi äritegevuse mahud, kasvutempo ja muud olulised näitajad olid kooskõlas meie plaanidega, siis märtsi teisel poolel jõudis ülemaailmne koroonaviiruse puhang Inbanki turgudele ja tõi kiiresti uue reaalsuse. Märtsi keskpaigast kõigil meie turgudel kehtestatud eriolukord, lukustatud majandustegevus, suletud piirid ja liikumispiirangud teenivad arusaadavalt ühiskonna kaitsmise huvisid, kuid alahinnata ei saa ka kõige selle mõju ettevõtluskeskkonnale. Paljud ettevõtted seisavad täna silmitsi vähenenud müügimahtudega ja on koondanud inimesi või vähendanud palkasid. Kaugeleulatuvaid järeldusi on küll täna vara teha, kuid selge on see, et kriis mõjutab viisil või teisel paljusid sektoreid. Koroonaviiruse mõju hinnang Nagu ma sissejuhatuses mainisin, on tegu olulise sündmusega, mille täielik mõju selgub alles tulevikus ja sõltub mitmest asjaolust, eelkõige näiteks eriolukorra kestusest, majanduse taasaktiveerimise kiirusest ja ettevõtete võimest ellu jääda. Eesmärgiga kaitsta oma töötajate ja klientide tervist, tegime kohe kriisi alguses kiire otsuse minna täielikult üle kaugtööle. Digitaalse pangana teenindame nii oma partnereid kui ka kliente kodukontoritest, samal ajal on kõik meie finantseerimislahendused jätkuvalt klientidele saadaval kodust lahkumata. Positiivne on näha, et üleminek kaugtööle kulges väga sujuvalt ja meie IT-süsteemid suutsid muutust hästi toetada. Samuti vaatasime üle aasta peamised eesmärgid ja tegime kiired korrektiivid oma fookuses. Võtsime vastu otsuse keskenduda oluliselt suuremas mahus meie põhitegevusele ja projektidele, mis on seotud eraisikute finantseerimisega partnerite kanalites. Oleme uute investeeringute osas konservatiivsemad, kuid jätkame siiski olulises ulatuses oma aasta strateegiliste prioriteetide elluviimist. Nähes, kuidas müügimahud päev päeva järel langesid, oli selge, et mõistlik on säästa ja peatada aktiivne turundustegevus. Samuti leidsime viise, kuidas hoida kokku halduskulude pealt. Mis puudutab meie meeskonda, siis me ei plaani koondada ega palkasid vähendada. Pigem näeme, et ka sel aastal liitub Inbankiga nii mõnigi uus talent. Mõju krediidiriskile Senise tegevuse jooksul oleme võlamenetluses arvestatavalt toetunud võimalusele müüa maksehäiretega lepingud spetsialiseerunud menetlejatele. Keerulises kriisiolukorras on tavapärane, et kapitali kättesaadavus turul väheneb ning see omakorda mõjutab võlanõuete müügiturgu. Kuna võlanõuete turg on hetkel uut tasakaalupunkti otsimas, siis otsustasime jätta ajutiselt osa võlanõudeid müümata. Selline lähenemine annab meile võimaluse koguda infot võlanõuete tegeliku laekumise kohta ning saavutada parem recovery määr üle pika ajahorisondi. Oluline on siinkohal mainida, et kirjeldatud muutuse mõjul jääb võõrandamata jäänud võlaportfell meie bilanssi. Seega näib numbriliselt, justkui oleks võlas oleva portfelli osakaal võrreldes varasema kvartali lõpuga arvestatavalt kasvanud. Faktiliselt on see ka tõsi, kuid oluline on mõista, et võlaportfelli kasv praeguses faasis ei tulene mitte portfelli kvaliteedi halvenemisest, vaid võlamenetluse metoodika muutumisest. Suurema võlapäevade arvuga lepingud on kaetud provisjonidega laenukahjude katteks ning seega on piiratud nimetatud lepingute võime mõjutada meie tulevaste perioodide finantstulemusi. Osaliselt oleme praegusel ebaselgel perioodil vaadanud üle ka uute laenude väljastamise reeglistiku. Paljudes kohtades, kus varem oleme pakkunud täisautomaatseid krediidiotsuseid, oleme nüüd lülitanud sisse manuaalse kontrollifunktsiooni. Kindlasti avaldab see mõningast mõju järgnevate perioodide müügimahtudele, kuid eeldatavalt ka positiivset mõju tulevaste perioodide portfelli kvaliteedile. Kokkuvõttes näeme aastal kasvu olulist aeglustumist ja laenukahjumite osakaalu suurenemist, kuid praeguse analüüsi kohaselt suudame mõistlikku kasumlikkust säilitades kriisi läbida. Milliseks kujuneb reaalsus, seda näitab juba aeg. I kvartali majandustulemused Vaadates COVID-19 pandeemiale eelnenud aega, siis Inbanki esimese kvartali tulemustega võib kindlasti rahule jääda. Jaanuaris ja veebruaris püsisime planeeritud graafikus ja müük kasvas võrreldes aastatagusega keskmiselt 36%. Märtsi teist poolt mõjutas juba praegune kriis. Kokku müüsime esimeses kvartalis krediiditooteid 67 miljoni euro eest, mis teeb aastaseks kasvuks 15%. Toodete vaates kasvas järelmaksu tooteliin 20%, Poolas tervelt 101%. Autolaenu ja -liisingu finantseerimine kasvas aastataguse ajaga võrreldes 10% ja väikelaenu tooteliin tagasihoidlikumad 6%. Müügimahtude 15% kasvu juures kasvasid meie tulud 30%. Endiselt suurenesid tuludest kiiremini kulud, mis kasvasid 33%. Samuti kasvas veidi kulu/tulu suhe: 48,6%lt 49,8%ni. Loomulikult näeme uue reaalsuse valguses lähiajal, et kulude kasv saab olema tulude kasvust aeglasem. Kasumi osas mõjutasid esimese kvartali tulemusi kaks olulist faktorit. Esiteks müüsime jaanuaris 100% AS Inbank Liisingu aktsiatest, mis tõi meile 375 tuhat eurot erakorralist kasumit. Teiseks suurendasime alanud kriisi valguses makromajandusliku mõju hinnangu arvutamiseks kasutatavate negatiivsete stsenaariumite kaalusid laenuprovisjonide arvestuses. Selline

5 5 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 samm sai tehtud hoolimata asjaolust, et kvartali lõpu seisuga ei näidanud laenuportfell veel faktilist infot kriisi mõjude kohta. Samas oli selge, et sündmusel on arvestatav mõju. Makromajandusliku mõju hinnangu ümbervaatamine suurendas laenude allahindluse kulu aastases võrdluses 102%, laenuportfell kasvas samal perioodil 40%. Kokku teenisime esimeses kvartalis 2,2 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 8% rohkem kui aastal samal ajal. Uue majandusolukorra ja märtsis langenud müügimahtude tõttu kasvas laenuportfell kvartaliga 2%. Omakapital kasvas kvartaliga 4% ja oli märtsi lõpu seisuga 49,4 miljonit eurot. Bilansimaht kahanes 2% peamiselt likviidsuspuhvri arvelt ja oli kvartali lõpus 452 miljonit eurot. Ees seisab keeruline periood, mis paneb proovile meie organisatsiooni võime kohaneda uue reaalsuse ja keerulise majanduskeskkonnaga. Keskendumine oma strateegilistele prioriteetidele ja partnerite äri toetamisele ning jätkuvad investeeringud tootearendusse on Inbanki valem raskema ajaga toimetulemiseks. Usun, et see on hea stardipositsioon uueks kasvufaasiks. Jan Andresoo Juhatuse esimees

6 6 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Olulised finantsnäitajad Olulised finantsnäitajad ja suhtarvud Miljonites eurodes % muutus Bilansimaht 451,8 340,7 32,6% Omakapital 49,4 38,4 28,6% Puhaskasum 2,2 2,0 7,9% Laenuportfell 344,8 245,6 40,4% Hoiuseportfell 370,0 276,5 33,8% Laenu- ja hoiuseportfelli maht 245,6 276,5 275,6 272,8 310,3 375,1 377,5 370,0 338,2 344,8 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 Laenuportfell, EURm Hoiuseportfell, EURm Suhtarvud 3 kuud kuud 2019 Omakapitali puhastootlikkus 18,1% 21,9% Koguvarade puhastootlikkus 1,9% 2,5% Intressi netomarginaal 8,2% 8,7% Laenukahjumite osakaal laenuportfelli 2,8% 2,1% Kulu/tulu suhe 49,8% 48,6% Omakapitali osakaal bilansimahust 10,9% 11,3% Suhtarvude selgitused (perioodi suhtarvud on viidud aasta baasile): Omakapitali puhastootlikkus: emaettevõtte osa puhaskasumist / emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital (perioodi keskmine) Koguvarade puhastootlikkus: emaettevõtte osa puhaskasumist / bilansimaht (perioodi keskmine) Intressi netomarginaal: neto intressitulu / intressi teenivad varad (perioodi keskmine) Laenukahjumite osakaal laenuportfelli: laenude allahindluse kulu / laenuportfell (perioodi keskmine) Kulu/tulu suhe: kogukulu / kogutulu Omakapitali osakaal bilansimahust: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital / bilansimaht

7 7 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne Tuhandetes eurodes Lisa Varad Nõuded keskpankadele Nõuded krediidiasutustele Laenud ja nõuded 3; 7; Investeeringud sidusettevõtetesse Materiaalsed varad Vara kasutusõigus Immateriaalsed varad Muud finantsvarad Muud varad Edasilükkunud tulumaksu vara Varad kokku Kohustised Klientide hoiused 13; Muud finantskohustised 16; Muud kohustised Emiteeritud võlaväärtpaberid Allutatud võlaväärtpaberid Kohustised kokku Omakapital Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum Omakapital kokku Kohustised ja omakapital kokku Lisad lehekülgedel on vahearuande lahutamatud osad.

8 8 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne Tuhandetes eurodes Lisa I kvartal kuud 2020 I kvartal kuud 2019 Intressitulu Intressikulu Neto intressitulu Teenustasutulu Teenustasukulu Neto teenustasutulu Muud põhitegevusega seotud tulud Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku Personalikulud Turunduskulud Halduskulud Põhivara kulum Tegevuskulud kokku Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt Laenude allahindluse kulu Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu Tulumaks Aruandeperioodi puhaskasum sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed Aruandeperioodi koondkasum sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist Lisad lehekülgedel on vahearuande lahutamatud osad.

9 9 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne Tuhandetes eurodes Lisa 3 kuud kuud 2019 Rahavood äritegevusest Saadud intressid Makstud intressid Saadud teenustasud Makstud teenustasud Muud saadud tasud Makstud personalikulud Makstud haldus- ja turunduskulud Tasutud ettevõtte tulumaks Rahavood äritegevusest enne äritegevusega seotud varade ja kohustiste muutust Äritegevusega seotud varade muutus Laenud ja nõuded Kohustuslik reserv keskpankades Muud varad Äritegevusega seotud kohustiste muutus Laen krediidiasutuselt Klientide hoiused Muud kohustised Neto rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Soetatud materiaalne ja immateriaalne põhivara Tütarettevõtte müük Neto rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Emiteeritud võlaväärtpaberid Tagasi makstud võlaväärtpaberid Neto rahavood finantseerimistegevusest Valuutakursi muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus Lisad lehekülgedel on vahearuande lahutamatud osad.

10 10 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lühendatud konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Tuhandetes eurodes Aktsiakapital Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum/ kahjum Kohustuslik reservkapital Emaettevõtte omanike osa kokku Mittekontrolliv osalus Omakapital kokku Saldo, Aktsiakapitali sissemakse Aktsiapõhiste maksete reserv Reservkapitali moodustamine Tütarettevõtte vähemusosaluse väljaost Aruandeperioodi kasum Koondkasum Saldo, Saldo, Aktsiakapitali sissemakse Aktsiapõhiste maksete reserv Reservkapitali moodustamine Aruandeperioodi kasum Koondkasum Saldo, Lisad lehekülgedel on vahearuande lahutamatud osad.

11 11 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 1 Raamatupidamise põhimõtted Raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas IAS 34 Vahefinantsaruandlus nagu see on vastu võetud EL poolt ning koosneb lühendatud finantsaruannetest ja valitud selgitavatest lisadest. Vahearuande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted kattuvad aastal lõppenud majandusaasta aruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt (IFRS EU). Raamatupidamise vahearuanne ei ole auditeeritud ning ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik tervikliku raamatupidamise aastaaruande esitamiseks ja vahearuannet tuleks lugeda koos lõppenud majandusaasta aruandega, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). AS Inbank konsolideerimisgruppi (edaspidi: Inbank) kuuluvad järgmised ettevõtted: Ärinimi Omandamise/ asutamise kuupäev Asukoht Põhitegevusala Osalus (%) Bilansiline väärtus (EURt) SIA Inbank Latvia Läti Finantseerimine AS Inbank filialas Leedu Pangandus, filiaal AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Poola Pangandus, filiaal Inbank Technologies OÜ Eesti Riistvara rent Maksekeskus Holding OÜ * Eesti Valdusettevõte Inbank Payments OÜ Eesti Valdusettevõte * Inbank omab läbi Maksekeskus Holding OÜ 29,8% Maksekeskus ASis. Inbank müüs 100%-lise osaluse tütarettevõttes Inbank Liising AS. Osaluse võõrandamine Inbank Liising AS-is ei oma olulist mõju Inbank AS majandustegevusele. Lisa 2 Olulised raamatupidamislikud hinnangud Vastavalt IFRS-ile tuginevad mitmed aruandes esitatud finantsnäitajad rangelt raamatupidamislikele juhtkonnapoolsetele eeldustele ja hinnangutele, mis omavad mõju bilansikuupäeva seisuga raamatupidamise aruandes esitatud varade ja kohustuste väärtustele, samuti järgnevate majandusaastate aruandeperioodide tuludele ja kuludele. Kuigi need hinnangud põhinevad juhtkonna parimal teadmisel ning järeldustel käimasolevatest sündmustest, ei pruugi tegelik tulemus nendega lõpuks kokku langeda ja võib märkimisväärselt neist hinnangutest erineda. Juhtkond vaatab järjepidevalt üle sellised otsused ja hinnangud, sealhulgas need, mis mõjutavad finantsinstrumentide õiglast väärtust, langenud väärtusega laenude allahindlust, materiaalsete ja immateriaalsete varade väärtuse langust, edasilükkunud maksukohustusi ja aktsiapõhiseid makseid. Juhtkond toetub otsustes ja eeldustes mineviku kogemusele ja muudele teguritele, mida peab antud olukorras mõistlikuks.

12 12 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 3 Tegevussegmendid Inbank jaotab oma äritegevuse segmentideks vastavalt geograafilisele tegevuskohale Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Ärisegmendid on Inbanki ettevõtted, millel on eraldiseisvad finantsandmed, mis on ühtlasi aluseks äritulemuste regulaarsel jälgimisel Inbanki otsustajate poolt. Inbank jälgib iga tegevussegmendi korral kasumlikkust, tulude ja kulude suhet, krediidiportfelli kasvu ja kvaliteeti, allahindlusportfelli. Raporteeritavate segmentide tulud sisaldavad tulusid segmentide vahelistest tehingutest. Sellisteks tehinguteks on Inbank AS-i poolt laenu andmine, Inbank Technologies poolt pakutavad teenused konsolideerimisgrupi ettevõtetele. Nimetatud tehingud on kajastatud turuhinnas. Inbankil ei ole selliseid kliente, kelle tulud moodustaksid üle 10% konsolideerimisgrupi vastavast tululiigist. Raporteeritavate segmentide tulud ja puhaskasumi kujunemine Tuhandetes eurodes 3 kuud 2020 Eesti Läti Leedu Poola Segmentide vahelised elimineerimised Kokku Intressitulud sh tulu välistelt klientidelt sh sisemine intressitulu Teenustasutulud Muud tulud Tulud kokku Intressikulud Teenustasukulud Kulud kokku Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku Tegevuskulud sh põhivara kulum Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu Kasum tütar- ja sidusettevõtetelt Laenude allahindluse kulu Tulumaks Puhaskasum/-kahjum Varad kokku Kohustised kokku

13 13 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Tuhandetes eurodes 3 kuud 2019 Eesti Läti Leedu Poola Segmentide vahelised elimineerimised Intressitulud sh tulu välistelt klientidelt sh sisemine intressitulu Teenustasutulud Muud tulud Tulud kokku Kokku Intressikulud Teenustasukulud Kulud kokku Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku Tegevuskulud sh põhivara kulum Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu Kasum tütar- ja sidusettevõtetelt Laenude allahindluse kulu Tulumaks Puhaskasum/-kahjum Varad kokku Kohustised kokku Olulise tütarettevõtte omakapitali suurus SIA Inbank Latvia

14 14 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 4 Neto intressitulu Tuhandetes eurodes I kvartal kuud 2020 I kvartal kuud 2019 Intressitulu Laenud kodumajapidamistele Laenud ettevõtetele Nõuded finantseerimis- ja krediidiasutustele ning keskpangale Intressitulu kokku Intressikulu Saadud hoiused Võlaväärtpaberid Rendikohustus Intressikulu kokku Neto intressitulu Tuhandetes eurodes I kvartal kuud 2020 I kvartal kuud 2019 Intressitulu kliendi asukoha järgi Eesti Läti Leedu Poola Intressitulu kliendi asukoha järgi kokku Lisa 5 Neto teenustasutulu Tuhandetes eurodes I kvartal kuud 2020 I kvartal kuud 2019 Teenustasutulu Kodumajapidamised Ettevõtted Teenustasutulu kokku Teenustasukulu Laenude administreerimiskulud Teenustasukulu kokku Neto teenustasutulu Tuhandetes eurodes I kvartal kuud 2020 I kvartal kuud 2019 Teenustasutulud kliendi asukoha järgi Eesti Läti Leedu Poola Teenustasutulud kliendi asukoha järgi kokku

15 15 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 6 Tegevuskulud Tuhandetes eurodes I kvartal kuud 2020 I kvartal kuud 2019 Personalikulud Palgakulud Sotsiaal- ja muud maksud Personalikulud kokku Turunduskulud Turundus ja reklaam Müügikulud Turunduskulud kokku Halduskulud Kontoripinna haldus- ja töökohakulud Infotehnoloogia kulud Juriidilised ja võlamenetluse kulud Koolitus- ja lähetuskulud Järelvalvetasud Transpordikulud Muud maksukulud Muud Halduskulud kokku Lisa 7 Laenude allahindluse kulu Nõuete jaotus kliendisektori lõikes Kodumajapidamised Ettevõtted Laenud ja nõuded enne allahindlusi Allahindlus Laenud ja nõuded kokku Tuhandetes eurodes 3 kuud kuud 2019 Laenude allahindluse kulu Aruandeperioodi allahindlused Laekunud finantsseisundi aruandest välja kantud laenudelt Laenude allahindluse kulu kokku Muutused allahindlustes Allahindluste saldo aruande perioodi alguses Aruandeperioodi allahindlused Finantsseisundi aruandest välja kantud Allahindlused kokku Grupp on müünud regulaarselt üle 90-päeva võlas olevad nõuded, tagasiostukohustus puudub (v.a. pettus või kliendi surm). Kasumiaruandes kajastub tehingueelse ja tehingujärgse müüdud võlasumma vahe ning kogu võlas olnud summa kantakse finantspositsiooni aruandest välja.

16 16 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Kodumajapidamiste vastu olevad nõuded Tuhandetes eurodes Bruto nõuded Faas 1 Faas 2 Faas 3 Neto nõuded Nõuete jaotus Allahindlusega kaetus 0-3 päeva ,8% 4-30 päeva ,9% päeva ,7% päeva ,4% 180+ päeva ,3% Nõuded kokku ,9% Bruto nõuded Faas 1 Faas 2 Faas 3 Neto nõuded Nõuete jaotus Allahindlusega kaetus 0-3 päeva ,8% 4-30 päeva ,4% päeva ,9% päeva ,5% 180+ päeva ,3% Nõuded kokku ,5% Ettevõtete vastu olevad nõuded Tuhandetes eurodes Bruto nõuded Faas 1 Faas 2 Faas 3 Neto nõuded Nõuete jaotus Allahindlusega kaetus 0-3 päeva ,2% 4-30 päeva ,0% päeva ,0% päeva ,7% 180+ päeva ,8% Nõuded kokku ,2% Bruto nõuded Faas 1 Faas 2 Faas 3 Neto nõuded Nõuete jaotus Allahindlusega kaetus 0-3 päeva ,2% 4-30 päeva ,9% päeva ,1% päeva ,5% 180+ päeva ,7% Nõuded kokku ,7% Makseviivitus kuni 3 päeva, mida võib mõjutada näiteks pankadevaheliste maksete liikumine, ei kajasta juhtkonna hinnangul tegelikku kliendi võlgnevust.

17 17 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 8 Nõuded keskpankadele ja krediidiasutustele Nõuded keskpankadele Kohustuslik reservkapital keskpankades Nõuded krediidiasutustele Nõuded keskpankadele ja krediidiasutustele kokku Raha ja raha ekvivalentidena rahavoogude aruandes kajastatakse raha, nõudeid keskpankadele (v.a. kohustuslik reserv) ning kuni kolme kuulisi nõudeid teistele krediidiasutustele. Lisa 9 Investeeringutega seotud soetused ja müügid Täiendav informatsioon Inbanki konsolideerimisgrupi kohta on toodud Lisa 1. Inbank Liising AS Jaanuaris 2020 müüs Inbank oma 100%-lise osaluse tütarettevõttes Inbank Liising AS. Müügikasum summas 375 tuhat eurot (3 kuud 2019: 0 eurot) kajastub kasumiaruande kirjel Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt. Sidusettevõtete soetused ja müügid Tuhandetes eurodes 3 kuud kuud 2019 Soetused Sidusettevõtte soetus Mittekontrolliva osaluse välja ostmine tütarettevõtte aktsiakapitalist Soetused kokku Müügid Tütarettevõtte müügist laekunud Nõue tütarettevõtte müügist Müügid kokku Inbank ei ole saanud sidusettevõtetelt dividende.

18 18 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 10 Immateriaalne põhivara Tuhandetes eurodes Litsentsid Tarkvara Firmaväärtus Kokku Soetusmaksumus, Akumuleeritud kulum Perioodi alguse jääkmaksumus Soetused Amortisatsioonikulu Perioodi lõpus jääkmaksumus Soetusmaksumus, Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Juhatus on läbi viinud firmaväärtuste kaetava väärtuse testid ja seisuga. Firmaväärtuse raha teenivateks üksusteks loetakse ärisegmente, milleks on Inbank grupi ettevõtted. Firmaväärtus jaguneb järgmiste segmentide vahel: Ärisegment Eesti Leedu Kokku Firmaväärtuse kaetav väärtus on leitud kasutusväärtuse põhjal, milleks on koostatud detailsed maksustamiseelsed kolme aasta äritegevuse rahavoo prognoosid. Kasutusväärtuse puhul on kasutatud diskonteeritud rahavoogude meetodit (DCF). Prognoosideks kasutatud kasvumäärad on tuletatud tuginedes juhtkonna ootustele ning varasemale kogemusele vastavas regioonis. Üksuse kaetav väärtus ei erine oluliselt tema bilansilisest väärtusest (sh. firmaväärtus), mistõttu ei ole tehtud konsolideeritud finantspositsiooni aruandes korrigeerimisi. Lisa 11 Muud varad Finantsvarad Makstud tagatised Viitnõuded Finantsvarad kokku Mittefinantsvarad Tulevaste perioodide kulu Maksude ettemaksed 0 61 Muud varad Mittefinantsvarad kokku Maksude ettemaksete all kajastub käibemaksuarvestusest tulenev ettemaks. Viitnõuded on lühiajalised (1-30 päeva).

19 19 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 12 Saadud laen krediidiasutuselt Tuhandetes eurodes Saldo aruandeaasta alguses Aruandeperioodil tagastatud laenud Saldo aruandeperioodi lõpus 0 0 Lisa 13 Klientide hoiused Hoiused Hoiused kodumajapidamistelt Hoiused mittefinantsettevõtetelt Hoiused finantsettevõtetelt Hoiused kokku Hoiused klientide residentsuse lõikes Eesti Saksamaa Poola Austria Holland Muud residentsused Hoiused klientide residentsuse lõikes kokku Hoiused lepinguliste tähtaegade järgi Nõudmiseni päeva päeva aastat Hoiused lepinguliste tähtaegade järgi kokku Hoiuste hulgas kajastub ka tekkepõhine intressikohustis summas tuhat eurot ( : tuhat eurot). Lisa 14 Võlaväärtpaberid Emiteeritud võlaväärtpaberid Korrigeerimised Võlaväärtpaberid kokku Võlaväärtpaberid Nominaalhind Kogus Emiteerimise kuupäev Lõpptähtaeg EE EUR EE EUR Emiteeritud võlaväärtpabereid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

20 20 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 15 Allutatud võlaväärtpaberid Emiteeritud allutatud võlaväärtpaberid Korrigeerimine Allutatud võlaväärtpaberid kokku Allutatud võlaväärtpaberid Nominaalhind Kogus Intressimäär Emiteerimise kuupäev Lõpptähtaeg EE EUR ,0% EE EUR 315 8,5% tähtajatu EE EUR ,0% väljastas Inbank emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju fikseeritud intressimääraga 7% aastas. Võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Finantsinspektsiooni nõusolekul on õigus võlakirjad lunastada 5 aasta möödumisel emiteerimisest ( ) emiteeris Inbank suunatud emissiooni käigus 3,15 miljoni euro väärtuses esimese taseme omavahendite hulka kuuluvat AT1 võlakirja. AT1 kapitaliinstrument on tähtajatu allutatud finantsinstrument, millega Inbank AS kohustub tähtajatult maksma kvartaalseid kupongimakseid. Antud kupongimaksed võib Inbank AS edasi lükata või lõpetada vastavalt vajadusele. Teatud juhtudel on Inbank AS kohustatud võlainstrumendi investoritele tagasi maksma, sellest tulenevalt kajastab Inbank AT1 võlakirju kohustisena väljastas Inbank emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju fikseeritud intressimääraga 6% aastas. Võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Finantsinspektsiooni nõusolekul on õigus võlakirjad lunastada 5 aasta möödumisel emiteerimisest ( ). Allutatud võlaväärtpaberid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses kasutades sisemist intressimäära. Sisemist intressimäära mõjutavad lisaks kupongiintressile põhiliselt tehinguga seotud kulutused, mis on kajastatud võlakirjade nominaalväärtuse muutusena ja kajastatakse intressikuluna 5-aastase perioodi jooksul. Lisa 16 Muud kohustised Finantskohustised Tasumisele kuuluvad summad Rendikohustus Klientide ettemaksed Finantskohustised kokku Muud kohustised Võlad töötajatele Töötasudega seotud maksud Tulumaksukohustis Muud kohustised Muud kohustised kokku Tasumisele kuuluvad summad sisaldavad laenuandmisega seotud kohustisi klientidele ja partneritele ning tegevuskuludega seotud makseid tuhat eurot sellest moodustavad Leedu filiaali poolt laenuandmisega seotud kohustised partneritele ( : tuhat eurot).

21 21 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 17 Tingimuslikud kohustised Potentsiaalseid laenuandmise kohustisi oli Inbankil järgmiselt: Tühistatavad tehingud Kohustis lepingulises summas sh kasutamata krediitkaardi limiit Lisa 18 Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta I kvartal kuud 2020 I kvartal kuud 2019 Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum (EURt) Kaalutud keskmine aktsiate arv Tavakasum aktsia kohta (EUR) 24,14 24,14 23,14 23,14 Kaalutud keskmine aktsiate arv kasutatud lahustatud kasumi aktsia kohta arvutamiseks Lahustatud kasum aktsia kohta (EUR) 22,86 22,86 21,80 21,80 Tavakasumi arvutamiseks aktsia kohta on puhaskasum jagatud kaalutud keskmise aktsiate arvuga. Lisa 19 Aktsiakapital Aktsiakapital Aktsiate arv (tk) Aktsiate nimiväärtus (EUR) Lisa 20 Reservid Kohustuslik reserv Vabatahtlik reserv Aktsiapõhiste maksete reserv Muu akumuleeritud koondkasum Reservid kokku Vastavalt äriseadustikule moodustatakse iga-aastasest puhaskasumist eraldis kohustuslikku reservkapitali. AS Inbank üldkoosolek on varasemalt otsustanud reservide suurendamist läbi vabatahtliku reservkapitali suurendamise. Vabatahtlikku reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks, kuid sellest ei või teha väljamakseid aktsionäridele. Töötajatele väljastatud aktsiaoptsioonide õiglane väärtus kajastatakse optsiooniprogrammi kehtivuse jooksul tööjõukuluna ning omakapitalis aktsiapõhise maksete reservina.

22 22 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 21 Finantsvarade ja -kohustiste õiglane väärtus Varad Õiglane väärtus Bilansiline maksumus Tase Õiglane väärtus Bilansiline maksumus Nõuded keskpankadele Nõuded krediidiasutustele Laenud ja nõuded Muud finantsvarad Varad kokku Tase Kohustised Klientide hoiused Võlaväärtpaberid Allutatud võlaväärtpaberid Allutatud võlaväärtpaberid (AT1) Muud finantskohustised Kohustised kokku Tasemete 2 ja 3 õiglase väärtuse hindamiseks kasutatakse diskonteeritud rahavoo hindamise meetodit. Aktiivsel turul noteerimata fikseeritud intressimääraga instrumentide õiglane väärtus on hinnanguliselt võrdne nende bilansilise maksumusega. Noteerimata fikseeritud intressimääraga instrumentide õiglast väärtust hinnatakse vastavalt hinnangulistele tulevastele rahavoogudele, mida diskonteeritakse praeguste intressimääradega, millel on sarnane krediidirisk ja järelejäänud tähtaeg. Klientidele antud väikelaenud ning järelmaks on toote tüübilt lühiajalised. Inbanki poolt väljastatud tarbimislaenude sisemine intressimäär on võrreldaval tasemel turul võrreldavatele laenutoodetele pakutava intressimääraga. Kokkuvõtvalt ei ole õiglane turuintress ja ka laenude õiglane väärtus oluliselt muutunud laenuperioodi jooksul ning võib öelda, et laenude bilansiline väärtus ei erine oluliselt nende õiglasest väärtusest. Klientidele antud laenud on liigitatud Tase 3. Ettevõtetele antud laenud on piisavalt lühiajalised ja intressikeskkond on olnud alates laenude väljastamise hetkest stabiilne, mistõttu juhtkonna hinnangul nende õiglane väärtus ei erine oluliselt bilansilisest väärtusest. Ettevõtetele antud laenud on liigitatud Tase 3. Fikseeritud intressimääradega klientide hoiused on valdavas osas lühiajalised. Inbanki poolt vastu võetud tähtajaliste hoiuste ning saadud laenude intressimäär on võrreldaval tasemel turul võrreldavate lepingute intressimääraga. Kokkuvõtvalt ei ole õiglane turuintress ja ka saadud hoiuste ning laenude õiglane väärtus oluliselt muutunud hoiuseperioodi jooksul ning võib öelda, et saadud hoiuste ning laenude bilansiline väärtus ei erine oluliselt nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hierarhias on need liigitatud Tase 2. Võlaväärtpaberid emiteeriti turutingimustel. Juhtkonna hinnangul on tänased intressid võrreldavad, seetõttu võlakirjade bilansiline väärtus kajastab nende õiglast väärtust. Õiglase väärtuse hierarhias liigitatud Tase 3. Allutatud võlaväärtpaberid on noteeritud Nasdaq Balti börsil ning õiglane väärtus on tuletatav turul toimunud tehinguajaloo põhjal. Seetõttu on võlaväärtpaberid õiglase väärtuse taseme hierarhias liigitatud Tase 2. Allutatud võlaväärtpaberid (AT1) on emiteeritud turutingimustel ning hinnates tänast võlakirjade intressiturgu võib öelda, et turutingimused on sarnased ning seega ei erine võlakirjade õiglane väärtus oluliselt nende bilansilisest väärtusest, õiglase väärtuse hierarhias liigitatud Tase 3.

23 23 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Lisa 22 Seotud osapooled Tuhandetes eurodes 3 kuud kuud 2019 Juhatuse ja nõukogu liikmetele arvestatud tasud Inbanki seotud isikuteks loetakse: juhatuse ning nõukogu liikmed ja nendega seotud pereliikmed ning ettevõtted (edaspidi juhtkond); sidusettevõtted; emaettevõte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud. Saldod aruandeperioodi lõpu seisuga Juhtkond Sidusettevõtted Kokku Juhtkond Sidusettevõtted Kokku Laenud ja nõuded Hoiused ja võlakirjad Tuhandetes eurodes 3 kuud kuud 2019 Tehingud Juhtkond Sidusettevõtted Kokku Juhtkond Sidusettevõtted Kokku Intressitulud Intressikulud Ostetud teenused Seotud osapooltelt kaasatud hoiuste intressimäär vastab kliendile pakutavale intressimäärale, intressivahemik 0,6-2,25% (2019: 0,5-3,25%).

24 24 Inbank AS vahearuanne 1. kvartal 2020 Inbank AS Niine 11, Tallinn

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 2/112 Konsolideeritud aastaaruanne 01.01.2018 31.12.2018 Ärinimi AS LHV Pank Äriregistri number 10539549 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn Telefon

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus 29.11.2008 ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3.

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem