LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016"

Väljavõte

1 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

2 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala Kohustusliku pensionifondi varade investeerimine, EMTAK Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn Telefon (372) Faks (372) Fondivalitseja Fondivalitseja äriregistri number AS LHV Varahaldus Fondivalitseja juhatus Mihkel Oja Joel Kukemelk Audiitor AS PricewaterhouseCoopers Majandusaasta aruanne sisaldab fondi tegevusaruannet, raamatupidamise aruannet ja selle lisasid, investeeringute aruandeid, tehingu- ja vahendustasude aruannet ning sõltumatu vandeaudiitori aruannet. 2

3 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 4 Fondivalitseja juhatuse allkirjad LHV Pensionifond XS a majandusaasta aruandele... 5 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE... 6 Bilanss... 6 Tulude ja kulude aruanne... 7 Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne... 8 Rahavoogude aruanne... 9 Raamatupidamise aruande lisad Lisa 1 Üldine informatsioon Lisa 2 Kokkuvõte olulistest arvestuspõhimõtetest Lisa 3 Finantsriskide juhtimine Lisa 4 Kapitali juhtimine Lisa 5 Finantsvarade ja kohustuste õiglane väärtus Lisa 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne Lisa 7 Seotud osapooled TEHINGU- JA VAHENDUSTASUDE ARUANNE FONDI INVESTEERINGUTE ARUANNE SEISUGA FONDI INVESTEERINGUTE ARUANNE SEISUGA SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

4 TEGEVUSARUANNE LHV Pensionifond XS on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiip on Osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline stabiilne kasvatamine läbi fondi investeeringute geograafilise hajutamise erinevate maailma turgude vahel. Fond ei investeeri aktsiaturgudele. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riigi valitsus, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olev äriühing või rahvusvaheline organisatsioon. Võlakirjaturgudel koosnes aasta selgelt kahest erinevast osast kuni Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise hääletuse järgse esialgse segaduseni tõusid võlakirjade hinnad üle maailma. Seejuures saavutas hinnaralli kohati uskumatuid tasemeid juuli alguseks oli Saksamaa 10-aastase võlakirja edasine oodatav tootlus aastas jõudnud -0,2% tasemele, mis tähendab investoritele kindlat raha kaotamist võlakirja lõpuni hoidmisel. Sügise saabudes pöördus tähelepanu siiski enam USA Föderaalreservi rahapoliitikale ja hiljem juba sealse uue presidendi kavatsustele. Kuivõrd Ühendriigid on majandustsüklis eurotsoonist eespool, tõi see koos sealse oodatava rahapoliitika karmistamisega kaasa intresside vastupidise liikumise võrreldes aasta esimese poolega, mistõttu võlakirjade hinnad langesid. Tulemuseks oli see, et aasta lõpuks oli sealse valitsuse 10-aastase võlakirja oodatav tootlus isegi kõrgem kui aasta alguses ehk hind oli aastaga langenud. Euroopas ei olnud esimese ja teise poolaasta kontrast nii suur, kuid ka siin kaotas võlakirjaturg sügisel suure osa kevadel võidetust, pakkudes kogu aasta peale siiski 3% kuni 4,5% vahelist tootlust, olenevalt turusegmendist. Meie suurimad positsioonid, mis on jätkuvalt kontsentreeritud Ida-Euroopa valitsuste võlakirjaturgudele ja üksikutele globaalsetele ettevõtetele, pakkusid keskmisest veidi kõrgemat tootlust. Eelkirjeldatud keskkonnas müüsime aasta esimesel poolel võlakirjade hindade tõustes positsioone, mis olid hinnaliikumistele enim tundlikud loobusime kõigist aasta sügisel soetatud pikkadest Saksa võlakirjadest ja samuti eurokriisi ajal soetatud Itaalia valitsuse võlakirjadest. Peale selle müüsime lühema kestvusega võlakirju, kus saavutatud hinnatase tähendas edasihoidmisel negatiivset tootlust Euroopa Liidu, Flaami omavalitsuse ja Slovakkia valitsuse paberid. Aasta teisel poolel võlakirjaturgude hindade languse keskkonnas fondid uusi positsioone rahvusvahelistelt turgudelt ei soetanud. Ainsad uued investeeringud olid meie koduregioonist suvel vahetasid fondid oma osaluse Nortalis ettevõtte poolt emiteeritud võlakirjade vastu ja sügisel osalesime Citadele ja Inbanki allutatud võlakirjade pakkumistes. Samuti panid fondid varade kaitsmiseks negatiivsete hoiuseintresside ja langevate võlakirjahindade eest vabu vahendeid märkimisväärses koguses tähtajalistele deposiitidele. Euroopa võlakirjaturgude lähiaja tootluse väljavaated on väga tagasihoidlikud. Selles valguses vaatame uute investeeringute otsimisel senisest rohkem intresside tsükli järgmises faasis oleva Ameerika Ühendriikide turu poole. Sellega paralleelselt jätkub töö Eesti turul võlakirjaemitentide leidmiseks ja neile vajalike lahenduste välja töötamiseks. Konservatiivsete fondide võrdlus * NAV NAV Osaku puhasväärtuse kasv LHV Pensionifond S % LHV Pensionifond Intress % Nordea Pensionifond C % LHV Pensionifond XS % SEB Konservatiivne Pensionifond % Swedbank Pensionifond K % * Võrdlevad puhasväärtused on kajastatud veebilehe (Pensionikeskus) andmete alusel. Kuivõrd oli laupäev, kuvab Pensionikeskus selle päeva asemel puhasväärtust. 4

5 Fondivalitseja juhatuse allkirjad LHV Pensionifond XS a majandusaasta aruandele Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on koostanud LHV Pensionifond XS a majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, investeeringute aruandest, tehingu- ja vahendustasude aruandest ning sõltumatu vandeaudiitori aruandest. Mihkel Oja Juhatuse liige Joel Kukemelk Juhatuse liige Tallinn,

6 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE Bilanss (eurodes) Varad Lisa Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid Tähtajalised hoiused Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Võlakirjad Varad kokku Kohustused ja fondi vara puhasväärtuses Lühiajalised kohustused Võlgnevus fondivalitsejale Lühiajalised kohustused kokku Kohustused kokku v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtuses Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtuses Kohustused ja fondi vara puhasväärtuses kokku Lisad lehekülgedel 10 kuni 23 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 6

7 Tulude ja kulude aruanne (eurodes) Lisa Tulud Intressitulu Neto kasum/kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradest ja kohustustest: Võlakirjadelt Neto kasum/kahjum valuutakursi muutustest Tulud kokku Tegevuskulud Valitsemistasud Tehingutasud Muud tegevuskulud Tegevuskulud kokku Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtuse muutus Lisad lehekülgedel 10 kuni 23 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 7

8 Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne (eurodes) Lisa Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi alguses Osakute märkimisel laekunud raha Osakute lunastamisel tasutud raha Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtuse muutus Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi lõpus Ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpus Osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus Lisad lehekülgedel 10 kuni 23 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 8

9 Rahavoogude aruanne (eurodes) Rahavood põhitegevusest Laekunud intressid Saldeeritud finantsinvesteeringute ostud ja müügid Väljaminekud tähtajaliste hoiuste sõlmimisest Makstud tegevuskulud Neto rahavood põhitegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Osakute emiteerimisest laekunud Osakute lunastuse eest tasutud Neto rahavood finantseerimistegevusest Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses Valuutakursside muutuse mõju Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus Lisad lehekülgedel 10 kuni 23 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 9

10 Raamatupidamise aruande lisad Lisa 1 Üldine informatsioon LHV Pensionifond XS (edaspidi: Fond) moodustati Fond investeerib 100% varast võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Konservatiivsuse tagamiseks ei investeeri LHV Pensionifond XS aktsiaturgudele. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid. Võlakirjadel või nende emitentidel peab olema vähemalt investeerimisjärgu krediidireiting. LHV Pensionifond XS fondivalitsejaks on AS LHV Varahaldus, asukohaga Tartu mnt. 2, Tallinn. Koostatud raamatupidamise aruanne kajastab Fondi majandustegevust perioodil kuni Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Käesolev raamatupidamise aruanne on fondivalitseja juhatuse poolt heaks kiidetud Lisa 2 Kokkuvõte olulistest arvestuspõhimõtetest 2.1 Aruande koostamise alused LHV Pensionifond XS raamatupidamise aruanne on koostatud vastavuses Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EU). Investeerimisfondide finantsaruandluse põhimõtted on sätestatud investeerimisfondide seaduses, raamatupidamisseaduses ning Rahandusministri määruses nr 21 Nõuded avalikustamisele kuuluvate investeerimisfondi aruannetele 13. aprillist Aruande koostamisel on arvesse võetud Investeerimisfondide seaduse 142 lõike 2 ja 204 lõike 1 alusel kehtestatud fondi vara puhasväärtuse määramise korda ning eelpool mainitud määruses toodud muid erisusi. Fond on raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtunud IFRS-i nõuetest ulatuses, mis ei ole vastuolus Investeerimisfondide seaduse ja Rahandusministri määruse nr. 21 nõuetega. Vastuolu korral on Fond lähtunud Investeerimisfondide seaduses ja Rahandusministri määruses nr. 21 (Nõuded avalikustamisele kuuluvate investeerimisfondide aruannetele) sätestatud nõuetest. Uued finantsaruandluse standardid Käesoleva aruande koostamise hetkeks on välja antud uusi rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid ning olemasolevate standardite muudatusi ja tõlgendusi, mis muutuvad Fondile kohustuslikuks alates või hilisematel perioodidel ja mida Fond ei ole rakendanud ennetähtaegselt. IFRS 9 Finantsinstrumendid (rakendub 1. jaanuaril 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Standard on Euroopa Liidu Komisjoni poolt heaks kiidetud. Lubatud on standardi varasem rakendamine, kuid Fond ei ole plaaninud seda teha. Fond kavatseb esmasel IFRS 9 standardi rakendamisel aastaaruandes kasutada vabastust 2017.a võrdlusandmeid mitte korrigeerida. Uue standardi peamised reeglid on järgmised: Finantsvarad tuleb klassifitseerida ühte kolmest mõõtmis-kategooriast: varad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses varad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumiaruande (FVOCI) varad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (FVTPL). IFRS 9 klassifitseerimise ja mõõtmise reeglite alusel tuleb finantsvarad klassifitseerida ja mõõta kas amortiseeritud soetusmaksumuses, õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande või õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumiaruande. Finantsinstrumendi klassifitseerimine sõltub Fondi ärimudelist portfelli osas, kuhu instrument kuulub ning sellest, kas lepingulised rahavood sisaldavad ainult põhiosa- ja intressimakseid. Ärimudeli hindamiseks on Fond jaganud finantsvarad portfellidesse ja/või alamportfellidesse selle alusel, kuidas sarnaseid finantsvarasid koos hallatakse saavutamaks kindel äriline eesmärk. Võlainstrumendi klassifitseerimine sõltub Fondi ärimudelist finantsvarade haldamisel ning sellest, kas vara lepingulised rahavood sisaldavad ainult põhiosa- ja 10

11 intressimakseid ( APIM ). Kui võlainstrumenti hoitakse sissenõudmise eesmärgil ja APIM nõue on täidetud, võib instrumenti kajastada korrigeeritud soetusmaksumuses. Võlainstrumendid, mis vastavad APIM nõudele ja mida hoitakse portfellis, kus Fond hoiab varasid nii sissenõudmise kui ka müümise eesmärgil, võib kajastada õiglases väärtuses läbi koondkasumiaruande. Finantsvarad, mis ei sisalda APIM rahavoogusid, tuleb mõõta õiglases väärtuses läbi kasumiaruande (näiteks tuletisinstrumendid). Varjatud ( embedded ) tuletisinstrumente ei eraldata enam finantsvaradest, vaid kaasatakse APIM tingimuse hindamisel. Omakapitaliinstrumendid tuleb alati kajastada õiglases väärtuses. Samas võib fondivalitseja juhtkond teha tagasivõtmatu valiku kajastada õiglase väärtuse muutused läbi muu koondkasumiaruande, eeldusel, et instrumenti ei hoita kauplemiseesmärgil. Kui omakapitaliinstrumenti hoitakse kauplemiseesmärgil, tuleb selle õiglase väärtuse muutused kajastada kasumiaruandes. Enamus IAS 39 nõudeid finantskohustuste klassifitseerimiseks ja mõõtmiseks kanti muutmata kujul üle IFRS 9-sse. Peamiseks muudatuseks on see, et finantskohustuste puhul, mis on määratud kajastamiseks õiglases väärtuses läbi kasumiaruande, peab Fond enda krediidiriski muutusest tulenevad õiglase väärtuse muutused kajastama muus koondkasumiaruandes. Eelpool kirjeldatud ärimudeli analüüsimine veel kestab, kuid praegused tulemused ei anna alust arvata, et finantsinstrumentide mõõtmises toimuks olulisi muutusi võrreldes IAS 39-ga. Seega ei ole oodata, et standardi esmakordne rakendamine oluliselt mõjutaks Fondi finantspositsiooni, finantstulemusi või omakapitali perioodil, mil standard esmakordselt rakendatakse. Tegemist on esialgsete hinnangutega ning võivad sõltuda ülemineku hetke tegelikust finantspositsioonist. IFRS 9 väärtuse languse kahjumite kajastamise mudeli nõuded põhinevad oodatava krediidikahjumi mudelil, vastupidiselt IAS 39 tegeliku krediidikahjumi mudelile. Samuti on IFRS 9 väärtuse languse kahjumite kajastamise nõuded laiahaardelisemad võrreldes standardiga IAS 39, nõudes kõigi finantsvarade, mida mõõdetakse amortiseeritud soetusmaksumuses ja õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumi, sh bilansiväliste kohustuste (nii garantiid kui ka väljastamata laenusummad), puhul finantsvara väärtuse languse testimist. Testitavad finantsvarad jaotatakse kolme gruppi vastavalt finantsvarade krediidikvaliteedi muutumisele. Esimesse gruppi kuuluvad finantsvarad, mille puhul pole toimunud olulist krediidikvaliteedi halvenemist, teise gruppi kuuluvad finantsvarad, millel on toimunud oluline krediidikvaliteedi halvenemine, ning kolmandas grupis on mittetöötavad finantsvarad. Kolmandasse gruppi kuuluvate oluliste finantsvarade väärtuse langust hinnatakse individuaalselt, samas kui ebaolulistele finantsvaradele rakendatakse grupipõhist hindamist. Esimesse gruppi kuuluvate finantsvarade allahindluse summa moodustab 12 kuu oodatav krediidikahjum. Teise ja kolmandasse gruppi kuuluvate finantsvarade allahindluse summa on võrdne finantsvara oodatava krediidikahjumiga kogu eluea jooksul. Fondil puuduvad sellised finantsvarad, mille puhul IFRS-st 9 tulenevad väärtuse languse muudatused mõjutaksid oluliselt ettevõtte finantstulemusi. Uus standard muudab riskimaandamisarvestuse nõudeid põhiliselt selle poolest, et seob riskimaandusarvestuse paremini riskijuhtimisega, kuid need standardi muudatused ei oma otsest mõju Fondis, sest Fond ei kasuta praegu riskimaandust. Samas näeme, et uued riskimaandusarvestuse nõuded annavad Fondile paremad võimalused riskimaandusarvestuse kasutuselevõtuks, eesmärgiga vähendada finantsaruannetes selliste positsioonide volatiilsust, mida maandatakse raamatupidamislikult teisiti kajastatavate instrumentidega. Uue standardi rakendamise lõplik mõju finantsaruannetele pole praegu veel täpselt teada ning see selgub aasta teises kvartalis. Avalikustamise projekt IAS 7 muudatused (rakendub 1. jaanuaril 2017 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). Muudetud standard IAS 7 nõuab finantseerimistegevusest tekkinud kohustuste alg- ja lõppsaldo vahel toimunud liikumiste avalikustamist. Fond hindab uue standardi mõju finantsaruandele. 11

12 Muudatused IFRS-ides (rakendub 1. jaanuaril 2017 või hiljem algavatele aruandeperioodidele (IFRS 12 muudatused) või 1. jaanuaril 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele (IFRS 1 ja IAS 28 muudatused)). Muudatused mõjutavad kolme standardit. Muudatused selgitavad et IFRS 12 avalikustamise nõuded, v.a paragrahvides B10-B16 toodu, kehtivad ka ettevõtte investeeringutele teistes ettevõtetes, mis on klassifitseeritud müügiootel olevateks või lõpetatud tegevusvaldkondadeks vastavalt IFRS-ile 5. IFRS 1 muudeti, et tühistada mõned lühiajalised vabastused teistest IFRS standarditest, kuna need vabastused on juba oma eesmärgi täitnud. IAS 28 muudatused selgitavad, et investeerimisfondid ja sarnased ettevõtted tohivad valida investeeringuobjekti kaupa, kas neid kajastada õiglases väärtuses. Lisaks selgitab muudatus, et mitte-investeerimisettevõttest investor, kes omab investeerimisettevõttest sidus- või ühisettevõtet, võib valida investeeringuobjekti kaupa, kas kapitaliosaluse meetodi rakendamisel jätta alles või tagasi pöörata sidus- või ühisettevõtte poolt oma aruandes investeeringute kajastamine õiglases väärtuses. Fond hindab uue standardi mõju finantsaruandele. Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldatavasti olulist mõju Fondile. 2.2 Juhtkonnapoolsed otsused ja hinnangud Aruannete koostamine kooskõlas IFRS iga eeldab fondivalitseja juhtkonnalt otsuste, eelduste ja hinnangute tegemist, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ning varade, kohustuste, tulude ja kulude kajastamist. Kuigi hinnangute aluseks on nii juhtkonna parim teadmine kui faktid, võivad tegelikud tulemused hinnangutest erineda. Hinnanguid ja nende aluseks olevaid eeldusi vaadatakse üle järjepidevalt ning hinnangute muudatusi kajastatakse muudatuste tegemise aastal ning kõikidel järgnevatel aastatel, mida hinnangu muudatus mõjutab. Aruandeperioodil ei ole taolisi hinnanguid rakendatud. 2.3 Välisvaluutapõhised tehingud Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused bilansipäeval on ümber hinnatud eurodesse võttes aluseks depoopanga Swedbank poolt hindamishetkel kehtivad ülekandevaluuta ostukursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulude ja kulude aruandes real Neto kasum/kahjum valuutakursi muutustest. 2.4 Finantsvarade- ja kohustuste klassifikatsioon Fond klassifitseerib finantsvarad ja finantskohustused järgnevatesse kategooriatesse: finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande - soetamisel määratletud klassi õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande - aktsiad, investeerimisfondide osakud, võlakirjad, positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid. Tulenevalt Fondi investeerimispoliitikast on antud klassis kajastatud võlakirjad; laenud ja nõuded - raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused, tehingupäevaga kajastatud tehingutest saadaolevad summad, intressi- ja dividendinõuded. Laene ja nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses; finantskohustused õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande - negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid; finantskohustused korrigeeritud soetusmaksumuses - tehingupäevaga kajastatud tehingutelt maksta olevad summad, kohustused fondivalitseja ja depoopanga ees. Antud finantskohustusi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. IAS 39 kategooria Klass (määratletud Fondis) Laenud ja nõuded Nõuded krediidiasutustele Finantsvarad Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande Kauplemise eesmärgil soetatud väärtpaberid Võlakirjad

13 Õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande kajastatav finantsvara või -kohustus on kauplemiseesmärgil hoitav, s.t. omandatud või tekkinud peamiselt edasimüügi või tagasiostmise eesmärgil. Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratavate maksetega tuletisinstrumentideks mitteolevad finantsvarad, mis ei ole noteeritud aktiivsel turul. Esmane ja edasine kajastamine Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande võetakse esmalt arvele tehingupäeval ehk päeval, mil Fond omandab lepingujärgsed õigused finantsinstrumendi omandamiseks. Õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande kajastatavad finantsvarad ja kohustused võetakse esialgselt bilansis arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Tehingutega kaasnevad tehingutasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes kuluna kirjel Tehingutasud. Muud finantsvarad ja kohustused võetakse esmalt arvele nende soetusmaksumuses koos nendega otseselt seotud tehingukuludega. Pärast esmast arvelevõtmist kajastatakse finantsvarasid ja finantskohustusi õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande nende õiglases väärtuses (vt ka Õiglase väärtuse hindamine allpool). Muud finantsvarad kajastatakse pärast esmast arvelevõtmist korrigeeritud soetusmaksumuses (vt ka Korrigeeritud soetusmaksumus allpool). Finantskohustuste edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Väärtpaberite ümberhindlusest õiglases väärtuses tekkinud kasumid ja kahjumid, välja arvatud intressi- ja dividenditulu (-kulu) kajastatakse tulude ja kulude aruandes real Neto kasum/kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradest ja kohustustest. Tuletisinstrumendid Tuletisinstrumendid (valuutaforvardid) võetakse arvele õiglases väärtuses, arvestamata tehingukulusid tehingupäeval, edasine kajastamine toimub nende õiglases väärtuses. Juhul kui tuletisväärtpaberid on noteeritud aktiivsel turul, kasutatakse õiglase väärtusena turuväärtust. Vastasel juhul kasutatakse õiglase väärtuse leidmiseks hindamismeetodeid. Need tehingud kajastatakse bilansis varana, kui nende turuväärtus on positiivne ning kohustusena, kui turuväärtus on negatiivne. Bilansis varade ja kohustuste õiglasi väärtusi tuletisinstrumentidel ei saldeerita. Tuletisinstrumentide arvestusel ei kasutata riskimaandamisarvestuse erireegleid. Valuutaforvardite realiseerunud kasum ja realiseerimata tulu/kulu tuletisinstrumentide ümberhindlusest kajastatakse tulude ja kulude aruandes periooditulu ning kuluna real Neto kasum/kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest. Korrigeeritud soetusmaksumus Finantsvara või kohustuse korrigeeritud soetusmaksumus on selle vara või kohustuse algne soetusmaksumus, mida on vajadusel korrigeeritud põhiosa tagasimaksete, sisemise intressimäära meetodil leitud kumulatiivse amortisatsiooni või muu erinevuse algse seostusmaksumuse ja lunastusväärtuse vahel ning vara väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Õiglase väärtuse hindamine Õiglase väärtuse all mõeldakse väärtust, millega Fondi vara on võimalik müüa tehingust huvitatud ja Fondist sõltumatule osapoolele hindamispäeva seisuga. Väärtpaberibörsil kaubeldavate finantsvarade ja -kohustuste (näiteks aktsiad, fondid, võlakirjad,tuletisinstrumendid) puhul põhineb õiglane väärtus börsipäeva sulgemishinnal (close price). Fond kajastab kõiki investeeringuid väärtpaberitesse õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja 13

14 kulude aruande, välja arvatud need investeeringud, mille õiglast väärtust ei ole võimalik leida. IFRS 13 Õiglase väärtuse mõõtmine kohaselt börsil kaubeldavate finantsvarade ja -kohustuste õiglase väärtusena kasutatakse börsi sulgemishinda, kui see jääb ostu- ja müüginoteeringu vahele. Kui sulgemishind ei jää antud vahemikku, määrab fondivalitseja õiglase väärtusena hinna ostu- ja müügihinna vahel, mis kõige täpsemalt väljendaks konkreetse väärtpaberi õiglast väärtust. Fondi varade väärtuse määramise aluseks on AS LHV Varahaldus juhatuse poolt kinnitatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse arvutamise reeglid, millega määratakse reguleeritud turgudel kaubeldavate, reguleeritud turul mittekaubeldavate ja muude Fondi finantsvarade ja -kohustuste määramise põhimõtted. Börsil kaubeldava investeerimisfondi aktsia või osaku väärtus määratakse samamoodi nagu börsil kaubeldava aktsia väärtus. Börsil mittekaubeldava lepingulise fondi osaku väärtus määratakse viimase teadaoleva tagasivõtmishinna alusel või kui hind ei ole kättesaadav, siis fondi puhasväärtuse põhjal. Börsil kaubeldava võlaväärtpaberi väärtus määratakse vastavalt reguleeritud turu viimasele teadaolevale ostunoteeringule (last bid-price). Kui instrumentide õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, võidakse neid kajastada soetusmaksumuses või määrab õiglase väärtuse fondivalitseja juhatus kasutades hindamismeetodeid. Fondivalitseja kasutab omapoolse õiglase väärtuse määramisel erinevaid hindamismeetodeid, mis hõlmavad sõltumatute osapoolte vahel hiljuti toimunud turutehinguid, viiteid teistele, ligikaudselt samasugustele instrumentidele, diskonteeritud rahavoo analüüsi ja optsioonide hindamise mudeleid ja muid hindamismeetodeid tuginedes võimalikult palju turuinfole ja võimalikult vähe firmapõhistele sisenditele. Finantsvarade kajastamise lõpetamine Finantsvarade kajastamine lõpetatakse ja see eemaldatakse Fondi bilansist, kui lepingujärgsed õigused finantsvarast tulenevatele rahavoogudele on aegunud või kui finantsvara koos kõigi oluliste omandiga seotud riskide ja hüvedega on üle antud. Finantsvara kajastamise lõpetamisel näidatakse bilansilise jääkmaksumuse ja finantsvara realiseerimisel saadud müügihinna vahe tulude ja kulude aruande real Neto kasum/kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest. Realiseerimisega seotud tehingutasud näidatakse real Tehingutasud. Kui kõik või märkimisväärne osa finantsvara omandiga seotud riskidest ja hüvedest ei ole üle antud, siis ülekantud finantsvara kajastamist ei lõpetata (näiteks väärtpaberite laenamine). Finantskohustuste kajastamise lõpetamine Fond lõpetab finantskohustuste kajastamise, kui lepinguga määratud kohustus on täidetud, tühistatud või aegunud. Erinevused finantskohustuse bilansilise jääkmaksumuse ja kustutatud või ülekantud maksumuse vahel kajastatakse tulude ja kulude aruandes. Tasaarveldamine Finantsvarasid ja kohustusi tasaarveldatakse ja näidatakse bilansis netosummas ainult juhul, kui Fondil on selleks juriidiline õigus ning kavatsus need varad ja kohustused tasaarveldada või realiseerida samaaegselt. Fond ei ole aruande- ega võrreldaval perioodil varade ja kohustuste tasaarveldamist rakendanud. 2.5 Finantsvarade väärtuse langus Kui Fondil on finantsvarasid, mida ei kajastata nende õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande, siis hinnatakse igal aruande kuupäeval, kas esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et varade väärtus võib tegelikkuses olla vähenenud võrreldes nende varade bilansilise väärtusega. Finantsvara väärtuse langemisele võivad viidata: väärtpaberi emitendi finantsraskused, viited emitendi võimalikule pankrotile; väärtpaberi intressi- või põhiosamaksete maksmatajätmine või hilinenud maksmine; finantsvara aktiivse turu kadumine; teised olulised sündmused, mis võivad viidata varade väärtuse langusele. 14

15 Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud varade väärtuse langemisel arvutatakse kahjumi suurus vara bilansilise väärtuse ning hinnanguliste tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahelise erinevusena, mida on diskonteeritud finantsvara esialgse sisemise intressimääraga. Vara bilansilist väärtust vähendatakse saadud kahjumi võrra, kahjumit kajastatakse tulude ja kulude aruandes. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvara väärtuse languse korral antud vara intressitulu arvestust ei muudeta. Kui kahjum vara väärtuse languselt väheneb ja seda langust saab objektiivselt seostada sündmusega, mis toimub pärast väärtuse languse kajastamist, siis tühistatakse eelnevalt kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum. 2.6 Intressid Intressitulud ja -kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Sisemine intressimäär on määr, mis diskonteerib eeldatava rahavoo täpselt läbi finantsinstrumendi eeldatava eluea finantsvara bilansilise väärtuseni. Efektiivse intressimäära arvutamisel hindab Fond rahavooge, arvestades finantsinstrumendi kõiki lepingulisi tingimusi, kuid ei arvesta tulevasi krediidikahjumeid. Intressitulu finantsvaradelt, mis on klassifitseeritud õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande, kajastatakse eraldi real Intressitulu. 2.7 Dividendid Dividendid võetakse arvele esimesel päeval, mil aktsia kaupleb ilma dividendita (Ex-dividends date), arvestades välja kuulutatud dividendimäära, Fondi poolt omatavate aktsiate arvu aktsionäride nimekirja fikseerimise päeval ning rakendatavat maksumäära. Dividendinõue eemaldatakse aktivatest vastava rahasumma laekumisel Fondi. Enammakstud maksud dividendidelt jäetakse aktivatena üles, kuni summad laekuvad Fondi. Dividenditulu finantsvaradelt, mis on klassifitseeritud õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande, kajastatakse eraldi real Dividenditulu. 2.8 Viitlaekumised Viitlaekumiste all kajastatakse üldiselt dividendinõuded (vt arvestuspõhimõte "Dividendid"), tekkepõhiselt arvestatud, kuid laekumata tulud, sh intressid ja intressi iseloomuga nõuded ning müügitehingud, mille väärtuspäev on hiljem kui bilansipäev. 2.9 Raha ja rahaekvivalendid Raha ja rahaekvivalendid all kajastatakse nõudmiseni hoiuste saldod pangakontodel, üleööhoiuste saldod ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi hoiuseid. Üleööhoiustelt laekunud intressid kajastatakse tulude ja kulude aruandes real Intressitulu Tähtajalised hoiused Tähtajaliste hoiuste all kajastatakse krediidiasutustes hoitavaid hoiuseid. Vastavalt investeerimisfondide seadusele võib avatud avalik Fond investeerida krediidiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud. Tähtajalistelt hoiustelt arvestatud kuid hindamispäevaks laekumata intressid kajastatakse bilansis real Tähtajalised hoiused ning tulude ja kulude aruandes real Intressitulu Investeerimisfondi puhasväärtuse arvutamine Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks lähtudes investeerimisfondide seadusest, Rahandusministri kehtestatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrast, AS LHV Varahaldus (fondivalitseja) sisemistest protseduurireeglitest ja Fondi tingimustest. Fondi vara puhasväärtuse (NAV) määramiseks arvutatakse välja Fondi koguvarade turuväärtus ning lahutatakse sellest Fondi kohustused. Osaku puhasväärtus saadakse kogupuhasväärtuse jagamisel ringluses olevate osakute arvuga. 15

16 2.12 Valitsemistasu Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on 0,9% aastas Fondi varade turuväärtusest. Valitsemistasu määra vähendatakse vastavalt õigusaktides sätestatule. Kuni 31. juulini 2015 vähendati valitsemistasu määra sõltuvalt Fondi varade turuväärtusest kuni 0,5%-ni aastas järgmiselt: 1) kui Fondi aktivate turuväärtus ületab 100 miljonit eurot, alandatakse seda ületaval osal tingimustes sätestatud valitsemistasu määra 10% võrra; 2) iga järgneva 100 miljoni euro ületamisel rakendatakse seda ületavale varade turuväärtusele valitsemistasu määra, mis on 10% võrra väiksem võrreldes valitsemistasu määraga, mis kehtis eelmises 100 miljoni euro vahemikus. Alates 1. augustist toimub määra vähendamine vastavalt Rahandusministri määruses 26. juuni 2014 nr 23 toodud põhimõtetele. Perioodil 1. august 2015 kuni 31. jaanuar 2016 kehtiv valitsemistasu vähendav kordaja leiti 2. juuli 2015 kõigi fondivalitseja kohustuslike pensionifondide aktivate turuväärtuse alusel. Alates aastast leitakse valitsemistasu määra vähendav kordaja kord aastas kõigi fondivalitseja kohustuslike pensionifondide 1. jaanuarile järgneva teise tööpäeva aktivate turuväärtuse seisuga ning kordajat rakendatakse alates vastava aasta 1. veebruarist. Määra vähendav kordaja määratakse täpsusega neli kohta peale koma ning on välja toodud Fondi emissiooniprospektis. Valitsemistasu arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viimasel pangapäeval Tehingutasud Tulude ja kulude aruandes on real Tehingutasud all kajastatud Fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud Osakute märkimine Osakute märkimine toimub vastavalt Fondi emissiooniprospektis kirjeldatud tingimustele. Alates 1. juunist 2009 kuni aasta lõpuni peatati maksed pensionifondidesse. Kuni 30. novembrini 2009 oli II sambaga liitunutel võimalik esitada avaldus jätkamaks aastast II samba makseid vabatahtlikult. Isikutel, kes avaldust ei esitanud, olid II samba maksed peatatud ka aastal, taastudes aastast 50% ulatuses ning jätkudes aastast 2012 tavapärase süsteemi alusel. Isikutele, kes jätkasid vabatahtlikult 2% maksmist II sambasse, on aastatel 2014 kuni 2017 riigi panus varasema 4% asemel 6% aastal oli võimalik esitada maksete tõstmise avaldus, mille puhul on inimese ja riigi maksed aastatel 2014 kuni 2017 vastavalt 3% ja 6% Osakute vahetamised, väljamaksed osakuomanikele, märkimis- ja tagasivõtmistasu Osakuomanikul on õigus vahetada Osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, kui vahetamine ei ole õigusaktide alusel keelatud. Pensionifondi vahetamisel Osakuomanikule väljamakseid ei tehta. Osakute vahetamisel makstakse Osakuomaniku arvel tagasivõtmistasu. Väljamaksed pensionifondist toimuvad vastavalt kogumispensionide seaduse 2. peatüki 8. jaos sätestatule. Osakuomanikul tekib õigus kohustusliku kogumispensioni väljamaksetele vanaduspensioniikka jõudmisest arvates. Sõltuvalt kogutud osakute väärtusest on osakuomanikul õigus sõlmida kogumispensioni saamiseks kindlustusandjaga pensionileping, leppida pensionifondivalitsejaga kokku fondipension või taotleda ühekordset väljamakset pensionifondist. Aastast 2010 ei võta fondivalitseja osakute väljalaskmisel väljalasketasu. Osakute tagasivõtmistasu piirmäär on 1% osaku puhasväärtusest ning kuulub fondivalitsejale tasumisele osaku lunastatud osakuomaniku arvelt. Osaku tagasivõtmistasu ei võeta, kui osakuomanik on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensionieas või osakuomanikul on sellesse ikka jõudmiseni jäänud viis aastat või vähem, samuti ei võeta osaku tagasivõtmistasu siis, kui osakuid vahetatakse fondivalitseja poolt valitsetava teise fondi osakute vastu. 16

17 Lisa 3 Finantsriskide juhtimine Fond investeerib oma vara vastavalt Fondi investeerimiseesmärkidele erinevatesse väärtpaberitesse, tuletisinstrumentidesse, hoiustesse. Fondi investeerimisega kaasnevad mitmesugused riskid, mis võivad mõjutada investeeringu tootlust. Fondi minevikutootlus ei tähenda lubadust Fondi järgmiste perioodide tulude kohta. Fondi investeerimispoliitikast tulenevalt võib osaku puhasväärtus kõikuda. Fond võib teenida nii kasumit kui ka kahjumit. Investor peaks arvestama sellega, et tulevikus ei pruugi ta Fondist tagasi saada kogu sinna investeeritud summat. Mida lühem on investori investeeringu kestus Fondis, seda tõenäolisem on kaotuse võimalus. Fondijuht investeerib Fondi vara vastavalt Fondi investeerimiseesmärkidele, arvestades seejuures Investeerimisfondide seaduse ja Fondi tingimustega seatud investeerimispiiranguid. Investeerimislimiitidest kinnipidamist jälgitakse igapäevaselt, investeerimispiirangute ületamise korral võtab fondijuht ette meetmed nende likvideerimiseks. Fondi investeerimispoliitikast tulenevalt on Fond avatud järgmistele riskidele: tururisk krediidirisk likviidsusrisk kapitalirisk 3.1 Tururisk Tururisk väljendab potentsiaalset kahju, mis võib tekkida finantsinstrumentide tulevaste rahavoogude õiglase väärtuse muutusest tulenevalt muutustest intressimäärades, valuutakurssides ja aktsiahindades. Tururiski vähendamiseks hajutatakse investeeringuid erinevate emitentide, riikide ja piirkondade vahel ning võidakse kasutada tuletisinstrumente. Väärtpaberiturgudel toimuvat jälgitakse igapäevaselt. Turusituatsioonide muutumisel võidakse vajadusel investeeringutes teha muudatusi, näiteks muuta võlakirjade osakaalu Fondi koguinvesteeringutes või asendada osa võlakirju teist tüüpi võlakirjadega jne. Fondi investeeringud aruandepäeva seisuga on toodud Investeeringute aruandes. Intressimäära risk Intressimäära risk tuleneb võimalusest, et muutused intressimäärades mõjutavad tuleviku rahavoogusid või finantsinstrumendi õiglast väärtust. Suurem osa intressiriskist tuleneb investeeringutest võlainstrumentidesse. Fond investeerib valdavalt fikseeritud intressimääraga võlakirjadesse. Tabelis esitatud tundlikkuse analüüs näitab põhjendatud võimalike intressimäärade muutuste mõju Fondi kasumlikkusele tulenevalt kahest aspektist: aruandeperioodi lõpu seisuga hoitavate ujuva intressimääraga finantsinstrumentide (võlakirjad) neto intressitulu aastane muutus; aruandeperioodi lõpu seisuga hoitavate fikseeritud intressimääraga finantsinstrumentide (raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused ja võlakirjad) õiglase väärtuse aastane muutus. Intressimäärade muutuse mõju tulude ja kulude aruandele Muutus baaspunktides Intressitulu muutus (EUR) Õiglase väärtuse muutus (EUR) EUR +/- 20 +/ /- 0 USD +/- 20 +/ / EUR +/- 20 +/ /- 79 USD +/- 20 +/ /- 0 17

18 Järgnev tabel analüüsib Fondi avatust intressiriskile. Fondi intressiteenivad varad on kajastatud põhisummades ja kategoriseeritud järgmise intressi ümberhindamise järgi. Summad tabelis on esitatud eurodes Varad Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Võlakirjad Kuni 3 kuud 3-12 kuud 1-5 aastat Üle 5 aasta Kokku põhisummades Kogunenud intress Kokku Kokku Varad Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Võlakirjad Kuni 3 kuud 3-12 kuud 1-5 aastat Üle 5 aasta Kokku põhisummades Kogunenud intress Kokku Kokku Valuutarisk Valuutarisk on risk, et finantsinstrumendi väärtus muutub tulenevalt muutustest valuutakurssides. Fond kasutab valuutariski maandamiseks tuletisinstrumente. Avatud valuutapositsiooni jälgib fondijuht igapäevaselt. Vastavalt Fondi tingimustele võib Fond hoida avatud valuutapositsiooni maksimaalselt 25% NAV-st. Lähtudes soovist mitte nii suurel määral olla valuutariskile avatud, hoitakse avatud valuutapositsiooni maksimaalselt 10% NAV-st. Erinevates valuutades nomineeritud varad ja kohustused on tabeli veergudes toodud eurodes vastavalt bilansipäeval kehtinud vahetuskursile. Fondil on finantskohustused ainult eurodes. Avatud valuutapositsioonide kontsentreerumine EUR USD Kokku Valuutariski kandvad varad Raha ja raha ekvivalendid Tähtajalised hoiused Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Võlakirjad Valuutariski kandvad varad kokku Valuutariski kandvad kohustused Muud kohustused Valuutariski kandvad kohustused kokku Avatud valuutapositsioon

19 EUR USD Kokku Valuutariski kandvad varad Raha ja raha ekvivalendid Tähtajalised hoiused Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande: Võlakirjad Valuutariski kandvad varad kokku Valuutariski kandvad kohustused Muud kohustused Valuutariski kandvad kohustused kokku Avatud valuutapositsioon Järgnev tundlikkuse analüüs esitab põhjendatud võimalike muutuste mõju tulude ja kulude aruandele valuutades, milles Fondil on olulised finantsvarad aruandeperioodi lõpu seisuga. Tabelis esitatud summad on eurodes. Mõju tulude ja kulude aruandele Kursimuutus 2016 Kursimuutus 2015 USD kurss +/- 10% +/ /- 10% +/ Likviidsusrisk Likviidsusrisk on võimalus, et turu madala likviidsuse tõttu ei ole Fond võimeline ostma või müüma väärtpabereid soovitud hinnatasemel ning seetõttu ei ole võimalik järgida Fondi investeerimispoliitikat ja/või ei saa rahuldada kõiki osakute lunastusnõudeid õigel ajal, seda eriti olukorras, kus mitmeid suuri lunastusordereid on kogunenud samaaegselt. Likviidsusrisk võib samuti suureneda tururiski ja krediidiriski suurenemisega raskes turuolukorras, näiteks majanduslanguse korral. Fond juhib likviidsusriski järgmiste kriteeriumite alusel: Fond investeerib valdavalt turukõlbulikesse väärtpaberitesse, mis on kergesti realiseeritavad; Fond investeerib minimaalselt 85% NAV-st likviidsetesse väärtpaberitesse. Mittelikviidsete väärtpaberite hulka loetakse alla investeerimisjärgu krediidireitinguga ning ilma reitinguta äriühingute (mille koguvõlg jääb alla ühe miljardi euro) võlakirjad, turul mittekaubeldavad kinniste fondide osakud; Fond võib investeerida maksimaalselt 10% NAV-st turul mittekaubeldavatesse võlakirjadesse; Osakute vahetamine toimub 3 korda aastas, mille jaoks on Fondil piisavalt aega likviidsuspositsiooni parandada. Fondi finantsvarad kogusummas eurot on fondijuhi hinnangul väga likviidsed, kuna Fondi positsiooni on võimalik kuni 3 börsipäevaga turutingimustel realiseerida. Fondis ei ole seisuga ja ei olnud seisuga ebalikviidseid väärtpabereid. Tähtajalise hoiuse ennetähtaegse katkestamise kulud on ebaolulised ning hoius on vajadusel kasutatav rahana. Fondijuht jälgib Fondi likviidsuspositsiooni igapäevaselt. Likviidsete vahendite mittepiisavuse korral informeerib fondijuht koheselt riskijuhtimise üksust ja juhatust. Riskijuhtimise üksuse igakuistes ülevaadetes juhatusele on toodud välja ka eelpool nimetatud likviidsusega seotud positsioonid. Fondil ei ole kindla lunastustähtajaga finantskohustusi, mistõttu ei ole siinkohal esitatud ka Fondi kohustuste ja nende kohustuste katteks hoitavate varade struktuuri tähtaegade lõikes. Fondi bilansipäeva finantskohustuste maksetähtajad on kuni 1 kuu, kuid tulenevalt Fondi likviidsete finantsvarade mahust suudab Fond finantskohustusi täita. 19

20 3.3 Krediidirisk Krediidirisk on võimalik kahju, mille võib põhjustada finantsinstrumendi vastaspoole võimetus oma kohustusi täita. Fond järgib sisemisi protseduurireegleid vastaspoolte valimisel ning fondijuht jälgib regulaarselt vastaspoolte krediidireitinguid, uudisvoogu ja finantsaruandeid. Fond järgib krediidiriski juhtimisel nii õigusaktides ja Fondi tingimustel välja toodud piiranguid kui ka täiendavalt kehtestatud sisemisi piiranguid. Järgitavateks piiranguteks on: Fond ei või investeerida alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse; Fondi võlakirjakontsentratsioon ühe emitendi kohta sõltub emitendi tüübist: vastavate keskvalitsuste või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt emiteeritud võlakirjadesse maksimaalselt 35% NAV-st; ning muude emitentide puhul 5% NAV-st; Fond võib investeerida krediidireitinguta emitentide võlakirjadesse maksimaalselt 10% NAV-st; Fondi võlakirjainvesteeringutest rohkem kui 50% peavad olema investeeritud kõrgema krediidireitingu võlakirjadesse (krediidireiting ekvivalentne A2-ga või kõrgem); Fond võib investeerida kuni 20% NAV-st ühe konsolideerimisgrupi poolt välja antud võlakirjadesse; Fond võib hoiustada ühe krediidiasutuse hoiustesse maksimaalselt 10% NAV-st; Tabelis on välja toodud Fondi maksimaalne avatus krediidiriskile, lähtuvalt instrumentide bilansilistest väärtustest. Fondis ei ole ühtegi võlakirja, mis oleks ületähtaegne oma põhiosa või intressimaksetega. Fond ei ole pantinud oma finantsvara Raha ja raha ekvivalendid ning tähtajalised hoiused Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande Kokku Standard & Poors / Moody s reitingute lõikes jagunevad Fondi investeeringud võlakirjadesse: AAA / Aaa 11.13% 18.94% AA+ / Aa1 0.00% 4.58% AA / Aa2 7.59% 9.00% AA- / Aa3 0.00% 0.00% A+ / A % 12.67% A / A % 10.26% A- / A % 29.61% BBB+ / Baa1 0.00% 2.29% BBB / Baa % 6.90% BBB- / Baa3 4.81% 3.65% Reitinguta 1.38% 2.10% Kokku % % Raha ja deposiitide krediidirisk on marginaalne kuna nõudmiseni kontol olev raha asub depoopangas, mille krediidireiting on Aa3 (Moody s) ning deposiitide sõlmimisel oleme lähtunud eelkõige vastaspoolte usaldusväärsusest (Moody se krediidireitingud Aa3, B1 ja Ba1). 3.4 Riski kontsentratsioon Eraldi regiooniti investeerimispiiranguid kehtestatud ei ole. Küll aga on piirangud riikide kaupa. Riikidesse investeerimise piirangud leitakse vastava mudeli abil, mis arvestab välistest allikatest saadud informatsiooni vastava riigi kohta, võttes arvesse ka Fondi investeerimise põhiprintsiipe ja riskitaset. 20

21 Regioonide lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: Baltikum 78.72% 57.38% Euroopa 3.27% 26.83% Euroopa arenevad turud 10.68% 12.21% Põhja-Ameerika 1.45% 1.72% Lähis-Ida 1.52% 1.86% Vaikse ookeani piirkond 4.36% 0.00% Kokku % % Sektorite lõikes jagunevad Fondi finantsvarad järgnevalt: Raha ja raha ekvivalendid 60.85% 38.12% Energia 0.54% 1.30% Finantssektor 6.96% 4.98% Valitsus 21.88% 48.16% Materjalid 1.58% 1.90% Kommunaalteenused 8.19% 5.54% Kokku % % Lisa 4 Kapitali juhtimine Fondi kapital koosneb tema netovaradest (vt lähemalt Lisa 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne) ehk Fondi osakute emiteerimisest saadud rahast ja Fondi kasumist. Fondi kapital muutub regulaarselt tulenevalt uute osakute emiteerimisest ning kolm korda aastas on Fondi osakuomanikel võimalus fonde vahetada ja Fondist väljuda. Fondijuht monitoorib oodatavaid raha sisse ja väljavooge eesmärgiga tagada piisav likviidsuspuhver osakute lunastuseks (vt ka lisa 3.2). Lisa 5 Finantsvarade ja kohustuste õiglane väärtus Fondi finantsvarade ja kohustuste bilansiline väärtus vastab valdavalt nende õiglasele väärtusele, arvestades kasutatavate hindamistehnikate erisusi. Õiglases väärtuses mõõdetavate varade hierarhiast tulenevalt kasutatavast hindamistehnikast annab ülevaate järgnev tabel: tase 2. tase 3. tase Kokku Võlakirjad Finantsvarad kokku tase 2. tase 3. tase Kokku Võlakirjad Finantsvarad kokku Fond kajastab finantsvarasid õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande. Fond kategoriseerib finantsinvesteeringud sõltuvalt nende ümberhindlusest kolmele eri tasemele: 1. tase finantsinvesteeringud, mida hinnatakse börsil või muul aktiivsel turul noteeritud hinnas 2. tase finantsinstrumendid, mida hinnatakse hindamistehnikatega, mis põhinevad jälgitavatel sisenditel (sarnaste tehingute kursid ja intressikõverad) 3. tase finantsinstrumendid, mille ümberhindluseks kasutatavad hindamistehnikad põhinevad mittejälgitavatel sisenditel (näiteks diskonteeritud rahavoogude meetod) 21

22 Aktiivsel turul kaubeldavate väärtpaberite väärtuseks loetakse viimane teadaolev sulgemishind reguleeritud turul, mis enamikel juhtudel langeb ostu- ja müüginoteeringu vahele. Fondivalitseja juhtkonna hinnangul ei erine korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarade õiglane väärtus oluliselt nende bilansilisest väärtusest, kuna finantsvarad on lühiajalised (raha ja raha ekvivalendid, kuni 12-kuulised tähtajalised hoiused ning viitlaekumised). Lisa 6 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne tegevuse algus: juuni a Fondi puhasväärtus Osaku puhasväärtus Fondi puhasväärtus Osaku puhasväärtus Lisa 7 Seotud osapooled Seotud osapoolteks käesoleva aruande mõistes loetakse fondivalitsejat AS LHV Varahaldus ning teisi fondivalitseja poolt valitsetavaid investeerimis- ja pensionifonde ning fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid. LHV Pensionifond XS maksab igakuiselt valitsemistasu fondivalitsejale aastal moodustasid tasud kokku eurot, võlgnevus bilansipäeva seisuga on eurot aastal moodustasid tasud kokku eurot, võlgnevus seisuga oli eurot. Fondivalitseja poolt valitsetavate teiste fondidega tehtud tehingud on olnud turutingimustel ning vahendustasusid nende tehingute eest ei ole võetud ega makstud a ja a tehingutasud LHV Pangale on avalikustatud Tehingu- ja vahendustasude aruandes. 22

23 Tehingu- ja vahendustasude aruanne 2016 Tehingute arv Tehingute maht Makstud tehingu- ja vahendustasud Tasu % makstud tasudest AS Swedbank % AS LHV Pank % Kokku % Aruandeperioodil on makstud väärtpaberitehingu tasu summas 320 EUR AS-le LHV Pank Tehingute arv Tehingute maht Makstud tehingu- ja vahendustasud Tasu % makstud tasudest AS Swedbank % AS LHV Pank % Kokku % Aruandeperioodil on makstud väärtpaberitehingu tasu summas 180 EUR AS-le LHV Pank. 23

24 Fondi investeeringute aruanne seisuga (eurodes) Emitent/väärtpaberi nimetus Reiting Reitinguagentuur* Päritoluriik ISIN-kood Nimiväärtus Valuuta Intress Lõpptähtaeg Kogus Keskmine soetushind valuutas Soetusmaksumus kokku EUR Ühiku turuhind valuutas** Turuväärtus EUR Osakaal fondi varade puhasväärtusest 1. Väärtpaberid % Võlakirjad % Elering 4.625% 12/07/18 A2 Moody s Eesti XS EUR 4.63% % Sabic Capital 2.75% 20/11/20 A- S&P Holland XS EUR 2.75% % IPIC 3.625% 30/05/23 Aa2 Moody s Kaimanisaared XS EUR 3.63% % Qatar 4.5% 20/01/22 Aa2 Moody s Katar XS USD 4.50% % Lithuania 3.4% 03/10/20 A- Fitch Leedu LT EUR 3.40% % Lithuania 2.1% 06/11/24 A- Fitch Leedu LT EUR 2.10% % Lithuania 5.5% 17/05/22 A- Fitch Leedu LT EUR 5.50% % Lithuania 3.375% 22/01/24 A3 Moody s Leedu XS EUR 3.38% % Lithuania 4.95% 22/09/17 A3 Moody s Leedu LT EUR 4.95% % Lithuania 4.1% 28/02/23 A3 Moody s Leedu LT EUR 4.10% % Latvenergo 1.9% 10/06/22 Baa2 Moody s Läti LV EUR 1.90% % Latvenergo 2.8% 22/05/20 Baa2 Moody s Läti LV EUR 2.80% % PKO Bank 2.324% 23/01/19 A3 Moody s Rootsi XS EUR 2.32% % Romania 2.875% 28/10/24 Baa3 Moody s Rumeenia XS EUR 2.88% % Temasek 0.5% 01/03/22 Aaa Moody s Singapur XS EUR 0.50% % Slovakia 3.375% 15/11/24 A2 Moody s Slovakkia SK EUR 3.38% % Neste Oil 4% 18/09/19 NR - Soome FI EUR 4.00% % Czech Republic 3.875% 24/05/22 A1 Moody s Tšehhi Vabariik XS EUR 3.88% % 24

25 Krediidiasutuse nimi Hoiuse liik Päritoluriik Reiting Reitinguagentuur* Alusvara nimetus Intress Alguskuupäev Lõpptähtaeg Hoiustatud summa Turuväärtus EUR Osakaal fondi varade puhasväärtusest 2. Hoiused % Arvelduskontod Swedbank Nõudmiseni hoius Eesti Aa3 Moody s EUR 0.01% % Swedbank Nõudmiseni hoius Eesti Aa3 Moody s USD % Tähtajalised hoiused Citadele Banka Eesti filiaal Tähtajaline hoius Läti B1 Moody s EUR 0.67% % Nordea Bank AB Eesti filiaal Tähtajaline hoius Rootsi Aa3 Moody s EUR 0.16% % Šiauliu Bankas Tähtajaline hoius Leedu Ba1 Moody s EUR 0.50% % VARAD KOKKU % Fondi kohustused % FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS % * Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody s Investor Service, Standard&Poor s Corporation ja Fitch IBCA. ** Ühiku turuhind valuutas sisaldab selleks kuupäevaks kogunenud intressi. Reguleeritud turul mittekaubeldavate võlaväärtpaberite väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise sisemised protseduurireeglid aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel. 25

26 Fondi investeeringute aruanne seisuga (eurodes) Emitent/väärtpaberi nimetus Reiting Reitinguagentuur* Päritoluriik ISIN-kood Nimiväärtus Valuuta Intress Lõpptähtaeg Kogus Keskmine soetushind valuutas Soetusmaksumus kokku EUR Ühiku turuhind valuutas** Turuväärtus EUR Osakaal fondi varade puhasväärtusest 1. Väärtpaberid % Võlakirjad % European Union 2.75% 04/04/22 AA+ S&P Belgia EU000A1G4DN EUR 2.75% % European Union 2.375% 04/10/18 AA+ S&P Belgia EU000A1GV EUR 2.38% % Flemish Community 3% 31/01/18 Aa2 Moody s Belgia BE EUR 3.00% % Elering 4.625% 12/07/18 A2 Moody s Eesti XS EUR 4.63% % Sabic Capital 2.75% 20/11/20 A1 Moody s Holland XS EUR 2.75% % Buoni Poliennali 3.75% 01/08/21 Baa2 Moody s Itaalia IT EUR 3.75% % IPIC 3.625% 30/05/23 Aa2 Moody s Kaimanisaared XS EUR 3.63% % Qatar 4.5% 20/01/22 Aa2 Moody s Katar XS USD 4.50% % Lithuania 3.4% 03/10/20 A- Fitch Leedu LT EUR 3.40% % Lithuania 2.1% 06/11/24 A- Fitch Leedu LT EUR 2.10% % Lithuania 4.85% 07/02/18 A3 Moody s Leedu XS EUR 4.85% % Lithuania 5.5% 17/05/22 A- Fitch Leedu LT EUR 5.50% % Lithuania 3.375% 22/01/24 A3 Moody s Leedu XS EUR 3.38% % Lithuania 4.95% 22/09/17 A- S&P Leedu LT EUR 4.95% % Lithuania 4.1% 28/02/23 A- Fitch Leedu LT EUR 4.10% % European Investment Bank 02/17/16 Aaa Moody s Luksemburg XS EUR 1.00% % Latvenergo 1.9% 10/06/22 Baa2 Moody s Läti LV EUR 1.90% % Latvenergo 2.8% 22/05/20 Baa2 Moody s Läti LV EUR 2.80% % Latvia 2.625% 21/01/21 A3 Moody s Läti XS EUR 2.63% % Latvia 1.375% 23/09/25 A3 Moody s Läti XS EUR 1.38% % PKO Bank 2.324% 23/01/19 BBB+ S&P Rootsi XS EUR 2.32% % Romania 2.875% 28/10/24 Baa3 Moody s Rumeenia XS EUR 2.88% % Germany 4.75% 04/07/28 Aaa Moody s Saksamaa DE EUR 4.75% % Slovakia 4.375% 15/05/17 A2 Moody s Slovakkia XS EUR 4.38% % 26

27 Emitent/väärtpaberi nimetus Reiting Reitinguagentuur* Päritoluriik ISIN-kood Nimiväärtus Valuuta Intress Lõpptähtaeg Kogus Keskmine soetushind valuutas Soetusmaksumus kokku EUR Ühiku turuhind valuutas** Turuväärtus EUR Slovakia 3.375% 15/11/24 A2 Moody s Slovakkia SK EUR 3.38% % Slovakia 4% 27/04/20 A2 Moody s Slovakkia SK EUR 4.00% % Neste Oil 6% 14/09/16 NR - Soome FI EUR 6.00% % Neste Oil 4% 18/09/19 NR - Soome FI EUR 4.00% % Czech Republic 3.875% 24/05/22 A1 Moody s Tšehhi Vabariik XS EUR 3.88% % Osakaal fondi varade puhasväärtusest Krediidiasutuse nimi Hoiuse liik Päritoluriik Reiting Reitinguagentuur* Alusvara nimetus Intress Alguskuupäev Lõpptähtaeg Hoiustatud summa Turuväärtus EUR Osakaal fondi varade puhasväärtusest 2. Hoiused % Arvelduskontod Swedbank Nõudmiseni hoius Eesti Aa3 Moody s EUR % % Swedbank Nõudmiseni hoius Eesti Aa3 Moody s USD % Tähtajalised hoiused Citadele Banka Eesti filiaal Tähtajaline hoius Läti B1 Moody s EUR 0.90% % Nordea Tähtajaline hoius Rootsi Aa3 Moody s EUR 0.35% % VARAD KOKKU % Fondi kohustused % FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS % * Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody s Investor Service, Standard&Poor s Corporation ja Fitch IBCA. ** Ühiku turuhind valuutas sisaldab selleks kuupäevaks kogunenud intressi. Reguleeritud turul mittekaubeldavate võlaväärtpaberite väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise sisemised protseduurireeglid aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel. 27

28 SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE LHV Pensionifond XS osakuomanikele Meie arvamus Meie arvates kajastab aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AS-i LHV Varahaldus (Fondivalitseja) poolt valitsetava LHV Pensionifond XS (Fond) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas investeerimisfondide seadusega. Meie poolt auditeeritud Fondi aastaaruanne sisaldab: raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab: - bilanssi seisuga 31. detsember 2016; - tulude ja kulude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; - Fondi puhasväärtuse muutumise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; - rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; ja - raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat infot; tehingu- ja vahendustasude aruannet; ning investeeringute aruannet. Arvamuse alus Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused vastavalt nendele standarditele on täiendavalt kirjeldatud meie aruande osas Audiitori kohustused seoses Fondi aastaaruande auditiga. Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks. Oleme Fondivalitsejast ja Fondist sõltumatud kooskõlas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite Nõukogu (IESBA) poolt välja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks) ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses sätestatud eetikanõuetega. Oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt IESBA koodeksile ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanõuetele. AS PricewaterhouseCoopers, Pärnu mnt 15, Tallinn; tegevusluba nr 6; registrikood: T: , F: ,

29 Muu informatsioon Fondivalitseja juhatus vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub Fondi majandusaasta aruandes lisaks Fondi aastaaruandele ja meie audiitori aruandele. Meie arvamus Fondi aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust. Fondi aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi Fondi aastaaruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud selle info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua. Fondivalitseja juhatuse ja nende, kelle ülesandeks on Fondi valitsemine, kohustused seoses Fondi aastaaruandega Fondivalitseja juhatus vastutab Fondi aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas investeerimisfondide seadusega ja sellise sisekontrollisüsteemi rakendamise eest, nagu Fondivalitseja juhatus peab vajalikuks, võimaldamaks pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta Fondi aastaaruande koostamist. Fondi aastaaruande koostamisel on Fondivalitseja juhatus kohustatud hindama Fondi jätkusuutlikkust, avalikustama vajadusel infot tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse printsiipi, välja arvatud juhul, kui Fondivalitseja juhatus kavatseb Fondi likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele. Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Fondi finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest. Audiitori kohustused seoses Fondi aastaaruande auditiga Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas Fondi aastaaruanne tervikuna on pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja audiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Kuigi põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, ei anna ISA-dega kooskõlas läbiviidud audit garantiid, et oluline väärkajastamine alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad kas üksikult või koos mõjutada kasutajate poolt Fondi aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid. Kooskõlas ISA-dega läbiviidud auditi käigus kasutame me kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi. Samuti me: tuvastame ja hindame riske, et Fondi aastaaruandes võib olla olulisi väärkajastamisi tulenevalt pettusest või veast, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt tuvastatud riskidele ning kogume piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali meie arvamuse avaldamiseks. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada varjatud kokkuleppeid, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste tegemist või sisekontrollisüsteemi eiramist; 2 (3)

30 omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisüsteemist, selleks, et kujundada auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Fondi sisekontrollisüsteemi tõhususe kohta; hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning Fondivalitseja juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute ja nende kohta avalikustatud info põhjendatust; otsustame, kas Fondivalitseja juhatuse poolt kasutatud tegevuse jätkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud auditi tõendusmaterjali põhjal on olulist ebakindlust põhjustavaid sündmusi või tingimusi, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Fondi jätkusuutlikkuses. Kui me järeldame, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu infole, mis on selle kohta avalikustatud Fondi aastaaruandes, või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused tuginevad audiitori aruande kuupäevani kogutud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski põhjustada Fondi tegevuse jätkumise lõppemist; hindame Fondi aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas Fondi aastaaruanne esitab toimunud tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis. Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Fondi valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi puuduste kohta. AS PricewaterhouseCoopers Ago Vilu Verner Uibo Vandeaudiitor, litsents nr 325 Vandeaudiitor, litsents nr märts (3)

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 2/112 Konsolideeritud aastaaruanne 01.01.2018 31.12.2018 Ärinimi AS LHV Pank Äriregistri number 10539549 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn Telefon

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem