Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc"

Väljavõte

1 TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK ARUANNE TELLIJA: TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET TÄITJA: MTÜ TALLINNA LINNUKLUBI Tallinn 2006

2 Sisukord 1. Materjal ja metoodika Tallinna rohealade linnustiku kirjeldus Haabersti rohealade linnustik Kakumäe raba Õismäe raba Saku Suurhalli tagune metsaala Tiskre oja rohekoridor Räime, Sooranna, Lõhe, Siia tn ja mere poolt piiritletud haljasala Haabersti rohealade linnustiku seisundi säilitamine ja parandamine Kesklinna rohealade linnustik Kadrioru park Vanalinna ümbritsev haljasalade vöönd, sh Harju tn haljasala ja Roheline turg (Pikk 34a), Falgi park ja Komandandi aed Tiigiveski park ja Poolamägi Kristiine rohealade linnustik Löwenruh park ja Liimi park Lasnamäe rohealade linnustik Pae park ja Tondi raba Paevälja Mustamäe rohealade linnustik Mustamäe Männipark Mustamäe Parditiigi park Mustamäe Lepistiku park Nõmme rohealade linnustik Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala Männiku männik Pääsküla raba Vabaduse pst. pargid Valdeku park Nõmme Võidu puiestik Väikepargid Nõmme raudteejaama juures Pirita rohealade linnustik Kloostrimets Merivälja tee äärne mets Klindialune mets Lillepi park, sh. Kose park Põhja-Tallinna rohealade linnustik Merimets Kalamaja kalmistupark

3 Kopli kalmistupark Kase park Süsta park Tammenukk Paljassaare linnuhoiuala Ülejäänud Tallinna rohealade linnustik Ülemiste järve äärne mets Politseiaed, Koidu park, Vaikne park, Lembitu park, Tammsaare park, Cederhilmi park, Räägu park, Jüriöö park, Merivälja park Õismäe tiigi ümbrus, Kivila tänava haljasalad, Arbu park ja Pirita LOV haljasala Pirita jõeoru maastikukaitseala Lindude pesitsusfenoloogia Probleemlinnud Tallinnas Naerukajakas Hõbekajakas Künnivares Hakk Hallvares Kodutuvi

4 1. Materjal ja metoodika Tallinna rohealade linnustiku uuringud toimusid vastavalt MTÜ Tallinna Linnuklubi ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel sõlmitud lepingule. Välitööd toimusid perioodil mai 2006 oktoober 2006 ning neist võttis osa 7 Tallinna Linnuklubi liiget. Keskenduti nendele rohealadele, mille kohta andmeid varasemast ajast oli kõige vähem. Käesoleva aruande koostamisel kasutati nii aastal kui ka varasemast ajast pärinevaid andmeid. Käesoleva aruande koostamisel võeti aluseks Linnaplaneerimise Ameti poolt elektrooniliselt saadetud rohealade nimekiri. Mitmed rohealad on aruandes grupeeritud ja käsitletud üheskoos, kuna nad osutusid väga sarnase linnustikuga aladeks. Kui siiski esines mingeid erinevusi, siis on need tekstis välja toodud. Töö tulemusena valmisid järgnevad materjalid: 1) Käesolev aruanne. 2) MAPINFO failid nimega Pargid_linnud, mis sisaldab pargi ID koodi ja nime. 3) Exceli andmebaas nimega Tallinna_linnustik, mis sisaldab kõikide rohealade kohatud liike, nende liikide kaitsestaatust, kuuluvust Euroopa Liidu Linnudirektiivi 79/409/EMÜ I lisasse ning staatust ja arvukust. 4) MAPINFO failid, nimega Tallinna_lind2006, mis põhinevad Exceli failil ning sisaldavad kõiki vaatluste tulemusi, kus igal pargil ja liigil on oma ID. Töös kasutatud esinemisstaatused on: 1) Kindel pesitseja 2) Tõenäoline pesitseja 3) Läbirändaja 4) Toitekülaline Iga rohealal kohatud liigi puhul on välja toodud nende arvukus kolme palli skaalas, kus: 3 liik on arvukas või massiline esineja 2 liik on tavaline esineja 1 liik on haruldane esineja Tabelites on eraldi andmeväli, millel nimeks LD. Lühend tähistab Linnudirektiivi (79/409/EMÜ) esimesse lisasse kuulumist. See on eraldi välja toodud, kuna Linnudirektiivi I lisasse kantud liigid on Euroopas ohustatud ning vajavad kaitset kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. 4

5 Antud tööd peab mitmete suuremate metsamassiivide osas nimetama pigem eeluuringuks, kuna nendel aladel on varasematel aastatel tehtud vaid juhuslikke linnuvaatlusi või esimest korda külastatud alles sel, aastal. See tähendab, et tegelik lindude nimekiri on nendel aladel (Kloostrimetsa, Haabersti alad, Männiku, Pääsküla raba) tõenäoliselt pikem, kuna märkamatuks võis jääda mitmete varjulise eluviisiga lindude esinemine ja pesitsemine. Samuti pole välistatud, et osad linnud, kes on nimetatud rohealal toitekülaliseks või tõenäoliseks pesitsejaks, sel alal ka kindlalt pesitsevad. 5

6 2. Tallinna rohealade linnustiku kirjeldus 2.1. Haabersti rohealade linnustik Kakumäe raba Kakumäe raba männisegametsades pesitseb ligikaudu 51 linnuliiki, kellest valdab enamus on värvulised. Kaitsealuseid pesitsejaid alal on tõenäoliselt 3. Nendeks on väänkael, musträhn ja hoburästas. Musträhn kuulub ka Linnudirektiivi (79/409/EMÜ) I lisa liikide nimekirja. Läbirändel peatub siin hulgaliselt värvulisi, kuid samuti mitmeid kullilisi. Läbirändavatest kaitsealustest liikidest on alal olulisemad raudkull (III kaitsekategooria), kanakull (II kat.), hiireviu (III kat.) ning Linnudirektiivi (edaspidi LD) liik nõmmelõoke (III kat.). Kokku on alal kohatud 96 linnuliiki Õismäe raba Suhteliselt metsik ja tiheda aluspõõsastiku ja taimestikuga Õismäe raba linnustik on sarnane Kakumäe raba linnustikule. Kohatud on ligikaudu sama palju liike (92) ning haudelinnuliike (51). Peamine erinevus seisneb pesitsevate paaride arvus. Õismäe rabas on Kakumäe rabast paremad pesitsemisvõimalused, mistõttu haudepaaride arv on suurem. Lisaks võivad siin alal pesitseda nii raudkull (III kat.) kui ka kanakull (II kat.), kuna neid liike on alal ja ümbruskonnas tihti nähtud. Kaitsealustest haudelindudest võivad alal tõenäoliselt pesitseda väänkael (III kat.), musträhn (III kat., LD), väike-kirjurähn (III kat.) ja väike-kärbsenäpp (III kat., LD). Peatuvatest Linnudirektiivi liikidest on alal kohatud veel herilaseviud, laanepüüd, hallpearähni, valgeselg-kirjurähni (II kat.). Kindlalt pesitseb alal ka üks kakuline kõrvukräts Saku Suurhalli tagune metsaala Antud roheala on biotoopide poolest sarnane Õismäe rabale, kuid aluspõõsastik on hõredam ning inimestest ja lemmikloomadest tulenev segamisfaktor on oluliselt suurem. Selle tõttu on väiksem nii kohatud linnuliikide (83) kui ka pesitsejate arv (34). Ala on sellegipoolest linnu- ja linnulaulurikas, kuna kõik tavalisemad värvulised on rohealal olemas. Kaitsealustest liikidest pesitseb alal tõenäoliselt vaid väänkael (III kat.), läbirändel võib kohata raud- ja kanakulli, lõopistrikku, mitmeid rähniliike jt. 6

7 Tiskre oja rohekoridor Tiskre oja rohekoridor on pikk kuid suhteliselt kitsas ala Harku järve ja Tiskre elamurajooni vahel. Alal leidub eriilmelisi biotoope lagedaid kuivi rohumaid, niiskeid niite, ojaäärseid lehtmetsi, männikut ning palju aedu ja maju. Seepärast oli ka kohatud linnuliikide arv suhteliselt suur (80) ning kindlaid ja pesitsemiskahtlusega haudelinde kokku 49. Linnudirektiivi I lisa liikidest kohati alal saagijahil roo-loorkulli (oja suudme lähedal) ning häälitsevat täpikhuika (Harku järve ligidal). Muudest kaitsealustest liikidest kohati alal hänilast, väänkaela, suitsupääsukest ning väike-kirjurähni Räime, Sooranna, Lõhe, Siia tn ja mere poolt piiritletud haljasala Kuigi haljasalal leidub nii tihedat võsa kui männisegametsa, vähendab sealset liikide arvukust ala väiksus ja ala aktiivne kasutamine puhkealana. Antud alal tegutsevad peamiselt Eesti tavalisemad laululinnud. Kokku võib kohata 67 linnuliiki, kellest vähemalt veerand (18) alal kindlalt ka pesitsevad Haabersti rohealade linnustiku seisundi säilitamine ja parandamine Kakumäe ja Õismäe raba, Saku Suurhalli metsa, Tiskre rohekoridori ning Lõhe tänava äärse haljasala olulisus linnustikule seisneb nende asukohas. Kõik need rohealad asuvad Tallinna lääne- ja põhjaosa läbival lindude rändeteel (nn. Lääne- Tallinna rändetee). Kevadeti ja sügiseti peatub Haabersti metsades ja metsatukkades arvukalt värvulisi, aga ka teisi rändavaid puistulinde, kes toituvad ja puhkavad seal enne edasi rändamist. Kevadeti koonduvad värvulised rohealadele, kust nad lendavad edasi üle ja ümber Kopli lahe Kopli parkidesse ja Merimetsa metsa ning sealt edasi Paljassaare poolsaare ja Viimsi poolsaare kaudu üle Soome lahe. Sügisel kulgeb rändetee vastupidises suunas. Lisaks kasutavad neid metsaalasid toitumis- ja peatumisalana paljud kaitsealused röövlinnud (raud- ja kanakull, hiire- ja herilasviu, karvasjalg-viu, lõopistrik jt), kusjuures osad neist (lõopistrik, raud- ja kanakull) võivad neil aladel ka pesitseda. Eelpool kirjeldatud alade linnustiku kaitseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb peatada rohealade pindalade vähendamine ja rohealade fragmenteerimine, s.t. tuleb lõpetada seniste asumite laiendamine ning uute ehitamine praeguste rohealade sisse. 2. Linnustiku kaitseks tuleb kaitse alla võtta Kakumäe raba, Õismäe raba ja Saku Suurhalli tagune mets. Kaitseala vormiks võiks olla maastikukaitseala või looduskaitseala. 7

8 3. Kakumäe raba, Õismäe raba ja Saku Suurhalli tagune mets tuleb jätta looduslikuks, s.t. mitte ehitada alale uusi rajatisi (mänguväljakud, koerteplatsid, jalgrattateed jms) ega lõigata võsa. 4. Tuleb kaitse alla võtta Tiskre oja rohekoridor ning Lõhe tänava äärne haljasala. Kaitseala vormiks võiks olla kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala. 5. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealaga piirnevate elamute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. 6. Tuleb keelata mootorsõidukite (autode ja rollerite, eriti aga ATV-dega) liikumine radadel, eriti aga väljaspool radasid Kesklinna rohealade linnustik Kadrioru park Kadrioru pargi linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Alusmetsa (põõsarinde) kasvamise soodustamine (klindialune mets) ja kultuurmaastiku osasse põõsaste lisamine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (sanitaarraie, vaate avamine vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 2. Kõik vanad elujõulised puud pargis tuleb säilitada, kuna need pakuvad lindudele pesitsuskohti ja toitu. Puude maha raiumist saab õigustada vaid kriitilises olukorras ja inimestele ohtlike puude puhul (pargis selge vähemus). 3. Võimalusel säilitada jalgradadest eemal olevad kuivanud puud. Näiteks klindiservas võib nad maha raiuda ja sinnasamasse jätta, nii pole nad ka ohtlikud. 4. Pesakastide paigaldamine. 5. Linnustiku seire, seiretulemuste avaldamise läbi elanikkonna teadlikkuse tõstmine. 6. Matkaradade äärde õppestendide paigaldamine. 7. Algatada Hundikuristiku liitmine Kadrioru pargi alaga. 8. Peab reguleerima koerte ja hulkuvate kasside liikumist pargis, koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud. 8

9 Kadrioru park jaguneb neljaks osaks. Kultuurpark, metsapark, klindialune mets ja Narva mnt mere poole jääv pargiosa. Kultuurpargi osa on liigivaene. Põhilised liigid on toitekülalised sinikael-part, naerukajas, kodutuvi ja koduvarblane. Haruldastest liikidest tuleb tõenäoliste pesitsejatena mainida väike-kirjurähni (Dendrocopos minor), ööbikut (Luscinia luscinia) ja kodukakku (Strix aluco). Umbes 10 aastat tagasi pesitses kodukakk Kadrioru staadioni tribüünide all. Kodukakk tegutseb pargis aastaringselt, pesakoht on kahjuks teadmata. Läbirändel võib pargi tiikidel kohata sarvikpütti ja tuttvarti. Kõige liigirikkam osa on klindialune mets, mis ulatub Narva mnt-ni. Kahjuks on Hundikuristiku osa pargi kaitsealusest alast väljas. Pargi vanad puud pakuvad häid tingimusi suluspesitsejatele. Mere poolne osa on suure inimtegevuse mõju all, seetõttu pesitsevad liigid puuduvad. Mere poolses osas kohtab palju huvitavaid rändel olevaid veelinde. Vaatlustele tuginedes loendati 2006 aastal 103 liiki linde, neist 40 kindlat või tõenäolist pesitsejat. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), aed-põõsalind (Sylvia borin), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), pruunselg-põõsalind (Sylvia communis), punarind (Erithacus rubecula), hallvares (Corvus corone), hakk (Corvus monedula), rasvatihane (Parus major) Vanalinna ümbritsev haljasalade vöönd, sh Harju tn haljasala ja Roheline turg (Pikk 34a), Falgi park ja Komandandi aed Vanalinna ümbritseva haljasvööndi parkides kasvab palju vanu õõnsustega puid, mis pakuvad lindudele häid pesitsuskohti, kuigi pesitsustingimused Tallinna kesklinnas pole kõige paremad. Sellele vaatamata on neis parkides kohatud 53 linnuliiki, kellest ligi pooled (25) on ka pesitsejad. Peatumas on kohatud vaid üht kaitsealust liiki (väike-kirjurähn). Harju tn haljasala ning Roheline turg on väga väiksed alad, mistõttu nende linnustik on väga muutlik ning arvukus väga väike. Potentsiaalsed pesitsejad neis paigus on hallvares, rasvatihane ning hallrästas. Linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Juurde tuleb istutada selliseid ilupuid ja -põõsaid, millel on (lindude jaoks) söödavad viljad (marjad), kuna Kesklinnas on lindudel suurim probleem toidu hankimine. Sobivatesse kohtadesse tuleb rajada tihedamaid põõsastikke, kus ka põõsastes ja maapinnal pesitsevad laululinnud saaksid elada. 2. Vanad puud tuleb säilitada nii kaua, kuni pole märkimisväärset ohtu inimestele, autodele, ehitistele. Kesklinna parkides olevaid puid ei tohi kergekäeliselt maha raiuda. 9

10 3. Pesakaste Kesklinna parkidesse ei tohiks eriti ohtralt panna, kuna need võivad muutuda lindudele ökoloogiliseks lõksuks (linnud meelitatakse pesitsema, kuid pesitsemine ebaõnnestub, sest pole toitu või muude tegurite tõttu. Piisab 1-2 pesakastist roheala kohta Tiigiveski park ja Poolamägi Mõlemad pargid on tihedad ja vanade lehtpuudega, mistõttu leidub seal sobivaid pesitsuspaiku suluspesitsejatele kui avapesitsejatele. Viimaste aastate jooksul on seal pesitsenud kuni 16 tavalisemat parkide lindu. Kokku on kohatud 39 linnuliiki. Linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Nendesse parkidesse võiks juurde istutada tihedaid hekke ja põõsaid, kuna need võivad ala linnustikku mitmekesistada. 2. Lagedamatesse parkide osadesse võiks istutada söödavate viljadega ilupuid ja põõsaid. 3. Puudele võib paigaldada pesakaste Kristiine rohealade linnustik Löwenruh park ja Liimi park Löwenruh park Kullo lõunaküljel on pärast korrastustöid (enamiku võsa ja põõsaste maha raiumist) muutunud väga läbipaistvaks ja lindudele vähem atraktiivseks. Siiski leidub seal puude otsas veel pesitsuskohti, maas ja põõsastes pesitsejad peaaegu puuduvad. Kuna pargi osa Kullo põhjaküljel jäi sel aastal rohust trimmerdamata, mis ala väiksusele vaatamata pakkus pesitsusvõimalusi mitmetele maas ja põõsastel pesitsejatele, kellest võiks välja tuua soo-roolinnu, keda peetakse maailma (või äärmisel juhul Euroopa) parimaks linnuhäälte matkijaks. Liimi pargi teeb eriliseks asjaolu, et aastaid on seal pesitsenud suur naerukajakate koloonia aastal pesitsemine ebaõnnestus, kuna mingil põhjusel kolisid nad pärast pesitsemise alustamist Loomaaia territooriumile aastal aga pesitses seal ligikaudu 700 paari naerukajakaid. Lisaks neile pesitses allikalise pargi tiigikestel tõenäoliselt ka varjulise eluviisiga tait. Kokku on kohatud neis parkides 52 linnuliiki, kellest kuni 29 on ka pesitsejad. Linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Löwenruh pargi osa Kullost põhjapoole tuleks jätta metsikuks, s.t. seal ei tohiks teha harvendustöid. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. 2. Alusmetsa (põõsarinde) kasvamise soodustamine. Põõsarinne, mis viimase paari aasta jooksul pargis hävitati, tuleb taastada. Põõsastike rajamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et tihedad põõsastegrupid omavad linnustiku jaoks 10

11 rohkem väärtust kui palju üksteisest kaugel asuvaid üksikuid põõsaid. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 3. Liimi pargi lääneosa, kus on suur pinnasega täidetud ala, tuleks samuti kujundada pargiks koos tiikide, põõsaste ja kõrghaljastusega. Äripindade loomist ja elamuehitust sellele alale tuleks vältida. 4. Alale võib paigaldada pesakaste. 5. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealal asuvate ja alaga piirnevate elamute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada Lasnamäe rohealade linnustik Pae park ja Tondi raba Mõlemad alad on sarnased palju lagedaid alasid ja põõsastikke. Olgugi, et mõlemad alad on väga suure segamisfaktoriga, suudavad kuni 30 linnuliiki seal siiski pesitseda. Alade peamiseks väärtuseks on see, et need alad on vähesed kohad, kust Lasnamäe inimestele kostub linnulaulu punarind, ööbik, võsaraat, põõsalinnud, lehelinnud jt. Kokku on alal kohatud 60 linnuliiki. Mõlemad alad on mööda nn Ida-Tallinna rändeteed lendavatele värvulistele puhke- ja toitumispaikadeks. Pae pargi ala korrastamisel peab inimeste kõrval silmas pidama ka lindude vajadusi. Linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Pargi kujundamisel tuleb jätta alale ka suuremaid metsikumaid võsastunud alasid, kuna põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu, siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest et linnustiku jaoks omavad raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud mets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses põõsastike olemasolust. 2. Pargi tulevase ümberehituse ja kujundamise käigus tuleb alale juurde istutada leht- ja okaspuid, et aastakümnete pärast oleks alal kõrghaljastusega park. 3. Kindlasti tuleks alale istutada söödavate viljadega ilupuid ja põõsaid. 4. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealaga piirnevate elamute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. Tondi raba peab tingimata rohealana säilitama ja seda võimalikult suures mahus ja aasta jooksul hävitati Lasnamäe tööstuspargi ja muude ehitustegevuste tõttu suur osa kunagisest tähtsast rohekoridorist, mis ulatus Peterburi maanteelt läbi 11

12 Lasnamäe kuni klindialuse metsani. Ulatusliku ehitustegevuse tõttu on paljud laululinnud kaotanud pesituskohad ning väljakujunenud Ida-Tallinna rändetee on kaotamas ka teist oma haru. Tondi raba väärib kaitsmist igasuguste arenduste eest, kuna see on üks kahest roheala nime väärilisest rohealast üle elanikuga Lasnamäe linnaosas. Ja seda on väga vähe. Linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Kindlasti tuleks olemasolev, ehitustegevusest puutumata ja kruntideks välja jagamata roheala osa säilitada. 2. Praeguseks on säilinud vaid Tondi raba lääne-, loode- ja põhjaosa. Sealne ala vajab vaid veidi planeerimist, kujundamist, uute puude istutamist ning olemasoleva teede- ja radadevõrgu parandamist. 3. Lasnamäe tööstuspargi aladele ärikruntide piiridele ja tänavate äärde tuleb istutada leht- ja okaspuid, et kompenseerida hävitatud alad. 4. Lisaks tuleb säilitada Punase tänava, Kuuli tänava ja TV3 maja vaheline liigniiske metsatukk ning Punase tn (Lasnamäe Medicumi vastast algav) ja Peterburi tee vahel paiknev liigniiske põõsastikega ala. Nendel aladel võivad pesitseda Linnudirektiivi liik sarvikpütt, kaitsealune tait, kindlalt aga Eestis väikesearvuline põnev värvuline kukkurtihane. (Need liigid ei ole märgitud koostatud liiginimestikes.) Paevälja Paevälja linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks oleks vaja teha järgmist: 1) Tallinna linna arengukavas on plaanis ala täielik ümber kujundamine, seoses sellega tuleks suurt tähelepanu pöörata haljastusele. Planeerima erinevat kõrghaljastust (lehtpuud, okaspuud), põõsastikku ja veelindudele erinevaid elupaigatüüpe. 2) Pesakastide paigaldamine (loodavas haljastuses) 3) Matkaradade äärde õppestendide paigaldamine. 4) Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, ala piirnevate elamute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. Paevälja on pesitsevate liikide poolest suhteliselt liigivaene ala, eelkõige suure segamisfaktori tõttu. Vaatlustele tuginedes loendati aastal 74 liiki linde, neist 24 kindlat või tõenäolist pesitsejat. 12

13 2.5. Mustamäe rohealade linnustik Mustamäe Männipark Mustamäe Männipargi seisundi säilitamiseks ja parandamiseks oleks vaja teha järgmist: 1. Alusmetsa kasvamise soodustamine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (vaate avamine vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 2. Kuna park on kujunenud aktiivselt kasutatavaks puhkealaks ja seal korraldatakse aeg-ajalt ka massiüritusi, ei ole inimmõju võimalik juhtida. Küll peab aga reguleerima koerte liikumist pargis, koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud. 3. Pesakastide paigaldamine. Haudelinnustik on suhteliselt liigivaene. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), musträstas (Turdus merula), hallvares (Corvus corone) ja rasvatihane (Parus major). Kaitsealustest liikidest esineb toitekülalisena kanakull (Accipiter gentilis) (II kat.). Probleemliikideks on hallvares ja hakk, kuna talvepoolaastal Mustamäe Männipark kujunenud seltsingus ööbivate vareslaste koondumis- ja sageli ka arvuka ühisööbimise paigaks Mustamäe Parditiigi park Mustamäe Parditiigi pargi linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb tagada metsa ja selle niiskusrežiimi säilimine senisel kujul. 2. Alusmetsa (põõsarinde) kasvamise soodustamine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (sanitaarraie, vaate avamine vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud 13

14 alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 3. Inimmõju piiramine radadega. Kuigi niiskel perioodil on pargi pinnas liigniiske ja soodusta jalutamist, kaevavad ometi harrastuskalamehed labidatega pinnast koos alustaimestikuga pahupidi, häirides maapinnal toituvaid ja pesitsevaid linde, halvemal juhul ka nurjates pesitsuse. 4. Peab aga reguleerima koerte ja hulkuvate kasside liikumist pargis, koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), aed-põõsalind (Sylvia borin), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), pruunselg-põõsalind (Sylvia communis), punarind (Erithacus rubecula), hallvares (Corvus corone), rasvatihane (Parus major), tavaline on ka ööbik (Luscinia luscinia). Huvitavamatest haudelindudest tasuks märkida taita (Gallinula chloropus), tõenäoline pesitseja on veel soo-roolind (Acrocephalus palustris). Kaitsealustest liikidest esineb toitekülalisena kanakull (Accipiter gentilis) (II kat.) ja tõmmukajakas (Larus fuscus) (II kat.). Probleemliikideks on pesitsevad hallvaresed, samuti talveperioodil kogunevad ja ööbivad hallvaresed ja hakid. Inimesi võivad häirida ka Parditiigi ja sealsete sinikaelpartide toitmisega seotud kajakad ja tuvid Mustamäe Lepistiku park Mustamäe Lepistiku pargi linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb tagada metsa ja selle niiskusrežiimi säilimine senisel kujul. 2. Alusmetsa (põõsarinde) kasvamise soodustamine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (sanitaarraie, vaate avamine vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 3. Inimmõju piiramine radadega. Kuigi niiskel perioodil on pargi pinnas liigniiske ja soodusta jalutamist, kaevavad ometi harrastuskalamehed 14

15 labidatega pinnast koos alustaimestikuga pahupidi, häirides maapinnal toituvaid ja pesitsevaid linde, halvemal juhul ka nurajtes pesitsuse. 4. Peab aga reguleerima koerte ja hulkuvate kasside liikumist pargis, koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud. Pargi liigirikkus on viimasel ajal vähenenud. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), mustpea-põõsalind (Sylvia atricapilla), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), punarind (Erithacus rubecula), künnivares (Corvus frugilegus), rasvatihane (Parus major). Regulaarselt pesitseb ööbik (Luscinia luscinia). Huvitavaim pesitseja on väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), tõenäolised pesitsejad on soo-roolind (Acrocephalus palustris), suurnokk-vint (Coccothraustes coccothraustes) ja koldvint (Serinus serinus). Kaitsealustest liikidest esineb toitekülalisena kanakull (Accipiter gentilis) (II kat.) ja tõmmukajakas (Larus fuscus) (II kat.). Probleemliigid - pargi lääneservas asub künnivarese haudekoloonia, park on talvepoolaastal kujunenud ka seltsingus ööbivate vareslaste koondumis- ja sageli ka arvuka ühisööbimise paigaks Nõmme rohealade linnustik Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala Nõmme-Mustamäe MKA linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks oleks vaja teha järgmist: 1. Inimmõju eemalejuhtimine radade planeermise abil. 2. Alusmetsa (põõsarinde) raiumise kontrollimine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (vaate avamine vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest, et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud alusmets. 3. Kõigi metsamajandustööde kooskõlastamine kohaliku omavalitsuse ja kaitseala valitseja vahel. Seda nii tööde ajaliste kui mahuliste tingimuste kooskõlastamiseks, samuti liigse alusmetsaraie vältimiseks. Hetkel on kõõskõlastamine puudulik. 4. Pesakastide paigaldamine. 5. Linnustiku seire, seiretulemuste avaldamise läbi elanikkonna teadlikkuse tõstmine. 6. Planeerimistegevusse sekkumine (TTÜ planeeritav ehitustegevus) 15

16 7. Tuleb keelata mootorsõidukite (autode ja rollerite, eriti aga ATV-dega) liikumine radadel, eriti aga väljaspool radasid. 8. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, maastikukaitsealaga piirnevate eramute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. Nõmme-Mustamäe MKA linnustiku kaitsesoovitused on täpsemalt avaldatud Nõmme-Mustamäe MKA kaitsekorralduskavas. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), mets-lehelind (Phylloscopus sibilatrix), aed-põõsalind (Sylvia borin), mustpea-põõsalind (Sylvia atricapilla), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), punarind (Erithacus rubecula), metskiur (Anthus trivialis), hallvares (Corvus corone). Tavalised on veel pruunselg-põõsalind (Sylvia communis), väikelehelind (Phylloscopus collybita), laulurästas (Turdus philomelos), vainurästas (Turdus iliacus), suur-kirjurähn (Dendrocopos major), rasvatihane (Parus major), leevike (Pyrhhula pyrrhula), talvike (Emberiza citrinella) jt. Suurlinna jaoks huvitavatest lindudest asustavad kaitsealuseid metsi kägu (Cuculus canorus), ööbik (Luscinia luscinia), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor) jt. Haruldastest liikidest tuleb kindlate või tõenäoliste pesitsejatena mainida kanakulli (Accipiter gentilis) (II kat.), raudkulli (Accipiter nisus), lõopistrikku (Falco subbuteo), väikepistrikku (Falco columbarius) (I kat., LD) ja nõlva-lehelindu (Phylloscopus trochiloides). Eelnevatest aastatest on teada nõmmelõokese (Lullula arborea) (LD) pesitsemine. Arvestades kaitseala asukohta, on linnustiku seisukord hea, viimasel ajal siiski üha halvenev. Seetõttu ongi lindude ja nende elupaikade efektiivsem kaitse enam kui teretulnud. Konkreetse linnukaitse vajadusele viitavad ka Eet Tuule poolt viimase 20 aasta jooksul Rahumäe ja Sütiste metsade linnustiku kohta saadud loendustulemused ning arvukushinnangud. Kuna kaitseala metsad on väga mosaiiksed, ei ole praeguste vaatlusandmete põhjal võimalik välja tuua linnustiku erinevusi ala erivate metsatüüpide suhtes. Paljude linnuliikide pesitsusterritooriumid hõlmavat mitut metsatüüpi ja konkreetsete erinevuste väljatoomiseks on vaja eelnevalt läbi viia seire. Piirkonniti on kõige puhtamad nõmme- ja palumetsadest koosnevad Rahumäe ja Tähetorni metsade piirkonnad, mille linnustik on suhteliselt liigivaene. Haudelinnustikust domineerib ülekaalukalt metsvint, järgevad salu-lehelind, musträstas ja metskiur ning ebasoovitavalt arvukas hallvares. Viimane on enamuse ala peal märkimisväärselt arvukam kui loodusmaastiku puistutes. Rahumäega külgnevas Sütiste metsade piirkonnas on pilt üldiselt sarnane ja domineerivad samad liigid, kuid alustaimestikku on rohkem, ning see meelitab kohale väike- ja mets-lehelinde, aedpõõsalinde. Vanaka piirkonna klindialune soovikumets on aga piirkonna üks 16

17 linnurikkamaid paiku, kuna niiske pinnas ja varjukas põõsastik võimaldab pesitseda hall- ja must-kärbsenäpil, mustpea- ja pruunselg-põõsalinnul, punarinnal, ööbikul (mitu paari), hall-, vainu- ja laulurästal, samuti metsa seisundi indikaatorliikidel - suur-ja väike-kirjurähnil ning nagu kõikjal - hallvaresel. Hüppetorni mets on kohati sama linnurohke kui Sütiste metsa Ehitajate teest idapoole jääv klindialune mets. Üldiselt domineerib ikka metsvint, järgnevad salu- ja mets-lehelind, aed- ja mustpea-põõsalind, rasvatihane, metskiur, hallvares, hall- ja musträstas, punarind, hall-kärbsenäpp ja karmiinleevike. Põhiliselt samad liigid domineerivad ka taimestikurohkes ja varjukas Rõõmuallika metsas. Pesitsusaegne asustustihedus on seal aga kaitseala üks suurimaid. Rohked puuõõnsused võimaldavad seal peale suur-kirjurähni ka suhteliselt arvukalt tihaste ja must-kärbsenäpi pesitsemist. Kuusiku ja Kivinuka metsad on mitmetüübilised, mistõttu varieerub ka kohalik linnustik. Varjukas kuusikus on lisaks metsvindile arvukalt esindatud veel must- ja laulurästas, mets-lehelind, mustpea-põõsalind, hallvares, punarind, pöialpoiss ja käblik. Tuleb veel rõhutada, et kaitsealal on ja 2006.a. tõestatud II kaitsekategooriasse kuuluva kanakulli ja I kaitsekategooria alla kuuluva väikepistriku pesitsemine. Viimase liigi pesitsusterritoorium on kindlaks tehtud ning väikepistriku (Falco columbarius) pesitsemine ülimalt tõenäoline, kuid harrasusornitoloogil Tenno Drevsil õnnestus samas paigas leida ka kahe suure pesapojaga väikepistriku pesa. Põhiliselt hõredates männikutes ja rabades pesitsev väikepistrik on Eestis üliharuldaseks muutunud. Seda erakordsem on liigi pesitsemine linnapuistus. Kuna ka väikepistrik on pesapaigatruu, siis on põhjust teda oodata siia ka järgnevatel aastatel. Ka kanakulli (Accipiter gentilis) pesitsemine on olnud edukas aastal lennuvõimestus kolm poega, tänavu olid pesas samuti pojad. Siinjuures tuleb ära märkida, et kogu Eestis liigi arvukus viimasel ajal pidevalt väheneb. Seda fakti kinnitavad ka enam kui 40-aastased Eet Tuule ja hiljem ka Aarne Tuule andmed Saue seirealal. Languse tendentsi näitab samuti pesitsemise edukus. See kanakulli pesapaik on põline ning seal pesitsev paar stabiilselt edukas. Juba ainuüksi nende kahe liigi ning lisaks lõopistriku (kahel eelmisel aastal kindel, 2005.a. tõenäoline pesitseja) esinemine Nõmme-Mustamäe metsades kinnitab, et maastikukaitsealal on piisavalt perspektiivi ja väärtusi, mis kaitset väärivad. Lisaks on selliste lindude pidev Tallinna piirides tegutsemine järjekordseks näiteks, et ka osa röövlinde on võimelised inimeste kõrval elamisega kohanema. Euroopa Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ ehk nn. linnudirektiivi I lisasse kantud linnuliikidest on Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal tegutsemas registreeritud 7 liiki: herilaseviu (Pernis apivorus) ja väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) - mõlemad 17

18 võimalikud pesitsejad, musträhn (Dryocopus martius) - tõenäoline pesitseja, punaselgõgija (Lanius collurio), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), ja põldtsiitsitaja (Emberiza hortunala) toitekülalised, kusjuures esimene neist 2005., ülejäänud kolm liiki eelnevatel aastatel. Kanakull (Accipiter gentilis) on Eestis II kategooria kaitsealune liik, kelle kaitstuse seisund on ebasoodus. Kaitse eesmärk on peatada arvukuse langus. Staatus Euroopas - kaitstud (secure). Nii kaitsealustes kui ka piiritlemata kanakulli elupaikades rakendub isendi kaitse, mille kohaselt iga isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud. Nõuded kanakulli pesapaikade kaitseks kaitstavatel aladel 1. Pesa ümber on vähemalt 50 m raadiusega kaitsetsoon, kus ei toimu majandustegevust. 2. Pesast m raadiuses ei tehta uuendusraieid, metsa majandamine toimub valikraiete abil püsimetsana. Enne raiet märgistatakse puud, mis jäetakse kasvama kui potentsiaalsed pesapuud (võimalusel kanakulli elupaiganõudlust tundva isiku osavõtul); 3. Metsatöödest hoidutakse pesa ümbruses 1. märtsist 30. aprillini 400 m ulatuses; 1. maist 15. juunini 300 m ulatuses; 16. juunist 31. juulini 200 m ulatuses; Allikas: Väli, Ü. 2005: 11 kaitsealust linnuliiki: elupaigad ja nende kaitse. - Hirundo Supplementum 8. Kanakulli arvukus on Eestis viimase kümne aastaga kahanenud kaks korda, tõenäoliselt on selle põhjus vanade okasmetsade intensiivne raie ja saakobjektide vähenemine. Väikepistriku (Falco columbarius) arvukuse järsu languse põhjused Eestis ei ole teada. Soomes pärsivad liigi pesitsemist keskkonnamürgid, turistide hulga suurenemine ja elavnenud suvilaehitus. Pesitsusajal (01. aprill 31. juuli) ei tohiks metsatöid teha asustatud pesale lähemale kui meetrit. Eestis on liik veidi rohkem kui saja aasta jooksul taandunud koguni kõige arvukma pistrikuliigi seisundist väljasuremise äärele; praegune arvukus on paari. Väikepistriku praeguse seisundi, ohutegurite ja bioloogia kohta on Eestis sedavõrd vähe teada, et iga pesitsuspaik vajaks eraldi uurimist ja kaitset. 18

19 Allikas: Kontkanen, H., Nevalainen, T., Lõhmus, A. Röövlinnud ja metsamajandus. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Probleemliikideks on hallvares ja hakk, kuna talvepoolaastal on Nõmme-Mustamäe MKA mitmed piirkonnad kujunenud seltsingus ööbivate vareslaste koondumis- ja sageli ka arvuka ühisööbimise paigaks. Samuti on suvepoolaastal pesitseva hallvarese arvukus suur ja pesitsusjärgsel perioodil liiguvad noor- ja vanalinnud seltsingutena Männiku männik Männiku metsa linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb tagada rohealade pindalade säilimine ja rohealade killustamise vältimine, s.t. tuleb vältida seniste asumite laiendamist ning uute ehitamine praeguste roheala sisse. 2. Männiku mets tuleks kaitse alla võtta maastikukaitseala või looduskaitseala vormis ning arvestada tuleks teiste looduskaitse- ja keskkonnaekspertide (botaanikud jt) arvamusi ja hinnanguid. 3. Inimmõju juhtimine radade planeerimise abil. 4. Alusmetsa (põõsarinde) säilitamine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (sanitaarraie vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest, et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 5. Pesakastide paigaldamine. 6. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealal asuvate ja alaga piirnevate eramute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. 7. Tuleb keelata mootorsõidukite (autode ja rollerite, eriti aga ATV-dega) liikumine radadel, eriti aga väljaspool radasid. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), punarind (Erithacus rubecula), metskiur (Anthus trivialis), hallvares (Corvus corone), hall-kärbsenäpp (Muscicapa striata), must-kärbsenäpp (Ficedula hypoleuca), rasvatihane (Parus major). Eelnevatest aastatest on teada nõmmelõokese (Lullula arborea) (LD) pesitsemine. 19

20 Märkimist väärivad kindlasti alal pesitsevad väikepistrik (Falco columbarius) (I kat., LD), lõopistrik (Falco subbuteo), musträhn (Dryocopus martius) (LD) ja valgeselgkirjurähn (Dendrocopos leucotos) (II kat., LD). Kaitsealustest lindudest on kohatud toitekülalisena välja-loorkulli (Circus cyaneus) (LD), soo-loorkulli (Circus pygargus) (LD), kanakulli (Accipiter gentilis) (II kat.), laanepüüd (Bonasia bonasia) (LD), tetre (Tetrao tetrix) (LD), laanerähni (Picoides tridactylus) (II kat., LD), põldtsiitsitajat (Emberiza hortulana) (II kat., LD) jne Pääsküla raba Pääsküla raba linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb tagada rohealade pindalade säilimine ja rohealade killustamise vältimine, s.t. tuleb vältida seniste asumite laiendamist ning uute ehitamine praeguste roheala sisse. 2. Tuleb tagada metsa ja selle niiskusrežiimi säilimine senisel kujul. 3. Pääsküla raba tuleks kaitse alla võtta maastikukaitseala või looduskaitseala vormis ning arvestada tuleks teiste looduskaitse- ja keskkonnaekspertide (botaanikud jt) arvamusi ja hinnanguid. 4. Inimmõju juhtimine radade planeerimise abil. 5. Alusmetsa (põõsarinde) säilitamine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (sanitaarraie vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest, et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 6. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealal asuvate ja alaga piirnevate eramute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. 7. Tuleb keelata mootorsõidukite (autode ja rollerite, eriti aga ATV-dega) liikumine radadel, eriti aga väljaspool radasid. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), mets-lehelind (Phylloscopus sibilatrix), aed-põõsalind (Sylvia borin), mustpea-põõsalind (Sylvia atricapilla), musträstas (Turdus merula), pruunselgpõõsalind (Sylvia communis), hallrästas (Turdus pilaris), punarind (Erithacus rubecula), metskiur (Anthus trivialis), vainurästas (Turdus iliacus), rasvatihane (Parus major), hall-kärbsenäpp (Muscicapa striata), talvike (Emberitza citrinella). 20

21 Veel väärib märkimist kanakulli (Accipiter gentilis) (II kat.) ja raudkulli (Accipiter nisus) kindel, lõopistriku (Falco subbuteo), hiireviu (Buteo buteo), tedre (Tetrao tetrix) (LD), pasknääri (Garrulus glandarius) ja käo (Cuculus canorus) võimalik pesitsemine. Kaitsealustest liikidest on tõenäoline pesitseja veel punaselg-õgija (Lanius collurio) (LD), toitekülalisena sarvikpütt (Podiceps auritus) (II kat., LD), roo-loorkull (Circus aeruginosus) (LD), väikepistrik (Falco columbarius) (I kat., LD), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) (LD) jne. Probleemliikideks on pesitsevad hallvaresed ja suvel ringi liikuvad noor-ja vanalindudest koosnevad salgad Vabaduse pst. pargid Vabaduse pst. parkide linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb tagada rohealade pindalade säilimine ja rohealade killustamise vältimine, s.t. tuleb vältida seniste asumite laiendamist ning uute ehitamine praeguste roheala sisse. 2. Äärmiselt vajalik oleks liivasel pinnasel niigi väga vähese alusmetsa (põõsarinde) säilitamine, see aitaks rikastada sealset suhteliselt kesist haudelinnustiku liigilist koosseisu. 3. Pesakastide paigaldamine. 4. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealal asuvate ja alaga piirnevate eramute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. 5. Tuleb keelata mootorsõidukite (autode ja rollerite, eriti aga ATV-dega) liikumine radadel, eriti aga väljaspool radasid. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), hallvares (Corvus corone, rasvatihane (Parus major), lepalind (Phoenicurus phoenicurus), hall-kärbsenäpp (Muscicapa striata), must-kärbsenäpp (Ficedula hypoleuca). Kaitsealustest liikidest esineb toitekülalisena kanakull (Accipiter gentilis) (II kat.). Probleemliikideks sarnaselt eelnevatele rohealadele hallvares ja hakk oma talvise käitumise tõttu. 21

22 Valdeku park Valdeku pargi linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb tagada roheala pindala säilimine ja roheala killustamise vältimine, s.t. tuleb vältida seniste asumite laiendamist ning uute ehitamine praeguse roheala sisse. 2. Ka siin oleks vajalik suhteliselt vähese alusmetsa (põõsarinde) säilitamine, see aitaks rikastada sealset haudelinnustiku liigilist koosseisu. 3. Pesakastide paigaldamine. 4. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealal asuvate ja alaga piirnevate eramute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. 5. Tuleb keelata mootorsõidukite (autode ja rollerite, eriti aga ATV-dega) liikumine radadel, eriti aga väljaspool radasid. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), hallvares (Corvus corone), rasvatihane (Parus major), hall-kärbsenäpp (Muscicapa striata), must-kärbsenäpp (Ficedula hypoleuca). Kaitsealustest liikidest esineb toitekülalisena kanakull (Accipiter gentilis) (II kat.) Nõmme Võidu puiestik Nõmme Võidu puiestiku linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb tagada roheala pindala säilimine ja roheala killustamise vältimine, s.t. tuleb vältida seniste asumite laiendamist ning uute ehitamine praeguse roheala sisse. 2. Ka siin oleks vajalik suhteliselt vähese alusmetsa (põõsarinde) säilitamine, see aitaks rikastada sealset haudelinnustiku liigilist koosseisu. 3. Pesakastide paigaldamine. 4. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealal asuvate ja alaga piirnevate eramute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. 5. Tuleb keelata mootorsõidukite (autode ja rollerite, eriti aga ATV-dega) liikumine radadel, eriti aga väljaspool radasid. 22

23 Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), rohevint (Carduelis chloris), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), mustpea-põõsalind (Sylvia atricapilla), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), punarind (Erithacus rubecula), metskiur (Anthus trivialis), hallvares (Corvus corone), rasvatihane (Parus major), hallkärbsenäpp (Muscicapa striata), must-kärbsenäpp (Ficedula hypoleuca). Tõenäoline pesitseja on kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto). Kaitsealustest liikidest esineb toitekülalisena kanakull (Accipiter gentilis) (II kat.) Väikepargid Nõmme raudteejaama juures Nõmme raudteejaama lähedaste väikeparkide linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb tagada rohealade pindalade säilimine ja rohealade killustamise vältimine, s.t. tuleb vältida seniste asumite laiendamist ning uute ehitamine praeguste roheala sisse. 2. Oluline oleks vanade puude (pärn, hobukastan) toestamine tsemendiga või muul viisil, et säilitada neid puid suluspesitsejate linnuliikide jaoks (tihased, lepalind, must-kärbsenäpp jt). 3. Pesakastide paigaldamine aitab suurendada suluspesitsejate arvukust. 4. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealal asuvate ja alaga piirnevate eramute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), rohevint (Carduelis chloris) musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), hallvares (Corvus corone), hakk (Corvus monedula), rasvatihane (Parus major), must-kärbsenäpp (Ficedula hypoleuca). Huvitavaim pesitseja on kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto). Kaitsealustest liikidest esineb toitekülalisena kanakull (Accipiter gentilis) (II kat.). Probleemliigiks on piirkonnas arvukalt pesitsev hallvares Pirita rohealade linnustik Kloostrimets Kloostrimets on väga suur metsamassiiv Pirita linnaosas, kus leidub sobivaid biotoope paljudele erinevatele puistulindudele. Seepärast võib Kloostrimetsas kohata pesitsemas kuni 69 linnuliiki ning üldse kokku 99 linnuliiki. Kõige arvukamalt pesitseb Kloostrimetsas värvulisi mets-lehelindu, musträstast ja metsvinti. 23

24 Linnudirektiivi liikidest pesitseb alal kõige arvukamalt väike-kärbsenäpp, lisaks võivad pesitseda ka herilaseviu, hallpea-rähn, musträhn ja nõmmelõoke. Muudest tõenäolistest kaitsealustest haudelindudest esineb alal raud- ja kanakull, lõopistrik, väänkael, väike-kirjurähn ning hoburästas. Kloostrimets on oluline sellegi poolest, et asub Tallinna kagu- ja idaosa läbival lindude rändeteel (nn. Ida-Tallinna rändeteel). Kloostrimetsa linnustiku kvaliteedi tagamiseks tuleb teha järgmist: 1. Ala võtta kaitse alla maastiku- või looduskaitsealana või liita Pirita jõeoru maastikukaitsealaga. Kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala oleks liialt nõrga kaitserežiimiga ning pikas perspektiivis poleks piisav. 2. Kogu ala tuleb jätta looduslikuks, st raieid alal ei peaks tegema. 3. Inimesed võivad liikuda mööda olemasolevaid radu (kvartalisihte), uute lisaradade tegemine pole soovitav. 4. Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, rohealal asuvate ja alaga piirnevate elamute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. 5. Tuleb keelata mootorsõidukite (autode ja rollerite, eriti aga ATV-dega) liikumine radadel, eriti aga väljaspool radasid. 6. Uute rajatiste ehitamisel on vaja eelnevalt konsulteerida linnustikuekspertidega Merivälja tee äärne mets Pirita rannamännik pole väga linnuliigirikas, küll aga on linnurikkam kui mõni sarnane park mujal Tallinnas. Alal on kohatud 55 linnuliiki, kellest kuni 26 alal ka pesitsevad. Põhiline inimkoormus alale algab juuni lõpust, ehk ajast mil enamik sealseid linde on pesitsemise lõpetanud või lõpetamas. Linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Alusmetsa (põõsarinde) kasvamise soodustamine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (sanitaarraie, vaate avamine vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 2. Alale võib paigaldada pesakaste. 24

25 Klindialune mets Klindialuse metsa linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks oleks vaja teha järgmist: 1) Tuleb peatada seniste asumite (Maarjamäe ja Pirita-Kose) laienemine Klindialuse metsa alale. 2) Mustakivi tee pikendusel arvestada lindude rännet ja igapäevast liikumist st. tee äärde ei tohi planeerida põõsastikku. Kõrghaljastust tuleb säilitada võimalikult suures ulatuses, kuna seda saaksid linnud rände ajal kasutada ühelt rohealalt teisele liikumisel. 3) Alusmetsa kasvamise soodustamine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (vaate avamine vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 4) Pesakastide paigaldamine. 5) Koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud, metsaga piirnevate eramute kassiomanikud ei tohiks oma kasse lindude pesitsusajal järelvalveta hulkuma lubada. Klindi alune mets koosneb kahest osast. Lasnamäe paejärsaku kõrghaljastusest ja järsaku all olevast niiske pinnasega põõsastikust. Ala on äärmiselt oluline. Rohekoridor rändavatele linnuliikidele. Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), aed-põõsalind (Sylvia borin), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), rasvatihane (Parus major). Haruldastest liikidest tuleb kindlate või tõenäoliste pesitsejatena mainida raudkulli (Accipiter nisus) ja kodukakku (Strix aluco). Vaatlustele tuginedes loendati 2006 aastal 71 liiki linde, neist 42 kindlat või tõenäolist pesitsejat Lillepi park, sh. Kose park Lillepi pargi linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on vaja teha järgmist: 1. Tuleb tagada metsa ja selle niiskusrežiimi säilimine senisel kujul. 2. Alusmetsa (põõsarinde) kasvamise soodustamine. Põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (sanitaarraie, vaate avamine vms), siis tuleks töö teostamisel lähtuda põhimõttest et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö. saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud 25

26 alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust. 3. Kindlasti säilitada jalgradadest eemal asuvad kuivanud puud. 4. Pesakastide paigaldamine. 5. Linnustiku seire, seiretulemuste avaldamise läbi elanikkonna teadlikkuse tõstmine. 6. Matkaradade äärde õppestendide paigaldamine 7. Peab reguleerima koerte ja hulkuvate kasside liikumist pargis, koerad peavad olema rihmastatud või suukorvistatud. Lillepi park koosneb kolmest osast. Tiheda alusmetsaga niiske ala, pargi keskel avatud maastik ja üle Varsaallika oja jääv nõmme-palumets aastal loendati 90 liiki linde, neist 40 kindlat või tõenäolist pesitsejat ja valdav enamus neist värvulised. Lillepi pargi sümbol liigiks võib nimetada ööbikut (Luscinia luscinia), seda eriti pargi edela osas (tiheda alusmetsaga niiske ala). Nõmme-palumetsa ala on suhteliselt liigivaene. Kaitsealustest liikidest tuleb tõenäoliste pesitsejatena mainida väike-kirjurähni (Dendrocopos minor), väänkaela (Jynx torquilla). Toitekülalisena võib kohata kodukakku (Strix aluco). Pesitsejatest on dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), aed-põõsalind (Sylvia borin), musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), pruunselg-põõsalind (Sylvia communis), punarind (Erithacus rubecula), rasvatihane (Parus major) Põhja-Tallinna rohealade linnustik Merimets Merimets on Tallinna suuremaid metsamassiive. Kuna alal leidub männikute kõrval ka lehtpuid ja lagedamaid ja niiskemaid alasid, on Merimetsa linnustik suhteliselt mitmekesine. Kokku on alal kohatud 84 linnuliiki, kellest 55 pesitsevad alal. Kaitsealuseid pesitsejaid on 3 raudkull, lõopistrik ja väike-kirjurähn (kõik III kat.). Merimetsas on toitumas või läbirändel kohatud 6 Linnudirektiivi liiki, kelleks on sarvikpütt (II kat.), herilaseviu, hallpea-rähn, musträhn, valgeselg-kirjurähn (II kat.) ja nõmmelõoke. Muudest kaitsealustest liikidest on läbirändel kohatud ka kanakulli (II kat.), hiireviud, karvasjalg-viud ja hoburästast. Merimets on seega Tallinna 26

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski Hirundo 2019 32 (1) 63-80 Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil 1983 2018 Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu Kokkuvõte Käesolevas töös kirjeldatakse

Rohkem

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc MAK keskkonnaga seotud toetuste bioloogilise mitmekesisuse hindamise raames 2010.- 2015. a teostatud põllulindude seire kokkuvõte Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee

Rohkem

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 12.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/14 Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2019 2028 Keskkonnaamet 2018 1 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 6 1.1. Ala iseloomustus...

Rohkem

1 Tallinna Tehnikaülikool Logistika ja transpordi teaduskeskus Tallinna ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine II etapp, aruande

1 Tallinna Tehnikaülikool Logistika ja transpordi teaduskeskus Tallinna ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine II etapp, aruande 1 Tallinna Tehnikaülikool Logistika ja transpordi teaduskeskus Tallinna ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine II etapp, aruande 1. osa Ettepanekud Tallinna ühistranspordisüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret?

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Meelis Uustal SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus 8. nov. 2012 Keskkonnateabe Keskus Hetkeolukord 2/3 eestimaalastest elavad

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu,

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 7. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 7 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 7. aastal Keskkonnaameti tellimisel

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

aegcau

aegcau Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 2015. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 2015 1 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 2014. aastal Keskkonnaameti

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Kaitsealused liigid 4 1.1. Kaitsealused taimeliigid 4 1.2. Kaitsealused loomaliigid 11 2. Euroopas väärtustatud

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Uulu-Võiste seletuskiri

Uulu-Võiste seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015 Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025 Keskkonnaamet 2015 Vastavalt looduskaitseseaduse 25. on kaitsekorralduskava kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korraldamise aluseks: Kaitsekorralduskava

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017 Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2018-2027 Keskkonnaamet 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...4 1.1. Ala iseloomustus...4 1.2. Maakasutus...4 1.3. Huvigrupid...5 1.4. Kaitsekord...5 1.5. Uuritus...6

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 5. Linnud [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 5. Linnud [Compatibility Mode] JAHILINNUD Ujupardid Sinikael-part, Anas latyrhynchos Suhteliselt massiivse kerega lind, varesest suurem. Kaal kuni 1,5 kg. Eesti suurim ja arvukaim ujupart. Sinikael-part moodustab suurima osa meil kütitud

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept 2016. Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 20. okt 2016 aadressil jott@elfond.ee/ Foto: droonifoto

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg

A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg Whooper Swan A Rabahani Anser fabalis Ans fab Bean

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 1 Foto: R. Kalamees SISUKORD SISUKORD... 2 Lühendid... 4 1. Sissejuhatus... 6 1.1. Ala iseloomustus... 6 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid...

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Ootamatu kohtumine hiireviu talimaastikul Meie hiireviud on viimasel kümnekonnal aastal aina tihemini hakanud talve veetma oma sünnimaal ning rändlind

Ootamatu kohtumine hiireviu talimaastikul Meie hiireviud on viimasel kümnekonnal aastal aina tihemini hakanud talve veetma oma sünnimaal ning rändlind Ootamatu kohtumine hiireviu talimaastikul Meie hiireviud on viimasel kümnekonnal aastal aina tihemini hakanud talve veetma oma sünnimaal ning rändlind köidab nüüd linnuvaatlejate tähelepanu ka talilinnuna.

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinna Linnaplaneerimise Amet 1 Tallinna Linnavolikogu otsuse nr 2010 LISA 1 Haabersti linnaosa üldplaneering Tekstiline osa SISUKORD I OSA. MÕISTED...6 II OSA. HAABERSTI LINNAOSA ARENGUEELDUSED... 11 1. Arengut soodustavad ja pidurdavad

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Nõukogude Liidu pärand Eliisa Mõistlik, Kristine Kivimäe, Nele Plutus, Sandra Laura Luhtein 30.11.2012 Tallinna Nõukogude Liidu pärand Märtsi pommitamine 1944 Märtsi pommitamine 1944 Harju tänav peale

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

KASPAR MÖLDER

KASPAR MÖLDER KASPAR MÖLDER SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 9. KLASS KORMORANI VAENAMISEST SAAREMAAL JUHENDAJAD INGE VAHTER, MART MÖLDER JA MATI MARTINSON SISSEJUHATUS Kormorani vaenamine tähendab kormorani vastu tehtud vaenutegevust.

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Looduskaitselised konfliktid 90 aastat tagasi – kas toona oli midagi teisiti?

Looduskaitselised konfliktid  90 aastat tagasi  – kas toona oli midagi teisiti? Looduskaitselised konfliktid 90 aastat tagasi kas toona oli midagi teisiti? Tõnu Talvi Keskkonnaamet LOODUSKULTUURI SEMINAR Kaitsealad Tallinna Loomaaed 23.-24. märts 2017 Taust kaitsealadel õiguslikult

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2. peatükk Looduslikud olud praeguse Tallinna alal Marika Mägi, Krista Karro Üks või kaks mäge Tallinna lõunaosa paikneb mööda põhjarannikut kulgeval

2. peatükk Looduslikud olud praeguse Tallinna alal Marika Mägi, Krista Karro Üks või kaks mäge Tallinna lõunaosa paikneb mööda põhjarannikut kulgeval 2. peatükk Looduslikud olud praeguse Tallinna alal Marika Mägi, Krista Karro Üks või kaks mäge Tallinna lõunaosa paikneb mööda põhjarannikut kulgeval Põhja-Eesti klindil, samas kui selle põhjaosa laiub

Rohkem