Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc"

Väljavõte

1 Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale. Samas oleme seisukohal, et Tallinna rohealade teemaplaneeringus ning Pirita linnaosa üldplaneeringus tuleb arvestada Teemaplaneeringu Tallinna rohealad keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande lk 115 toodud järeldust: Piirkonnas paiknevaid ohustatud ja väärtuslikke alasid (eelkõige Pirita tee ja Merivälja tee äärsed haljastud ning Maarjamäelt vaateid võimaldavad alad) on üld- või teemaplaneeringuga võimalik määratleda väärtuslikuks maastikuks ja kehtestada samas ka avalikku ruumi hoidvad ehitustingimused. 2. Arvo Kull (Pelgulinna Selts) Olles tutvunud vastavatelt kodulehtedelt teemaplaneeringu "Tallinna roheala" materjalidega, sealhulgas "Planeeringukaardiga" (Linnaplaneerimise Ameti tööversioon) ja T. Ploompuu ekspertarvamusega Stroomi metsa kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku kohta, ei saanud ma selgust kaitseala piiride ja ka statuudi (maastiku kaitseala versus looduse kaitseala) kohta. Kas selle probleemi lahendamise kohta on vastavates ametkondades välja kujunenud mingi konsensuslik seisukoht? Konkreetselt pakub huvi Seewaldi territooriumi (kaardil maa-ala nr 308) ja ka hipodroomi (maa-ala kaardil nr 116) tulevikuvisioon (T. Ploompuu soovituse kohaselt tuleks osa sellest alast hõlmata kaitsealasse). Piki randa kulgev promenaad on igati arukas mõte, ent tahaks teada, kes saavad olema seal liiklejad (jalgratturid, jalakäijad, motoriseeritud liiklejad, rulluisutajad jt)? Muuseas, promenaadi tuleks veelgi pikendada, kas või Haaberstini, mis seda takistab? Praegu lõpeb promenaad kuidagi ebamääraselt (vt kaarti). Täname tunnustuse eest. Kaalumiseks Tallinna rohealade teemaplaneeringu ja Pirita linnaosa üldplaneeringu koostajatele (TLPA). Kaitseala staatuse üle otsustab kaitse alla võtja vastavalt põhjendustele, see ei ole ainuüksi teemaplaneeringu ega KSH määrata. Teemaplaneeringu eskiisis on lähtutud T. Ploompuu koostatud ekspertarvamusest ja Tallinna Keskkonnaameti poolt esitatud piiriettepanekust. Endise Seewaldi suvemõisa territoorium (ala nr 308) on teemaplaneeringu eskiisis määratud arendusalaks loodava või säilitatava rohevõrgustikuga. Soovitused suvemõisate kui rohealade säilimise tagamiseks on esitatud KSH aruandes (pt 6.3.1) ning rohealade teemaplaneeringu eskiisi seletuskirjas (pt ). Hipodroomi territoorium (ala nr 316, mitte 116) on teemaplaneeringu eskiisis kavandatud säilitada eriotstarbelise rohealana. Ei pea otstarbekaks väikest osa kaitseala ettepanekust jätta hipodroomi (suletud) territooriumile. Rannapromenaad on mõeldud jalakäijatele ja kergliiklusele, mootorsõidukid sinna ei sobi. TP eskiisis on promenaad märgitud ainult hoonestatud aladele. Rohealadel tuleb liikumisrada kavandada arvestades roheala olemust, olemasolevaid teid ja piiravaid tingimusi. Vt täiendavalt: Tallinna rannapromenaadi linnaruumilise arengu ettepanek (OÜ Ars Projekt) Tallinna kodulehel 1

2 3. Pirita Selts Ettepanek: tähistada olemasolev TOPi ranna haljasmaa tervikuna rohealana (positsioon 133) ja kustutada planeeringukaardil kavandatud arendusala tähis. Ettepanek: ökoloogiliselt toimiva haljasühenduse tagamiseks rannamänniku ja Kloostrimetsa vahel tuleks kavandatud rohekoridorile lisada täiendavaid haljastänavaid, teealuseid truupe ja rippteid, mis võimaldaksid väiksemate loomade liikumist. [... planeeringukaardil on rannamänniku ja Kloostrimetsa vahele märgitud üksnes Mähe oja sängi pidi kulgev katkestatud ning tupikolukorda tekitav rohekoridori lõik (tõkestatud Merivälja teega), millel puudub tegelik ühendus rannamännikuga ja mis on Kloostrimetsaga ühendatud üksnes ühe kavandatava haljastänava (Keeru tee) kaudu.] Ettepanek: kustutada kõnesolev arendusala (positsioon 351) planeeringukaardilt ja säilitada kõnesolev ala metsamaana. 4. TTÜ teedeinstituut ja AS Ramboll Kiri 5 lk, vt lisa ## 5. Helle Vilu (Nõmme Tee Selts, MTÜ Hooliv ja Jätkusuutlik Tallinn) Kiri 2 lk, vt lisa ## 6. Tallinna Keskkonnaamet Aruandes on nimetatud rohealade rikastamise eesmärgil uute veekogude rajamise vajadust. Palume tuua näiteid konkreetsetest aladest, kuhu planeeringu ja KSH töörühm peab eriti Kaalumiseks rohealade teemaplaneeringu ja ala detailplaneeringu koostajatele (TLPA). Täiendavate haljastänavate lisamist kaalutakse teemaplaneeringu koostamisel. Väikeloomade liikumist võimaldavad truubid ja rippteed on täpsemate planeerimis- ja projekteerimisstaadiumide teema. See soovitus lisatakse KSH aruandesse. Kaalumiseks Tallinna rohealade teemaplaneeringu ja ala detailplaneeringu koostajatele (TLPA). Kiri tegeleb tänavavõrgu teemaplaneeringuga kavandatava planeeringulahenduse õigustamisega. Tänavavõrgu teemaplaneeringuga kavandatavate, rohealasid läbivate ja rohevõrgustiku toimimist ohustavate magistraaltänavate mõju hindamine ei ole rohealade teemaplaneeringu KSH, vaid tänavavõrgu teemaplaneeringu KSH ülesanne. Rohealade teemaplaneeringuga neid tegevusi ei kavandata. Esitatud arvamused toetavad KSH seisukohti. KSH aruande täiendamine-täpsustamine ei ole vajalik. Tallinna Keskkonnaametil tuleks kiri edastada tänavavõrgu teemaplaneeringu ja selle KSH koostajatele. KSH aruande pt on täiendatud. 2

3 vajalikuks ja võimalikuks uute veekogude rajamist ning milliseid veekogusid olete siinkohal mõelnud. Keskkonnaamet kaalub Pärnu mnt 554 krundi (Pärnu maantee ja Haapsalu raudtee vaheline ala) väljaarvamist loodusobjektide kohaliku kaitse alla võtmise ettepanekute seast, sest alal on menetluses detailplaneering (algatatud ) ärihoonete ehitamiseks. Samuti ei ole varasemalt Keskkonnaamet teinud ettepanekut antud ala kohaliku kaitse alla võtmiseks. Vastav ettepanek on tulnud Nõmme Tee Seltsi poolt, mistõttu on ekspertarvamuses (T. Ploompuu, 2005) seda käsitletud kui võimalikku Saagi-jõeäärse ala laiendust. Teemaplaneeringu koostamisel on kaitseala piiriettepaneku tegemisel lähtutud T. Ploompuu ekspertarvamusest. Põhjendatud vajaduse korral on TP eskiislahenduses esitatud piiriettepaneku muutmine Pärnu mnt 544 kinnistu osas planeerimisprotsessis võimalik. KSH aruande pt on vastavalt täiendatud. 7. Harjumaa Keskkonnateenistus Esitatud ettepanekutest ja märkustest võib aru saada, et Harjumaa Keskkonnateenistus ei ole paralleelselt KSH aruande analüüsimisega tutvunud teemaplaneeringu eskiislahenduse materjalidega, mis olid KSH aruande avaliku väljapaneku ajaks spetsiaalselt sel eesmärgil välja pandud TLPA kodulehele. Vastav informatsioon oli edastatud koos KSH aruande avalikustamist puudutava informatsiooniga. KSH aruanne ei ole eraldiseisev dokument, vaid osa strateegilisest planeerimisdokumendist (KeHJS 40 lg 1), mistõttu tuleb neid käsitleda koos. 1. Juhime tähelepanu, et käesoleval ajal ei kasutata enam väljendit Natura 2000 eelvaliku nimekiri (lk 38). Eelvalik on juba teostatud ning asjakohased alad nimetatud Natura 2000 loodus- ja/või linnuhoiualadeks. Lisaks märgime, et Varsaallikad ei ole olnud Natura alade nimestikus ning neid ei ole kavas ka sinna arvata. 2. Keskkonnaministri a. määrus nr 73 on kehtetu (lk 58), kuna kõikidel objektidel on käesoleva seisuga looduskaitseseaduse kohased kaitseeeskirjad kinnitatud. Loodusobjektide valitsemise põhimõtted on sätestatud looduskaitseseadusega. 3. Õigusaktide loetelust puudub Vabariigi Valitsuse a. korraldus nr 341-k (RT I 2004, 47, 327), millega on võetud kaitse alla Kanuti aed, Tammsaare park, Toompark, Tornide väljak, Tuvi park ja KSH aruandes vastavad parandused tehtud. KSH aruandes vastavad parandused tehtud. Viidatud korralduse avaldamismärge Riigi Teatajas on: RTL, , 64, 1075 (vt: KSH aruannet on ülalviidatud määrusega täiendatud. Teemaplaneeringu koostamisel on selle määrusega 3

4 Viruvärava mägi. arvestatud. 4. KSH aruanne ei kajasta, et riikliku kaitse alla on võetud ka Nõmme pargid (RT I 2007, 47, 329) ja Lillepi park (RT I 2007, 32, 189). 5. Looduse üksikobjektide nimekirjas on eraldi loetletud eluta looduse objektid (lk 56). Samas on Tallinnas ka 54 eluslooduse objekti, millede loetelu on välja toomata. 6. Aruandes on nimetatud mitmete kaitsealuste liikide elupaigad. Kuna esmane abinõu kaitsmiseks on nende kandmine riikliku looduskaitse registri andmebaasidesse, palume meile vastavad andmed esitada digitaalselt. 7. Aruandest ei selgu, kas linnustiku uuringu tulemusena selgunud soovitusi ja ettepanekuid linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on aruande lõppjärelduste formuleerimisel ja planeeringu koostamisel arvestatud (lk 101). 8. Rannaga seotud rohealade peatükis nimetatakse, et analüüsi tulemusena töötati välja antud tingimusi arvestades parim võimalik planeerimislahendus. Täpsustada probleemsete randade rohealadega (näit. Kakumäe poolsaare rannaalad) seotud hindamise tulemusi ning selgitada, millistest hinnangutest lähtudes on jõutud järelduseni, kuhu võib rajada rannapromenaadi ja kuhu planeerida looduslikud liikumisrajad. KSH aruannet on täiendatud. Teemaplaneeringu koostamisel on nende määrustega arvestatud. Kaitsealuste eluslooduse objektide nimekiri on lisatud. Kaitsealuste liikide elupaikade digitaalsed andmed peaks riikliku looduskaitse registri andmebaasidesse kandmiseks esitama Tallinna Keskkonnaamet Tallinna Botaanikaaia poolt koostatud uuringute alusel. Teemaplaneering ja KSH on teisesed allikad, mis on kasutanud nendesamade uuringute andmeid. Linnustiku uuringu tulemusena selgunud soovitusi ja meetmeid kajastab teemaplaneeringu pt KSH aruande pt 1.1 ja on vastavalt täiendatud. Teemaplaneeringus antakse üldised põhimõtted looduslike rohealadega piirnevate randade kaitseks ja ruumiliseks arenguks. Hindamisel on peamiselt aluseks võetud geoloogiadoktor Kaarel Orviku seisukohti rannaprotsesside kohta. Probleemsete rannalõikude kohta tuleb põhjendatud vajadusel koostada konkreetsed lahendused koos KMH-ga, kaasates vastava eriala spetsialiste see seisukoht oli KSH aruande s esitatud. KSH aruande pt on selgitusega täiendatud. 9. Tööst selgub, et Tallinna linnas on rida tähelepanuväärseid suvemõisaid, milledel on oluline kultuuriline ning ka haljastuslik tähtsus. Samas ei selgu kas, millisel määral ja ulatuses tuleks neid kaitsta ja säilitada. Näiteks Pfaffi suvemõisa haljastus praktiliselt hävitatakse Põhjaväila ehitamisel (Russalka ristmik). 10. Käsitleda Harku metsa kaitse alla võtmist ühe võimalusena ka kohalikul tasandil, sest tänaseks ei ole selge, kas alal on esindatud riiklikul tasandil kaitset väärivad liigid, kooslused jt (lk 114). Teemaplaneeringu pt 6.1 ja nüüd ka KSH aruandes pt 12 on toodud vajaliku jätkutööna suvemõisate uurimise ja kaardistamise jätkamine, sh haljastuse seisundi täpsustamine. Nimetatud uuringust peavad selguma suvemõisate väärtus/tähtsus ning nende kaitsmise ja säilitamise ulatus ning põhjendused. Juba otsustatud planeeringute ja projekteerimislahenduste osas ei saa rohealade teemaplaneering tehtud otsuseid muuta. KSH aruannet on vastavalt täiendatud. Harku metsa kaitse alla võtmisel on vajalik linna koostöö Harku Vallavalitsusega. 4

5 11. Aruande leheküljel 113 tehakse ettepanek võtta riikliku kaitse alla Maarjamäe paekalda looduskaitseala. Kuna riiklikul tasandil on suurem osa väljapakutud alast juba kaitse all moodustatud on Maarjamäe klindi mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi püsielupaik ning üksikobjektina on kaitse all Maarjamäe paekallas (kaitsetsooniga 50m nii paekalda jalamilt kui ülemisest servast arvestatuna) - on korrektsem teha ettepanekut riiklikul tasandil kaitstava ala laiendamiseks ning kaitsekorra muutmiseks. Tekstist võib praeguses sõnastuses jääda ekslikult mulje, et tegu on täiesti uue ala kaitse alla võtmise ettepanekuga. 12. Täpsustada rohevõrgustiku arengu tagamiseks ning haljasühenduste säilimiseks ja väljaarendamiseks vajalikke lahendusi (lk 116). 13. Selgitada, kuidas tagatakse tiheasustusalal 50 m laiuses rohekoridoris looma- ja taimeliikide elujõulisus ja looduslik migratsioon (lk 118). 14. Täpsustada, milliseid meetmeid kasutades on võimalik detailplaneeringute koostamisel arendusaladel tagada rohevõrgustiku säilimine ja või nende omavaheline ühendamine (lk 138). 15. Käsitleda Tallinna linna piires rohevõrgustikust väljajäävate metsade raadamisest tulenevat mõju ning sellise tegevuse vältimise meetmeid ja lahendusi. 16. Analüüsida detailsemalt Tallinna linna piirkondi, kus võiks olla vajadus looduskaitseseaduse 36 lg2 mõistes rannal ja kaldal metsamaal viia ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini. 17. Rohealade juurdepääsetavuse analüüsist tuleneb, et Tallinnas on üsna ulatuslikud KSH aruannet vastavalt korrigeeritud ja täiendatud. Meetmed rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks on toodud teemaplaneeringu eskiisi seletuskirjas pt (praegu 25 lk ja täiendatakse veelgi). Ei pea vajalikuks seda KSH aruandes dubleerida, viide on lisatud KSH aruande vastavasse peatükki. Loomastiku ja linnustiku elujõulisuse tagamise meetmed linna rohevõrgustikus on esitatud teemaplaneeringu pt ja pt KSH aruandes viidatud uuringutele tuginedes on vähemalt 50 m laiune rohekoridor taimestiku elujõulisuse tagamiseks minimaalselt vajalik, meetmed vt teemaplaneeringu pt Ei pea vajalikuks neid meetmeid KSH aruandes dubleerida, viide lisatakse KSH aruande vastavale peatükile. Meetmed rohevõrgustiku säilitamiseks ja loomiseks arendusaladel on toodud teemaplaneeringu seletuskirjas pt ja pt Ei pea vajalikuks seda KSH aruandes dubleerida, viide lisatakse KSH aruande vastavale peatükile. KSH aruande pt on täiendatud. Harjumaa Keskkonnateenistusega asja täpsustades selgus, et mõeldud on looduskaitseseaduse 38 lg 2. Ehituskeeluvööndi piir rannal ja kaldal metsamaal oleks vajalik viia piiranguvööndi piirini igal pool, kus metsamaa piirneb ranna või kaldaga (lisatud KSH aruande pt ja ). Probleemi võimalikud lahendused on aruandes esitatud (vt pt 6.2.4). Milliseid meetodeid 5

6 piirkonnad, kus isegi asumi tähtsusega konkreetsetel juhtudel rakendatakse, sõltub rohealad ei ole vajalikul määral otsustajast. Rohealade teemaplaneeringu eskiis ja kättesaadavad (lk 142). Palume täpsustada, KSH juhivad probleemile tähelepanu, kuid ei saa kas väljakujunenud asustustingimuste ehitiste all olevaid ja detailplaneeringutega juures on nimetatud probleemi võimalik ehitusteks määratud maa-alasid muuta rohealadeks, lahendada ja millised oleksid need kuigi vastav ettepanek on teemaplaneeringu eskiisi konkreetsed võimalused. seletuskirjas ühe variandina välja pakutud. 18. Käsitleda Tallinnaga piirnevate omavalitsuste üldplaneeringutes toodud rohevõrgustike sobitumist Tallinna linna rohevõrgustikuga. Vajadusel lähtuda selleks Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Pakkuda meetmeid Tallinna lähivööndi ja Tallinna linna rohevõrgustike ühildumise ja toimimise tagamiseks. 19. Rohealade teemaplaneering on paljudes kohtades otseselt konfliktis (lk 155) koostatava Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed teemaplaneeringuga ning mitmete algatatud detailplaneeringutega. Rohealade teemaplaneeringu kohaselt rohealadele ei ehitata ning linna metsadesse, mis kõik esitatakse kaitsemetsadeks, ei rajata asfaltkattega teid. Siiski peame vajalikuks käsitleda hindamisel kõiki teadaolevaid konfliktalasid põhjalikumalt ning tuua välja rohealade teemaplaneeringu lahendusest kõrvalekalduvate lahenduste võimalikud negatiivsed mõjud rohealade võrgustikule tervikuna. 20. Hindamise tulemusena selgunud tasakaalustatud ruumilise arengu ning keskkonna- ja seiretingimuste selgemaks eristamiseks soovitame need aruande kokkuvõttes eraldi välja (eristades need hindamise lõppjäreldustest) tuua. Samuti lisada kokkuvõttesse hindamise tulemusena selgunud edasiste uuringute ja hinnangute vajadus. Teemaplaneeringu eskiisi kaardil on lähtuvalt Harju maakonna teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ja naabervaldade üldplaneeringutest märgitud vajalikud roheühenduste asukohad, et Tallinna linna rohevõrgustik oleks seotud maakonna ühtsesse rohesüsteemi. KSH aruandes vt pt Linna rohevõrgustiku seos naaberaladega on nimetatud aspekte käsitletud. Peatükki on täiendatud meetmetega Tallinna lähivööndi ja Tallinna linna rohevõrgustike ühildumise ja toimimise tagamiseks. Koostatavast teemaplaneeringust Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed tingitud konfliktalad on rohealade teemaplaneeringu KSH-s välja toodud. Kavandatavate teede võimaliku negatiivse mõju hindamine, sh rohealadele, on tänavavõrgu teemaplaneeringu KSH ülesanne. Rohealade teemaplaneeringu KSH-s hinnatakse nende tegevuste mõju, mida kavandatakse rohealade TP-ga. On juhitud tänavavõrgu teemaplaneeringu ja KSH koostajate tähelepanu kavandatava tegevuse mõjude igakülgse hindamise vajadusele. Ekspert ei esita KSH aruandes tingimusi, vaid hinnanguid, soovitusi ja meetmeid (KeHJS 40 lg 4). Arusaadavuse parandamiseks on KSH aruannet korrigeeritud järgmiselt: - soovitused tasakaalustatud ruumilise arengu tagamiseks on aruande kokkuvõttes koondatud eraldi peatüki alla (pt 1.2.1). - peatükk Olulise keskkonnamõju seireks kavandatud meetmed ja mõõdetavad indikaatorid on tõstetud aruande kokkuvõtvasse osasse (varem pt 12, nüüd pt 1.3); 6

7 KSH avalikul arutelul esitatud arvamused ja ettepanekud Martti Preem (TLPA): hinnata planeeringu rakendamiseks rahaliste vahendite vajadust (avalikuks kasutuseks mõeldud rohealade loomiseks vajalike maade väljaostmine linna poolt). - edasiste uuringute vajadus (jätkutööde loetelu) on toodud TP seletuskirjas vt pt 6.1. Soovile vastu tulles lisasime selle ka KSH aruandesse (pt 12). Rahaliste vahendite vajaduse hindamine ei ole KSH ülesanne. KSH aruandes (pt 6.2.4) on esitatud piirkonnad, kus ei ole piisavalt rohealasid, ning võimalused olukorra parandamiseks, millest maade väljaostmine on üks võimalikest. Vastavaid rahalisi väärtusi pole võimalik ka teemaplaneeringus välja tuua, sest need on seotud maa hinnaga ja paljuski spekulatiivsed. Vajadus on paraku kõige suurem seal, kus maa hind on kõige kõrgem. Teemaplaneeringu eskiisis ja KSH-s pakutakse linnale mõned võimalused esiteks seda, et võib-olla on vajalik mõned maatükid välja osta, ja teiseks, kui seda võimalik pole, siis tuleb rohevõrgustikuga rikastada teistsugust maakasutust ja hakata lõpuks rajama ka tänavahaljastust. Milliseid võimalusi pakutust konkreetselt kasutatakse, sõltub otsustajast. Eike Riis ja Andres Levald, OÜ E-Konsult 7

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Programm Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat tegevust, määratakse

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - planeering_ _heakskiitmiseks

Microsoft Word - planeering_ _heakskiitmiseks LÄÄNE VIRUMAA MAAKONNAPLANEERING LÄÄNE-VIRU MAAKONNA RANNIKUALA TEKSTIOSA Lääne-Viru Maavalitsus OÜ E-Konsult 2011 PLANEERINGU LÜHIKOKKUVÕTE EERINGU LÜHIKOKKUVÕTE Maakonnaplaneeringu ala paikneb Lääne-Viru

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsuse määruse Raadi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING VALGA VALLA ÜLDPLANEERING Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Versiooni kuupäev 26.11.2018 Valgas 2018 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. PLANEERINGUALA ASUKOHT,

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 2 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SISUKORD 1 Ülevaade planeeringu vajadusest, eesmärkidest

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Tellija Keskkonnaministeerium

Tellija Keskkonnaministeerium Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: maves@online.ee Tellija: Tallinna Farmaatsiatehase AS Töö nr: 9050 Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

untitled

untitled ISPA Tehnilise Abi projekti Maismaaühendused sadamaga (Tallinna sadamate ühendamine Tallinn- Narva ja Tallinn-Pärnu maanteedega) Keskkonnamõju hindamise programm Hendrikson & Ko Õpetaja 9, Tartu Narva

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva

Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING 2029+ Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva 2015-2017 Sisukord Sissejuhatus...3 1. Planeeringu lähtesisukohad...4 2. Planeeringulahendus...7

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinna Linnaplaneerimise Amet 1 Tallinna Linnavolikogu otsuse nr 2010 LISA 1 Haabersti linnaosa üldplaneering Tekstiline osa SISUKORD I OSA. MÕISTED...6 II OSA. HAABERSTI LINNAOSA ARENGUEELDUSED... 11 1. Arengut soodustavad ja pidurdavad

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret?

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Meelis Uustal SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus 8. nov. 2012 Keskkonnateabe Keskus Hetkeolukord 2/3 eestimaalastest elavad

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-048 Asukoht (L-Est 97) X 6562090 Y 691635 seletuskiri ja lisad Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup Töö number 2018-0013 Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, 12915 Tallinn Telefon: +372 664 5808 e-post: info@skpk.ee Kuupäev 7.03.2018 Registrikood: 11255795 Lääne-Harju vallas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

saaremaa-bridge-EIA-NGO-comments.PDF

saaremaa-bridge-EIA-NGO-comments.PDF Maanteeamet Pärnu mnt 463 a 10916 Tallinn Koopia: Keskkonnaministeerium Narva mnt 7 a 15172 Tallinn Tartus, 01. septembril 2005.a. KOMMENTAARID Saaremaa püsiühenduse esialgse keskkonnamõju hindamise aruandele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem