Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017"

Väljavõte

1 Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017

2 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS Ala iseloomustus Maakasutus Huvigrupid Kaitsekord Uuritus Läbiviidud inventuurid ja uuringud Inventuurid Riiklik seire Inventuuride ja seirete vajadus LEHTSAARE LOODUSKAITSEALA VÄÄRTUSED JA KAITSE-EESMÄRGID Elustik Metsis (Tetrao urogallus) Musträhn (Tetrao urogallus) Laanepüü (Bonasa bonasia) Väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) ELUPAIGAD Rabad Vanad loodusmetsad Siirdesoo- ja rabametsad LEHTSAARE LOODUSKAITSEALA VÄÄRTUSTE TUTVUSTAMINE NING KÜLASTUSKORRALDUS Lehtsaare looduskaitseala taristu Metsateed Külastuskorraldus KAVANDATAVAD KAITSEKORRALDUSLIKUD TEGEVUSED JA EELARVE Tegevuste kirjeldus Raba elupaiga veerežiimi taastamine Kaitseala piiritähiste korrastamine Eelarve

3 5. KAITSEKORRALDUSE TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE KASUTATUD KIRJANDUS LISAD Lisa 1. Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri Lisa 2. Lehtsaare looduskaitseala kaart Lisa 3. Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eesmärkide ja väärtuste koondtabel

4 Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava on koostatud aastateks Vastavalt looduskaitseseaduse -le 25 on kaitsekorralduskava kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korraldamise aluseks. Kaitsekorralduskava annab soovitused kaitseala valitsejale kaitseeesmärkide saavutamise parimatest viisidest, kuid ei loo õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele. Kaitsekorralduskava kinnitab Keskkonnaameti peadirektor. Teave kaitsekorralduskava kinnitamise kohta avalikustatakse Keskkonnaameti kodulehel. Käesoleva Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava (edaspidi KKK) eesmärk on: anda lühike ülevaade kaitstavast alast (edaspidi ala) selle kaitsekorrast, kaitseeesmärkidest, rahvusvahelisest staatusest, maakasutusest, huvigruppidest ning alal läbiviidavast riiklikust seirest; analüüsida ala eesmärke ning anda hinnang iga põhiväärtuseks oleva liigi, elupaiga vm väärtuse seisundile; arvestades alale seatud eesmärke määrata mõõdetavad kaitse-eesmärgid ja kaitsekorralduse oodatavad tulemused kaitsekorraldusperioodi lõpuks ning 30 aasta perspektiivis; anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest, kirjeldada kaitseks vajalikke meetmeid koos oodatavate tulemustega; määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha, ulatuse kirjelduse ja orienteeruva maksumusega; luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks ja rahastamiseks. Kaitsekorralduskava oli avalikul arutelul XX. XX a. Kaitsekorralduskava avalik arutelu toimus XX Suure-Jaani vallamajas. Kava koostas Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise spetsialist Meelis Suurkask (tel: , e-post: 3

5 1. SISSEJUHATUS 1.1. ALA ISELOOMUSTUS Lehtsaare looduskaitseala (edaspidi kaitseala) asub Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Kibaru külas. Kaitseala pindala on 379,5 ha. Lehtsaare looduskaitseala territoorium on olnud kaitse all alates aastast, kui Viljandi Maavalitsuse 21. augusti a. määrusega nr 296 Loodushoiust Viljandi maakonnas võeti kaitse alla Lehtsaare metsise kaitseala. Kaitseala on moodustatud Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri a määrusega nr 413 Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas kaitse alla võetud Lehtsaare metsise kaitseala baasil. Kehtiv kaitsekord on kehtestatud 22. juuni 2017 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 120 (lisa 1). Lehtsaare looduskaitseala on loodud eriilmelise soo- ja metsamaastiku ning sealse elustiku mitmekesisuse kaitseks. Lehtsaare looduskaitseala eesmärk on kaitsealuse taimeliigi harilik ungrukold kasvukohtade ja kaitsealuste linnuliikide metsis, musträhn, laanepüü ja väikekärbsenäpp elupaikade kaitse. Kaitseala kaart on toodud lisas 2. Kaitseala tuumiku moodustab väikene Karjasoo raba, mille ümber on kõrge vanusega laanemetsad. Kaitseala lõunaosas asuvad suure vanusega kõdusoometsad MAAKASUTUS Lehtsaare looduskaitseala pindala on 379,5 ha, millest 359,3 ha on riigi omandis olev metsamaa (metsamaa volitatud valitseja on Riigimetsa Majandamise Keskus kolmel kinnistul) ja 20,2 ha eramaa (kuuel kinnistul) (joonis 1). Joonis 1. Lehtsaare LKA maaomand ja kõlvikuline jaotus. 4

6 Kõlvikuliselt on Lehtsaare looduskaitsealal kõige rohkem metsaalasid, mis moodustab kaitseala pindalast 96%. Metsamaa puhul on kaitseala lõunaosas tegemist vanade, kõrge vanusega kõdusoometsadega ning kaitseala põhjaosas vanade laanemetsadega. Raba ja sooalad moodustab kaitseala pindalast 3%. Ülejäänud 1% moodustavad muud lagedad alad (metsasihid, teealad). Kaitseala edelanurgas asub 0,01 ha suurune tiik HUVIGRUPID Kohalikud elanikud Kohaliku ressursi kasutamine jahipidamine, marjade, seente ja teiste metsa kõrvalsaaduste korjamine; ala kasutamine puhkealana. Jahimehed Jahipidamine. Keskkonnaamet Kaitseala valitseja. Loodusala kaitseväärtuste säilimine ja võimalusel nende seisundi paranemine. Loodusala kaitseväärtuste säilimiseks vajaminevate tööde teostamine/korraldamine. Matkajad, loodusehuvilised Looduses matkamine, puhkamine. Kaitsealal puuduvad külastusrajatised. Riigimetsa Majandamise Keskus praktiliste looduskaitsetööde teostamine riigimaadel ja ala külastuse korraldamine kaitseala väärtuste soodsa seisundi säilitamiseks ning tutvustamiseks. Keskkonnaagentuur (KAUR) Loodusala puudutava seireinfo kogumine ja analüüsimine. Teadlased Loodusala elustiku ja ökoloogiliste tingimuste uurimine. Liigilise mitmekesisuse ja arengusuundade uurimine. Elupaikade säilimiseks sobivate tegevuste väljatöötamine, elluviimine ja tulemuslikkuse hindamine KAITSEKORD Lehtsaare looduskaitseala kehtiv kaitse-eeskiri on kinnitatud aastal. Selle kohaselt kogu Lehtsaare looduskaitseala territoorium asub kahes sihtkaitsevööndis. Lehtsaare maastikukaitsealal kehtib Looduskaitseseaduses sätestatud sihtkaitsevööndi kaitsekord kaitse-eeskirjas välja toodud erisustega (lisa 1). Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja arvatud Karjasoo sihtkaitsevööndis ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. juulini. Kaitsealal on lubatud sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseeeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel. Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Kaitsealal on lubatud kuni 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine. Rohkem kui 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul. Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud Karjasoo sihtkaitsevööndis liikumispiirangu ajal. 5

7 Kaitsealal on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja loodusliku veerežiimi taastamine, koosluse kujundamine vastavalt kaitseeesmärgile, kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, olemasolevate ehitiste hooldustööd, tee, tehnovõrgu rajatise või muu tootmisotstarbeta rajatise püstitamine kaitseala või kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks. Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud jahiulukeid lisasööta UURITUS LÄBIVIIDUD INVENTUURID JA UURINGUD INVENTUURID Taimekoosluste inventuur. Lehtsaare looduskaitsealal viidi aastal läbi metsaelupaikade inventuur. Inventuuri teostas Viljandi Keskkonnateenistuse tellimusel MTÜ Märgalade Ühing. Inventeeriti 194 ha suurune ala kaitseala põhjaosas. Kaitsekorralduskava koostamise eeltööna teostati Keskkonnaameti poolt aastal taimekoosluste täiendav inventuur. Inventuuri käigus täpsustati koosluste levikut ning korrigeeriti olemasolevaid andmeid aasta seisuga on inventeeritud kogu kaitseala. Taimekoosluste andmeid on kasutatud kaitseväärtuste kirjeldamisel peatükis 2.2. Kooslused RIIKLIK SEIRE Keskkonnaregistri andmetel viiakse Lehtsaare looduskaitsealal ja selle naabruses läbi metsakanaliste seiret kahel transektil (seirepunktis). Riikliku seire koordineerijaks on Keskkonnaagentuur ning tegevused on kavandatud 2. prioriteedi tegevustena. Metsakanaliste seire Kaitseala jääb osaliselt kahele transektile (mõõtekohale) (SJB ; SJB ). Metsakanalised on paiksed, sageli spetsialiseerunud kindlate elupaigatunnuste osas ning seetõttu sobiv liigirühm looduses toimuvate muutuste hindamisel. Kõik kolm liiki on Eestis kaitse all, kuuludes ka EL Linnudirektiivi I lisasse. Metsakanaliste seire eesmärgiks on jälgida laanepüü, tedre ja metsise arvukuse muutust ja produktiivsust. Olulisemad näitajad metsakanaliste seires on: laanepüü, tedre ja metsise üldarvukus ja vanalindude arvukus loendatud metsamaa kilomeetri kohta. laanepüü, tedre ja metsise üldine ja vanalindude asustustihedus metsamaal. laanepüü, tedre ja metsise pesitsusedukus. Metsakanaliste seiret viiakse läbi augustis transektloenduse meetodil. Loendus toimub 100 ruudukujulisel püsitransektil, mille ühe külje pikkus on 2 kilomeetrit ning kogupikkus 8 kilomeetrit. Alad on valitud juhuslikult tingimusel, et kogu transekt paikneb ainult metsamaadel, looduslikel niitudel ja soodes. Loendusega püütakse katta eelkõige metsakanalistele sobivaid elupaiku. 6

8 Seiretransektil SJB (Arjadi) registreeriti aastal 3 laanepüüd ja 1 metsis ning aastal 2 laanepüüd INVENTUURIDE JA SEIRETE VAJADUS Riiklik seire Jätkata riikliku seireprogramm Metsakanalised täitmist. Elustiku inventuur Lehtsaare looduskaitseala elustikust ülevaate saamiseks, andmebaaside täiendamiseks ning kaitsemeetmete tõhususe hindamiseks on kaitsealal faktilise materjali kogumiseks vajalik läbi viia olulisemate elustikurühmade inventuur. Inventuur hõlmab kogu kaitseala territooriumit ning sisaldab taimestiku, linnustiku, sammalde inventuuri. Lisaks on soovitav teostada putukate ja samblike inventuur. Taimede, sammalde, putukate, samblike inventuuri käigus koostatakse kaitseala liikide nimekiri, hinnatakse iga liigi esinemist kaitsealal 5 pallises ohtruse skaalas. Looduskaitsealuste liikide ja muidu huvitavamate leidude kohta koostatakse MapInfo kaardikiht märkides kaardikihile punktidena leitud liikide kasvukohad/leiukohad. Iga kasvukoha/leiukoha kohta märkida lisaks isendite arv, kasvukoha ligikaudne suurus (ruutmeetrites). Linnustiku inventuuri käigus koostada kaitseala linnustiku nimekiri. Liikide leiukohad märkida punktidena MapInfo kaardikihile ning and iga kirje juures hinnang, kas tegemist on pesitsejaga, läbirändajaga, eksikülalisega, toitujaga. Elustiku inventuur on planeeritud 3. prioriteedi tööna ning teostajateks on Keskkonnaamet või huvilised 2. LEHTSAARE LOODUSKAITSEALA VÄÄRTUSED JA KAITSE-EESMÄRGID 2.1. ELUSTIK METSIS (TETRAO UROGALLUS) LiD I, LKS II, EPN VU, KE-jah 1 Metsis on tüüpiline sooserva männikute liik. Eestis on metsis levinud vaid ulatuslikes loodusmaastiku massiivides, põhiosa populatsioonist jääb Vahe-Eesti ja Alutaguse metsavööndile. Elupaigaks sobivad kõige enam vanad suured okaspuumetsad, kus inimene teda väga vähe häirib. Peamiseks elupaigaks on siirdesoo-, raba-, ja rabastuvad männikud, mõnes piirkonnas ka soovikumännikud. Kevadised mängupaigad jäävad reeglina siirdesoo- või rabamännikutesse. Teatud perioodil aastast võivad olulised olla veel vanad viljakamatel muldadel metsad, sealhulgas metsad, mille koosseisus esineb haaba. Metsisekukkede arvukus on viimase kümnendi jooksul jätkuvalt vähenenud vaatamata mängude heale kaitstusele (Randla 2015). 1 LiD Linnudirektiivi lisa number; LKS Looduskaitseseaduse kohane kaitsekategooria; EPN Eesti ohustatud liikide punase nimestiku kategooria; KE Maastikukaitseala kaitse-eesmärk. 7

9 Boreaalsetes metsades on leitud, et metsisemängude piirkonnas on suurem liigirikkus metsalindude ja imetajate seas ning seetõttu toimib metsis teiste liikide suhtes katusliigina. Keskkonnaregistri andmetel on Lehtsaare looduskaitsealal registreeritud kaks metsisemängu. Kaitseala lõunaosa ei ole enam metsisemänu jaoks sobivat biotoopi, samas on tegemist vaheldusrikaste vanade kõdusoometsadega, mis igati sobivad metsise elupaikadeks. Kaitseala peamiseks kaitse-eesmärgiks on metsisele sobivate elupaikade kaitse. Vaatlusandmete põhjal elab lehtsaare looduskaitsealal 1-2 metsisekukke ja 1-2 metsisekana. Metsise seisundi peamisteks ohustavateks teguriteks on elupaikade degradeerumine, väikekiskjate kõrge arvukus ja pesitsusaegne häirimine (Randla 2015). Kaitseala ulatuses on kogu metsise pesitsusterritoorium (elupaik) tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Metsise soodsat seisundit aitab tagada metsade looduslik areng, mille käigus metsad muutuvad vanemaks ja metsisele rohkem sobivamaks. Kuigi metsad on kuivendusest mõjutatud, pole otstarbekas veerežiimi taastamist teha, sest kõdusoometsades on turba lagunemine jõudnud mineraalpinnaseni ning aja jooksu asenduvad kõdusoometsad mineraalpinnasel kasvavate laanemetsadega. Kaitse-eesmärk Pikaajaline kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt viis metsisekana. Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt viis metsisekana. Mõjutegurid ja meetmed + Kaitsealal asuv metsise pesitsusterritoorium (elupaik) on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Elupaikade degradeerumine. Meetmed 1. Kaitseala metsaelupaikade looduslik areng. 2. Raba elupaiga veerežiimi taastamine. Väikekiskjate kõrge arvukus. Meetmed 1. Ulukite lisasöötmise keelustamine. 2. Soovituslik ettepanek, et ulukite söötmisalasid ei tehtaks kaitseala piirile lähemale kui 0,5 km. Pesitsusaegne häirimine. Meetmed 1. Karjasoo sihtkaitsevööndis on kehtestatud liikumiskeeld 1. veebruarist kuni 31. juulini. 2. Kaitsealale ei planeerita külastusrajatisi MUSTRÄHN (TETRAO UROGALLUS) LiD I, LKS III, EPN LC, KE-jah Musträhn on stabiilse arvukusega lind, kes on Eesti punase nimestiku järgi ohuvälises seisus ning kes on arvatud looduskaitseseaduse alusel vähenevate elupaikade ja väheneva arvukusega liigina III kategooria kaitsealuste liikide hulka. Eestis hinnatakse musträhni arvukuseks haudepaari (Elts, 2013). Elupaigana eelistab musträhn suuri okasmetsi, männi-segametsi, kõrgetüvelisi hõredaid männikuid, raiesmikke ja põlendikke. Musträhni ohustab sobilike 8

10 elupaikade pindala vähenemine. Musträhn rajab igal aastal uue pesaõõnsuse ja valmistab nii palju pesakoopaid teistele metsaasukatele. Musträhn on iseloomulik liik vanadele, bioloogiliselt mitmekesistele metsaelupaikadele. Koos selle liigiga elavad paljud vanade metsade liigid. Seega toimib musträhn teiste ohustatud (metsa)liikide suhtes katusliigina. Lehtsaare looduskaitsealal on teada 1 paari musträhnide pesitsemine. Kaitse-eesmärk Pikaajaline kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt üks paar musträhni. Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt üks paar musträhni. Mõjutegurid ja meetmed + Kaitsealal asuv musträhni pesitsusterritoorium (elupaik) on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Otsesed ohutegurid puuduvad LAANEPÜÜ (BONASA BONASIA) LiD I, LKS III, EPN LC, KE-jah Laanepüü on metsislaste sugukonda kuuluv kanaline, kes on Eestis paigalind. Teda võib kohata peamiselt mandriosa metsaaladel, kus ta on üldlevinud harilik haudelind, saartel leidub teda harva. Eestis hinnatakse laanepüü arvukuseks haudepaari ning see on stabiilne (Elts 2013). Mujal on laanepüü levinud Euraasia metsa- ja metsastepivööndis, mägimetsades alates Ida-Prantsusmaast ja Norrast kuni Kolõma ülemjooksu, Ohhoota mere ranniku, Hokkaidō ja Kesk-Koreani. Laanepüü asustab mitmesuguseid metsakasvukohatüüpe, samuti eri koostise ja vanusega puistuid. Sigimisperioodil hõivatakse kodupiirkond eelistatult viljakamates niisketel muldadel kasvavates vanemates segametsades, kus järelkasvus või alusmetsas on noori kuuski ning alustaimestik on madal ja liigirikas. Kuuski on vaja varjeks, aga nad loovad ka soojema mikrokliima. kuigi laanepüü lepib väga erisuguste elupaikadega, eelistab ta siiski segapuistuid: laane-, salu- ja soometsi täiusega 0,7 0,8. Vanuselt sobivad vähemalt 40-aastased puistud. Laanepüü asustustihedus kõikus loendusaastatel kevaditi 4,8 15,2 lindu/km 2 (Vint 2006). Vaatlusandmete põhjal on Lehtsaare looduskaitsealal teada 2 laanepüü pesakonna esinemine. Põhiline oht laanepüüle on praegusaegne hoogne metsaraie, peale selle ka looduslikud vaenlased. Metsaraie tõttu kahanevad laanepüüle sobilikud elupaigad ja halveneb nende kvaliteet. Laanepüü eelistab vanemaid ja liigiliselt mitmekesiseid segametsi. Metsade killustamine võib pealegi olla soodne laanepüü vaenlastele, kelle arvukus seetõttu suureneb. Laanepüü põhilised vaenlased on metsnugis, metssiga, kährik, rebane ja kanakull. Kaitse-eesmärk Pikaajaline kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt kaks pesakonda laanepüüsid. Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt kaks pesakonda laanepüüsid. 9

11 Mõjutegurid ja meetmed + Kaitsealal asuvad laanepüü pesitsusterritooriumid (elupaik) on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Mõjutegurid ja meetmed + Kaitsealal asuvad laanepüü pesitsusterritooriumid (elupaik) on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Elupaikade degradeerumine. Meetmed Kaitseala metsaelupaikade looduslik areng. Väikekiskjate kõrge arvukus. Meetmed 1. Ulukite lisasöötmise keelustamine. 2. Soovituslik ettepanek, et ulukite söötmisalasid ei tehtaks kaitseala piirile lähemale kui 0,5 km VÄIKE-KÄRBSENÄPP (FICEDULA PARVA) LiD I, LKS III, EPN LC, KE-jah Väike-kärbsenäpp on rändlind, kes saabub Eestisse mai keskel ning lahkub augustis ja septembris. Väike-kärbsenäpp talvitub Indias. Ta on putuktoiduline lind, kelle põhitoiduks on põhiliselt väikesed lendavad putukad. Sügise poole võib ta toiduks kasutada ka marju. Liik on levinud üle kogu Eesti, vastavalt sobiva pesitsusbiotoobi olemasolule. Üldiselt on liik levinud Ida-Euroopas põhja suunas kuni Soomeni ja edela suunas kuni Saksamaa ja Austriani ning Edela-Aasias. Väikse-kärbsenäpi elupaigaks on varjukad kuusikud ja kuuse-segametsad ( Kaitse-eesmärk Pikaajaline kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt viis paari väikekärbsenäppi Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt viis paari väike-kärbsenäppi. Mõjutegurid ja meetmed + Kaitsealal asuvad väike-kärbsenäpi pesitsusterritooriumid (elupaik) on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Otsesed ohutegurid puuduvad ELUPAIGAD Lehtsaare looduskaitseala eesmärgiks on metsa- ja sookoosluste kaitse. Lehtsaare looduskaitsealal on tegemist peamiselt metsakooslustega. Kaitseala loodeosas on 10 ha suurune rabakooslus. Lehtsaare looduskaitseala elupaikade koondandmed on esitatud tabelis 1. ja levikukaart joonisel 2. Elupaikade seisundi analüüsimisel on aluseks võetud Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpidele seatud tingimusi. Soostuvate ja soo-lehtmetsade elupaika on kaitsealal suhteliselt vähe, kokku 2,6 ha. Seepärast ei ole kaitsekorralduskavas seda elupaika eraldi käsitletud ning sellele elupaigale kaitse-eesmärke seatud. 10

12 Tabel 1. Lehtsaare looduskaitseala elupaikade ja kõlvikute pindala ja seisundi hinnang a inventuuri ning elupaigaandmete täpsustuste alusel. Pindala (ha) Pindala (ha) Elupaikade seisund (ha) Potentsiaalne Elupaik/kõlvik 30 aasta (2017 a. perspektiivis seisuga) 122,3 B C Raba 10,6 10,6 10,6 Vanad loodusmetsad 228,4 165,3 37,2 121,5 5,8 63,1 Soostuvad ja soolehtmetsad 2,6 2,6 2,6 Siirdesoo- ja rabametsad 17,4 17,4 3,5 13,2 0,7 Noored metsad 117,6 117,6 Muud lagedad alad (teed, sihid, platsid, tiik jms.) 2,9 2,9 KOKKU 379,5 316,4 40,7 138,1 17,1 63,1 Joonis 2. Lehtsaare looduskaitseala elupaigad. 11

13 RABAD LoD I, KE-jah Raba elupaik on soo arengu viimane aste, kui taimede surnud osadest ladestunud turvas on nii tüse, et taimede juured ei küündi enam toitainerikka veeni. Seetõttu on rabad ombrotroofsed (sadeveetoitelised), toitevaesed ning veetase on tavaliselt kõrgem kui ümbritsevatel aladel. Rabataimkattes valitsevad turbasamblad ja puhmastaimed, puisrabades kasvavad kidurad männid ning üksikud kased (Paal 2004) aasta täpsustatud andmetel on raba elupaiga pindala 10,6 ha. Tegemist on väikese puisrabaga, mis on lääneosas kraavitusest mõjutatud. Raba kogupindala on 15,8 ha, millest kaitseala koosseisus jääb 2/3, kaitsealast väljapoole jääb 1/3 elupaigast. Raba elupaiga väärtus seisneb maastikulises mitmekesisuses ning raba servaalade metsad ja puisraba on metsise elupaigaks. Raba elupaik on rahuldavas seisundis, raba loodeosas ilmneb kuivenduse mõju. Kaitsealast väljaspool asuv raba on puisraba ja kohati tugevalt raietest mõjutatud. Raba osadeks jagav siht on osaliselt kinni kasvanud ja suhteliselt väikese mõjuga. Raba elupaiga lääneosa mõjutavad kraav on ühtlasi kaitseala piirdekraavideks ning suubub Vihiküla-Hüpassaare kohaliku tee kraavisüsteemi ja sealtkaudu XX ojasse. Kraavi sulgemine parandaks raba elupaiga seisundit, kuid arvestades raba suhtelist väiksust ja kraavi sulgemise mõju kaitsealast väljapoole jäävatele aladele, siis on veerežiimi taastamine madala prioriteetsusega. Raba piirkonnas elab 1-2 metsist. Oluline on säilitada raba elupaika kui metsise elupaik. Kaitse-eesmärk Pikaajaline kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal esineb raba elupaik vähemalt 10 ha suurusel alal, seisundiga B (hea). Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal esineb raba elupaik vähemalt 10 ha suurusel alal, seisundiga B (hea). Mõjutegurid ja meetmed + Raba elupaik on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Rabaservades oleva piirikraavi kuivendav mõju. Meetmed Loodusliku veerežiimi taastamine VANAD LOODUSMETSAD LoD I, KE-jah Elupaik hõlmab looduslikke vanu metsi, aga ka looduslike häiringute aladel uuenevaid igas vanuseastmes puistuid. Looduslikud vanad metsad esindavad vähese inimmõjuga või üldse igasuguse inimmõjuta kliimakskoosluseid ehk siis suktsessioonirea hiliseid staadiume. Metsad on kindlasti järjepidevad. Vanade loodusmetsade hulka arvatakse Eestis loo-, nõmme-, palu-, laane- ja rabastunud metsad, mis vastavad põlismetsa kriteeriumidele. (Paal 2000; Palo 2010A, 2010B). Metsatüüpidest on Lehtsaare looduskaitsealal vanade loodusmetsade hulgas kõige suurema levikuga palumetsad ja rabastuvad metsad, vähemal pindalal on levinud laanemetsad ning väikesel eraldisel esineb nõmmemetsa. Potentsiaalsete vanade loodusmetsade hulka on arvatud kõrge vanusega kõdusoometsad, kus turbakiht on praktiliselt lagunenud ning puude juured ulatuvad mineraalpinnaseni. Puurindes domineerib mänd, lisaks on puurindes kuuske ja kaske, kohati haaba. Kaitseala kirdeosa kõrgem ja liivasem reljeef muudab metsad vaheldusrikasteks 12

14 ja eriilmelisteks. Soodne veerežiim on loonud head tingimused metsa kasvuks ning kohati kasvavad võimsad ja vanad puud. Metsatüübid esinevad harva tüübipuhtal kujul. Valdavalt on elupaigatüübi puhul tegemist vanade metsadega, kuid inimtegevuste jälgede esinemise tõttu on suure osa elupaiga seisund rahuldav. Kuigi metsadel on mitmeid vana loodusmetsa tunnuseid vanade ja kõdunevate puude näol, on praegugi märgatavaid majandamise jälgi (vanad kännud, puistu enamuse ühtlane vanus jm). Vanade loodusmetsade keskmine vanus on 135 aastat. Vanemate puistute vanus küünib 175 aastani. Kolmekümne aasta perspektiivis on oodata elupaiga seisundi paranemist ning pindala suurenemist 63 ha võrra praeguste potentsiaalsete loodusmetsade elupaigaks kujunemise arvel aasta täpsustatud andmetel on elupaiga pindala 165,3 ha (37,2 ha seisund A; 122,3 ha seisund B; 5,8 ha seisund C). Kaitse-eesmärk Pikaajaline kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal esineb vana loodusmetsa elupaik vähemalt 225 ha suurusel alal, seisundiga vähemalt B (hea). Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal esineb vana loodusmetsa elupaik vähemalt 165 ha suurusel alal, seisundiga vähemalt B (hea). Mõjutegurid ja meetmed + Vana loodusmetsa elupaigatüüp on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Majandustegevuste jäljed metsades Meetmed 1. Metsaelupaikade looduslik areng. 2. Metsakuivendussüsteemide looduslik kinnikasvamine SIIRDESOO- JA RABAMETSAD LoD I; KE-jah Siirdesoo- ja rabametsa elupaika kuuluvad okasmetsad või okassegametsad niiskel kuni märjal turbamullal, mille veetase on püsivalt kõrge. Vesi on toitainetevaene. Puhma-rohurindes valitsevad oligotroofsele ja mesotroofsele sookeskkonnale iseloomulikud liigid: puhmad, turbasamblad ja tarnad. (Palo 2010) Eestis kuuluksid sellesse tüüpi siirdesoo- ja rabametsad, s.o. puudega kaetud siirdesood ja rabad, mille puistu tagavara on vähemalt 100 tm/ha, või mille liituvus on üle 0,3 ja keskmine kõrgus enam kui 3 m. (Paal 2000). Välitööde andmetel esineb Lehtsaare looduskaitsealal siirdesoo- ja rabametsade elupaigatüüpi kokku 17,4 hektaril. Siirdesoo- ja rabametsade elupaik esineb kaitseala põhjaosas, vaheldudes vanade raiesmike ja kuivematel liivapõndakutel kasvava vana loodusmetsa kasvukohaga. Kaitseala kirdeosas on rabametsa ja vana loodusmetsa vahelise piiri tõmbamine keeruline. Metsaalune turbakiht on väga varieeruva sügavusega (20 cm 60 cm). Tegemist on metsisele sobiliku elupaigaga. Kaitse-eesmärk Pikaajaline kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal esineb siirdesoo- ja rabametsa elupaigatüüpi vähemalt 17 ha, seisundiga vähemalt B (hea). Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk: Lehtsaare looduskaitsealal esineb siirdesoo- ja rabametsa elupaigatüüpi vähemalt 17 ha, seisundiga vähemalt B (hea). 13

15 Mõjutegurid ja Meetmed + Siirdesoo ja rabametsa elupaigatüüp on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Rabaservades oleva piirdekraavi kuivendav mõju. Meetmed Loodusliku veerežiimi taastamine. 3. LEHTSAARE LOODUSKAITSEALA VÄÄRTUSTE TUTVUSTAMINE NING KÜLASTUSKORRALDUS Lehtsaare looduskaitseala jääb olulisematest külastusobjektidest kõrvale. Kaitseala külastatakse vähe, peamiselt marjade ja seente korjamiseks. Lehtsaare looduskaitseala läbivad metsateed, kuid neid kasutab väga vähe inimesi. Metsateid kasutatakse peamiselt piirkonna metsamajanduslike tööde teostamiseks. Seega on tavalisem olukord, kus kaitsealal ei ole ühtegi inimest. Kuna alal on mitmeid kaitstavaid linnuliike, siis käesoleva kava kehtimise perioodil ei ole vajalik kaitsealale luua täiendavaid külastamisvõimalusi. Rohkem kui 30 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on kaitse-eeskirja järgi lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul. Visioon Lehtsaare looduskaitseala külastuskoormus on jäänud endisele väheintensiivsele tasemele ja seda iseloomustab juhuslikkus. Kaitsealal ei rakendata aktiivset külastuskorraldust ega rajata külastustaristut. Eesmärk Vältida kaitsealuste liikide häirimist ning hoida kaitseala külastuskoormus madal LEHTSAARE LOODUSKAITSEALA TARISTU METSATEED Lehtsaare looduskaitseala läbivad piirkonna metsamajandusele olulised metsateed: Liiva tee, Marjasoo tee, Lehtsaare tee ja Turbasihi tee. Kaitseala loodenurga juurest läheb mööda kohalik Vihiküla-Hüpassaare tee. Nimetatud teed on olulised piirkonna majandustegevuses, kuid ei oma olulist rolli kaitseala kaitse korraldamisel. Kaitsekorralduskavaga antakse olulisemad põhimõtted, millest lähtuda metsateede hooldus- ja rekonstrueerimitööde kooskõlastamisel. Kuna nimetatud teede korrashoid pole vajalik kaitseväärtuste säilimiseks ega kaitseala tutvustamiseks, siis nimetatud teede hoolduseks kaitsekorralduskavaga ressursse ei planeerita. Metsateede kaart on esitatud joonisel 3. Meetmed: 1. Metsateede puhastamine teele kukkunud puudest ja vajadusel teeserva puhastamine võsast. 2. Metsateede piirdekraavide hooldus. 14

16 Joonis 3. Lehtsaare looduskaitseala läbivad metsateed 3.2. KÜLASTUSKORRALDUS Lehtsaare looduskaitsealal ei planeerita loodusõppe ja puhkemajanduslikku tegevust. 15

17 4. KAVANDATAVAD KAITSEKORRALDUSLIKUD TEGEVUSED JA EELARVE 4.1 TEGEVUSTE KIRJELDUS RABA ELUPAIGA VEEREŽIIMI TAASTAMINE Raba elupaiga veerežiimi taastamiseks on vaja sulgeda üks kraav kogupikkuses 735 meetrit (joonis 4.). Tegemist on kaitseala piiril oleva kraaviga, mis mõjutab raba elupaiga lääneserva. Hinnanguliselt ulatub kraavi mõju meetri kaugusele kraavist. Kraavi sulgemine mõjutab seega 1,3-2 hektarit raba ja rabametsa elupaika. Kraavi sulgemisel on osaline mõju ka kaitseala kõrval olevale rabametsale. Kaitsealast väljapoole ulatuvat mõju vähendavad Vihiküla- Hüpassaare tee teekraavid ning teised metsa kuivenduskraavid. Veerežiimi taastamine mõjutab väljaspool kaitseala peamiselt siirdesoo ja rabametsa, mis talub suhteliselt hästi pinnase niiskuse suurenemist. Põhikaardil on kraavi voolusuund valesti märgitud. Tegelikult juhib kraav vee metsast ja rabaservast Vihiküla-Hüpassaare teekraavid ja seda kaudu Arjadi ojasse. Kraav on suhteliselt väikese kaldega ja madalveeseisu ajal kraavis voolu ei ole (vesi kraavis seisab). Taastamistööle eelneb taastamisprojekti koostamine, millega pannakse paika kraavi sulgemise tehnilised lahendused ja keskkonnanõuded. Mõistlik on kraav kogu ulatuses kinni ajada, kasutades selleks kraavi kaldal olevat mullet. Töid on võimalik teostada väljaspool metsise pesitsusaega. Taastamisprojekti tellib veerežiimi taastamistööde korraldaja Riigimetsa Majandamise Keskus. Kuna kraavi sulgemine on suhteliselt väikese mõjuulatusega, on loodusliku veerežiimi taastamine kavandatud 3. prioriteegi tegevusena. Loodusliku veerežiimi taastamistööde korraldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus. Joonis 4. Lehtsaare looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamistööd. 16

18 KAITSEALA PIIRITÄHISTE KORRASTAMINE Lehtsaare looduskaitseala välispiirile on paigaldatud kokku 37 keskmise suurusega piiritähist. Piir on piisava selgusega tähistatud. Olemasolevad tähised on heas seisundis, mõned üksikud amortiseerunud. Seose uue kaitsekorra kehtestamisega tuleb vähemalt kaitseala põhjapoolsed piiritähised uuendada, kuna neil puudub liikumispiirangu märge. Piiritähiste uuendamine on otstarbekas läbi viia koos amortiseerunud tähiste asendamisega. Kaitsekorraldusperioodil on vajalik piiritähiseid hooldada, piiritähised tuleb võsast välja raiuda ja vajadusel korrastada. Kaitsekorraldusperioodi lõpuks kavandatakse kõigi piiritähiste uuendamine (asendamine) või likvideerimine. Kaitseala piiri selgeks tähistamiseks ei ole vaja asendada kõiki olemasolevat 37 piiritähist. Kaitseala arusaadavaks tähistamiseks piisab, kui paigaldada 27 piiritähist ja 10 tähist likvideerida. Lehtsaare looduskaitseala asub valdavalt riigimaal ning on väikese külastatavusega. Osade piiritähiste likvideerimine ei ohusta kaitseala kaitseväärtusi. Likvideeritavad tähised asuvad vähekäidavatel metsasihtidel või kraavidel. Olemasolevate piiritähiste asukoht ja uuendatavate piiritähiste asukohad on toodud kaartidel joonisel 5. Kaitseala piiritähiste paigaldus- ja hooldustööde korraldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus. Kaitseala tähistamine on 2. prioriteedi tegevus. Joonis 5. Lehtsaare looduskaitseala olemasolevad ja uuendatavad piiritähised. 17

19 4.2 EELARVE Eelarve tabelisse 2 on koondatud eelnevate analüüsidena esitatud tööd, mis on täitmiseks käesoleva kaitsekorralduskavaga ettenähtud perioodi jooksul. Tabelis on tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele järgmistesse prioriteetsusklassidesse: 1) esimene prioriteet hädavajalik tegevus, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas ajavahemikus on võimatu, see on väärtuste säilimisele ja toimiva ohuteguri kõrvaldamisele suunatud tegevus; kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks vajalik tegevus; 2) teine prioriteet vajalik tegevus, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele; 3) kolmas prioriteet soovituslik tegevus ehk tegevus, mis aitab kaudselt kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele. Tabel 2. Lehtsaare looduskaitseala kavandatavad kaitsekorralduslikud tegevused, eelarve ja ajakava Jrk 1 Tegevuse nimetus Tegevuse tüüp INVENTUURID, SEIRED, UURINGUD Korraldaja 2 Prioriteet Kokku Sadades eurodes Metsakanaliste seire Riiklik seire KAUR 2 X X X Elustiku inventuur Inventuur KeA/H HOOLDUS ja TAASTAMINE Soo- ja metsaelupaikade loodusliku veerežiimi taastamistööd (0,7 km) TARISTU Kaitseala piiritähiste hooldus (37tk). Kaitseala piiritähiste uuendamine ja likvideerimine (27+10 tk) Koosluste taastamistöö Kaitsealuste objektide tähistamine Kaitsealuste objektide tähiste hooldamine RMK RMK RMK ,5 60,5 18

20 Jrk 1 Tegevuse nimetus Tegevuse tüüp KAVAD, EESKIRJAD Kaitsekorralduskava vahehindamine Kaitsekorralduskava uuendamine Korraldaja 2 Prioriteet Kokku Sadades eurodes Tegevuskava KeA 1 X X Tegevuskava KeA 1 X X KOKKU ,5 325,5 1) Peatüki number, kus on tegevuse täpsem seletus. 2) KeA Keskkonnaamet, RMK Riigimetsa Majandamise Keskus, KAUR Keskkonnaagentuur, MO maaomanik, H Huvilised (erinevad huvigrupid nagu kodanike ühendused, mittetulundusühingud, kohalikud elanikud, ettevõtjad jms). 3) X Keskkonnaameti või Keskkonnaagentuuri poolt täidetavad plaanipärased tööülesanded. 19

21 5. KAITSEKORRALDUSE TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE Kaitsekorralduskava tulemuslikkuse hindamise aluseks on perioodiliselt teostatud seired ja inventuurid ning kaitsekorralduslike tööde käigus kogutud andmed. Kaitsekorralduskava perioodi lõpus hinnatakse tulemuste põhjal kaitsekorralduskava edukust. Kaitsekorralduskava on koostatud 10 aastaks ( ). Käesoleva kaitsekorralduskava täitmise vaheanalüüs teostatakse aastal, kaitsekorralduskava täitmise analüüs aastal. Kaitsekorralduskava täitmise analüüs on ühtlasi ka aruanne selle täitmise efektiivsuse osas. Tulemuslikkuse hindamiseks võetakse aluseks alljärgneva tabeli näitajad. Tabel 3. Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava täitmise edukuse hindamiskriteeriumid. Väärtus Indikaator Kriteerium Tulemus Selgitus LIIGIKAITSE Metsis Metsisekanade arv 2 5 Musträhn Pesitsevate paaride arv 1 1 Laanepüü Pesakondade arv 2 2 Väike-kärbsenäpp Pesitsevate paaride arv 2 5 ELUPAIKADE KAITSE Raba Vanad loodusmetsad Siirdesoo ja rabamets Elupaiga pindala (ha) Elupaiga seisund B B Elupaiga pindala (ha) Elupaiga seisund B B Elupaiga pindala (ha) Elupaiga seisund B B Pikemas perspektiivis on seatud eesmärgiks, et loodusliku arengu tulemusena on elupaiga pindala 225 ha Pikemas perspektiivis on seatud eesmärgiks, et loodusliku arengu tulemusena on elupaigatüübi pindala 130 ha 20

22 6. KASUTATUD KIRJANDUS Paal & Leibak, E., Eesti soode seisund ja kaitstus. Eestimaa Looduse Fond. Paal, J Loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikool. Paal, J koostaja. Euroopa väärtuslikud elupaigad Eestis. Eesti Keskkonnaministeerium. Randla, T Metsise (Tetrao urogallus) kaitse tegevuskava. Elts, J. jt Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus Aruanne. Vint, E Laanepüü, meie metsade põlisasukas. Eesti Loodus 10. Infosüsteemid ja andmebaasid EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur eelurikkus: ( ) Eesti selgroogsed. Linnud: ( ) 21

23 LISAD LISA 1. LEHTSAARE LOODUSKAITSEALA KAITSE-EESKIRI Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri Vastu võetud nr 120 jõustumine Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» 10 lõike 1 alusel. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eesmärk (1) Lehtsaare looduskaitseala (edaspidi kaitseala) eesmärk on kaitsta: 1) metsa- ja sookooslusi ja neile omast elustiku mitmekesisust; 2) kaitsealust taimeliiki harilik ungrukolda (Huperzia selago); 3) kaitsealuseid liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, , lk 7 25) nimetab I lisas. Need liigid on metsis (Tetrao urogallus), musträhn (Dryocopus martius), laanepüü (Bonasa bonasia) ja väikekärbsenäpp (Ficedula parva). (2) Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte sihtkaitsevööndisse. (3) Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega. 2. Kaitseala asukoht (1) Kaitseala asub Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Kibaru külas. (2) Kaitseala välis- ja vööndite piirid on esitatud kaardil määruse lisas Kaitseala valitseja Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. 4. Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused: 1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele; 2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta; 3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta; 4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta; 5) kaitsekorra kohta. 22

24 2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD 5. Sihtkaitsevööndi määratlus (1) Kaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks. (2) Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit: 1) Karjasoo sihtkaitsevöönd; 2) Lehtsaare sihtkaitsevöönd. 6. Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk Karjasoo ja Lehtsaare sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on säilitada ja taastada metsa- ja sookoosluste looduslikku seisundit ja seeläbi neile kooslustele omast elustiku mitmekesisust. Karjasoo sihtkaitsevööndi eesmärk on lisaks eelnevale tagada kaitseala eesmärgiks olevate linnuliikidele pesitsusaegne häirimatus. 7. Lubatud tegevus (1) Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja 8 lõike 1 punktis 3 kehtestatud ajal. (2) Kaitsealal on lubatud kuni 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine. Rohkem kui 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul. (3) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud kohas, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud. (4) Kaitsealal on lubatud sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseeeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel. (5) Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud Karjasoo sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. augustini. (6) Kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud: 1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja loodusliku veerežiimi taastamine; 2) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile; 3) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus; 4) olemasolevate ehitiste hooldustööd; 5) tee, tehnovõrgu rajatise või muu tootmisotstarbeta rajatise püstitamine kaitseala või kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks. 8. Keelatud tegevus (1) Kaitsealal on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisustega: 1) majandustegevus; 2) loodusvarade kasutamine; 3) inimeste viibimine Karjasoo sihtkaitsevööndis ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel. 23

25 (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud: 1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet; 2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid; 3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut; 4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist; 5) anda projekteerimistingimusi; 6) anda ehitusluba; 7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist; 8) jahiulukeid lisasööta. 9. Tegevuse kooskõlastamine (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit. (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes. 3. peatükk LÕPPSÄTTED 10. Määruse jõustumine Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 11. Kehtetuks tunnistamine Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari a määrus nr 3 Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri tunnistatakse kehtetuks. 13. Menetluse läbiviimine Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskirja kehtestamise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11. mai a käskkirjaga nr 444 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas Vaidlustamine Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist. 1 Kaitseala territoorium võeti Lehtsaare metsise kaitsealana kaitse alla Viljandi Maavalitsuse 21. augusti a. määrusega nr 296 Loodushoiust Viljandi maakonnas. Lehtsaare metsise kaitseala põhjal moodustati Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri a määrusega nr 413 Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas Lehtsaare looduskaitseala. Lehtsaare looduskaitseala kaitsekord on uuendatud Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari a määrusega nr 3 Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri. 2 Kaitseala välis- ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardile, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : ) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis ( 3 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel 24

26 LISA 2. LEHTSAARE LOODUSKAITSEALA KAART 25

27 LISA 3. LEHTSAARE LOODUSKAITSEALA KAITSE-EESMÄRKIDE JA VÄÄRTUSTE KOONDTABEL JNR Väärtus Kaitse-eesmärk Ohutegur Meede Oodatud tulemus Elustik 1. Kaitseala metsaelupaikade Elupaikade degradeerumine. looduslik areng. 2. Raba elupaiga veerežiimi Metsis taastamine. 1. Ulukite lisasöötmise keelustamine. Lehtsaare looduskaitsealal elab 2. Soovituslik ettepanek, et Lehtsaare looduskaitsealal elab Väikekiskjate kõrge arvukus. vähemalt viis metsisekana. ulukite söötmisalasid ei tehtaks vähemalt viis metsisekana. kaitseala piirile lähemale kui 0,5 km. 1. Karjasoo sihtkaitsevööndis on kehtestatud liikumiskeeld Pesitsusaegne häirimine. 1. veebruarist kuni 31. juulini. 2. Kaitsealale (loodusalale) ei planeerita külastusrajatisi Musträhn Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt üks paar musträhni. Otsesed ohutegurid puuduvad. Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt üks paar musträhni Laanepüü Väike-kärbsenäpp Raba Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt kaks pesakonda laanepüüsid. Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt viis paari väikekärbsenäppi Lehtsaare looduskaitsealal esineb raba elupaik vähemalt Elupaikade degradeerumine. Väikekiskjate kõrge arvukus. Otsesed ohutegurid puuduvad. Elupaigad Raba elupaiga servas oleva kraavi kuivendav mõju. Kaitseala metsaelupaikade looduslik areng. 1. Ulukite lisasöötmise keelustamine. 2. Soovituslik ettepanek, et ulukite söötmisalasid ei tehtaks kaitseala piirile lähemale kui 0,5 km. Loodusliku veerežiimi taastamine. Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt kaks pesakonda laanepüüsid. Lehtsaare looduskaitsealal elab vähemalt viis paari väikekärbsenäppi Lehtsaare looduskaitsealal esineb raba elupaik vähemalt 26

28 JNR Väärtus Kaitse-eesmärk Ohutegur Meede Oodatud tulemus 10 ha suurusel alal, seisundiga B (hea). 10 ha suurusel alal, seisundiga B (hea) Vanad loodusmetsad Lehtsaare looduskaitsealal Lehtsaare looduskaitsealal 1. Metsaelupaiga looduslik esineb vana loodusmetsa esineb vana loodusmetsa Majandustegevuste jäljed areng. elupaik vähemalt 230 ha elupaik vähemalt 167 ha metsades. 2. Metsakuivendussüsteemide suurusel alal, seisundiga suurusel alal, seisundiga looduslik kinnikasvamine. vähemalt B (hea). vähemalt B (hea) Siirdesoo- ja rabametsad Lehtsaare looduskaitsealal esineb siirdesoo- ja rabametsa elupaigatüüpi vähemalt 17 ha, seisundiga vähemalt B (hea). Rabaservades oleva piirdekraavi kuivendav mõju. Loodusliku veerežiimi taastamine. Lehtsaare looduskaitsealal esineb siirdesoo- ja rabametsa elupaigatüüpi vähemalt 17 ha, seisundiga vähemalt B (hea). 27

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 03.01.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017 2026 Keskkonnaamet 2016 1. SISSEJUHATUS... 4 1.2. MAAOMAND JA MAAKASUTUS...

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 1 Foto: R. Kalamees SISUKORD SISUKORD... 2 Lühendid... 4 1. Sissejuhatus... 6 1.1. Ala iseloomustus... 6 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid...

Rohkem

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015 Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025 Keskkonnaamet 2015 Vastavalt looduskaitseseaduse 25. on kaitsekorralduskava kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korraldamise aluseks: Kaitsekorralduskava

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

Uulu-Võiste seletuskiri

Uulu-Võiste seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsuse määruse Raadi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi ka LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

seletuskiri_Kambla

seletuskiri_Kambla Vabariigi Valitsuse määruse Kämbla looduskaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 kohaselt on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisamaterjal lisa3_seletuskiri_sinise_kopsurohu_PEPid.docx

Lisamaterjal lisa3_seletuskiri_sinise_kopsurohu_PEPid.docx Keskkonnaministri määruse Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Vastavalt looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõikele 2 kehtestab keskkonnaminister

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 12.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/14 Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2019 2028 Keskkonnaamet 2018 1 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 6 1.1. Ala iseloomustus...

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018 Loodusdirektiivi metsaelupaikade inventeerimise juhend Koostaja: Anneli Palo Toimetajad (2008-2010): Kaili Viilma, Jaanus Paal, Taimo Türnpu, Lembit Maamets, Merit Otsus, Ants Animägi Toimetajad (2018):

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret?

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Meelis Uustal SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus 8. nov. 2012 Keskkonnateabe Keskus Hetkeolukord 2/3 eestimaalastest elavad

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov Ettepaneku

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov Ettepaneku Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov 2016. Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 12. dets 2016 aadressil

Rohkem

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept 2016. Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 20. okt 2016 aadressil jott@elfond.ee/ Foto: droonifoto

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Soode kaitse ja taastamine 25.11.2016 Rakvere Päevakava 15:00 Keskkonnaameti avasõnad 15:05 Ülevaade projektist Soode kaitse ja taastamine, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF 15:20 Soode taastamise põhimõtted

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

1

1 Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015-2024 Keskkonnaamet 2015 SISUKORD 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ala iseloomustus... 5 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid... 9 1.4. Kaitsekord... 10 1.5. Uuritus...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar 2012. Marko Trave Saaremaa metskonna metsaülem. Foto: Vilma Rauniste Eesti on

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Kaitsealused liigid 4 1.1. Kaitsealused taimeliigid 4 1.2. Kaitsealused loomaliigid 11 2. Euroopas väärtustatud

Rohkem