Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_"

Väljavõte

1 Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets , Tallinn Haldusasja number Haldusasi Reimo Metsa kaebus riigivõimu tegevusetusega (samasooliste isikute õigussuhete reguleerimata jätmine) tekitatud mittevaralise kahju hüvitise väljamõistmiseks või alternatiivselt samasooliste isikute õigussuhte reguleerimata jätmise õigusvastasuse tuvastamiseks Menetlusosalised Vaidlustatud kohtulahend Kaebaja Reimo Mets Vastustaja Justiitsministeerium, volitatud esindaja Alar Must Tallinna Halduskohtu otsus Menetluse alus ringkonnakohtus Reimo Metsa ja Justiitsministeeriumi apellatsioonkaebused Asja läbivaatamine Kirjalik menetlus RESOLUTSIOON 1. Jätta Reimo Metsa apellatsioonkaebus rahuldamata. 2. Rahuldada Justiitsministeeriumi apellatsioonkaebus osaliselt. Tühistada Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr ning teha asjas uus otsus. 3. Tunnistada kooseluseaduse rakendusaktide andmata jätmine õigusvastaseks ja põhiseadusega vastuolus olevaks. 4. Edastada kohtuotsus Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatamiseks. 5. Mõista Justiitsministeeriumilt Reimo Metsa kasuks välja menetluskulud summas 300 eurot. Ülejäänud osas jätta poolte menetluskulud nende endi kanda. EDASIKAEBAMISE KORD Otsuse peale võib Riigikohtule esitada kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve korras tehtud lahendi kuulutamisest arvates (HKMS 212 lg 3).

2 Vastuseks esitatud kassatsioonkaebusele võib teine menetlusosaline esitada vastukassatsioonkaebuse 14 päeva jooksul kassatsioonkaebuse vastukassatsioonkaebuse esitajale kättetoimetamisest arvates või ülejäänud kassatsioonitähtaja jooksul, kui see on pikem kui 14 päeva (HKMS 215 lg 3). Kui kassaator soovib asja arutamist kohtuistungil, tuleb seda kassatsioonkaebuses märkida, vastasel korral eeldatakse, et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses (HKMS 213 lg 1 p 5). Sõltumata kohtuistungi soovi märkimisest võib Riigikohus kassatsioonkaebuse läbi vaadata kirjalikus menetluses, kui ta ei pea istungi korraldamist vajalikuks (HKMS 223 lg 1). Kui menetlusosaline soovib kassatsioonkaebuse esitamiseks saada menetlusabi, tuleb tal Riigikohtule esitada vastavasisuline taotlus. Menetlusabi taotluse esitamine ei peata menetlustähtaja kulgemist (HKMS 116 lg 5) ning kassatsioonitähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kassatsioonkaebuse (HKMS 116 lg 6). ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 1. Reimo Mets esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse, mille nõuded olid pärast kaebuse täpsustamist järgmised: tuvastada riigivõimu tegevusetuse tulemusel kaebaja õiguste rikkumine ja mõista välja mittevaralise kahju hüvitis eurot või kohtu poolt õiglaseks peetavas suuruses; alternatiivselt tuvastada samasooliste isikute õigussuhete reguleerimata jätmise õigusvastasus. Seadusandja ei ole võtnud vastu piisavaid õiguslikke meetmeid samasooliste isikute õigusliku olukorra ja varaliste õigussuhete reguleerimiseks. Puuduliku õigusliku regulatsiooni tõttu on igapäevane elukorraldus takistatud ning teiste lapsevanematega võrreldes muudetud oluliselt keerulisemaks ja ebamugavamaks. Kooseluseaduse (KooS) alusel sõlmitud kooselu on abielule analoogne perekonnaõiguslik institutsioon ja kuulub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni (EIÕK) art-s 8 sätestatud perekonna- ja eraelu puutumatuse ning põhiseaduse (PS) 26 kaitsealasse. KooS 26, mille kohaselt jõustub seadus koos rakendusaktidega, tuleb tõlgendada selliselt, et KooS jõustus sõltumata rakendusaktide vastuvõtmist. Kuna riik ei võtnud seisuga KooS rakendusakte vastu, on sellega rikutud kaebaja õiguskindlust ja õiguspärase ootuse põhimõtet. Kaebaja seadustas oma kooselu sõlmitud kooselulepinguga, kuid lepingust tulenevaid andmeid ei ole õigusnormide puudumise tõttu võimalik kanda rahvastikuregistrisse, mistõttu puuduvad kaebajal sotsiaalsed tagatised, sh õigus saada lapsehoolduspuhkust, toitjakaotuspensioni, matusetoetust, esitada ühist tuludeklaratsiooni, lapsendamisel hooldusõigust registrisse kanda. Riik on oma tegevusetusega tekitanud kaebajale mittevaralist kahju. Rikutud on kaebaja õigust mitte olla diskrimineeritud (EIÕK art 14 ja PS 12). Kuna KooS ja selle rakendusaktid puudutavad ainukese sooneutraalse perekonnaõigusliku institutsiooni läbi kaebaja kui seksuaalvähemuste hulka kuuluva isiku õigusi, siis kuulub kaebaja eriliselt kannatanud isikute rühma. Riik on alandanud kaebaja väärikust, võttes KooS vastu näilikult. Lisaks on kahjustatud kaebaja tervist. See väljendub magamata öödes, pidevalt ühe teema peale mõtlemises ja sellest tingitud unehäiretes. Kaebaja on pidanud külastama psühholoogi ning ta kardab enda turvalisuse pärast. 2(10)

3 2. Justiitsministeerium palus jätta kaebus läbi vaatamata kaebeõiguse puudumise tõttu. Kaebajal puuduvad subjektiivsed õigused, mille kaitseks kaebus on esitatud. Lisaks ei ole tuvastamiskaebusega võimalik saavutada kaebuse eesmärki. KooS 26 näol on tegemist Eesti õiguskorras pretsedenditu rakendussättega, mille sõnastust tuleb mõista selliselt, et seadust ei rakendata ilma rakendusaktideta kooselust tulenevatele suhetele avaliku võimuga. Isikute õigus sõlmida KooS-s nimetatud lepinguid ning tugineda seaduse sätetele eraõiguslikes vaidlustes on tagatud seaduse rakendusaktide vastuvõtmisest sõltumata, kuid suhetes avaliku võimuga ei saa isikul ilma rakendusaktideta tekkida subjektiivseid õigusi. Ühestki õigusaktist ei tulene kaebajale abstraktset õigust nõuda samasooliste isikute kooselusuhete reguleerimist suhetes avaliku võimuga. Ainuüksi asjaolust, et kaebaja on sõlminud kooselulepingu, ei saa tuletada kaebaja õiguste riivet. Samuti ei saa see tuleneda asjaolust, et kaebaja on soovinud samasoolise isikuga abielluda. Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) väljakujunenud praktika kohaselt kaitseb EIÕK art 12 abielu traditsioonilises tähenduses ning lepinguosalistel riikidel on vabadus EIÕK art 14 alusel koosmõjus art-ga 8 mitte võimaldada abiellumisõigust samasoolistele isikutele. Isegi, kui kaebajal oleks õigus nõuda konkreetselt haldusorganilt KooS-st tuleneva õiguse realiseerimiseks teatud toimingu tegemist ja ta oleks esitanud haldusorganile vastava taotluse, ei oleks tuvastamiskaebuse esitamine lubatav (HKMS 45 lg 2). Tuvastamiskaebuse esitamiseks puudub põhjendatud huvi. Kaebaja väited tema õiguste võimaliku rikkumise kohta tulevikus on pelgalt hüpoteetilised. Kuna hüvitamiskaebuse esitamine on HKMS 44 lg-st 1 tulenevalt võimalik vaid subjektiivsete õiguste riive korral ja sellist riivet ei ole võimalik kaebusest tulenevalt sedastada, ei saa kaebajale olla tekkinud mittevaralist kahju. Samuti ei ole kaebaja kahju tõendanud ega ka usutavaks teinud. Kaebaja väited talle tekitatud kannatustest (ärevushäired, stress ja alaväärsuskompleksid) on paljasõnalised ning tõendamata. Kaebaja pole tõendanud ka püsivat kooselu kooselulepingu teise poolega. Seadusandja ei ole olnud tegevusetu. KooS rakendamise seaduse eelnõu (114 SE) võeti Riigikogu menetlusse ja on käesoleval hetkel teisel lugemisel. Mitte ühestki õigusaktist ei tulene seadusandjale kohustust võtta vastu KooS rakendusaktid. Seadusandjal on lai kaalutlusruum otsustamaks, millal, mil viisil ja mis ulatuses isikutevahelisi suhteid reguleerida ja mida jätta reguleerimata. Kaebaja ei kuulu rakendusaktide andmata jätmise tõttu eriliselt kanntanud isikute rühma riigivastutuse seaduse (RVastS) 14 lg 1 tähenduses. Ta pole põhjendanud, mille poolest erineb tema olukord teistest samasoolise isikuga kooselulepingu sõlminud isikutest ning mille poolest on tema väidetavad kannatused erilisemad. 3. Tallinna Halduskohus rahuldas otsusega Reimo Metsa kaebuse osaliselt, mõistes Justiitsministeeriumilt kaebaja kasuks välja hüvitise mittevaralise kahju eest summas 1500 eurot. RVastS 14 lg 1, mis näeb ette õigustloova aktiga või selle andmata jätmisega tekitatud kahju hüvitamise, kohaldamiseks peavad olema täidetud kõik järgmised tingimused: 1) on antud õigustloov akt või jäetud see andmata; 2) isikule on tekkinud kahju; 3) kahju põhjustati avaliku võimu kandja kohustuse olulise rikkumisega; 4) esineb põhjuslik seos avaliku võimu kandja kohustuse olulise rikkumise ja isikule tekitatud kahju vahel; 5) rikutud kohustuse aluseks olev norm on otsekohaldatav; 6) isik kuulub õigustloova akti või selle andmata jätmise tõttu eriliselt kannatanud isikute rühma (Riigikohtu otsus nr ). 3(10)

4 Riigikogu võttis KooS vastu KooS 26 sätestab: Käesolev seadus jõustub aasta 1. jaanuaril koos rakendusaktidega. KooS -s 26 ei ole ette nähtud seaduse jõustumiseks üldreeglist erinevat tähtaega. PS 108 kohaselt jõustub seadus kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata teist tähtaega. Seega jõustus KooS sõltumata sellest, et rakendussätteid selleks ajaks jõustada ei õnnestunud. Selline jõustumisteave on ka Riigi Teataja vastaval veebilehel ning sama kinnitab KooS rakendamise seaduse eelnõu (114 SE) seletuskirja p 1.1. Selliselt on seaduse jõustumise aega mõistnud senises praktikas samuti notarid, kes on aasta jooksul sõlminud rea kooselulepinguid. Käesoleva ajani ei ole KooS rakendussätteid vastu võetud. Riigikogu võttis KooS rakendamise seaduse eelnõu menetlusse Viimane toiming selle eelnõu menetluses on õiguskomisjoni istung, kus otsustati eelnõu arutelu jätkamine komisjonis. Ei ole prognoositav, kas ja millal rakendusaktid vastu võetakse. Riigikogu pole kõnealuse eelnõuga tegelenud enam kui aasta ning pole ka väljendanud valmisolekut sellega jätkata. Seega on täidetud RVastS 14 lg 1 kohaldamise esmane eeldus kõnealune õigusakt on vastu võtmata. RVastS 14 lg 1 järgi peab rikutud kohustuse aluseks olev norm olema otsekohaldatav. Seadusandja on kavandanud KooS rakendamiseks täiendava regulatsiooni vastuvõtmist eelkõige reguleerimaks kooselupartnerite suhteid avaliku võimuga. KooS -st 26 koostoimes PS -dega 13 ja 14 tuleneb riigi kohustus kõrvaldada õigusselgusetus küsimustes, mida KooS ei reguleeri. Õigusselgeks ei saa pidada olukorda, kus jõustunud seadus näeb ette rakendussätete vastuvõtmise ja Riigikogu menetluses on pikemat aega KooS rakendamise seadus, mis on jõudnud teise lugemise staadiumisse. Eelnõu menetluse senine käik ei võimalda teha järeldusi, milliseid norme seadusandja lõppkokkuvõttes vastu võtab ning kas ja millises ulatuses antakse registreeritud elukaaslastele sarnane staatus abielus olevate isikutega ning millised õigused peaksid neil olema suhetes avaliku võimuga. RVastS 14 nõuab isiku kuulumist eriliselt kannatanud isikute rühma. Sellise tingimuse eesmärgiks oli takistada massnõuete esitamist ning võimaldada seadusandja vastutust vaid väga piiratud juhtudel, kus seadusandja viga on tõsine ja isik sattus selle tõttu selgelt ebaõiglasesse olukorda. Riigikohus on asjas nr leidnud, et eriliselt kannatanud isiku tunnus on mõeldud piirama õigust hüvitisele olukorras, kus vaidlustatav õigusakt või selle andmata jätmine rikub väga suure hulga isikute õigusi. Vaid siis, kui õigustloova akti või selle andmata jätmise tagajärjel tekkinud kahju jaotub terves riigis isikute vahel enam-vähem võrdselt, peab kaebaja põhjendama, mille poolest on tema kannatused teiste isikute omadest erilisemad. Praegusel juhul ei ole tegemist sellise olukorraga. Kooselulepingu sõlminud paare on käesolevaks ajaks 43. Kaebaja on sõlminud kooselu samasoolise isikuga. Seda arvestades puudub vajadus tuvastada kaebaja kuulumist eriliselt kannatanud isikute hulka. Kaebaja kuulub piiratud isikute rühma, kes on õiguste ja vabaduste piiramise poolest eristatavad tavapärasest ulatuslikumal määral. Kahju peab olema kaebajale põhjustatud avaliku võimu kandja kohustuse olulise rikkumisega. Kaebaja väidab, et talle tekitatud kahju seisneb väärikuse alandamises, eraelu puutumatuse rikkumises ja tervise kahjustamises. Tervisekahju tekkimist pole kaebaja tõendanud. RVastS 9 lg-s 1 on loetletud põhiseaduslikud väärtused, mille rikkumise korral annab seadusandja võimaluse hüvitada mittevaraline kahju rahas. Selles loetelus sisalduvad ka väärikuse alandamine ja eraelu kaitse. Väärikuse alandamist kui määratlemata õigusmõistet on sisustanud ulatuslik siseriiklik ja EIK praktika. 4(10)

5 Riigikohus on otsuses nr pidanud oluliseks välja selgitada, kas regulatsiooni puudumine takistas kaebajatel oma põhiõigusi realiseerimast või oli neil oma õiguste teostamiseks muid võimalusi. Mitmete kaebaja poolt esitatud probleemsete olukordade puhul on ilmne, et nende lahendus sõltub sellest, kuidas haldusorgan tõlgendab ja kohaldab kehtivat õigust. Nt kooselupartnerite poolt ühise tuludeklaratsiooni esitamine, mida ei saa praktikas pidada võimatuks. Samuti on võimalik esitada nt avaldused toitjakaotuspensioni määramiseks, ravikindlustushüvitise määramiseks või rahvastikuregistrisse kande tegemiseks. Vastav haldusorgani keelduv otsus oleks vaide- või kohtumenetluses vaidlustatav ning seejuures kontrollitakse ka asjakohaste normide põhiseaduspärasust. Saabuda ei pruugi kohest ja kiiret lahendust, vaidlused on seotud aja- ja rahakuluga ning lõppetulemus ei ole prognoositav. Kuigi nii KooS kui rakendamise seaduse seletuskirjades on oluliselt esile tõstetud sooneutraalsuse põhimõtet, on selge, et kehtiva õiguse tingimustes ei ole samasoolistel kooselupartneritel ette nähtud õigust abielluda ning seega ei ole saanud tekkida ootust, et seadusandaja reguleeriks kõik kooselupartnerite suhted täielikult samaväärselt kui abielus olevate isikute puhul. Kuna samasoolised ei saa sõlmida abielu, on nende jaoks oluline, et registreeritud elukaaslase seisund ning selle samaväärsus või erinevus abikaasa omast oleks õiguslikult selge. Vastustaja on õigesti märkinud, et kaebajal on võimalik erinevates olukordades oma õigusi asjakohaste õiguskaitsevahenditega kaitsta. Samas ei saa jätta tähelepanuta, et pikaajaline ebaselgus õigusloomes, mis seab ühe ühiskonna grupi olukorda, kus puudub kindlustunne selles, kuid mingi eluline olukord laheneb ja millise viisi kehtiva õiguse tõlgendamiseks valib konkreetset juhtumit lahendav ametnik, riivab isiku eraelu puutumatust ja võib kujutada endast väärikuse alandamist. Rakendusaktide puudumisel on haldusorganite, notarite, kohtute jt õiguse rakendajate kaalutlusruum väga ulatuslik, millest johtub oht praktika suureks lahknevuseks. Eelnõuga kavandatava regulatsiooni sooneutraalsest olemusest hoolimata näitab avalik diskussioon veenvalt, et suutmatus eelnõu vastu võtta taandub suuresti erimeelsustele samasooliste isikute õiguste laiendamise ja neile võrdsete õiguste loomise küsimuses. Seetõttu on kaebaja põhjendatult rõhutanud oma kuulumist seksuaalvähemusse ja seostanud seda väärikuse alandamisega. Kahju hüvitamise vaidluse lahendamisel on oluline, kui pikka aega on põhiseadusvastane õigusselgusetus kestnud. Antud juhul on see kehtinud alates Seadusandja ei ole rohkem kui aasta eelnõu menetlemisega jätkanud. Seadusandja oluliseks rikkumiseks saab pidada rakendusaktide vastu võtmata jätmist olukorras, kus KooS võeti vastu juba ning vajadus rakendussätted jõustada oli teada sellest hetkest, kuid eelnõu menetlemine on teadmata ajaks seiskunud. Menetlustes haldusorganites ja kohtutes on saavutatud rakendussätete puudumisest hoolimata positiivseid lahendusi registreeritud elukaaslaste probleemidele rahvastikuregistri kande tegemisel ja toetuste määramisel. Samas ei saa olla igapäevaelus normaalne sagedane vajadus tõendada enda staatust registreeritud elukaaslasena ja püüda saavutada kohtlemist, milleks seadus sõnaselgelt õigust anna, kuid mida on võimalik tuletada erinevate normide tõlgendamisel ja koostoimes kohaldamisel. Hoolimata seadusandja ulatuslikust otsustusruumist, mida ja kuidas ühiskonnas reguleerida, on see otsustusruum ahenenud juhul, kui jõustunud seadusega on seadusandja endale võtnud kohustuse rakendusaktid vastu võtta. Kooselulepingu sõlminud isikutel on tekkinud õiguspärane ootus, et nende elukorralduseks olulised õigusaktid võetakse vastu. Seadusega antud õigused ei tohi olla pelgalt illusoorsed. 5(10)

6 Eelnevat arvestades on kaebajale seadusandja tegevusetusega tekkinud mittevaraline kahju tema väärikuse alandamise ja eraelu puutumatuse läbi ning seadusandja tegevusetuse ja kaebajale kahju tekkimise vahel on põhjuslik seos. Kaebaja kasuks tuleb välja mõista 1500 eurot. Hüvitise suurus on kohtu kaalutlusotsus, kahju suurust hinnatakse kohtuotsuse tegemise aja seisuga. Rikkumine mõjutas kaebajat küll pidevalt, kuid mitte ülemäära intensiivselt ning põhjustas pigem pidevat hirmu- ja ärevusseisundit ning ebakindlust, kui väärikuse alandamist konkreetsete juhtumite läbi. Rikkumine ei ole olnud ülemääraselt pikaajaline, kuid puudub väljavaade, et seadusandja võtaks regulatsiooni lähiajal vastu ja kaebaja ebakindlus saaks kõrvaldatud. Avaliku võimu rikkumine olnuks välditav. Seadusandja sisemised erimeelsused ei vabasta teda vastutusest oma kohustuste rikkumisel. Kaebaja võimalused mõjutada parlamentaarset protseduuri on väga vähesed. MENETLUSOSALISTE SEISUKOHAD APELLATSIOONIMENETLUSES 4. Justiitsministeerium palub apellatsioonkaebuses Tallinna Halduskohtu otsus tühistada ning jätta kaebus läbi vaatamata või alternatiivselt teha asjas uus otsus, millega jätta kaebus rahuldamata. Halduskohus on oluliselt rikkunud kohtumenetluse norme. Otsus on rajatud kaebaja paljasõnalistele ja tõendamata ning oletusliku iseloomuga väidetele. Kohus jättis tähelepanuta vastustaja vastuväited kahju tõendatusele. Halduskohus mõistis hüvitise välja kaebajal subjektiivsete õiguste riivet ja õiguste rikkumist tuvastamata. Kaebusest ei nähtu, et see oleks esitatud kaebaja enda olemasolevate õiguste kaitseks (HKMS 44 lg 1). Hüvitamiskaebust ei saa esitada teiste isikute või avaliku huvi kaitseks. Kohus on kahju tekkimise tuletanud üksnes asjaolust, et kaebaja on sõlminud kooselulepingu ja määratleb end ise seksuaalvähemuste hulka kuuluvana. Kohus ei ole tuvastanud ühtegi juhtumit, kus kaebaja väidetavate õiguste realiseerimine oleks ka tegelikkuses olnud takistatud. Käesolevas kohtuasjas hüvitise väljamõistmine tähendaks kaebeõiguse olulist laiendamist ning nn populaarkaebuse võimaldamist. Halduskohus mõistis hüvitise välja avaliku võimu kandja poolt õigustloova akti andmata jätmise õigusvastasust tuvastamata. Kohus on otsuse p-s 17 abstraktselt tuvastanud, et põhiõiguste kandjate õiguse õigusselgusele moodustavad sooritusõigusi sätestavad PS 13 ja 14 ning KooS -st 26 koostoimes PS -dega 13 ja 14 tuleneb riigi kohustus kõrvaldada õigusselgusetus küsimustes, mida KooS ei reguleeri. Veel tuvastas kohus, et õigusselgusetus on kehtinud alates Õigusselgusetusest ei tulene, et KooS rakendusaktide andmata jätmisega oleks käesoleval juhul rikutud kaebaja subjektiivseid õigusi, ega see, et rakendusaktide andmata jätmine oleks objektiivselt õigusvastane. Kohtud ei saa seaduse andmata jätmise õigusvastasust tuvastada ilma põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlust alustamata. Seaduse vastu võtmata jätmine saab olla õigusvastane üksnes siis, kui see on vastuolus hierarhiliselt seadusest kõrgemalseisva õigusaktiga ehk PS-ga. Põhiseaduslikkust saab kontrollida aga üksnes Riigikohus. KooS rakendusaktide andmata jätmine on põhiseadusega kooskõlas. Ühestki õigusaktist ei tulene seadusandjale kohustust samasooliste kooselu õiguslikult mingil kindlal viisil reguleerida. Seadusandjal ei saa olla kohustust KooS rakendamise seadust vastu võtta juba ainuüksi põhjusel, et see eeldab PS 104 p-st 1 ja p-st 14 tulenevat Riigikogu koosseisu häälteenamust, sest selleks on vaja muuta kohtumenetluse seadusi ja kodakondsuse seadust. KooS võeti vastu 40 poolthäälega, s.o ilma Riigikogu koosseisu häälteenamuseta. Arvestada 6(10)

7 tuleb ka sellega, et KooS 26 sõnastus läheb ilmsesse vastuollu Vabariigi Valitsuse määruse nr 180 Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri (HÕNTE) 14 lg-st 1 tulenevate nõuetega. Selle kohaselt on jõustumisnormi kavandamisel kohustuslik võtta arvesse aega, mis on vajalik muu hulgas rakendusaktide vastuvõtmiseks. Seaduse vastuvõtmise ajal ei olnud avalikku arvamust ja uue Riigikogu koosseisu poliitiliste jõudude prognoosimatust arvestades võimalik tõsikindlalt eeldada, et KooS on võimalik jõustada koos rakendusaktidega. Kaebajal ei saanud tekkida õiguspärast ootust ega subjektiivseid õigusi, mida KooS ise ei sisalda. Sõlmides kooselulepingu , pidi kaebaja olema rakendusaktide puudumisest teadlik. Käesoleva vaidluse asjaolud erinevad oluliselt EIK kohtuasjas Oliari jt vs Itaalia tehtud otsuse asjaoludest: Itaalia ei olnud vastu võtnud kooseluseadusele sarnanevat õigusakti, kuigi Itaalia Konstitutsioonikohus oli seadusandjat korduvalt üles kutsunud reguleerima samasooliste paaride õigussuhet. Arvestada tuleb ka sellega, et Itaalia rahva enamik toetas samasooliste paaride suhte seadusandlikku tunnustamist. Eestis ei ole Riigikohus kohustanud seadusandjat samasooliste paaride õigussuhet reguleerima ning samasooliste paaride suhte tunnustamise küsimuses on Eesti elanikkond erineval seisukohal a sügisel läbi viidud TNS Emori uuringu kohaselt ei poolda samasooliste paaride kooselu riiklikku tunnustamist perekonnana 67% vastanutest, pooldajaid on üksnes 28%. Halduskohus jättis hüvitise väljamõistmisel tuvastamata avaliku võimu kandja kohustuse olulise rikkumise. Olukorras, kus ei saa rääkida rakendusaktide andmata jätmise õigusvastasusest, ei saa rääkida kohustuse olulisest rikkumisest. Kuna Riigikohus ei ole seadusandja tegevusetust põhiseadusevastaseks tunnistanud, ei saa tegemist olla kohustuse olulise rikkumisega ning kaebusega pole võimalik saavutada selle eesmärki ja kaebus tuleb jätta läbi vaatamata. Halduskohus tuvastas ebaõigesti põhjusliku seose kaebajal mittevaralise kahju tekkimise ja seadusandja tegevusetuse vahel. Kaebaja ei ole kahju tõendanud. Seda ei saa tuletada vaid kooselulepingu sõlmimisest. Kaebaja ei ole tõendanud, et tal üldse on püsiv kooselu kooelulepingu teise poolega ega välja toonud ühtki juhtu, kus kaebaja õiguste realiseerimine on olnud takistatud. Väited kannatuste kohta on paljasõnalised ning neid ei saa seostada seadusandja tegevusetusega. Kaebajal on võimalik oma õiguste kaitseks kasutada esmaseid õiguskaitsevahendeid. Isegi juhul, kui tegemist oleks ebavõrdse kohtlemisega, ei näe RVastS 9 lg 1 ette mittevaralise kahju hüvitamist ebavõrdse kohtlemise puhul. Halduskohus jättis põhjendamatult välja selgitamata kaebaja kuulumise eriliselt kannatanud isikute rühma. Samasoolisi paare ei ole alust pidada eriliselt kannatanud isikute rühmaks, sest ei ole aru saada, mille poolest erinevad samasoolise isikuga koos elavad isikud vastassoost partneriga koos elavatest isikutest, kelle partnerid ei soovi abielluda, kuid on nõus sõlmima kooselulepingu. 5. Reimo Mets palub apellatsioonkaebuses Tallinna Halduskohtu otsus tühistada osas, millega kaebus jäeti rahuldamata. Kuigi kohtul on hüvitise suuruse määramisel kaalutlusõigus, on käesoleval juhul välja mõistetud hüvitis ebaproportsionaalselt väike, arvestades riigi tegevusetust ja sellest tingitud tagajärgi nii kaebajale kui ka kooselulepingu sõlminutele laiemalt. Seadusandja pidi KooS 26 kehtestamisel olema teadlik võimalikest raskustest rakendusaktide vastuvõtmisel. Selles osas ei saa süüd panna kaebajale. Õigusloome teostamine on seadusandja kohustus, mitte diskretsioon. Riigikogu on jätnud tahtlikult rakendusaktid vastu võtmata. Lahendis Oliari jt vs Itaalia on EIK pidanud minimaalseks hüvitiseks 5000 eurot. Objektiivseid takistusi kahju 7(10)

8 tekitamise ärahoidmiseks ei esinenud. Kohus ei põhistanud, miks tema hinnangul ei alandatud kaebaja väärikust. Nii hirmu- kui ka ärevusseisundi esinemine on kaebaja väärikuse alandamisega põhjuslikult seotud. Pärast kohtuotsuse tegemist on justiitsminister võtnud sõna kaebaja isiku suhtes. Selline isiklik tagakiusamine on lubamatu ja ametipositsiooni kuritarvitamine. Õige pole kohtu hinnangu, et kaebaja õiguste rikkumine pole veel olnud ülemääraselt pikaajaline. Vastustaja ei ole rakendanud oma tegevuses vajalikku hoolsust. Lubamatu on, et õigusriigis käib seaduste tegemine ühe grupi inimõiguste arvelt. Õige pole kohtu seisukoht, et kaebajal pole tekkinud menetluskulusid. Kuna menetluses esitatud dokumendid on koostatud MTÜ SEKY poolt, on kaebajal tekkinud kulud. Vajadusel on seda väidet võimalik tõendada idega, millega dokumendid kaebajale edastati. 6. Reimo Mets ja Justiitsministeerium paluvad jätta teise poole apellatsioonkaebuse rahuldamata, jäädes halduskohtus ning oma apellatsioonkaebustes toodud seisukohtade juurde. RINGKONNAKOHTU PÕHJENDUSED 7. Ringkonnakohus ei nõustu vastustaja käsitlusega kaebajal kaebeõiguse puudumise kohta. Kuigi kaebuses esitatakse kohati samasoolisi paare üldiselt puudutavaid seisukohti, on kaebus eelkõige esitatud siiski kaebaja enda õiguste kaitseks. KooS alusel kooselulepingu sõlmimine on piisav selleks, et tekiks eeldus kasutada KooS vastuvõtmisel teiste hulgas samasoolistele paaridele ette nähtud potentsiaalseid õigusi. Rakendusaktide andmata jätmise tõttu on samasooliste paaride õiguste ja vabaduste ulatus aga ebaselge ning seesama ebaselgus tekitabki riive kaebaja õigustele. Kaebaja ei pea hakkama kohtule tõendama, et tema kooselu on püsiv ja et ta kuulub üldse seksuaalvähemuse hulka. Kohtul pole mingit tõsiseltvõetavat põhjust eeltoodus kahelda. Kaebaja õiguste rikkumist KooS rakendusaktide andmata jätmise tõttu ei välista vastustaja poolt väidetu, et kaebajal on võimalik kaitsta oma õigusi esmaste õiguskaitsevahenditega, s.o esitades haldusorganitele taotlusi mingite konkreetsete hüvede saamiseks ning seejärel vaidlustades nende taotluste rahuldamata jätmine kohtus. Kaebajale ei saa sellist kohustust panna, arvestades, et seadusandjal on kindel soov eristada abielu ja kooselulepingut ning sellest tulenevalt võib nendest kahest õigussuhtest tulenev õiguste ja kohustuste maht olla erinev. KooS rakendamise seaduse eesmärgiks ongi kooselulepingu sõlmimisest tulenevate õiguste ja kohustuste maht kindlaks määrata. Põhjendatud ei ole olukord, kus seadusandja suutmatuse tõttu rakendusakte anda peab kohus hakkama igakordselt hindama, kas mingi konkreetne õigus peaks lisaks abikaasadele olema tagatud ka registreeritud elukaaslastele. 8. Halduskohus on sisustanud RVastS 14 lg-t 1 õigesti. Ringkonnakohus nõustub halduskohtu põhjendustega, mis puudutab kõigi kahju hüvitamise eelduste esinemist, ning ei korda vastavaid põhjendusi (HKMS 201 lg 4). Vastuseks vastustaja apellatsioonkaebuse väidetele rõhutab ringkonnakohus järgmist. Vastustaja toob välja, et KooS rakendusaktide andmata jätmine on kooskõlas põhiseadusega, sest ühestki õigusaktist ei tulene seadusandja kohustust samasooliste isikute kooselu õiguslikult mingil kindlal viisil reguleerida. Ringkonnakohus leiab, et seadusandja on rakendusaktide andmise kohustuse endale võtnud KooS vastuvõtmisega ning eelkõige KooS -ga 26, millest nähtub, et hiljemalt peaks olema rakendusaktid vastu võetud ja jõustunud. KooS 26 väidetav vastuolu HÕNTE-ga ei ole siinkohal oluline. Samuti ei saa 8(10)

9 rakendusaktide andmata jätmist pidada õiguspäraseks põhjusel, et KooS võeti vastu 40 poolthäälega, kuid seaduse rakendamiseks tuleb muuta seadusi, mille vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 51 häält. Asjaolust, et Riigikogu otsustas KooS rakendamiseks oluliste, sh konstitutsiooniliste seaduste muutmist menetleda KooS-st eraldi, ei järeldu, et Riigikogu ei pea poliitilise tahte puudumise tõttu rakendusaktide andmist üldse menetlema. Riigikogu võttis KooS vastu Vastustaja ei väida, et rakendusaktide menetlemiseks jäetud aeg oleks liiga lühike. Probleem on eelkõige selles, et Riigikogu koosseisu enamus ei soovi KooS rakendumist KooS rakendamise seadusest tulenevas mahus. Riigikogul on seadusloojana ulatuslik diskretsioon otsustamaks, mis ulatuses samasooliste paaride õigusi tunnustada, kuid KooS vastuvõtmise järgselt ei tähenda see diskretsioon õigust olla tegevusetu. Halduskohus leidis õigesti, et kaebaja kuulub eriliselt kannatanud isikute rühma RVastS 14 lg 1 tähenduses. Seejuures ei saa kaebajat võrrelda vastassoost partneritega, kes on sõlminud kooselulepingu. Kui vastassoost partnerid leiavad, et kooseluleping ei taga nende õigusi piisavalt, on neil alati õiguslik võimalus abielluda. Kui üks paarilistest ei soovi abielluda, on tegemist eraelulise probleemiga ning abielluda sooviv pool võib nõustuda üksnes kooselulepingu sõlmimisega või suhte lõpetada. Samasoolistel paaridel selline valikuvõimalus puudub. Alates KooS vastuvõtmisest on neil võimalus sõlmida kooseluleping, kuid rakendusaktide puudumise tõttu ei ole neil suhetes avaliku võimuga võimalik oma õigusi realiseerida. Veelgi enam, rakendusaktide puudumise tõttu nad isegi ei tea, mis on nende avalik-õiguslikud õigused ja kohustused. KooS vastuvõtmise eesmärgiks ei olnud vaid kooselupartnerite eraõiguslike suhete reguleerimine. 9. Vastustaja leiab õigesti, et seadusandja poolt õigustloova akti andmata jätmine on õigusvastane eelkõige vastuolu tõttu PS-ga. Ka antud juhul on halduskohus õigesti tuvastanud, et seadusandja on rakendusaktide andmata jätmisel rikkunud PS -e 13 ja 14, mille tulemusena on rikutud kaebaja inimväärikust (PS 10) ja eraelu puutumatust (PS 26). Ringkonnakohus ei korda halduskohtu vastavat analüüsi (HKMS 201 lg 4). Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse (PSJKS) 9 lg 1 sätestab, et kui esimese või teise astme kohus on kohtuasja lahendamisel tunnistanud õigustloova akti andmata jätmise PS-ga vastuolus olevaks, edastab ta vastava otsuse Riigikohtule. Eelnevast nähtub, et RVastS -st 14 tulenevat kahju hüvitamise nõuet ei saa käesoleval juhul rahuldada ilma põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlust algatamata, sest Riigikogu põhiseadusvastane tegevusetus KooS rakendusaktide menetlemisel on kahjunõude rahuldamise üheks eelduseks. PSJKS 2 p 1 alusel saab õigustloova akti andmata jätmise vastavust PS-le kontrollida üksnes Riigikohus. Seega lahendab ringkonnakohus antud juhul kaebuse küll lõpuni, kuid saadab otsuse Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse läbiviimiseks. 10. Halduskohus mõistis kaebaja kasuks mittevaralise kahju hüvitisena välja 1500 eurot. Vastustaja on hüvitise väljamõistmise vaidlustanud, kuid apellatsioonkaebuse on esitanud ka kaebaja, kes leiab, et hüvitis on liiga väike. Ringkonnakohus nõustub halduskohtuga, et kaebajale on tekitatud mittevaralist kahju. RVastS 9 lg 1 kohaselt saab isik nõuda mittevaralise kahju hüvitamist muu hulgas väärikuse alandamise ja eraelu puutumatuse rikkumise korral. Juhul, kui seadusandja põhiseadusvastane tegevusetus tekitab ilmse õigusselgusetuse olukorra, saab kaebaja olukorras eeldada nii inimväärikuse alandamist kui eraelu puutumatuse rikkumist. Konkreetseid tõendeid mittevaralise kahju tekkimisest pole siinkohal võimalik esitada, vaid lähtuda tuleb faktilisest 9(10)

10 olukorrast ning elulisest usutavusest. Vastustaja poolt käsitletud TNS Emori uuringu kohaselt on ühiskonna suhtumine samasoolistesse paaridesse suuresti tõrjuv. Riigikogu on oma tegevusetusega halvendanud samasooliste paaride seisukorda veelgi, seades nad olukorda, kus neil ei ole oma õiguste teostamisel efektiivset seaduslikku kaitset. Sellist olukorda võib vaadelda inimväärikuse alandamisena. Samuti rikub seadusandja tegevusetus kaebaja eraelu puutumatust, sest õigusliku ebaselguse tõttu ei ole tal võimalik oma eraelu seaduse raames vabalt kujundada. 11. Ringkonnakohus ei nõustu halduskohtuga rahalise hüvitise väljamõistmise osas. Kaebajal on küll tekkinud mittevaraline kahju, kuid kaebaja õiguste kaitseks on piisav, kui hüvitise väljamõistmise asemel teha kindlaks seadusandja tegevusetuse õigusvastasus (HKMS 41 lg 5). Kaebaja õiguste kaitseks on eelkõige vajalik KooS rakendusaktide vastuvõtmine. Kuigi kaebajal on olnud hingelisi läbielamisi, on kaebaja jaoks oluline, et kohus tunnustaks tema õigust. Antud kohtuotsus seda teeb. Hüvitise suuruse määramisel tuleb lähtuda kitsalt Riigikogu tegevusetusest, mitte aga hinnata kaebaja üldist olukorda või justiitsministri väljaütlemisi. Riigikogu ei ole kaebajat isiklikult taga kiusanud. 12. Eeltoodust tulenevalt rahuldab ringkonnakohus Justiitsministeeriumi apellatsioonkaebuse osaliselt, tühistades halduskohtu otsuse osas, millega kaebajale mõisteti mittevaralise kahju hüvitisena välja 1500 eurot. Kaebaja apellatsioonkaebus jääb rahuldamata. Ringkonnakohus teeb asjas uue otsuse, millega tunnistab KooS rakendusaktide andmata jätmise õigusvastaseks ja põhiseadusega vastuolus olevaks. 13. Kaebaja apellatsioonimenetluse kulud jäävad tema enda kanda (HKMS 108 lg 1). Vastustaja ei ole menetluskulude hüvitamist taotlenud. Resolutsiooni selguse huvides tühistab ringkonnakohus halduskohtu otsuse tervikuna. Seega tuleb uuesti jagada ka menetluskulud. Halduskohus jättis kaebaja esindajakulud õigesti tema enda kanda. Kõik halduskohtule esitatud menetlusdokumendid olid allkirjastatud kaebaja enda poolt. Seega ei olnud esindaja kohtumenetluses osalenud. Kaebaja tasus riigilõivu 300 eurot. Olukorda, kus kohus jätab mittevaralise kahju hüvitise välja mõistmata, kuid HKMS 41 lg 5 alusel teeb kindlaks kahju põhjustanud tegevuse õigusvastasuse, ei vaadelda kaebuse osalise rahuldamisena. Seega tuleb tasutud riigilõiv vastustajalt välja mõista. (allkirjastatud digitaalselt) 10(10)

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

ECHR

ECHR EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS TEINE OSAKOND KOHTUASI NIKITIN JT vs. EESTI (Kaebused nr 23226/16 ja veel 6) KOHTUOTSUS STRASBOURG 29. jaanuar 2019. a Käesolev kohtuotsus jõustub konventsiooni artikli 44 lõikes

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium info@siseministeerium.ee Teie 15.10.2014 nr 2-3/41-3 Meie 05.03.2015 nr 6-2/141070/1501002 Märgukiri Isikut tõendavate dokumentide andmekogu põhimääruse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS NELJAS OSAKOND OTSUS avalduse nr 10507/03, mille Vladimir ja Nina DOROŠENKO on esitanud Eesti

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Vaidlustatud kohtulahend Menetluse alus ringkonnakohtus Tallinna Ringkonnakohus Eesistuja

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Microsoft Word otsus

Microsoft Word otsus Kohus Kohtunik Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Halduskohus Janek Laidvee 25.11.2016, Tallinn Haldusasja number Haldusasi MTÜ Hiiu Tuul kaebus Hiiu maavanema 20.06.2016

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME VIIES OSAKOND OTSUS VASTUVÕETAVUSE KOHTA Kaebus nr 7157/05 Aleksey Vayser versus Eesti Euroopa Inimõiguste Kohus (viies osakond), olles

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Haldusasja number Haldusasi Menetlusosalised Tallinna Ringkonnakohus Viive Ligi, Silvia Truman ja Kaire Pikamäe

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Halduse kontoll

Halduse kontoll RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE AMETNIKE PÄDEVUSKOOLITUSPROGRAMM AARE REENUMÄGI HALDUSÕIGUS HALDUSE KONTROLL EESTI VABARIIGI RIIGIKANTSELEI EESTI HALDUSJUHTIMISE INSTITUUT Tallinn 1998 Käesolev väljaanne

Rohkem

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 31.01.2014 etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspidi ka Ravikeskus) osutab õendusabiteenust ja hooldusteenust.

Rohkem

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy)

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse õppetool BAKALAUREUSETÖÖ MENETLUSLIKUD PROBLEEMID MENETLUSKULUDE VÄLJAMÕISTMISEL TSIVIILKOHTUMENETLUSES Annelii Reinvart Juhendaja mag. iur. Kai Härmand Kaasjuhendaja

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Jvtasu_2017_en0612

Jvtasu_2017_en0612 Rahandusministeerium Meie: 07.12.2016 nr 1.4-3/2257 Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Austatud minister Maaeluministeerium esitab Teile kooskõlastamiseks maaeluministri määruse Toidu-

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem